Pápež František navštívil Hnutie Fokoláre v Loppiane: Ste v začiatkoch

Rím 11. mája 2018 (HSP/TK KBS/RV/Foto:SpC-Vatikan)

 

Svätý Otec František vo štvrtok navštívil Loppiano, komunitné mestečko Hnutia Fokoláre neďaleko Florencie. Hnutie známe ako Máriino dielo spojené s osobnosťou Chiary Lubichovej (1920-2008) má za sebou 75-ročnú históriu.
Na snímke Chiara Lubichova
Po príchode do Loppiana si pápež František v tamojšej Svätyni Theotokos uctil ikonu Bohorodičky kvetmi a tichou modlitbou. Na nádvorí uprostred zelene s krásnou toskánskou scenériou sa potom stretol s miestnou komunitou za účastí početných hostí.

Prezidentka Hnutia Fokoláre Maria Voceová v úvodnom slove predstavila pápežovi  Loppiano s jeho 850 obyvateľmi zo 65 národov ako prototyp ďalších 24 mestečiek v USA, v Kamerune, na Filipínach, v Nemecku, Brazílii či Argentíne:

„Chiara Lubichová vždy túžila vidieť fungovať tieto mestečká, laboratóriá ľudského spolužitia, skice zjednoteného sveta, svedectvo toho, akou by mohla byť spoločnosť, keby sa zakladala na evanjeliovej vzájomnej láske.“

Členovia hnutia si pripravili pre Svätého Otca tri otázky, na ktoré odpovedal vo svojom príhovore. Prvá sa týkala nasmerovania hnutia v novom období, po smrti jeho zakladateľky.

Svätý Otec pripomenul nevyhnutnosť udržiavania pamäti, pretože tá predstavuje korene, bez ktorých strom nemôže prinášať ovocie. Fokolárov povzbudil k dvom postojom, vyjadreným gréckymi slovami parresia a hypomoné. Ide o úprimnú priamosť a o vytrvalosť. Najprv pripomenul odvahu Mojžiša, ktorý neváhal orodovať pred Bohom za záchranu ľudu. Potom pokračoval:

„Priamosť (parresia) vyjadruje základnú vlastnosť kresťanského života, mať srdce upriamené na Boha, veriť v jeho lásku (por. 1 Jn 4,16), pretože jeho láska zaháňa každú falošnú obavu, každé pokušenie skryť sa v pohodlnom prežívaní, v snahe robiť dobrý dojem alebo dokonca v subtílnom pokrytectve. To sú všetko červotoče, rozožierajúce dušu. Treba si vyprosovať od Ducha Svätého úprimnú priamosť – odvahu, paréziu, vždy spojenú s úctou a citlivosťou – pri vydávaní svedectva o veľkých a krásnych veciach, ktoré Boh koná v nás a medzi nami. A tiež vo vzťahoch v komunite je potrebné byť vždy úprimní, otvorení a priami, nie ustráchaní, leniví či pokryteckí. Nie stavať sa bokom na zasievanie kúkoľa, šomrania, ale usilovať sa žiť ako učeníci, úprimní a odvážni v láske a pravde.“

Ďalším odporúčaným postojom je „hypomoné“ – trpezlivosť, odolnosť, schopnosť uniesť aj náročné situácie života. V tomto dal Svätý Otec za vzor sv. Pavla, vytrvalého v súženiach, a jeho slová, že „nádej nezahanbuje“ (porov. Rim 5,3-5).

„Vyprosujte si milosť zmyslu pre humor. Ľudský postoj, ktorý sa najviac približuje milosti Božej.“ To je ďalšie odporúčanie, ktoré Svätý Otec podoprel aj osobnou skúsenosťou s kňazom, ktorý napriek obrovskému zaťaženiu nikdy nestrácal zmysel pre humor a vždy sa dokázal pousmiať nad inými, nad sebou samým, „aj nad vlastným tieňom“.

V súvislosti s výzvou udržiavať pamäť pápež František pripomenul skúsenosť zakladateľky Fokoláre:

„Chiara Lubichová pocítila Božie pozvanie k založeniu Loppiana, a potom aj ďalších mestečiek, ktoré vznikli v rôznych častiach sveta, keď jedného dňa rozjímavo sledovala benediktínske opátstvo Einsiedeln, s jeho kostolom a kláštorom mníchov, ale tiež s knižnicou, stolárstvom, poľami…. Tam, v opátstve, je Boh centrom života, v modlitbe a v slávení Eucharistie, z ktorej pramení a živí sa bratskosť, práca,  kultúra, vyžarovanie svetla a sociálnej energie Evanjelia medzi ľudí. A tak Chiara, hľadiac na opátstvo, bola podnietená založiť niečo podobné, v novej a modernej forme, v súlade s Druhým vatikánskym koncilom, vychádzajúc z charizmy jednoty: náčrt nového mesta v duchu Evanjelia.“ …

„Charizma jednoty je prozreteľnostným podnetom a mocnou pomocou v prežívaní tejto mystiky evanjeliového „my“, čo znamená kráčať spoločne životným príbehom mužov a žien súčasnosti ako „jedno srdce a jedna duša“ (por. Sk 4,32)“. …

Oproti individualistickému „ja“ je protikladom vzájomné „my“, pripomenul Svätý Otec. S humorom prezradil, ako sa nechal chytiť do pasce, keď mu pri príprave príhovoru jeho asistent položil otázku, čo je opakom „ja“ a on bez rozmýšľania najprv odpovedal „ty“. – „Nie, opakom každého individualizmu, či som to „ja“ alebo „ty“, je „my“,“ zopakoval pápež František.

„Nie je to len duchovná skutočnosť, ale je to konkrétna realita s úžasnými dôsledkami – ak ju prežívame a uplatňujeme autenticky a s odvahou jej rôzne rozmery – na úrovni sociálnej, kultúrnej, politickej, ekonomickej… Ježiš vykúpil nie iba jednotlivca, ale aj sociálne vzťahy (por. Evangelii gaudium, 178). Brať vážne túto skutočnosť znamená vytvárať novú tvár mesta ľudí na obraz Božej lásky.“

Druhú otázku položil Kolumbijčan Javier, ktorý na Inštitúte Sophia v Loppiane pracuje na doktoráte z ekonomických a politických vied. „V čom by mal podľa Vás spočívať čerstvý a kreatívny príspevok formačných škôl tu v Loppiane a akademickej inštitúcie akou je „Sophia“, pre vybudovanie líderstva schopného prešliapať nové cesty?“

„V Loppiane sa prežíva skúsenosť kráčať spolu, podľa synodálneho štýlu, ako Boží ľud. A toto je pevný a nevyhnutný základ všetkého, škola Božieho ľudu, kde ten, kto vyučuje a vedie je jediný Majster (por. Mt 23,10) a kde dynamikou je vzájomné počúvanie a zdieľanie darov medzi všetkými.“

Ako svieži a kreatívny príspevok očakávaný od Loppiana pápež menoval postoj „proximity“, čiže blízkosti, ktorej nás učí samotný Boh, ktorý sa nám priblížil vo svojom Synovi. „Toto slovo je kľúčové v kresťanstve i vo vašej charizme“. Pokiaľ ide o výchovnovzdelávací program, jeho základom je podľa pápeža Františka tzv. „formačný pakt“, založený na blízkosti a dialógu.

Svätý Otec pripomenul, že „vzdelávanie nie je napĺňanie hlavy pojmami v presvedčení, že čím viac budeš vedieť, tým budeš múdrejší.“ Na vysvetlenie toho, že ide o harmonický rozvoj celého človeka, použil svoj známy obraz troch navzájom zladených jazykov: reči hlavy, srdca a rúk.

Pápež vyjadril potešenie nad tým, že Univerzitný inštitút Sophia zakrátko otvorí svoju pobočku v Latinskej Amerike. Spomenul jej dôležité ciele: „hľadanie Múdrosti“ a „budovanie kultúry jednoty.“ Jednota vôbec neznamená uniformitu, ale je priam jej opakom, dodal pápež.

Tretiu otázku položil spolu s jednou z členiek komunity imigrant z Pobrežia Slonoviny, ktorý našiel v Loppiane prijatie spolu s ďalšími z Mali, Kamerunu a Nigérie.

„Počas vyše 50 rokov života Loppiana mu Chiara Lubichová dala rozličné označenia: Mesto Evanjelia i Mesto školy, Mesto na vrchu i Mesto radosti, Mesto dialógu i „Mariapoli“ – Máriino mesto…“

Otázku dokončil mladý Afričan: „Ako môže Loppiano dnes aktualizovať svoju „misiu“ v tejto novej etape evanjelizácie, aby odpovedalo na výzvy doby, ako príležitosť k rastu pre všetkých?“

Svätý Otec v odpovedi obyvateľov Loppiana uistil, že sú svedkami ešte len počiatkov tohto diela:

„Dejiny Loppiana sú ešte len v počiatkoch. Ste v začiatkoch. Je to malé zrnko hodené do brázdy dejín, ktoré už zdarne vyklíčilo, ale ešte musí zapustiť silné korene a priniesť podstatné ovocie v službe misie ohlasovania a stelesňovania Ježišovho Evanjelia, ktorú je Cirkev dnes povolaná žiť. A toto si vyžaduje pokoru, otvorenosť, synergiu a schopnosť riskovať.“

„Pri zmene epochy, ktorú zažívame – nie je to epocha zmeny, ale zmena epochy –, sa treba zaangažovať nielen v prospech stretávania medzi ľuďmi, kultúrami a národmi a za spojenectvo medzi civilizáciami, ale za spoločné víťazstvo vzhľadom na výzvu doby vybudovať vzájomne zdieľanú kultúru stretnutia a globálnu civilizáciu spojenectva. Kultúra stretnutia, civilizácia spojenectva: toto je výzva. Ako farebné dúha, v ktorej sa ako vejár rozkladá biele svetlo Božej lásky. A na to sú potrební muži a ženy, mladí, rodiny, ľudia všetkých poslaní a povolaní, schopní vytýčiť nové cesty pre spoločné napredovanie. Evanjelium je vždy nové…“

„Výzvou je kreatívna vernosť. Byť verní originálnej inšpirácii a zároveň byť otvorení vanutiu Ducha Svätého a podniknúť s odvahou nové cesty, ktoré on ukazuje. On (Duch Svätý), nie náš dobrý úmysel, nie naše pragmatické schopnosti, nie naša vždy limitovaná schopnosť vidieť.“

V tejto súvislosti odporúčal pápež všetkým pozorne a nie len jeden raz si prečítať knihu Skutkov apoštolov. Ako poslednú výzvu menoval naučiť sa umeniu „komunitného rozlišovania“.

Na stretnutie prišli aj biskup miestnej diecézy Fiesole Mons. Mario Meini a kardinál Giuseppe Betori, ktorý je veľkým kancelárom Univerzitného inštitútu Sophia, a tiež občianski predstavitelia z okolia. Okrem obyvateľov Loppiana a členov Centra Hnutia sídliaceho v Rocca di Papa pri Ríme boli prítomní aj zástupcovia fokolárov z iných talianskych regiónov. Medzi hosťami bol aj budhistický mních, ktorý v Loppiane prežil niekoľko mesiacov, spolu so svojimi priateľmi z Thajska.

Popri stabilnom jadre tvoria komunitu Loppiana tí, čo prichádzajú zhruba na jeden rok, aby sa potom vrátili s nadobudnutou skúsenosťou do krajín svojho pôvodu. Ako vysvetlila Maria Voceová, sú to rodiny, ktoré žijú v „Škole Loreto“, mladí, čo pocítili povolanie k celoživotnému zasväteniu sa Bohu a pripravujú sa na ďalší krok, potom kňazi, seminaristi, rehoľníci a rehoľníčky z celého sveta, ktorí prichádzajú prehĺbiť sa v spiritualite spoločenstva, ďalej mladí známi pod menom „gen“, angažujúci sa v evanjelizácii svojich vrstovníkov, a nakoniec sú to „Boží dobrovoľníci“, čiže laici, ktorí sa prichádzajú formovať ako „apoštoli dialógu“, aby neskôr pôsobili uprostred sveta.

Viacerí prichádzajú do Loppiana kvôli formácii a vzdelávaniu. Za posledných desať rokov tu pribudol Univerzitný inštitút Sofia založený Svätou stolicou podľa inšpirácie Chiary Lubichovej a tiež projekt tzv. ekonómie spoločenstva Polo Lionello Bonfanti, do ktorého je zapojených 200 talianskych firiem.

Ako centrum spirituality a umenia je Loppiano známe hudobnými skupinami Gen Rosso a Gen Verde a tiež dielňami výtvarného umenia. Obyvatelia sa venujú prácam rôzneho druhu, napr. od roku 1973 tu funguje poľnohospodárske družstvo. Ročne sa prichádza pozrieť do Loppiana 35 tisíc návštevníkov.

Súčasťou cesty Svätého Otca do regiónu Toskánska bola aj ranná zastávka v  Nomadelfii, sídle komunity založenej pred 70 rokmi kňazom Zenom Saltinim.

Zdroj: Vatikánsky rozhlas / Jozef Bartkovjak SJ, Alena Barvirčáková CJ

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Konzílium odborníkov dôrazne neodporúča cestovať na exotické dovolenky

0 icon

Bratislava 7. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:Wikipedia)   Konzílium odborníkov varuje pred dovolenkami v zahraničí a Slovákom dôrazne neodporúča cestovať na exotické dovolenky. Odborníci poukazujú na to, že počet osôb, ktoré sa novým koronavírusom infikujú na dovolenkách, stále rastie. Zdôrazňujú, že sa tým zvyšuje riziko zavlečenia nových nebezpečných mutácií Za mesiace február…

133. časť Neznáme slovenské dejiny: Po rozvode sa delí majetok

0 icon

Bratislava 7. marca 2021 (HSP/Foto:Marián Tkáč)   Slovenská vláda ma 6. októbra 1992 splnomocnila plniť úlohy súvisiace s delením majetku ŠBČS. Tento proces sa práve vtedy začínal a legislatívne vyvrcholil prijatím ústavného zákona federálnym zhromaždením. V zmysle neho sa súbežné uplatňovali dva princípy delenia, pomer 2 : 1, zodpovedajúci počtu…

Petra Vlhová v nedeľňajšom obrovskom slalome v Jasnej s trojkou

0 icon

Bratislava 6. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Slovenská reprezentantka Petra Vlhová bude mať štartové číslo 3 v nedeľňajšom obrovskom slalome Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní žien v Jasnej. Rozhodol o tom sobotňajší podvečerný žreb na stretnutí zástupcov tímov s organizátormi a predstaviteľmi Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) priamo v Jasnej Prvé…

Weiss strelil prvé ligové góly a sníva o ME: „Spravím maximum“

0 icon

Bratislava 6. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Vladimír Weiss v kútiku duše veril, že okrem víťazstva sa v sobotnom šlágri 22. kola najvyššej slovenskej futbalovej súťaže proti DAC 1904 Dunajská Streda (viac aj TU) dočká aj prvého ligového gólu v drese bratislavského Slovana. Obe želania sa mu splnili, navyše góly…

Ibrahimovič sa údajne vracia do švédskej reprezentácie

0 icon

Štokholm 6. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Antonio Calanni)   Zlatan Ibrahimovič sa údajne vracia do švédskej futbalovej reprezentácie "Tréner Janne Andersson nominuje 39-ročného útočníka do najbližších kvalifikačných zápasov MS 2022," cituje agentúra dpa švédske médiá. Andersson sa so 116-násobným reprezentantom stretol v novembri. Útočník sa predtým v médiách vyjadril, že mu reprezentácia,…

Poetka z Bidenovej inaugurácie zažila rasistický incident

0 icon

New York 6. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Patrick Semansky, Pool)   Afroamerická poetka Amanda Gormanová, ktorá sa preslávila svojím vystúpením na januárovej inaugurácii nového prezidenta USA Joea Bidena, uviedla, že za "podozrivú" ju na základe jej rasy v piatok večer, keď sa vracala domov, označil ochrankár. Informovali o tom v sobotu agentúry…

Premiér vystúpil s vyhlásením k výročiu zistenia prvého prípadu COVID-19 na Slovensku: Musíme sa vrátiť k víťaznej stratégii v boji proti pandémii. Nasledujúce týždne budú rozhodujúce

0 icon

Bratislava 6. marca 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:Screenshot)   Kým v prvom polroku roka 2020 sme pandémiu zvládli, v druhom sa krajine nedarilo. Dôvodom je opustenie víťaznej stratégie a hľadanie rýchlych a ľahkých riešení. Najbližšie týždne budú preto rozhodujúce. Vo vyhlásení pri príležitosti prvého výročia od identifikovania prvého prípadu pozitívneho na nový…

Pápež sa stretol s najvyšším šiitským duchovným, veľkým ajatolláhom Sístáním

0 icon

Bagdad 6. marca 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP, TASR/AP-Andrew Medichini)   Pápež František sa v sobotu - druhý deň svojej historickej návštevy Iraku - stretol s najvyšším irackým šiitským duchovným, veľkým ajatolláhom Alím Sístáním Stretnutie sa uskutočnilo v Sístáního dome v posvätnom moslimskom meste Nadžaf a nieslo sa v duchu posolstva mierového…

Egyptský prezident vyzval Etiópiu, aby prestala napĺňať spornú priehradu na Níle

0 icon

Chartúm 6. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Michel Euler)   Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí počas sobotňajšej návštevy Sudánu vyzval Etiópiu, aby prestala napĺňať nádrž spornej priehrady vybudovanej na rieke Modrý Níl. Informovala o tom agentúra AFP Vodné dielo s názvom Priehrada veľkej etiópskej obrody (GERD) je predmetom sporov medzi Sudánom, Egyptom a…

Americký Senát schválil balík pandemickej pomoci vo výške 1,9 bilióna dolárov

0 icon

Washington 6. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Damian Dovarganes)   Americký Senát schválil v sobotu návrh zákona o pomoci pre podniky a občanov USA postihnutých koronavírusovou pandémiou vo výške 1,9 bilióna dolárov (1,6 bilióna eur). Informovala o tom agentúra AFP Senátori schválili návrh tesne po straníckej línii pomerom hlasov 50:49. Za hlasovali všetci…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Kristian Keller

Vakcíny, PCR testy, Bill Gates, lockdowny a fakty o nich

0icon

Drzé klamanie o ľudoch proti covid hoaxu, manipulácia, nazývanie ľudí konšpirátormi, len preto, že poukazujú na holé fakty ohľadom nebezpečenstva vakcín, Billa Gatesa, nosenia masiek a chybovosti PCR a antigén testov, sú formy psychologickej manipulácie zo strany médií, štváčov, trollov a vedúcich politikov. V krátkosti: v tomto článku sa dozviete, že…

Boris Mesár

1. Kolaps Kalifornie , alebo čo nás čaká ako americkú kolóniu 2. Medzinárodná výstraha pred ochorením COVID-19. Medzinárodné vyhlásenie zdravotníckych pracovníkov, lekárov a vedcov zaslané vládam 30 krajín

0icon

1. Kalifornia teraz začala napĺňať víziu nočnej mory Fjodora Dostojevského vo svojom prorockom majstrovskom diele „Diablom posadnutí“ .Ak sa chce ,,vrátiť do normálu",  musí nevyhnutne urobiť  neobmedzený liberalizmus - zastaviť sa vo svojom postupe a vrátiť  sa späť. Tam, kam smeruje Kalifornia dnes, sa zvyšok Spojených štátov a veľká časť…

Peter Štrba

Jordan Peterson: Psychologická významnosť biblických príbehov – 15. prednáška

0icon

Prinášam 15. prednášku zo seriálu, v ktorom kanadský profesor Jordan Peterson vykladá biblické príbehy moderným jazykom psychológie. Ide o poslednú prednášku, v ktorej sa Peterson venuje knihe Genezis, zároveň je to však aj posledná verejná prednáška o Biblii ako takej, pretože potom už mal Peterson povinnosti v súvislosti s cestovaním…

Ivan Holek

Situácia je hrozná! Ale jej skutočné riešenie sa ignoruje!

0icon

Katastrofický duchovný stav ľudstva privodil katastrofu v podobe pandémie, ktorú v súčasnosti prežívame. A preto by sme mali popri všetkých opatreniach proti šíreniu vírusu myslieť aj na duchovné opatrenia, pretože len nimi môžeme eliminovať skutočné, vnútorné podhubie tejto epidémie. A len na základe toho potom začnú nevyhnutne poľavovať aj jej…

Marek Brna

Ivermectin má byť ľahko dostupný

0icon

Ak je Ivermectin najviac účinný v ranom štádiu ochorenia covid 19, tak je nezmyselné, ak sa momentálne u nás používa len v nemocniciach, kam sa zvážajú prakticky len pacienti v pokročilom štádiu ochorenia. Akékoľvek blokovanie tohto sľubného lieku vytvára podozrenie, že súčasný stav niekomu vyhovuje a nie je záujem, aby…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Sarajevský atentát: 5 vecí, ktoré si o ňom pravdepodobne nevedel

0 icon

Prinášame ti ďalší článok z edície x vecí, ktoré si pravdepodobne nevedel. Tentokrát je to práve Sarajevský atentát, ktorý odštartoval udalosti, ktoré sa skončili prvou svetovou vojnou. Ak ťa teda zaujíma história a fascinuje obdobie prvej svetovej vojny, si tu správne.  1. Sarajevský atentát Pri Sarajevskom atentáte prišli o život dvaja ľudia. Boli…

Takto cestovali deti lietadlom v 50. rokoch minulého storočia

0 icon

Vieš si predstaviť, že sú tvoje deti  počas letu v sieťke či kolíske, ktorá je upevnená nad tvojou hlavou? Niekedy sa letecké spoločnosti predbiehali v komforte, ktorý poskytnú svojim cestujúcim, a tak vznikali aj takéto riešenia. V dnešnej dobe sa kladie dôraz najmä na bezpečnosť. Či už cestujeme autom, lietadlom…

Tieto triky urobia tvoj život jednoduchším. Toto musíš skúsiť!

0 icon

Život by mal byť zábavný. Občas sa však vyskytnú problémy, ktoré ti môžu spôsobiť vrásky na čele. Namiesto toho, aby si sa trápil, môžeš to vyriešiť v priebehu niekoľkých sekúnd. Tieto triky ti v tom pomôžu. Ak ich raz skúsiš, už to nebudeš nikdy robiť inak. Tieto jednoduché triky totiž…

Libanon: Krajina zmietaná sýrskou vojnou tak, ako ju nepoznáte

0 icon

Pri slovnom spojení "Blízky východ" každému z nás napadne vojnový konflikt a kruté boje medzi tamojším obyvateľstvom v kontraste so zdanlivo nekonečným nerastným bohatstvom v podobe ropy. No často zabúdame na prekrásnu prírodu, ktorá sa skrýva na území medzi morom a nekonečnou púšťou. Napríklad Libanon má čo ponúknuť. :) Jednou z…

Opatrnosť na prvom mieste: Rady, ako chrániť svoj majetok

0 icon

Opatrnosť by pre nás mala byť prioritou na prvom mieste. Jedine takýmto spôsobom si dokážeme ochrániť svoj majetok. Nájde sa totižto mnoho zlomyseľných ľudí, ktorí vidia vidinu rýchleho zisku práve konaním trestnej činnosti a to vo forme rôznych menších, či dokonca aj väčších krádeží. Preto by sme sa mali starať o…

Vo svete IT

Xiaomi Jimmy JV85 Pro – najvýkonnejší tyčový vysávač od Xiaomi je opäť dostupný v skvelej zľave

0 icon

Spoločnosť Xiaomi ešte počas minulého leta predstavila svoj nový tyčový vysávač Xiaomi Jimmy JV85 Pro, ktorý bol v tej dobe najvýkonnejším vysávačom v celom portfóliu značky. Táto minuloročná novinka však stále patrí na prvé priečku na trhu s tyčovými vysávačmi a neustále valcuje konkurenciu. Najväčším ťahákom však nie sú iba…

Dážď nie je špecifický pre Zem: Môžeme ho objaviť aj na iných planétach?

0 icon

Dážď na Zemi je výsledkom vyparenia sa vody z povrchu, jej kondenzácie v oblakoch a následného padania späť na povrch. Poznáme to pod pojmom kolobeh vody, no zaujímavosťou je, že dažde nie sú našim unikátom, píše portál Universe Today. Na jednom z mesiacov Saturnu, Titane, môžeme taktiež pozorovať pravidelný dážď. V prípade Titanu ale nejde…

Astronómovia pozorovali, ako sa čierna diera v jadre našej galaxie „pohráva“ s obalom mladej hviezdy

0 icon

Tím astronómov sa dokázal pozrieť do jadra našej galaxie, kde sídli supermasívna čierna diera s názvom Sagittarius A*. Je to masívna čierna diera, ktorá dosahuje hmotnosť 4.6-miliónov našich Sĺnk, píše portál IFLScience. V jadre našej galaxie, v blízkosti Sagittarius A* sa nachádza množstvo mladých hviezd, ktoré obiehajú okolo čiernej diery.…

Exoplanéta LHS 3844 môže byť prvou objavenou planétou s tektonickou aktivitou

0 icon

Názov planéty LHS 3844 veľa nenapovedá, no ide o výnimočnú exoplanétu, píše portál Science AlertScience Alert. Ide totiž o prvú exoplanétu, pri ktorej vedci našli stopy tektonickej aktivity. Tieto stopy vyplývajú zo simulácií, ktoré boli spustené na základe dát, zozbieraných z niekoľkých pozorovaní. Má ísť o planétu, ktorá je len o trochu väčšia ako…

RECENZIA Samsung Galaxy S21 Ultra 5G: Smartfón bez kompromisov?

0 icon

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G je aktuálne najvýkonnejším zariadením z kuchyne kórejského výrobcu smartfónov. Nám sa do rúk dostal približne 2-týždne dozadu a tak sme mali možnosť sa s ním celkom zblížiť. Poďme sa pozrieť na to, aké v nás zanechal pocity. Dizajn zariadenia a konštrukcie Vzhľad zariadenia mňa osobne…

Armádny Magazín

Ďalšie vyhrážky Iránu? Biden sa rozhodol preskúmať svoje právomoci pre vojenské útoky v zahraničí

0 icon

USA, 7.marec 2021 (AM) – Americký prezident Joe Biden súhlasil s nutnosťou opráv zákona o právomociach hlavy štátu pre použitie vojenskej sily v zahraničí. Oznámila to v priebehu briefingu hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová.   Podľa platného zákona (Autho

Sýrii došla trpezlivosť - balistickými raketami Točka-U zbombardovala protureckých militantov. Video

0 icon

Sýria, 7.marec 2021 (AM) – V piatok večer došlo k neobvyklému útoku na ropné zariadenia v Turkami okupovanej severnej Sýrii. Miestni hlásili veľké výbuchy v blízkosti Al-Bab a Jarablus. Turecko vtrhlo do tejto oblasti na jeseň 2016 v operácii Štít Eufratu.  

FK Brno PSD - výkonná pištoľ s rôznymi kalibrami

0 icon

Česko, 7.marec 2021 (AM) – Česká spoločnosť FK Brno známa svojou patentovanou platformou pre pištole a strelivo 7,5 FK, predstavila už na IWA 2019 pištoľ FK Brno PSD. Ide o novú verziu polymérového rámu so zmenšenou veľkosťou a možnosťou zameniteľnosti kalibru.   [caption id=\"attachment_31938\" align=\"alignnone\" w

Na internete bol uverejnený návrh nového ruského útočného dronu Argument, vyvíjaného na základe cvičného prúdového lietadla SR-10

0 icon

Rusko, 7. marec 2021 (AM) – Na základe ruského ľahkého prúdového cvičného lietadla SR-10 by mohol byť vyvinutý nový útočný bezpilotný prostriedok. Predbežne dostal označenie AR-10 Argument.

Traja samovražední útočníci: Ukrajina, Gruzínsko a Moldavsko sa pripravujú na potopenie čiernomorskej flotily

0 icon

USA, 7.marec 2021 (AM) – Pod ochranou USA sa vytvára nová námorná aliancia. Webová stránka Centra pre globalizačné štúdie globálneho výskumu so sídlom v Kanade podáva správy o vývoji plánov Washingtonu na destabilizáciu situácie v čiernomorskom regióne. Za aktívnej podpory USA sa formuje

Svetlo sveta

Kardinál Brandmüller: Tí čo opúšťajú Cirkev kvôli škandálom druhých, ohrozujú vlastnú spásu.

0 icon

Kardinál Walter Brandmüller vyslovil varovanie katolíkom, ktorí opúšťajú katolícku cirkev a to bez ohľadu na dôvody, že ohrozujú svoju vlastnú spásu, ak zomrú odlúčení od Cirkvi. Opustiť cirkev podľa kardinála Brandmüllera v skutočnosti znamená, že sa veriaci odreže od sviatostí potrebných na záchranu duše pred večným zatratením. Takýto veriaci “sa…

Mons. Karol Kmeťko (12.12.1875 – 22.12.1948) – biskup pre nitriansku diecézu.

0 icon

PRVÍ TRAJA SLOVENSKÍ BISKUPI VYSVÄTENÍ V NITRE 13.2.1921 Narodil v rodine obecného notára v Dolných Držkovciach, kde navštevoval základnú školu. Pochádzal z početnej rodiny, jeden brat bol kňazom, jedna sestra rehoľníčkou. 8-ročné gymnaziálne štúdium absolvoval na piaristickom gymnáziu v Nitre (1887-1895) a ako výborného študenta ho odporučili na štúdium teológie…

Prečo Cirkev počas pôstu nespieva Glória ani Aleluja?

0 icon

Katolícka Cirkev 40 dňovému pôstnemu obdobiu prispôsobuje aj liturgiu a vynecháva oslavné spevy Glória a Aleluja. Sláva Bohu je oslavný hymnus, ktorým anjeli ospevovali narodenie Ježiša Krista. Cirkev sa prostredníctvom pôstu vracia do času, kedy sa Boží ľud nachádzal v egyptskom zajatí čakajúc na Spasiteľa, ktorý ich vyslobodí a zachráni.…

25 tajomstiev boja proti diablovi od Ježiša

0 icon

2 júna 1938 Ježiš požiadal rehoľnú sestru Faustínu Kowalskú, aby sa na tri dni venovala duchovnej obnove. V tomto čase dostala od Boha 25 rád, ako sa človek s Božou pomocou môže uchrániť pred útokmi diabla. Tieto inštrukcie sa stali nástrojmi sestry Faustíny pri dobrom boji. Ježiš Faustíne povedal: “Dcéra…

Ján Vojtaššák (14.11.1977-4.8.1965) – spišský biskup a podpredseda Štátnej rady prvej Slovenskej republiky

0 icon

Narodil sa v oravskej obci Zákamenné v chudobnej rodine. Bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie. Keď sa dozvedel o skutočnom údele deportovaných Židov na základe anonymného spisu, ktorý mu bol poslaný poštou z Obišoviec, hneď napísal ministrovi vnútra Alexandrovi Machovi list. Požiadal svojho profesora zo spišskom seminára Ladislava Hanusa, aby…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali