Stiahnite si aplikáciu HS

ANDROID
hs image

Prihlásiť sa

alebo sa prihlásiť cez

Zabudli ste heslo?

Nemáte zriadené konto? Registrujte sa

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIEOslovte viac ako 1 milión ľudí

NAŠI ČITATELIA SI VÁŽIA KONZERVATÍVNY POHĽAD NA SVET

BANEROVÁ REKLAMA

2 000 €
1 milión videní banerov (titulka, medzi článkami, v článku)

PR ČLÁNOK

1 000 €
24 hodín na piatej pozícii plus trvalé umiestnenie v sekcii

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY  |  TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE REKLAMNÉHO PRIESTORU

Doručenie podkladov na reklamnú kampaň je nutné dodať najneskôr 48 hodín pred začatím kampane, inak prevádzkovateľ nezaručuje kontrolu dodaných materiálov včas, ako aj si vyhradzuje právo objednávku odmietnuť.

Materiály musia mať presne stanovené rozmery a rozsah. Zároveň s formátmi musí byť dodaná aktívna URL adresa, na ktoré majú formáty odkazovať, pomocou ktorých je reklama presmerovaná.

 

Reklama na titulke Digitálna veľkosť Technický formát
Baner na titulke PC 970x250px 30 – 150kb gif., jpg, png
Baner na titulke Mobilu 300x300px 15 – 30kb gif., jpg, png
Reklama medzi článkami Digitálna veľkosť Technický formát
Baner medzi článkami PC 676x180px 30 – 150kb gif., jpg, png
Baner medzi článkami Mobilu 300x300px 15 – 30kb gif., jpg, png
Reklama v článku Digitálna veľkosť Technický formát
Baner v článku PC 570x280px 30 – 150kb gif., jpg, png
Baner v článku Mobilu 300x300px 5 – 30kb gif., jpg, png
PR Článok Názov, Telo článku Technický formát
Článok, Rozhovor Max. 120 znakov, text neobmedzený doc, docx, rtf, pdf

 

PR článok

– bude zobrazený na hlavnej stránke denníka HLAVNÉ SPRÁVY na piatej pozícii v zozname článkov po dobu 24 hodín

– v daný deň nebude uverejnený iný PR článok/rozhovor

– titulok článku môže obsahovať maximálne 65 znakov

– perex článku môže obsahovať maximálne 140 znakov

– text článku nie je obmedzený počtom znakov

– v texte môžu byť prekliky na stránku klienta, video alebo fotografiu

– rozlíšenie titulnej fotografie musí byť minimálne 800 pixelov (šírka)

– v texte môžu byť maximálne 3 fotografie

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Predmetom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej iba „ podmienky“) je úprava vzájomných vzťahov medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, ktoré vznikajú pri uverejňovaní reklamy a predaji reklamného priestoru na internetových stránkach www.hlavnespravy.sk.

1.2 Pod pojmom prevádzkovateľ sa rozumie Heuréka Evolution, s.r.o. so sídlom Šoltésovej 9, 040 01 Košice, IČO: 36191183, DIČ: 2021473663, DIČ DPH: SK2021473663. Heuréka Evolution, s.r.o. je prevádzkovateľom internetových stránok www.hlavnespravy.sk a je oprávnený poskytovať reklamu a reklamný priestor na uvedených internetových stránkach.

1.3 Objednávateľom reklamnej kampane sa rozumie:

a) fyzická alebo právnická osoba, ktorá vo vlastnom mene a na vlastný účet objednáva uverejnenie reklamy,

b) sprostredkovateľská reklamná alebo mediálna agentúra, ktorá si v súlade s týmito „podmienkami“ objedná reklamný priestor na internetových stránkach prevádzkovateľa (ďalej iba „objednávateľ“).

1.4 Pod pojmom reklama sa rozumie informácia (napr. text, fotografia, obrázok) objednaná inou osobou ako prevádzkovateľom, ktorá netvorí redakčný obsah internetových stránok www.hlavnespravy.sk a je uverejnená za odplatu alebo inú protihodnotu, vo forme banerovej, textovej alebo inej elektronickej inzercie/ reklamy, vrátane sponzoringu. Za reklamu sa považujú všetky názory tretích osôb uvedené v tomto odseku uverejnené za odplatu alebo inú protihodnotu, aj keď nie sú určené na podporu predaja produktov či služieb objednávateľa (či inej osoby), pretože nie sú vykonávané v súvislosti s podnikateľskou činnosťou objednávateľa, či inej osoby.

1.5 Vzťahy medzi vydavateľom a objednávateľom reklamy odlišné od týchto „podmienok“, môžu byť upravené osobitnou zmluvou.

 1. POSTUP PRI OBJEDNÁVANÍ REKLAMNÉHO PRIESTORU

2.1 Reklamný priestor na www stránkach prevádzkovateľa sa objednáva na základe písomnej objednávky doručenej poštou, faxom, e-mailom, alebo kuriérom (ďalej len „objednávka“). Objednávka sa stáva pre obe strany záväznou až po jej písomnom potvrdení, resp. potvrdením minimálne formou e-mailu zo strany prevádzkovateľa. Objednávka musí obsahovať údaje objednávateľa, a to:

 1. a) Názov obchodnej spoločnosti meno a priezvisko, adresu sídla, resp. bydliska, vrátane jeho korešpondenčnej adresy
 2. b) IČO, DIČ resp. IČ, pre DPH, číslo bankového účtu vo formáte IBAN,
 3. c) názov konečného zákazníka vrátane názvu reklamného produktu (kampane), ak ním nie je objednávateľ,
 4. d) požadovaný formát reklamy a rozmer v pixeloch
 5. e) požadovaný termín uverejnenia a trvania, ako aj rozsah reklamy,
 6. f) počet uverejnení (zobrazení-impresií),
 7. g) cenu v súlade s cenníkom prevádzkovateľa alebo individuálnou ponukou,
 8. h) kontaktnú osobu objednávateľa, dátum vystavenia objednávky, podpis zodpovednej osoby a pečiatku objednávateľa.

2.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku v prípade, ak:

 1. a) bola doručená v lehote kratšej ako 2 pracovné dni pred prvým plánovaným uverejnením inzercie,
 2. b) má podozrenie, že objednávka môže byť v rozpore s platnými právnymi predpismi, „podmienkami“, môže porušovať práva tretích osôb, alebo nezodpovedá záujmom prevádzkovateľa.

2.3 Za obsah reklamy plne zodpovedá objednávateľ. Doručením objednávky objednávateľ zároveň vyhlasuje, že reklama odovzdaná na zverejnenie prevádzkovateľovi nie je v rozpore s právnymi predpismi, dobrými mravmi a zásadami poctivého obchodného styku, a že šírením inzercie nebudú neoprávnene zasiahnuté práva a oprávnené záujmy tretích osôb (najmä, ale nie len právo na ochranu osobnosti fyzických osôb, právo na ochranu dobrej povesti právnických osôb, autorské práva, práva súvisiace s autorským právom a práva k ochrannej známke) a nebudú porušené všeobecne záväzné právne predpisy a že všetky finančné nároky vyplyvajúce z použitia autorských diel, prípadne podobizeň fyzických osôb použitých v rámci reklamy a z práv súvisiacich s autorským právom boli ku dňu odovzdania objednávky objednávateľom uspokojené.

2.4 Doručením objednávky dáva objednávateľ prevádzkovateľovi bezodplatne súhlas k šíreniu reklamy a jej súčastí chránených právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon), v znení neskorších predpisov, prostredníctvom internetu, a to v rozsahu a na čas stanovený v zmysle príslušnej objednávky.

2.5 Objednávateľ týmto potvrdzuje, že v plnom rozsahu preberá zodpovednosť za odsúhlasenú reklamu, najmä za jej kvalitatívnu a obsahovú stránku a zaväzuje sa nahradiť v plnej výške všetky prípadné škody a nároky spôsobené takouto reklamou a zároveň zbavuje prevádzkovateľa povinností vyplyvajúcich z nárokov uplatňovaných voči nemu tretím stranám, a to hlavne nárokov uplatňovaných v spojení s ustanoveniami o nekalej súťaži a autorskými právami. V prípade uplatnenia si akýchkoľvek nárokov takejto povahy alebo poskytnutia odškodnenia zo strany prevádzkovateľa z takéhoto dôvodu, sa objednávateľ zaväzuje, že akékoľvek takéto nároky bezodkladne vysporiada a nahradí prevádzkovateľovi prípadné škody a náklady, ktoré vznikli v súvislosti s alebo ako následok porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, a to najmä z oblasti hospodárskej súťaže a ochrany spotrebiteľov. Škodou sa rozumejú i náklady súdneho, či rozhodcovského konania, vrátane nákladov na právne zastúpenie v týchto veciach.

 1. ZMENY V OBJEDNÁVKE A STORNO PODMIENKY

3.1 Akékoľvek zmeny v zadanej objednávke sa stávajú záväznými až po ich odsúhlasení prevádzkovateľom, a to písomnou formou, minimálne však formou e-mailu. Prevádzkovateľ nie je povinný akceptovať a zrealizovať požiadavky objednávateľa voči už schváleným objednávkam.

3.2 V prípade, ak sa objednávateľ rozhodne zrušiť objednávku menej ako 10 kalendárnych dní pred začiatkom schválenej reklamnej kampane, je povinný zaplatiť prevádzkovateľovi sankciu vo výške 30% z ceny dohodnutej objednávky, avšak ak objednávateľ zruší objednávku menej ako 7 kalendárnych dní pred začiatkom schválenej reklamnej kampane alebo kedykolvek počas reklamnej kampane, je povinný zaplatiť prevádzkovateľovi sankciu vo výške 100% z ceny dohodnutej objednávky.

3.3 Akúkoľvek vzniknutú sankciu si je prevádzkovateľ oprávnený jednostranne započítať voči už uhradenej cene alebo jej časti v zmysle príslušnej objednávky, s čím objednávateľ výslovne súhlasí, alebo prevádzkovateľ vystaví na sumu príslušnej sankcie objednávateľovi faktúru.

 1. PODKLADY A TECHNICKÉ POŽIADAVKY

4.1 Objednávateľ je plne zodpovedný za včasné dodanie všetkých reklamných a grafických podkladov prevádzkovateľovi v súlade s Technickými špecifikáciami, a to v elektronickej podobe, najneskôr však 2 pracovné dni pred začiatkom šírenia reklamnej kampane.

4.2 V prípade, ak objednávateľ v určenej lehote prevádzkovateľovi nedodá všetky podklady potrebné na realizáciu reklamnej kampane alebo dodané podklady nebudú v súlade s týmito podmienkami a štandardami definovanými prevádzkovateľom, bude sa predpokladať, že objednávateľ objednávku zrušil a primerane sa uplatnia ustanovenia uvedené v bode 3.2.

4.3 Grafické reklamné formáty reklamy určené pre uverejnenie na stránkach prevádzkovateľa a zmluvných partnerov musia rešpektovať štandardy najčastejšie používyných a akceptovaných reklamných formátov uvedených v Technických špecifikáciach prevádzkovateľa.

4.4 V prípade, ak objednávateľ neopraví reklamné formáty v zmysle požiadavky prevádzkovateľa v ním určenej lehote, má prevádzkovateľ právo odmietnuť uverejnenie reklamy. Primerane sa pritom uplatnia ustanovenia uvedené v bode 3.2.

 1. ŠÍRENIE REKLAMY

5.1 Prevádzkovateľ začne uverejňovať reklamu v deň dohodnutý medzi oboma stranami. Zároveň si prevádzkovateľ vyhradzuje právo odmietnuť šírenie reklamy v prípade, ak zadaná reklama:

 1. a) nebude v súlade s dohodnutou a podpísanou objednávkou,
 2. b) svojou kvalitou, obsahom alebo parametrami nezodpovedá požiadavkám prevádzkovateľa,
 3. c) je v rozpore so zákonmi, alebo inými platnými právnymi predpismi platnými v SR,
 4. d) nie je v súlade s dobrými mravmi alebo ohrozuje verejný poriadok, alebo zasahuje do práv tretích strán
 5. e) nezodpovedá záujmom prevádzkovateľa,
 6. f) prevádzkovateľ aktuálne nedisponuje dostatočných reklamných priestorom a nebola s objednávateľom dosiahnutá dohoda o alternatívnom riešení situácie.

5.2 Ak prevádzkovateľ na základe zistených skutočností odmietne reklamu uverejniť alebo je nútený posunúť termín jej realizácie, je povinný bez zbytočného meškania o tom písomne resp. e-mailom oboznámiť objednávateľa. V prípade, ak objednávateľ najneskôr do 2 pracovných dní pred posunutým termínom nedostatky reklamy neodstráni, prevádzkovateľ má právo reklamu odmietnuť.”

5.3 Akékoľvek zmeny v objednanej reklamnej kampani musí objednávateľ žiadať u prevádzkovateľa najmenej 2 pracovné dni pred dátumom požadovanej zmeny, inak nie je prevádzkovateľ zodpovedný za uverejnenie takejto zmeny včas, a požadovaná zmena bude v takom prípade zo strany prevádzkovateľa zrealizovaná v najbližšom možnom termíne.

5.4 V prípade, ak prevádzkovateľ počas reklamnej kampane nevyčerpá v zmysle všetky objednávateľom garantované videnia/ prípadne impresie/, reklamna kampaň sa primerane predlžuje, a to až do ich úplného vyčerpania.

5.5 V prípade vyťaženia reklamného priestoru na stránkach prevádzkovateľa a zmluvných partnerov si prevádzkovateľ vyhradzuje právo odmietnuť uverejnenie reklamy alebo posunúť termín realizácie reklamnej kampane v závislosti od momentálneho vyťaženia. Ak nie je písomne výslovne dohodnuté konkrétne umiestenie reklamy, prevádzkovateľ uverejní reklamu v závislosti od kapacitných možností . O tejto skutočnosti je prevádzkovateľ povinný bez zbytočného meškania písomne, resp. minimálne formou e-mailu, oboznámiť objednávateľa.

 1. FINANČNÉ PODMIENKY

6.1 Cena za uverejnenie reklamy je stanovená podľa aktuálneho cenníka uverejneného v Cenníku reklamného priestoru na portáli hlavnespravy.sk, alebo podľa dohodnutých individuálnych ponúk. Ceny v Cenníku aj v individuálnej ponuke sú uvedené bez DPH. Cenu za uverejnenie reklamy platí objednávateľ.

6.2 Cenu za uverejnenie reklamy môže po vzájomnej dohode zaplatiť objednávateľ prevádzkovateľovi aj formou zálohovej faktúry, a to prevodom na účet alebo v hotovosti. Zálohové faktúry majú splatnosť najneskôr 2 pracovné dni pred začiatím príslušnej reklamnej kampane.

6.3 Prevádzkovateľ vystaví faktúru za príslušnú reklamnú kampaň na celkovú fakturovanú sumu, od ktorej je odpočítaná prípadná záloha, do 14 dní po ukončení reklamnej kampane krátkodobejšieho trvania. Pokiaľ reklamná kampaň prebieha v niekoľkých mesiacoch, sú na konci každého mesiaca vystavené čiastkové faktúry na pomernú časť kampane. Splatnosť každej faktúry je 14 dní od jej doručenia objednávateľovi, ibaže by bola vo faktúre uvedená lehota splatnosti dlhšia.

6.4 Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania fakturovanej čiastky na účet prevádzkovateľa. V prípade, ak faktúra nebude uhradená v zmysle stanovenej lehoty môže prevádzkovateľ od objednávateľa požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, a za týmto účelom vystaviť penalizačnú faktúru. Prevádzkovateľ je súčasne oprávnený až do vykonania všetkých úhrad podľa tohto bodu ďalšie objednávky objednávateľa odmietnuť.

6.5 Ak je objednávateľ v omeškaní o viac ako 15 dní, prevádzkovateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške časti odmeny za neprečerpaný čas a právo odstúpiť od zmluvy.

6.6 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo realizovať alebo pozastaviť objednanú a potvrdenú reklamnú kampaň objednávateľa, ak si objednávateľ neplní finančné alebo iné záväzky voči prevádzkovateľovi, ake je objednávateľ v likvidácii či konkurze, alebo ak je objednávateľ v úpadku alebo písomne prehlási nemožnosť riadneho splnenia dlhu. V takomto prípade zodpovedá objednávateľ za akékoľvek škody, ktoré uvedeným neplnením prevádzkovateľovi vzniknú a konanie prevádzkovateľa sa nepovažuje za porušenie dohody o poskytnutí plnenia objednávateľovi zo strany prevádzkovateľa.

 1. ZISTENÉ NEDOSTATKY A REKLAMÁCIE

7.1 V prípade chyby výlučne zavinenej prevádzkovateľom, je objednávateľ oprávnený požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny za reklamu a objednávateľ je oprávnený si takúto reklamáciu nárokovať do 10 dní od momentu preukázania chyby zo strany prevádzkovateľa. Námietka nespôsobuje prerušenie alebo spočívanie plynutia lehoty splatnosti.

7.2 Chybou prevádzkovateľa sa rozumie neuverejnenie reklamnej kampane v súlade s objednávkou alebo nefunkčnosť jeho stránok a služieb počas reklamnej kampane objednávateľa po dobu dlhšiu než 24 hodín. Náhrada vo forme zľavy z ceny sa uplatňuje formou dobropisu.

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1 Právne vzťahy neupravené týmito „podmienkami“, alebo osobitnou zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom.

8.2 Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať mlčanlivosť o všetkých nadobudnutých údajoch a informáciách a neposkytovať ich tretím stranám.

8.3 Prevádzkovateľ nezodpovedá za nedodržanie svojich záväzkov podľa potvrdenej objednávky, ak je táto skutočnosť spôsobená „vis maior“.

8.4 Prevádzkovateľ je oprávnený tieto „podmienky“, vrátane cenníka kedykoľvek jednostranne zmeniť, pričom o takejto zmene je povinný informovať zverejnením aktuálnej verzii na svojich stránkach www.postoj.sk. Pre uzatvorený vzťah medzi prevádzkovateľom a objednávateľom sú záväzne aktuálne „podmienky“ a akékoľvek zmeny nebudú mať dopad na objednávky, ktoré boli už skôr akceptované prevádzkovateľom v súlade s predchádzajúcim znením týchto „podmienok“.

8.5 TIETO „PODMIENKY“ NADOBÚDAJÚ PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ DŇA 01. 01. 2019.

V Košiciach, 01. 01. 2019

 1. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Heuréka Evolution, s.r.o.

Šoltésovej 9

040 01  Košice

IČO: 36191183

DIČ: 2021473663

DIČ DPH: SK2021473663

Slovenská sporiteľňa

SK66 0900 0000 0004 4758 2617

GIBASKBX

Kontakt:  
Marián Rigan
0911 083 283
m.rigan@icloud.com

Stiahnite si aplikáciu HS

ANDROID