Svätý Ján Zlatoústy, arcibiskup a cirkevný učiteľ

Bratislava 11. septembra 2016 (HSP/Foto:internet)

 

Komu nie je známa nestálosť počasia? Aj život človeka je nestály, ako to počasie. Na svete nič nemá stálosti. Len pravý kresťan je vždy stály, jeho láska a dôvera ostávajú vždy pevné v dňoch dobrých a zlých a nehnú sa zo svojej stálosti, ako sa aj nehnú hviezdy stálice na nebeskej oblohe, keď búrka zúri na zemi. Toto vidíme obzvlášť na svätom Jánovi Zlatoústom.

Ikona sv. Jána Zlatoústeho
Ikona sv. Jána Zlatoústeho

Ján sa narodil v Antiochii okolo r. 347. Jeho rodičia boli veľmi zámožní pohania (otec bol totiž vojenský plukovník), biskup Miletius ich však pokrstil spolu s ich synom. Sekundus, Jánov otec, čoskoro zomrel a jeho mladá, nábožná matka Anthussa ostala vdovou, aby všetku starostlivosť mohla venovať výchove svojho syna. Zabezpečila mu najlepších učiteľov v rečníctve a múdrostiach. Ján sa učil najprv v Antiochii, potom ho ale matka poslala do Atén. Svojou usilovnosťou to doviedol tak ďaleko, že ešte veľmi mladý prevyšoval svojich učiteľov. Preto o ňom jeho slávny učiteľ Libanius hovorieval, že by si nikdy lepšieho nástupca na stolici rečníctva neprial ako jeho, keby ho už neboli získali kresťania. Ján po ukončení svojej vedeckej dráhy stal sa právnym zástupcom.

Čoskoro spoznal nebezpečenstvo takého života, a tak sa ho zriekol a celkom sa oddal čítaniu svätých Písem. I odriekol sa ho a oddal sa celkom čítaniu Písem svätých. Postupne sa v ňom prebúdzala čoraz silnejšia túžba po tichom živote, až prijal kajúcne rúcho a odobral sa do samoty, kde sa zaoberal spásou svojho srdca.

Keď sa biskup Miletius dopočul o vzornom živote mladistvého Božieho služobníka, povolal ho k sebe a za lektora ho posvätil. Po šiestich rokoch sa sv. Ján odobral do blízkych hôr, aby sa tam v spoločnosti mníchov a pustovníkov v bohumilom živote utužil. Vo svojom kláštornom útulku vo dne i v noci čítaval sv. Písmo, celý Nový Zákon sa naučil naspamäť sa naučil a spísal viac výborných kníh.

Nadmierna však prísnosť života, ktorú zachovával, uškodila jeho zdraviu, prečo koncom roku 380 do Antiochie späť vrátiť sa musel, kde roku 381 od biskupa Mileta za diakona a od nástupcu jeho, Flaviana, za kňaza posvätený a zároveň za kazateľa ustanovený bol. Dvanásť rokov kázaval bez prerušenia s neúnavnou horlivosťou, a jeho prameň výrečnosti za celý ten čas nevyschol, lebo on čerpal z plnosti sv. Písma. Ľudia všetkých stavov, pohania zároveň ako aj Židia, navštevovali jeho kázne, z jeho úst plynuli najkrajšie, najspásonosnejšie pravdy ako zlato, preto ho aj „zlatými ústami“ nazývali. V krátkom čase zaznieval celý Východ ozvenou jeho výrečnosti. On však tým nespyšnel, bol vždy skromný a pokorný, nemal iné úmysly než len šíriť česť a Božiu slávu a získať duše pre Boha.

Koncom roka 397 zomrel patriarcha v Carihrade. Vtedy tam ešte panoval kresťanský cisár, pričom donedávna tam sídlil turecký sultán. Cisár menom Arkadius na radu svetských hodnostárov, vysokého kňazstva a ľudu chcel kňaza Jána povýšiť za arcibiskupa. Všetci však dobre vedeli, že Ján na vysoké hodnosti nečíhal a že ľud v Antiochii neprepustí svojho výborného kazateľa, preto poslali k nemu vyslanca, aby ho nejakou ľsťou do Carihradu priviedol. Cisárov vyslanec prišiel do Antiochie, predstavil sa Jánovi a prosil ho, aby ho vyviedol k hrobom sv. mučeníkov, ktoré sa nachádzali mimo mesta. Nič netušiaci Ján sadol s vyslancom do voza, sotva však vyšli von z mesta, tu vyslanec s najväčšou rýchlosťou uháňal s ním hradskou cestou do Carihradu. Takto doviedli Jána násilím do Carihradu, kde rok na to bol vysvätený za biskupa a patriarchu.

Jeho dôstojnosť bola po rímskom pápežovi najvyššia na svete, však ale aj práca patriarcha jeho najťažšia. V Carihrade, hlavnom meste východnej ríše rímskej, panovala na ten čas veľká nemravnosť, tak na kráľovskom dvore, ako i medzi bohatou šľachtou, zároveň aj mnohí kacíri rozširovali tam svoje bludy. Svätý začal teda so všetkou horlivosťou a unášajúcou výrečnosťou na neprávosti dorážať, vykoreňovať ich a bludy kacírov podvracať. Vo všetkých cnostiach predchádzal svetským kňazstvu najkrajším príkladom. Viedol život veľmi prísny, stránil sa spoločností a zábav, býval jednoduchým, nedával nikdy hostiny, všetky svoje dôchodky obracal na nemocnice a chudobných. Tento príklad veľmi účinkoval na všetkých veriacich, tak že sa tisíce dali na pokánie a viera i nábožnosti v Carihrade znovu oživeli.

Ale horlivosť svätého Jána mu narobila mu i mnoho nepriateľov. Na ich čele vidíme samu cisárovnu Eudoxiu. Eudoxia bola žena vysokomyseľná, ktorá cisára, svojho muža, vodila za nos, z lakomstva vdovy a siroty utlačovala a žiadneho práva nešetrila, pritom márnila veľké peniaze na šperky, nádheru a zábavy. Svätý Ján často napomínal cisárovnú v úctivo písaných listoch, avšak nadarmo. Raz, keď jedného dňa kázal proti nádhere odevu, jeho nepriatelia povedali cisárovnej, že kázal proti nej. Pyšná žena sa spojila s lestnými a závistlivými odporcami svätého Jána, ktorí neprestávali naliehať na cisára, aby ho vypovedal z hlavného mesta. Slabý cisár tejto ich zlostnej žiadosti vyhovel. Keď sa o tom dozvedel ľud, v húfoch sa ponáhľal k arcibiskupovmu palácu odhodlaný zbraňou v ruke hájiť pastiera svojho. On však prekrásnou rečou napomínal veriacich k pokoju a oddanosti do vôle Božej. Keď sa zástupy na jeho otcovské napomenutia rozišli, sám pokradomky opustil svoje bydlo a zveril sa cisárskemu dôstojníkovi, ktorý ho mal do vyhnanstva odprevadiť. Bolo to večer, tmavá noc rozostielala sa nad veľkým mestom Carihradom, na pobreží morskom stál odhodlane svätý Ján a prehovoril  k priateľom, ktorí sa s ním s horkým plačom lúčili: „Hľa jak vysoko vzpínajú sa búrlivé vlny, ale ja sa nebojím, že zahyniem. Čoho že by som sa mal báť? Snáď smrti? Kristus je život a smrť je môj zisk! Alebo vyhnanstva? Celá zem prináleží Pánu a všade je môj Boh!“ S týmto vstúpil na loď a preplavil sa úžinou morskou do Ázie, kde ho na slobodu prepustili. Keď sa za rána rozniesla po meste povesť, že svätého do vyhnanstva odviedli, tu plakal, nariekal a zúril ľud, a až k palácu cisárskemu tiahol, žiadajúc od cisára, aby milý pastier naspäť povolaný bol. V noci na to povstalo strašné zemetrasenie, tak že i čiastka cisárskych dvorán sa zrútila, k tomu sa búril ľud, nad čím sa zachvela cisárovná strachom a prosila cisára, aby svätého arcibiskupa späť povolal. Cisár mal sám strach a preto k tomu vďačne  privolil, na čo cisárovná ešte v noci napísala svätému veľmi pekný list, prosiac ho, aby sa domov vrátil. Jasot ľudu bol nevýslovný, keď sa slávil návrat milovaného pastiera do svojho mesta. Vo víťazoslávnom sprievode vtiahol do svojho chrámu a vystúpiac na kazateľnicu preriekol k zhromaždenému množstvu: „Chvála buď Pánu, to boli slová môjho lúčenia, keď ma odviedli od vás, chvála buď Pánu! Týmto pozdravujem vás pri svojom príchode, a nech príde, čo chce, za všetko chvála buď Pánu !“

Avšak tento zdanlivý pokoj netrval dlho. Pyšná cisárovná Eudoxia dala postaviť svoju podobizeň, ako striebornú sochu, neďaleko chrámu sv. Žofie, v ktorom svätý Ján kázaval. Keď táto socha bola postavená, usporiadali k jej odhaleniu veľkú slávnosť, pri ktorej rozpustilí ľudia robili veľký krik a hluk, tak, že ľud nábožný a kňazstvo svoje pobožnosti nemohli vykonávať. Svätý arcibiskup so všetkým právom vystúpil proti tomuto neporiadku. Keď sa však o tom dozvedela cisárovná, zanevrela proti nemu hnevom a nenávisťou a vynaložila všetko možné k jeho zničeniu. Cisár podľahol jej pletkám a po druhýkrát vypovedal svätého Jána z mesta r. 404. Bezuzdní vojaci vliekli už staručkého arcibiskupa púšťami, hustými horami a vysokými vrchmi, nápojom mu často bola kalná voda a pokrmom suchý a plesnivý chlieb, napokon upadol do ostrej zimnice, v ktorej nemal žiadnej opatery. Po celej ceste, kade ho viedli, tiahli mu síce v ústrety početné zástupy veriaceho ľudu, nariekali nad ním, pomôcť mu však nesmeli. Konečne po mučeníckej, sedemdesiat dní trvajúcej ceste, prišiel na miesto, kde ako vyhnanec mal žiť. Bolo to mesto Kukusus v malej Arménii. Zem okolo bola pustá, podnebie v zime nadmieru studené a v lete veľmi horúce, napriek tomu sa však zo široka-ďaleka ponáhľali k nemu veriaci, kňazi a svetskí, aby najväčšiemu mužovi východnej cirkvi preukázali svoju úctu slovom i skutkom ešte aby počuli slovo Božie z úst kazateľa “zlatoústeho“.

To ešte viac rozpálilo Eudoxiu. Vidiac, že meno ňou nespravodlivo nenávideného arcibiskupa i z toho najodľahlejšieho kúta svetom preniká, dala ho na najvzdialenejšie hranice cisárstva medzi divých ľudí vypovedať, až k východnému brehu Čierneho mora. Dvom vojakom cisárskej stráže bolo nariadené, aby vyplnili ukrutný rozkaz. Eudoxia im sľúbila vysokú odmenu, ak svätého Jána trampotami cesty, ktorá celé tri mesiace trvať mala, usužujú až k smrti. Nevýslovné boli muky, ktoré svätý na tejto ceste trpel. Vojaci mu nedopriali oddychu, musel cestovať, či bolo zima alebo horúco, či pršal dážď alebo pálilo slnko. Konečne prišli do mesta Komany v Ponte, kde ukrátila jeho smrť dlhú cestu. Svätý arcibiskup, napadnutý náramnými bolesťami hlavy, cítil, že umrie, a odložil preto staré rúcho, obliekol sa do bielych šiat, akoby na svadbu chcel ísť, rozdal všetko, čo mu ešte pozostalo z majetku, posilnil sa chlebom života, poznačil sa znamením sv. kríža a vkročil do večnej ríše, v ktorej nieto viac prenasledovania. Slovo života: „Chvála buď Pánu za všetko!“, bolo jeho posledným slovom pri smrti.

Keď svätá pieseň odznie, alebo keď slnko za vrchy zájde, a zanechá po sebe šíre pokojné more večernej zory, človek má najradšej ticho okolo seba, odpočíva v svojich myšlienkach a citoch. Preto, drahý čitateľu, keďže si videl, ako zvláštne tento muž žil a umrel, nebudem ťa nudiť zdĺhavým poučením a ponechám tebe samému vziať si príklad z jeho cnosti. Jedine k tomu ťa napomínam, aby si cez celý svoj život v radostiach a žalostiach z úprimného srdca vždy vyvolával: „Chvála buď Pánovi za všetko!“

Karol Jerguš

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Štátna školská inšpekcia: Odvahu pomôcť spolužiakovi vzoprieť sa agresorovi by nemalo 35 % gymnazistov

0 icon

Bratislava 15. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)   Šikanovanie v žiakoch vyvoláva obavy a úzkosť. Odvahu pomôcť spolužiakovi vzoprieť sa proti agresorovi by nemalo 35 percent žiakov gymnázií a 30 percent žiakov stredných odborných škôl.  Vyplýva to zo zistení Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI) v súvislosti so šikanou v školách, zverejnených na…

Zvláštne výberové konanie na šéfa nového Úradu pre správu zaisteného majetku. Ďalší „náš človek“ dosadený ministerkou Kolíkovou do kľúčovej funkcie?

0 icon

Bratislava 15. mája 2021 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann, Screenshot facebook-kolikova.maria)   Na základe nového zákona o zaisťovaní majetku, ktorý bol prijatý na jeseň, vznikol nový úrad, a ten potrebuje riaditeľa. Je to zaujímavá, lukratívna pozícia, na ktorú ministerka spravodlivosti Mária Kolíková vybrala človeka. Ako? No predsa transparentne, ako inak? Nový Úrad pre…

Palestínsky prezident vyzval OSN a USA, aby zakročili v Izraeli a odsúdili „brutálne a plánované zabíjanie“

0 icon

Ramalláh 15. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Majdi Mohammed)   Palestínsky prezident Mahmúd Abbás vyzval v piatok OSN a Spojené štáty, aby zasiahli voči izraelským útokom a odsúdil "brutálne a plánované zabíjanie" Palestínčanov. Abbás reagoval na prebiehajúce eskalácie v pásme Gazy, na okupovanom západnom brehu Jordánu a v Jeruzaleme, informovala agentúra AP Úrad…

Boris Kollár: Jednorazový príspevok na deti musia dostať tie rodiny, ktoré to potrebujú

0 icon

Bratislava 15. mája 2021 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Tento týždeň zarezonovala na našej politickej scéne téma jednorazového príspevku na deti pre rodiny postihnuté pandémiou. S návrhom prišiel opozičný Hlas – SD a, pre mnohých prekvapivo, ho podporil aj Boris Kollár a jeho hnutie Sme rodina V konkrétnostiach návrhu sa síce Pellegrini s Kollárom…

Predseda Rady Európy okomentoval zaradenie ČR na zoznam nepriateľských krajín

0 icon

Bratislava 15. máaja 2021 (HSP/Sputnik/Foto: Sputnik-Vitaliy Belousov, SITA/AP-Yuri Kochetkov, TASR/AP-Petr David Josek)   Predseda Európskej rady Charles Michel označil ruský zoznam nepriateľských krajín za ďalší krok smerom k eskalácii, ktorá podkopáva diplomatické vzťahy "Rozhodnutie ruskej vlády o 'štátoch páchajúcich nepriateľské činy' je ďalším krokom k eskalácii, ktorá podkopáva diplomatické vzťahy," napísal…

Peter Kovařík: Minimálny vek na vstup do polície by sa mohol znížiť na 18 rokov

0 icon

Bratislava 15. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Minimálny vek na vstup do polície by sa mohol znížiť z 21 na 18 rokov. Mladí ľudia by mohli doplniť hlavne neobsadené miesta na základných útvaroch. Ďalšou novinkou v polícii by mohlo byť zrušenie povinných menoviek na uniformách. Pre TASR to uviedol policajný…

Strávil 20 mesiacov „účelovo“ v base. SAK: Nález ÚS vo veci Martina Ribára je výrazným prínosom do témy kolúznej väzby

0 icon

Bratislava 14. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Nález Ústavného súdu (ÚS) SR, týkajúci sa ústavnej sťažnosti advokáta Martina Ribára predstavuje významný prínos pre celkové nastavenie prísnych limitov posudzovania dôvodov kolúznej väzby súdmi. Konštatuje to Slovenská advokátska komora (SAK) "Postup orgánov činných v trestnom konaní voči nášmu kolegovi sme v komore…

Pápež k demografickej kríze: Nie žena, ale spoločnosť by sa mala hanbiť

0 icon

Bratislava 15. mája 2021 (HSP/vaticannews/Foto:TK KBS-SpC-Vatican, SITA/AP-Guglielmo Mangiapane, Pixabay)   „Spoločnosť, ktorá neprijíma život, prestáva žiť“ – to sú slová pápeža Františka, ktoré vyslovil v piatok 14. mája počas stretnutia na tému demografickej krízy v Taliansku. Stretnutie sa uskutočnilo v bezprostrednej blízkosti Medzinárodného dňa rodiny, ktorý OSN vyhlásilo na 15.…

Dočkali sme sa. Na Slovensku sa od soboty 15. mája končí núdzový stav

0 icon

Bratislava 14. mája 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:SITA-Úrad vlády SR)   Na Slovensku sa od soboty 15. mája končí núdzový stav. Po dnešnom rokovaní vlády to povedal premiér Eduard Heger (OĽaNO). Ľudí vyzval, aby naďalej dodržiavali protipandemické opatrenia, rešpektovali vyhlášky hlavného hygienika a dali sa očkovať „Dnešná dobrá správa je úspechom, o…

Naozaj pravdepodobnosť nižšia ako zasiahnutie bleskom? Baťovej ústav pre kontrolu liečiv eviduje 4492 hlásených podozrení na nežiaduce účinky vakcín, z toho závažných je takmer 300

0 icon

Bratislava 14. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   V súvislosti s očkovaním proti novému koronavírusu Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k štvrtku (13. 5.) eviduje 4492 hlásených podozrení na nežiaduce účinky. Z celkového počtu hlásení je 272 závažných, čo predstavuje 6,1 percenta hlásení. Na svojej stránke to uviedol ŠÚKL Medzi…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Tony Belohorec

Erdogan nazval Izrael teroristickým štátom

0icon

Turecký prezident zasahuje do arabsko-izraelského konfliktu. Označil za povinnosť ľudstva zastaviť teroristický štát Izrael. „Izrael prekročil všetky hranice,“ uviedol Erdogan. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, využil svoj včerajší televízny prejav pri príležitosti Eid al-Adha na hlasité zahraničnopolitické vyhlásenia a ostro kritizoval politiku židovského štátu. "Sme nahnevaní na útlak teroristického štátu Izrael." Izrael prekročil…

René Pavlík

Kartel

0icon

Kartel. Kartel je obchodná špatnosť, lebo likviduje konkurenciu. Ak sa firmy sčuchnú, uzavrú dohodu, samozrejme tajnú, a sami si určia cenu, zákazník je bezmocný. Navyše, každá firma sa potom, v dohodou vymedzenej oblasti, môže správať ako monopol. Vytvorenie kartelu je aj v našom štáte trestné, lebo hrubým spôsobom znevýhodňuje kupujúcich.…

Ján Droppa

Vymením letku F-16 za VSŽ (US Steel)

0icon

Predaj US Steel bol na pretras už päť rokov. Ale použiť to ako hospodársky  (politický) nátlak je  aj pre mňa veľkým prekvapením. Zrušenie - odstavenie troch vysokých pecí , ktoré majú obdobu kvalitou a veľkosťou len v Japonsku je poprava.  Ničím sa to už nebude dať nahradiť. Keď už je…

Jana Tutková

Minulé leto Covid vymizol aj bez vakcín, no MZ SR im ide teraz robiť reklamu za 1,5 milióna

0icon

Práve v čase, keď sa ľudia pohoršujú nad miliardou, ktorá išla na povinné testovania, ministerstvo zdravotníctva podpísalo zmluvy na obrovské balíky reklamy, ktoré majú sprostredkovať viac informácií o očkovaní proti Covid. Tu je prehľad

Slavěna Vorobelová

Alibistka Čaputová

0icon

Prezidentka má obrovskú dilemu kvôli referendu o predčasných voľbách. Je to pochopiteľné, nakoľko opäť ňou vymenovaná druhá vláda Igora Matoviča, pardon Eduarda Hegera, pokračuje v deštrukcii Slovenskej republiky rovnako ako tá pred ňou, a dokonca je v takmer totožnej zostave. Rekonštrukciou vlády sme získali akurát tak to, že Igor Matovič…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Čo spôsobuje bolesť krížov a ako tomu predísť?

0 icon

Ak ťa zabíja bolesť chrbta, nie si sám. Polovica pracujúcich ľudí pozná tento nepríjemný boľavý pocit v dolnej časti chrbta. A hoci sa veľa ľudí rozhodne pre lieky na úľavu od bolesti, nie vždy je to najefektívnejší spôsob. V skutočnosti môže zmena niektorých vecí, ktoré robíme každý deň, pomôcť pri riešení tohto problému. 1.…

Bomba na svetovej výstave - Výbuch 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku z minisérie výbuchu bomby na svetovej výstave, ktorá sa uskutočnila v roku 1940. Bomba vybuchla presne 4. júla, v britskom pavilóne. Poďme na druhú časť článku. Všetky nádeje sa rozplynuli v onen deň - 4. júla 1940. telefonistka v britskom pavilóne obdŕžala hovor, v ktorom ju anonym varoval, aby „vypadla“, pretože je…

Existujú zvieratá, ktoré dokážu vidieť WiFi alebo Bluetooth signál?

0 icon

Technológia Bluetooth a WiFi je tu s nami už takmer 30 rokov. Za ten čas sme si spoločné chvíle s týmito dvoma signálmi tak zamilovali, že si bez nich nevieme predstaviť život. Aký názor na to majú zvieratá? Bluetooth má v rodnom liste zapísanú krajinu Švédsko a tvorcu firmu Ericsson. Od…

Ktoré miesto je najchladnejším vo vesmíre? Volá sa Boomerang

0 icon

Najchladnejším miestom vo vesmíre je hmla Boomerang, kde teplota dosahuje iba 1 stupeň Kelvina. V našej reči je to - 272,15 stupňov Celsia. Ľudia však v laboratóriu dosiahli oveľa mrazivejšie teploty. Bolo to v roku 1980 na observatóriu v Novom Južnom Walese, ktorý sídli v Austrálii. Keith Taylor a Mike…

Lítium a elektrické autá: Odkiaľ vôbec tento prvok pochádza?

0 icon

S rastúcim dopytom po elektrických vozidlách sa zvyšuje aj dopyt po kovoch. Lítium sa v posledných rokoch začalo využívať vo výrobe batérií pre EV. Odkiaľ vôbec pochádza a ako sa ťaží? Lítium je v zásade vysoko reaktívny alkalický kov s vynikajúcou tepelnou a elektrickou vodivosťou. Vďaka týmto vlastnostiam je obzvlášť…

Vo svete IT

Z čoho budú prvé obydlia astronautov na Marse? Vedci majú riešenie, ktoré je natoľko jednoduché, až je dokonalé!

0 icon

Predstava kolonizácie Marsu je každým dňom reálnejšia. O výlete prvého človeka na červenú planétu uvažuje aj americká NASA, zatiaľ čo šéf súkromnej vesmírnej spoločnosti, SpaceX, Elon Musk, má ambicióznejšie plány, a to vybudovanie prvého mesta na povrchu tejto planéty. Cesta na Mars ale nie je len tak a prví astronauti, ktorí…

SwitchBot Curtain – inteligentné zariadenie, ktoré zautomatizuje akékoľvek závesy v domácnosti

0 icon

Do investície do motorizovaných závesov sa pri výbere doplnkov do domácnosti veľkej časti z nás príliš nechce. Dôvod je celkom jednoduchý, táto investícia je čiastočne technicky, no najmä finančne omnoho náročnejšia, ako kúpa bežných závesov. Ak ste sa však s myšlienkou motorizovaných závesov v minulosti zaoberali a hľadáte riešenie, ako…

Astronómovia objavili hviezdu, ktorá by sa mohla radiť medzi najstaršie hviezdy vo vesmíre. V čom je výnimočná?

0 icon

Vedci objavili vo vesmíre červeného obra, hviezdu, ktorá sa od nás nachádza 16-tisíc svetelných rokov. Ide o špeciálny objav, pretože táto hviezda by sa mohla radiť medzi najstaršie hviezdy v celom vesmíre, píše portál Science Alert. Táto hviezda sa nazýva SPLUS J210428.01−004934.2. Hviezda by mohla patriť medzi druhú generáciu hviezd,…

Aktuálne stiahnete viac ako 70 platených aplikácií a hier z Google Play zadarmo. Ktoré si vyberiete?!

0 icon

Tak ako ste u nás zvyknutí, tak opäť vám prinášame nádielku plateného softwaru, ktorý stiahnete z obchodu Google Play dočasne zadarmo. Na zozname nižšie aktuálne nájdete 28 aplikácií. Našimi favoritmi sú Access Dot a One Swipe Notes. V prvom prípade ide o aplikáciu, ktorá používateľa aktívne upozorňuje na to, ak…

MIUI: Máte problémy so stiahnutím a inštaláciou nadstavby? Takto si ju môžete nainštalovať manuálne!

0 icon

V priebehu dnešného dňa sme vám priniesli zoznam aktuálneho softwaru pre Xiaomi smartfóny. Niektorí z vás nám písali s prosbou, že majú problém so stiahnutím aktualizácie do svojho smartfónu, hoci smartfón ju ponúka. Najčastejším problémom je chybová hláška „Chyba sťahovania“, ktorá ako inak vyskočí ku koncu sťahovania.  Práve na tento…

Armádny Magazín

Ruský návrh Cypru vyvolal obavy v NATO. Zrýchlia dodávku stíhačiek F-35?

0 icon

USA, 15.máj 2021 (AM) – Americkí vojenskí analytici informovali o obavách NATO a USA, ktoré naďalej vzrastajú po ruskom návrhu, ktorý bol predložený Cypru. Rusko už skôr dávalo jasne najavo, že je pripravené vystupovať v úlohe zmierovacieho subjektu v spore medzi Gréckom a Tureckom o ostrov Cyprus, ako aj o

Zachráni Putin aj Izrael? Vyjadril sa k zhoršeniu palestínsko-izraelského konfliktu

0 icon

Rusko, 15.máj 2021 (AM) – "Situácia, ktorá v súčasnosti prebieha medzi Palestínou a Izraelom, priamo ovplyvňuje bezpečnostné záujmy Ruska", uviedol prezident Vladimir Putin počas stretnutia so stálymi členmi Rady bezpečnosti. Prepis stretnutia bol zverejnený na webovej stránke Kremľa.  

Jediný tajne urobený záznam Hitlerovho rokovania kde hovorí neoficiálne a pokojne. Video

0 icon

Nemecko, 15.máj 2021 (AM) –  V roku 1942 dostal fínsky zvukár Thor Dalen pokyn urobiť záznam oficiálneho stretnutia Carla G. E. Mannerheima a Adolfa Hitlera. Lenže on sa rozhodol zaznamenať aj neoficiálnu časť tohto stretnutia.   Maršal Carl Gustaf Emil Mannerheim bol fínsky politik, diplomat a vojvodca, Fínmi uctievaný ako ná

Viacúčelové bojové vozidlo JAGUAR testuje nové zbrane

0 icon

Francúzsko, 15.máj 2021 (AM) – V posledných mesiacoch zaznamenala raketa stredného doletu [MMP], ktorú vyvinula spoločnosť MBDA, niekoľko "prvenstiev". V decembri 2020 bola takáto munícia úspešne vystrelená vozidlom Sabre určeným pre špeciálne jednotky. Po tomto teste nasledovala nasledujúci mesiac

Vojenský expert o najnovšom varovaní pre NATO: „Ak nebudú chcieť, pošleme stíhačky.“

0 icon

Rusko, 14.máj 2021 (AM) – Vojenský expert Viktor Murachovskij vysvetlil, prečo sú Rusi nútení vysielať svoje lietadlá smerom k lietadlám NATO. Faktom je, že letectvo aliancie nijako nesúhlasí so vzájomným používaním transpondérov, ktoré umožňujú zistiť účel letu. "No, oni nechcú, takže budeme zakaždým vysiel

Svetlo sveta

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

1.5. Svätý Jozef robotník

0 icon

V cirkevnom roku sú dva dni venované sv. Jozefovi. Dňa 19. marca ho uctievame ako ženícha Panny Márie a pestúna Božieho syna. 1. mája ako príkladného robotníka. Jozef bol predovšetkým Máriiným zákonitým manželom. Mária nemohla dostať čnostnejšieho a lepšieho manžela a ochrancu. Aj Jozef bol po jej boku istotne šťastný. Jozef bol jednoduchý tesár, remeselník, robotník. Pracoval vo svojej…

Čo robil Ježiš v Bielu sobotu keď ho svet považoval za mŕtveho?

0 icon

Po ukrižovaní Ježiša nastalo na zemi ticho Bielej soboty. Napriek tomu mal Ježiš “veľa práce.” V modlitbe Verím v Boha sa modlíme, že Ježiš po ukrižovaní “zostúpil k zosnulým.” V skutočnosti preklad v iných jazykoch ako napríklad v angličtine a francúzštine, je ešte presnejší: “zostúpil do pekla.” Katechizmus Katolíckej cirkvi…

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

0 icon

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

0 icon

Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali