Pápež František navštívil Hnutie Fokoláre v Loppiane: Ste v začiatkoch

Rím 11. mája 2018 (HSP/TK KBS/RV/Foto:SpC-Vatikan)

 

Svätý Otec František vo štvrtok navštívil Loppiano, komunitné mestečko Hnutia Fokoláre neďaleko Florencie. Hnutie známe ako Máriino dielo spojené s osobnosťou Chiary Lubichovej (1920-2008) má za sebou 75-ročnú históriu.
Na snímke Chiara Lubichova
Po príchode do Loppiana si pápež František v tamojšej Svätyni Theotokos uctil ikonu Bohorodičky kvetmi a tichou modlitbou. Na nádvorí uprostred zelene s krásnou toskánskou scenériou sa potom stretol s miestnou komunitou za účastí početných hostí.

Prezidentka Hnutia Fokoláre Maria Voceová v úvodnom slove predstavila pápežovi  Loppiano s jeho 850 obyvateľmi zo 65 národov ako prototyp ďalších 24 mestečiek v USA, v Kamerune, na Filipínach, v Nemecku, Brazílii či Argentíne:

„Chiara Lubichová vždy túžila vidieť fungovať tieto mestečká, laboratóriá ľudského spolužitia, skice zjednoteného sveta, svedectvo toho, akou by mohla byť spoločnosť, keby sa zakladala na evanjeliovej vzájomnej láske.“

Členovia hnutia si pripravili pre Svätého Otca tri otázky, na ktoré odpovedal vo svojom príhovore. Prvá sa týkala nasmerovania hnutia v novom období, po smrti jeho zakladateľky.

Svätý Otec pripomenul nevyhnutnosť udržiavania pamäti, pretože tá predstavuje korene, bez ktorých strom nemôže prinášať ovocie. Fokolárov povzbudil k dvom postojom, vyjadreným gréckymi slovami parresia a hypomoné. Ide o úprimnú priamosť a o vytrvalosť. Najprv pripomenul odvahu Mojžiša, ktorý neváhal orodovať pred Bohom za záchranu ľudu. Potom pokračoval:

„Priamosť (parresia) vyjadruje základnú vlastnosť kresťanského života, mať srdce upriamené na Boha, veriť v jeho lásku (por. 1 Jn 4,16), pretože jeho láska zaháňa každú falošnú obavu, každé pokušenie skryť sa v pohodlnom prežívaní, v snahe robiť dobrý dojem alebo dokonca v subtílnom pokrytectve. To sú všetko červotoče, rozožierajúce dušu. Treba si vyprosovať od Ducha Svätého úprimnú priamosť – odvahu, paréziu, vždy spojenú s úctou a citlivosťou – pri vydávaní svedectva o veľkých a krásnych veciach, ktoré Boh koná v nás a medzi nami. A tiež vo vzťahoch v komunite je potrebné byť vždy úprimní, otvorení a priami, nie ustráchaní, leniví či pokryteckí. Nie stavať sa bokom na zasievanie kúkoľa, šomrania, ale usilovať sa žiť ako učeníci, úprimní a odvážni v láske a pravde.“

Ďalším odporúčaným postojom je „hypomoné“ – trpezlivosť, odolnosť, schopnosť uniesť aj náročné situácie života. V tomto dal Svätý Otec za vzor sv. Pavla, vytrvalého v súženiach, a jeho slová, že „nádej nezahanbuje“ (porov. Rim 5,3-5).

„Vyprosujte si milosť zmyslu pre humor. Ľudský postoj, ktorý sa najviac približuje milosti Božej.“ To je ďalšie odporúčanie, ktoré Svätý Otec podoprel aj osobnou skúsenosťou s kňazom, ktorý napriek obrovskému zaťaženiu nikdy nestrácal zmysel pre humor a vždy sa dokázal pousmiať nad inými, nad sebou samým, „aj nad vlastným tieňom“.

V súvislosti s výzvou udržiavať pamäť pápež František pripomenul skúsenosť zakladateľky Fokoláre:

„Chiara Lubichová pocítila Božie pozvanie k založeniu Loppiana, a potom aj ďalších mestečiek, ktoré vznikli v rôznych častiach sveta, keď jedného dňa rozjímavo sledovala benediktínske opátstvo Einsiedeln, s jeho kostolom a kláštorom mníchov, ale tiež s knižnicou, stolárstvom, poľami…. Tam, v opátstve, je Boh centrom života, v modlitbe a v slávení Eucharistie, z ktorej pramení a živí sa bratskosť, práca,  kultúra, vyžarovanie svetla a sociálnej energie Evanjelia medzi ľudí. A tak Chiara, hľadiac na opátstvo, bola podnietená založiť niečo podobné, v novej a modernej forme, v súlade s Druhým vatikánskym koncilom, vychádzajúc z charizmy jednoty: náčrt nového mesta v duchu Evanjelia.“ …

„Charizma jednoty je prozreteľnostným podnetom a mocnou pomocou v prežívaní tejto mystiky evanjeliového „my“, čo znamená kráčať spoločne životným príbehom mužov a žien súčasnosti ako „jedno srdce a jedna duša“ (por. Sk 4,32)“. …

Oproti individualistickému „ja“ je protikladom vzájomné „my“, pripomenul Svätý Otec. S humorom prezradil, ako sa nechal chytiť do pasce, keď mu pri príprave príhovoru jeho asistent položil otázku, čo je opakom „ja“ a on bez rozmýšľania najprv odpovedal „ty“. – „Nie, opakom každého individualizmu, či som to „ja“ alebo „ty“, je „my“,“ zopakoval pápež František.

„Nie je to len duchovná skutočnosť, ale je to konkrétna realita s úžasnými dôsledkami – ak ju prežívame a uplatňujeme autenticky a s odvahou jej rôzne rozmery – na úrovni sociálnej, kultúrnej, politickej, ekonomickej… Ježiš vykúpil nie iba jednotlivca, ale aj sociálne vzťahy (por. Evangelii gaudium, 178). Brať vážne túto skutočnosť znamená vytvárať novú tvár mesta ľudí na obraz Božej lásky.“

Druhú otázku položil Kolumbijčan Javier, ktorý na Inštitúte Sophia v Loppiane pracuje na doktoráte z ekonomických a politických vied. „V čom by mal podľa Vás spočívať čerstvý a kreatívny príspevok formačných škôl tu v Loppiane a akademickej inštitúcie akou je „Sophia“, pre vybudovanie líderstva schopného prešliapať nové cesty?“

„V Loppiane sa prežíva skúsenosť kráčať spolu, podľa synodálneho štýlu, ako Boží ľud. A toto je pevný a nevyhnutný základ všetkého, škola Božieho ľudu, kde ten, kto vyučuje a vedie je jediný Majster (por. Mt 23,10) a kde dynamikou je vzájomné počúvanie a zdieľanie darov medzi všetkými.“

Ako svieži a kreatívny príspevok očakávaný od Loppiana pápež menoval postoj „proximity“, čiže blízkosti, ktorej nás učí samotný Boh, ktorý sa nám priblížil vo svojom Synovi. „Toto slovo je kľúčové v kresťanstve i vo vašej charizme“. Pokiaľ ide o výchovnovzdelávací program, jeho základom je podľa pápeža Františka tzv. „formačný pakt“, založený na blízkosti a dialógu.

Svätý Otec pripomenul, že „vzdelávanie nie je napĺňanie hlavy pojmami v presvedčení, že čím viac budeš vedieť, tým budeš múdrejší.“ Na vysvetlenie toho, že ide o harmonický rozvoj celého človeka, použil svoj známy obraz troch navzájom zladených jazykov: reči hlavy, srdca a rúk.

Pápež vyjadril potešenie nad tým, že Univerzitný inštitút Sophia zakrátko otvorí svoju pobočku v Latinskej Amerike. Spomenul jej dôležité ciele: „hľadanie Múdrosti“ a „budovanie kultúry jednoty.“ Jednota vôbec neznamená uniformitu, ale je priam jej opakom, dodal pápež.

Tretiu otázku položil spolu s jednou z členiek komunity imigrant z Pobrežia Slonoviny, ktorý našiel v Loppiane prijatie spolu s ďalšími z Mali, Kamerunu a Nigérie.

„Počas vyše 50 rokov života Loppiana mu Chiara Lubichová dala rozličné označenia: Mesto Evanjelia i Mesto školy, Mesto na vrchu i Mesto radosti, Mesto dialógu i „Mariapoli“ – Máriino mesto…“

Otázku dokončil mladý Afričan: „Ako môže Loppiano dnes aktualizovať svoju „misiu“ v tejto novej etape evanjelizácie, aby odpovedalo na výzvy doby, ako príležitosť k rastu pre všetkých?“

Svätý Otec v odpovedi obyvateľov Loppiana uistil, že sú svedkami ešte len počiatkov tohto diela:

„Dejiny Loppiana sú ešte len v počiatkoch. Ste v začiatkoch. Je to malé zrnko hodené do brázdy dejín, ktoré už zdarne vyklíčilo, ale ešte musí zapustiť silné korene a priniesť podstatné ovocie v službe misie ohlasovania a stelesňovania Ježišovho Evanjelia, ktorú je Cirkev dnes povolaná žiť. A toto si vyžaduje pokoru, otvorenosť, synergiu a schopnosť riskovať.“

„Pri zmene epochy, ktorú zažívame – nie je to epocha zmeny, ale zmena epochy –, sa treba zaangažovať nielen v prospech stretávania medzi ľuďmi, kultúrami a národmi a za spojenectvo medzi civilizáciami, ale za spoločné víťazstvo vzhľadom na výzvu doby vybudovať vzájomne zdieľanú kultúru stretnutia a globálnu civilizáciu spojenectva. Kultúra stretnutia, civilizácia spojenectva: toto je výzva. Ako farebné dúha, v ktorej sa ako vejár rozkladá biele svetlo Božej lásky. A na to sú potrební muži a ženy, mladí, rodiny, ľudia všetkých poslaní a povolaní, schopní vytýčiť nové cesty pre spoločné napredovanie. Evanjelium je vždy nové…“

„Výzvou je kreatívna vernosť. Byť verní originálnej inšpirácii a zároveň byť otvorení vanutiu Ducha Svätého a podniknúť s odvahou nové cesty, ktoré on ukazuje. On (Duch Svätý), nie náš dobrý úmysel, nie naše pragmatické schopnosti, nie naša vždy limitovaná schopnosť vidieť.“

V tejto súvislosti odporúčal pápež všetkým pozorne a nie len jeden raz si prečítať knihu Skutkov apoštolov. Ako poslednú výzvu menoval naučiť sa umeniu „komunitného rozlišovania“.

Na stretnutie prišli aj biskup miestnej diecézy Fiesole Mons. Mario Meini a kardinál Giuseppe Betori, ktorý je veľkým kancelárom Univerzitného inštitútu Sophia, a tiež občianski predstavitelia z okolia. Okrem obyvateľov Loppiana a členov Centra Hnutia sídliaceho v Rocca di Papa pri Ríme boli prítomní aj zástupcovia fokolárov z iných talianskych regiónov. Medzi hosťami bol aj budhistický mních, ktorý v Loppiane prežil niekoľko mesiacov, spolu so svojimi priateľmi z Thajska.

Popri stabilnom jadre tvoria komunitu Loppiana tí, čo prichádzajú zhruba na jeden rok, aby sa potom vrátili s nadobudnutou skúsenosťou do krajín svojho pôvodu. Ako vysvetlila Maria Voceová, sú to rodiny, ktoré žijú v „Škole Loreto“, mladí, čo pocítili povolanie k celoživotnému zasväteniu sa Bohu a pripravujú sa na ďalší krok, potom kňazi, seminaristi, rehoľníci a rehoľníčky z celého sveta, ktorí prichádzajú prehĺbiť sa v spiritualite spoločenstva, ďalej mladí známi pod menom „gen“, angažujúci sa v evanjelizácii svojich vrstovníkov, a nakoniec sú to „Boží dobrovoľníci“, čiže laici, ktorí sa prichádzajú formovať ako „apoštoli dialógu“, aby neskôr pôsobili uprostred sveta.

Viacerí prichádzajú do Loppiana kvôli formácii a vzdelávaniu. Za posledných desať rokov tu pribudol Univerzitný inštitút Sofia založený Svätou stolicou podľa inšpirácie Chiary Lubichovej a tiež projekt tzv. ekonómie spoločenstva Polo Lionello Bonfanti, do ktorého je zapojených 200 talianskych firiem.

Ako centrum spirituality a umenia je Loppiano známe hudobnými skupinami Gen Rosso a Gen Verde a tiež dielňami výtvarného umenia. Obyvatelia sa venujú prácam rôzneho druhu, napr. od roku 1973 tu funguje poľnohospodárske družstvo. Ročne sa prichádza pozrieť do Loppiana 35 tisíc návštevníkov.

Súčasťou cesty Svätého Otca do regiónu Toskánska bola aj ranná zastávka v  Nomadelfii, sídle komunity založenej pred 70 rokmi kňazom Zenom Saltinim.

Zdroj: Vatikánsky rozhlas / Jozef Bartkovjak SJ, Alena Barvirčáková CJ

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

OĽANO stiahlo novelu týkajúcu sa odvolávania vedúcich odborov OÚ

0 icon

Bratislava 21. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Poslanci Národnej rady (NR) SR za OĽANO stiahli z rokovania parlamentu návrh legislatívy, ktorý má umožniť odvolanie a vymenovanie vedúcich odborov okresných úradov (OÚ) na návrh príslušného ministra alebo predsedu ostatného ústredného orgánu štátnej správy. Pre TASR to uviedol Peter Dojčan z mediálneho…

KDH: Štát hodil testovanie na plecia samosprávam

0 icon

Bratislava 21. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Celoplošné testovanie má pre obce síce len odporúčací charakter, ale tým, že občania sa budú musieť preukazovať negatívnym testom, štát testovanie hodil na samosprávy. Upozorňuje na to KDH, ktoré má spomedzi všetkých strán najviac starostov a primátorov, s tým, že je treba zlepšiť…

Heger rozhodol o uvoľnení 50 mil. eur na kompenzáciu nájmov

0 icon

Bratislava 21. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Minister financií Eduard Heger dnes schválil mimoriadne rozpočtové opatrenie a rozhodol o uvoľnení sumy 50 mil. eur na kompenzáciu nájmov. Ešte v stredu pritom minister hospodárstva Richard Sulík informoval, že práve pre absenciu uvedeného opatrenia viazne poskytovanie dotácií „Rezort hospodárstva žiadosť o financie…

Cigániková má pozitívny test na koronavírus: V parlamente, som bola naposledy vo štvrtok. Síce s rúškom, ale zrejme nepomohlo

0 icon

Bratislava 21. januára 2021 (HSP/Foto:TASR - Jakub Kotian)   Predsedníčka Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková (SaS) prostredníctvom sociálnej sieti informovala, že bola pozitívne testovaná na COVID-19 Podľa vlastných slov zatiaľ nemá žiadne príznaky, ani len stratu chuti. Priznala, že vo väčšom kolektíve, konkrétne v parlamente, bola…

LAŠŠÁKOVÁ: Ministerka Milanová nezvláda svoj rezort, v pláne obnovy nepresadila podporu kultúry

0 icon

Bratislava 21. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) by mala začať konať a presadiť aspoň vyčlenenie dvoch percent z prostriedkov Mechanizmu obnovy a odolnosti pre kultúrne a kreatívne sektory. Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedla exšéfka rezortu Ľubica Laššáková (Hlas-SD) s tým, že Milanová…

Šeliga sa ohradil voči politickým čistkám: Návrh poslancov OĽANO ide proti nášmu programu a našim sľubom. Je aj v rozpore s tým, čo v lete deklaroval premiér

0 icon

Bratislava 21. januára 2021 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Potom ako sa viacerí opoziční poslanci vyjadrili kriticky k návrhu z dielne OĽaNO, sa ozval aj koaličný poslanec a podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) Šeliga pripomenul, že v polovici minulého roka premiér Igor Matovič usporiadal tlačovú konferenciu, na ktorej odprezentoval nový model…

Šeliga: Stiahnuť, prediskutovať, upraviť

0 icon

Bratislava 21. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Vyjadrenie podpredsedu NR SR k návrhu poslaneckej novely zákona o organizácii miestnej štátnej správy, ktorou sa mení aj zákon o štátnej službe: STIAHNUŤ, PREDISKUTOVAŤ, UPRAVIŤ. Cesta je transparentnosť! Premiér Matovič usporiadal 6. júla 2020 tlačovú konferenciu, na ktorej odprezentoval nový model obsadzovania postov…

Google sa s francúzskymi vydavateľmi dohodol na licenčných poplatkoch

0 icon

Paríž 21. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Internetová spoločnosť Google podpísala so združením francúzskych vydavateľov dohodu o poplatkoch za zobrazovanie ich spravodajského obsahu. Dohoda stanovuje pravidlá, v rámci ktorých bude americká spoločnosť s vydavateľmi uzatvárať individuálne licenčné zmluvy Dohodu vo štvrtok potvrdilo francúzske zastúpenie Google, spoločnosť Google France a vydavateľské združenie…

Proti COVID-19 zaočkovali doteraz v trnavskej nemocnici 3500 ľudí

0 icon

Trnava 21. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa)   Fakultná nemocnica (FN) Trnava zaočkovala proti ochoreniu COVID-19 približne 3500 záujemcov a prešla do druhej fázy očkovania ľudí nad 85 rokov. Otvorila aj druhé očkovacie centrum, informoval o tom referent pre vzťahy s verejnosťou Matej Martovič "Prvé sa nachádza na psychiatrickom oddelení v…

Korčok: SR, ČR a Rakúsko sa dohodli na intenzívnej a pravidelnej spolupráci

0 icon

Bratislava 21. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Slovensko, Česko a Rakúsko sa dohodli na intenzívnej a pravidelnej spolupráci v rámci Slavkovského formátu (S3). Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nominant SaS) to uviedol po štvrtkovom rokovaní s ministrom zahraničných vecí Českej republiky Tomášom Petříčkom a spolkovým ministrom…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Robo Bačinský

Krajniak – ty nazývaš iného farizejom? Ako pokus o anekdotu do Roháča dobré...

0icon

,,Megakauza“ Pellegriniho oblek, zodvihol zo stoličky aj dvoch najpoctivejších politikov - Matoviča s Krajniakom. Obaja sa museli okamžite duševne ukojiť na svojich FB stránkach a ukázať prstom na papaláša Pellegriniho. Tentokrát však nie s matkou všetkých argumentov ,,lebo Fico“, ale vynovenou verziou ,,lebo oblek.“

Peter Švec

Záložníci odmietajú slúžiť kolaborantom a cudzím záujmom.

0icon

Kolaborantskému ministrovi pripravovanému a dosadenému cudzími protištátkami sa podarilo za celých 9 mesiacov vlády osloviť 60 záložníkov. Potrebujeme tisícky. Údajných záložníkov, v skutočnosti pozbieral kadetov. Vo svojom diletantstve ani netuší, čo sú to aktívne a pasívne zálohy, čo treba robiť. Vo svojej zapredaneckej kolaborantskej hlave nikdy nepochopí, že výzvy do služby vlasti nemôžu…

Pavel Pakoš

Sedem hlavných hriechov mainstreamu

0icon

Nedávno nám hovorca KBS odporučil, aby sme boli zvýšene opatrní pri sledovaní alternatívnych médií na internete. Keďže tým zhodil snahu stoviek občanov, medzi ktorými pôsobím tiež, mal by som dať ku tomu vyjadreniu objasnenie. Hranica medzi pravdou a lžou sa vôbec nestotožňuje s hranicou medzi hlavným mediálnym prúdom a tzv.…

Rastislav Slovák

Ak ste volili Sulíka, tak ste volili podobne, ako keby ste volili napríklad niekoho ako Kočnera

0icon

Sulík a Kočner sú si charakterovo veľmi podobní. Rozdiel je len v tom, že Kočner je o niečo horší, keďže už bol obvinený z viacerých závažných trestných činov a v niektorých prípadoch bol už aj odsúdený. Kočner sa spolupodieľal na zakladaní strany Sas a kádroval kandidátku strany Sas do parlamentných…

Ladislav Kováčik

Hlúposť mainstreamu

0icon

Chcel by som teraz napísať nejaké svoje poznámky na margo mainstreamových médií a ich práce. Samozrejme a pochopiteľne, že si o nich nemyslím v zásade nič dobré. Ale poďme to rozobrať. Mne ich spôsob činnosti

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Záhady sveta, ktoré nedokáže nikto vysvetliť 2. časť

0 icon

Vedci z celého sveta sa ocitli tvárou v tvár tajomným nálezom. Neznáme civilizácie minulosti, záhadné artefakty a dokonca aj nevysvetliteľné monolity sa jednoducho objavili a zatiaľ sa nenašlo nijaké vysvetlenie pre tieto záhady sveta. 5. Stopy obrovského tvora v sýrskom chráme patria medzi najväčšie záhady sveta

Môže ťa vláda alebo niekto iný sledovať cez GPS v mobile?

0 icon

Veľký brat ťa stále sleduje! Niektoré telefóny dnešnej doby, ktoré majú zabudované GPS, sú zvyčajne vybavené funkciou ochrany proti krádeži, ktorá telefónu umožňuje zistiť polohu. Túto funkciu je ale potrebné povoliť a telefón musí byť zapnutý. Funkcia GPS je v telefóne predovšetkým iba na to, aby umožnila vlastníkovi telefónu nájsť ho, ale…

Robert Einstein: Mrazivý príbeh, ktorý je dôkazom toho, že priezvisko môže zabíjať

0 icon

Alberta Einsteina a jeho príbeh ti pravdepodobne nemusíme predstavovať. Po nezhodách a stupňujúcom sa napätí v Nemecku sa svetoznámy vedec Albert Einstein rozhodol z Nemecka v roku 1933 emigrovať. Tento článok však bude o Albertovom bratrancovi menom Robert Einstein a jeho rodine, ktorú nacisti zavraždili práve kvôli priezvisku. Písal sa 3. august 1944. Toskánsko, Taliansko. Práve tu sa…

Konštantín a kríž, ktorý mu ukázal cestu: 2. časť

0 icon

Prinášame pokračovanie článku s názvom Kríž, ktorý ukázal Konštantínovi cestu. Bol to práve symbol kríža, ktorý sa pri v podstate nedokončenej modlitbe Konštantína pred bránami Ríma, objavil ako obrovské znamenie na oblohe. Konštantínovi sa po vyhratej bitke nad Marcom Aureliom Maxentiom zmenila viera. Nielen však jeho, ale Milánskym ediktom aj celému cisárstvu.…

Fakty o Čile, ktoré zmenia tvoj pohľad na túto krajinu!

0 icon

Mnoho ľudí si spája Čile s korením rovnakého mena a vznešenými horami, ktoré zaberajú široké územia tejto krajiny. Ako každý iný človek, aj obyvatelia tejto krajiny majú kultúrne zvláštnosti, ktorým cudzinci len ťažko porozumejú. Niektoré z ich zvykov sú ale také neobvyklé, že by mohli šokovať nepripraveného turistu. 1. Miestni obyvatelia majú…

Vo svete IT

Ku koncu marca aplikácia Správy od Google prestane na miliónoch Android smartfónoch fungovať

0 icon

Google Messenger, resp. aplikácia Správy od Google, aktuálne patrí medzi najžiadanejšie aplikácie svojho druhu. Dôvodov je viacero funkcií a vlastností. Od prepracované rozhrania, až po podporu viacerých funkcií vrátane RCS štandardu správ. Mnoho používateľov preto hneď po vybalení smartfónu, automaticky inštaluje túto aplikáciu a nastavuje si ju ako predvolenú. Najnovšie…

Pozor! Slovenská pošta hlási, že sa rozmohli falošné e-mailové správy, ktoré odkazujú na zmenu doručenia zásielky

0 icon

Približne týždeň dozadu sme vám priniesli správy o tom, že na e-mailové schránky mnohých Slovákov útočia podvodné správy, ktoré sa tvária ako od Slovenskej pošty. V rámci nich sa písalo, že za účelom doručenie zásielky, je potrebné uhradiť malý poplatok. Nový týždeň, a nová podvodná správa Najnovšie Slovenská pošta hlási ďalší…

Práca snov? Tesla hľadá človeka, ktorý bude na sociálnych sieťach „ochraňovať“ Elona Muska

0 icon

Sociálne siete sú fenoménom, ktorý má dve tváre. Jednou z nich je slušná komunikácia, a druhá je o niečo tvrdšou a konfliktnejšou. A práve s touto druhou tvárou sa chce vysporiadať spoločnosť Tesla v súvislosti so svojim šéfom, Elonom Muskom. Tesla hľadá človeka, ktorý bude „riešiť eskaláciu konfliktov“ Spoločnosť Tesla…

Google Fotky: Prečo je táto aplikácia tak populárnou a aké pokročilé funkcie ponúka?

0 icon

Len niekoľko dní dozadu sme sa venovali aplikácii Google Telefón, ktorá patrí medzi používateľmi k populárnejším alternatívam. Dôvodom je, že ponúka pokročilé funkcie, od blokovania spamových hovorov, cez zobrazovanie ID volajúceho, ktorého nemáte uloženého v telefónom zozname, až po možnosť vyhľadávania kontaktov na služby vo vašom okolí. Nejde však o…

LG je aj naďalej v problémoch. Zvažuje odchod z trhu so smartfónmi

0 icon

Spoločnosť LG je známou hlavne vďaka televízorom, či domácim spotrebičom. Niekoľko rokov dozadu však bola aj jedným z dominantných hráčov na trhu so smartfónmi. Posledné roky však nejdú podľa predstáv spoločnosti a mobilná divízia spoločnosti vytvára čoraz väčšiu stratu. Portál The Korea Herald priniesol správy, ktoré naznačujú, že spoločnosť zvažuje odchod…

Armádny Magazín

Putin pripúšťa rozsiahlu porážku ozbrojených síl Ukrajiny v prípade vojny na Donbase

0 icon

Ukrajina, 21. január 2021 (AM) - Kyjev sa neodváži ísť do vojenského riešenie „problému Doneckej a Luhanskej republiky, pretože v tomto prípade môže ruský prezident Vladimir Putin dať svojim slovám o strate štátnosti Ukrajiny praktický význam. Píše o tom vedúci kyjevského Centra pre politický výskum a konfliktológiu Michail Pogreb

Donald Trump - 45. odchádzajúci prezident USA vo svojom rozlúčkovom prejave hovoril o vojne

0 icon

USA, 21. január 2021 (AM) – Text Trumpovej reči na rozlúčku prenikol na internet. V ňom sa šéf Bieleho domu charakteristickým spôsobom pochválil svojimi úspechmi vo funkcii. Odchádzajúci 45. prezident USA sa v ňom chválil aj tým, že na rozdiel od svojich predchodcov nerozpútal ani jednu novú vojnu.   Trump poznamenal, že urobil…

Bell vyhodnotil jedinečnú konfiguráciu bezpilotného nákladného lietadla v Kanade

0 icon

Fort Worth, TX (18. januára 2021) - V kanadských závodoch tímu Bell Innovation v Mirabel v Quebecu sa 11. decembra minulého roku uskutočnil prvý let bezpilotného nákladného prostriedku (Autonomous Pod Transport APT) v spolupráci s ARA Robotics. Táto platforma pracuje s rovnakou architektúrou a pohonným systémom vertikálneho vzletu a pristátia, ale…

Ako USA študovali povojnovú verejnú mienku Nemcov

0 icon

USA, 21. január 2021 (AM) - V čase, keď bol Norimberský tribunál na novoročnej dovolenke, oddelenie informačnej kontroly US Army uskutočňovalo vo svojej okupačnej zóne sociologické prieskumy. Preverovala sa hypotéza: je pravda, že Nemcov málo zaujíma proces nad vojnovými zločincami?   „Chcú nás zbaviť cti“ Prieskum robili v 40-tich mes

Turecko a Azerbajdžan pripravujú spoločné zimné vojenské cvičenie

0 icon

Turecko, 21. január 2021 (AM) - Turecko a Azerbajdžan uskutočnia od 1. do 12. februára v Karse najkomplexnejšie spoločné zimné vojenské cvičenia v poslednej histórii.

Svetlo sveta

Čo znamená byť “chudobný duchom” ak je to zárukou svätosti?

0 icon

Definovať chudobu je relatívne jednoduché, pretože je to merateľná veličina vyjadriteľná veľkosťou majetku a peňazí. Spoločnosť stanovuje určitý minimálny príjem, ktorého dosiahnutie je potrebné na to, aby sa dalo hovoriť o ľudskej dôstojnosti. Ak ho človek nedosahuje, poskytuje ho štát, aby nedostatok príjmu neviedol k vylúčeniu človeka mimo aktívnu spoločnosť.…

Rusi sa na sviatok Zjavenia Pána ponárajú do mrznúcej vody

0 icon

Na sviatok Zjavenia Pána sa davy ruských pravoslávnych veriacich zúčastňujú každý rok na tradičnom ponáraní sa do mrznúcej vody. Deje sa tak napriek tomu, že v niektorých častiach krajiny dosahujú teploty -40 stupňov celzia. Podľa ruskej polície sa v sobotu počas sviatku Zjavenia Pána ponorilo do mrznúcej vody približne 2,…

MÚDROSŤ

0 icon

Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

Prečo sa sviatosti Krstu a Prvého svätého prijímania udeľujú väčšinou v apríli a v máji?

0 icon

V rannom kresťanstve sa udeľovali sviatosti Krstu, Prvého svätého prijímania a Birmovania spolu v jeden deň a to za prítomnosti biskupa. Dôvodom bolo, že kresťanmi sa väčšinou stávali dospelí ľudia, ktorí konvertovali buď z judaizmu alebo z rôznych pohanských náboženstiev a k tomuto poznaniu konverzie prišli v pokročilejšom veku. Cirkev sa ich preto snažila v Cirkvi prijať plnými sviatosťami a do…

Dnes bude Slovensku opäť udelené požehnanie relikviou Kristovej krvi z paluby lietadla – VÝZVA K PRIPOJENIU SA V MODLITBE

0 icon

V nedeľu Krstu Krista Pána 10. januára 2021 v popoľudňajších hodinách sa opäť uskutoční let lietadla, na ktorého palube sa bude nachádzať generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý Slovensku udelí požehnanie s relikviou Kristovej krvi, ktorá je uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku.  Zverejňujeme jeho slová výzvy,…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali