Svätý Narcisus, biskup, ktorého veriaci prosili so slzami v očiach, aby prevzal svoj úrad. Ohovárači jeho, aký trest za krivú prísahu žiadali, taký i dostali

Svet 20. mája 2018 (HSP/Foto: gloria.tv)

 

Svätý Narcisus narodil sa roku 96. po Kristu Pánu v Jeruzaleme, lebo r. 212 písal biskup jeruzalemský, Alexander, veriacim v Egypte medzi inými tieto slová: „Pozdravuje vás i Narcisus, ktorý sedel predo mnou na stolici biskupskej v Jeruzaleme, a ktorý mňa teraz podporuje radou a modlitbou, stošestnásť rokov má a vás napomína, aby ste žili v jednote a v pokoji.“

Svätý Narcisus

Svätý Narcisus vyznačoval sa od útlej mladosti v učenosti a v dokonalosti kresťanskej. Keď vyrástol, žiadali si veriaci a zbožní kňazi, aby sa dal za kňaza posvätiť. Pokorný sluha Boží zdráhal sa pre nedostatočnosť svoju ten vznešený úrad prijať.Na prosbu nábožných a učených mužov prijal posvätenie kňažstva a spisovateľ cirkevný Eusebius , svätý Epifanius  a svätý Hieronymus zvelebujú ho ako „svätého kňaza“, ktorý povinnosti svoje skvele plnil, svätej cirkvi verne slúžil a veľkej úcty u veriacich požíval. Roku 180 zomrel v Jeruzaleme biskup Dolichianus a veriaci ľud s kňažstvom a biskupami vyvolili pokorného a svätého sluhu Božieho za patriarchu na uprázdnenú stolicu biskupskú. I stal sa hodným v plnej miere vysokého povolania svojho. Ako najvyšší pastier zdvojnásobnil zbožnú horlivosť svoju vo službe Božej. Neúnavne ohlasoval slovo Božie, poučoval neumelých, napomínal slabých a poklesujúcich, potešoval zarmútených, napomínal núdzu trpiacich, i horlil proti tým, ktorí hriešny život viedli a bludom sa oddávali. A milostivý Boh podporoval sluhu Svojho vo vykonávaní svätých povinností divotvorným spôsobom; oslávil ho zázračnou mocou.

Hore udaní spisovatelia cirkevní naznačili popri mnohých divoch a zázrakoch nasledujúce, ktorými diela jeho oslávené boli. V prvých časoch kresťanstva trávili veriaci s kňazmi svojimi v každý predvečer výročných slávností celú noc na modlitbách a pri nábožnom speve žalmov. I v predvečer z mŕtvých vstania Pána Ježiša Krista zhromaždení boli nábožní kresťania s biskupom svojím a s kňazmi cez celú noc v chráme na modlitbách. Celý chrám bol slávnostne nepočetnými lampami osvetlený na znamenie, že Pán Ježiš Kristus, svetlo sveta, zvíťazil nad smrťou a temnosťami. Diakoni behom noci zbadali, že olej v lampách vychádza a nábožný ľud obával sa, že obvyklé služby Božie sa pretrhnú. Diakoni oznámili nedostatok biskupovi. Ale svätý Narcisus nedal sa mýliť a vytrhovať ani najmenej z pobožnosti, i naložil diakonom, aby nabrali z krsteľnice posvätenej vody. Keď ju doniesli ku svätému biskupovi, modlil sa nad ňou, požehnal ju, a kázal diakonom, aby tou vodou lampy naplnili. Zadivení diakoni vykonali rozkaz svätého Narcisa a hľa, voda bola premenená v drahocenný olej, ktorý v lampách krásne horel a svietil. Spisovateľ cirkevný Eusebius videl po 140. rokoch na vlastné oči z toho divotvorného oleja, z ktorého niektorí nábožní kresťania ako drahý ostatok prechovávali.

Ačkoľvek svätý Narcisus za výborné cnosti svoje, za horúcu horlivosť svoju pre česť Božiu a spásu sebe zvereného stáda všeobecne ctený a zvelebovaný bol, milostivý Boh dopustil na neho veľké protivenstvo a utrpenie. Preto, že dbal o kázeň cirkevnú a priestupníkov horlivo karhal, popudil proti sebe nekajúcnych nekárancov. Traja zlostníci, ktorých mená dejepis cirkevný z toho času neudáva, vzbúrili sa proti svätému biskupovi, i ohovorili ho, že hovie hnusnej neprávosti. A túto skrivodlivú, bohaprázdnu pomluvu potvrdili i krivou prísahou, ačkoľvek nikto z veriacich na nich nič nedal. Jeden bezbožník riekol:

„Keď naša prísaha je krivá, nech zhorím za živa!“  Druhý riekol:

„Ked som luhal, nech ma tresce Boh prašinou !“  A tretí riekol:

„Nech oslepnem, ked som povedal lož!“

Veriaci ctili si po tejto bohaprázdnej pomste a pomluve svätého Narcisa takou úctou a láskou, ako pred tým. Ale pokorný sluha Boží bol toho presvedčenia, že biskup, keď nie je povesť jeho neporušená, nemôže všestranne dokonale účinkovať a veriacemu ľudu tým byť, čím byť má. I opustil tajne Jeruzalem a usadil sa roku 199 na niektorej púšti a tam ako pustovník slúžil Bohu modlitbami, rozjímaním, pôstmi a iným sebazapieraním. Márne hľadali kňazi a veriaci milovaného svätého biskupa svojho. A keď ho po dlhom čase nikde vyhľadať nemohii, vyvolili si za biskupa zbožného kňaza, menom Diusa. Spravodlivosť Božia nenechala pohaniť verného služobníka Svojho a prísno potrestala krivoprísažníkov. Zvolávanie pomsty Božej vyplnilo sa na bezbožníkoch tak, ako si to pri krivej prísahe žiadali a každý z nich zahynul, ako si žiadal. V dome prvého zločinca vypukol nočného času požiar, že nebolo možno pomysleť na hasenie a zhorel pomaly a bolestne s celou rodinou. Na druhého bezbožníka dopustil rozhnevaný Boh prašinu, že na celom tele bol samá rana. Obyvatelia vyhnali ho dľa bežných zákonov z Jeruzalema, i zhnil na púšti obťažený kliatbou Božou a ľudskou. Keď to videl tretí krivoprísažník, naľakal sa, dal sa na pokánie, vyznal nevinnosť svätého biskupa a krivú prísahu svoju, i plakal tak veľmi a dlho, až oslepol, i neuzrel viacej v biednom živote svojom svetla Božieho. Veriaci v Jeruzaleme želeli za milovaným biskupom svojím, ktorého nevinnosť spravodlivý Boh takým hrozným zázrakom preukázal a zastal. Za osem rokov zomreli traja biskupi v Jeruzaleme, a síce Dius, Germanion a Gordius. Veľký smútok a žiaľ panoval medzi veriacimi, a hľa, keď sa chystali k voľbe nového najvyššieho pastiera, objavil sa nenadale svätý Narcisus v Jeruzaleme. Veľká radosť a jásanie nastalo v celom Jeruzaleme a veriaci prosili so slzami v očiach svätého Narcisa, aby zase prevzal úrad svoj biskupský a spravoval stádo ku večnému blahoslavenstvu. Pokorný sluha Boží vyplnil žiadosť veriacich, ale pre vysoký vek svoj hľadal si pomocníka. Toho času putoval do Jeruzalema Alexander, biskup z mesta Flavie v Kappadócii, aby sa pomodlil pri hrobe Spasiteľovom, ako mu to videním oznámené bolo. Svätý Narcisus požiadal biskupa Alexandra, aby sa stal pomocníkom jeho a po smrti jeho nástupcom na stolici patriarchálnej v Jeruzaleme.

Tak žil a spravoval svätú cirkev pokorný sluha Boží svätý Narcisus pri podpore biskupa Alexandra až do roku 212, v ktorom tíško v Pánu usnul v 116. roku požehnaného a svätého života svojho. Za dlhé časy oplakávali veriaci Jeruzalemskí svätého biskupa svojho a s veľkou úctou a láskou pripomínali si blahoslavenú pamiatku jeho. Svätý Narcisus vyobrazuje sa v rúchu biskupskom, s horiacou lampou v ruke.

Svätý biskup Narcisus pokúšaný bol na tomto hriešnom svete ohováraním, ktoré bezbožníci i krivou prísahou potvrdiť sa nebáli. Ačkoľvek nebol si povedomým žiadneho pohoršlivého činu, znášal trpezlivo urážku v dôvere v milosrdenstvo Božie a utiahol sa do samoty, aby tam výhradne Bohu slúžil. On vedel, že spravodlivý Boh nevinnosť jeho zastane a objaví. Kresťan, máš vedieť, že každý človek na tomto svete pokúšaný a ohováraný býva. To zakúsil už trpezlivý, cnostný Jób,  on riekol v utrpení svojom :

„Bojovanie je život človeka na zemi, a ako dni nádenníka sú dni jeho.“

„ A v knihe Kazateľovej čítame:

„ Ako ryby udicou chytané bývajú, a ako vtáci chytaní bývajú osídlom, tak lapaní bývajú ľudia v zlý čas, keď na nich náhle pripadne.“

Svätý Anton pustovník zbadal jedného času, že celý svet osídlami je pokrytý, i pýtal sa Pána Boha:

„Pane, kto im bude môcť uniknúť?“  A dostal odpoveď:

„Len pokorní môžu sa ich vystríhať. A kto nás pokúša najviac na svete? Diabol, svet a telo! A či je to zlé znamenie, keď bývame pokúšaní? Nie; lebo už sám láskavý Spasiteľ bol pokúšaný. Diabol málokedy pokúša zlých ľudí, lebo sú jeho, ale pobožných a bohabojných, aby oni Boha opustili. A preto, keď sa proti pokúšaniam bránime a proti ním bojujeme, zhromažďujeme si novú zásluhu v nebeskom kráľovstve. Svätý Jakub apoštol píše :

„Blahoslavený muž, ktorý znáša pokúšanie, lebo keď bude skúsený, vezme korunu života, ktorú zasľúbil Boh tým, ktorí Ho milujú.“

Ked nábožný Tobiaš (12.) veľké kríže, súženia a pokúšania na zemi vystál, riekol mu Rafael archanjel:

„Že si bol príjemný Bohu, preto potrebné bolo, aby pokúšanie skúsilo teba.“

Skôr než opát Theodosius k nábožnému životu na púšť sa vybral, bol v duchu vytržený. I zjavil sa mu anjel Pána a hovoril mu:

„Povstaň rýchlo, lebo zápasiť musíš!“

I zaviedol ho anjel na jedno miesto, kde bolo množstvo čiernych mužov, medzi ktorými stál hrozný obor. Anjel riekol:

„S týmto musíš bojovať.“

Svätý Narcisus, jeruzalemský patriarcha

Theodosius naľakal sa spočiatku toho obra, ale predsa zmužile pochytil ho, i zahnal ho so všetkou čeliadkou jeho. Nie je to teda zlé znamenie, keď ohováraní a pokúšaní bývame a s nimi zápasiť musíme. A prečo dopúšťa Pán Boh na človeka pokúšanie? Najprv preto, že pokúšanie nemôže opravdivému kresťanovi uškodiť, ako nejaký pes na reťazi uviazaný nemôže nikoho ukusnuť, keď sa k nemu nikto nepriblíži, podobne nemôže nám uškodiť ani pokúšanie, keď mu nepodľahneme. I preto tiež dopúšťa Boh na človeka pokúšanie, aby mal príležitosť k zápasu a Boh v nebeskom kráľovstve mu slávu mohol rozmnožiť a odplatiť. Nikdy by neboli svätí takej slávy si získali v nebi i na zemi, keby neboli na svete mnohé pokúšania vystáli, ako v Starom Zákone Abrahám, Jakub, Job, Tobiaš …,  a v Novom Zákone svätý apoštoli, mnohí svätí mučeníci a vyznavači, ako svätý Anton, Hylarion, Athanasius, svätá Katarína Senenská, svätá Róza …

Keď jeden starý pustovník zbadal, že mladý pustovník náramne bol pokúšaný, riekol mu: „Keď chceš, milý synu, budem Boha prosiť za teba, aby ťa pozbavil toho pokúšania.“

Mladý pustovník odpovedal:

„Ach, milý otče, nerob to, lebo, ačkoľvek mne to pokúšanie veľmi je obťažným, dúfam, že ani odplata moja nebude malou. Jedno žiadam od teba: pros Boha, aby som v tomto pokúšaní premožený nebol.“

Starec riekol natešený:

„Dobre, syn môj, teraz uznávam, že na ceste dokonalosti pokračuješ.“

Pán Boh dopúšťa na človeka pokúšanie i preto, aby si človek nezakladal na ničom na tomto biednom svete. Svätý Augustín zvolal:

„Ó Pane, aký si milosrdný, Ty si pokropil všetky pomíňajúce radosti moje najhorkejšími úrazmi a príhodami.“  A svätý Gregor hovorí:

„Zlé, ktoré nás tu tlačí, núti nás, tak rečeno, aby sme sa k Bohu obrátili.“

Karol Jerguš

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Šéf CDU si pripomenul v Poľsku 77. výročie vypuknutia Varšavského povstania

0 icon

Varšava 31. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Czarek Sokolowski)   Šéf nemeckej konzervatívnej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) a jeden z kandidátov na post kancelára Armin Laschet v sobotu uviedol, že v súvislosti so zločinmi, ktoré nacisti spáchali proti Poliakom počas druhej svetovej vojny, cíti "hlbokú hanbu a poníženie" Povedal to pri príležitosti 77. výročia…

Rwandská vláda zrušila lockdown v hlavnom meste

0 icon

Kigali 31. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ben Curtis)   Rwandská vláda nariadila zrušenie lockdownu v hlavnom meste Kigali a ďalších ôsmich okresoch, hoci počet prípadov ochorenia COVID-19 je v tejto africkej krajine stále na vzostupe. Informovala o tom v sobotu tlačová agentúra AFP Tieto nové opatrenia budú platiť 1.-15. augusta, uviedla rwandská…

India hlási ďalších 11 obetí monzúnov

0 icon

Naí Dillí 31. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Rajesh Kumar Singh)   Jedenásť ľudí zahynulo na východe Indie po tom, ako prívalové dažde spôsobili zosuvy pôdy a strhli niekoľko domov, oznámili v sobotu miestni predstavitelia. Bilancia obetí monzúnových dažďov v Indii sa tak zvýšila na 230, informovala agentúra AFP V Indickom štáte Západné…

Hamilton odštartuje na VC Maďarska z prvého miesta

0 icon

Budapešť 31. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Darko Bandic)   Britský jazdec Lewis Hamilton na Mercedese odštartuje na nedeľnej Veľkej cene Maďarska formuly 1 z prvého miesta. V sobotnej kvalifikácii dosiahol 101. pole position v kariére, na pretekoch zabojuje o jubilejný 100. triumf Sedemnásobný majster sveta zdolal tímového kolegu Valtteriho Bottasa o 0,315…

Kovařík sa vyjadril ku kritike polície ohľadom protestov: Polícia svoju úlohu zvládla. Kritika zo strany politikov a pseudoodborníkov nemení nič na fakte, že nedošlo k ujme na živote, zdraví a majetku

0 icon

Bratislava 31. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Prezident Policajného zboru (PZ) Peter Kovařík je presvedčený, že polícia pri protestoch v hlavnom meste svoju úlohu zvládla, stotožňuje sa tiež so svojimi podriadenými pri hodnotení priebehu a stratégie zásahu "Názor ostatných vnímam tiež, majú na neho právo, ale ovplyvniť sa ním nenechám,“…

USA prepustia zo svojich diplomatických misií takmer 200 ruských zamestnancov

0 icon

Washington 31. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Tom Brenner)   Americké ministerstvo zahraničných vecí v piatok oznámilo, že prepustí takmer 200 ruských zamestnancov pôsobiacich na amerických diplomatických misiách v Rusku. Informovala o tom tlačová agentúra AFP Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken povedal, že USA prepustia 182 zamestnancov a ďalšie desiatky osôb pracujúce…

Nemecko zvažuje ukončiť bezplatné testy pre nezaočkovaných ľudí

0 icon

Berlín 31. júla 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Markus Schreiber)   Nemecká vláda plánuje ukončiť preplácanie testov na koronavírus ľuďom, ktorí nie sú plne zaočkovaní. Informoval o tom v sobotu denník Bild, pričom sa odvolával na zdroje oboznámené s problematikou Vláda podľa denníka môže bezplatné testy zastaviť v čase, keď bude druhá dávka vakcíny…

V Grécku pre požiar evakuovali štyri dediny

0 icon

Atény 31. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Andreas Alexopoulos)   Grécke úrady v dôsledku rozsiahleho lesného požiaru v sobotu evakuovali štyri dediny v blízkosti tretieho najväčšieho gréckeho mesta Patras na juhu krajiny. Informovala o tom agentúra AFP Na likvidáciu požiaru v oblasti ležiacej na polostrove Peloponéz, zhruba 210 kilometrov od hlavného mesta Atény,…

Manželka britského premiéra oznámila, že je tehotná

0 icon

Londýn 31. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Kirsty Wigglesworth)   Manželka britského premiéra Borisa Johnsona v sobotu oznámila, že je tehotná, informovala agentúra AP V príspevku na Instagrame Carrie Johnsonová uviedla, že sa cíti "neuveriteľne požehnaná, že je opäť tehotná". Odhalila, že začiatkom tohto roka potratila. Prvé dieťa Johnsonovcov, Wilfred, sa narodilo v…

74% prípadov delta v štúdii amerického CDC sú zaočkovaní. Majú rovnakú vírovú nálož ako neočkovaní, priznáva Fauci

0 icon

Washington 31. júla 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Patrick Semansky)   V piatok medzinárodná agentúra Reuters priniesla správu o čerstvo publikovanej štúdií amerického Centra pre prevenciu a kontrolu ochorení (CDC) o nakazených v meste Cape Cod v štáte Massachusetts, kde tri štvrtiny nakazených deltou boli plne očkovaní (k 29. 7. bol Massachussets 2. najzaočkovanejší…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Dušan Hirjak

Ako zistiť, či „pandémia“ koronavírusu je podvodom na globálnej úrovni ? Ak je podvodom, prečo tak musí byť ? Záverečná časť.

0icon

Vládna moc v podmienkach SR oficiálne realizuje globálny príbeh o „pandémii“ koronavírusu. Tento príbeh bol nastolený z úrovne nadnárodných štruktúr a zástupcov globálneho kapitalizmu aj za pomoci ich spoločných prisluhovačov. Najdôležitejšiu úlohu na strane globáln

Ján Droppa

TV Covid (TA3)

0icon

Voľakedy mala TA3 hlavnú náplň info – správy. Zdesil som sa, že za posledné týždne má náplň Covid. Prepnem sem-tam a stále covid, nič iné. Mal by som podať trestné oznámenie za šírenie poplašnej správy, Ale médiá sa bránia – vraj prevzaté z objektívnych svetových spravodajstiev. Kedy, a ako sa…

Pavol Lazar

Pravdy, lži a omyly späté s protestom pred prezidentským palácom dňa 29.07. mojimi očami.

0icon

Pravdy, lži a omyly späté s protestom pred prezidentským palácom dňa 29.07. mojimi očami. 1. "Generálny štrajk".

Marián Moravčík

Riadenie pandémie sa čoraz viac podobá na systematický zločin proti ľudskosti

0icon

Keď sa pred necelým rokom začali distribuovať prvé „vakcíny“ proti Covid-19, sprevádzali ich informácie o tom, že ich účinnosť je viac ako 90 %. Ak by to bola pravda, ich použitie by veľmi rýchlo redukovalo šírenie vírusu a napríklad už pri súčasnom percente zaočkovanosti slovenskej populácie by sme mohli s…

Ivan Holek

Poznajme pravdu o záplavách v Nemecku a spamätajme sa!

0icon

Očista zeme od negatívnych ľudských mentálnych energií pokračuje! O prepojení týchto negatívnych energií so vznikom prírodných katastrof som hovoril už v súvislosti s tornádom na Morave, čo ale mnohí nechcú akceptovať. Avšak pri apokalyptických záplavách v Nemecku je toto prepojenie ešte očividnejšie.

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Pearl Harbor: Vyprovokoval útok sám Roosevelt? 3. časť

0 icon

Pokračujeme treťou časťou článku z mini série Pearl Harbor. Vyprovokoval svojimi opatreniami a čoraz vzrastajúcim bojovým postojom voči Japonsku útok na Pearl Harbor sám Roosevelt? Jedným z dôvodov prečo sa americká verejnosť zdráhala nechať priamo zasiahnuť do európskeho konfliktu, bola spomienka na 4-ročnú patovú situáciu na západnom fronte. V roku 1939 ľudia na oboch…

Čo sa stane s tvojimi vlasmi, keď obmedzíš kofeín?

0 icon

Väčšina z nás premýšľala o tom, že v určitom období svojho života s kávou prestane a obmedzí kofeín. Ale okrem toho, že sa snažíš čeliť dňu bez svojej rannej šálky kávy, možno prichádzaš o niektoré výhody pre zdravie a krásu vašich vlasov. Ako sa ukázalo, káva dokáže oveľa viac, ako pomôcť ráno…

Fotografia: TOP10 najzaujímavejších faktov

0 icon

Fotografia je tu s nami približne od roku 1816, kedy sa istý Francúz rozhodol skúsiť fotografovanie. Prvý pokus síce nebol najlepší, no to nebránilo fotografii, aby sa stala fenoménom. Top 10 ti prináša 10 zaujímavých faktov o fotografovaní. 1. Každé dve minúty urobíme viac fotografií ako celé ľudstvo v roku…

Sny môžu byť fascinujúce. Tieto fakty ti to dokážu

0 icon

Sny môžu byť fascinujúce, vzrušujúce, desivé alebo aj jednoducho divné. Hoci nieje jednoznačné prečo snívame, tak s určitosťou vieme, že sníva každý z nás. Pravda je taká, že aj dokonca tí, ktorí tvrdia, že v noci sa im nesníva nič, tak snívajú priemerne dve hodiny. Väčšina ľudí ma niekoľko snov počas jednej noci.…

Pláž je pre teba to najlepšie! Prečo je to tak?

0 icon

Pláž môže byť pre nás veľmi prospešná , emocionálne i fyzicky. Je to najlepší liek, keď sa cítime nahnevaní, úzkostní alebo vystresovaní. Okrem toho, že zlepšuje naše celkové duševné zdravie, môže tiež liečiť kožné ochorenia a dokonca nám pomáha spáliť pár kalórií. Čo je na pláži najlepšie? Voda

Armádny Magazín

Skončia americkí vojaci v kotli? Tisícky Talibancov chcú zaútočiť na vojenskú základňu v Afganistane

0 icon

Afganistan, 31.júl 2021 (AM) – Taliban pred niekoľkými hodinami zahájil ofenzívu na Gozarech a Karoch a plánoval do niekoľkých hodín zahájiť útok na mesto Herát, odkiaľ budú mať militanti priamy prístup na americkú základňu v Šindande, kde je niekoľko stoviek amerických vojakov a stále môžu byť rozmiestnené rôzne druhy zbraní. 

Vzdušná prevaha. Ruská stíhačka preletela vedľa stíhačky F-35. Video

0 icon

Rusko, 31.júl 2021 (AM) – Na webe sa objavilo unikátne video, kde je možné vidieť ako sa stíhačka ruských vzdušných síl Su-30SM dokázala priblížiť k stíhačke F-35 talianskeho letectva na vzdialenosť len dvoch metrov, čím demonštrovala, že má nad bojovým lietadlom NATO piatej generácie jasnú prevahu.  

„Führer bol všade.“ Ako Hitler sedel vo väzení v Moskve, slúžil i v námorníctve USA

0 icon

Slovensko, 31.júl 2021 (AM) –  „Jedného dňa sa ma dôstojník, ktorý kontroloval poriadok na lodi, opýtal, ako sa volám,“ spomínal William Patrick. „Hitler,“ odvetil som. „Teší ma, Hitler!,“ rozosmial sa dôstojník. „Ja sa volám Hess.“ Námorník si spočiatku myslel, že dôstojník žartuje, lenže ten hovoril čistú pravdu.   Do US armá

Bez konkurencie. Rusi spustili na vodu atómovú ponorku Krasnojarsk. Video

0 icon

Rusko, 31.júl 2021 (AM) – V Severodvinsku bola spustená na vodu najnovšia jadrová ponorka Krasnojarsk za účasti vrchného veliteľa ruského námorníctva Nikolaja Evmenova. 30. júla sa uskutočnil slávnostný ceremoniál spustenia raketovej ponorky štvrtej generácie s jadrovým pohonom Krasnoj

Lukašenko: V prípade potreby pre bezpečnosť vstúpia do Bieloruska Ozbrojené sily Ruska

0 icon

Bielorusko, 31.júl 2021 (AM) – Prezident Bieloruska prvýkrát informoval o rozmiestnení ruských vojsk na území republiky. Včera na stretnutí s miestnymi aktivistami o aktuálnych otázkach sociálno-politickej situácie Alexander Lukašenko povedal, že je pripravený povoliť nasadenie ruských ozbrojených síl v Bie

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali