Svätý Ignác, patriarcha carihradský, nedovolil nehodnému vladárovi priblížiť sa k oltáru, aby prijal Telo Božie

Carihrad 8. apríla 2018 (HSP/Foto:HSP)

 

Svätý Ignác narodil sa roku 798 v Carihrade. Otec jeho bol cisár grécky Michal I., matka Prokopiaebola dcérou cisára Nicefora. Po nešťastnej bitke s víťaznými Bulharmi roku 813, pri Adrianopoli zvedenej, odriekol sa zbožný Michal trónu a utiahol sa s manželkou svojou a dietkami do samoty, aby život svoj službe Božej venovať mohol. Na miesto svoje vyvolil za cisára východnej ríše rimskej najvyššieho vojvodcu svojho Leva Arménskeho.

Na snímke svätý Ignác

Nevďačný Lev odslúžil sa zle dobrodincovi svojmu. Začal zúriť proti cteniu obrazov, ako už roku 726. surový a nevzdelaný Lev Isaurský, a keď zbožný Michal pokarhal ho, vypomstil sa zlostník na dobrodincovi svojom tak, že troch synov jeho od nábožného otca oddelil, na rozličné ostrovy do vyhnanstva poslal, áno i dokaličiť dal, aby skrze potomkov ich trón cisársky od potomkov jeho odňatý byť nemohol. Toho času vstúpil pätnásťročný mladík Ignác do kláštora. I činil také pokroky vo vedách a v kresťanskej dokonalosti, že nezadlho bol za kňaza posvätený a po smrti opátovej od bratov jednohlasne za opáta kláštora vyvolený. Horlivo konal povinnosti svoje ako predstavený rádu a preukazoval okolitým veriacim také dobrodenie, že ho ako láskavého otca ctili.

Keď nepriatelia úcty obrazov i v krajinke Bythinii proti pravoveriacim zúrili, bojoval neohrozený sluha Boží za čistotu kresťanskej viery proti fanatickým poblúdencom a zaujímal sa prenasledovaných veriacich. Z mesta Carihradu a z miest Bythinie prichádzali k nemu do kláštora pravoveriaci kresťania, ktorí ošklivili si obrazoborcov, poblúdených kňazov a biskupov, i prosili zbožného opáta, aby deti ich krstil a svätým slovom ich tešil.

I prijímal svätý Ignác s láskavosťou otcovskou pravoveriacich, utvrdzoval ich v pravej viere, podporoval prenasledovaných a vypovedaných z vlasti, i živil tých, ktorí počas prenasledovania majetok svoj utratili. V tejto dobrosrdečnosti podporovali svätého Ignáca peňažite zbožná matka jeho a sestra, ktoré až do vysokej staroby svojej všetky dôchodky svoje na dobročinné ciele vynakladali.

Ukrutný cisár Lev Arménsky, ktorý pri korunovaní svojom slávnostne prisahal, že bude svätú cirkev proti bludárom zastávať, podporoval všemožne obrazoborcov, ktorí pravoverných kresťanov ukrutne prenasledovali. Áno sám vyhnal z Carihradu svätého Nicefora, patriarchu, že zmužilo vystupoval proti bludárom, i vyvolil na miesto jeho za arcibiskupa nemravného a bludárskeho Theodata. Za panovania troch nasledujúcich cisárov boli pravoveriaci na Východe obrazoborcami prenasledovaní a trápení. Zbožný opát svätý Ignác zaujímal sa vždy prenasledovaných. Roku 842 zomrel cisár Theofilus a zanechal korunu cisársku nedospelému synovi Michalovi III. Cnostná a zbožná matka jeho Theodora panovala počas nedospelosti synovej veľmi blahonosne. Hneď pri prevzatí vlády vydala proti obrazoborcom prísny zákon a vypovedala všetkých bludovercov z krajiny. Áno pozbavila i bludárskeho arcibiskupa Jána hodnosti a povýšila na stolicu arcibiskupskú svätého Metoda, ktorý bludoverskými obrazoborcami bol dávnejšie veľmi mučený a znaky mučenia na tele svojom nosil. S veľkou radosťou a plesaním vítali veriaci milovaného arcibiskupa v Carihrade, ktorý slávnostne svätil kríže a obrazy a v prvú nedeľu pôstnu r. 842 velebný sprievod so znamením svätého kríža po uliciach Carihradu konal.

Svätý Metod zomrel r. 847 a na všeobecnú žiadosť kňažstva a veriacich bol svätý opát Ignác vzdor odporu Gregora Asbesthu, arcibiskupa syrakúskeho, za patriarchu do Carihradu vyvolený. Horlivosťou svätého Ignáca prekvitať začala svätá cirkev na Východe. Netrvalo dlho a cisár Michal III. stal sa dospelým. Nemravný a vládobažný ujec jeho Bardas odtisol od správy krajinskej matku cisárovu a sestru svoju zbožnú Theodoru, hovel zlým náklonnostiam mladého neskúseného cisára a zvádzal ho k neporiadnemu životu. Márne namáhala sa starostlivá zbožná matka Theodora, aby syna svojho od nákazy zachránila. Nešťastný mladý cisár nedbal na napomínanie matkino, počúval zvodné hlasy bezbožného ujca, ktorý chcel panovať, obľúbil si víno a hry, obcoval s divadelnými hercami a inými ľahtikárami, vysmieval sa z náboženstva a odovzdal sa všetkým neprávostiam, za neho panoval neobmedzene starý hriešnik Bardas. Najväčšie neprávosti a nespravodlivosti diali sa pri dvore cisárskom. Všetci lepší ľudia smútili.

Šľachetná matka Theodora prelievala horké slzy. Neprávosť dostúpila vrcholu, keď neobmedzený vladár Bardas odohnal cnostnú manželku svoju a žil ohavné s akousi nevestou. Svätý Ignác márne namáhal sa po dobrotky napraviť nemravnosť dvoru cisárskeho; i pokarhal ohavného Bardasa a napomínal ho prísne ku pokániu. Násilnícky Bardas vysmial sa svätému patriarchovi, ktorý mu vyobcovaním zo svätej cirkvi hrozil. Roku 858, na deň svätých Troch Kráľov zjavil sa bezočivý hriešnik v hlavnom chráme a blížil sa k oltáru, aby nehodne prijal Telo Božie. Svätý Ignác rozpálený svätou horlivosťou nepripustil verejného a nekajúcneho hriešnika ku stolu Pána. Panovitý Bardas začal v chráme tak zúriť, že veriaci museli brániť milovaného patriarchu pred besnosťou jeho. Zahanbený mocný hriešnik rozmýšľal v paláci svojom o pomste. Aby zničil patriarchu, nahovoril ľahkomyseľného cisára Michala III, žeby matku svoju Theodoru a sestry od dvoru odstránil a patriarchovi naložil tie isté do kláštora mníšskeho uzavreť. Hriešny cisár zavolal patriarchu a naložil mu, aby ten pomstivý návrh previedol. Svätý Ignác riekol dôstojne:

„Keď som prevzal riadenie cirkvi, zložil som prísahu, že nikdy nedopustím sa činu, ktorý by na škodu bol krajine. Ostatne nezasluhujú dobré kňažné, aby sa nakladalo s nimi tak špatne.“

Po týchto slovách vzdialil sa vznešený patriarcha. To bola voda na mlyn pre zlostného Bardasa. Teraz mohol nahuckať slabého cisára proti nenávidenému patriarchovi. I doviedol bohaprázdnu vec tak ďaleko, že cisár zavrel zbožnú matku svoju a sestry do kláštora a svätého Ignáca dal okovami sputnať a na ostrov Terebint do vyhnanstva odvliecť. I nahovoril bezbožný Bardas hriešneho cisára, aby učeného, ale ctižiadostivého stotníka telesnej stráže a štátneho tajomníka Focia za kňaza a za biskupa dal vysvätiť, a za patriarchu v Carihrade vymenoval. Keď žiaden z pravoverných biskupov cisárovi po vôli urobiť nechcel, povolal Bardas arcibiskupa Syrakúskeho Gregora Asbesthu, bludoverského obrazoborca do Carihradu, ktorý Focia roku 858 za kňaza a biskupa posvätil. O šesť dní bol Focius ľudu carihradskému ako patriarcha predstavený. Žiaden pravoveriaci biskup neuznal ho z počiatku. Ale úlisný a ctižiadostivý Focius upovedomil ústne a písomne biskupov, že on uznáva svätého Ignáca za patriarchu a že bude úrad jeho len do toho času zastávať, kým bude svätý Ignác vo vyhnanstve žiť. Sotva riadil nehodný Focius dva mesiace ako patriarcha východnú cirkev, začal prenasledovať biskupov a kňazov, ktorí svätému Ignácovi boli oddaní a naklonení.

Kňazov carihradských, ktorým sľuboval skvelé vyznačenie, nahováral, aby svätého Ignáca u neho písomne obžalovali. Poctiví kňazi nedopustili sa tejto neprávosti, a ctižiadostivý, arcibiskupskej dôstojnosti nehodný Focius dal ich trápiť a hrozne biť. I obrátil sa Focius o pomoc a poradu k zločinnému Bardasovi. Mocný dvoran nahovoril slabého cisára, aby proti svätému Ignácovi vyšetrovanie zaviedol, ako proti spojencovi s nepriateľmi vlasti. Hriešny cisár poslal na ostrov Terebint vyšetrovateľov, a keď títo žiadnu vinu na svätom mužovi odokryť nemohli, privliekli sputnaného svätého Ignáca do Promethu, do predmestia to Carihradu, a hodili ho do tmavého žalára, do ktorého len jeden sluha jeho prístup mal. Týmto žalárovaním chcel Focius vymôcť, aby svätý Ignác úradu svojho písomne sa odriekol. Toho času shromaždení boli v Carihrade východní biskupi. Keď počuli, ako ukrutne nakladá sa so svätým Ignácom, zhromaždili sa tajne nočnou dobou v chráme a radili sa, ako by nevinne trpiaceho milovaného patriarchu z rúk nepriateľov vyslobodiť mohli. Nebolo žiadnej pomoci; márne sa namáhali. I zložili násilnického Focia s dôstojnosti arcibiskupskej a vyobcovali ho zo svätej cirkvi. Ale ani násilník nezaháľal!

Pod ochranou mocného Bardasa vydržiaval s niektorými, sebe oddanými biskupmi zhromaždenie v chráme svätých apoštolov, ktoré vynieslo výrok nad svätým Ignácom, že je pozbavený úradu patriarchálneho. Následkom toho nezákonného výroku vypovedal cisár svätého Ignáca do vyhnanstva na ostrov Mitylenu. Všetci biskupi a kňazi, ba i mnohí veľmoži, ktorí svätému Ignácovi boli oddaní, nútení boli z Carihradu zutekať, lebo ináč boli by uväznení a ukrutne mučení bývali. Keď všetci pravoverní biskupi, kňazi a veriaci násilenstvá Fociove zatracovali, napísal úlisný násilník pápežovi Mikulášovi I. podvodný list, že staručký a slabý Ignác zložil úrad patriarchálny, i prosil pokorne pápeža, aby ho za patriarchu potvrdil, Ostrovtípný pápež neveril Fociovi a poslal plnomocníkov do Carihradu, aby vec preskúmali. Poslanci prišli do Carihradu a ľahkomyseľný cisár i ctižiadostivý Focius naklonili si ich pochlebovaním a hrozbami, ba i podplatením.

Roku 861 vydržiavané bolo v Carihrade pri prítomnosti cisára a oddaných mu biskupov a veľmožov shromaždenie cirkevné. Shromaždení, zväčša novo vyvolení biskupi východní, počtom 316, väčším dielom naklonení cisárovi a Fociovi, predvolali svätého Ignáca do snemu. Svätý muž objavil sa pred zborom cirkevným s vyjasnenou tvárou a v povedomí nevinnosti svojej, i žiadal dôstojnou rečou biskupov, aby pozbavili Focia dôstojnosti arcibiskupskej, ktorý sa dostal ku nej protizákonným spôsobom, i prial si, aby po odstránení Focia z patriarchátu opravdivý všeobecný snem cirkevný v záležitosti jeho pojednával. I podvracal s pokornou dôstojnosťou a s povedomím nevinnosti svojej krivú obžalobu a zavrátil podplatených skrivodlivých svedkov. Konečne odvolával sa so všetkou pokorou ku najvyššej hlave svätéj cirkvi, pápežovi rímskému Mikulášovi I., ktorého výroku s radosťou chcel sa podrobiť. Ale vzdor tomu odsúdila väčšina biskupov, ktorých bol cisár a Focius vymenoval, aby svätý Ignác dôstojnosti patriarchálnej bol pozbavený, a odovdzala ho do moci Fociovej. Bezbožný Focius uväznil nevinného svätého Ignáca v krypte, dal ho nemilosrdne bičovať a potom na chladnú zem horeznačky vystrieť a rozpiate ruky a nohy jeho k zemi prikvačiť. Po tomto mučení priviazali kati svätého Ignáca ku kamenému stĺpu, pri ktorom za sedem dní bez pokrmu stáť musel. Počas mučení podávali mu kati listinu ku podpísaniu, ktorou mal sa vzdať hodnosti svojej.

Keď svätý muž listinu podpísať nechcel, posadili ho kati na kovovú hranatú rakvu a zavesili mu po oboch bokoch rakvi ťažké skaly na nohy. Tak neľudsky trápený bol zbožný patriarcha cez celú noc. Zločinný Bardas, ktorý tieto muky vymyslel, vztekal a triasol sa celý zlosťou, keď svätý mučeník ráno listinu podpísať nechcel. I naložil katom, aby svätého muža ďalej mučili. Katovia zhodili svätého Ignáca z hranatej rakvi na zem, že sa zalial celý krvou a ostal bez seba ležať. Bardas pochytil ruku svätého Ignáca, vtiskol do nej pero a naznačil krížik na listine, na ktorej stály tieto slová:

„Ja Ignác, nehodný patriarcha carihradský, uznávam, že som nezákonnou voľbou dostal sa k tejto hodnosti.“

Túto listinu odovzdal Bardas Fociovi, ktorý s radosťou poberal sa ku cisárovi. I prosil násilnícky Focius slabého cisára, aby dal doviesť svätého Ignáca do chrámu svätých apoštolov i aby ho donútil pred všetkými veriacimi z Kazateľne pozbavenie hodnosti svojej a odsúdenie prečítať. Bardas s Fociom radili cisárovi, aby svätému mužovi obe oči boli vylúpené a pravá ruka odťatá. Svätý Ignác prepustený bol na slobodu, a netušil, aké nebezpečenstvo mu hrozí. V dome svojom starostlivé ošetrovaný vyhojil sa v krátkom čase z obdržaných rán. Ukrutný výrok mal byť prevedený na Turice r. 861. V predvečer sviatkov svätodušných obstáli vojaci dom svätého Ignáca, aby nemohol utiecť. Keď to zbadali priatelia a sluhovia svätého Ignáca, obliekli ho do roztrhaného nádenníckeho rúcha, položili mu dva koše na plecia, a tak nepoznaný vyšiel svätý muž z domu svojho, dostal sa šťastlivé z mesta Carihradu ku brehu morskému, kde na neho jeden pravoverný veľmož s loďou čakal, ktorá ho na jeden ostrov zaviezla. Tu žil svätý Ignác podporovaný veriacimi za dlhší čas v skrytosti.

Keď cisár, Bardas a Focius za ním sliedili, menil svätý muž častoráz úkryt svoj a priateľom jeho podarilo sa predísť náhončích, vysielaných krvilačnými nepriateľmi. V úkryte svojom uvedomil svätý Ignác pápeža, čo sa s ním dialo a ako poslanci pápežskí dali sa prestrašiť a podplatiť, aby menom svätej stolice rímskej proti nemu nezákonite pokračovali. Svätý Otec vyzval a žiadal listovne cisára, aby svätý Ignác na stolicu patriarchálnu naspäť bol dosadený, a Focius, ktorý hriešne vylúdil si posviacku na úrad kňazský a biskupský, bol odstránený. Pyšný Focius povolal do Carihradu východných biskupov, ktorí s ním držali, vyhlásil seba za najvyššieho patriarchu na Východe a opovážil sa vyrieknuť nad pápežom kliatbu cirkevnú. Pápež povolal naspäť poslancov svojich z Carihradu, pokarhal ich prísne a potrestal, a bezbožného, pyšného Focia vyobcoval na sneme v Ríme r. 803 zo svätej cirkvi. Čo sa toto dialo, pokračoval Bardas v ohavnosťach svojich a ukrutnosťach a Focius prenasledoval sebe podriadených biskupov a kňazov, ktorí s hlavou svätej cirkvi držali a po zákonitom svätom patriarchovi túžili. Slabý cisár neskoro zbadal hriešnu povoľnosť svoju. Ohavný Bardas páchal v pýche svojej toľké nespravodlivosti a ukrutnosti, že sám cisár obával sa moci prešibaného milostníka, a dal ho, keď miera neprávostí jeho preplnená bola, r. 866 usmrtiť. Tak potrestal spravodlivý Boh najväčšieho nepriateľa cnostného a verného sluhu Svojho. Nemravný cisár Michal III. badal, že nie je schopným panovania. I povolal ku boku svojmu Basilia Macedonského za spolucisára. Basilius narodil sa v dedine Bielipre neďaleko Drinopolu z chudobných rodičov. Otec jeho volal sa Bekla či Vekla. Počas vojny cisára Nikifora s kráľom bulharským Krumom dostal sa Basilius ako malý chlapec do Carihradu, kde stal do služby ku koňom. Cisár Michal III. hľadal smelého a umelého jazdca a vzal Basilia do služby, ktorého si tak obľúbil, že ho menoval dvoranom a neskôr po smrti Bardasovej námestníkom, ba i spolucisárom. Cnostný a zbožný Basilius napomínal nemravného Michala III., aby nedával poddaným svojim pohoršenie. Surový a nemravný cisár oľutoval, že dvorana svojho k sebe povýšil, i chcel ho dať na poľovačke zavraždiť. Úklad bol prezradený a Basilius, ktorý sa obával o život svoj, dal na radu niektorých dvoranov surového a tyranského Michala III. vlastnými sluhami jeho usmrtiť, keď v paláci svojom opitý ležal. To stalo sa r. 867.

Na druhý deň po smrti Michala III. bol Basilius od poddaných s jasaním za jediného cisára vyhlásený. Toho istého dňa pozbavil násilníckeho Focia dôstojnosti, zavrel ho do kláštora a povolal svätého Ignáca na stolec patriarchálny do Carihradu. Takým činom zmieril cisár Basilius východnú cirkev s najvyššou hlavou, pápežom rimským. Bolo to dňa 25. novembra r. 867, keď svätý Ignác po dlhoročnom trápení a vyhnanstve do Carihradu sa navrátil. S jasotom privítal veriaci ľud utrýzneného a svätého arcipastiera svojho. Všeobecný cirkevný snem potvrdil zbožného patriarchu v hodnosti jeho a vyobcoval násilníckeho Focia zo svätej cirkvi. Východná ríša začala znovu prekvietať pod múdrou a zbožnou správou ctihodného cisára Basilia, ktorý v krátkom čase naplnil vyprázdnenú pokladnicu cisársku, usporiadal krajinské záležitosti, vystavil a opravil skvostne asi 100 chrámov a zaviedol prísnu kázeň cirkevnú.

Veľkolepými a bohatými stavbami chrámov prispel Basilius znamenite k rozvinutiu tak zvaného slohu byzantínskeho, ktorý dlho za pravidlo staviteľské platil. Za blahonosného panovania vznešeného cisára Basilia pôsobil svätý patriarcha Ignác až do osemdesiateho roku svojho. Horlivo zastával čistotu svätej viery, vykorenil bludárstvo na celom Východe, a srdečne vinul sa s celým východom ku najvyššej hlave svätej cirkvi, pápežovi rimskému. Do celého sveta posielal horlivých misionárov. Po krátkej nemoci usnul v Pánu svätý Ignác, patriarcha, dňa 23. októbra r. 878. I východná i západná cirkev ctí ho jako svätého. Svätý Ignác vyobrazuje sa v rúchu patriarchálnom, koruna cisárska a okovy u nôh jeho.

Svätý Ignác patriarcha trpel veľmi mnoho pre čisté učenie svätej viery. On obetoval korunu cisársku, pohodlný život a pokoj, aby nielen dušu svoju pre večný život zachránil, ale aby chránil i duše bližných svojich pred hroziacou nákazou a záhubou. On znal zlosť pyšného Focia, obával sa, aby východní kresťania pod správou nehodného a slávobažného dvorana cisárskeho od pravej viery neodpadli, alebo od vidomej hlavy svätej cirkve sa neodchýlili. I trpel mnoho, trpel rád pre svätú cirkev, pre duše svojich bližných. Uvážil dobre, čo svätý Hieronym hovorí:

„Čo že má povýšenejšiu krásu, než duša, ktorá sa menuje dieťaťom Božím, a inú okrasu nehľadá?“

Hneď pri nastúpení dôstojnosti svojej arcipastierskej horlil neohrožene a neunavene proti bludárskym obrazoborcom. Čože to bol za blud? Východní cisári rimskí, ktorí bývali v Carihrade , miešali sa veľmi do záležitostí svätej cirkvi a vzdorovali pápežom. Takým bol menovite v 8. storočí Lev Isaurský, ktorý vyšinul sa z obecného vojaka na trón cisárský. Toho času napádali diví Mohamedáni východný štát rimský. Keď zaujali v Asii mnohé grécke kresťanské kraje a zbadali úctu, ktorá vzdáva sa obrazom, považovali Grékov za pohanských modlárov. Kalif Jezid II. nariadil r. 723, aby v mohamedánskom štáte jeho všetky obrazy z kresťanských chrámov odstránené boly. Lev Isaurský, ktorého Mohamedáni napádali, chcel sa im zavďačiť, i vydal r. 726 rozkaz, aby kresťania obrazy nectili, ale narazil na veľký odpor. Keď stotník stráže jeho srazil kríž s brány paláca cisárovho, rozhorčený ľud zabil bezbožníka na mieste. Surový, nevzdelaný, ani čítať neznajúci tyran, dal vraždiť kresťanov, ktorí nepálili a neničili obrazy. Márne namáhal sa sv. Germán sprostého tyrana poučiť, v akom zmysle svätá cirkev dovoľuje ctiť obrazy. I pápež Gregor II. odpísal r. 730, že nie mocnárom, ale biskupom náleží rozhodovať vo veciach viery. Tyran pozhadzoval pravoverných biskupov a ustanovil na miesto ich nehodných, slávobažných ľudí. Na celom Východe borené boly sochy a pálené obrazy. Mnoho nevinnej kresťanskej krvi bolo vyliate. I syn jeho Konštantín Kopronimus pokračoval v borení obrazov, ba prevýšil i otca svojho v tyranstve; lebo vraždiť dal kresťanov, ktorí čo i len súkromne obrazy ctili. Márne namáhali sa pápeži tomu surovstvu prietrž urobiť. Hadrian I. povolal r. 787 do Nicee všeobecný snem cirkevný, na ktorom zo svätého Písma a zo spisov svätých Otcov sa dokázalo, že je dovolené a úžitočné ctiť posvätné obrazy. I ostatní východní cisári pokračovali v borení obrazov, až cisárovná Theodora, za času svätého Ignáca roku 842, ohavnosti tej konec urobila. Najnovší bludoverci osvojili si mienku Leva Isaurského a nectia obrazy, ačkoľvek vídame u nich obrazy Luthera, Kalvína, Bucera, Melanchtona atď.

Načo potrebné sú nám obrazy? Hlavne ku okrášleniu domu Božieho a kresťanských príbytkov svojich. Ďalej predstavujú nám obrazy tajomstvá svätej viery a poctu bohumilých skutkov svätých Božích, a nimi povzbudzovaní bývame ku láske a ku pobožnosti. Vyobrazenie Krista Pána, Panny Márie alebo iných svätých pripomína nám, aké muky oni podstúpili a tým bývame napomenutí, ako i my ich v trpezlivosti a v iných cnostiach nasledovať máme. A čo ctíme v obrazoch svätých? Nectíme drevo, kameň, papier alebo inú látku, z ktorej sú zhotovené , ako to niektorí bludárski učitelia ľudu svojmu tárať sa nehanbia, ale toho svätého, ktorého ten obraz predstavuje. Už v Starom Zákone nariadil Boh , aby Židia urobili dvoch cherubínov a nimi archu úmluvy okrášlili. Josue padol pred archou úmluvy na tvár svoju a klaňal sa jej, i žiadneho modlárstva sa nedopustil. Prví kresťania mali obrazy v podzemných katakombách a vo veľkej úcte mali znamenie svätého kríža. Keď my pred obrazmi hlavu odkrývame, znamením svätého kríža sa značíme, kľakáme, robíme to z úcty ku tomu svätému, ktorého ten obraz predstavuje, a pri tom ctíme samého Pána Boha, ktorého on bol verným služobníkom. Svätých ctíme a vzývame o pomoc a o príhovor u dobrotivého Boha, ktorých On skôr vypočuje, než nás hriešnych,  Bohu sa modlíme a Jemu sa jedine ako najvyššiemu Pánu klaniame.

Karol Jerguš

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Pri dopravnej nehode na Zemplínskej Šírave (okres Michalovce) zahynul 47-ročný motocyklista

0 icon

Bratislava 19. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:Facebook-Polícia SR-Košický kraj)   Pri dopravnej nehode na Zemplínskej Šírave (okres Michalovce) v piatok zahynul 47-ročný motocyklista. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach Motocyklista sa zrazil s osobným autom Kia Rio, ktoré viedol 24-ročný vodič z okresu Michalovce. Ten chcel…

Emotívne stretnutie so spoluhráčmi. Eriksen nečakane zavítal na tréning dánskeho mužstva

0 icon

Kodaň 19. júna 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Wolfgang Rattay)   Dánsky futbalista Christian Eriksen, ktorý pred týždňom počas zápasu majstrovstiev Európy proti Fínsku skolaboval na trávniku, v sobotu nečakane zavítal medzi spoluhráčov z reprezentačného mužstva. Dvadsaťdeväťročný hráč talianskeho Interu Miláno prišiel uprostred tréningu a objal sa so všetkými členmi tímu Eriksena v piatok…

Viedeň zvažuje sprísnenie pandemických opatrení

0 icon

Viedeň 19. júna 2021 (SITA/APA/HSP/Foto:Pixabay)   Hlavné mesto Rakúska vzhľadom na výskyt nového variantu koronavírusu zvažuje sprísnenie pandemických opatrení. V sobotu to pripustil starosta Viedne Michael Ludwig Rozhodnutie podľa neho radnica oznámi v najbližších dňoch. Opatrenia by podľa starostu mohli byť prísnejšie než tie, ktoré platia na celoštátnej úrovni. Väčšinu…

Protestujúci v Mjanmarsku majú vo vlasoch kvety na počesť narodenín Su Ťij

0 icon

Rangún 19. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Fred Dufour, Petr David Josek)   Ľudia protestujúci proti vojenskému prevratu v Mjanmarsku mali v sobotu vo vlasoch kvety pri príležitosti narodenín zosadenej civilnej líderky krajiny Aun Schan Su Ťij, ktorá je stále v domácom väzení a čaká na ďalší súdny proces na budúci týždeň Je…

Hlas-SD má informácie, že všetky nitky manipulovania vyšetrovaní vedú k Igorovi Matovičovi, tvrdí Erik Tomáš

0 icon

Bratislava 19. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann, Facebook)   Členovia strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas – SD) majú informácie, že všetky nitky manipulovania policajných vyšetrovaní veľkých káuz, o ktorom hovorí tajná správa Slovenskej informačnej služby (SIS), vedú k Igorovi Matovičovi (OĽaNO). V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to povedal podpredseda…

Komentované udalosti týždňa: Čaputová chce Slovensko zbaviť suverenity. Lengvarský uvažuje o povinnom očkovaní. Paludov senát vracia Kočnera špecializovanému súdu. Slovenský parlament odmietol zvrátenú správu Matić + udalosti zo sveta

0 icon

Bratislava 19. júna 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák, Martin Baumann, Pavel Neubauer, TASR/AP-Alexander Zemlianichenko, Sputnik-Thierry Charlier)   Prinášame vám komentované top udalosti toho týždňa nielen zo Slovenska Čaputová chce Slovensko zbaviť suverenity Niežeby bolo Slovensko v súčasnosti nejako extra suverénne. Už len vstupom do Európskej únie sme stratili časť svojej suverenity. Mnohé…

Prezidentka: Politická kríza spolu s pandémiou bola nesmierne zlá kombinácia. Celé rodiny žijú bez úspor, prakticky len z ruky do úst

0 icon

Bratislava 19. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Politická kríza spolu s pandémiou bola nesmierne zlá kombinácia. Rekonštrukcia vlády bola v danom čase nevyhnutnosťou, spory pripravovali o energiu a motiváciu nielen predstaviteľov koaličných strán, ale celú verejnosť. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla v rozhovore pre TASR pri príležitosti dvoch rokov…

Konečne začínajú priznávať nedokonalosť korona-vakcín aj niektorí systémoví virológovia

0 icon

Bratislava 19. júna 2021 (HSP/Roman Bednár/Foto:TASR/AP-Markus Schreiber)   Samozrejme robia to takpovediac veľmi diplomaticky „zašifrovane“. STIKO (Stála očkovacia komisia) priznáva, že organizmus „niektorých“ (mnohých? počty sa pre istotu neudávajú) ľudí napriek kompletnému (dvojnásobnému) očkovaniu nie je schopný zareagovať adekvátnou imunitnou odpoveďou voči korone Publikoval som celú radu kritických článkov o…

Švajčiari v referende odmietli návrh zelených „talibancov“, čím vyrazili európskym slniečkarom dekel. Aký odkaz nám tým poslali?

0 icon

Bratislava 19. júna 2021 (HSP/Foto:SITA/AP-Markus Schreibe, TASR-Martin Baumann, Pixabay)   Viac ako inokedy je aktuálna diskusia o tom, či európske národy a štáty majú mať právo rozhodovať o svojich veciach samy, alebo majú odovzdať svoje právo veta do Bruselu. Zaujímavou inšpiráciou nám pri týchto úvahách môže byť nedávne švajčiarske referendum…

Politológ: Sulík potreboval navnadiť svojich spolustraníkov. Nepredpokladám, že Pellegrini by bol takým babrákom, aby si nechal vyfúknuť víťazstvo v ďalších parlamentných voľbách

0 icon

Bratislava 19. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian, SITA-Branislav Bibel)   Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík počas minulého víkendu na straníckom kongrese povedal, že Peter Pellegrini (Hlas-SD) raketovo vyletel hore, ale predpokladá, že bude pozvoľna klesať. Politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave v tejto…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavol Lazar

Slovenské dôchodky v ohrození?

0icon

Dôchodky na Slovensku v ohrození! Kotlebovci od roku 2016 neustále upozorňujú na potrebný vyrovnaný štátny rozpočet a zásadnú obozretnosť pri akomkoľvek zadlžovaní. 👉 Varujú pravidelne pred tým, čo všetko spôsobí veľké zadĺženie Slovenska. 👉 Ich nespočetné upozornenia, že sociálny systém musí byť založený aj na princípe zásluhovosti, aby mohol motivovať tých,…

Ivan Štubňa

„Arbeit macht frei“ alebo „Vakcína je sloboda“

0icon

„Arbeit macht frei“ – smutne známy nápis z koncentračných táborov nacistov, známy v preklade ako prácou k slobode, práca oslobodzuje alebo práca Vás urobí slobodným. Týkalo sa to koncentrákov a cynizmus nacistov sa prejavil v tom, že keď ste neboli schopní pracovať, skončili ste v plynovej komore ako odpad. Čiže ste boli „oslobodení“ - smrťou... Dnes…

Štefan Harabin

Výzva občanov Slovenskej republiky parlamentu na okamžite odvolanie náčelníka podvodných pyramídových hier, Jána Mazáka, z členstva v Súdnej rade.

0icon

Ťažký kriminálnik Mazák sa pre Sorošovské ultraliberálne, fašistické média vyslovil, že je nehorázne u sudcu Mgr. Dalibora Miľana, ak si v súvislosti s rozhodovacím procesom viažucim aj k protipandemickým opatreniam Mikasa a vlády dovolil vykladať Ústavu. Treba mu preto okamžite zastaviť výkonu funkcie sudcu. Mazák bez najmenších pochybnosti na politickú…

Boris Mesár

Chazarská mafia už takmer zničila Ukrajinu .

0icon

Pád až na samé dno ! Ucro-stad vydal štatistiku za rok 2020 , z ktorej stávajú vlasy dupkom ! Keď som to videl prvý krát , nemohol som veriť ,že sa odvážili toto zverejniť. Demografia, priemysel, medicína, poľnohospodárstvo ... Tu sú len tie najpôsobivejšie body: V porovnaní s rokom 2013.…

Ivan Holek

Testovaním zlomené posledné zbytky hrdosti

0icon

Na Slovensku existuje rádio, ktoré o sebe tvrdí, že ako jediné má guráž. Je to hlavne preto, lebo hrá iba rockovú muziku. O rockových interpretoch je známe, že sú značne nekonvenční, alebo až rebeli. A to isté platí aj o ich fanúšikoch. Nektorí z nich sú otvorení rebeli, či už…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Francúzsky umelec premieňa ulice svojimi 3D grafikami

0 icon

Bez ohľadu na to, ako si zaneprázdnený alebo do akej miery sa ponáhľaš, nie je možné si nevšimnúť prácu pouličného umelca Grafodeca . Francúzsky umelec vytvára 3D pouličné obrazy, ktoré sú také skutočné, že sa budeš musieť zastaviť a lepšie sa pozrieť, aby si sa uistil, že ten dinosaurus ťa nesleduje. Jeho graffiti sú také…

Psy sú darom z neba! Presvedč sa s nami...

0 icon

Mať psa znamená, že nikdy z teba nebude gaučový domased. Psy nás povzbudzujú, aby sme sa stýkali s ľuďmi a trávili viac času vonku, aj keď je zlé počasie a všetko, čo by si chcel, je ľahnúť si do postele a nevystrčiť von ani nos. Sú to tiež naši najlepší kamaráti na…

TOP10: Neskutočné architektonické diela

0 icon

Budova, ktorá sa roztápa pred tvojimi očami, dom otočený hore nohami alebo džungľa, ktorá je starostlivo udržiavaná vo vnútri letiska: nejde o zábery zo sci-fi filmu ale o diela, ktoré vytvorila ľudská ruka a fantázia. V skutočnosti všetky tieto architektonické diela naozaj existujú. A je toho ešte viac, pretože schopnosť niektorých talentovaných myslí…

Nacistické tajomstvá a Rusi v Československu: 4. časť

0 icon

Prinášame záverečný článok z mini série s názvom Nacistické tajomstvá a Rusi v Československu. Nebudeme vás viac napínať, poďme rovno naspäť do deja. Vossa v továrni poznalo niekoľko zamestnancov a tí ho pustili dovnútra. Vyhľadal istých pracovníkov a zistil, že väčšina významných dokumentov je naložená na nákladné auto. Preto zašiel za zodpovedným americkým dôstojníkom a vysvetlil mu, že…

Záhada nacistických pokladov: Presťahovanie rezerv. 3. časť

0 icon

Správa, že Američania uchmatli nacistické rezervy ríšskej banky v Merkerse, nacistickými pohlavármi riadne otriasla. Prezident banky Walther Frank naliehavo požiadal Hitlera, aby dal zvyšné rezervy previezť z Berlína niekam inam. Ruské vojsko neustále postupovalo, a tak Nemci nemali na záchranu ostávajúcich prostriedkov čas nazvyš. Pokračujeme treťou časťou série článkov s podtitulom Záhada nacistických pokladov.…

Vo svete IT

Microsoft prakticky potvrdil príchod Windowsu 11, ktorý je už na spadnutie

0 icon

Veľká aktualizácia Windowsu 10, ktorá je predo dvermi, zapĺňa plátky čoraz väčšieho množstva médií. Dôvodom je, že pôvodne sa očakávala „len“ väčšia aktualizácia operačného systému. Nakoniec to však vyzerá tak, že Microsoft predstaví ďalšiu veľkú verziu Windowsu s poradovým číslom 11. Prvé úvahy, ktoré naznačovali tento krok sa objavili potom,…

Záujem o 5G smartfóny skokovo rastie! Analytici hovoria o odhadoch predajov 5G telefónov v tomto roku. Číslo vás prekvapí!

0 icon

Trh so smartfónmi v tomto roku rastie najrýchlejšie od roku 2015. Analytici z IDC nedávno prišli s analýzou, ktorá hovorí, že v tomto roku bude predaných 1,38-miliardy smartfónov. To predstavuje medziročný rast predajov smartfónov na úrovni takmer 8%. Najnovšie Strategy Analytics sa pozreli na predaje 5G smartfónov, kde analyzovali nielen predaje 5G zariadení…

Toto sú najväčšie hrozby, ktoré číhajú na Android používateľov. S mnohými sa stretávame každý deň!

0 icon

Malware, vírusy, či iný škodlivý software je niečo, čomu sa všetci z nás chcú vyhnúť veľkým oblúkom. Nie je to však vždy možné. Napríklad nedávno sme vás upozorňovali o malwari TeaBot, ktorý sa schováva za logami známych spoločností, či iného populárneho softwaru. V našich končinách sa schovával za logom známej…

Opäť desiatky platených aplikácií a hier stiahnete z Google Play dočasne zadarmo! Ktoré si vyberiete?!

0 icon

Tak ako ste u nás zvyknutí, tak vám opäť prinášame nádielku softwaru z obchodu Google Play, za ktorý by ste za normálnych okolností museli platiť, avšak aktuálne je dostupný zadarmo. Nižšie na zozname nájdete 15 aplikácií, z ktorých vám extra do pozornosti dávame iEncrypto a ProShot. V prvom prípade ide…

Redmi Note 10T v európskej verzii predstavia už o pár dní: Príde však na Slovensko?

0 icon

Model Redmi Note 10T má už čoskoro doplniť úspešnú a populárnu sériu smartfónov predstavených tento rok. Označovanie písmenom T spoločnosť pritom začala už pri ôsmej generácii smartfónov, keď model Redmi Note 8T bol vylepšenou verziou základného modelu s NFC. Pri „deviatke“ však písmeno T značilo prítomnosť 5G konektivity a inak…

Armádny Magazín

Turecko chce v Azerbajdžane vojenskú základňu. Lavrov rázne odpovedal

0 icon

Turecko, 19. júna 2021 (AM) – Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan oznámil možnosť otvorenia vojenskej základne na území Azerbajdžanu, informuje NTV. Bolo by to možné v rámci rozvoja vzťahov medzi oboma krajinami, čo bolo potvrdené podpísaním príslušného dokumentu v Šuši. „Nešlo by to nad rámec ustanov

Izraelský vojenský expert Kedmi: Analýza stretnutia prezidentov v Ženeve a čo možno očakávať v budúcnosti

0 icon

Izrael, 18. júna 2021 (AM) – Samit sa skončil. Ženeva sa ochladzuje za silným prílivom významných politických osobností a odborníkov a rôznych veľvyslancov. Bolo to zaujímavé. Bolo to realistické a vôbec nie také, aké mnohí očakávali.   Liberáli a Ukrajinci bezpochyby zažívajú tragédiu, čo je celkom pochopiteľné. Pretože ako zaobch

USA ukázali útok ničiteľa raketových systémov ​​S-400 na nepriateľskom ostrove. video

0 icon

USA, 19. júna 2021 (AM) – Americká armáda ukázala video, ktoré ukazuje, ako sa bude používať raketa Precision Strike Missile (PrSM), ktorá sa považuje za potenciálneho ničiteľa ruských PVO systémov vrátane S-400. Podľa scenára sa zbrane použili na fiktívnom ostrove obsadenom nepriateľom.   Video ukazuje, ako na ostrov najskôr zosadnú tra

Irán náhle otočil svoje vojnové lode k pobrežiu Izraela. Hrozí ďalšia ofenzíva v Gaze?

0 icon

Irán, 19. júna 2021 (AM) – Skupina iránskych vojnových lodí nachádzajúcich sa v Atlantickom oceáne nečakane zmenila smer a smeruje do Stredozemného mora. Podľa sýrskych informačných zdrojov môžu iránske lode demonštrovať Izraelu svoju prítomnosť v blízkosti izraelských hraníc, pravdepodobne môžu vplávať aj do sýrskych prístavov.   Je pozoruhodné,

Alexander Rogers: FED privádza Američanov do nového poddanstva. Skončí to ako pražské defenestrácie?

0 icon

USA, 19. júna 2021 (AM) – Existuje čoraz viac informácií o tom, čo sa deje na trhu rezidenčných nehnuteľností v Spojených štátoch. A je príznačné, že sa to rovnako nepáči pravicovým konzervatívcom z radov Trumpových podporovateľov aj ľavému krídlu Demokratickej strany.   Najväčší svetový investičný fond „Black Rock“ (Black Rock), ktorý…

Svetlo sveta

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali