Svätý Narcisus, biskup, ktorého veriaci prosili so slzami v očiach, aby prevzal svoj úrad. Ohovárači jeho, aký trest za krivú prísahu žiadali, taký i dostali

Svet 20. mája 2018 (HSP/Foto: gloria.tv)

 

Svätý Narcisus narodil sa roku 96. po Kristu Pánu v Jeruzaleme, lebo r. 212 písal biskup jeruzalemský, Alexander, veriacim v Egypte medzi inými tieto slová: „Pozdravuje vás i Narcisus, ktorý sedel predo mnou na stolici biskupskej v Jeruzaleme, a ktorý mňa teraz podporuje radou a modlitbou, stošestnásť rokov má a vás napomína, aby ste žili v jednote a v pokoji.“

Svätý Narcisus

Svätý Narcisus vyznačoval sa od útlej mladosti v učenosti a v dokonalosti kresťanskej. Keď vyrástol, žiadali si veriaci a zbožní kňazi, aby sa dal za kňaza posvätiť. Pokorný sluha Boží zdráhal sa pre nedostatočnosť svoju ten vznešený úrad prijať.Na prosbu nábožných a učených mužov prijal posvätenie kňažstva a spisovateľ cirkevný Eusebius , svätý Epifanius  a svätý Hieronymus zvelebujú ho ako „svätého kňaza“, ktorý povinnosti svoje skvele plnil, svätej cirkvi verne slúžil a veľkej úcty u veriacich požíval. Roku 180 zomrel v Jeruzaleme biskup Dolichianus a veriaci ľud s kňažstvom a biskupami vyvolili pokorného a svätého sluhu Božieho za patriarchu na uprázdnenú stolicu biskupskú. I stal sa hodným v plnej miere vysokého povolania svojho. Ako najvyšší pastier zdvojnásobnil zbožnú horlivosť svoju vo službe Božej. Neúnavne ohlasoval slovo Božie, poučoval neumelých, napomínal slabých a poklesujúcich, potešoval zarmútených, napomínal núdzu trpiacich, i horlil proti tým, ktorí hriešny život viedli a bludom sa oddávali. A milostivý Boh podporoval sluhu Svojho vo vykonávaní svätých povinností divotvorným spôsobom; oslávil ho zázračnou mocou.

Hore udaní spisovatelia cirkevní naznačili popri mnohých divoch a zázrakoch nasledujúce, ktorými diela jeho oslávené boli. V prvých časoch kresťanstva trávili veriaci s kňazmi svojimi v každý predvečer výročných slávností celú noc na modlitbách a pri nábožnom speve žalmov. I v predvečer z mŕtvých vstania Pána Ježiša Krista zhromaždení boli nábožní kresťania s biskupom svojím a s kňazmi cez celú noc v chráme na modlitbách. Celý chrám bol slávnostne nepočetnými lampami osvetlený na znamenie, že Pán Ježiš Kristus, svetlo sveta, zvíťazil nad smrťou a temnosťami. Diakoni behom noci zbadali, že olej v lampách vychádza a nábožný ľud obával sa, že obvyklé služby Božie sa pretrhnú. Diakoni oznámili nedostatok biskupovi. Ale svätý Narcisus nedal sa mýliť a vytrhovať ani najmenej z pobožnosti, i naložil diakonom, aby nabrali z krsteľnice posvätenej vody. Keď ju doniesli ku svätému biskupovi, modlil sa nad ňou, požehnal ju, a kázal diakonom, aby tou vodou lampy naplnili. Zadivení diakoni vykonali rozkaz svätého Narcisa a hľa, voda bola premenená v drahocenný olej, ktorý v lampách krásne horel a svietil. Spisovateľ cirkevný Eusebius videl po 140. rokoch na vlastné oči z toho divotvorného oleja, z ktorého niektorí nábožní kresťania ako drahý ostatok prechovávali.

Ačkoľvek svätý Narcisus za výborné cnosti svoje, za horúcu horlivosť svoju pre česť Božiu a spásu sebe zvereného stáda všeobecne ctený a zvelebovaný bol, milostivý Boh dopustil na neho veľké protivenstvo a utrpenie. Preto, že dbal o kázeň cirkevnú a priestupníkov horlivo karhal, popudil proti sebe nekajúcnych nekárancov. Traja zlostníci, ktorých mená dejepis cirkevný z toho času neudáva, vzbúrili sa proti svätému biskupovi, i ohovorili ho, že hovie hnusnej neprávosti. A túto skrivodlivú, bohaprázdnu pomluvu potvrdili i krivou prísahou, ačkoľvek nikto z veriacich na nich nič nedal. Jeden bezbožník riekol:

„Keď naša prísaha je krivá, nech zhorím za živa!“  Druhý riekol:

„Ked som luhal, nech ma tresce Boh prašinou !“  A tretí riekol:

„Nech oslepnem, ked som povedal lož!“

Veriaci ctili si po tejto bohaprázdnej pomste a pomluve svätého Narcisa takou úctou a láskou, ako pred tým. Ale pokorný sluha Boží bol toho presvedčenia, že biskup, keď nie je povesť jeho neporušená, nemôže všestranne dokonale účinkovať a veriacemu ľudu tým byť, čím byť má. I opustil tajne Jeruzalem a usadil sa roku 199 na niektorej púšti a tam ako pustovník slúžil Bohu modlitbami, rozjímaním, pôstmi a iným sebazapieraním. Márne hľadali kňazi a veriaci milovaného svätého biskupa svojho. A keď ho po dlhom čase nikde vyhľadať nemohii, vyvolili si za biskupa zbožného kňaza, menom Diusa. Spravodlivosť Božia nenechala pohaniť verného služobníka Svojho a prísno potrestala krivoprísažníkov. Zvolávanie pomsty Božej vyplnilo sa na bezbožníkoch tak, ako si to pri krivej prísahe žiadali a každý z nich zahynul, ako si žiadal. V dome prvého zločinca vypukol nočného času požiar, že nebolo možno pomysleť na hasenie a zhorel pomaly a bolestne s celou rodinou. Na druhého bezbožníka dopustil rozhnevaný Boh prašinu, že na celom tele bol samá rana. Obyvatelia vyhnali ho dľa bežných zákonov z Jeruzalema, i zhnil na púšti obťažený kliatbou Božou a ľudskou. Keď to videl tretí krivoprísažník, naľakal sa, dal sa na pokánie, vyznal nevinnosť svätého biskupa a krivú prísahu svoju, i plakal tak veľmi a dlho, až oslepol, i neuzrel viacej v biednom živote svojom svetla Božieho. Veriaci v Jeruzaleme želeli za milovaným biskupom svojím, ktorého nevinnosť spravodlivý Boh takým hrozným zázrakom preukázal a zastal. Za osem rokov zomreli traja biskupi v Jeruzaleme, a síce Dius, Germanion a Gordius. Veľký smútok a žiaľ panoval medzi veriacimi, a hľa, keď sa chystali k voľbe nového najvyššieho pastiera, objavil sa nenadale svätý Narcisus v Jeruzaleme. Veľká radosť a jásanie nastalo v celom Jeruzaleme a veriaci prosili so slzami v očiach svätého Narcisa, aby zase prevzal úrad svoj biskupský a spravoval stádo ku večnému blahoslavenstvu. Pokorný sluha Boží vyplnil žiadosť veriacich, ale pre vysoký vek svoj hľadal si pomocníka. Toho času putoval do Jeruzalema Alexander, biskup z mesta Flavie v Kappadócii, aby sa pomodlil pri hrobe Spasiteľovom, ako mu to videním oznámené bolo. Svätý Narcisus požiadal biskupa Alexandra, aby sa stal pomocníkom jeho a po smrti jeho nástupcom na stolici patriarchálnej v Jeruzaleme.

Tak žil a spravoval svätú cirkev pokorný sluha Boží svätý Narcisus pri podpore biskupa Alexandra až do roku 212, v ktorom tíško v Pánu usnul v 116. roku požehnaného a svätého života svojho. Za dlhé časy oplakávali veriaci Jeruzalemskí svätého biskupa svojho a s veľkou úctou a láskou pripomínali si blahoslavenú pamiatku jeho. Svätý Narcisus vyobrazuje sa v rúchu biskupskom, s horiacou lampou v ruke.

Svätý biskup Narcisus pokúšaný bol na tomto hriešnom svete ohováraním, ktoré bezbožníci i krivou prísahou potvrdiť sa nebáli. Ačkoľvek nebol si povedomým žiadneho pohoršlivého činu, znášal trpezlivo urážku v dôvere v milosrdenstvo Božie a utiahol sa do samoty, aby tam výhradne Bohu slúžil. On vedel, že spravodlivý Boh nevinnosť jeho zastane a objaví. Kresťan, máš vedieť, že každý človek na tomto svete pokúšaný a ohováraný býva. To zakúsil už trpezlivý, cnostný Jób,  on riekol v utrpení svojom :

„Bojovanie je život človeka na zemi, a ako dni nádenníka sú dni jeho.“

„ A v knihe Kazateľovej čítame:

„ Ako ryby udicou chytané bývajú, a ako vtáci chytaní bývajú osídlom, tak lapaní bývajú ľudia v zlý čas, keď na nich náhle pripadne.“

Svätý Anton pustovník zbadal jedného času, že celý svet osídlami je pokrytý, i pýtal sa Pána Boha:

„Pane, kto im bude môcť uniknúť?“  A dostal odpoveď:

„Len pokorní môžu sa ich vystríhať. A kto nás pokúša najviac na svete? Diabol, svet a telo! A či je to zlé znamenie, keď bývame pokúšaní? Nie; lebo už sám láskavý Spasiteľ bol pokúšaný. Diabol málokedy pokúša zlých ľudí, lebo sú jeho, ale pobožných a bohabojných, aby oni Boha opustili. A preto, keď sa proti pokúšaniam bránime a proti ním bojujeme, zhromažďujeme si novú zásluhu v nebeskom kráľovstve. Svätý Jakub apoštol píše :

„Blahoslavený muž, ktorý znáša pokúšanie, lebo keď bude skúsený, vezme korunu života, ktorú zasľúbil Boh tým, ktorí Ho milujú.“

Ked nábožný Tobiaš (12.) veľké kríže, súženia a pokúšania na zemi vystál, riekol mu Rafael archanjel:

„Že si bol príjemný Bohu, preto potrebné bolo, aby pokúšanie skúsilo teba.“

Skôr než opát Theodosius k nábožnému životu na púšť sa vybral, bol v duchu vytržený. I zjavil sa mu anjel Pána a hovoril mu:

„Povstaň rýchlo, lebo zápasiť musíš!“

I zaviedol ho anjel na jedno miesto, kde bolo množstvo čiernych mužov, medzi ktorými stál hrozný obor. Anjel riekol:

„S týmto musíš bojovať.“

Svätý Narcisus, jeruzalemský patriarcha

Theodosius naľakal sa spočiatku toho obra, ale predsa zmužile pochytil ho, i zahnal ho so všetkou čeliadkou jeho. Nie je to teda zlé znamenie, keď ohováraní a pokúšaní bývame a s nimi zápasiť musíme. A prečo dopúšťa Pán Boh na človeka pokúšanie? Najprv preto, že pokúšanie nemôže opravdivému kresťanovi uškodiť, ako nejaký pes na reťazi uviazaný nemôže nikoho ukusnuť, keď sa k nemu nikto nepriblíži, podobne nemôže nám uškodiť ani pokúšanie, keď mu nepodľahneme. I preto tiež dopúšťa Boh na človeka pokúšanie, aby mal príležitosť k zápasu a Boh v nebeskom kráľovstve mu slávu mohol rozmnožiť a odplatiť. Nikdy by neboli svätí takej slávy si získali v nebi i na zemi, keby neboli na svete mnohé pokúšania vystáli, ako v Starom Zákone Abrahám, Jakub, Job, Tobiaš …,  a v Novom Zákone svätý apoštoli, mnohí svätí mučeníci a vyznavači, ako svätý Anton, Hylarion, Athanasius, svätá Katarína Senenská, svätá Róza …

Keď jeden starý pustovník zbadal, že mladý pustovník náramne bol pokúšaný, riekol mu: „Keď chceš, milý synu, budem Boha prosiť za teba, aby ťa pozbavil toho pokúšania.“

Mladý pustovník odpovedal:

„Ach, milý otče, nerob to, lebo, ačkoľvek mne to pokúšanie veľmi je obťažným, dúfam, že ani odplata moja nebude malou. Jedno žiadam od teba: pros Boha, aby som v tomto pokúšaní premožený nebol.“

Starec riekol natešený:

„Dobre, syn môj, teraz uznávam, že na ceste dokonalosti pokračuješ.“

Pán Boh dopúšťa na človeka pokúšanie i preto, aby si človek nezakladal na ničom na tomto biednom svete. Svätý Augustín zvolal:

„Ó Pane, aký si milosrdný, Ty si pokropil všetky pomíňajúce radosti moje najhorkejšími úrazmi a príhodami.“  A svätý Gregor hovorí:

„Zlé, ktoré nás tu tlačí, núti nás, tak rečeno, aby sme sa k Bohu obrátili.“

Karol Jerguš

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

USA zrušia obmedzenia pre zaočkovaných cestujúcich z EÚ a Británie

0 icon

Washington 20. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Spojené štáty od novembra zrušia obmedzenia vstupu na svoje územie pre plne zaočkovaných cestujúcich z Európskej únie a Británie. Informovala o tom v pondelok televízia CNN s odvolaním sa na svoje zdroje Biely dom sa má k záležitosti vyjadriť ešte v priebehu pondelka. Informáciu…

Hlas-SD: Pracovná skupina k situácii v polícii je výsmechom právneho štátu

0 icon

Bratislava 20. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Odborná pracovná skupiny, ktorá sa má zaoberať situáciou v bezpečnostných zložkách, je výsmechom právneho štátu. Na závery prvého zasadnutia skupiny tak reagoval mimoparlamentný Hlas-SD. Podľa strany rokovania skupiny nepovedú k obnove dôvery v právny štát, ale extrémne rýchlymi zmenami zákonov spôsobia viac škody…

Popoludní bude koaličná rada, partneri by mali diskutovať i o aktuálnej situácii. Matovič a Remišová sa zhodujú na potrebe vymedzenia kompetencií generálnej a špeciálnej prokuratúry

0 icon

Bratislava 20. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/Úrad vlády SR)   Popoludní sa zíde koaličná rada. Partneri by sa mali venovať aktuálnym témam. Hnutie OĽANO chce hovoriť o prijatí legislatívy na boj s mafiou a ochranu právneho štátu, nevylúčilo ani diskusiu o koaličnej zmluve "OĽANO otvorí na koaličnej rade otázku urýchleného prijatia legislatívnych…

Šéf WHO pricestoval do Afganistanu; rokovať bude aj s Talibanom

0 icon

Kábul 20. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Bilal Hussein)   Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus pricestoval v pondelok do Kábulu, kde by sa mal stretnúť s predstaviteľmi vedenia fundamentalistického hnutia Taliban a rokovať s nimi o stave tamojšieho verejného zdravotníctva Ako Tedros informoval na svojom konte na sociálnej sieti Twitter,…

Kollár vyzval Lipšica, aby sa ospravedlnil SIS: Nemali ste dôkazy, ale do médií ste tvrdili, že vás sleduje SIS

0 icon

Bratislava 20. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Branislav Bibel)   Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) vyzval špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica, aby sa ospravedlnil Slovenskej informačnej službe (SIS) v súvislosti s vyjadreniami o jeho sledovaní "Očakávam, že sa ospravedlníte SIS, že ste ich klamlivo zatiahli do prebiehajúcej kauzy a do…

Putin sa voličom poďakoval za dôveru a účasť na hlasovaní

0 icon

Moskva 20. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin,SITA/AP-Pavel Golovkin)   Ruský prezident Vladimir Putin sa v pondelok poďakoval občanom za dôveru a za aktívny občiansky postoj, ktorý podľa neho preukázali v uplynulých dňoch počas hlasovania vo voľbách Podľa agentúry TASS Putin vyzdvihol najmä 51-percentnú účasť voličov, pričom pripomenul, že v…

Slabá náplasť na Lipšicove rany. Odsúdenie Kováčika dôveryhodnosť vlády a špeciálneho prokurátora dlhodobo nezvýši

0 icon

Bratislava 20. septembra 2021 (HSP/Foto: TASR-Jaroslav Novák, Martin Baumann)   Špecializovaný trestný súd dnes rozhodol, že bývalý špeciálny prokurátor Dušana Kováčik je vinný z toho, že bývalému šéfovi Kriminálneho úradu Finančnej správy Ľudovítovi Makóovi vynášal z vyšetrovacích spisov a sťažoval vyšetrovanie skupiny takáčovcov Kováčik bol obžalovaný z prijatia úplatku 50 000 eur…

Zaočkovaný arcibiskup Babjak sa počas návštevy pápeža nakazil covidom-19. Hovorí sa aj o ďalších menách

0 icon

Bratislava 20. septembra 2021 (HSP/Foto:TASR/AP)   Prešovský gréckokatolícky arcibiskup Ján Babjak má koronavírus. Nákazu mu potvrdil PCR test. Informovala o tom televízia Markíza Arcibiskup Ján Babjak je v súčasnosti v domácej karanténe a má len mierne príznaky ochorenia. Televízia Markíza potvrdila, že bol zaočkovaný. Babjak podstúpil RT-PCR test v sobotu…

Vyšetrovateľ obvinil Tódovú z Denníka N z vyzradenia utajovanej skutočnosti

0 icon

Bratislava 20. septembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:Facebook,TASR-Jakub Kotian,TASR-Martin Baumann,Screenshot Youtube)   Denník N v pondelok informoval, že dvaja jeho redaktori boli minulý týždeň obvinení z vyzradenia utajovanej skutočnosti. Ide o známu reportérku Moniku Tódovu a jej kolegu Konstantína Čikovského. Denník uviedol, že vyšetrovateľ František Spusta minulý týždeň obvinil reportérku Tódovú a…

Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik je vinný, rozhodol súd. Magál: S rozsudkom sa absolútne nestotožňujeme, odvolali sme sa

0 icon

Bratislava 20. septembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/TASR/HSP/TASR-Jakub Kotian, Jaroslav Novák)   Bývalý špeciálny prokurátor Dušan K. je vinný z činnosti pre zločineckú skupinu takáčovcov. Rozhodla o tom dnes samosudkyňa Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku Pamela Záleská Obžalovaný je rovnako vinný z toho, že prijal 50-tisíc eur za to, že Úrad…

Podkasty

Video Podcast

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Holek

Medzi ľudstvom a rajom stojí Posolstvo Syna Človeka!

0icon

„Keď raz príde Syn Človeka ...“, hovoril často výstražne Kristus. A dobre si všimnime, že na mnohých miestach v evanjeliách spomína príchod Syna Človeka v tretej osobe, ako keď hovoríme o niekom inom. Ježiš o ňom v skutočnosti nikdy nehovoril v prvej osobe, ako o sebe samom napríklad slovami: „Keď…

Boris Mesár

Novodobé otrokárstvo : „Osobné uhlíkové kvóty"

0icon

BM : veci ,ktoré sa dejú v súčasnosti  a zároveň súčasne musia začať dávať zmysel aj liberálnym imbecilom ,aj keď sa to boja priznať ... Osobné emisné kvóty sa rozvíjajú v súlade s cieľmi Agendy 2030, cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja (SDG) a podvodom spôsobeným zmenou klímy. O…

Gustáv Murín

Samovládca Lipšic má zachrániť koalíciu "zmeny k zlu"...

0icon

Internet a sociálne siete sú posledným útočiskom demokracie. Veď vďaka sociálnym sieťam prepukla napríklad aféra „Gorila“, ktorú Nicholson tri roky tajil pod zámienkou, že ju on sám „vyšetrí“. Vďaka sociálnym sieťam bolo odhalené prepojenie Kisku na popradské podsvetie. Ale tiež vďaka demagogickým vystúpeniam na sociálnych sieťach sa do parlamentu dostal…

Andrej Sablič

Budíček!!!

0icon

Motto: Slovensko sa stalo členom komisie OSN pre budovanie mieru?!

Marek Brna

Liberalizmus je potrebné regulovať

0icon

Valí sa ho na strednú Európu stále viac a viac. Západ je ním priam posadnutý. Bezbrehá sloboda priviedla západnú spoločnosť k šialenostiam ako je priam propagácia transgender komunity, morálne zdecimovaná mládež, ktorej hlavnou starosťou bude pomaly len správne namiešanie fentanylu. Drogy sa komunisti správne snažili všemožne obmedziť, takisto pornografiu či…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Jedenie pneumatík či laku na nechty. Toto sú tie najšialenejšie úchylky

0 icon

Úchylky sú odlišnosti, rozdielnosti či nezhody s niečim normálnym. Ide o určité vybočenie z toho, čo ľudia pokladajú za normálne. Každý z nás občas vyčnieva z davu. U týchto ľudí však ide o niečo extrémne. TOP10 ti predstaví ďalších 5 ľudí, ktorých úchylky sú neuveriteľné!   5. Jedenie obrúskov do…

Rontgenové oči či dokonalá pamäť? Toto je 10 ľudí, ktorých kuriozita nemá hraníc

0 icon

Keď sa ti tvoj život zdá zvláštny, odteraz už nebude. Kuriozita týchto ľudí ťa šokuje! Muž, ktorý má navždy zdvihnutú ruku či dievča s röntgenovým videním? Že to nie je možné? Tak pozeraj... 10. Najdlhšie oficiálne mŕtva osoba, ktorá žije Lal Bihari je indický farmár a aktivista z Amily, ktorý…

6 dôležitých otázok, na ktoré nedokáže odpovedať ani veda

0 icon

Žijeme v dobe prudkého rozvoja technológií. Zdá sa nám, že na akúkoľvek otázku má veda odpoveď. No toto ani zďaleka nie je pravda. Vedci nielen, že zatiaľ nedokážu odpovedať na mnohé otázky, ale počas výskumov neustále získavajú nové údaje, ktoré vyvracajú predchádzajúce teórie a hypotézy. 1. Je realita skutočná, alebo žijeme…

Sféry vplyvu po druhej svetovej vojne

0 icon

Na konci druhej svetovej vojny prechádzala politická situácia v Európe veľkou premenou. Británia a Amerika boli spojencami Sovietskeho zväzu proti mocnostiam Osy a verejnosť cítila k Rusom značnú náklonnosť. Na jaltskej konferencii sa Stalin, Roosevelt a Churchill dohodli na „sférach vplyvu“ svojim krajín v závere vojny. Podľa podmienok tejto zmluvy spadala východná Európa do sovietskej sféry…

11 slávnych fotografií, ktoré sú v skutočnosti sfalšované

0 icon

Internet nás často prekvapuje šikovnými fotografickými manipuláciami. Niektorí používatelia sa na nich bavia, iní im slepo dôverujú. Práve preto sme našli niekoľko skvelých príkladov fotografií, ktoré spôsobili veľký rozruch po celom svete, no vysvitlo, že boli sfalšované. 1. Nominácia bez nominácie [caption id="attachment_13560" align="aligncenter" width="650"]

Armádny Magazín

V Argentíne budú mať zrejme opäť stíhacie letectvo, vybrali si JF-17 Thunder

0 icon

Argentína, 20. septembra 2021 (AM) – V 70. rokoch disponovalo Vojenské letectvo Argentíny na tú dobu jednými z najmodernejších bojových lietadiel, mali: záchytné stíhačky Mirage III, stíhačky IAI Dagger (izraelská verzia francúzskej stíhačky Dassault Mirage V), b

Otca Iránskeho jadrového programu zabil izraelský Mossad pomocou diaľkovo ovládanému guľometu

0 icon

Izrael, 20.september 2021 (AM) – Podľa medializovaných informácií denníka New York Times, otca iránskeho jadrového programu“ Mohsena Fakhrizadeha zlikvidoval robot s hmotnosťou tony, ktorý zostavil M

Saudská Arábia sa začína obzerať po ruských protilietadlových systémoch

0 icon

Saudská Arábia, 20.september 2021 (AM) – Spojené štáty stiahli svoje protilietadlové systémy THAAD a Patriot zo Saudskej Arábie, ale „sväté miesto nie je nikdy prázdne“, píšu britské noviny Al Arab.   Spojené štáty sa rozhodli stiahnuť svoje protiletecké systémy z územia Saudskej Arábie s vysvetlením, že ich poče

Srbsko pripravuje nový obrnený transportér Lazanski. Pomenovaný po veľvyslancovi v Rusku

0 icon

Srbsko, 20.september 2021 (AM) – Obrnený transportér Lazanski bude vyrábať srbská štátna obranná spoločnosť Yugoimport SDPR. Bude vyprojektovaný na základe najnovšieho srbského kolesového obrneného transportéra Lazar 3, jeho modifikácia bude vybavená kanónom pre delostrelecký granát kalibru 30x173 mm.   https://www.

Bašta: Nový vojenský pakt zmení svetovú históriu. Európu čaká transformácia do ázijského polostrova

0 icon

Česko, 19.september 2021 (AM, Sputnik) – Český diplomat Jaroslav Bašta v koment

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali