Škandalózny dokument Európskeho výboru regiónov netají snahu EÚ zaplaviť východ Európy ľuďmi z iných kontinentov

Bratislava 30. marca 2021 (HSP/Foto:SITA/AP-Gregory Bull)

 

Snaha bruselských eurototalitárov natlačiť záplavu exotických cudzincov do východoeurópskych krajín, ktoré doposiaľ neboli postihnuté masovou ekonomickou a hyperpopulačnou imigráciou/inváziou cudzích etník z iných kontinentov, stále pokračuje

migranti
Ilustračné foto

Európska únia pripravuje „Nový pakt o migrácii a azyle“ (ďalej Pakt) – materiál, ktorý by mal konečne vyriešiť „problém“ západoeurópskych krajín s tým, že východná Európa sa s nimi odmieta podeliť o následky ich koloniálnych, neokoloniálnych a imperiálnych hriechov v oblasti imigrácie (pracovný návrh Paktu od Európskej komisie môžete nájsť napríklad tu).

„Nový pakt o migrácii a azyle, ktorý sa predkladá spolu s týmto návrhom na nové nariadenie o riadení azylu a migrácie, predstavuje nový začiatok v oblasti migrácie, založený na komplexnom prístupe k riadeniu migrácie,“ hovorí sa na úvod návrhu Európskej komisie (ďalej Komisia).

Už tu treba spozornieť: pakt je predsa niečo ako dohoda, teda niečo dobrovoľné, avšak tu sa jedným dychom spomína aj nariadenie – a to už nemá s dobrovoľnosťou nič spoločné.

 

Rozdelenie zodpovednosti? Alebo skôr zbavovanie sa viny?

„Nový pakt vychádza zo všeobecných zásad solidarity a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti a presadzuje sa ním integrovaná tvorba politík, čo znamená zlúčenie politík v oblasti azylu, migrácie, návratu, ochrany vonkajších hraníc, boja proti prevádzačstvu a vzťahov s tretími krajinami pri zohľadnení nadrezortného prístupu,“ pokračuje text úvodu dokumentu predkladaného Európskou komisiou.

A tu sa treba opäť zastaviť. Prečo vlastne by mala byť táto politika spoločná? Z akého titulu? Európa je historicky rozdelená na bohaté, koloniálne a neokoloniálne západné veľmoci, a na chudobné východoeurópske krajiny, ktoré sú aj dnes v postavení ekonomicky ovládaných neokoloniálnych periférií. Západ je zaplavený imigrantmi v dôsledku vlastných chýb a zločinov, Východ nie. Preto neexistuje žiadny dôvod hovoriť o nejakom „rozdelení“ zodpovednosti, a už vonkoncom nie o „spravodlivom“ rozdelení: každá krajina má mať svoju vlastnú zodpovednosť za ľudí, ktorých sa rozhodla prijať, aby „ujedali z chlebíka“ jej občanom.

Pakt chce dosiahnuť, aby migráciu v celej škále neriešili jednotlivé členské štáty samotné, ale EÚ ako celok. Dokument by mal nahradiť v súčasnosti platnú dohodu z Dublinu. Podstatou je plazivým spôsobom, salámovou metódou dosiahnuť principiálnu mocenskú zmenu, aby azylová a migračná politika, ktorá je ešte stále v právomoci členských štátov, sa dostala do právomoci Bruselu.

 

Pod pláštikom pandémie sa pripravuje frontálny útok

Tieto procesy sú v súčasnosti mimo pozornosti režimných médií, ktoré sa teraz sústreďujú hlavne na koronovú pandémiu, ale to neznamenajú, že sa utlmili, či zastavili.

Prednedávnom sa k návrhu textu Paktu vyjadril Európsky výbor regiónov (European Committee of the Regions), čo je poradný orgán EÚ, ktorý tvoria zástupcovia všetkých 27 členských štátov volení na miestnej a regionálnej úrovni (ďalej Výbor).

A v tomto dokumente (môžete si ho stiahnuť napríklad tu sa nachádzajú naozaj zaujímavé myšlienky, ktoré stoja za to, aby sme si ich priblížili. Je dôležité, aby občania Slovenska vedeli, čo sa deje v mentálnej sfére Bruselabádu, hlavného mesta Eurokalifátu. Aby sme my všetci vedeli, komu prípadne odovzdáme do rúk aj tie posledné zvyšky zvrchovanej moci, ktorá nám, Slovákom, vo vlastnom štáte zostala.

 

Mohli by ste ich chcieť odmietnuť, a preto vám to zakážeme…

Tak napríklad je tam šokujúci návrh Výboru vyškrtnúť z Paktu článok 21, ktorý hovorí o tom, že o osude ilegálneho migranta má rozhodovať štát, do ktorého ako prvého vstúpil.

Zdôvodnenie: vraj preto, že v Pakte „bol navrhnutý mechanizmus solidarity a boli posilnené operatívne úlohy Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže (Frontex), a že povinné vybavovanie na hraniciach spôsobuje záťaž miestnym a regionálnym orgánom v prihraničných regiónoch, a preto už nie je dôvod k tomu, aby sa o príslušnosti k posudzovaniu žiadostí o azyl rozhodovalo na základe kritéria nedovoleného prekročenia vonkajších hraníc. Toto kritérium by naopak skôr bránilo solidárnemu rozdeľovaniu.“

Tak si to predstavte. Čo k tomu dodať? Ďalej sa to ešte bližšie zdôvodňuje tým, že keby štát, kde k vstupu dochádza, mal aj naďalej žiadosti imigrantov posudzovať, „v prípade osôb, ktoré boli na jeho územie vylodené po pátracej a záchrannej operácii, by to mohlo ohroziť efektívny priebeh pátracích a záchranných operácií. Už v minulosti totiž dochádzalo k tomu, že členské štáty odmietli nechať tieto osoby vylodiť, aby sa tejto povinnosti vyhli.“

Inými slovami: vy by ste ich chceli odmietnuť, a preto vám túto možnosť zakážeme… Je toto vôbec možné? Dajú sa vôbec nájsť spoločensky akceptovateľné, dostatočne slušné slovenské slová na to, aby adekvátne opísali logiku, ktorou sa riadia títo úradníci?

 

Pikošky ukryté v byrokratickej húštine

Niektoré ďalšie pripomienky Výboru sa týkajú zaisťovania maloletých imigrantov: výbor sa prihovára za to, aby sa od toho úplne upustilo. Úplný zákaz by v praxi mohol znamenať, že orgány nebudú mať právo zadržiavať hordy tridsaťročných nájazdníkov, ktorí budú tvrdiť, že majú sedemnásť rokov…

Viacero pripomienok tiež navrhuje zaviesť dodatočné byrokratické prekážky a pravidlá, ktoré by dali šancu imigrantom, ktorí už dostali rozhodnutie, že štát ich žiadosť zamieta a rozhodol o ich navrátení, ešte zostať v Európe na základe dodatočných možností dostať povolenie na pobyt zo solidárnych, humanitárnych či iných dôvodov.

Na niektorých miestach tieto dokumenty pôsobia dojmom, že ich pisatelia nemajú informáciu o základnej skutočnosti, že azylové a migračné záležitosti ešte stále patria do výlučnej pôsobnosti členských krajín EÚ. Napríklad v bode, kde Komisia veľkoryso dovoľuje členským štátom budovať aj ďalšie miesta na ubytovanie žiadateľov o azyl a po oznámení Komisii budú mať povolené ich tam aj ubytovávať…

 

Politické odporúčania

Vrcholom však je časť nazvaná „Politické odporúčania“. V bode 1 Výbor víta návrh Komisie týkajúci sa nového Paktu o migrácii a azyle, ktorým Komisia chce prelomiť patovú situáciu, ktorá v jednaniach medzi členskými štátmi o spoločnom azylovom a migračnom systéme panuje už päť rokov.

V bode 2 Výbor „je znepokojený tým, že v návrhoch, ktoré tento nový balíček tvorí, nebol dostatočne zohľadnený miestny a regionálny rozmer, a že pri príchode a registrácii ponesú opäť hlavnú zodpovednosť štáty ležiace pri vonkajších hraniciach EÚ. V tejto súvislosti vníma negatívne skutočnosť, že bolo zachované kritérium prvého vstupu. V záujme skutočnej solidarity preto požaduje, aby boli žiadatelia o azyl rýchlo a spravodlivo rozdelovaní do iných členských štátov, a vyzýva k rozsiahlejšiemu zapojeniu novej Agentúry EÚ pre azyl, miestnych a regionálnych orgánov a subjektov občianskej spoločnosti“.

V bode 3 Výbor okrem iného požaduje, aby bola dodržiavaná zásada nenavracania a v bode 4 síce pripúšťa, že nie je možné stanoviť pevnú kvótu na rozdeľovanie žiadateľov o azyl v EÚ, ale hneď v ďalšej vete hovorí, že „víta návrh Komisie zaviesť mechanizmus solidarity, ktorého sa všetky členské štáty budú musieť zúčastniť, pričom si budú môcť s prihliadnutím ku svojim kapacitám voľne vybrať z rôznych foriem pomoci“ (tieto rôzne formy sú popísané v návrhu Paktu: ich spoločným znakom je, že sú pre členské štáty azda ešte horšie a nevýhodnejšie, než keby si imigrantov rovno nechali). Mimochodom, táto „povinná solidarita“ je z hľadiska logiky a európskej humanistickej tradície podobne zaujímavým javom, ako by bolo napríklad slovné spojenie „povinná láska“, „povinný dar“ či „povinná radosť“.

 

Rozvíjať programy presídľovania

V bode 5 m Výbor pochybnosť, či by sa vzhľadom na zložitosť navrhovaného postupu v praxi dal uskutočniť systém patronátov nad návratmi. A preto navrhuje „zaviesť systém ekonomických stimulov a sankcií, aby bolo možné zaručiť vykonávanie mechanizmu solidarity.

V bode 11 Výbor víta zámer Komisie vytvoriť bezpečné cesty pre príchod do Európy a v bode 12 vyzýva Komisiu a členské štáty, aby ďalej rozvíjali programy presídľovania, zaviedli ďalšie programy prijímania z humanitárnych dôvodov a podporovali zamestnávanie kvalifikovaných a nadaných pracovníkov z tretích krajín.

Samozrejme, nesmie chýbať bod týkajúci sa boja proti hoaxom a dezinformáciám. V bode 18 Výbor „upozorňuje na to, že je dôležité bojovať proti šíreniu dezinformácií na tému integrácie a migrácie zverejňovaním konkrétnych faktických a číselných údajov, aby se zamedzilo diskriminácii, predsudkom, rasizmu a xenofóbii.“

 

Subsidiarita? A nie náhodou presne naopak?

V poslednom, 20. bode Výbor súhlasí s názorom Komisie, že ciele Paktu je možné dosiahnuť len na úrovni celej EÚ. Inými slovami, keby sa tejto habaďúry nezúčastnili krajiny, ktoré sú so svojou migračnou a azylovou politikou spokojné, a ktoré tieto veci spoľahlivo a bezproblémovo zvládajú aj samé, tak by celý tento podvod nemal zmysel.

A ešte sa tam píše, že opatrenia, ktoré Pakt prináša, sú v súlade so zásadou subsidiarity, ktorá je oficiálne základným kameňom európskej integrácie. Toto tvrdenie Výboru je však úmyselná, zákerná a pustá lož. Celý Pakt totiž, samotná jeho filozofia, ako aj všetky konkrétnosti, sú práve opakom a popretím princípu subsidiarity.

Subsidiarita je totiž princíp, podľa ktorého majú vyššie organizačné jednotky riešiť iba tie veci, ktoré nedokážu riešiť nižšie organizačné jednotky uspokojivo dobre: a ak doteraz aj mnohé menšie európske štáty dokázali svoje hranice uspokojivo strážiť a veci spojené s migráciou a azylom dokázali bezproblémovo zvládať, je to stopercentný dôkaz, že Európa žiadnu spoločnú politiku v tejto oblasti nepotrebuje.

Naopak, Európa potrebuje mať zvrchované a slobodné národné štáty, aby mal kto jej obyvateľov chrániť pred fašistickými úletmi nikým nevolených šialených totalitných úradníkov z Komisie v slonovinovej veži v hlavnom meste Eurokalifátu.

 

Čo na tieto snahy Bruselu odpovedia naši volení zástupcovia?

Aj tu vidíme, že fanatizmus bruselských eurofašistov pritvrdzuje a rozhodne sa nemienia vzdať svojho plánu východ Európy ešte viac ponížiť, vykoreniť, zdecimovať a atomizovať.

Ako bude na tieto snahy reagovať mocenská garnitúra, ktorá momentálne vládne na Slovensku? Aký postoj k týmto nebezpečným a nehoráznym pokusom siahať kradmou rukou na našu zvrchovanosť, na našu spoločenskú, etnickú a kultúrnu svojbytnosť zaujmú ľudia ako Korčok, Heger, Čaputová, resp. slovenskí europoslanci?

Ivan Lehotský

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Blinken: USA chcú posilniť energetickú bezpečnosť Európy. Nemajú lepšieho priateľa, ako je Nemecko

0 icon

Berlín 23. júna 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Jacquelyn Martin)   USA a Nemecko budú stáť bok po boku, aby zabránili akýmkoľvek "nebezpečným a provokačným akciám" Ruska voči Ukrajine, uviedol v stredu v Berlíne americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. V tejto súvislosti spomenul aj kauzu ruského opozičného politika Alexeja Navaľného a "šírenie…

Za nedodržiavanie protiepidemických opatrení uložili policajti v minulom týždni 21 pokút

0 icon

Bratislava 23. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:Facebook Polície SR)   Za nedodržiavanie protiepidemických opatrení uložila polícia v uplynulom týždni 21 pokút v hodnote 1020 eur. Ako ďalej informovala hovorkyňa policajného prezídia Denisa Bárdyová, policajti v období od 14. do 20. júna v rámci kontroly takmer 30 000 osôb zaznamenali 53 prípadov porušenia…

Vakcinácia v Anglicku vraj zachránila 14-tisíc životov. Prečo nie všetkých zaočkovaných?

0 icon

Bratislava 23. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:Wikimedia)   Britský program vakcinácie proti koronavírusu už zachránil viac ako 14-tisíc životov len v samotnom Anglicku. Povedal to v stredu minister zodpovedný za očkovanie Nadhim Zahawi, ktorý zároveň uviedol, že vakcinácia v Anglicku predišla 44 500 hospitalizáciám, vrátane 2 500 hospitalizáciám v uplynulých dvoch týždňoch.…

Poslanci v závere dňa rokovali o návrhoch na obmedzenie interrupcií

0 icon

Bratislava 23. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay, TASR-Michal Svítok)   Poslanci Národnej rady (NR) SR v závere stredajšieho rokovania aktuálnej 32. schôdze rokovali o návrhoch noviel na sprísnenie vykonávania interrupcií Poslanci rokovali o návrhu poslanca Martina Čepčeka (OĽANO), ako aj o návrhu poslancov za ĽSNS. Oba návrhy hovoria o tom, aby sa…

Orbán pre DPA: Maďarsko záujmy homosexuálov aktívne chráni. Maďarský prezident Áder podpísal ostro kritizovaný zákon

0 icon

Budapešť 23. júna 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Laszlo Balogh, Francisco Seco, TASR/AP-Michael Kappeler)   Za osvetu detí v každom prípade zodpovedajú rodičia, avšak boj proti pedofílii je úlohou štátu. Vyhlásil to v stredu v rozhovore pre nemeckú agentúru DPA predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, ktorý na margo kritiky zákona o pedofílii tiež…

Pápež František sa na týždennej audiencii stretol so Spidermanom

0 icon

Vatikán 23. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Andrew Medichini)   Pápež František mal na stredajšej audiencii nezvyčajné stretnutie – s imitátorom Spidermana, ktorý sa často oblieka do tohto kostýmu, aby zabavil choré deti. Informovala o tom tlačová agentúra AFP Talian Mattia Villardita (28) vystupuje posledné štyri roky v detských nemocniciach oblečený ako tento…

Bučková: Pre Rómov je ospravedlnenie sa vlády za zásah v Moldave silným symbolickým gestom

0 icon

Bratislava 23. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Pre Rómky a Rómov je ospravedlnenie sa vlády SR za zásah ozbrojených zložiek v Moldave nad Bodvou silným symbolickým gestom. Splnomocnenkyňa vlády pre rómske komunity Andrea Bučková to uviedla v tlačovej správe, ktorú zaslal Michal Šľachta z kancelárie splnomocnenkyne. Reagovala tak na dnešné…

Poslanci pôsobiaci v Hlase chcú odvolávať Matoviča, kritizujú ho za Sputnik

0 icon

Bratislava 23. júna 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák, SITA-Branislav Bibel, Alexandra Čunderlíková)   Poslanci Národnej rady (NR) SR pôsobiaci v mimoparlamentnej strane Hlas-SD začínajú zbierať podpisy na iniciovanie mimoriadnej schôdze, na ktorej chcú odvolávať ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) Dôvodom sú podľa nezaradeného poslanca Richarda Rašiho okolnosti využitia ruskej vakcíny Sputnik…

Grécko deportuje aj registrovaných žiadateľov o azyl, tvrdí Amnesty International

0 icon

Brusel 23. júna 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:Pixabay)   Medzinárodná mimovládna organizácia presadzujúca dodržiavanie ľudských práv Amnesty International uviedla, že praktiky Grécka na potláčanie prichádzajúcich migrantov sú mimoriadne zlé. Medzi zadržiavanými a deportovanými sú údajne aj také osoby, ktoré požiadali o azyl a v Grécku už nejaký čas žijú Charitatívne organizácie i médiá…

Nemecko, USA a OSN žiadajú odchod zahraničných vojakov z Líbye a nerušené voľby

0 icon

Berlín 23. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Hannibal Hanschke, Martial Trezzini/Keystone)   Nemecko a ďalší účastníci druhej mierovej konferencie o Líbyi v stredu zdôraznili význam plánovaných decembrových volieb v mierovom procese v tejto severoafrickej krajine. Informovala o tom agentúra DPA Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas a jeho americký náprotivok Antony Blinken žiadali…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavel Jacz

„Super špeciál turbo“ charakter Sulíka. Je neuveriteľné, že v sebe nemá kúsok cti, hrdosti a charakteru!

0icon

Ani o chrbtovej kosti nemá predseda SaS ani páru. Je to cudzie slovo, ktoré sa Sulík za celý život nenaučil. Začínam veriť, že jeho vzpriamenosť má na starosti nejaký umelý skelet, inak by musel chodiť ohnutý s ovisnutou hlavou na úrovni lýtok. Prečo to konštatujem? Všetci majú v pamäti to,…

Miro Majerník

Československé spartakiády neboli iba komunistický výmysel

0icon

Články o slovenskej politike presýtenej nenávisťou medzi stranami, pandémiou Kovid 19, politický boj medzi koalíciou a opozíciou, každodennými aférami o zatýkaní nepohodlných politikov začínajú nás bežných ľudí už unavovať. Ako bloger sa už dlhšiu dobu sa snažím vyhnúť týmto nechutným témam ktoré nám bežným ľuďom prinášajú iba stres a neistotu.…

Boris Mesár

1. Stoja globalisti za problémami s vodou v Kalifornii ? Hroziaca katastrofa v zásobovaní potravinami 2. Veľké farmaceutické spoločnosti a médiá vlastnia rovnakí pochybní ľudia

0icon

Dnes to budú dva dlhšie články ,ale verím ,že vám niečo objasnia  1. V posledných mesiacoch rastie krízová situácia v USA v zásobovaní potravinami, ktorá má nadobudnúť alarmujúce rozmery, ktoré by sa mohli stať katastrofou . Na vrchole existujúceho koronakrízy a nezamestnanosti v súvislosti s koronovou pandémiou by mohla hroziaca…

Gabriel Dragon

Z Lisabonu po Vladivostok

0icon

Na margo Putinovho článku pre Die Zeit, uverejneného na portáli Hlavné správy v ktorom ruský prezident spomína spoločný priestor od Lisabonu po Vladivostok, som si spomenul na svoj starší blog z roku 2019, ktorý je malou analýzou práve tohto projektu. Článok treba vnímať v kontexte roku 2019, ale dovolil som si doplniť…

Slavěna Vorobelová

Podobnosť s nacistickou praxou nie je asi náhoda

0icon

Pred cca mesiacom sa skončil núdzový stav, o ktorého ústavnosti doposiaľ existujú mnohé pochybnosti. Samozrejme, pri dnešnom stave nášho právneho štátu sa niet ani čomu čudovať. Veď podľa súčasnej praxe kajúcnikov, teda univerzálnych hoaxerov a konšpirátorov, v podstate stačí, keď Heger a jeho psovod Matovič vymyslia nejaké krivé svedectvo, ktoré…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Posledné slová celebrít: Čo povedal pred smrťou Jobs, Hendrix či Mozart?

0 icon

Vraví sa, že pred smrťou ti prebehne pred očami celý život. Všetko dobré aj zlé, čo si spravil. Všetky výnimočné momenty a chvíle. Možno práve posledné slová budú mať omnoho väčšiu váhu ako tie miliardy prázdnych viet, ktoré si vypovedal počas celého života. Či už vieš, že sa blíži koniec,…

Dôkaz, že úsmev zmení tvár na nepoznanie

0 icon

Predstav si svet, v ktorom ťa pozdraví a venuje ti úsmev každý, koho stretneš. Austrálsky fotograf a cestovný sprievodca, Jay Weinstein, nám prostredníctvom svojho projektu s názvom „ Tak som ich požiadal o úsmev “ nahliadol so toho, ako by takýto svet vyzeral. To, čo sa začalo ako náhodná fotografia v roku  2013, rozkvitlo do bohatej galérie…

Fastfood: TOP10 šokujúcich faktov o rýchlom občerstvení

0 icon

Fastfood je rýchly, pohodlný a často aj chutný spôsob, ako si naplniť žalúdok. Dokonca ani nemusíš variť. Ako rastie fastfoodový trh, tak sa množia aj šokujúce fakty okolo tohto spôsobu stravovania. TOP10 ti prináša rebríček tých našokujúcejších faktov o fastfoode. Niektoré ťa znechutia! 10. Milkshake – Mliečne kokteily obsahujú viac chemikálií ako…

Let Nemcov do New Yorku a Michiganu 1. časť

0 icon

Podľa niektorých správ letel 27. augusta 1943 Junkers Ju-390 z Nórska plniť prieskumnú úlohu až do Severnej Ameriky. Miesto druhého pilota údajne zastávala Anna Kreislingová, prezývaná „biela vlčica luftwaffe“, pretože mala plavé vlasy a prenikavo modré oči. Prinášame ďalší záhadný príbeh druhej svetovej vojny. Leteli Nemci do Severnej Ameriky? Pozrite sa s nami…

Sprchovanie: Chyby pri sprchovaní, ktoré ovplyvňujú naše zdravie

0 icon

Ak sa chceš cítiť vo svojom tele sviežo a čisto, potrebuješ zo sebou spraviť niekoľko vecí, aby si tento efekt dosiahol. Čistenie zubov, umývanie rúk a sprchovanie. Hlavným a najdôležitejším očisťovacím procesom je jednoznačne sprchovanie. Niektorí ľudia uprednostňujú sprchu, zatiaľ čo iní si radšej užívajú čas ponorení vo vani. Kúpanie aj sprcha odstraňujú…

Vo svete IT

Kozmické déjá vu potvrdilo Einsteinove teórie: Trikrát po sebe, ten istý úkaz!

0 icon

Je naozaj zložité predstaviť si, že vo vesmíre existujú galaxie tak vzdialené, že svetlo, ktoré od nich prichádza, môže byť ohnuté a pocítiť formu časovej dilatácie, píše portál Universe Today. Dilatácia času je efekt, ktorý vychádza z Einsteinovej špeciálnej teórie relativity. V podstate ide o to, že čas plynie pomalšie v sústave, ktorá sa pohybuje…

Blíži sa najväčšia kométa v histórii ľudstva: Čo to pre nás znamená?

0 icon

Blíži sa ku nám kozmický objekt, ktorý by mohol byť tou najväčšou kométou, akú sme v histórii ľudstva zaznamenali, píše portál IFL Science. Obežná dráha objektu je neobyčajne veľká a v najvzdialenejšom bode sa môže od Slnka nachádzať takmer jeden svetelný rok. Odhadnúť dráhu objektu je pre vedcov nesmierne zložité, pretože sa veľmi…

Rusko a Čína sa „stavajú“ proti USA: Oznámili svoje plány spolupráce pri prieskume Mesiaca

0 icon

V nasledujúcich rokoch bude na Mesiaci naozaj rušno. Po prvýkrát od skončenia vesmírneho programu Apollo sa našu prirodzenú družicu chystá navštíviť viacero vesmírnych agentúr, píše portál Universe Today. Najvýraznejším hráčom je americká vesmírna agentúra NASA. Tá momentálne pracuje na svojom programe Artemis, ktorý hlási ich návrat na povrch Mesiaca. Spojené…

To trvalo! Xiaomi uvoľňuje MIUI 12.5 spolu s Androidom 11 pre 2 roky starý smartfón. Evidujete už aktualizáciu?

0 icon

Len pred pár dňami sme vás informovali o prebiehajúcom beta testovaní nadstavby MIUI 12.5 pre Xiaomi smartfóny, ktoré neboli na zozname aktualizačných vĺn. Toto beta testovanie malo odhaliť všetky chyby v systéme a vo chvíli, keď bol systém bezproblémový, malo Xiaomi vypustiť aktualizáciu medzi používateľov týchto modelov. Tejto chvíle sme…

iPhone 13 je údajne na ceste! Začalo sa hovoriť o dátume jeho predstavenia. Kedy sa tak stane?

0 icon

Rok čo rok spoločnosť Apple predstavuje novú generáciu smartfónov iPhone. Naposledy bolo tomu tak ešte v októbri minulého roka, kedy americký technologický gigant, predstavil produktovú radu zariadení iPhone 12. K samotnému predstaveniu zariadení došlo neskôr, ako bolo doposiaľ zvykom. Dôvodom bola pandémia, ktorá dnes je už v mnohých regiónoch sveta…

Armádny Magazín

NATO provokuje. Ruské lode a stíhačky museli zahájiť paľbu na britský torpédoborec pri pobreží Krymu

0 icon

Rusko, 23. júna 2021 (AM) – Hliadková loď ruskej FSB vykonala varovnú streľbu v smere na britský torpédoborec „ Defender “ neďaleko pobrežia Krymu. Vedľa lode bola uskutočnená aj streľba z armádnej stíhačky Su-24. Informovala o tom štátna agentúra 

Izrael nariadil urýchliť prípravy na vojnu s Iránom. Problémom je nový prezident islamskej republiky

0 icon

Izrael, 23. júna 2021 (AM) – Nový iránsky prezident, ktorý je považovaný za tvrdého konzervatívca, vyprovokoval u náčelníka štábu izraelských obranných síl generálporučíka Aviva Kohaviho urýchlenie prípravy možného ozbrojeného konfliktu s Iránom.   Jedným z f

NATO pritiahne k ruským hraniciam 40 vojnových lodí

0 icon

Ukrajina, 23.jún 2021 (AM) – Tlačová služba šiestej flotily amerického námorníctva oznámila svoju účasť na cvičeniach Sea Breeze-2021 organizovaných spoločne s Ukrajinou, ktoré sa začnú budúci týždeň v čiernomorskom regióne. Ako uviedlo ministerstvo zahraničných vecí USA, účelom cvičení je zvýšiť

Putin schválil vypracovanie štátneho programu implantácie mikročipov do mozgu

0 icon

Rusko, 23. júna 2021 (AM) – Ruská vláda vyčlení 54 miliárd rubľov na vývoj programu na implantáciu mikročipov do mozgu. Návrh federálneho programu „Mozog, zdravie, inteligencia, inovácie“ sa začal pripravovať na ministerstve školstva a vedy. Schválil to prezident Putin a s projektom môže mať niečo spoločné aj jeho dcéra.   Pra

USA dodajú cez svoje nastrčené firmy sýrskym teroristom zbrane v hodnote 350 miliónov dolárov

0 icon

Sýria, 23. júna 2021 (AM) – Bulharskí novinári magazínu Armswatch skúmali dodávky zbraní Pentagónom do celého sveta. Ukázalo sa, že USA nakupujú zbrane z celého sveta, aby zásoboval

Svetlo sveta

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali