Svätý Gregor Veľký – pápež, ktorý žil ako ponížený sluha sluhov Božích.

Svet 22. októbra 2017 (HSP/Foto: wikipedia)

 

Svätý Rehor pápež, pre jeho obdivovanú svätosť a učenosť, ako i pre iné slávne skutky nazývaný „Veľkým“ , narodil sa v Ríme okolo roku 540. Otec jeho, Gordian, vážený senátor rímsky, vstúpil po Rehorovom narodení do stavu duchovného a zomrel ako jáhen. Jáhni ,mali za povinnosť opatrovať chudobných a Gordian bol chudobným i nemocným pod jeho opaterou opravdivým otcom. Matka jeho Silvia zomrela tiež ako svätá. Keď teda už jeho rodičia viedli tak svätý život, nie je sa čo diviť, že i Rehor, ich príkladom povzbudený, po rovnej svätosti zatúžil

Pápež svätý Gregor I.

Rehor, nadaný od prozreteľnosti božskej výnimočnými vlohami, tak veľké pokroky činil vo všetkých vedách, či to božských lebo svetských, že obrátil na seba pozornosť i samého cisára. Sotva mu bolo 34 rokov, už ho cisár Justín povýšil za starostu mesta Ríma. Bola to prvá a najvyššia hodnosť vo veľkom tomto meste. Rehor , ale plnil úrad svoj s najväčšou obozretnosťou i spravodlivosťou, k úplnému uspokojeniu nielen cisára ale i rímskeho ľudu, ale vznešenosť a výška obsiahnutej hodnosti, moc i vláda v ruky mu zložená, spokojnosť mocnárova, lichotenie mešťanov i poddaných hrozili podvrátiť jeho predtým tak nábožnú myseľ. Početné starosti a práce k úradné nedopúšťali mu potrebného času  k modlitbám a táto chyba , ako i rozjímanie o márnosti sveta s celou jeho slávou a rozkošou, primäli  ho k tomu , že po smrti svojho otca, k všeobecnému podivu a úžasu zložil svoj vznešený úrad, vyzliekol hodvábne, zlatom vyšívané a drahými kameňmi vysádzané úradné rúcho, predal drahocenné náradie a velikánsky svoj majetok vynaložil k dobročinným účelom. Na svojich sicílskych statkoch založil šesť kláštorov, siedmy vo svojom paláci v Ríme. Do tohto vstúpil roku 575 sám, čo ponížený brat, oddajúc sa celkom nábožným cvičeniam, modlitbe a rozjímaniu.

V  tých nespokojných časoch kláštory boli jediným útočišťom chudobných a opustených, jedinou bezpečnou skrýšou proti spustnutiu vo vedách i mravoch. Rehor teda uložil si majetok svoj na bohaté úroky. Čo mních žil tak pokorne a poslušne, že by v ňom nikto nebol tušil nedávneho starostu vznešeného mesta Ríma. Zvláštne si obrúbil, čo teraz mnohí kresťania až veľmi nenávidia –  svätý pôst. Za opáta súc od bratov vyvolený, postil sa tak prísne, že si tým konečne nebezpečnú žalúdkovú nemoc pritiahol. Súc predstaveným kláštora, nič mu neležalo na srdci tak veľmi, ako verné a svedomité zachovávanie rehole, a trebárs i býval k iným chybám a slabostiam šetrný a zhovievavý, každé prestúpenie a narušenie rehole, sv. Benediktom vyznačenej, trestal prísne a bezohľadne. Uvediem len jeden toho príklad. Rehoľný lekár, menom Justus, ťažko onemocnel. Pracujúc k smrti, zdôveril sa spolubratovi, ktorý ho opatroval, že má tri zlaté peniaze, ale dobre schované, lebo rehoľa zapovedala im mať peniaze u seba. Povesť o tom počala obiehať kláštorom , a bratia dali sa tie peniaze hľadať, až ich našli v pohári liekom naplnenej. Rehor spravodlivou rozhorčenosťou nad tým jatý, zakázal bratom chodiť k nemocnému, nesmel ho navštevovať a opatrovať len jeden jediný k tomu vyznačený. Keď sa o tomto Justus dozvedel, jala ho úzkosť a vyznal oľutoval srdečne svoje prestúpenie. Keď zomrel , dal ho Rehor pochovať na mieste menej príslušnom a jeho tri peniaze s ním. To učinilo na mníchov hlboký dojem, čo ovšem docieliť chcel, aby sa tak na budúce báli prechovávať peniaze u seba.

Rehor sa cítil v kláštornej samote veľmi šťastlivým, a ešte ako pápež často spomínal oné blahé časy, ktoré prežil v kláštore na modlitbách, v duchovnom rozjímaní a iných posvätných cvičeniach. Hospodin však uznal za dobré, postaviť ho čo žiariace svetlo na svietnik. Už pápež Benedikt I. povolal ho z tichej kláštornej izby a vymenoval kardinálom. Nastúpivší potom pápež Pelagius 11. posial ho roku 579 za vyslanca na cisársky dvor carihradský. Rehor odobral sa s niekoľkými rehoľníkmi do hlavného gréckeho mesta, kde všetkým očakávaniam skvele zodpovedal a krátkym časom získal si priazeň nielen cisárovu, ale i gréckych biskupov. Súc roku 585. naspäť  povolaný, a túžiac úprimne za kláštorným životom, vyprosil dovolenie, navrátiť sa k svojim do kláštora. A vtedy sa stalo, že vyjdúc v Ríme na trh zazrel medzi vystavenými tam na predaj otrokov troch veľmi pekných chlapcov. Na otázku, odkiaľ sú, odpovedali chlapci, že sú Angličania. Driečna ich postava, ich svetlé vlasy a modré oči pohli svätého k milosrdenstvu, a keď počul, že ich vlasť dosiaľ ešte spí v pohanskej tme, povzdychnúc zvolal:

„Tak krásne stvorenia mali byť väznené ešte ďalej v moci diabolskej a tak pekné tváre ešte zbavené byt milosti Božej!“

A hľa , táto udalosť dala pôvod mnohým neskorším pohnutiam. Lebo Rehor vrátiac sa k pápežovi, na skutku prosil o dovolenie odplaviť sa do Anglicka a tam hlásať pohanom sv. Evanjelium, a ako náhle dovolenie dostal , vystrojil sa ihneď s niekoľkými bratmi na cestu. Ale sotva sa ľud o tom dozvedel, že Rehor opustil rímske pobrežie a plaví sa za more, zhŕkol sa pred pápežským palácom a volal:

„Svätý Otče, čo si to len učinil, že si prepustil Rehora ? Rím je teraz vystavený zlému osudu, a nás si všetkých do zármutku uvrhol!“

Pápež teda poslal ihneď za sv. Rehorom, ktorý bol už tri dni na ceste, a prísne mu naložil, aby sa bez odkladu vrátil domov. Svätý Rehor s ťažkým srdcom, ale bez zdráhania počúvol námestníka Kristovho a obrátil sa naspäť. Bol on radou Božou k iným veľkým skutkom povolaný.

V mesiaci novembri roku 589 rozvodnila sa v Ríme rieka Tiber a zaplavila mesto. Na to vypukla morová rana n meste i okolí a nebolo domu , ani údolia kam by nebola vnikla. Pustošiac povetrie smrtonosným zápachom, rozširovala na všetky strany biedu a nemé zúfanie. Hneď medzi prvými padol strašnej tejto chorobe v obeť i sám pápež Pelagius II. V  takýchto krušných časoch nemohlo mesto ostať bez starostlivého Otca a biskupa, zišla sa ihneď rada mestská, kňazstvo i ľud, zvolili pápežom opáta Rehora. On síce zdráhal vysokú túto hodnosť prijať, písal i samému cisárovi do Carihradu, aby voľbu nepotvrdil, a v nádeji, že cisár jeho prosbu vyslyší , zostal v Ríme a vynaložil čo mohol k potešeniu utrápeného ľudu. Chodil medzi mŕtvolami po uliciach , zhromažďoval okolo seba veriaci ľud, povzbudzoval ho k modlitbe a ku skrúšenému pokániu. Ľud poslúchol jeho hlasu a tiahol v  zástupoch, s modlitbou a nárekom, z kostola do kostola. Aby však do týchto prosebných sprievodov nejaký poriadok uvedený bol, nariadil svätý, aby sa veriaci podelili na sedem čiastok, a vyjdúc v sprievodoch z rozličných kostolov zároveň , aby sa v chráme Panny Márie, zvanom „Maggiore“.  On sám viedol sprievod kňazský, keď šli okolo náhrobného pomníka cisára Hadriana, videl Rehor stojaceho na ňom anjela, ktorý na znamenie, že hnev Boží je ukojený a morová rana prestáva, zastrčil meč svoj do pošvy. Pomník tento , v podobe hradu vystavený, menuje sa dnes „hradom anjelským”.  Mor skutočne prestal a na pamiatku tejto udalosti vykonávajú sa každoročne v cirkvi katolíckej  verejné sprievody na sv. Marka.

Medzi tým došlo z Carihradu cisárske potvrdenie. Na čo Rehor, ujdúc z mesta, ukrýval sa v horách. Ale prst Boží vyzradil jeho útulok, ako povesť praví ohnivým stĺpom, ktorý sa nad úkrytom Rehorovým vznášal. Hľadajúci ho ľud, veľmi potešený, viedol ho s veľkým plesom do chrámu, kde sv. Rehor za rímskeho biskupa a pápeža vysvätený bol dňa 3. septembra roku 590. Že sa Rehor tak prílišne zdráhal tejto najvyššej hodnosti, treba pripísať nielen preveľkej jeho poníženosti, ale zlým časom, panujúcim vtedy po celom Taliansku. Mesta i dediny boli zrúcané, role znivočené, ľud zúbožený, pyšné mesto Rím, ktoré kedysi vládlo celým svetom, skľúčené, jeho paláce a staviská v rumoch. O celé. toto svetové mesto i jeho okolie starať sa musel vtedy výlučne biskup a pápež rímsky. V takýchto časoch vstúpil Rehor na trón pápežský a ťažkým povinnostiam tam vysokého tohto úradu zodpovedať bolo teraz jeho najväčšou úlohou. Podržiac prostý rehoľný šat, vedúc kláštorný život i ako pápež, pomáhal núdznym a ubiedeným nad všetku nádej a očakávanie.

„Chudobným bude sa ohlasovať Evanjelium“, to vystavil Spasiteľ za znak svojho božského vyslania , a preto i Rehor za prvú povinnosť svojho apoštolského povolania držal, radostnú zvesť, potešenie a pomoc poskytovať núdznym. Tisíc a tisíc chudobným udeľoval každý prvý deň v mesiaci mäso, ryby,_ olej, múku, syr, chlieb, víno a iné k životu potrebné veci, nemocným a neduživým posielal každodenne plné vozy vareného jedla, a u svojho stola kŕmil každý deň dvanásť pocestných, medzi týmito ako si to vďačný jeho ľud vyprával  – raz i samého Spasiteľa. Obyvateľov i v meste i po krajine pred utláčaním nesvedomitých toho času úradníkov cisárskych, Rím, ktorý on vždy považoval za svoje vlastné mesto, oslobodil dvakrát svojim príhovorom pred nepriateľským národom longobardským, ktorý vtedy plieniac a boriac všetko, čo im Pod ruku prišlo, vrazili do Talianska. A kým jedno rameno povznášal k ochrane nad Talianskom, druhým ramenom zasiahol až ďaleko za more, a na vzdialených anglických ostrovoch rozsieval semä viery. Vrelá jeho túžba, získať chrabrých Angličanov, nevyhasla nikdy v jeho duchu. Lebo ako pápež ta už cestovať nemohol, vystrojil ta vtedy roku 569 opáta Augustína so štyridsiatimi druhmi. Títo však dojdúc cestou do Francúzska, zľakli sa na vyslyšané tam reči ohromných ťažkostí a krutých nebezpečenstiev, aké ich uprostred barbarských týchto národov očakávali, tak veľmi, že stadiaľ prosili aby im dovolil vrátiť sa domov. Rehor však povzbudil malomyseľných a odkázal im, aby sa nedali zastrašiť rečami ľudí chabých a neštítili sa nerestí za Krista, lež dôverujúc v Boha, chopili sa diela apoštolského. Oni v skutku nasledovali napomenutie a radu svätého pápeža, preplavili more a ohlasovali sv. Evanjelium s toľkým prospechom, že sotva minulo niekoľko rokov, v krajine tejto prv celkom pohanskej povstalo viac biskupstiev. I ak je už veľká zásluha pred Hospodinom, priviesť čo len jednu dušu k spásonosnej viere, akú cenu potom musí mať pred ním upravenie celého veľkého , národa na cestu spasenia!

Múdre a obozretne spravoval sv. Rehor i záležitosti cirkevné. Prísne bdel predovšetkým nad cirkevnou kázňou. Proti výstupkom a nadužívaniam pozdvihol sa s celou vážnosťou. Vo Francúzsku a Španielsku nariadil vydržovať cirkevné synody tým cieľom, aby rozličné chyby a nemravnosť , hlavne zakupovanie svätých úradov, aké sa tým časom v tieto krajiny boli vkĺzli, zahatené a vykorenené byť mohli.  Kláštorom,  ktoré následkom stálych nepokojov boli klesli, ustanovil výborné predpisy a od mníchov žiadal nado všetko prísne zachovávanie rehoľných pravidiel. Bol on, ako ho menovali, opravdivý „otec mníchom.“

Nesmrteľných zásluh nadobudol si sv. Rehor zdokonalením cirkevných obradov (liturgie) a opravením spevu cirkevného. Spôsob bohoslužieb vyvinul sa behom storočí rozlične podľa rozličných miest, časov a národných obyčajov, takže skoro každý národ, každý okres, ba každá väčšia obec pri bohoslužbách odchylné poriadky a obyčaje zachovávala. Avšak jednota vo viere požadovala nutne  i jednotu v obradoch cirkevných.  Sv. Rehor podujal toto veľké dielo. On preskúmal modlitby obrady jednotlivých cirkví, aby čokoľvek čulá viera a vrelá pobožnosť prastarých časov skutočne pekného a vznešeného splodila , podržal a ustálil , naproti tomu však všetko, čo sa kde behom časov do bohoslužieb vkĺzlo menej pekného a vkusného. Týmto spôsobom obohatil on bohoslužby tými vznešenými obradmi, ktoré až po dnes trvajú v cirkvi svätej.

K pozdvihnutiu pobožnosti a chcejúc bohoslužby učiniť slávnymi a dojemnými, zaviedol prekrásny a srdce jemný spev, ktorý sa po dnes nazýva spevom „gregorianským“. K tomuto cieľu založil spevácke školy, kde sa chlapci vo speve vyučovali a cvičili.

A on, čo ako ťažkými prácami zasypaný, vedel si predsa vždy nájsť času, aby do školy zájsť a chlapcov sám vyučovať mohol. Táto spevácka škola trvala i po ňom ešte za 300 rokov. Lebo i vtedy  ešte ukazovali palicu, ktorou neposedným chlapcom hrozieval, a i pohovku , na ktorej sedával, kým chlapci spievali.

Veľký tento pápež nikdy ináč než skromne myslieval o sebe , chvály a lichotenia boli mu protivné. Keď  carihradský patriarcha Ján, mylne sa nazdávajúc, že Longobardi Rím rozborili a katolícke kresťanstvo po talianskej zemi vyhubili, osoboval si vo svojej namyslenosti názov „všeobecného biskupa“, protivil sa tomu ovšem sv. Rehor, lebo len rímsky biskup ako pápež je biskup všeobecný. Napomenul teda namysleného patriarchu najprv po dobrom, a vidiac že láskavé napomenutie neosoží, aby jeho pýchu zahanbil, pridal si krásny názov:

„Gregorius Papa, servus servorum Dei, t. j. Rehor pápež, sluha sluhov Božích. Tým chcel povedať: že pápež, aj keď najvyššiu dôstojnosť v cirkvi svätej zastáva, predsa všetkým, i tým najmenším veriacim slúži, lebo o ich duchovné spasenie starať a s vynaložením všetkých svojich síl podporovať ich musí. Tento krásny názov prijali po ňom všetci pápeži až po dnešnú dobu, dajúc tým svetu nasledovania hodný príklad pokory.

Posledných päť rokov prežil veľký pápež v neustálych nemociach a bolestiach, ale vzdor tomu neustal starať sa o cirkev ako predtým. Nevládajúc zodvihnúť sa s postele, dal si povolať tajomníkov i pisárov k sebe a predriekal im listy, ktoré buď čo odpovede, lebo čo rozkazy na rozličné strany rozoslané byť mali. Roku 604. zomrel v Pánu a pochovaný bol v chráme sv. Petra. Raz nemajúc už ničoho pri ruke, čo by chudobnému o podporu prosiacemu dať mohol, než jediný a posledný strieborný tanier, vzal a dal mu ho. Odvolaný teraz I k odplate do nebies, našiel tam viac než strieborný tanier korunu totižto slávy večnej.

Sv. Rehor je zrkadlom života každému a kresťanovi, ktorý usiluje sa nasledovať slová si Spasiteľove: «Buďte dokonalí, ako Otec môj v nebesiach dokonalý je“.

On opovrhol bohatstvom, pohodlím , vyznačením, v ktorých bol od mladi vychovaný, a len zo synovskej poslušnosti oproti Bohu prijal po dlhom zdráhaní sa vládu nad cirkvou. Avšak i v tejto najvyššej hodnosti ponížený bol pred Bohom a pred ľuďmi. Nič na svete nemiloval viacej, než chudobu a samotu., Nemoce a iné neresti života považoval za milosť Božiu. K smrti bol vždy hotový. Takto ukázal svetu skutkom, šťastlivým môže byť len ten, kto žije Bohu a vládne jeho milosťou i láskou. Nech teda nasleduje sv. Rehora každý predstavený, nech sa považuje byť sluhom svojich poddaných, nech je hotový pre nich ku každej obeti, nech svoju vážnosť a práva, ktoré sú mu nad nimi dané, obracia ku cti a chvále Božej a k prospechu svojich blížnych, nech oproti druhým nikdy nie je pyšný alebo tvrdého srdca. Veď i sv. Pavel bol by mohol rozkazovať, a on predsa veriacich prosí pre lásku a vľúdnosť Ježiša Krista. Rovne tak i sv. Ján apoštol praví:

„Deti moje, ak milujete Ježiša Krista, plňte čo vám odporúčam.“

Sv. Rehor nasledoval stopy sv. apoštolov. Bodaj by sa snažil každý kresťan plniť, čo veľký tento pápež povedal v jednej svojej reči:

„Nemožno vám zriecť sa všetkého, čím tu na svete vládnete, podržte si svoje pozemské statky, ale tak, aby vás ony nepripútali k zemi ako otrocké reťaze, lež naopak, požívajúc tieto dary, snažte sa všemožne po statkoch a pokladoch večných. Duša Bohu v láske oddaná túži len po tom, čo je milé Bohu. Preto sa jej všetko, v čom pred tým slasť nachádzala , protiví a nič na svete tomto nie je v stave úplne zadosť učiniť jej túžbam. Oheň lásky po nebeskom šťastí zožerie v srdci každú hrdzu hriešnej túžby a tak stane sa duša spôsobnou, prijať a uhostiť v útrobách svojich milovaného Pána.

Karol Jerguš

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Kosovský parlament si pripomenul výročie nezávislosti, Srbi schôdu bojkotovali

Priština 18. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Kosovskí poslanci si v nedeľu pripomenuli desiate výročie vyhlásenia nezávislosti Kosova, najmladšieho štátu v Európe. Poslanci zastupujúci tamojšiu srbskú menšinu slávnostné zasadnutie parlamentu v Prištine bojkotovali, informovala agentúra DPA.  Na ceremónii sa zúčastnili aj viacerí zahraniční hostia vrátane albánskeho premiéra Ediho Ramu, amerického kongresmana…

Inštitút to potvrdil: V Nemecku panuje veľký strach z teroru a násilia

18. februára 2018 (HSP/Roman Bednár/Foto:TASR/AP/DPA-Horst Ossinger)   V stredu uverejnil Inštitút pre demoskopiu v Allensbachu svoj Sicherheitsreport 2018 (správa o bezpečnosti). Je v ňom dôrazne uvedené , že strach občanov Nemecka extrémne narastá, dokonca aj u detí. Podľa správy Inštitútu majú Nemci najväčší strach z teroristických atentátov a zločinného násilia.…

Pri dopravnej nehode v Žakovciach utrpelo zranenie päť ľudí

Prešov 18. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR)   Kežmarskí hasiči zasahujú momentálne pri dopravnej nehode v obci Žakovce v okrese Kežmarok. Ako TASR informoval operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove, na mieste sú dopravní policajti. Pri nehode dvoch osobných motorových vozidiel podľa jeho slov utrpelo zranenie päť…

Tisíce stúpencov Saakašviliho protestovali proti Porošenkovi

Kyjev 18. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Evgeniy Maloletka)   Tisíce stúpencov bývalého gruzínskeho prezidenta Michaila Saakašviliho vyšli v nedeľu do ulíc Kyjeva a ďalších ukrajinských miest a požadovali odchod ukrajinského prezidenta Petra Porošenka.  Na proteste v centre ukrajinskej metropoly sa podľa odhadov zúčastnilo asi 2500 ľudí a na poriadok dohliadalo zhruba 3000…

Novým predsedom ČSSD sa stal Jan Hamáček

Hradec Králové 18. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Delegáti mimoriadneho 40. zjazdu Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD) v Hradci Králové zvolili za jej nového šéfa podpredsedu Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Jana Hamáčka. V druhom kole voľby porazil bývalého juhočeského hajtmana Jiřího Zimolu, informovala spravodajská televízia ČT24. Zimola dostal zo siedmich uchádzačov…

Horský priechod Šútovce je uzavretý pre vozidlá dlhšie ako desať metrov

Bratislava 18. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Všetky sledované úseky ciest, diaľnic a rýchlostných komunikácií na Slovensku sú zjazdné. Horský priechod Šútovce (cesta III/1774) je však uzavretý pre vozidlá dlhšie ako desať metrov a na horskom priechode Vrchslatina musia takéto vozidlá použiť snehové reťaze. Informuje o tom Slovenská správa ciest…

Na západe Švajčiarska spadla lavína, uviazlo pod ňou okolo desať ľudí

Viedeň 18. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Na západe Švajčiarska spadla lavína, pod ktorou uviazlo okolo desať osôb, informovala s odvolaním na vyhlásenie miestnej polície agentúra DPA. K nešťastiu došlo neďaleko obce Finhaut v kantóne Valais pri francúzskych hraniciach. Lavína spadla v nadmorskej výške asi 2500 metrov. Nijaké ďalšie podrobnosti…

Neapol si udržal post lídra, Hamšíkovi rozhodca neuznal gól

Rím 18. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ciro Fusco)   V stretnutí 25. kola talianskej Serie A zvíťazil v mestskom derby Juventus Turín na ihrisku FC 1:0. Jediný gól duelu strelil v 33. minúte Alex Sandro. V drese "starej dámy" však nedohral zápas Argentínčan Gonzalo Higuain, ktorý v 15. minúte po strete s…

Takmer 200 herečiek vo Veľkej Británii vyzvalo na ukončenie sexuálneho obťažovania

Londýn 18. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Takmer 200 britských a írskych herečiek a hviezd zábavného priemyslu sa prostredníctvom otvoreného listu vyslovilo za ukončenie sexuálneho obťažovania na pracoviskách. List v deň udeľovania prestížnych cien britskej akadémie filmových a televíznych umení (BAFTA) zverejnil britský nedeľník The Observer.  Pod výzvu sa podpísalo dovedna…

Bývalý spolupracovník Marine Le Penovej založil novú stranu

Paríž 18. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Mathieu Cugnot)   Bývalý podpredseda francúzskeho Národného frontu (FN) Florian Philippot si založil novú politickú stranu, ktorá má ambíciu stať sa hlavnou protieurópskou silou vo Francúzsku. Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA.  Stúpenci Philippota, ktorý bol až do vlaňajšieho vnútrostraníckeho rozkolu pravou rukou šéfky FN…

Zákazníci Tesly sú frustrovaní, mnohí si kúpili radšej Chevrolet Bolt

San Francisco 18. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Richard Vogel)   Potenciálni kupci neustále odkladaného modelu Tesla 3 sa obávajú, že pre zdržania by mohli zmeškať daňové úľavy. Preto začali hľadať alternatívy a jednou z nich je Chevrolet Bolt. Tesla totiž minulý týždeň niektorým zákazníkom oznámila, že svoje auto dostanú až v roku…

Orbán odštartoval volebnú kampaň prejavom o stave krajiny

Budapešť 18. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/MTI-Tibor Illyes)   Maďarský premiér Viktor Orbán v nedeľu predniesol výročný prejav o stave krajiny, v ktorom okrem iného predpovedal prehlbovanie rozdielov medzi západnou a strednou Európou. Na západe podľa neho klesá podiel kresťanského obyvateľstva a vo veľkých mestách prebieha islamizácia, pričom neexistujú politické sily, ktoré…

Vybrali sme z blogu

SKUTOK SA NESTAL - takto vyriešila polícia trestné oznámenie na R. Fica za stav zdravotníctva.

V decembri 2017 som podal trestné oznámenie na premiéra Fica, ktorý zodpovedá už 10 rokov za Slovensko. Napriek tomu, že sú preukázateľné dôkazy európskeho štatistického úradu EUROSTAT, že ročne zomrie zbytočne na Slovensku 11 tis. ľudí, tak bratislavský vyšetrovateľ mi odpísal, že SKUTOK SA NESTAL. Podľa zvráteného názoru polície, nie je…

U nás jsou ženy normální

Občas se pobavím na místech, na nichž bych to neočekával. A vy možná také ne. Protože dokážete si představit třeba to, že by vám vyvolal upřímný úsměv ve tváři dopravní podnik, když jedete jeho trolejbusem v půl šesté ráno, a to navíc do práce? Ale stalo se. Tento pátek právě za těchto…

SŤAŽNOSŤ proti uzneseniu, ktorým vyšetrovateľ odmietol - trestné oznámenie proti SIS za to, že vraždí detí, ženy, mužov a starších ľudí, likviduje a prenasleduje nepohodlných občanov

Vyšetrovateľ bez toho aby vykonal akýkoľvek právny úkon na prešetrenie závažných skutočnosti, ktoré uvádzal vo svojom blogu oznamovateľ, a ktoré by smerovali aby bol zistený skutkový stav věci, o ktorom by neboli dôvodné pochybnosti o nestrannom prešetrení, a to v rozsahu nevyhnutnom na zákonné rozhodnutie, pričom dôkazy mal obstarávať z úradnej povinnosti…

Členstvo v Európskej únii a referendum, reflexia...

Prvky priamej vertikálnej demokracie sa nehodia do konceptu takzvaného štandardného systému moci a vládnutia, založeného na horizontálnej demokracii. Pre takzvaných štandardných politikov a vládnucu moc sú rušivý prvok. Takzvaní štandardní politici tak spätne vnímajú aj priamu voľbu prezidenta. Unikla im spod kontroly. Priama, vertikálna  voľba prezidenta vznikla ako iniciatíva „zdola“. Je…

Nefunkčný demokratický centralizmus a jalová demokracia. Ako to zmeniť?

Úvodné slovo: „Tento svet sa už totálne zbláznil a vracia sa do stredoveku. Elementárna logika hovorí, že pokiaľ objekt je zložený z dvoch alebo viac subjektov, je schopný sebareflexie len v prípade symbiózy medzi spoločným záujmom (centrom) a individuálnymi záujmami jeho zložiek (demokraciou). Duálnosť tejto podstaty je nevyvrátiteľná. Len sebec,…

Vaského prebúdzanie národa

Aktivista Rudolf Vasky je asi najpopulárnejší nemainstreamový „ hľadač pravdy“ na Slovensku. Poznajú ho tisíce občanov hlavne vďaka jeho satirickým videám, ktoré zdieľa po internete.  Pohľad na jeho osobu je rôzny. Dalo by sa povedať , že koľko ľudí toľko chutí. Niekto si myslí, že je to narušený, vulgárne rozprávajúci…

TopSpeed

Elektrický Aspark Owl pokoril 100 km/h za menej ako 2 s

8

Elektromobil Aspark Owl zaujal na ostatnom autosalóne vo Frankfurte okrem agresívneho vzhľadu aj poslaním. Víziou Shinjiho Yoshidu, zakladateľa spoločnosti Aspark bolo postaviť prvé produkčné auto, ktoré dokáže zrýchliť na 100 km/h za menej ako 2 s. To nie je jednoduchá úloha, ale Japonci prijali výzvu a na projekte tvrdo pracovali.

Lancia Delta predvádza drifty na snehu. Ide to skvele

0

Ak túto zimu nemáte "šťastie" na uzatvorenú cestu, kde by ste mohli využiť schopnosti jazdy na snehu, a, priznajme si, užiť trochu zábavy, pozrite si aspoň štvorkolku v akcii. Modifikovaná Lancia Delta S4 ukazuje, ako jazdiť na snehu s masívnymi driftami na uzatvorenom "snežnom" okruhu. Priznávam, vodičovi jazdu snehom závidím…

O auto v zime a pohodu sa postarajú tieto pomôcky. A čo vaše tipy?

11

Motoristická zima je tu a ešte pár týždňov potrvá. Vodičom prináša aj potešenie, ale najmä každodenné „starosti“ o auto v zime. Tie vám môžu spríjemniť, alebo eliminovať, správne zimné pomôcky. Každý pozná skrehnuté ruky pri rannom čistení auta od námrazy a snehu. Alebo následný problém so štartom, kedy baterka nemá…

Viete, ako vybrať staré silentbloky? :)

2

Každé jedno auto má silentbloky. Nájdeme ich na nápravach, na uložení motora, prevodovky, diferenciálu, prípadne aj na iných namáhaných miestach. Silentbloky využívame aj v iných oblastiach života, nie len v autách. Čo to je a na čo to slúži? Ako staré silentbloky vymeniť?  

Toto sú finalisti ankety Európske auto roka z roku 1972

0

Rok 1972 v ankete Európske auto roka znamenal umiestnenie všetkých troch európskych veľmocí vo výrobe áut. Prvé miesto malý Talian, druhé miesto coupé (teda nie jedno, ale rovno 2) od Francúzov pre masy, a tretie? Kto iný ako Nemec. A nie len tak hocijaký, ale doslova perla nemeckého automobilizmu. 

Škoda na Marse, paródia na Teslu Roadster a let do vesmíru!

0

Sledovali ste vypustenie rakety Falcon Heavy spolu s elektromobilom Tesla Roadster? Aj keď odpoviete nie, určite ste o tomto projekte Elona Muska určite počuli. Francúzska pobočka Škody si z celej akcie spravila tak trochu srandu a paródiu. Škoda na Marse totiž „pristála“ skôr, ako Tesla s modelom Roadster. Išlo však o skutočný Mars?

KAMzaKRÁSOU

Zelený a čierny čaj: Toto sa deje, keď ho piješ vo veľkom množstve!

0

Všetkého veľa škodí, no otázkou ostáva: čo je veľa a čo je málo? Každý z nás by mal poznať svoju únosnú mieru pri všetkom. O tom, že kávu by sme nemali piť namiesto vody a nemali by sme počas dňa vypiť viac ako 4 šálky, tak o tom už asi viete všetci. Zelený a čierny…

Vieš, ako správne používať hubku na makeup? Takto ti vydrží dlhšie

0

Aj vy ste podľahli aplikácii vášho krycieho krému pomocou všestranného pomocníka - hubky na makeup? Skvelé, no varujeme vás, že aj s hubkou musíte vedieť správne pracovať. Naučte sa, ako správne používať hubku na makeup tak, aby s vami vydržala dlhú dobu.

Kedy navštíviť lekára? Povieme ti, ako sa prejavuje psoriáza

0

Nepríjemné svrbenie pokožky, čudné útvary, ale aj pálenie a iné bolestivé pocity... To všetko môže byť spôsob, ako sa prejavuje psoriáza. Spoznajte túto chorobu včas! Naučte sa rozoznať, ako sa prejavuje psoriáza a kedy je naozaj nevyhnutné prestať návštevu kožného lekára donekonečna odkladať.

Video Lapač snov: Prostá dekorácia alebo magický symbol?

0

Lapač snov má dnes veľké množstvo podôb. Od náušníc a príveskov, cez potlače na tričkách, až po veľké obrazy na stene. Aký je však jeho pravý význam? Naozaj zachytáva sny alebo je to len obyčajná dekorácia?

Suzuki Vitara: Rodinné auto s dušou mestskej šelmy

0

Pri slovnom spojení rodinné auto si každý predstaví van, či dlhé kombi s dostatočným kufrom pre kočík a iné potrebné príslušenstvo každej mamy. Čo tak zmeniť zaužívané predstavy? SUV nie sú len výsadou drsných gangstrov z mafiánskych filmov. Všetkým mamám ponúkajú tereňáky za prijateľnú cenu štýlového člena rodiny s vyššou pozíciou…

Lucerna siata: Táto poľnohospodárka plodina ťa dostane liečivou silou

7

Lucerna siata je bylina, ktorú si veľmi ľahko pomýlite s ďatelinou. Podobné sú si totiž svojimi peknými fialovými kvetmi. Hoci ide o rozdielne druhy, obe majú hospodársky význam a čo je dôležitejšie, obe majú taktiež skvelé liečivé účinky. Lucerna má pozitívny vplyv na imunitný systém, dokáže odkysliť organizmus a podporuje trávenie. Okrem toho je…

TopDesat

10 silných ilustrácií, ktoré ťa prinútia zamyslieť sa

0

Jeden obrázok znamená viac ako tisíc slov... Takto sa cítia ľudia po zhliadnutí ilustrácií tajomného japonského umelca Avogada6, ktoré prinútia zamyslieť sa naozaj každého. Tajomný ilustrátor a video-editor si nepraje zverejniť akékoľvek osobné údaje o svojom živote. "Som obyčajný človek, ktorý má rád chémiu," píše na svojom Twitterovom profile, ale jeho diela hovoria samé za seba.…

Inšpirácie na perfektné fotografie. Niektoré sú však nebezpečné

0

Niektorí riskujú svoj život, iní si neuvedomujú ani to nebezpečenstvo, ktoré im hrozí pri takejto nebezpečnej činnosti. To všetko robia kvôli sledovanosti na svojich instagramových a facebookových účtoch. Je naozaj fascinujúce, kam sa títo niektorí ľudia vyšplhali. Dnes ti teda prinášame inšpirácie na perfektné fotografie, ktoré určite záujmu aj tvojich…

Ďalšie dizajnérske faily, nad ktorými neostáva nič iné, len krútiť hlavou

0

Nemusíš študovať vysokú školu zameranú na dizajn alebo byť potomkom Leonarda Da Vinciho, aby si pochopil, že niektoré výrobky alebo reklamy sú jednoducho otrasné a vôbec nemali prejsť procesom schvaľovania. Skvelým príkladom sú tieto dizajnérske faily, ktoré neprestávajú pribúdať. :) 1. Nie práve najlepší vzor koberca na schody

Na tieto fotografie sa budeš musieť pozrieť dvakrát

0

Parkrát sme ti už ukázali fotografie, ktoré sme nedokázali tak ľahko pochopiť a potrebovali sme sa na ne pozrieť minimálne dvakrát. Dnes ti prinesieme novú várku podobných fotografií, ktoré znova zamestnajú tvoje oči a samozrejme aj mozog. Nie všetko, čo na fotografiách uvidíš je aj reálne a preto by si…

Hudba pôsobí na naše bunky aj na imunitu

0

Ako kvalifikovaná učiteľka a výchovná poradkyňa mala vždy blízko k ľuďom, dnes k ním hovorí predovšetkým hudbou ako muzikoterapeutka. Magda Blahová je dnes síce už v dôchodku, to jej však nezabránilo byť naďalej aktívnou a pomáhať ľuďom. Naopak sa teraz môže plne a ako sama hovorí s radosťou, potešením, úctou…

Šťastlivci, ktorí sa len tesne vyhli katastrofe

0

Tak týmto ľuďom sa muselo poriadne uľaviť. Sú to jednoducho šťastlivci, pretože sa vyhli katastrofe naozaj iba o malý milimeter. Ak si pozrieš nasledujúce fotografie, tak to určite pochopíš. Mali tak povediac šťastie v nešťastí. Fotografie zverejnila stránka boredpanda.com Šťastlivci, ktorí sa len tesne vyhli katastrofe: Tieto mince zachytili strelu…