Svätý Klement : „Bohu nie je nič milé a príjemné bez lásky.“

Bratislava 13. januára 2019 (HSP/Foto:Katol Jerguš)

 

Svätý Klement, najstarší svätý Otec apoštolský, narodil sa v prvom storočí v Ríme z pokolenia židovského, lebo sám volá seba potomkom Jakubovým. Otec jeho menoval sa Faustin, matka Matilda

Keď svätý Peter apoštol prišiel r. 42. do Ríma, obrátil ho na kresťanskú vieru, vyučil a pokrstil. A keď svätý Pavol apoštol prišiel prvý raz do Ríma r. 61, vyznačoval sa svätý Klement medzi prednými horliteľmi v povznesení svätej cirkvi v tom svetovom meste, ako sám apoštol naznačuje to v liste svojom Filipanom :

„Tak prosím i teba, verný druh, pomáhaj im, ktorí pracovali so mnou v evanjeliu s Klementom a inými pomocníkmi mojimi, ktorých mená sú v knihe života.“

A tak bol Klement horlivým učeníkom svätých Petra a Pavla a podporoval ich v ťažkom diele apoštolskom s prítulnou oddanosťou. Otcovia cirkevní, najmä Hieronym, menujú Klementa mužom apoštolským, a Klement Alexandrinský nazýva ho apoštolom. Tertullian, učiteľ cirkevný z tretieho storočia, rozpráva, že svätý Peter posvätil v Ríme troch zbožných mužov za biskupov, aby počas ciest jeho apoštolských, ku iným cirkevným obciam konaných, zastupovali ho a strážili nad stádom veriacich v Ríme. Po smrti mučeníckej svätého Petra  riadil z nich prvý cirkev so stolice svätého Petra, svätý Linus a síce za 11 rokov, za ním nasledoval druhý z nich svätý Kletus či Anakletus, po ktorom r. 90. zasadol tretí z nich svätý Klement na tú stolicu pápežskú, ktorý zastával úrad najvyššieho pastiera v cirkvi za desať rokov.

Správy o blahonosnom účinkovaní Klementa ako najvyššej hlavy cirkvi sú veľmi skromné, lebo úradovanie jeho padá do veľmi búrlivej a ťažkej doby, keď zúrili proti kresťanom ukrutní cisári a tyrani Domician a Trajan. Toto krvavé prenasledovanie kresťanov zasahovalo i do najoddialenejších krajov rozsiahlej ríše rímskej, ale ono zapríčiňovalo veľkú starosť svätému Klementovi i v samom Ríme, kde početní vznešení kresťania vykrvácali a to i príslušníci dvoru cisárskeho. Senátor a konsul Flavius Klemens, pokrvný cisárov, bol zavraždený, že vyznával vieru a učenie Pána Ježiša Krista, manželka jeho Flavia Domitilla vypovedaná bola na ostrov Pandatariu a vnučka, svätá panna Domitilla do Poncie, kde boli k smrti utrýznené. Bohaté majetky ich osvojil si tyranský pokrvný cisár Domician. Kresťanská krv tiekla potokmi. I svätý Ján apoštol bol uväznený v Efeze a dovlečený do Ríma, i hodený do vriaceho oleja pred bránou Latinskou, ale keď ostal zázračným spôsobom neporušený, poslaný bol do vyhnanstva na ostrov Pathmos. Medzitým pôsobil svätý Klement požehnane počas krvavého prenasledovania pod zverským Domicianom.

Učenie, ktoré počul z úst učeníkov a apoštolov Spasiteľových, skvelé príklady cností, ktoré obdivoval jako učeník ich, pôsobili na srdce jeho, že nasledoval vo všetkom šľapaje ich, starostlivo strážil nad cirkvou Božou, neúnavne rozširoval ju a pracoval na obrátení pohanov a Židov, i staral sa o čistotu učenia a o jednotu cirkvi. Hovorí sa o ňom v ústnom podaní, že mal naznačené mená všetkých, chudobných a napomáhal ich štedro. Rozdelil mesto Rím na sedem čiastok a v každej ustanovil pisára, ktorý, mal spísať skutky a utrpenie svätých mučeníkov, ktorí vykrvácali za vieru v Spasiteľa božského. Posielal mnohých mužov apoštolských do Španielska a do Gallie, i do iných krajín, aby tam rozširovali učenie Kristovo. Dobrotivý Boh podporoval zázračne práce jeho. V Ríme žil bohatý a urodený muž, menom Sisinius. Vlúdil sa ako horlivý pohan do podzemných katakómb, kde sa odbavovali služby Božie, aby zvedel, čo sa deje tam a či nachádza sa tam i manželka jeho. Boh potrestal zlomyseľného pohana náhlou slepotou. V úzkostiach vyznal, že je pohan a prosil, aby zaviedli ho domov. Svätý Klement pristúpil k nemu, vzdychol skrúšene k Bohu, poznamenal ho svätým krížom a Sisinius prehliadol. S telesnými očami otvorili sa i duševné. Vyučený vo svätej viere bol pokrstený a stal sa horlivým kresťanom, príklad jeho nasledovali mnohí vznešeného rodu pohania rimskí. Svätý Klement napísal viacej spisov, medzi nimi dva listy o panenstve a mládenstve, o ktorých zmieňuje sa svätý Hieronym vo spise svojom proti Joviniánovi a ktoré boli odhalené v osemnástom storočí v sýrskom rukopise Nového Zákona.

Protestant Vetstein, ktorý odhalil tieto listy, uznáva, že svätý Klement ináč zmýšľal o panenskom živote a najmä o bezženstve kňažstva než Luther, i dokladá:

„Nie je dokázané, že tento pápež mal nepravdu, keď takto zmýšľal. Keď niekto zrieka sa toho, čo právom môže požívať, aby sa úplne a s väčšou voľnosťou venoval cirkvi, nenahliadam, že by nemal očakávať za to i väčšiu odplatu v budúcom živote.“

Ale ešte dôležitejší je pre časy naše spis svätého Klementa, ktorý poslal toho času z Ríma, ako hlava cirkve, veriacim a kňazom cirkevnej obce v gréckom meste Korinte, ktorá sa k nemu, ako ku pápežovi obrátila s prosbou, a to vtedy, keď Ján apoštol ešte žil, aby vyrovnal spor, vzniklý medzi nimi. V Korinte zapríčinili niektorí nespokojenci roztržku zo závisti proti najzaslúžilejším a najcnostnejším kňazom a prenasledovali ich tak dlho osočovaním a úskokmi, kým zbožní kňazi neboli pozbavení úradov. Táto roztržka zapríčiňovala svätému Klementovi veľké starosti. A keď cirkevná obec obrátila sa k nemu s prosbou, aby vyrovnal neblahý spor, napísal menom všeobecnej cirkvi roku 96. list pastiersky, ktorý je dôkazom, akú vážnosť požívala už toho času stolica Petrova v celej cirkvi. A tento list bol v takej všeobecnej vážnosti, že sa dlho čítaval popri svätom Písme pri službách Božích v zhromaždeniach a chrámoch kresťanských. V tomto liste pastierskom svätého Klementa zračí sa zriedkavá znalosť jeho ľudí, plný duch moci a dôstojnosti apoštolskej, výrečnosť, hlboká učenosť a klasická zbehlosť v gréckej reči.

V úvode ľutuje, že následkom častých utrpení a počas prenasledovania kresťanov nemohol obrátiť pozornosť svoju k neblahým neporiadkom a roztržkám v Korinte, ktoré zapríčinili niektorí samovoľní veriaci a chváli skoršie kresťanské mravy v cirkevnej obci, keď zjednotení v kresťanskej láske, vzdialení od pýchy a ctižiadosti, v pokore a poslušnosti poslúchali všetci veriaci starostlivé slovo Božie a prechovávali v srdciach svojich, keď rozpálení horlivosťou, aby snažili sa po dokonalosti a konali dobro, obsiahli dar Ducha svätého v plnej miere a slúžili za krásny príklad ako obec, posvätená Bohu všetkým kresťanom. On písal:

„Vtedy prebýval pokoj nebeský medzi vami, a túžba vaša po dobročinnosti a spravodlivosti bola nenasýtna, a Duch svätý prebýval v srdciach vašich. Plní svätej vôle a zbožnej dôvery pozdvihovali ste vtedy ruky svoje k najmilosrdnejšiemu Bohu, aby bol milostivým vám a ráčil odpustiť hriechy, ktorých dopustili ste sa proti vôli svojej zo slabosti ľudskej. Vtedy horlili ste v modlitbe za veľké bratstvo veriacich, aby zachránený bol počet vyvolených Božích v milosti a svedomí. Žili ste medzi sebou ako bratia v kresťanskej prostote a zabúdali ste na každé obrazenie. Každé straníctvo, tieň roztržky boli vám zločinom. Smútok panoval medzi vami nad priestupkami bratov vašich, a bieda chudobných bola i biedou vašou. Hotoví ku každému dobrému skutku, okrášlení zbožnosťou a vznešenými cnosťami pôsobili ste vtedy v bázni Božej na spasení svojom, a zákony Božie napísané boli v srdciach vašich.“

Potom napomína svätý Klement Korinťanov dojímavými slovami a dôkazmi, aby stránili sa nesvornosti, zvady a roztržky, aby činili pokánie, vykonávali kresťanskú lásku, znášali sa srdečne a pokorne medzi sebou, aby sa poddávali a boli poslušní pravým predstaveným svojím, i aby zachovávali podriadenosť a potrebnú svrchovanosť v cirkvi. On píše:

„Kresťan je majetkom tých, ktorí sú pokorní a nepozdvihujú sa proti stádu Kristovmu. Barla vyvýšenosti Božej – Pán náš, Ježiš Kristus, neprišiel v nádhere chvastania sa alebo vysokomyseľnosti, ale v pokore ako Duch svätý predpovedal o Ňom.“  Potom pokračuje:

„Nasledujte ctihodné vodítko povolania svojho a obracajte neodvratne zrak svoj na Krv Kristovu, a berte si na srdce, ako vysoko váži si Boh túto Krv, ktorá bola vyliata ku spaseniu nášmu, a ktorá zapríčiňuje milosť smierenia u všetkých ľudí.“

Poukazuje, že i svätí Starého Zákona stali sa týmto spôsobom veľkými a slúžiť môžu im za príklad, hodný nasledovania. On píše:

„Všetci patriarchovia dosiahli slávu a veľkosť nie skrze samých seba, alebo skrze skutky, ktoré konali v svätosti srdca; ale skrze vôľu Božiu. Tak i my povolaní sme v Kristu Ježišovi skrze vôľu Jeho, bývame ospravedlnení nie skrze samých seba, alebo skrze múdrosť a rozumnosť svoju, alebo skrze nábožnosť, alebo skrze skutky, ktoré sme činili v svätosti srdca, ale skrze vieru, skrze ktorú učinil nás od počiatku Boh, Všemohúci. Nech je sláva Jemu na veky vekov. Čože budeme robiť teda, milí bratia? Či prestaneme konať dobré skutky a opustíme lásku? Nech nedopustí to nikdy Boh, aby sa prihodilo toto nám, ale my chceme podujímať s namáhaním a vytrvalosťou duše, aby sme dokonali každý dobrý skutok. On sám, Stvoriteľ a Pán všetkých vecí, raduje sa nad skutkami Svojimi .“

 Aby poučil ich, že majú byť poslušnými Bohu, poukázal na zjavy v prírode Božej , i na posledný súd a na vzkriesenie z mrtvých. On píše:

„Hviezdy nebeské postávajú na dráhe svojej, ktorú vykázal im Boh, zem donáša v poriadku pokrm pre všetky tvory; more zostáva v medzách svojich, beh ročný v premene svojej a pramene vytekajú ustavične. Toto všetko jestvuje v pokojnom poriadku k úžitku nášmu dľa vôle Božej. Podobne jestvuje cirkev Ježiša Krista tak, že zachovávaná býva ustanovizeň a svornosť v láske, ako to nariadil Zakladateľ Boží. A preto jeden nech je poddaný druhému podľa daru milosti, ktorý mu bol udelený. Mocný nech neopovrhuje slabým, a slabý nech má úctu oproti mocnému. Bohatý nech napomáha chudobného, a chudobný nech ďakuje Bohu, že sú zámožní, ktorí odpomáhajú nedostatku jeho. Múdry nech preukazuje múdrosť nie v márnivých slovách, ale v skutkoch. Pokorný nech nechváli seba cnosťami svojimi, ale nech ponechá, aby druhí vydávali svedoctvo o tom. Triezvy nech sa nepovyšuje, ale nech hľadí vždy na Toho, ktorý poprial mu dar striezlivosti. Rozvážme si, z akej lásky pochádzame, ako a akí vstúpili sme na tento svet akoby z hrobu a z temnosti. Ten, ktorý stvoril a učinil nás, uviedol nás na svet svoj, mal už prichystané dobrodenia pre nás prv, než sme boli učinení. Lebo máme všetko od Neho, treba je, aby sme ďakovali Mu za všetko, ktorému nech je sláva na veky!“ A ďalej píše Klement:

„Preto, premilí, uvažujme na mysli, čo sluší sa od nás Pánu nášmu, Ježišovi, ktorého krv tiekla za nás! Preukazujme úctu predstaveným svojím, a ctime starších svojich. Vychovávajme mládencov svojich v bázni Pánovej, a uvádzajme panny ku všetkému dobrému, k milostnej a čistej cudnosti, k opravdivej dobrosrdečnosti. Učme ich, aby krotili jazyk svoj i aby nepovoľovali priateľstvu svojmu miestu zmyselnej náklonnosti, ale aby milovali všetkých, ktorí žijú v zbožnosti. Vštepujte do sŕdc dietok svojich čistú lásku k Ježišovi, aby nahliadli, čo môže pokorné smýšľanie u Boha, ako on váži si cudnú lásku, a jak krásna i vznešená je bázeň Božia, ktorá oduševňuje všetkých, ktorí sväto s čistým srdcom prežívajú v nej. Bratia moji, a ako že dôjdeme ku takému cnostnému životu, ktorý zadováži nám niekdy blahoslavenstvo dietok Božích? Keď zachováme vždy myseľ svoju vo viere v Boha a budeme sa usilovať vykonávať najsvätejšiu vôľu Jeho vo všetkých skutkoch svojich. Toto je cesta, na ktorej dostaneme sa k spáse svojej, ku Ježišovi Kristovi, najvyššiemu to Kňazovi, ktorý posilňuje nás v slabosťach našich a teší nás v biedach našich pozemských. Pozdvihujme skrze Neho pevný zrak svoj k výsosti nebeskej a rozjímajme v Ňom akoby v zrkadle slávu Božiu! Skrze Ježiša dosiahne nerozumná a zatemnelá myseľ naša podivné svetlo, a ten, kto má lásku Kristovu, zachováva príkazy Božie. Kto môže opisovať dôstojne túto lásku k Ježišovi? Ona spojuje nás s Bohom, ona prikrýva hriechy naše, ona trpí všetko, ona znáša všetko so zhovievavosťou. V tejto láske niet nič nízkeho, nič chvastavého . Láska nezná žiadnej roztržky , nevzburuje sa, robí všetko v svornosti, a skrze ňu stali sa všetci vyvolení dokonalými. Bohu nie je nič milé a príjemné bez lásky. Pán zaujal sa nás v láske, z lásky k nám obetoval Ježiš krv Svoju, telo Svoje za telo naše, život Svoj za život náš. A ktože nadobudne si túto lásku, keď Boh neudôstojní ho k tomu? Preto vzdychajme a prosme, aby sme živí boli, ako hodní Boha, v láske, a nie dľa náklonnosti ľudskej. Blahoslavení sme, najmilejší, keď zachovávame príkazy Božie v svornosti lásky: tak budú odpustené nám i hriechy naše z lásky! Také blahoslavenstvo dosiahnu vyvolení Boží skrze Ježiša, Pána nášho, Jemu nech je sláva od večnosti na veky.“

„Teda bojujme, aby sme boli pripočítaní k tým, ktorí trpia i očakávajú Ho, aby sme boli účastnými na zasľúbených daroch. Ako sa stane to, najmilejší? Keď zmýšľanie naše skrze vieru obracia sa k Bohu, a skúma, čo je milé Jemu a príjemné, keď plníme vôľu Jeho a nasledujeme Ho na ceste pravdy; i keď odvrhujeme od seba každú nespravodlivosť a priestupok, lakomstvo, zvady, zlosť, úskoky, klamstvo, pošuškávanie, nenávisť Boha, spupnosť, pýchu, márnú česť a lásku k márnomyseľnosti. Lebo tí, ktorí činia toto, sú ohavnými pred Bohom; a nielen tí, ktorí činia podobné, ale i tí, ktorí schvaľujú skutky ich . 36.).“ A zakončuje týmito slovami:

„Toto je cesta, najmilejší, na ktorej nájdeme Spasiteľa svojho, Ježiša Krista, najvyššieho Kňaza obetí svojich, Ochrancu a Podporcu slabostí svojich. Skrze Neho pozdvihujme stály zrak k výške nebeskej, v Ňom jakoby v zrkadle spatrujme nepremenlivú najvyššiu tvár Božiu! Skrze Neho otvorené boly oči srdca nášho! Skrze Neho chcel Boh dať zakúsiť nám nesmrteľné poznanie, ktorý je odleskom slávy Jeho !“

Tento dojímavý list pastiersky pápeža Klementa I. dobre pôsobil v rozvadenej cirkevnej obci korintskej, lebo hneď zatíchol spor po obdržaní jeho a on je spolu skvelým dôkazom pre nadvážnosť pápežskej stolice rimskej už na úsvite cirkvi. Klement, ktorý nedal sa zastrašiť krvavým prenasledovaním za panovania ukrutného Domiciana a trpezlive niesol všetky nátisky a nebezpečenstvá, vydýchol si pri zavraždení tyrana, ktorého sama manželka dala roku 96 zabiť, keď siahal i na život jej. Nástupca jeho, šľachetný Nerva, panoval mierne, on vážil si kresťanov, poprial im pokoja a požadoval iba od nich a od Židov osobné dane, ako  cisári Vespasian a Títus. Svätý Klement usilovne pracoval slovom a skvelým životom svojím na povznesení cirkvi v Ríme. Horlivému učinkovaniu jeho podarilo sa získať mnohých pohanov, ktorí odriekli sa modiel a stali sa nasledovníkami Kristovými. Roku 98. zomrel šľachetný Nerva a cisárom rimským stal sa Trajan, ktorého prijal Nerva za syna. Zo začiatku neprenasledoval kresťanov a panoval múdro i spravodlivo. Všemožne vynasnažoval sa, aby povzniesol moc a slávu dŕžavy rimskej, preto neskôr chcel i pozdvihnúť bohoslužbu pohanskú, ktorá veľmi poklesla a ktorá s vladárením bola úzko spojená. Vydal rozkaz, ktorým zakazovaly sa tajné spolky, k takým spolkom pripočítaly pohanské úrady i tajné schôdzky kresťanov, v ktorých odbavovali služby Božie. Pohania začali zúrivo prenasledovať kresťanov a cisár Trajan, ktorý oddal sa opilstvu, nebránil úradníkom svojím, aby mučili a vraždili nevinných kresťanov. Roku 100. začal i sám prenasledovať kresťanov, keď vydal prísny rozkaz proti vyznavačom Kristovým. Svätý Klement známy bol ako hlava cirkve, ktorý pokrstil premnohých vznešených Rimanov. I bol uväznený.

Cisár Trajan vyniesol výrok súdu, že má obetovať bohom štátnym, alebo ísť do vyhnanstva cez more do Korsunu Tauridského. Svätý Klement nebol v rozpakoch pri vynesení súdu; ale ďakoval milostivému Bohu, že dal trpieť mu pre svätú vieru, a vyvolil si vyhnanstvo. Sputnaný okovami odvedený bol pápež na Krym do mesta Chersonesu pri Čiernom mori. Vo vyhnanstve našiel Klement 2000 kresťanov, ktorí tiež vypovedaní boli ta pre vyznávanie Krista Pána, aby pracovali v okolí v kameňolomoch mramorových. Nešťastní kresťania privítali radostne pápeža ako anjela, poslaného z neba. Úbohí väzni trpeli veľkú biedu a trápenie. V okolí, kde pracovali, nebolo pitnej vody, i nútení boli donášať ju z ďaleka. Keď to počul svätý pápež, dal sa do skrúšenej modlitby. A hľa, uzrel na blízkom skalnatom vrchu baránka, ktorý hrabal prednou pravou nohou. Kresťania dali sa kopať na rozkaz pápeža na tom mieste; ale márne, lebo voda neukazovala sa. Svätý Klement prežehnal miesto, pochytil rydlo a začal kopať v skale. I vyrinul sa hneď hojný prameň čerstvej vody. Následkom tohto zázraku obrátili sa na svätú vieru mnohí okolití pohania, borili chrámy svoje modlárske a začali staväť chrámy pravému Bohu na polostrove Tauridskom. Keď dopočul cisár Trajan, že v okolí mesta Chersonesu vzmáhajú sa povážlivým spôsobom kresťania, vyslal ta úradníka, menom Aufidiana, i naložil mu prísne, aby nútil všetkými možnými prostriedkami kresťanov k zapreniu Krista Pána a učenia Jeho, a porúcal chrámy kresťanské. I nastalo krvavé prenasledovanie kresťanov na Kríme. Svätý. pápež Klement povzbudzoval veriacich ku stálosti vo viere. Mnohí kresťania boli hrozne umučení.

Sudca rimský nahneval sa na horlivého muža Božieho a oznámil vec Trajanovi, ktorý naložil, aby usmrtil svätého pápeža. Aufidian dal poviazať svätého Klementa, upevniť na hrdlo jeho ťažkú železnú kotvu a uvrhnúť do Čierneho mora. To stalo sa dňa 23. novembra roku 101. Kresťania, ktorí stáli na brehu morskom, modlili sa skrúšene, aby milostivý Boh poprial im vyhľadať telo drahého otca duchovného. A Boh vyslyšal prosby ich. Keď sa ešte modlili, vstúpilo more na 3000 krokov od brehu. A hľa, objavilo sa im telo svätého Klementa v priehlbine mramorovej, ktorá podobala sa kaplnke hrobovej, a pri ňom kotva. Nábožní kresťania vyzdvihli telo svätého Klementa a pochovali ho na blízkom ostrovku v Čiernom mori neďaleko Chersonesu a vystavili neskôr nad hrobom jeho chrám Boží, v ktorom konávali sa služby Božie. Mnohé divy stávali sa pri ostatkoch jeho a mnohí pútnici navštevovali chrám. V pozdejších časoch vyvrátené bolo mesto Korsun divokými kočovnými národami a s ním zrútený bol i chrám sv. Klementa a upadol do zapomenutia. V deviatom storočí zavítal v tie kraje sv. Cyril, apoštol Slovanov, našiel roku 861 ostatky svätého pápeža Klementa, uložil ich do drahocennej schránky a nosil na cestách svojich apoštolských. Keď založil mohutnú svätú cirkev u Chazarov na Kryme, prišiel roku 863 s bratom svojím Metodom na Veľkú Moravu, doniesol ostatky svätého Klementa sebou, i ohlasovali spolu  Evanjelium a pokrstili celý národ. Roku 868 vybrali sa do Ríma s ostatkami svätého Klementa. Pápež Hadrian II. privítal ich so všetkým kňažstvom veľmi skvele.

Ostatky svätého Klementa uložené boli s veľkou slávnosťou do chrámu, ktorý už v piatom storočí vystavaný bol v Ríme ku pocte tohoto nepremoženeho svätého mučeníka a ktorá i dnes náleží ku hlavným chrámom rimským.

Svätý Klement, ktorý náleží k Otcom apoštolským a ktorý od najstarších časov ako veľký mučeník pripomínaný býva v kánone svätej omše, napísal okrem spomenutého listu ku Korinťanom a mimo dvoch pripomenutých listov na mládencov a panny ešte i nasledujúce dľa udania ústneho podania: preklad listu svätého Pavla Židom; 5 listov dekretalných; 10 kníh Poznania; 9 homilií; Kánony apoštolské.

Svätý Klement vyobrazuje sa v rúchu pápežskom, v pravej ruke drží knihu, na ktorej je znamenie kríža, v ľavej ratolesť palmovú, vedľa neho je kotva, ako nástroj smrti jeho mučeníckej. Svätý Klement horel neuhasiteľným ohňom lásky k Bohu a bližným. A táto láska ponúkala ho ustavične pracovať na šírení slávy Božej a duševného spasenia ľudí. V liste svojom píše Korinťanom:

„Skrze Ježiša dosiahne nerozumná a zatemnelá myseľ naša podivné svetlo, a ten, kto má lásku Kristovu, zachováva príkazy Božie. Ona spojuje nás s Bohom, ona prikrýva hriechy naše, ona trpí všetko, ona znáša všetko so zhovievavosťou. V tejto láske niet nič nízkeho. Láska nezná o žiadnej roztržke, nevzburuje sa, robí všetko v svornosti, a skrze ňu stali sa všetci vyvolení dokonalými. Bohu nie je nič milé a príjemné bez lásky.“

On ozdobený takouto láskou plnil horlivé povinnosti najvyššieho pastiera v cirkvi a neľutoval ťažké a obťažné práce svoje, lebo dobre vedel, že ony prinesú veľký úžitok a že skrze ne očakávať môže večnú odplatu v nebi. Hľa, svätý Andrej apoštol, keď bol pribitý na kríž a na ňom za dva dni visel živý, kázal slovo Božie tak dlho z kríža, dokiaľ nevypustil ducha. Svätý Bartolomej apoštol, keď mu už bola stiahnutá koža s tela, ešte kázal ľudu, dokiaľ nebola mu srazená hlava mečom. Keď svätý Dunstanus, biskup anglický, konal modlitby svoje na deň Vstúpenia Pána na nebe, pristúpil k nemu veľký zástup anjelov a oznámil mu jeden z nich, že odprevadiť chcú ho z tohoto sveta k večnej sláve, keď je k tomu pripravený. Svätý biskup odpovedal:

„Ja som síce pripravený, ale rád by som hlásal ešte slovo Božie na tento slávný deň Vstúpenia Pána.“

I prosil ich, aby prišli na druhý deň. Duchovia nebeskí prijali to, a svätý biskup usnul v Pánu iba na druhý deň a anjelia Boží odprevadili ho do slávy nebeskej. Kresťan, konaj povinnosti svoje stále, svedomito a horlivo, ako svätý Klement, ozdobený láskou Božou. Spomeň si, že každý človek stvorený je k ustavičnej práci a že čas života ľudského ubieha rýchlo, rozváž si, že konať máš všetko z lásky: „Bohu nie je nič milé a príjemné bez lásky.“

Katol Jerguš

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Viliam Karas: Úrad verejného zdravotníctva nereagoval na ponuku Slovenskej advokátskej komory pomôcť s tvorbou legislatívnych dokumentov v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu

0 icon

Bratislava 28. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR nereagoval na ponuku Slovenskej advokátskej komory (SAK) pomôcť s tvorbou legislatívnych dokumentov v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. V rozhovore pre TASR to uviedol predseda SAK Viliam Karas „Mrzí nás to, lebo je tu veľa nedorozumení a ťažko…

Po prepočítaní výsledkov sa Bratislava vyhne druhému kolu testovania. Župan Droba upozornil na „významné štatistické odchýlky oproti oficiálne prezentovaným dátam“

0 icon

Bratislava 28. januára 2021 (HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba (SaS) v stredu večer na sociálnej sieti potvrdil, že v Bratislave sa nakoniec neuskutoční druhé kolo tzv. skríningového testovania. Juraj Droba napísal, že uplynulé tri dni na župe v spolupráci s hlavným mestom a mestskými časťami dôsledne…

Facebook natrvalo prestane odporúčať používateľom skupiny s politickou tematikou

0 icon

San Francisco 28. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Richard Drew)   Sociálna sieť Facebook natrvalo prestane odporúčať svojim užívateľom skupiny s politickou tematikou. Oznámil to v stredu šéf a zakladateľ Facebooku Mark Zuckerberg, ktorého citovali agentúry AFP a Reuters Facebook vlani v októbri v období pred americkými prezidentskými voľbami pre obavy zo šírenia…

Blinken: USA sa vrátia k jadrovej dohode s Iránom, až keď dodrží svoje záväzky

0 icon

Washington 28. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Jose Luis Magana)   Spojené štáty sú ochotné vrátiť sa k jadrovej dohode s Iránom, až keď dodrží svoje záväzky, ktoré z nej vyplývajú. To ale Teheránu môže nejaký čas trvať, uviedol v stredu americký minister zahraničných vecí Antony Blinken, ktorého citovala agentúra AFP "Irán porušuje…

Tematizovanie Lučanského smrti v seriáli Pumpa bolo prekročením hraníc, tvrdí predseda rady. Rezník strhne zodpovedným čo najviac z platu. „Také niečo sa už nesmie opakovať“

0 icon

Bratislava 28. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:archív HSP)   Politická satira patrí do verejnoprávneho priestoru, mala by však mať svoje hranice. Na dnešnom zasadnutí Rady Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) to uviedol jej predseda Igor Gallo V prípade konkrétnej časti komediálneho seriálu Pumpa, odvysielanej v sobotu 16. januára, však podľa neho tvorcovia…

Mesto plánuje pokračovať s výstavbou cyklotrás, uvažuje aj o parkovacej politike

0 icon

Bratislava 28. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:Wikimedia)   Mesto Malacky plánuje pokračovať s výstavbou cyklotrás, uvažuje aj o parkovacej politike. O plánoch mesta na najbližšie obdobie informoval v rozhovore pre Malacky viceprimátor Milan Ondrovič „Budovanie cyklistickej infraštruktúry je jedna obrovská agenda. Prvá cyklotrasa Pezinská – Priemyselný park je vo finále verejného obstarávania…

Čína začala testovať z análneho otvoru. Inšpiruje sa aj Matovič?

0 icon

Peking 28. januára 2021 (HSP/Foto:Screenshot)   Čína začala používať análne tampóny na testovanie obyvateľov na koronavírus, čo je metóda, ktorá je podľa odborníkov presnejšia a zvyšuje šance na zistenie vírusu Na odber testovaných vzoriek je potrebné vložiť tampón asi tri až päť centimetrov  do konečníka a niekoľkokrát ho otočiť. Po…

Biely dom žiada rozsiahle medzinárodné vyšetrenie pôvodu pandémie

0 icon

Washington 28. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alex Brandon)   Spojené štáty žiadajú "robustné" a jasné medzinárodné vyšetrenie pôvodu pandémie koronavírusu v Číne. Uviedla to v stredu hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová, ktorú citovala agentúra AFP Novinárom povedala, že je nevyhnutné "prísť na koreň" toho, ako sa vírus objavil a rozšíril po celom…

Športový nákrčník od Uber Nutrition. Praktická ochrana pred chladom aj vírusmi!

0 icon

Bratislava 28. januára 2021 (PR článok/Foto:Uber Nutrition)   Pasuje k športovému oblečeniu a je použiteľný v teple aj v zime Pohodlne sa pretiahne cez hlavu a v prípade, že ich nepotrebuješ ho ľahko stiahneš na krk. Je vyrobený zo stredne hrubého a elastického textilného polyesteru z mikrovlákien. Poskytuje ochranu pred…

Časť vystúpenia V. V. Putina na svetovom ekonomickom fóre v Davose. Putin vidí 4 priority

0 icon

Levice 28. januára 2021 (HSP/kremlin.ru/Foto:TASR/AP-Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin)   Teraz je dôležité prejsť od všeobecných vyhlásení k  činom, nasmerovať skutočné úsilie a zdroje na dosiahnutie zníženia sociálnej nerovnosti v rámci jednotlivých krajín a postupného zbližovania úrovne ekonomického rozvoja rôznych krajín a regiónov planéty. Potom nebudú migračné krízy," povedal Vladimir Putin…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Boris Mesár

1. Lockdownový extrémismus -posadnutosť bláznov a fašistov 2. Spravodajské metódy používané na rozvrátenie vlasteneckých scén v EÚ 3. Navaľnyj je židovský produkt univerzity v Yale

0icon

1. Lockdownový extrémizmus - to je tak, keď existujú jasné dôkazy o tom, že Lockdowny nijako na šírenie vírusu nefungujú, a vy toto opatrenie stále presadzujete. BM- Eistein povedal peknú myšlienku ( voľný preklad) - ,, Robiť tú vec stále rovnako a čakať iný výsledok je debilizmus !" Posledný rok…

Rastislav Slovák

Republika v rozvrate! Kriminálnik, mafián, podvodník a psychopat Matovič predsedom vlády SR! Hanba!!! Uvedomuje si tých 721 166 občanov SR, ktorí volili Matoviča akú sprostosť vykonali?

0icon

Tých 721 166 občanov SR, ktorí volili Matoviča sa svojim spôsobom postavili za kriminálnika, mafiána, podvodníka a psychopata Matoviča. Osobne nechápem ako sa nejaký normálny človek môže nejakým spôsobom (napríklad hlasovaním vo voľbách) postaviť za nejakého kriminálnika, mafiána, podvodníka a psychopata Matoviča. Nonsens! Ja by som nikdy nič také neučinil a…

Dušan Hirjak

Čo má spoločného autoritatívne riadenie spoločnosti v čase organizovanej „pandémie“ koronavírusu s fašistickým Nemeckom ? Časť III.

0icon

IX. Spisovateľ Michail Gus sa v svojej knihe „Ošiaľ hákového kríža“ dotkol otázky najlepšieho politického zriadenia pre Nemecko, o ktorom sa písalo v novinách New York Times v roku 1932. Z politickej situácie v Nemecku pre korešpondenta z Berlína vyplynulo, že

Marek Danko

„Najsilnejšia“ armáda v Európe pľujúca na svojich občanov

0icon

5. novembra 2020 prijala Verchovna rada Ukrajiny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2021. Návrh bol prijatý na pozadí vážneho poklesu priemyselnej výroby a zložitej ekonomickej situácie. Plánovaný rozpočet na obranu sa navyše stal najväčším od získania nezávislosti Ukrajiny. Na vojenské potreby sa vyčlení 5,93% HDP. To je viac…

Marián Tkáč

Všetko to do seba zapadá: od únosu prezidentovho syna až po dnešok: máme nového „šéfa migrácie“ od Soroša

0icon

Udalosti už nabrali takú rýchlosť, že ich ledva stíhame sledovať. Koronavírusová hystéria, podporovaná médiami hlavného prúdu doviedla celý svet - a Slovensko zvlášť - do štádia panického strachu zo smrti (akoby sme nemali nikdy umrieť...), a z toho vyplývajúcej stádovitej poslušnosti. Úspešne sa napĺňajú ciele federalizovať Európu, vytráca sa „nebezpečný kresťanský kult“…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Budú záhrady a polia budúcnosti vyzerať takto?

0 icon

Treba sa pohrávať s myšlienkou, ktorá by mohla vyriešiť nedostatok ornej pôdy a výrazne by dopomohla znížiť spotrebu vody pri obrábaní pôdy. Vertikálne záhrady nie sú novým konceptom, ale prototyp, ktorý nedávno predstavila spoločnosť Plenty so sídlom v San Franciscu, prináša niektoré revolučné riešenia, ktoré by mohli znamenať globálnu budúcnosť poľnohospodárstva. Podľa…

Tibetské orákulum a veštby 1. časť

0 icon

Veštenie je v Tibete veľmi rozšírené. Jestvuje však jeden prorok - Ctihodný Thubten Ngodup - a tomu dôveruje pri rozhodovaní o transcendentálnych otázkach aj sám dalajláma. Veštenie je jedným z najtradičnejších tibetských zvykov. Aj sám dalajláma, ktorý sa v roku 2011 vzdal politickej funkcie, aby ostal len duchovným a náboženským vodcom, dodržuje túto dávnu a záhadnú tradíciu.…

TOP10: Veci, ktoré sú menej zdravé, ako si si myslel 1. časť

0 icon

Mnohí z nás počuli o určitých potravinách fakty, ktoré sme považovali za pravdivé - až neskôr zistíme, že išlo o mýtus. Rovnako ako napríklad skutočnosť, že obmedzenie kalórií a dodržiavanie bezlepkovej diéty môžu tvojmu zdraviu spôsobiť viac škody ako úžitku. Je to dosť náročné snažiť sa udržiavať si zdravú váhu a jesť…

Zlozvyky reči tela, ktorých by si sa mal zbaviť!

0 icon

Nie vždy si všímame, čo robíme s nohami, rukami alebo výrazom tváre, zatiaľ čo sme v spoločnosti. Možno nás ani nenapadlo, že tieto veci sú dôležité. Ale reč tela môže v skutočnosti veľa povedať o tvojej osobnosti a pocitoch. A môže ti to tiež pomôcť urobiť dobrý dojem a získať prácu svojich snov,…

Malachiáš - prvý svätý z Írska 1. Časť

0 icon

V rámci dvojdielneho článku o svätom Malachiášovi, ktorý bol zároveň prvým svätým z Írska, sa pozrieme na jeho svetoznáme predpovede. Malachiáš bol dlho predlho považovaný za autora prorockého spisu Proroctvo o pápežoch. Historici však zistili, že dielo je apokryf a vzniklo v 16. storočí. Svätý Malachiáš ( 1094 až 1148) je dôležitou postavou cirkevnej histórie. Viac…

Vo svete IT

Robotický vysávač 360 S5 s laserovou navigáciou aktuálne kúpiš za skvelú cenu. Nepremeškaj to!

0 icon

Výrobcov kvalitných robotických vysávačov je dnes na trhu už niekoľko desiatok a z portfólia všetkých výrobcov je naozaj ťažké vybrať si ten správny model do svojej domácnosti. Práve preto ti dnes dávame od pozornosti ďalší zaujímavý robotický vysávač 360 S5, ktorý rozhodne zaujme nie len svojimi špecifikáciami, ale aj funkciami…

Pomocou týchto troch objektov môžeme nahliadnuť do minulosti vesmíru

0 icon

Ak sa pozrieme na všetko, čo sme my ľudia poslali do vesmíru, zistíme že vôbec nejde o malé číslo. Sondy, ktoré sa dostali až na kraj našej sústavy, nespočetné množstvo satelitov, obiehajúcich okolo našej planéty, spolu s použitými časťami rakiet. Do vesmíru sme dokonca poslali aj nás, ľudí. Ešte zaujímavejšou môže byť…

Objavujú sa prvé zásadné informácie o náramku Mi Band 6. Čo všetko zatiaľ vieme?

0 icon

Po viac ako pol roku od predstavenia populárneho fitness náramku Xiaomi Mi Band 5 sa dozvedáme prvé zásadné detaily o nadchádzajúcom modeli Mi Band 6. Ako informoval francúzsky portál portál Logger, prvé zásadné informácie boli objavené priamo v aplikácii Zepp, ktorá ešte na jeseň minulého roka oficiálne nahradila aplikáciu Amazfit.…

Ako vyzerala Slnečná sústava vo svojich začiatkoch? Títo vedci sa pokúšajú nájsť odpoveď zaujímavým spôsobom

0 icon

Už pomerne dlhú dobu astronómovia vedia, že planéty našej Slnečnej sústavy nevznikali v takom zoradení, v akom ich môžeme vidieť dnes. To ako boli presne zoradené sa snažia vysvetliť rôzne vedecké hypotézy, ako napríklad Grand Tack, alebo model Nice. Vedci sa však snažia prísť na nový spôsob, akým by mohli pochopiť vznik…

Android 12 pravdepodobne ponúkne flexibilnejšie možnosti pridávania nových emoji

0 icon

Unicode je konzorcium, ktoré spravuje emoji pričom každoročne uvoľňuje novú sadu aktualizovaných smajlíkov, s ktorými sa môžeme stretávať, či už v našich smartfónoch, tak aj na počítačoch. Nové emoji sa však do rozhrania Android smartfónov dostávajú s výrazným oneskorením (s výnimkou aplikácií). To by sa príchodom Androidu 12 mohlo zmeniť.…

Armádny Magazín

Grand Power rozširuje výrobu. Kuracina kúpil skrachovaný areál Elka, kde plánuje zamestnať desiatky ľudí

0 icon

Slovensko, 27. január 2021 (AM) - Roky nevyužívaný areál niekdajšieho výrobcu elektrických radiátorov a kovového nábytku Elka v Kremnických Baniach má nového majiteľa. Areál kúpil výrobca zbraní Jaroslav Kuracina. V areáli závodu teraz nový majiteľ plánuje výrobu komponentov pre zbrane. Starosta verí, že tam nájdu prácu miestni ľudia.   Vlastníkom výrobných hál, skla

Najväčší americký klient v Afrike: Maroko prezbrojuje na plné obrátky

0 icon

Maroko, 27. január 2021 (AM) - V posledných mesiacoch nakúpilo Maroko viacero vojenských zariadení z USA. Ide o 48 F-16 Viper (z toho 25 nových a 23 modernizovaných z F-16 C/D, ktoré už majú), 24 helikoptér AH-64 Apache a taktiež drony MALE MQ-9B SkyGuardien. Posledne menovaný aparát mal istú dobu problémy s…

Generálny tajomník OSN o neonacistoch epochy Covid-19

0 icon

USA, 27. január 2021 (AM) - António Guterres, vystupujúc v synagóge New Yorku na pietu obetiam holokaustu, hovoril aj o neonacistoch epochy Covid-19. (27. január je medzinárodným dňom pamiatky obetí holokaustu)   Dnes sa, podľa neho, obrodzujú prípady odmietania, falzifikácie dejín holokaustu. „V Európe, v Spojených štátoch a v ďal

Putinov hovorca Peskov: Predĺženie zmluvy START III je teraz hlavnou témou vo vzťahoch medzi Ruskom a USA

0 icon

Rusko, 27. január 2021 (AM) - Predĺženie Dohody o znížení strategických zbraní je teraz hlavnou témou vo vzťahoch medzi Ruskom a Spojenými štátmi. Uviedol to tlačový hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov.  

Putin vysvetlil, kam „berlínsky pacient“ tlačí Rusko: "Teroristi to tak robia - pred sebou tlačia ženy a deti"

0 icon

Rusko, 27. január 2021 (AM) - "Protesty organizované Navaľného veliteľstvom by mohli viesť Rusko ku kríze podobnej kríze z roku 1993, keď ruský prezident Boris Jeľcin nariadil strieľať do Bieleho domu v Moskve." Vyhlásil to dnes ruský prezident Vladimir Putin na stretnutí so študentmi, píše spravodajca „PolitNavigator“.   "M

Svetlo sveta

Do kín ide film znázorňujúceho Krista ako homosexuála. Vystupujú v ňom aj katolícki kňazi

0 icon

Provokatívny film, ktorý má za úlohu napadnúť učenie katolíckej Cirkvi pod názvom LGBTQ+ Catholics, ktorý príde do kín tento rok, našiel aktérov aj v radoch katolíckych kňazoch. V škandalóznom filme vystupuje James Martin, známy jezuita homosexuálny aktivista, ktorý sa „preslávil“ tým, že Ducha Svätého nazýva ženským rodom (Ona) čim z Panny Márie, ktorá…

Arcibiskup Fulton J. Sheen – Hnev

0 icon

“Pane odpusť im, lebo nevedia čo činia.” (Lk 23,34) Prvé slovo, ktoré Ježiš povedal na kríži malo za cieľ odčiniť hriechy prameniace z hnevu. Hnev a rozum vedia konať vo veľkom súzvuku. Rozum dáva argumenty a odôvodnenie pre hnev. Rozum vie pomenovať krivdu, ktorá sa udiala a vie odvážiť váhu…

Čo znamená byť “chudobný duchom” ak je to zárukou svätosti?

0 icon

Definovať chudobu je relatívne jednoduché, pretože je to merateľná veličina vyjadriteľná veľkosťou majetku a peňazí. Spoločnosť stanovuje určitý minimálny príjem, ktorého dosiahnutie je potrebné na to, aby sa dalo hovoriť o ľudskej dôstojnosti. Ak ho človek nedosahuje, poskytuje ho štát, aby nedostatok príjmu neviedol k vylúčeniu človeka mimo aktívnu spoločnosť.…

Rusi sa na sviatok Zjavenia Pána ponárajú do mrznúcej vody

0 icon

Na sviatok Zjavenia Pána sa davy ruských pravoslávnych veriacich zúčastňujú každý rok na tradičnom ponáraní sa do mrznúcej vody. Deje sa tak napriek tomu, že v niektorých častiach krajiny dosahujú teploty -40 stupňov celzia. Podľa ruskej polície sa v sobotu počas sviatku Zjavenia Pána ponorilo do mrznúcej vody približne 2,…

MÚDROSŤ

0 icon

Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali