Generálna prokuratúra RF zverejnila informácie z vyšetrovania káuz Berezovský a Litvinenko

Moskva 18. apríla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Pavel Golovkin)

 

Britské vedenie rozpútava protiruskú kampaň v súvislosti s informáciami o otrávení bývalého dôstojníka spravodajských služieb Skripaľa a jeho dcéry podľa rovnakého provokačného scenára, aký použilo pri nepodložených obvineniach Ruskej federácie vo veci údajného atentátu na Borisa Berezovského v Londýne v lete 2003 a úmrtia Alexandra Litvinenka vo Veľkej Británii v novembri 2006.

Ilustračné foto

Vo všetkých troch prípadoch došlo k zverejneniu nepodložených obvinení, podľa ktorých ruské výzvedné služby použili na území Veľkej Británie otravné látky, a následne sa objavili výzvy uplatniť voči Rusku sankcie.

Za týchto podmienok chce Generálna prokuratúra Ruskej federácie zverejniť skutočné okolnosti, ktoré sa zistili počas vyšetrovania trestnej veci nelegálneho udelenia azylu v septembri 2003 obvinenému B. Berezovskému vo Veľkej Británii vďaka vedome krivému tvrdeniu, že v lete 2003 naňho v Londýne ruské výzvedné služby chystali atentát, ako aj vo veci úmrtia A. Litvinenka.

Tieto okolnosti boli objektívne dokázané nielen vyšetrovaním v Rusku, ale boli potvrdené aj závermi zahraničných policajných a súdnych orgánov, a to aj britských, ktoré však britské vedenie zámerne utajuje a skresľuje.

Generálna prokuratúra Ruskej federácie je tiež odhodlaná vykonať bezprecedentný krok a zverejniť v médiách kópie jednotlivých listín z príslušných trestných spisov vrátane korešpondencie s Ministerstvom vnútorných vecí Veľkej Británie, a to aj priamo s Theresou Mayovou z toho obdobia, keď zastávala post ministerky vnútra.

 

Tu sú fakty

V júli 2006 sa na Generálnu prokuratúru Ruska obrátil Vladimír Terľuk, odídenec z Kazachstanu bez štátneho občianstva, ktorý od roku 1999 žil vo Veľkej Británii.

Podal oznámenie, že od mája do septembra 2003 B. Berezovskij, A. Litvinenko a A. Goldfarb (viceprezident Medzinárodného fondu občianskych slobôd zaregistrovaného v USA a financovaného B. Berezovským) sa spolu s ich britskými advokátmi (máme aj údaje o ich identite) snažili za účelom vykonštruovania fiktívnych dôvodov na udelenie B. Berezovskému štatútu utečenca naviesť V. Terľuka prostredníctvom úplatkov a hrozieb, aby urobil pred britskými policajnými a súdnymi orgánmi krivú výpoveď, že je členom ruských výzvedných služieb a že sa zúčastnil príprav na vraždu Berezovského.

Počas vyšetrovania v septembri 2003 pracovníci Scotland Yardu vypočúvali V. Terľuka ohľadom jeho príslušnosti k ruským výzvedným službám a jeho údajnej úlohy zavraždiť Berezovského pomocou použitia otravnej látky. V. Terľuk kategoricky poprel tieto nepodložené tvrdenia a podrobne vypovedal o všetkých okolnostiach Berezovského snahy o zinscenovanie pokusu o atentát za tým účelom, aby dostal vo Veľkej Británii azyl, ako aj o konaní A. Litvinenka, A. Goldfarba a iných osôb, ktoré sa podieľali na realizácii tejto provokácie. Neskôr V. Terľuk v roku 2010 potvrdil tieto výpovede pod prísahou na Vrchnom justičnom súde Anglicka a Walesu v procese proti Berezovskému.

Na základe výsledkov vyšetrovania hovorkyňa britského Ministerstva vnútra Hazel Blearsová oficiálne vyhlásila, že vyšetrovanie sa zastavuje z dôvodu absencie objektívnych dôkazov o pokuse o atentát na B. Berezovského v Londýne v lete 2003. Minister vnútra Veľkej Británie napriek tomu rozhodol o udelení štatútu utečenca B. Berezovskému a z tohto dôvodu odmietol vyhovieť žiadosti Generálnej prokuratúry Ruska a Berezovského vydať. V rozličných médiách sa pritom šírili vyhlásenia Berezovského, že dôvodom na udelenie azylu bola jeho pripravovaná vražda v Londýne, o ktorej on aj jeho advokáti informovali Ministerstvo vnútra Veľkej Británie.

Terľuk vo svojej výpovedi usvedčil B. Berezovského a jeho kumpánov, a keď sa mu stále vyhrážali, bol z dôvodu nečinnosti príslušných britských orgánov nútený obrátiť sa na Generálnu prokuratúru Ruska s prosbou o poskytnutie štátnej ochrany.

Dňa 7. augusta 2006 Generálna prokuratúra Ruskej federácie poslala uvedenú žiadosť V. Terľuka Ministerstvu vnútra Veľkej Británie za tým účelom, aby boli prijaté potrebné opatrenia na zaistenie jeho bezpečnosti.

V liste sa tiež písalo, že od jari do jesene 2003 sa Berezovskij, Litvinenko, Goldfarb a iné osoby pokúšali rozličnými spôsobmi naviesť V. Terľuka na krivú výpoveď ohľadne toho, že ruské výzvedné služby chystali na Berezovského atentát.

12. októbra bol Ministerstvu vnútra Veľkej Británie poslaný ďalšílist Generálnej prokuratúry Ruska, ku ktorému bolo priložené dožiadanie zo dňa 04. 10. 2006 o poskytnutie kópií materiálov, na základe ktorých bol B. Berezovskému udelený azyl, t.j. kópií vedome krivých výpovedí A. Litvinenka a A. Goldfarba.

Uvedené žiadosti Generálnej prokuratúry Ruskej federácie teda Ministerstvo vnútra Veľkej Británie obdržalo ešte za života A. Litvinenka a pred oficiálne oznámeným dátumom jeho otrávenia 01. 11. 2006. Britské orgány teda mali dosť času na vypočutie Litvinenka ohľadom okolností, o ktorých bola reč v žiadostiach Generálnej prokuratúry Ruska, ako aj na zaistenie bezpečnosti tohto veľmi dôležitého účastníka vyšetrovaných udalostí, ale v tejto veci nič nepodnikli.

23. 10. 2006 navyše Ministerstvo vnútra Veľkej Británie poslalo Generálnej prokuratúre Ruska list, v ktorom odmietlo poskytnúť štátnu ochranu svedkom v procese s B. Berezovským, pričom sa odvolávalo na to, že ochrana svedkov údajne presahuje rámec poskytovania vzájomnej právnej pomoci stanovený Európskym dohovorom z roku 1959, a odporúčalo, aby sa táto otázka riešila prostredníctvom Interpolu.

V období od augusta 2006 do decembra 2011 Generálna prokuratúra Ruska poslala Ministerstvu vnútra Veľkej Británie celkove 39 žiadostí o zaistenie bezpečnosti V. Terľuka, ku ktorým boli tiež priložené žiadosti o vypočutie B. Berezovského a jeho kumpánov, ktorí sa zúčastnili na provokácii spojenej s udelením štatútu utečenca, ako aj o vykonanie konfrontácie týchto osôb s Terľukom.
Žiadosti o vykonanie uvedených vyšetrovacích úkonov britské Ministerstvo vnútra odignorovalo, v dôsledku čoho sa prepásla možnosť vypočuť A. Litvinenka, ktorý 23. 11. 2006 zomrel. Je úplne jasné, že Litvinenkovo úmrtie bolo výhodné ako spôsob odstránenia jedného z hlavných svedkov, ktorý mohol urobiť usvedčujúcu výpoveď proti B. Berezovskému, ale aj ako nová zámienka na novú protiruskú kampaň.

Až po smrti A. Litvinenka začalo Mestské riaditeľstvo polície v Londýne počnúc 14. 12. 2006 vykonávať opatrenia na zabezpečenie štátnej ochrany V. Terľuka a jeho príbuzných, o čom nás Ministerstvo vnútra Veľkej Británie informovalo vo svojom oficiálnom liste zo dňa 13. 03. 2007.

Napriek tomu opatrenia na zaistenie bezpečnosti V. Terľuka a jeho rodinných príslušníkov boli neúčinné. 31. 07. 2010 po tom, ako V. Terľuk vypovedal proti Berezovskému na Vrchnom justičnom súde Anglicka a Walesu, on a jeho žena sa niekde medzi mestami Stevenage a Graveley stali obeťami útoku neznámych osôb, ktoré ich surovo zmlátili kovovými tyčami, čím im spôsobili ťažké ublíženie na zdraví.

 

Generálna prokuratúra Ruskej federácie

Ohľadom vyšetrovania tohto trestného činu dňa 04. 08. 2010 námestník Generálneho prokurátora Ruskej federácie poslal priamo ministerke vnútra Therese Mayovej osobný list, v ktorom znovu poukázal na to, že britské vedenie nedostatočne zaistilo bezpečnosť V. Terľuka a ďalších účastníkov trestného procesu s B. Berezovským, medzi nimi aj A. Litvinenka.

Uvedený list, ako aj nasledujúce výzvy Generálnej prokuratúry Ruska zaslané na meno Theresy Mayovej zostali bez odpovede. Páchateľov útoku na Terľuka a jeho ženu doteraz nezistili, ďalšie opatrenia na zabezpečenie štátnej ochrany Terľuka a jeho majetku nevykonali. V dôsledku nečinnosti kompetentných britských orgánov dňa 14. 10. 2011 neznáme osoby ukradli auto, ktoré patrilo Terľukovej rodine. Aj tento trestný čin zostal neobjasnený.

Podobným spôsobom sa Ministerstvo vnútra Veľkej Británie vyvlieklo z plnenia svojich povinností vyplývajúcich z ustanovení Európskeho dohovoru z roku 1959 pri vyšetrovaní úmrtia A. Litvinenka.

Ani v tomto prípade ruskej strane neboli poskytnuté nijaké dôkazy získané počas vyšetrovania, ktoré viedla britská polícia. Tieto materiály zostali utajené.

Pritom podľa oficiálnej verzie, ktorú sme neraz mali možnosť počuť z úst predstaviteľov najvyšších britských orgánov a ktorú veľmi vehementne šírili aj médiá, A. Litvinenka otrávili v Londýne 01. 11. 2006 ruskí štátni príslušníci Andrej Lugovoj a Dmitrij Kovtun pomocou rádioaktívnej látky polónium-210 ruskej výroby.

Tieto nepodložené obvinenia boli vyvrátené nielen dôkazmi získanými počas vyšetrovania v Rusku, ale aj výsledkami vyšetrovania, ktoré uskutočnila prokuratúra v Hamburgu.

Na základe dôkazov nazhromaždených hamburskou prokuratúrou, medzi ktoré patria aj údaje obdržané od vyšetrovacích orgánov z Veľkej Británie o miestach zamorených polóniom-210, hlavný prokurátor Redder dňa 06. 11. 2009 vyniesol rozhodnutie, podľa ktorého sa polónium nachádzalo v Londýne ešte predtým, ako tam 01. 11. 2006 prišli Lugovoj a Kovtun. Rádioaktívne stopy totiž boli zistené aj v londýnskej kancelárii B. Berezovského a v organizme talianskeho občana Maria Scaramellu, s ktorým sa A. Litvinenko stretol v Londýne 01. 11. 2006 predtým, ako komunikoval s Lugovým a Kovtunom.

Vzhľadom na uvedené hamburská prokuratúra svojím rozhodnutím zo dňa 06. 11. 2009 zastavila trestné konanie v danej veci v súlade s § 170 ods. 2 Trestného poriadku Nemeckej spolkovej republiky pre absenciu dôvodov na vznesenie obvinenia.

Hovorca Generálnej prokuratúry Ruskej federácie Alexander Kurennoj zverejnil kópiu vyhlásenia, ktoré Vladimír Terľuk poslal Generálnemu prokurátorovi Ruskej federácie Jurijovi Čajkovi dňa 6. apríla 2018.

Vo svojom vyhlásení Terľuk uvádza, že sa obáva o svoju bezpečnosť a o život svojej rodiny.

Redakciu informovalo Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Slovenskej republike.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Matovič vykričal novinárom, čo si o nich myslí: Na rozdiel od vás som nikdy neslúžil mafii

0 icon

Bratislava 17. apríla 2021 (HSP/Foto:TASR - Dano Veselský)   Igor Matovič, bývalý premiér a súčasný podpredseda vlády vykričal novinárom, ktorí na neho systematicky a koordinovane útočia čo si o nich myslí "Vyhrali sme voľby, hoci nás neúnavne odpisovali a iných mali vopred vybratých. Pokazili sme im plán," hodnotí Matovič výsledky…

Na čele českých komunistov stojí aj naďalej Filip

0 icon

Nymburk 17. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook/vojtech.filip.politik)   Českí komunisti rokovali v sobotu o tom, či stranu do októbrových parlamentných volieb povedie dlhoročný predseda Vojtěch Filip, alebo či do svojho čela postavia novú tvár. Napokon rozhodli, že pri moci zostane doterajšie vedenie, informoval server iDNES.cz V sobotu sa konalo v stredočeskom Nymburku…

Slovákov majú očkovať inou vakcínou Pfizer než odsúhlasila Európska lieková agentúra EMA. Zmluvy medzi eurokomisiou a dodávateľmi vakcín Pfizer, AstraZeneca, Moderna a J&J sú striktne utajené

0 icon

Bratislava 17. apríla 2021 (HSP/Foto:Wikimedia, TASR/AP-Khalil Hamra)   Slovenský europoslanec Milan Uhrík upozornil na závažné skutočnosti, ktoré kompromitujú úprimnosť a nezištnosť prezidentky Zuzany Čaputovej, ministerky Márie Kolíkovej a riaditeľky ŠÚKL Zuzany Baťovej v ich kampani za zverejnenie zmluvy na dodávky ruskej vakcíny Sputnik V Podľa škandalózneho vyjadrenia riaditeľky ŠÚKL Zuzany…

Česko vyhostí 18 pracovníkov ruskej ambasády. Príslušníci GRU mali v Čechách vyhodiť do vzduchu muničný sklad. Rusi obvinenie pokladajú za akciu vymyslenú na podporu Američanov

0 icon

Praha 17. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook/hamacekjan)   Česká republika vyhostí 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe, ktorí boli identifikovaní ako dôstojníci tajných služieb. Na opustenie ČR dostali 48 hodín. Oznámil to v sobotu večer český minister zahraničných vecí a vicepremiér Jan Hamáček Na snímke český vicepremiér a predseda ČSSD Jan HamáčekPodľa…

Raúl Castro odstúpi z čela komunistickej strany Kuby

0 icon

Bratislava 17. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Ariel Ley Royero/ACN via AP)   Raúl Castro oznámil, že odstúpi z postu lídra Komunistickej strany Kuby. Krok, ktorý sa očakával, dáva koniec ére formálneho vodcovstva Castrovcov v krajine, ktorá sa začala revolúciou v roku 1959. Informuje o tom spravodajský portál BBC Osemdesiatdeväťročný Castro oznámil svoj…

„Školy nemajú povinnosť kontrolovať testy detí ani testy rodičov.“ Právnu džungľu kovid obmedzení pri vstupe do školy vysvetlil v skratke Ján Čarnogurský

0 icon

Bratislava 17. apríla 2021 (HSP/Foto:archív HSP)    „Uvoľňovanie“ obmedzení ľudských práv a ponižovania potichu prechádza do novej fázy. Od pondelka môžu niektoré deti a žiaci znova navštevovať školu, upozorňuje právnik Ján Čargnogurský ml. Čo však musia a nemusia dodržať, aby do školy ísť mohli? PROTIPRÁVNOSŤ TRVÁ V prvom rade je…

Kybernetický útok mohol mať dôsledky na prvky kritickej infraštruktúry štátu

0 icon

Bratislava 17. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Jeden z kybernetických útokov, na ktoré upozorňoval Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) v piatok 16. apríla, mohol mať potenciálne dôsledky na prvky kritickej infraštruktúry štátu. Išlo o najvážnejší kybernetický bezpečnostný incident 3. stupňa podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti. NBÚ to potvrdil na svojom profile na…

Hamilton vybojoval na VC Emilie-Romagna 99. pole position v kariére jazdca F1

0 icon

Imola 17. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Bryn Lennon/Pool photo via AP)   Britský jazdec formuly 1 Lewis Hamilton vyhral sobotňajšiu kvalifikáciu na Veľkú cenu Emilie-Romagna a vybojoval svoju 99. pole position v kariére. Obhajca titulu na Mercedese dosiahol na okruhu v Imole čas 1:14,411 min O 35 tisícin sekundy za ním zaostal…

Líderka potratových aktivistiek v Argentíne zomrela počas potratu

0 icon

Bratislava 17. apríla 2021 (HSP/Remix/Foto:Screenshot Youtube/Noticias - HM Televisión)   Smrť 23-ročnej bojovníčky za potraty Marie de Valle Gonzalez Lopezovej je prvým zaznamenaným úmrtím v Argentíne po tom, čo krajina legalizovala potrat koncom roku 2020 Španielske médiá zverejnili správu, že radikálna podporovateľka potratov zomrela pri potrate, ktorý predtým označovala ako…

ŽIVOT – Národná strana začala na volebnom sneme so zjednocovaním národných a kresťanských strán

0 icon

Bratislava 17. apríla 2021 AKTUALIZOVANÉ(HSP/Foto:Archív Tomáš Taraba, SITA/Alexandra Čunderlíková, SITA/Národná rada SR)   Prvými stranami, ktoré budú tvoriť ŽIVOT – Národnú stranu je politická strana KDŽP (Kresťanská demokracia život a prosperita) a agrárna strana Doma Dobre, bývalého ministra poľnohospodárstva Vladimíra Chovana. Predseda KDŽP Ing. Mgr. Tomáš Taraba na sneme navrhol voľbu prvých…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Radovan Hrádek

Záverečná správa komisie na vyšetrenie úmrtia gen. Milana Lučanského a výhrady M. Kotlebu

0icon

Priatelia, ako som povedal, dávam do pozornosti záverečnú správu komisie, ktorú môžete nájsť tu: https://www.justice.gov.sk/Stranky/Informacie/Mimoriadna-udalost-v-UVV-a-UVTOS-Presov.aspx Zároveň prikladám výhrady člena komisie a poslanca NR SR v plnom znení. Názor si urobte sami. Pripomínam, že ani poslankyňa Saková a ani poslanec Saloň zatiaľ svoje stanovisko k záverečnej správe nedali. Pod čiarou sú…

Pavel Jacz

Pán premiér Heger, nehanbíte sa za ypsilonku?

0icon

To, že naši politici nevedia po slovensky a ich PR manažéri, ktorí majú byť v gramatike ako doma, sa ich hanbia upozorniť na chyby, alebo tieto upozornenia svojich mediálnych guru ignorujú, je ich problémom. Preto sa aj často blamujú. Spomeniem na úvod samé cudzie výrazy, anglikanizmy a čechizmy našich politikov…

Jozef Slávik

Hochštapler ...

0icon

Ide o udomácnený cudzí výraz, ktorý v slovenčine označuje takúto osobu ako podvodníka uhladeného vystupovania, podvodníckeho dobrodruha, fičúra, šviháka, dokonale vymódeného, aby už iba ten prvý dojem, na ktorý, žiaľ naletia tisíce ľudí mu pomohli svoje klamstvá premeniť na dokonalý úspech. V novodobom svete si hlavne starší ľudia získali skúsenosť…

Rene Molnaru

Chyba nie je v ľuďoch, chyba je v systéme, ktorí vytvorili nadľudia

0icon

Podľa mojej skromnej mienky, nadľudia sú všetci tí, ktorí si o sebe myslia, že len oni majú pravdu a všetci ostatní sú hlupáci. Pravda je ovšem úplne inde, hlupáci sú práve tí, ktorí považujú správnych ľudí s morálnym kompasom za neschopných, lebo nedokážu uživiť rodinu inak len poctivou prácou, kým…

Ivan Holek

Nedajte sa oklamať! Vakcína nie je sloboda! Vakcína je lož!

0icon

Čo je sloboda ducha? Čo je najdôležitejším predpokladom slobody, ktorý ak nesplníme, prepadneme sa do vonkajšej neslobody? Čo je skutočnou príčinou toho, že ľudia začnú byť zrazu navonok obmedzovaní, neustále kontrolovaní a systematicky oberaní o svoje predchádzajúce práva a slobody. Inými slovami povedané, čo je príčinou stavu neslobody, do ktorého…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Jazyk môže dramaticky zmeniť tvoju tvár. Ako?

0 icon

Dvojitá brada sa formuje v dôsledku genetiky, starnutia a priberania. Ako sa však ukazuje, je tu ešte jeden dôvod: nesprávne držanie jazyka. Dobrá správa je, že je možné sa tejto fyzickej vlastnosti zbaviť. Mladší ľudia s napnutou pokožkou si môžu vďaka tomu dramaticky vylepšiť kontúry tváre. Teraz je čas zistiť, ako ti môže jazyk pomôcť získať tú nádhernú čeľusť už navždy.…

Nevieš zohnať droždie? Vyrob si doma vlastný kvások a budeš za vodou

0 icon

Zdá sa, že droždie sa v posledných týždňoch stalo žiadaným tovarom, ktorý sa na regáloch dlho neohreje. Prečo si ale radšej neskúsiš doma vyrobiť vlastný kvások? Pandémia COVID-19 v nás vyvolala určitú spolupatričnosť, pretože tisíce ľudí darovali peniaze, čas a úsilie na pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú. U niektorých…

TOP10+: Chlpáči, ktorí sa nevedomky stali agentmi 007

0 icon

Zvieratá sú od prírody obdarené ideálnym prestrojením. Majú na to farbu, inštinkt, pôvab aj vynaliezavosť. Máš aj ty doma agenta 007? Všetky vlastnosti majú nielen zvieratá v divočine, ale aj domáci miláčikovia. Aj keď trošku menej podareným spôsobom. Mnoho majiteľov môže potvrdiť, že ich chlpatí obľúbenci sa radi často schovávajú…

Ilumináti: Oko, ktoré všetko vidí - 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku s názvom Oko, ktoré všetko vidí. Ilumináti a nové usporiadanie sveta na základe cieľov vytýčených Rádom už na konci 18.storočia, si toto hnutie získavalo sympatizantov po celej Európe. Dodnes sa Rád Iluminátov považuje za najstaršiu stále živú konšpiráciu. Dosť bolo úvodných rečí. Poďme na druhú časť. V tajnej organizácii…

Čo o tvojej povahe hovorí tvoja krvná skupina?

0 icon

Ukázalo sa, že teraz môžeš dokonca získať popis svojej osobnosti len podľa svojej krvnej skupiny. Ketsueki-Gata, ktorá sa objavila v Japonsku, je v podstate teóriou osobnosti krvnej skupiny. Ak uvažuješ o tom, aký druh zamestnania sa ti hodí, stačí sa pozrieť, čo ti radí tvoja krvná skupina. Krvná skupina O

Vo svete IT

Samsung by mohol definitívne ukončiť „hon za megapixelmi“

0 icon

Vybraní výrobcovia smartfónov rozpútali v posledných rokoch menšiu vojnu v oblasti vývoja najlepšieho fotoaparátu pre vlajkové smartfóny. Výrobcovia však vo veľkej časti prípadov siahali až po absurdných technológiách, ktorých použitie v smartfónoch je vyslovene iracionálne. Narážame najmä na tzv. „hon za megapixelmi“, ktorý je už na prvý pohľad úplne zbytočný.…

Čakáte na MIUI 12.5? Pozrite sa na zoznam zariadení, na ktorých sa nadstavba testuje!

0 icon

Patríte medzi tých, čo každý deň kontrolujú aktualizácie vo svojom smartfóne? Alebo radšej čakáte, kým vás smartfón upozorní? Či už patríte do jednej alebo druhej skupinky, jedno majiteľov Xiaomi smartfónov v dnešných dňoch spája. Touto spojkou je práve túžba po novom a optimalizovanejšom systéme, ktorý by mala priniesť nadstavba MIUI…

V prípade nebezpečenstva kolízie s asteroidom: Bolo by ho lepšie odkloniť, či zničiť?

0 icon

Odpáliť atómovú bombu na povrchu asteroidu a tým ho odkloniť od našej Zeme, znie ako vytrhnuté z akčného filmu. Pravdou ale je, že práve to by mohlo jedného dňa našu planétu zachrániť, píše portál Universe Today. Znie to fascinujúco, no ide o nesmierne zložitý proces. Aby to fungovalo, vedci potrebujú…

Takto môžete v Xiaomi smartfóne rozmazať časť fotky, napríklad tvár, či ŠPZ auta

0 icon

MIUI nadstavba v Xiaomi smartfónoch vo svojich útrobách schováva hromadu funkcií, ktoré sú dobre schovanými. Nedávno sme vám napríklad ukázali, ako je možné využiť kameru smartfónu, ako prenosný skener. Táto funkcia je priamo schovaná v aplikácii Fotoaparát pod položkou Viac, kde nájdete možnosť Dokumenty. Okrem iného takto vytvorené skeny dokumentov,…

SpaceX prejde skúškou ohňom pred cestou na Mars. NASA si ich vybrala, aby im pomohli pristáť na Mesiaci

0 icon

Misia Artemis je v súčasnosti jedným z najambicióznejších projektov nás ľudí v spojitosti s vesmírom naokolo nás. Ide o projekt, za ktorým stojí americká NASA a za cieľ si dala vybudovať trvalú mesačnú základňu na prirodzenej družici našej planéty. Dlhodobým cieľom tejto misie okrem iného je vybudovať základňu, ktorá by…

Armádny Magazín

„Nariadené zničiť“ — preukázala sa vina Ukrajiny za zostrelený malajský Boeing

0 icon

Ukrajina, 17.apríl 2021 (AM) – Agentúra federálneho vyšetrovania „FBL“ zverejnila dokumenty a zvukové záznamy potvrdzujúce, že to bola Ukrajina, ktorá malajzijské lietadlo zostrelila na oblohe nad Donbasom. Je dôležité hneď poznamenať, že medzinárodný vyšetr

Legendárna 58. armáda, ktorá dobyla Cchinval, bola presunutá na Krym

0 icon

Rusko, 17. apríl 2021 (AM) – Útvary 58. kombinovanej armády južného vojenského okruhu boli presunuté zo Severného Kaukazu na Krym, informovala novinárov tlačová služba južného vojenského okruhu. Na území polostrova sa armáda zaoberala streleckou prípravou.   Cvičenia sa konali na cvičisku Opu

Izraelský analytik Kedmi: Ruské ozbrojené sily majú unikátnu schopnosť zaskočiť nepriateľa

0 icon

Izrael, 17.apríl 2021 (AM) – "Ruská federácia ukázala svetu nezvyčajné schopnosti svojich ozbrojených síl, ktoré dokázali, že je schopná rýchlo a účinne reagovať na vojenskú hrozbu v blízkosti svojich hraníc." K tomuto záveru dospel známy izraelský vojenský a politický expert, bývalý šéf tajnej služby Nativ Jakov Kedmi. V živom vysielaní interne

Viete, že podľa Bismarcka sú Rusi ako ortuť? Že nacisti a Sovieti mali zavedené takmer rovnaké pravidlo a že Chorváti mali cez vojnu Kráľa hrdlorezov?

0 icon

Francúzsko, 17. apríl 2021 (AM) – Takže, viete, že...? ...Hitler v roku 1933 zaviedol vo svojich oddieloch pri kontrole počtov aj čítanie mien padlých počas pivného puču z 8. na 9. novembra 1923? Keď zaznelo meno takéhoto človeka, tak ostatní zakričali: „Prítomný!“. Niečo podobné mala zavedené aj povojnová Sovietska armáda. Pri večernýc

Američania sa pripravujú na výsadok v Arktíde

0 icon

USA, 17. apríl 2021 (AM) - USA sa snažia znížiť zaostávanie za Ruskom v Arktíde. V týchto dňoch americké pozemné vojská uzavreli zmluvu s koncernom Oshkosh Defense v kooperácii so singapurskou spoločnosťou ST Engineering a BAE Systems na vývoj vojenskej techniky pre Arktídu. Vyšlo najavo, že moderné stroj

Svetlo sveta

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

0 icon

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

0 icon

Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

0 icon

V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

Arcibiskup Sheen: Pilát a najväčší justičný omyl

0 icon

Súdny proces, o ktorom budem dnes rozprávať je proces, na ktorom bolo prítomné celé ľudstvo. Jednotlivci, ktorí sa na tomto procese nachádzajú, v skutočnosti zastupujú jednotlivé kategórie ľudí. Súdny proces sa odohrával pred miestne najvyšším predstaviteľom Rímskej ríše, ktorý sa nazýval Poncius Pilát. Na to, aby sme boli schopní porozumieť…

Najdôležitejší žalm Veľkej noci

0 icon

Autorstvo žalmov sa pripisuje kráľovi Dávidovi, ktorý približne 1000 rokov pred príchodom Krista zostavil ich podstatnú časť. Starý zákon nám hovorí, že kráľ Dávid miloval hrať na harfe a žalmy boli oslavnými piesňami radosti, ale aj žiaľu v utrpení. Skutočný význam žalmov sa vie pochopiť, ak sa ich modlíme z…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali