Arcibiskup Babjak: V Sedembolestnej má národ vzor, ako niesť kríže života

Šaštín 15. septembra 2017 (HSP/TK KBS/Foto:TASR-Martin Palkovič)

 

Mariánski ctitelia sa v týchto dňoch zišli v Šaštíne. K Sedembolestnej Panne Márii, ktorej národná svätyňa je práve v tomto meste, prišli prosiť i ďakovať a svoje osobné, rodinné i národné radosti a bolesti. Vyvrcholením národnej púte k patrónke Slovenska, ku ktorej sa už niekoľko storočí utiekajú tisíce detí, mladých i dospelých, bola dnešná slávnostná svätá omša za účasti viacerých biskupov Slovenska i zahraničia. Hlavným celebrantom a kazateľom na slávnosti bol prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak. Prinášame plné znenie homílie arcibiskupa Babjaka.

Na snímke prešovský biskup – metropolita Ján Babjak – hlavný kazateľ svätej omše na Národnej púti k Sedembolestnej Panne Márii

Pochválený buď Ježiš Kristus, Slava Isusu Christu!

Vážený pán prezident SR, excelencie otcovia arcibiskupi a biskupi, bratia kňazi v rôznych službách, svetskí predstavitelia všetkých hodností a úradov, rehoľné sestry, milá mládež, milí televízni diváci, drahí mariánski ctitelia a pútnici, drahí bratia a sestry!

Prežívame jubilejný rok – storočnicu fatimských zjavení. Pripomíname si šesť zjavení Panny Márie vo Fatime trom malým deťom: Lucii, Hyacinte a Františkovi. S odstupom času jasne vidíme a rozumieme ich zmysel – boli varovaním pre ľudstvo pred svetovou vojnou. Žiaľ, ľudia vtedy zostali nevšímaví na varovné slová Nebeskej Matky, a preto sa udiali tie hrozné udalosti prvej a druhej svetovej vojny.

Škoda, že ani dnes ľudstvo často nepočúva Bohorodičku, spochybňuje jej zjavenia, ba vysmieva sa im, neprijíma posolstvo modlitby svätého ruženca.

Dnes, 15. septembra, slávime sviatok Sedembolestnej Panny Márie. Tento sviatok je pre nás Slovákov, ale aj pre ľudí iných národností v našej krajine o to významnejší, že Panna Mária Sedembolestná je Patrónkou Slovenska.

Dejinné cesty slovenského národa majú veľa spoločného s krížovou cestou Sedembolestnej Matky Božej. Azda i preto si slovenský národ tak veľmi ctí a miluje Matku Božiu. V Sedembolestnej mal náš národ vzor, ako treba niesť kríže života. V nej prechovával cez stáročia nádej, že raz sa aj jeho utrpenie skončí víťazstvom, lebo cesta kríža je cestou k víťazstvu. Tejto veľkej láske k Sedembolestnej Matke Božej treba zaiste pripisovať i tú skutočnosť, že náš malý, slovenský národ, žijúci na takom citlivom mieste Európy, sa udržal pri živote, aj napriek toľkej nepriazni čias. Udržal si nielen svoju reč, národnosť, ale v prevažnej väčšine ostal verný Katolíckej cirkvi.

Všetci nepriatelia Cirkvi dobre pochopili, že mariánsky kult je silnou oporou Cirkvi, preto ho chceli odstrániť. Ak si náš národ aj do budúcnosti uchová hlbokú mariánsku úctu, obstojí, a to vo všetkých ťažkých skúškach sekularizmu, konzumizmu a praktického materializmu, ktoré oberajú človeka o slobodu ducha.

V úryvku evanjelia podľa sv. Jána počúvame slová: „Pri Ježišovom kríži stála jeho matka“ (Jn 19, 25). Áno, Panna Mária sprevádzala svojho Syna Ježiša Krista verne celých 33 rokov. Bola aj pri finále jeho pozemského života na Kalvárii pri kríži, keď na ňom zomieral.

Profesor Jozef Vrablec nás na teológii učil, že utrpenie Krista nemožno ohlasovať ako nejakú vytrhnutú časť z celého kontextu jeho spasiteľného diela, ani nemožno Kristov kríž, jeho smrť ohlasovať nejako smutne ako akúsi nepríjemnú záležitosť pred slávnym vzkriesením. Ale vždy v plnosti a v kontinuite s celými dejinami spásy.

Preto aj Pannu Máriu keď vidíme pri Ježišovom kríži, vidíme ju pri celom diele spásy, vidíme ju pri Ježišovej Pasche. Môžeme ju nazvať paschálnou ženou, ženou veľkonočného tajomstva.

Carlo Carretto hovorí, že Mária mala takú vieru a dôveru v Boží plán spásy, že ona, ktorá by si bola ľudsky prvá zaslúžila, aby sa jej vzkriesený Syn zjavil, nepotrebovala toto zjavenie, lebo verila, že vstal z mŕtvych. Preto ani nemáme zmienku o tom, že by sa jej Zmŕtvychvstalý zjavil. Môžeme slová Svätého písma „Slovo kríža je bláznovstvom pre tých, čo idú do záhuby, ale pre tých, čo sú na ceste spásy, teda pre nás, je Božou mocou“ (1Kor 1,18) vzťahovať obzvlášť na Pannu Máriu, lebo porozumela slovu kríža, uverila, že kríž je pre tých, ktorí uverili – Božou mocou. Pre kresťana je kríž oslávený, pretože na ňom Kristus premohol smrť.

Preto aj kresťanský Východ v ikonografii znázorňuje Krista na kríži nie ako zničeného, ale ako víťaza nad smrťou. Ba vidíme tu niečo unikátne. Kresťanský východ pri znázorňovaní kríža dokázal spojiť obidve roviny – smrť i vzkriesenie. Kristus na kríži má už oslávené telo, čiže východný kríž predstavuje: aj Krista ukrižovaného, lebo je na kríži, ale zároveň ukazuje aj Krista vzkrieseného, s osláveným telom ako Kráľa.

Panna Mária žila v tichom príbytku v Nazarete, osamelá, ale duševne vždy spojená so svojím Božským Synom. Meč v srdci nosila vyše tridsať rokov. Čakala na deň, keď Ježiš položí svoj život pre spásu ľudí. Keď súhlasila stáť sa Ježišovou Matkou, rovnako súhlasila aj s Ježišovou smrťou. Zo Svätého písma vedela, prečo Ježiš prichádza na svet. A teda, už pri Zvestovaní malá takú dôveru v Boha, že jej áno bolo súhlasom nielen so zázračným počatím, ale aj s celým Božím plánom spásy. A keď jej Simeon hovoril o meči, oná bola pripravená na toto poslanie.

Panna Mária trpí pod krížom. Poznáme jej tajomstvo? Mária chce trpieť, ako chce trpieť jej Syn. Ako On, tak aj Ona s ním chce robiť pokánie za hriechy sveta. Posmievači kričali: „Ak si Boží Syn, zostup z kríža!“ (Mt 27, 40). Gerson píše: „Keby Kristus chcel zostúpiť z kríža, Mária by ho prosila, aby tam zostal.“

Panna Mária stojac na Golgote, pod oltárom kríža jej Božského Syna, trpela ako matka s Ním a svoje utrpenie obetovala za nás a ukázala nám ako aj my máme spojiť vlastné obete s obetou Krista. Ona, ako Matka obetujúceho sa Veľkňaza z Golgoty, veľkodušne obetovala svoje materinské právo na svojho najmilšieho a najdrahšieho Syna. Nekoná to snáď rovnako pri každej svätej liturgii, kde je – ako nám viera hovorí – sprítomňovaná obeta kríža?

Pápež Pius X. tiež dobre rozumel tajomstvu Kalvárie, keď hovoril, že Mária na Kalvárii pociťovala aj istý druh radosti. Bola veľmi zaujatá dielom vykúpenia duší, ktoré sa uskutočňovalo drámou jej umierajúceho Syna.

Stala pod krížom cez tri dlhé hodiny ukrutnej agónie Syna, ako hrdinský vojak na stráži. Videla svojho Božského Syna visiaceho medzi nebom a zemou. Videla klince a tŕňovú korunu, kvapky krvi padajúce na zem, vojakov, ktorí hádzali kocky o jeho šaty, počula svätokrádežné potupy a bohorúhania.

Ona, spolu so svojím Synom naplno prežívala jeho umučenie a potupnú smrť. Podobne ako Ježiš, aj Panna Mária dobrovoľne prijala túto obetu a obetovala svojho Syna Bohu. Jej srdce bilo v súlade so Srdcom Spasiteľovým. Pre matku je hrozné, keď vidí, že sa jej dieťa, aj keď už dospelé, sužuje v smrteľnom zápase a ona nemôže z neho sňať utrpenie. Ani pri vlastnom smrteľnom zápase nebude tak trpieť, ako trpí pri smrteľnom zápase svojho dieťaťa.

Ešte ako kaplán v Prešove som pochovával ročné dieťa rodičom, ktorí nechceli dovoliť uložiť rakvu s ich dieťaťom do hrobu. Bolo to hrozné, čo prežívali títo manželia. Plakal som s nimi.
Ale už s koľkými matkami som zaslzel, keď plakali v spovednici nad blúdením svojich synov a dcér. Rodičia hrozne trpia, keď ich syn, či dcéra zomrie. Ale dovolím si tvrdiť, že bolesť rodičov je ešte väčšia, keď ich syn, či dcéra sú duchovne mŕtvi, keď sú závislí na drogách, na alkohole, na hracích automatoch, na sexe a nedajú na radu nikoho, nechcú ožiť. Rodičia sa vtedy umárajú v žiali. A mnohokrát to trvá aj dlhé roky.

Panna Mária počula Ježišovo posledné vydýchnutie, poslednú modlitbu, posledné slovo: „Dokonané je.“ Ježiš odovzdal svojho ducha do Otcových rúk. Mária zostala ďalej stáť pod krížom. Slnko sa zatmelo, skaly sa pukali. Stotník prebodol kópiou Ježišov bok a keď kópiu vytiahol, vyšiel prúd krvi a vody. Ježiš naozaj zomrel. Vykúpenie sveta bolo dokonané. V tomto diele mala Mária svoje nezastupiteľné miesto a poslanie, ktoré naplnila do poslednej bodky.
„Boh tak miloval svet, že dal svojho Jednorodeného Syna, aby nik, kto v neho uverí nezahynul, ale mal život večný“. Môžeme tiež povedať: „Mária nás tak milovala, že obetovala svojho Syna pre našu spásu!“ Samozrejme, že je veľký rozdiel v stupni tejto lásky. U Boha bola nekonečná láska, u Panny Márie bola veľká, nesmierna, ale ľudsky ohraničená láska.

Boh je oslávený. Ľudstvo je vykúpené. Pre tieto dve pravdy, Mária – obrazne povedané – pribila na kríž s Ježišovým telom aj svoje vlastné srdce. Chcela trpieť, prijala jeho smrť, lebo svojou hlbokou vierou rozumela Ježišovmu vykupiteľskému dielu.

Kresťan je človek, ktorému Boh zveril zodpovednosť za spásu svojej duše, ale aj za spásu iných ľudí. Môžeme mať stovky, tisícky úloh v živote, ale úloha spolupracovať s Božou láskou na svojej spáse a na spáse druhých ľudí je prvoradá a najdôležitejšia.

Ľudia však v tomto živote na všetko možné i nemožne myslia, so všetkým počítajú, iba na svoju vlastnú smrť nechcú myslieť, hoci ona je najväčšou realitou v živote každého človeka. Denne sa k nej približujeme. Ona čaká každého z nás.
Fatimským deťom k obetavosti za druhých pomohlo videnie pekla a poznanie, koľko duší ide do zatratenia. My tiež vidíme koľko ľudského nešťastia sa stáva vo svete, nevinní ľudia zomierajú vo vojnách, pri teroristických útokoch či pri iných katastrofách. Ale myslíme nielen na telesnú smrť, myslíme aj na to, kde sa dostávajú duše týchto ľudí, ktorí hynú pri týchto rôznych nešťastiach. Môžeme im pomôcť, môžeme sa za nich modliť a obetovať svoje každodenné ťažkosti života, choroby, či urážky od ľudí. Pomáhajme si takto vzájomne k spáse.

Sedembolestná, práve preto, že rozumie ľudskej bolesti, pomáha tam, kde človek trpí, kde sú vojny, a kde sú rôzne tragédie a nepokoje.

Stredný východ sa už niekoľko rokov zmieta v nezmyselnej vojne. V júli bola v Prešovskej archieparchii na návšteve mystička Myrna Nazour z Damasku spolu so svojím manželom Nicolasom. Hovorila o tom hroznom utrpení a spomenula aj udalosť, ktorá sa stala v ich dome, kde sa ľudia schádzajú každý deň na modlitby.

Ich dom zasiahla raketová strela. Prešla strechou, múrom a zastavila sa v povale dolnej izby, kde sa modlilo mnoho ľudí a bola medzi nimi aj Myrna. Po veľkom tresku sa ľudia naľakali a keď uvideli v povale izby visieť strelu a čosi červené tam blikotalo, zavolali pyrotechnikov, aby strelu zneškodnili, lebo nevybuchla. Vytiahli ju v hornej izbe a použili pri tom viacero uterákov, lebo bola veľmi horúca.
Čo však bolo najväčším prekvapením pre všetkých, bolo to, že strela bola ovinutá ružencom, s červenými plastikovými zrniečkami. To bolo to blikotavé červené svetielko, ktoré videli. Odkiaľ sa však vzal ruženec, to nikto nevie a to, že sa neroztopil hoci bol z plastu, a strela bola veľmi horúca, to bolo tiež nepochopiteľné. Nebol to však klasický 5 desiatkový svätý ruženec, ale bol to ruženec Sedembolestnej – mal 7 častí po 7 zrniek.
Myrna sa nikdy predtým s takým ružencom nestretla, nevedela, čo je to za ruženec. Až potom sa na internete dozvedela, že je to ruženec Sedembolestnej Panny Márie, a Sedembolestná je Patrónkou Slovenska.
Môžeme preto povedať, že Panna Mária Sedembolestná ochránila ľudí v jej dome, v Damasku, hoci bol zasiahnutý raketovou strelou. Matka Božia iste chcela naznačiť, že nielen v nebezpečenstvách, ale stále sa k Nej máme modliť svätý ruženec.

Milujme Pannu Máriu, lebo je našou Matkou. Uctievajme si ju Sedembolestnú, lebo je našou Patrónkou. Volajme k nej, lebo je našou Orodovníčkou, Sprostredkovateľkou a Tešiteľkou.

Sedembolestná Panna Mária musela prejsť cestou utrpenia a bolesti, aby sa stala kráľovnou mučeníkov a kráľovnou neba. Ale Ona netrpela iba tých sedem bolestí, ktoré sa jej tradične pripisujú. Celý jej život bol plný bolestí, ale bolestí, ktoré mali zmysel, lebo viedli k vykúpeniu ľudstva.

Panna Mária Sedembolestná je pre nás veľkým príkladom a vzorom, ako trpieť a niesť svoje kríže. Všetko má v živote zmysel, ak veríme ako Ona, všetko ma v našom živote zmysel, ak veríme jej Synovi Ježišovi Kristovi, ktorý za nás zomrel, ale na tretí deň vstal z mŕtvych a viac už neumiera. Všetko má v živote zmysel, keď máme záujem o živého Ježiša Krista, ktorý sa nám núka v Eucharistii, aj vo všetkých sviatostiach, v Božom slove a v každodenných životných situáciách, aby bol našou silou, naším duchovným pokrmom, našou spásou.

Eucharistia nás robí pripravenými na druhý príchod Pána. Keď budeme pravidelne hodne prijímať Eucharistiu, sme na ceste do blaženej večnosti, lebo Ježiš povedal: Kto je moje telo a pije moju krv ma v sebe život večný. Už tu na zemi nám dáva účasť na večnom živote, pretože nás zjednocuje s Kristom v každodennej realite, v radosti i bolesti.

Pannu Máriu pod krížom vidíme ako tú, ktorá prijíma Boží plán. Nevidíme ju tam ako tú, ktorá by neprijímala tajomstvo kríža, ale ju vidíme ako ženu viery, ako tichú Máriu. Ak o jej Synovi prorok Izaiáš napísal „ako baránka viedli ho na zabitie a ako ovcu, čo onemie pred svojím strihačom a neotvoril ústa“ (Iz 53, 7), podobne aj ona neotvára ústa, aby robila Bohu či ľuďom výčitky, ale vo svojom srdci precíti Božiu lásku.

Kresťan je človek, ktorý hľadí na tajomstvo kríža vo svojom živote očami viery. Tak hľadíme na chorobu, tak hľadíme na človeka, ktorý nám strpčuje život, alebo na človeka, ktorý potrebuje našu pomoc, tak hľadíme na všetko to, čo Boh dovolí, aby sme sa mohli obrátiť.
Tento pohľad viery, tento pohľad kresťana, tento pohľad Sedembolestnej nám dnes často chýba. Veľmi ľahko preberáme ducha tohto sveta, podľa ktorého je kríž bláznovstvo, nezmysel, hlúposť. Pozerať na kríž bez viery znamená nevidieť ho v kontinuite so vzkriesením, ale iba vytrhnuto z kontextu spásy.

Tento pohľad Sedembolestnej na kríž a jej prítomnosť pri Ježišovom kríži je pre nás radostnou zvesťou. Veď pri Ježišovom kríži sa udiala tá hlboká scéna, keď Ježiš daruje Jána – a s ním aj nás – svojej matke a svoju matku daruje Jánovi – a teda aj nám. Pri Ježišovom kríži sa tak môžeme naučiť prijímať jeden druhého ako aj nás prijal Kristus (porov. Rim 15, 7). Keď potom Mária drží v náručí svojho Syna Ježiša – ten obraz Sedembolestnej máme zaiste všetci vtlačený do našich sŕdc a do našich myslí, lebo je nám ľudsky veľmi blízky – ešte viac nás tým utvrdzuje vo viere, že podobne, ako povedala áno Nebeskému Otcovi a prijala Ježiša za svojho syna, hovorí áno Ježišovi a prijíma nás za svojich synov a dcéry.

Ako veľmi sa potrebujeme tomuto učiť, pretože život prináša mnohé takéto situácie. Napr. v manželstve. Zaiste mi dáte za pravdu, že koľkokrát potrebujete prijímať jeden druhého tak, ako nás prijal Kristus – slabých a hriešnych. Alebo v práci, keď kolega alebo kolegyňa nerobí podľa našich predstáv. Alebo v spoločnosti, ktorá môže naozaj napredovať iba vtedy, keď medziľudské vzťahy v nej sú postavené na hodnotách, keď sme schopní navzájom sa prijímať.

Kazatelia na Sviatok Sedembolestnej Panny Márie Patrónky Slovenska často spomínajú rôzne neporiadky v našom živote a všetko kritizujú.
Pokúsme sa nekritizovať počínanie druhých, ale zamyslime sa nad svojím vlastným životom. Slovensko sa považuje za kresťanský národ. Tvoria ho v prevažnej väčšine kresťania. Keď chceme niekoho kritizovať, tak najprv sami seba.

Nie, nekritizujme len tak ľahkovážne, pod vplyvom emócií, nikoho, ani utečencov, ani neveriacich, ani moslimov, ani verejných hriešnikov, ani svojich známych, ľudí okolo nás a nevystatujme sa, že sme kresťania, lebo ani si to neuvedomujeme ako sami hrešíme a ako dávame zlý príklad všetkým ostatným. Aby sme si konštruktívnu kritiku nezamieňali s ohováraním či osočovaním.
Kresťan sa na prvom mieste modlí za takýchto ľudí a prosí Boha o svetlo, aby im vedel pomôcť v ich potrebách, ale aj duchovne pomôcť na ceste ich obrátenia, ako aj nám Pán pomáha a posilňuje nás. Iste, sú veci, postoje či konanie, ktoré kompetentní ľudia musia vedieť kriticky pomenovať, odhaľovať a ponúkať konštruktívne riešenia.

Panna Mária nikoho nekritizovala, hoci videla toľko neprávostí, ktoré farizeji a zákonníci robili jej Synovi. Ona sa za nich zaiste modlila, vyprosovala im v tichosti obrátenie a o niektorých sa píše v Evanjeliu: napr. lotor na kríži, či stotník, ktorý prebodol Ježišovi bok, sa obrátili. Ale iste i mnohí iní sa aj na základe jej modlitieb obrátili.

Panna Mária sa aj dnes modlí za obrátenie hriešnikov, ale najviac sa modlí za naše vlastné obrátenie, za obrátenie kresťanov, ktorí uverili v jej Syna, ale nežijú verne podľa neho. A kto sú tí kresťania? V prvom rade to som ja, aj ty, brat, sestra. Žijeme v predstave kresťanstva, ale náš život je často veľmi vzdialený pravému kresťanstvu, lebo sme egoisti a naše počínanie je tým najviac zasiahnuté. Máme sa v podstate dobre, a preto sa zatvárame životu, prijímame jedno či dve deti a nehľadíme na to, že tým vymierame. Nemyslíme na budúcnosť nášho národa, nemyslíme na budúcnosť našich rodín. Kto sa postará o našich starých rodičov? Iste, niekto sa postará, veď zaplatíme hoc aj cudzincom, presne tak, ako sa naši nezamestnaní chodia starať o starých a nevládnych ľudí do Rakúska.

Deti boli vždy, dlhé stáročia znamením vzájomnej lásky a Božieho požehnania. A dnes? Dnes – ako o tom presviedčajú nielen štatistiky, ale aj ľudská skúsenosť – sú deti mnohým na prekážku a moderný človek si vie poradiť, aby sa nerodili, veď život si treba užiť, veď chceme spoznať svet, navštíviť mnohé zaujímavé krajiny, chceme exkluzívne dovolenky a deti by boli na prekážku. Ozaj deti sú na prekážku?

Dnes mnohí majú pekný vzťah k prírode a ku všetkému živému. Myslím konkrétne aj na jedno dievča, ktoré chránilo každého chrobáka, každú mušku a každé Božie stvorenie, ale sama išla na potrat. Je to až neuveriteľné, že také citlivé dievča, zrazu sa stalo také necitlivé na nový ľudský život, ktorý nosila pod svojím vlastným srdcom…

Veru, všetci potrebujeme obrátenie, tak jednotlivci, ako aj celý národ. Preto sa s dôverou utiekajme k Bohorodičke, aby nám vyprosila pravé obrátenie, aby sme si znova začali vážiť život a prijímali ho s radosťou, ako znak manželskej lásky a Božieho požehnania. Aby sme prijímali jeden druhého – aj v kontexte prijatia detí, aby mohli byť počaté, narodiť sa a byť kresťansky vychovávané.

Prvého septembra 2017 odišla k Nebeskému Otcovi manželka gréckokatolíckeho kňaza Bratislavskej eparchie Mária, vo veku 32 rokov. Všetci, ktorí poznáme okolnosti jej smrti, sme dojatí jej postojom i postojom jej manžela, nášho kňaza Jána. Keď bola v treťom mesiaci tehotenstva, diagnostikovali jej rakovinu. Rozhodla sa však neohroziť život dieťaťa, a preto nepodstúpila liečbu, ktorá by bola nebezpečná pre dieťatko pod jej srdcom. Narodila sa im zdravá dcérka Monika, v poradí ich tretie dieťa. Po pôrode začala s náročnou liečbou. Avšak tá už nezabrala. Verme, že táto jej obeta z lásky k životu, ktorý dáva Boh, prinesie svoje ovocie. Jej hrdinský postoj je niečo, čo nás všetkých – predovšetkým vás, žijúcich v manželstvách, – môže povzbudiť a posilniť v dôvere v Boha.

Môžeme si spytovať svedomie aj ohľadom iných našich hriechov. Napr. ohľadom stability našich rodín, ohľadom našej živej viery, našich modlitieb, využívania voľného času, poctivej práce, korupcie, ohľadom nášho egoizmu v každom smere…

Jeden kňaz našej Prešovskej archieparchie dostal v lete od svojich známych fotografiu z  Gerlachovského štítu, na ktorom je umiestnený kríž. Na fotografii bolo napísané: „Pozdrav z Gerlachu zo strechy Slovenska a V4. Napriek všetkým neprajníkom sa nad Slovenskom vypína kríž. Inštalovali ho v roku 1997, bol tam predtým do roku 1950, odstránili ho, ale Božiu moc nie.“

Tieto slová nám pripomínajú obraz z dnešného evanjelia – Ježišov kríž a pri ňom, resp. pod ním, pod Tatrami, Sedembolestná Matka Mária – naša patrónka – a pri nej, ba v jej náručí my, o ktorých možno povedať podobne to, čo Ján píše o sebe – učeník, ktorého Ježiš miloval. Teda pri Panne Márii a spolu s ňou pri Ježišovom kríži my, ktorých Ježiš miluje.

Sedembolestná nás učí zostať pri Ježišovi v každej situácii, v radostnej i bolestnej, príjemnej i ťažkej – až do konca. Potom môžeme počuť z jeho úst slová víťazstva: Dokonané je! Dokonané je dielo spásy. Až potom môžeme vidieť víťazstvo Krista nad našou smrťou, keď sa s Ním, vzkrieseným stále znova stretávame v jeho Cirkvi – v Božom slove, ktoré Cirkev ohlasuje, v Eucharistii, ktorú Cirkev rozdáva a v zhromaždení bratov a sestier, lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v jeho mene, tam je On prítomný.

„Cirkev sa vždy stotožňovala s úlohou Jána, ktorému Mária bola daná za matku na výslovnú Kristovu žiadosť. Preto je Mária prítomná pri veľkých udalostiach mladej Cirkvi, napr. pri turíčnej udalosti“, ako je to naznačené aj v dnešnom čítaní zo Skutkov apoštolov.

Svätý Arský farár prechovával voči Panne Márii takú synovskú oddanosť, „že v roku 1836, ešte pred vyhlásením Dogmy o Nepoškvrnenom počatí, zasvätil svoju farnosť bez hriechu počatej Panne Márii. A tento zvyk, obetovať farnosť Presvätej Panne, často krát opakoval, pričom učil svojich veriacich, že stačí sa na ňu obrátiť a budeme vypočutí – a to z jednoduchého dôvodu: že ona predovšetkým túži po tom, aby nás videla šťastných.“

Aj naša krajina bola nedávno, na sviatok svätých Cyrila a Metoda, opätovne zasvätená Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Nech sa v dnešný sviatok Sedembolestnej Panny Márie prehĺbi a umocní toto naše zjednotenie s Kristom a s jeho i našou Matkou. Nech nás nanovo nasmeruje jedného k druhému, aby sme neprehliadali človeka – či už z najvyššej úrovne nášho štátu, z rôznych úradov, ale aj v našom každodennom živote, v našich mestách a dedinách, na pracoviskách i v našich rodinách – ale vzájomne si pomáhali a zodpovedne pracovali tak pre dobro Cirkvi, našej vlasti, našich rodín ako aj pre naše večné šťastie. Amen.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Bittó Cigániková: Vo veci úpravy väzby sa rodí kompromis, hlasovanie sa posunie

0 icon

Bratislava 16. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   V prípade problematiky úpravy podmienok väzby sa rodí kompromis medzi hnutím Sme rodina a ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou. V diskusnej relácii televízie Markíza Na telo to povedala poslankyňa Jana Bittó Cigániková (SaS) s tým, že nemá podrobné informácie o tom, ako by výsledná…

Prehliadka tolerancie sexuálnych menšín. Americká armáda sa pridala k CIA s politicky korektným agitačným klipom

0 icon

Washington 16. mája 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Screenshot YouTube)   Nový reklamný klip amerických ozbrojených síl vyvolal na sociálnych médiách nepochopenie a odmietnutie. Agitačné kreslený film rozpráva príbeh desiatnici Emmy Malonelordovej, vychovanej dvoma lesbičkami, ktorá podľa svojich slov "obhajovala slobodu od útleho detstva" vďaka svojej účasti v sprievodoch sexuálnych menšín, uvádza Daily Mail…

V americkom zábavnom parku sa zasekla horská dráha, 22 ľudí zostalo visieť šesť metrov nad zemou

0 icon

Phoenix 16. mája 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Phoenix Fire Department via AP)   V americkom Phoenixe v štáte Arizona sa zasekla horská dráha, v ktorej zostalo uväznených 22 ľudí. Miestne médiá a hasiči potvrdili, že atrakcia sa zastavila v sobotu približne v polovici jazdy. Ľudia zostali visieť naklonení približne šesť metrov na zemou…

Lekárka vysvetlila, aké závažné choroby môže signalizovať krvácanie z nosa

0 icon

Moskva 16. mája 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Pixabay)   Krvácanie z nosa môže byť spôsobené obvyklým mechanickým poškodením jeho dutiny. Existujú však aj vážnejšie dôvody tohto javu, vysvetlila otorinolaryngologička Anna Kolesnikovová, kandidátka lekárskych vied Uviedla, že existuje niekoľko príčin krvácania z nosa: miestne a systémové. K prvým patrí každý zápal nosovej dutiny -…

Bude na budúce aj fotošút v plavkách? V zdehonestovaní úradu prezidenta Čaputová fotkami na koberci prekonala dokonca Kisku

0 icon

Bratislava 16. mája 2021 (HSP/Foto:Facebook)   Keď bola zvolená do úradu prezidenta Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, veľa občanov bez pátosu počítalo s tým, že nebude práve neutrálna. Jej progresívna minulosť a spolupráca so západnými mimovládkami sa jednoducho nedala a nedá zaprieť Čo však väčšina občanov nepredpokladala bolo to, že by…

V Berlíne na demonštrácii na podporu Palestínčanov utrpelo zranenia 93 policajtov

0 icon

Berlín 16. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Fabian Sommer/dpa via AP)   Celkovo 93 policajtov utrpelo zranenia na demonštrácii, ktorá sa konala v sobotu na podporu Palestínčanov v berlínskej štvrti Neukölln. Oznámila to v nedeľu berlínska polícia, z ktorej vyhlásenia citovala agentúra DPA Polícia okrem toho uviedla, že dovedna 59 ľudí zadržali v…

Možnosť navštíviť múzeá využili počas Noci múzeí a galérii stovky záujemcov

0 icon

Bratislava 16. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Martin Havran)   Do tohtoročného XVII. ročníka Noci múzeí a galérii sa zapojilo vyše 100 múzeí a galérií na celom Slovensku, pričom ich osobne navštívili stovky záujemcov Ako v tlačovej správe informuje Slovenské národné múzeum (SNM), k najnavštevovanejším múzeám patrili Múzeum mesta Bratislavy (1 256 návštevníkov…

Prenájom budovy rezortu spravodlivosti vyčítaný Kolíkovej preverovala NAKA, porušenie zákona nezistila

0 icon

Bratislava 16. mája (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Prenájom budovy ministerstva spravodlivosti, ktorý opozícia vyčítala ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej (Za ľudí) vyšetrovala v minulosti Národná kriminálna agentúra (NAKA) a prípad odmietla Ako ďalej v článku uvádza Denník N, trestné oznámenie v tomto prípade podával bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby Pavol Forisch. Ten…

Hasiči zasahujú pri požiari drevenice v obci Korňa

0 icon

Bratislava 16. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:Facebook-Hasičský a záchranný zbor)   Takmer tri desiatky hasičov už viac ako dve hodiny zasahujú pri požiari drevenice v obci Korňa - časť Vyšná Korňa (okres Čadca). Ako informovala hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Katarína Križanová, rodinný dom v blízkosti drevenice sa hasičom podarilo…

V Británii bude zrejme dominantný indický variant

0 icon

Londýn 16. mája 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Hannah McKay/Pool Photo via AP)   Britské ministerstvo zdravotníctva sa obáva, že indická mutácia koronavírusu sa stane vo Veľkej Británii čoskoro dominantnou Minister zdravotníctva Matt Hancock v nedeľu potvrdil, že tento variant je "viac prenosnejší ako dominujúci britský". "Je pravdepodobné, že sa z neho stane prevládajúci…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Tony Belohorec

Som váš nový Boh. Sklonte šije

0icon

Ako mám byť dobrým? Ako dať ľuďom najavo, že mám pokoj v duši? Ako pozrieť na človeka, pri strete pohľadov? Chcem byť zdvorilý, úctivý. Nechcem zväčšovať nervozitu. Všade je toľko napätia, že sa dá krájať.  Sedím v kaviarni za rohom. More je tak blízko, že ho občas počujem aj cez…

Jozef Slávik

Žoldnieri slobody ? ...

0icon

Význam slova žoldnier - príslušník platenej, najatej armády, námezdný vojak, zapredanec. Ja by som to ešte rozšíril nielen na najatých profesionálnych vojakov, či aj dobrovoľníkov, ale podľa mňa by to malo významovo platiť na každého, kto akýmkoľvek spôsobom, či platený, alebo ideologicky ovplyvnený slúži cudzí záujmom. Chápem, ak naša armáda…

René Pavlík

Kartel

0icon

Kartel. Kartel je obchodná špatnosť, lebo likviduje konkurenciu. Ak sa firmy sčuchnú, uzavrú dohodu, samozrejme tajnú, a sami si určia cenu, zákazník je bezmocný. Navyše, každá firma sa potom, v dohodou vymedzenej oblasti, môže správať ako monopol. Vytvorenie kartelu je aj v našom štáte trestné, lebo hrubým spôsobom znevýhodňuje kupujúcich.…

Ján Droppa

Vymením letku F-16 za VSŽ (US Steel)

0icon

Predaj US Steel bol na pretras už päť rokov. Ale použiť to ako hospodársky  (politický) nátlak je  aj pre mňa veľkým prekvapením. Zrušenie - odstavenie troch vysokých pecí , ktoré majú obdobu kvalitou a veľkosťou len v Japonsku je poprava.  Ničím sa to už nebude dať nahradiť. Keď už je…

Jana Tutková

Minulé leto Covid vymizol aj bez vakcín, no MZ SR im ide teraz robiť reklamu za 1,5 milióna

0icon

Práve v čase, keď sa ľudia pohoršujú nad miliardou, ktorá išla na povinné testovania, ministerstvo zdravotníctva podpísalo zmluvy na obrovské balíky reklamy, ktoré majú sprostredkovať viac informácií o očkovaní proti Covid. Tu je prehľad

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Aké výhody prináša konzumácia červeného vína?

0 icon

Červené víno, okrem toho, že je príjemným doplnkom k večernému sledovaniu televízie, k cestovinám a iným potravinám, je plné tisícok antioxidantov a fytochemikálií, ktoré ponúkajú mnohé zdravotné výhody. Aby si predišiel zdravotným rizikám spojeným s konzumáciou alkoholu, American Heart Association odporúča, aby muži nepili viac ako jeden až dva poháre…

Poteš prírodu aj seba a vyrob si doma jazierko pre vtáčiky

0 icon

V lete by sme vtáctvo už nemali prikrmovať, ale operencom môžeme poskytnúť v teplých dňoch aspoň jazierko, v ktorom sa budú môcť ovlažiť. Nepoznám človeka, ktorý by sa netešil z pohľadu na sýkorku alebo červienku, ktorá uňho pristála na parapete alebo na záhrade. V zime ich dokrmujeme, staviame im búdky,…

Alarmujúce znaky toho, že sa dosť nehýbeš

0 icon

Dnes plánujeme v našich kanceláriách pracovať o niečo dlhšie, zajtra plánujeme maratón Netflixu, sme príliš leniví na nakupovanie, takže si jedlo objednávame online. So všetkými týmito modernými vychytávkami sa z nás stávajú neuveriteľne leniví ľudia cediaci na gauči. Nie je žiadnym prekvapením, že naše telá začnú podliehať panike a hovoria nám, že…

Operácia Mincemeat: Neexistujúci muž. 1. časť

0 icon

Operácia Mincemeat bolo krycie označenie najúspešnejšieho dezinformačného projektu, ktorý kedy podnikli Briti. Pomocou nej oklamali Nemcov tak, aby uverili, že Spojenci plánujú v roku 1943 inváziu do Grécka, na Balkán a Sardíniu miesto skutočného cieľa - inváziu na ostrov Sicília. Prinášame minisériu článkov s názvom Operácia Mincemeat. Poďme spoločne na prvú časť. Nápad…

Čo spôsobuje bolesť krížov a ako tomu predísť?

0 icon

Ak ťa zabíja bolesť chrbta, nie si sám. Polovica pracujúcich ľudí pozná tento nepríjemný boľavý pocit v dolnej časti chrbta. A hoci sa veľa ľudí rozhodne pre lieky na úľavu od bolesti, nie vždy je to najefektívnejší spôsob. V skutočnosti môže zmena niektorých vecí, ktoré robíme každý deň, pomôcť pri riešení tohto problému. 1.…

Vo svete IT

Astronómom sa po prvýkrát podarilo objaviť známu molekulu v atmosfére inej planéty

0 icon

Astronómom sa podaril ďalší fascinujúci objav. Po prvýkrát v histórii ľudstva dokázali odhaliť molekuly hydroxylu v atmosfére inej planéty, píše portál Universe Today. Planéta, o ktorej je reč, sa nazýva WASP-33b a nachádza sa od nás 400-svetelných rokov. Exoplanéta sa radí do kategórie ultra-horúcich Jupiterov, čo sú plynné obry, ktoré…

Chystá sa nástupca Mi Note 10? Na ceste je Mi CC10 s vlajkovým procesorom!

0 icon

Keď Xiaomi v novembri roku 2019 predstavilo model Mi Note 10, strhlo sa doslova nákupné šialenstvo. Smartfón ponúkal špičkovú výbavu za prijateľnú cenu a i teraz sa nájdu mnohí, ktorí na tento smartfón nedajú dopustiť. Mi Note 10 však bol určený len pre globálny trh a v Číne sa „skryl“…

Máte podozrenie, že niekto cudzí má prístup k vášmu Facebook účtu? Takto to môžete zistiť!

0 icon

Ešte koncom apríla sme vám priniesli článok, v ktorom sme sa venovali téme zneužitiu WhatsApp účtu. Konkrétne sme písali o tom, ako si môžete skontrolovať, či niekto iný pristupuje k vášmu účtu bez vášho vedomia. Dnes by sme vám chceli dať do pozornosti obdobnú funkciu, avšak v službe Facebook. Takto…

Pozrite sa, ako si môžete nastaviť, že sa vám zapne alebo vypne baterka smartfónu potom, ako s ním zatrasiete

0 icon

V priebehu posledných dní a týždňov sme vám priniesli viacero zaujímavých návodov. Za spomenutie napríklad stojí, ako si môžete zapnúť tmavý režim v aplikáciách, ktoré ho nepodporujú, ako môžete odomykať počítač prostredníctvom smartfónu a podobne. Dnes by sme vám chceli dať do pozornosti ďalší užitočný tip, ktorým je zapnutie baterky…

„S fenoménom UFO sme sa stretávali takmer každý deň niekoľko rokov“ hovorí bývalý pilot amerického námorníctva

0 icon

Fenomén UFO je čoraz frekventovanejšou témou. Jedným z dôvodom prečo tomu tak je, je odtajnenie dokumentov americkou CIA zo začiatku tohto roka, ktoré sa týkali záznamov stretov s neidentifikovateľnými objektmi, ktorých pohyb, či manévre, nevieme logicky vysvetliť. Olej do ohňa v nedávnej minulosti priliali aj ďalší známi ľudia, ktorí sa…

Armádny Magazín

Politológ predpovedá konflikt s Izraelom na štyri kroky dopredu. O Palestíne ani zmienka

0 icon

Izrael, 16.máj 2021 (AM) – Známy novinár a politológ Alexander Sosnovskij dokázal vypočítať spôsob riešenia konfliktu s Izraelom na štyri kroky vpred. Zároveň o Palestíne neuviedol ani slovo. Odborník navrhol, aby sa americké orgány pokúsili obrátiť ďalšie zhoršenie arabsko-izraelského konfliktu v ich prospe

Bývalý poradca John Bolton navrhol "anomálne" miesto ktoré zasadí Rusom hmatateľnú ranu

0 icon

USA, 16.máj 2021 (AM) – V USA navrhli „anomálne“ miesto, kde by Rusom mohla byť zasiahnutá hmatateľná rana. Podľa názoru Johna Boltona, bývalého poradcu prezidenta USA pre bezpečnosť, by to „šokovalo Kremeľ“.  John Bolton, ktorý v minulosti pôsobil ako poradca prezidenta USA pre národnú bezpečnosť, upozornil na „šedú zónu“ okolo

Efektná, alebo efektívna? Čo je v skutočnosti izraelská raketová obrana Iron Dome

0 icon

Izrael, 16.máj 2021 (AM) –  Obranná kapacita židovského štátu je pôsobivá - spoľahlivosť aj imidž. Je však výhodné tieto systémy používať a ako je možné preniknúť cez tento protiraketový štít?   Počas súčasnej krízy na Blízkom východe bolo z Palestínskej samosprávy na

Macronova labutia pieseň: Francúzsko je na pokraji prevratu

0 icon

Francúzsko, 16.máj 2021 (AM) – Francúzsky prezident Emmanuel Macron prežíva ťažké obdobie. Nikdy nebol schopný stabilizovať situáciu v krajine. Po Žltých vestách mu spadol vážnejší problém na hlavu. Macrona delí krôčik od štátneho prevratu a straty funkcie.   Nedávno skupina bývalých generálov zverejnila otvorený list

Ruský vojenský expert: Je čas obnoviť vlajku ZSSR

0 icon

Rusko, 16.máj 2021 (AM) – "V Rusku nastal čas uznať štátnu vlajku ZSSR ako symbol víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne na oficiálnej úrovni." Plukovník ústrednej kancelárie Ministerstva obrany Ruska v zálohe Vladimir Truchan to uviedol v éteri internetového kanálu PolitWera.  

Svetlo sveta

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

1.5. Svätý Jozef robotník

0 icon

V cirkevnom roku sú dva dni venované sv. Jozefovi. Dňa 19. marca ho uctievame ako ženícha Panny Márie a pestúna Božieho syna. 1. mája ako príkladného robotníka. Jozef bol predovšetkým Máriiným zákonitým manželom. Mária nemohla dostať čnostnejšieho a lepšieho manžela a ochrancu. Aj Jozef bol po jej boku istotne šťastný. Jozef bol jednoduchý tesár, remeselník, robotník. Pracoval vo svojej…

Čo robil Ježiš v Bielu sobotu keď ho svet považoval za mŕtveho?

0 icon

Po ukrižovaní Ježiša nastalo na zemi ticho Bielej soboty. Napriek tomu mal Ježiš “veľa práce.” V modlitbe Verím v Boha sa modlíme, že Ježiš po ukrižovaní “zostúpil k zosnulým.” V skutočnosti preklad v iných jazykoch ako napríklad v angličtine a francúzštine, je ešte presnejší: “zostúpil do pekla.” Katechizmus Katolíckej cirkvi…

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

0 icon

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

0 icon

Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali