Svätý Ján Zlatoústy, arcibiskup a cirkevný učiteľ

Bratislava 11. septembra 2016 (HSP/Foto:internet)

 

Komu nie je známa nestálosť počasia? Aj život človeka je nestály, ako to počasie. Na svete nič nemá stálosti. Len pravý kresťan je vždy stály, jeho láska a dôvera ostávajú vždy pevné v dňoch dobrých a zlých a nehnú sa zo svojej stálosti, ako sa aj nehnú hviezdy stálice na nebeskej oblohe, keď búrka zúri na zemi. Toto vidíme obzvlášť na svätom Jánovi Zlatoústom.

Ikona sv. Jána Zlatoústeho
Ikona sv. Jána Zlatoústeho

Ján sa narodil v Antiochii okolo r. 347. Jeho rodičia boli veľmi zámožní pohania (otec bol totiž vojenský plukovník), biskup Miletius ich však pokrstil spolu s ich synom. Sekundus, Jánov otec, čoskoro zomrel a jeho mladá, nábožná matka Anthussa ostala vdovou, aby všetku starostlivosť mohla venovať výchove svojho syna. Zabezpečila mu najlepších učiteľov v rečníctve a múdrostiach. Ján sa učil najprv v Antiochii, potom ho ale matka poslala do Atén. Svojou usilovnosťou to doviedol tak ďaleko, že ešte veľmi mladý prevyšoval svojich učiteľov. Preto o ňom jeho slávny učiteľ Libanius hovorieval, že by si nikdy lepšieho nástupca na stolici rečníctva neprial ako jeho, keby ho už neboli získali kresťania. Ján po ukončení svojej vedeckej dráhy stal sa právnym zástupcom.

Čoskoro spoznal nebezpečenstvo takého života, a tak sa ho zriekol a celkom sa oddal čítaniu svätých Písem. I odriekol sa ho a oddal sa celkom čítaniu Písem svätých. Postupne sa v ňom prebúdzala čoraz silnejšia túžba po tichom živote, až prijal kajúcne rúcho a odobral sa do samoty, kde sa zaoberal spásou svojho srdca.

Keď sa biskup Miletius dopočul o vzornom živote mladistvého Božieho služobníka, povolal ho k sebe a za lektora ho posvätil. Po šiestich rokoch sa sv. Ján odobral do blízkych hôr, aby sa tam v spoločnosti mníchov a pustovníkov v bohumilom živote utužil. Vo svojom kláštornom útulku vo dne i v noci čítaval sv. Písmo, celý Nový Zákon sa naučil naspamäť sa naučil a spísal viac výborných kníh.

Nadmierna však prísnosť života, ktorú zachovával, uškodila jeho zdraviu, prečo koncom roku 380 do Antiochie späť vrátiť sa musel, kde roku 381 od biskupa Mileta za diakona a od nástupcu jeho, Flaviana, za kňaza posvätený a zároveň za kazateľa ustanovený bol. Dvanásť rokov kázaval bez prerušenia s neúnavnou horlivosťou, a jeho prameň výrečnosti za celý ten čas nevyschol, lebo on čerpal z plnosti sv. Písma. Ľudia všetkých stavov, pohania zároveň ako aj Židia, navštevovali jeho kázne, z jeho úst plynuli najkrajšie, najspásonosnejšie pravdy ako zlato, preto ho aj „zlatými ústami“ nazývali. V krátkom čase zaznieval celý Východ ozvenou jeho výrečnosti. On však tým nespyšnel, bol vždy skromný a pokorný, nemal iné úmysly než len šíriť česť a Božiu slávu a získať duše pre Boha.

Koncom roka 397 zomrel patriarcha v Carihrade. Vtedy tam ešte panoval kresťanský cisár, pričom donedávna tam sídlil turecký sultán. Cisár menom Arkadius na radu svetských hodnostárov, vysokého kňazstva a ľudu chcel kňaza Jána povýšiť za arcibiskupa. Všetci však dobre vedeli, že Ján na vysoké hodnosti nečíhal a že ľud v Antiochii neprepustí svojho výborného kazateľa, preto poslali k nemu vyslanca, aby ho nejakou ľsťou do Carihradu priviedol. Cisárov vyslanec prišiel do Antiochie, predstavil sa Jánovi a prosil ho, aby ho vyviedol k hrobom sv. mučeníkov, ktoré sa nachádzali mimo mesta. Nič netušiaci Ján sadol s vyslancom do voza, sotva však vyšli von z mesta, tu vyslanec s najväčšou rýchlosťou uháňal s ním hradskou cestou do Carihradu. Takto doviedli Jána násilím do Carihradu, kde rok na to bol vysvätený za biskupa a patriarchu.

Jeho dôstojnosť bola po rímskom pápežovi najvyššia na svete, však ale aj práca patriarcha jeho najťažšia. V Carihrade, hlavnom meste východnej ríše rímskej, panovala na ten čas veľká nemravnosť, tak na kráľovskom dvore, ako i medzi bohatou šľachtou, zároveň aj mnohí kacíri rozširovali tam svoje bludy. Svätý začal teda so všetkou horlivosťou a unášajúcou výrečnosťou na neprávosti dorážať, vykoreňovať ich a bludy kacírov podvracať. Vo všetkých cnostiach predchádzal svetským kňazstvu najkrajším príkladom. Viedol život veľmi prísny, stránil sa spoločností a zábav, býval jednoduchým, nedával nikdy hostiny, všetky svoje dôchodky obracal na nemocnice a chudobných. Tento príklad veľmi účinkoval na všetkých veriacich, tak že sa tisíce dali na pokánie a viera i nábožnosti v Carihrade znovu oživeli.

Ale horlivosť svätého Jána mu narobila mu i mnoho nepriateľov. Na ich čele vidíme samu cisárovnu Eudoxiu. Eudoxia bola žena vysokomyseľná, ktorá cisára, svojho muža, vodila za nos, z lakomstva vdovy a siroty utlačovala a žiadneho práva nešetrila, pritom márnila veľké peniaze na šperky, nádheru a zábavy. Svätý Ján často napomínal cisárovnú v úctivo písaných listoch, avšak nadarmo. Raz, keď jedného dňa kázal proti nádhere odevu, jeho nepriatelia povedali cisárovnej, že kázal proti nej. Pyšná žena sa spojila s lestnými a závistlivými odporcami svätého Jána, ktorí neprestávali naliehať na cisára, aby ho vypovedal z hlavného mesta. Slabý cisár tejto ich zlostnej žiadosti vyhovel. Keď sa o tom dozvedel ľud, v húfoch sa ponáhľal k arcibiskupovmu palácu odhodlaný zbraňou v ruke hájiť pastiera svojho. On však prekrásnou rečou napomínal veriacich k pokoju a oddanosti do vôle Božej. Keď sa zástupy na jeho otcovské napomenutia rozišli, sám pokradomky opustil svoje bydlo a zveril sa cisárskemu dôstojníkovi, ktorý ho mal do vyhnanstva odprevadiť. Bolo to večer, tmavá noc rozostielala sa nad veľkým mestom Carihradom, na pobreží morskom stál odhodlane svätý Ján a prehovoril  k priateľom, ktorí sa s ním s horkým plačom lúčili: „Hľa jak vysoko vzpínajú sa búrlivé vlny, ale ja sa nebojím, že zahyniem. Čoho že by som sa mal báť? Snáď smrti? Kristus je život a smrť je môj zisk! Alebo vyhnanstva? Celá zem prináleží Pánu a všade je môj Boh!“ S týmto vstúpil na loď a preplavil sa úžinou morskou do Ázie, kde ho na slobodu prepustili. Keď sa za rána rozniesla po meste povesť, že svätého do vyhnanstva odviedli, tu plakal, nariekal a zúril ľud, a až k palácu cisárskemu tiahol, žiadajúc od cisára, aby milý pastier naspäť povolaný bol. V noci na to povstalo strašné zemetrasenie, tak že i čiastka cisárskych dvorán sa zrútila, k tomu sa búril ľud, nad čím sa zachvela cisárovná strachom a prosila cisára, aby svätého arcibiskupa späť povolal. Cisár mal sám strach a preto k tomu vďačne  privolil, na čo cisárovná ešte v noci napísala svätému veľmi pekný list, prosiac ho, aby sa domov vrátil. Jasot ľudu bol nevýslovný, keď sa slávil návrat milovaného pastiera do svojho mesta. Vo víťazoslávnom sprievode vtiahol do svojho chrámu a vystúpiac na kazateľnicu preriekol k zhromaždenému množstvu: „Chvála buď Pánu, to boli slová môjho lúčenia, keď ma odviedli od vás, chvála buď Pánu! Týmto pozdravujem vás pri svojom príchode, a nech príde, čo chce, za všetko chvála buď Pánu !“

Avšak tento zdanlivý pokoj netrval dlho. Pyšná cisárovná Eudoxia dala postaviť svoju podobizeň, ako striebornú sochu, neďaleko chrámu sv. Žofie, v ktorom svätý Ján kázaval. Keď táto socha bola postavená, usporiadali k jej odhaleniu veľkú slávnosť, pri ktorej rozpustilí ľudia robili veľký krik a hluk, tak, že ľud nábožný a kňazstvo svoje pobožnosti nemohli vykonávať. Svätý arcibiskup so všetkým právom vystúpil proti tomuto neporiadku. Keď sa však o tom dozvedela cisárovná, zanevrela proti nemu hnevom a nenávisťou a vynaložila všetko možné k jeho zničeniu. Cisár podľahol jej pletkám a po druhýkrát vypovedal svätého Jána z mesta r. 404. Bezuzdní vojaci vliekli už staručkého arcibiskupa púšťami, hustými horami a vysokými vrchmi, nápojom mu často bola kalná voda a pokrmom suchý a plesnivý chlieb, napokon upadol do ostrej zimnice, v ktorej nemal žiadnej opatery. Po celej ceste, kade ho viedli, tiahli mu síce v ústrety početné zástupy veriaceho ľudu, nariekali nad ním, pomôcť mu však nesmeli. Konečne po mučeníckej, sedemdesiat dní trvajúcej ceste, prišiel na miesto, kde ako vyhnanec mal žiť. Bolo to mesto Kukusus v malej Arménii. Zem okolo bola pustá, podnebie v zime nadmieru studené a v lete veľmi horúce, napriek tomu sa však zo široka-ďaleka ponáhľali k nemu veriaci, kňazi a svetskí, aby najväčšiemu mužovi východnej cirkvi preukázali svoju úctu slovom i skutkom ešte aby počuli slovo Božie z úst kazateľa “zlatoústeho“.

To ešte viac rozpálilo Eudoxiu. Vidiac, že meno ňou nespravodlivo nenávideného arcibiskupa i z toho najodľahlejšieho kúta svetom preniká, dala ho na najvzdialenejšie hranice cisárstva medzi divých ľudí vypovedať, až k východnému brehu Čierneho mora. Dvom vojakom cisárskej stráže bolo nariadené, aby vyplnili ukrutný rozkaz. Eudoxia im sľúbila vysokú odmenu, ak svätého Jána trampotami cesty, ktorá celé tri mesiace trvať mala, usužujú až k smrti. Nevýslovné boli muky, ktoré svätý na tejto ceste trpel. Vojaci mu nedopriali oddychu, musel cestovať, či bolo zima alebo horúco, či pršal dážď alebo pálilo slnko. Konečne prišli do mesta Komany v Ponte, kde ukrátila jeho smrť dlhú cestu. Svätý arcibiskup, napadnutý náramnými bolesťami hlavy, cítil, že umrie, a odložil preto staré rúcho, obliekol sa do bielych šiat, akoby na svadbu chcel ísť, rozdal všetko, čo mu ešte pozostalo z majetku, posilnil sa chlebom života, poznačil sa znamením sv. kríža a vkročil do večnej ríše, v ktorej nieto viac prenasledovania. Slovo života: „Chvála buď Pánu za všetko!“, bolo jeho posledným slovom pri smrti.

Keď svätá pieseň odznie, alebo keď slnko za vrchy zájde, a zanechá po sebe šíre pokojné more večernej zory, človek má najradšej ticho okolo seba, odpočíva v svojich myšlienkach a citoch. Preto, drahý čitateľu, keďže si videl, ako zvláštne tento muž žil a umrel, nebudem ťa nudiť zdĺhavým poučením a ponechám tebe samému vziať si príklad z jeho cnosti. Jedine k tomu ťa napomínam, aby si cez celý svoj život v radostiach a žalostiach z úprimného srdca vždy vyvolával: „Chvála buď Pánovi za všetko!“

Karol Jerguš

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Barnier: Budú pokračovať osobné rokovania s Londýnom, nezhody však pretrvávajú

0 icon

Brusel 27. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Yves Herman)   Hlavný vyjednávač Európskej únie pre brexit Michel Barnier v piatok oznámil, že večer pricestuje do Londýna na rokovania o pobrexitovej obchodnej dohode medzi Britániou a EÚ Zároveň varoval, že v tejto veci stále pretrvávajú výrazné názorové nezhody. Informovala o tom agentúra AFP. Barnier…

Alexander Biró: Zadržanie Dušana Kováčika je tragédiou pre celú prokuratúru

0 icon

Bratislava 27. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Zadržanie a stíhanie špeciálneho prokurátora Dušana K. je tragédiou nielen pre Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), ale pre prokuratúru ako takú a pre všetkých prokurátorov. Uviedol to zástupca špeciálneho prokurátora Alexander Biró v pléne Národnej rady (NR) SR po tom, ako predložil…

Talianska vláda trvá na zatvorení lyžiarskych stredísk počas Vianoc

0 icon

Rím 27. novembra 2020 (SITA/APA/HSP/Foto:TASR-Oliver Ondráš)   Talianska vláda napriek odporu severných regiónov trvá na zákaze dovoleniek v lyžiarskych strediskách počas vianočných sviatkov Zimná turistická sezóna ma zásadný hospodársky význam, strediská ale možno otvoriť, až keď poľaví epidémia, čo môže trvať jeden a pol mesiaca, uviedol minister pre regionálne záležitosti…

Andrej Martin nenašiel pochopenie u nikoho. Je smutné, ako ľudia prestávajú byť ľuďmi, vraví

0 icon

Bratislava 27. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Frank Franklin II)   Slovenský tenista Andrej Martin mal po finálovej účasti na challengerovom turnaji v ekvádorskom Guayaquile v úmysle štartovať aj na antuke v peruánskej Lime. Plány mu však skrížila nečakaná situácia a do miesta konania nasledujúceho turnaja nestihol doraziť včas. Spolu s Patrikom Fabianom,…

Poslanci neodobrili správy generálneho aj špeciálneho prokurátora o činnosti prokuratúry za rok 2019

0 icon

Bratislava 27. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Poslanci Národnej rady (NR) SR neodobrili Správu generálneho prokurátora SR o činnosti prokuratúry v roku 2019 a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v SR. Rozhodli o tom v piatkovom hlasovaní Zo správy vyplýva, že Generálna prokuratúra (GP) SR eviduje za rok 2019 celkovo…

Analytici: Problémom šírenia covid-19 nie sú školy, ako sa prezentuje. Problémom môžu byť po krajine pendlujúci nerezidenti

0 icon

Bratislava 27. novembra 2020 (HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Koronavírus sa na Slovensku šíri naďalej aj napriek mnohým opatreniam. Jedným z nich sú aj zatvorené školy. Žiaci starších ročníkov sú doma už vyše mesiaca Analytici z Dát bez pátosu poukazujú na to, že v otvorených ZŠ a v MŠ do 10…

Mladá Judita už pozná rozsudok za vraždu spolužiaka Tomáša

0 icon

Žilina 27. novembra 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová)   Okresný súd (OS) v Žiline vymeral v piatok 17-ročnej Judite za obzvlášť závažný zločin vraždy nepodmienečný trest odňatia slobody 12 rokov a štyri mesiace. Podľa obžaloby mala zavraždiť 16-ročného spolužiaka Tomáša 16. mája 2019 v jednom z bytových domov na sídlisku Vlčince…

Košičan predával grafickú kartu, poslal drevenú dosku

0 icon

Bratislava/Prievidza 27. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Obvineniam zo zločinu podvodu čelí 22-ročný Košičan. Mladý muž cez internet predával grafickú kartu, ani jeden z kupujúcich ju však nikdy nedostal Ako informovala trenčianska krajská polícia, kartu ponúkal za sto eur. Na inzerát zareagoval aj 41-ročný muž z okresu Prievidza. Po zaplatení…

Mikulec povedal svoje k rokovaniu koaličných lídrov v nemocnici. Riaditeľa odvolávať nebude a posiela tvrdý odkaz „drzému“ Richardovi Rašimu

0 icon

Bratislava 27. novembra 2020 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) prostredníctvom sociálnej sieti informoval o tom, že sa stretol s vedením Nemocnice svätého Michala v Bratislave, kde je hospitalizovaný predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Uviedol, že riaditeľa nehodlá odvolať. Na jeho odchod po kauze okolo Kollárových nočných…

Sulík s Krajniakom sa zhodli : Polícia by mala dodatočne udeliť pokuty účastníkom protestu 17. novembra za nenosenie rúšok

0 icon

Bratislava 26. novembra 2020 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) sa zhodli, že polícia by mala dodatočne vypátrať a udeliť pokuty účastníkom protestu  17. novembra, ktorí nemali nasadené rúško na tvári. Takéto vyjadrenie pritom prichádza v čase, keď vládni papaláši zrejme…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Jana Tutková

D3 cesta alebo Pandemický plán bez stredovekých praktík

0icon

Za cenu jedného testu sa dá kúpiť 150 kapsulí vitamínu D3 v dávke 3 000 IU denne za maloobchodnú cenu. Vláda by to vedela nakúpiť výhodnejšie pre všetkých občanov a investovať tak do zdravia až do konca jari. Dostatok vitamínu D3 je prevenciou hospitalizácií a liečbou COVID-19, ale aj niektorých…

Mária Benová

Pellegrini sa priznal, že premiérom sa stal až po rokovaniach s ambasádou USA

0icon

Bývalý premiér Peter Pellegrini už reagoval na slová Moniky Jankovskej, ktorá ho i s R.Ficom v stredu spomenula počas výsluchu na NAKA. Jankovská sa tam priznala k viacerým trestným činom a tvrdila, že Ficovi i Pellegrinimu hovorila, že "rieši" kauzu miliónových televíznych zmeniek. [Zdroj: TA3/TASR] Dnes však nie je až…

Jozef Slávik

Idiot ...

0icon

Idiot. Ide pôvodne o latinské slovo, označujúce v dobách gréckych mestských štátov ľudí, starajúcich sa iba o svoje vlastné záujmy na úkor celku. Neskôr sa názov idiot začal používať na označenie ľudí s veľmi nízkym intelektom, všeobecným laikom a to až do takej miery, že to úzko súviselo aj s naivitou a duševnou…

Ivan Holek

Slováci ako pokusné myši! Výzva k občianskej neposlušnosti!

0icon

Je čas vážne uvažovať o občianskej neposlušnosti, pretože Slovensko sa stáva obeťou človeka, ktorého správanie sa začína vymykať spod kontroly. Tento človek uveril sám sebe, že chce národu dobre a považuje sa za jeho záchrancu. Tento človek nadobudol presvedčenie, že jedine on vie ako najlepšie zvládnuť epidémiu, a preto má…

Marek Danko

Či zvíťazil ukrajinský Majdan?

0icon

Takzvaná revolúcia dôstojnosti nevyriešila žiaden z problémov na Ukrajine. Naopak, stala sa zdrojom novej politickej krízy, ktorá vyústila do ľudských, ekonomických a územných strát. V čase získania nezávislosti mala Ukrajina už väčšinu formálnych atribútov a inštitúcií štátnosti. Avšak nešla tým, že by ich naplnila novým obsahom a optimalizovala ich funkčnosť, ale tým najjednoduchším spôsobom –…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Tupac a Biggie: Smrť a konšpirácie 1. časť

0 icon

Na začiatku deväťdesiatych rokov sa stal rap jedným z najpopulárnejších žánrov a jeho predstavitelia sa začali nielen objavovať v tabuľkách najpopulárnejších skladieb, ale aj na titulných stránkach novín. Nová generácia raperov potom gangsterský život nielen opisovala, ale aj žila. Dve z najvýznamnejších mien svetového gangster rapu boli Tupac Shakur a The Notorious B.I.G. (známy tiež…

Koľko stromov je potrebných na výrobu kyslíka pre jednu osobu?

0 icon

Význam stromov je v našom svete nekonečný a nedocenený. Stromy predstavujú cenný a v meste o to vzácnejší biotop pre veľké množstvo užitočných, chránených rastlín a živočíchov. Chcel by si vedieť viac o histórii našich predkov? Opýtaj sa stromov! Stromy predstavujú jedny z najdlhšie žijúcich organizmov na Zemi a sú tak nemými svedkami našej minulosti. Často sa používali ako…

Prečo by sme nemali nosiť rovnaké pyžamo dva dni za sebou?

0 icon

Priemerný muž si mení pyžamo každých 13 nocí. Ženy obyčajne čakajú až 17 nocí. Väčšina žien má viac pyžám a majú tendenciu zabúdať na to, ako dlho sú už vonku. Aj keď sa plazenie do postele v dobre oblečenom pyžame môže zdať neškodné, môže to mať niektoré alarmujúce dôsledky. 1. Spíš v nezdravom prostredí

Svoje problémy vyriešili po svojom. Tieto fotografie ťa dostanú do kolien

0 icon

Neexistujú žiadne problémy, ktoré by sa nedali vyriešiť. Tohto hesla sa držali aj títo ľudia, ktorí ťa vďaka týmto fotografiám dostanú do kolien. Svoje problémy sa rozhodli riešiť razantným spôsobom, ktorý sa podarilo zachytiť pomocou fotoaparátov. Často sa vraví, že ak to vyzerá hlúpo a funguje to, tak to vôbec…

Čo je ekologickejšie? Kúpiť si umelý alebo živý vianočný stromček?

0 icon

Vianočný stromček začína byť v blížiacom sa období opäť súčasťou našich príbytkov. Ťažko uveriť, že na Slovensku ho poznáme už viac ako dve storočia. Aká je ale ekologickejšia verzia? Falošný alebo živý? Na naše územie sa tradícia zdobiť vianočný stromček dostala až koncom 18. storočia z Nemecka. Najprv sa udomácnil v…

Vo svete IT

Ktorí výrobcovia smartfónov dokázali vygenerovať najväčší príjem za uplynulý kvartál? Toto sú najnovšie čísla!

0 icon

Tento rok je nielen pre bežných ľudí, ale aj pre podnikateľov náročnejším ako pominulé roky. Dôvodom je aktuálne prebiehajúca pandémia. Na druhej strane treba povedať, že mnoho spoločností sa chytilo šance a podarilo sa im aj napriek sťaženým podmienkam dosiahnuť obdivuhodných výsledkov. Dobrým príkladom je výrobca smartfónov, spoločnosť Xiaomi, ktorý…

Mozgový implantát umožnil dvom paralyzovaným ľuďom ovládať počítač pomocou myšlienok

0 icon

Podľa aktuálnych štatistík v populácii žije približne 1,9% ľudí trpiacich nejakou formou paralýzy. Ide tak o veľkú časť populácie, ktorá sa ráta v miliónoch. Vo všeobecnosti ide  o stav, ktorý v nejakej miere obmedzuje bežný život ľuďom v závislosti od objemu postihnutia. V novej štúdii publikovanej v magazíne NeuroInterventional Surgery…

Zem a Venuše majú toho spoločného viac, ako sme si doposiaľ mysleli

0 icon

Tím výskumníkov, vedený Paolom Sossim, nedávno ukončil výskum, ktorý sa zameriaval na možný vznik života na Zemi. Jedným z bodov výskumu bol aj pohľad na atmosféru Zeme, ktorá existovala pred 4.5-miliardami rokov. Vedci tvrdia, že v tom období by našu planétu spoznal len málokto, píše portál Slashgear. Tá sa od…

Skladací dron MJX Bugs 7, ktorý konkuruje aj overeným modelom od DJI, aktuálne kúpiš za skvelú cenu

0 icon

Spoločnosť MJX je už roky vo svete dronov známa najmä svojimi dostupnými, no za to stále naozaj kvalitnými dronmi, ktoré spájajú najlepšie technológie pre začiatočníkov a pokročilých letcov s naozaj nízkou finálnou cenovkou. Na trh sa len nedávno objavil ďalší zaujímavý dron, ktorý by určite nemal ujsť oku žiadneho nadšenca…

Muž, ktorému chýba veľká časť mozgu, spochybňuje všetko, o čom sme si mysleli, že sme o vedomí vedeli

0 icon

V roku 2007 sa odohral naozaj zvláštny prípad. Do nemocnice vošiel Francúz, ktorý sa sťažoval na bolesť nohy. Už v minulosti sa lekárom hlásil s podobnými problémami a tí prišli na to, že za jeho problémy môže vyplnenie mozgových komôr mozgomiešnym mokom. Píše portál iflscience.com. Lekári sa teda rozhodli pozrieť…

Armádny Magazín

Prečo britské médiá zrazu odhalili nacistov na Ukrajine?

0 icon

Ukrajina, 27. november 2020 (AM) - Určite mnohí počuli, že „nacizmus na Ukrajine je výmyslom ruskej propagandy“. Západné ( ale a aj slovenské – pozn. AM) médiá používali toto zariekanie neustále.   Lenže stal sa „zázrak“. Britské médiá zrazu „zbadali“ neonacistov v Kyjeve a kvôli ich vplyvu na radikálov Albionu vyhlásili poplach. Labour

Veterán studenej vojny, strategický bombardér Tu-95, uskutočnil svoj prvý let pred 68 rokmi

0 icon

ZSSR/Rusko, 27. november 2020 (AM) – V auguste 1945 zhodili Američania atómové bomby na japonské mestá Hirošima a Nagasaki. Táto udalosť kardinálnym spôsobom zmenila predstavy vo svete o priebehu budúcich vojen. Zdalo sa, že použitie atómových zbraní by dokázalo rozhodnúť akýkoľvek konflikt a už vtedy to bolo veľmi vážne – krajiny videl

Assad rozprášil Turecký Bayraktarov mýtus!

0 icon

Sýria, 27. november 2020 (AM) - V marci 2020 uskutočnila Sýrska armáda bleskový protiútok na turecké pozície. Ten sa odohral ako odozva na útoky bezpilotných lietadiel smerom na Generálny štáb pro-sýrskych povstaleckých jednotiek v Sýrii v oblasti Idlib. Turci sa dostali do mieridiel sýrskeho odporu a pre Sultána to nebude ľahké.…

Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách - a ďalšie zaujímavosti

0 icon

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom V

Hrdinovia získali ocenenia v ankete Vojenský čin roka 2019

0 icon

Slovensko, 27. november 2020 (AM) - Minister obrany Jaroslav Naď dnes spolu so štátnym tajomníkom rezortu obrany Marianom Majerom, generálnym tajomníkom Služobného úradu MO SR Petrom Kozákom, náčelníkom Generálneho štábu OS SR gen. Danielom Zmekom a hlavným poddôstojníkom OS SR štáb. nrtm. Marcelom Kaniakom zablahoželali laureátom pravidelnej ankety V

Svetlo sveta

25.11. Svätá Katarína Alexandrijská, mučenica čistoty

0 icon

Svätá Katarína Alexandrijská je mučenica, ktorá bola ako 18 ročná umučená rukami pohanského vládcu Maxentiusa. Cirkev ju zaraďuje medzi 14 svätých pomocníkov v núdzi, ktorých orodovanie u Boha sa uznáva ako osobitne účinné. Svätá Katarína bola o 1100 rokov identifikovaná svätou Johankou z Arku ako jednou z tých, ktorá sa…

Hriech Lenivosti

0 icon

« Je dokonané » (Jn 19, 30)Šieste slovo, ktorým sa nám prihovára Ježiš z kríža, je vyslovené na zadosťučinenie hriechu lenivosti. Lenivosť je choroba vôle, ktorá spôsobuje, že zanedbávame svoje povinnosti. V bežnom živote sa prejavuje ako lenivosť, neochota, ľahostajnosť, ľahkovážnosť. Lenivosť v náboženskej oblasti je predovšetkým nevôľa k duchovnému…

Otec Urbančok: Blíži sa bibliou predpovedaný koniec sveta ?

0 icon

Homília na 25. nedeľu po Turícach – Misál sv. Jána XXIII. Mt 24,15-35 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr, kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,…

Arcibiskup Fulton J. Sheen: Nebo nie je až tak ďaleko

0 icon

V jednej známej piesni sa hovorí: “Keď som pri tebe, som v nebi.” Nech to znie akokoľvek ľúbivo, toto nie je nebo, o ktoré človek na zemi zápasí. Ak chceme hovoriť o nebi, musíme najskôr pochopiť, prečo nebo je večnosť. Hovoriť o večnosti znamená pochopiť čas. V nebi nie je…

Očistec je miestom utrpenia, ale zároveň predĺžením Božieho milosrdenstva po smrti

0 icon

Pre veľkú väčšinu ľudí je takmer nemožné dosiahnuť na tomto svete dokonalosť. A preto Cirkev hovorí o Očistci. Pre väčšinu z nás je nemožné zomrieť v stave dokonalosti. Ďakujme Bohu, že vo svojom milosrdenstve, nám ľuďom, dal Očistec. Očistec je pre nás rozšírením Božieho milosrdenstva z tohto sveta do nadprirodzeného.…

icon FOTO DŇA