Svätý Ján Zlatoústy, arcibiskup a cirkevný učiteľ

Bratislava 11. septembra 2016 (HSP/Foto:internet)

 

Komu nie je známa nestálosť počasia? Aj život človeka je nestály, ako to počasie. Na svete nič nemá stálosti. Len pravý kresťan je vždy stály, jeho láska a dôvera ostávajú vždy pevné v dňoch dobrých a zlých a nehnú sa zo svojej stálosti, ako sa aj nehnú hviezdy stálice na nebeskej oblohe, keď búrka zúri na zemi. Toto vidíme obzvlášť na svätom Jánovi Zlatoústom.

Ikona sv. Jána Zlatoústeho
Ikona sv. Jána Zlatoústeho

Ján sa narodil v Antiochii okolo r. 347. Jeho rodičia boli veľmi zámožní pohania (otec bol totiž vojenský plukovník), biskup Miletius ich však pokrstil spolu s ich synom. Sekundus, Jánov otec, čoskoro zomrel a jeho mladá, nábožná matka Anthussa ostala vdovou, aby všetku starostlivosť mohla venovať výchove svojho syna. Zabezpečila mu najlepších učiteľov v rečníctve a múdrostiach. Ján sa učil najprv v Antiochii, potom ho ale matka poslala do Atén. Svojou usilovnosťou to doviedol tak ďaleko, že ešte veľmi mladý prevyšoval svojich učiteľov. Preto o ňom jeho slávny učiteľ Libanius hovorieval, že by si nikdy lepšieho nástupca na stolici rečníctva neprial ako jeho, keby ho už neboli získali kresťania. Ján po ukončení svojej vedeckej dráhy stal sa právnym zástupcom.

Čoskoro spoznal nebezpečenstvo takého života, a tak sa ho zriekol a celkom sa oddal čítaniu svätých Písem. I odriekol sa ho a oddal sa celkom čítaniu Písem svätých. Postupne sa v ňom prebúdzala čoraz silnejšia túžba po tichom živote, až prijal kajúcne rúcho a odobral sa do samoty, kde sa zaoberal spásou svojho srdca.

Keď sa biskup Miletius dopočul o vzornom živote mladistvého Božieho služobníka, povolal ho k sebe a za lektora ho posvätil. Po šiestich rokoch sa sv. Ján odobral do blízkych hôr, aby sa tam v spoločnosti mníchov a pustovníkov v bohumilom živote utužil. Vo svojom kláštornom útulku vo dne i v noci čítaval sv. Písmo, celý Nový Zákon sa naučil naspamäť sa naučil a spísal viac výborných kníh.

Nadmierna však prísnosť života, ktorú zachovával, uškodila jeho zdraviu, prečo koncom roku 380 do Antiochie späť vrátiť sa musel, kde roku 381 od biskupa Mileta za diakona a od nástupcu jeho, Flaviana, za kňaza posvätený a zároveň za kazateľa ustanovený bol. Dvanásť rokov kázaval bez prerušenia s neúnavnou horlivosťou, a jeho prameň výrečnosti za celý ten čas nevyschol, lebo on čerpal z plnosti sv. Písma. Ľudia všetkých stavov, pohania zároveň ako aj Židia, navštevovali jeho kázne, z jeho úst plynuli najkrajšie, najspásonosnejšie pravdy ako zlato, preto ho aj „zlatými ústami“ nazývali. V krátkom čase zaznieval celý Východ ozvenou jeho výrečnosti. On však tým nespyšnel, bol vždy skromný a pokorný, nemal iné úmysly než len šíriť česť a Božiu slávu a získať duše pre Boha.

Koncom roka 397 zomrel patriarcha v Carihrade. Vtedy tam ešte panoval kresťanský cisár, pričom donedávna tam sídlil turecký sultán. Cisár menom Arkadius na radu svetských hodnostárov, vysokého kňazstva a ľudu chcel kňaza Jána povýšiť za arcibiskupa. Všetci však dobre vedeli, že Ján na vysoké hodnosti nečíhal a že ľud v Antiochii neprepustí svojho výborného kazateľa, preto poslali k nemu vyslanca, aby ho nejakou ľsťou do Carihradu priviedol. Cisárov vyslanec prišiel do Antiochie, predstavil sa Jánovi a prosil ho, aby ho vyviedol k hrobom sv. mučeníkov, ktoré sa nachádzali mimo mesta. Nič netušiaci Ján sadol s vyslancom do voza, sotva však vyšli von z mesta, tu vyslanec s najväčšou rýchlosťou uháňal s ním hradskou cestou do Carihradu. Takto doviedli Jána násilím do Carihradu, kde rok na to bol vysvätený za biskupa a patriarchu.

Jeho dôstojnosť bola po rímskom pápežovi najvyššia na svete, však ale aj práca patriarcha jeho najťažšia. V Carihrade, hlavnom meste východnej ríše rímskej, panovala na ten čas veľká nemravnosť, tak na kráľovskom dvore, ako i medzi bohatou šľachtou, zároveň aj mnohí kacíri rozširovali tam svoje bludy. Svätý začal teda so všetkou horlivosťou a unášajúcou výrečnosťou na neprávosti dorážať, vykoreňovať ich a bludy kacírov podvracať. Vo všetkých cnostiach predchádzal svetským kňazstvu najkrajším príkladom. Viedol život veľmi prísny, stránil sa spoločností a zábav, býval jednoduchým, nedával nikdy hostiny, všetky svoje dôchodky obracal na nemocnice a chudobných. Tento príklad veľmi účinkoval na všetkých veriacich, tak že sa tisíce dali na pokánie a viera i nábožnosti v Carihrade znovu oživeli.

Ale horlivosť svätého Jána mu narobila mu i mnoho nepriateľov. Na ich čele vidíme samu cisárovnu Eudoxiu. Eudoxia bola žena vysokomyseľná, ktorá cisára, svojho muža, vodila za nos, z lakomstva vdovy a siroty utlačovala a žiadneho práva nešetrila, pritom márnila veľké peniaze na šperky, nádheru a zábavy. Svätý Ján často napomínal cisárovnú v úctivo písaných listoch, avšak nadarmo. Raz, keď jedného dňa kázal proti nádhere odevu, jeho nepriatelia povedali cisárovnej, že kázal proti nej. Pyšná žena sa spojila s lestnými a závistlivými odporcami svätého Jána, ktorí neprestávali naliehať na cisára, aby ho vypovedal z hlavného mesta. Slabý cisár tejto ich zlostnej žiadosti vyhovel. Keď sa o tom dozvedel ľud, v húfoch sa ponáhľal k arcibiskupovmu palácu odhodlaný zbraňou v ruke hájiť pastiera svojho. On však prekrásnou rečou napomínal veriacich k pokoju a oddanosti do vôle Božej. Keď sa zástupy na jeho otcovské napomenutia rozišli, sám pokradomky opustil svoje bydlo a zveril sa cisárskemu dôstojníkovi, ktorý ho mal do vyhnanstva odprevadiť. Bolo to večer, tmavá noc rozostielala sa nad veľkým mestom Carihradom, na pobreží morskom stál odhodlane svätý Ján a prehovoril  k priateľom, ktorí sa s ním s horkým plačom lúčili: „Hľa jak vysoko vzpínajú sa búrlivé vlny, ale ja sa nebojím, že zahyniem. Čoho že by som sa mal báť? Snáď smrti? Kristus je život a smrť je môj zisk! Alebo vyhnanstva? Celá zem prináleží Pánu a všade je môj Boh!“ S týmto vstúpil na loď a preplavil sa úžinou morskou do Ázie, kde ho na slobodu prepustili. Keď sa za rána rozniesla po meste povesť, že svätého do vyhnanstva odviedli, tu plakal, nariekal a zúril ľud, a až k palácu cisárskemu tiahol, žiadajúc od cisára, aby milý pastier naspäť povolaný bol. V noci na to povstalo strašné zemetrasenie, tak že i čiastka cisárskych dvorán sa zrútila, k tomu sa búril ľud, nad čím sa zachvela cisárovná strachom a prosila cisára, aby svätého arcibiskupa späť povolal. Cisár mal sám strach a preto k tomu vďačne  privolil, na čo cisárovná ešte v noci napísala svätému veľmi pekný list, prosiac ho, aby sa domov vrátil. Jasot ľudu bol nevýslovný, keď sa slávil návrat milovaného pastiera do svojho mesta. Vo víťazoslávnom sprievode vtiahol do svojho chrámu a vystúpiac na kazateľnicu preriekol k zhromaždenému množstvu: „Chvála buď Pánu, to boli slová môjho lúčenia, keď ma odviedli od vás, chvála buď Pánu! Týmto pozdravujem vás pri svojom príchode, a nech príde, čo chce, za všetko chvála buď Pánu !“

Avšak tento zdanlivý pokoj netrval dlho. Pyšná cisárovná Eudoxia dala postaviť svoju podobizeň, ako striebornú sochu, neďaleko chrámu sv. Žofie, v ktorom svätý Ján kázaval. Keď táto socha bola postavená, usporiadali k jej odhaleniu veľkú slávnosť, pri ktorej rozpustilí ľudia robili veľký krik a hluk, tak, že ľud nábožný a kňazstvo svoje pobožnosti nemohli vykonávať. Svätý arcibiskup so všetkým právom vystúpil proti tomuto neporiadku. Keď sa však o tom dozvedela cisárovná, zanevrela proti nemu hnevom a nenávisťou a vynaložila všetko možné k jeho zničeniu. Cisár podľahol jej pletkám a po druhýkrát vypovedal svätého Jána z mesta r. 404. Bezuzdní vojaci vliekli už staručkého arcibiskupa púšťami, hustými horami a vysokými vrchmi, nápojom mu často bola kalná voda a pokrmom suchý a plesnivý chlieb, napokon upadol do ostrej zimnice, v ktorej nemal žiadnej opatery. Po celej ceste, kade ho viedli, tiahli mu síce v ústrety početné zástupy veriaceho ľudu, nariekali nad ním, pomôcť mu však nesmeli. Konečne po mučeníckej, sedemdesiat dní trvajúcej ceste, prišiel na miesto, kde ako vyhnanec mal žiť. Bolo to mesto Kukusus v malej Arménii. Zem okolo bola pustá, podnebie v zime nadmieru studené a v lete veľmi horúce, napriek tomu sa však zo široka-ďaleka ponáhľali k nemu veriaci, kňazi a svetskí, aby najväčšiemu mužovi východnej cirkvi preukázali svoju úctu slovom i skutkom ešte aby počuli slovo Božie z úst kazateľa “zlatoústeho“.

To ešte viac rozpálilo Eudoxiu. Vidiac, že meno ňou nespravodlivo nenávideného arcibiskupa i z toho najodľahlejšieho kúta svetom preniká, dala ho na najvzdialenejšie hranice cisárstva medzi divých ľudí vypovedať, až k východnému brehu Čierneho mora. Dvom vojakom cisárskej stráže bolo nariadené, aby vyplnili ukrutný rozkaz. Eudoxia im sľúbila vysokú odmenu, ak svätého Jána trampotami cesty, ktorá celé tri mesiace trvať mala, usužujú až k smrti. Nevýslovné boli muky, ktoré svätý na tejto ceste trpel. Vojaci mu nedopriali oddychu, musel cestovať, či bolo zima alebo horúco, či pršal dážď alebo pálilo slnko. Konečne prišli do mesta Komany v Ponte, kde ukrátila jeho smrť dlhú cestu. Svätý arcibiskup, napadnutý náramnými bolesťami hlavy, cítil, že umrie, a odložil preto staré rúcho, obliekol sa do bielych šiat, akoby na svadbu chcel ísť, rozdal všetko, čo mu ešte pozostalo z majetku, posilnil sa chlebom života, poznačil sa znamením sv. kríža a vkročil do večnej ríše, v ktorej nieto viac prenasledovania. Slovo života: „Chvála buď Pánu za všetko!“, bolo jeho posledným slovom pri smrti.

Keď svätá pieseň odznie, alebo keď slnko za vrchy zájde, a zanechá po sebe šíre pokojné more večernej zory, človek má najradšej ticho okolo seba, odpočíva v svojich myšlienkach a citoch. Preto, drahý čitateľu, keďže si videl, ako zvláštne tento muž žil a umrel, nebudem ťa nudiť zdĺhavým poučením a ponechám tebe samému vziať si príklad z jeho cnosti. Jedine k tomu ťa napomínam, aby si cez celý svoj život v radostiach a žalostiach z úprimného srdca vždy vyvolával: „Chvála buď Pánovi za všetko!“

Karol Jerguš

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

V Česku opäť pribudlo viac ako 15-tisíc prípadov

0 icon

Bratislava 28. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   České laboratóriá v utorok odhalili 15 663 nových prípadov nákazy koronavírusom. To je dosiaľ najvyšší denný prírastok od začiatku epidémie. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz V súvislosti s ochorením COVID-19 v utorok zomrelo 98 ľudí. V pondelok pritom v krajine padol ďalší smutný…

Bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská vypovedala deväť hodín

0 icon

Bratislava 28. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR - Ján Krošlák)   Bývalá štátna tajomníčka Monika J., ktorá je v súčasnosti obvinená z korupcie a marenia spravodlivosti, vypovedala 27. októbra na Úrade špeciálnej prokuratúry v Pezinku deväť hodín. Informoval o tom spravodajský portál televízie Markíza Tvnoviny.sk Výsluchu s Monikou J. sa zúčastnil prokurátor…

Vyplní sa aj tretie, najdesivejšie proroctvo profesora Flégra?

0 icon

Bratislava 28. októbra 2020 (HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Český biológ Jaroslav Flégr vcelku dobre odhadol prvú aj druhú vlnu koronovej pandémie a vďaka tomu sa stal akousi superstar koronovej mediálnej šou. Teraz hovorí o tretej vlne – má byť ešte omnoho horšia ako táto. O koľko horšia? To nešťastné hnusobstvo už…

Lukašenko sa snaží potrestať študentov a štrajkujúcich pracovníkov

0 icon

Kyjev 28. októbra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP/BelTA-Maxim Guchek)   Bieloruský prezident Alexander Lukašenko sa snaží zahnať protesty proti jeho augustovému znovuzvoleniu. V utorok vyzval úrady, aby zakročili proti všetkým robotníkom a študentom, ktorí sa zúčastňujú na demonštráciách organizovaných opozíciou Tamojší univerzitní študenti opustili prednáškové miestnosti, aby pochodovali na zhromaždeniach. Podobný krok urobili…

Primátor Partizánskeho a primátorka Prievidze mali pozitívny test na koronavírus

0 icon

Partizánske 28. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa, Dano Veselský)   Primátor mesta Partizánske Jozef Božik bol pozitívne testovaný na koronavírus. Informoval o tom na sociálnej sieti "Choroba môže navštíviť každého z nás, pred chvíľou som dostal výsledky pondelkového testovania na COVID-19. Nastupujem do karantény, rovnako ako i ostatní občania s obavami…

Dnes v noci zomrel spišský diecézny biskup Štefan Sečka

0 icon

Spišské Podhradie 28. októbra 2020 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS-Martin Magda st.)   Dnes v noci v nemocnici v Levoči zomrel spišský diecézny biskup Štefan Sečka. TK KBS o tom informoval hovorca Spišskej diecézy Peter Majcher Štefan Sečka sa narodil 6. júla 1953 v Spišskom Štvrtku. Základnú školu absolvoval v rodnej obci…

Matovič: „Niekto má nutkavú potrebu od testovania pokútne odrádzať, lebo s ideou neprišiel/-a on/-a. Trošku trápnučké“

0 icon

Bratislava 28. októbra 2020 (HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   V posledných dňoch odborníci ale aj niektorí politici upozorňujú na problémy a riziká, ktoré so sebou prináša celoplošné testovanie. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) si za svojím nápadom naďalej stojí  V svojom poslednom príspevku na sociálnej sieti Matovič uviedol, že aj šéf…

Kotleba popísal svoj boj s koronou: Vodka, bromhexin a horúci kúpeľ so soľou, to mi pomohlo! Panika okolo korony je podľa neho zámienkou na zavedenie nového svetového poriadku

0 icon

Bratislava 28. októbra 2020 (HSP/Foto:Screenshot video)   Predseda ĽSNS, Marian Kotleba sa prednedávnom zrejme od svojho právnika nakazil koronavírusom. Kotleba po pár dňoch prehovoril ako bojuje s ochorením Covid-19. Tvrdí, že to nie je až tak zlé ako sa to prezentuje. Prezradil tiež čo mu podľa neho najviac pomohlo. Medzi…

Etiópia, Egypt a Sudán obnovia rokovania o priehrade na Modrom Níle

0 icon

Kapské Mesto 28. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:Wikimedia)   Etiópia, Egypt a Sudán obnovia rokovania o naplnení a prevádzke priehrady na rieke Modrý Níl. Informovala o tom v utorok agentúra DPA s odvolaním sa na úrady. Tieto krajiny by podľa etiópskeho ministerstva zahraničných vecí mali v priebehu najbližších siedmich dní prerokovať a…

Zlé správy pred testovaním: Najnovšia štúdia z českej nemocnice ukázala, že antigénové testy sú nespoľahlivé. Dokonca nezachytia ani množstvo ľudí s príznakmi ochorenia Covid-19

0 icon

Bratislava 28. októbra 2020 (HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa)   Slovensko sa pripravuje na celoplošné testovanie pomocou kontroverzných antigénových testov. Najnovšia porovnávacia štúdia, ktorá sa uskutočnila v českej nemocnici Motol je však pre premiéra Matoviča studenou sprchou. Ukázalo sa totiž, že antigénové testy sú v porovnaní so štandardnými PCR testami nespoľahlivé Premiér Igor…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Peter Bilský

Tak kto má pravdu – expert virológ alebo expert premiér?

0icon

Pred chvíľou som dopozeral tlačovú besedu našej pani prezidentky Z. Čaputovej po rokovaní s expertmi v súvislosti  s celoplošným testovaním (jej záznam tu). Jedna z otázok prítomných novinárov znela, či boli vládou správne resp. nezavádzajúco interpretované výsledky pilotného testovania. Prosím, pozorne počúvajte odpoveď experta (od 26:40). V stručnosti

Roman Bača

Švédsky covid-19 zázrak alebo cesta do pekla?

0icon

Média i na Slovensku sa počas tohoto roku viac ráz venovali špeciálnej stratégii Švédska v boji s corona vírusom. Ich taktika minimálnych zásahov štátu do života občanov vyvolala a stále vyvoláva sympatie u mnohých ľudí po celom svete, často i kresťanov a tento obdiv k ich ceste okomentovalo pochvalne aj…

Peter Švec

Strategické správanie? Nerobme to, čo chce nepriateľ aby sme robili. Pôsobenie proti prevahe. 8. časť.

0icon

Nie každý, kto sa tvári ako priateľ, nám chce dobre. Ale každý chce zaručene dobre sebe. Táto časť ukazuje aplikácie z teórie komplexnosti pri premiérovej vojne s COVIDom, u nás so strachom z neho. Reálna vojna je vojna ľudu so zákerný, pomstychtivým, panovačným, nemúdrym vládcom, posadnutým víziou víťazstva nad vírusom. Najprv fakty na…

Slavěna Vorobelová

Matovič likviduje ekonomiku a životy ľudí

0icon

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) dňa 14.10.2020 publikovala štúdiu, v ktorej sa na základe dát z cca 70 krajín z celého sveta uvádza, že nebezpečnosť resp. smrtnosť vírusu COVID-19 je násobne nižšia než sa pôvodne uvádzalo. Pôvodné čísla boli 3,4%, potom sa hovorilo o 1 % alebo 0,9%. V poslednej štúdii…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Čo všetko boli ženy v minulosti schopné urobiť pre krásu?

0 icon

Ľudia urobia takmer všetko, aby vyzerali a cítili sa mladí a atraktívni, a preto sa kozmetickému priemyslu tak darí. A nezáleží na tom, či sú tieto trendy neuveriteľne čudné, pokiaľ ich ostatní nasledujú - je pravdepodobné, že jednoducho naskočíš do rozbehnutého vlaku. Keď sa však pozriete späť do histórie, v minulosti došlo…

Títo ľudia k nám prišli zrejme z ďalekej budúcnosti

0 icon

Určite si už zažil situáciu, keď si si myslel, že ľudia ktorých si stretol jednoducho nepatria do nášho sveta a museli k nám prísť z budúcnosti. Presne podobné prípady ti dnes ukážeme v tomto článku. Budúcnosť nás vždy fascinovala. Určite si pamätáš mnohé staršie filmy, kde sa bežne využívali lietajúce…

Študentka omylom vytvorila nabíjateľnú batériu, ktorá vydrží 400 rokov

0 icon

Veľké mozgy menia svet a každá éra ich má niekoľko. Vedci každý deň využívajú svoj čas na experimentovanie a skúmanie, aby robili objavy, ktoré by mohli uľahčiť náš každodenný život a prispieť k lepšej spoločnosti. Vedci z Kalifornskej univerzity navrhli batériu, ktorá vydrží stovky rokov používania. Brilantná a zvedavá myseľ dokáže v…

Lietajúce taniere a mimozemšťania (3. časť)

0 icon

Pokračujeme treťou časťou článku s názvom Lietajúce taniere a mimozemšťania. Podobne ako v druhej časti, aj v tretej sa pozrieme bližšie na Roswellský incident. Friedman a Moore uskutočnili rozhovor s operátorkou teletypu (zariadenia fungujúceho na báze telegrafu a písacieho stroja, ktoré umožňovalo dorozumievanie na väčšie vzdiealenosti) Lindou Sleppyovou. V roku…

TOP10+: Veci, ktorými nás filmy a seriály klamú, pričom v skutočnosti neexistujú 1. časť

0 icon

Seriály a filmy majú niekedy jednoduchý dej, často sprevádzaný istými scénami, ktoré sa veľa krát opakujú. Čo z toho sú ale úplné hlúposti, ktoré sa v reálnom živote nikdy nestanú? Do výroby jedného filmu a seriálov sa často zapájajú stovky technikov, hercov a kameramanov, ale režisér  rozhoduje, čo bude vidieť na plátne. On určí ako bude všetko nakrútené.…

Vo svete IT

Xiaomi Deerma DX700 – najdostupnejší vysávač od Xiaomi s rekordne nízkou cenou

0 icon

Portfólio vysávačov spoločnosti Xiaomi sa v posledných rokoch rozrástlo najmä o super výkonné ručné vysávače s množstvom moderných funkcií a neuveriteľne vysokým sacím výkonom. Cenovka najlepších modelov sa však vyšplhala nad niekoľko sto eurovú hranicu, čím sa vysávače značky Xiaomi oddialili od bežných spotrebiteľov. Najnovším prírastkom do rodiny vysávačov Xiaomi…

Čo sa deje v srdci čiernej diery? Tieto teórie popierajú existenciu singularity

0 icon

Čierne diery sú pravdepodobne najextrémnejšie objekty vo vesmíre. Neunikne im ani svetlo a v ich jadre sa nachádza singularita, nekonečne malý bod  s  nekonečne veľkou hustotou. V singularite zároveň prestávajú platiť pravidlá priestoru a času. Doteraz neexistuje nič, čo by dokázalo popísať túto singularitu, dokonca existujú teórie, ktoré tvrdia, že…

NASA oznámila jeden z významnejších objavov v spojitosti s Mesiacom

0 icon

Americká vesmírna agentúra, NASA, sa už viac ako týždeň pripravovala na veľké oznámenie. To bolo odhalené v pondelok a rozhodne stojí za to, píše portál futurism. Na Mesiaci bola po prvýkrát potvrdená voda, a to nie len vo forme ľadu, ktorý sa nachádzal vo väčších kráteroch. Inými slovami, voda dokáže…

Microsoft spomaľuje distribúciu novej aktualizácie Windows 10 20H2. Chce sa vyhnúť zbytočným problémom

0 icon

Operačný systém Windows 10 obdržiava každoročne dve veľké softvérové aktualizácie, ktoré prinášajú nové funkcionality a čiastočné dizajnové zmeny. Nie je tomu inak ani v tomto roku, pričom na jar bola väčšine používateľov sprístupnená nová aktualizácia nesúca označenie Windows 10 20H1. Medzi používateľmi je aktualizácia známa aj ako aktualizácia z mája…

Google pracuje na funkcii, pomocou ktorej si budete môcť v prehliadači Chrome odložiť nedočítané články na neskôr

0 icon

Vývojárska verzia prehliadača Chrome obsahuje vcelku zaujímavú funkciu, prostredníctvom ktorej si môžete jednoduchšie ukladať články, či stránky za účelom, aby ste si ich neskôr prečítali. Zatiaľ čo v súčasnosti si musíte článok, ktorý vás zaujal, uložiť  do záložiek, kde medzi „kopiacimi sa“ stránkami dochádza k chaosu, prípadne si ju môžete…

Armádny Magazín

Vojenský expert Igor Korotčenko: Náhorný Karabach - vojna moderných technológií

0 icon

Rusko, 28.október 2020 (AM) - Vojna je vždy krutá, je to ľudská smrť. Vojna v Náhornom Karabachu to opäť ukázala. Dala tiež novú lekciu pre armády po celom svete v používaní špičkových zbraní. UAV sa tam používajú veľmi aktívne a vykazujú efektívne výsledky. Aké závery by sme mali vyvodiť z tejto novej situácie? Má ruská armáda

Premiér Pašinjan je pripravený zomrieť pre Arménsko a ísť do prvej línie, ale „niekto musí byť predsedom vlády“.

0 icon

Arménsko, 28.október 2020 (AM)  - Arménsky premiér Nikol Pašinjan vyhlásil, že je pripravený zomrieť pre Arménsko a ísť do prvej línie, ale „niekto musí pôsobiť ako predseda vlády“. Vo svojom prejave počas priameho prenosu na Facebooku Nikol Pašinjan vyzval arménskych mužov, aby plnili jeho prí

Spálené srdcia je nový rusko-český film, o zverstvách fašistov, ktorý mainstream ignoruje

0 icon

Rusko, 28. októbra (AM, Sputnik) - Na internete prebehla premiéra dokumentárneho filmu Spálené srdcia, ktorý je druhým zo série venovanej 75. výročiu víťazstva nad nacistickým Nemeckom. Projekt iniciovalo občianske hnutie Nesmrteľný pluk v Česku a pracoval na ňom česko-ruský kolektív. Prvá séria získala cez 20 tisíc zhliadn

Peklo z neba: Ruský nálet na výcvikovú základňu v Sýrii zabil takmer 80 pro-tureckých teroristov

0 icon

Sýria, 27.október 2020 (AM) - V marci, po niekoľkých týždňoch bojov medzi sýrskymi vojakmi a rebelmi podporovanými Ankarou v provincii Idlib (po začatí operácie Jarný štít), Ruský prezident Vladimir Putin a jeho Turecký náprotivok Recep Tayyip Erdogan sa dohodli na zásade prímeria, ako aj na zriadení spoločných rusko-tureckých hliadok pozdĺž diaľnice…

Americký Bell dodal polícii Poľskej republiky tri vrtuľníky Bell 407 GXis

0 icon

Fort Worth, USA, 27. októbra 2020 (AM) – Bell Textron Inc., dcérska spoločnosť Textron Inc. (NYSE: TXT), oznámila, že dodala Polícii Poľskej republiky tri stroje Bell 407 GXis. Poľská polícia je viac než 20 rokov tradičným zákazníkom Bellu. Úlohou týchto vrtuľníkov je pomáhať a chrániť obyvateľov, udržiavať verejný poriadok a bezpečnosť…

Svetlo sveta

Cirkev v Holandsku protestuje proti rozšíreniu eutanázie na deti do 12 rokov

0 icon

Cirkev v Holandsku protestuje proti rozšíreniu eutanázie aj na deti do 12 rokov. V Holandsku totiž vláda oznámila, že povolí vykonávanie eutanázie aj u terminálne chorých detí do 12 rokov. Krajina, ktorá umožnila eutanáziu ako prvá na svete, najskôr len v obmedzenej forme, postupne rozšírila jej vykonávanie na všetky vekové…

S modlitbou ruženca premenil prázdny kostol v moslimskej štvrti na živú farnosť s 1000 veriacimi na omši.

0 icon

Michel Marie Zanotti je katolíkom z prinútenia, keď starý otec, žid, pred strachom z II. svetovej vojny, dal svoje deti pokrstiť. Otec Michel, ako ho dnes pozná celé Francúzsko, patrí dnes k veľkým pokladom francúzskeho katolíckeho duchovenstva. Veľa moderných kňazov pri vlastnej interpretácii II. Vatikánskeho koncilu nadobudlo dojem, že k…

Slovenskí biskupi odporúčajú ľuďom zúčastniť sa na celoplošnom testovaní

0 icon

Keďže v spoločnosti rezonujú otázky, týkajúce sa celoplošného testovania, ktoré sa chystá v nasledujúcich dňoch, o stanovisko sme požiadali predsedu Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislava Zvolenského. Jeho odpoveď prinášame v plnom znení. “Čo sa týka plošného testovania na ochorenie Covid-19, v záujme zastavenia šírenia koronavírusu, po porade s otcami biskupmi,…

Život s ovdoveným otcom sa pre Jána Pavla II. stal “prvým seminárom.”

0 icon

Ján Pavol II vo svojich spomienkach častokrát hovoril, že obdobie po smrti jeho matky a život s otcom bol “prvým jeho seminárom”, ktorý ho nasmeroval na neskoršiu kňazskú dráhu. Práve konfrontovaný so smrťou a bolesťou spôsobenou smrťou matky a jeho súrodencov sa stalo tým, čo dopomohlo vzniku silného citového puta…

Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

0 icon

Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

icon FOTO DŇA