Vysviacky kňazov v Trnave, Košiciach, Rožňave, Prešove a Banskej Bystrici

Bratislava 12. júna 2017 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS)

 

Kandidáti diakonátu a kandidáti kňazstva prijali počas tohto víkendu na viacerých miestach svoje svätenia. TK KBS pri tejto prináša ich prehľad.

 

Prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak vysvätil sedem diakonov

Prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ vysvätil v nedeľu 11. júna v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove sedem diakonov pre Prešovskú archieparchiu. Diakonát prijali Ján Murgaš, Vladimír Noga, Tomáš Pecuch, Dominik Petrík, Maroš Sejka, Martin Tkáč a Pavol Vasiľ.

V homílii vladyka Ján vychádzal z aktuálnej Nedele všetkých svätých. Preto na základe tohto slávenia a diakonského svätenia, pripomenul aj blahoslavených mučeníkov Gréckokatolíckej cirkvi Pavla Petra Gojdiča OSBM, Vasiľa Hopka a Metoda Dominika Trčku CSsR. „Verím, že aj na našich svätencov dnes zostúpi Svätý Duch. Všetci, nielen svätenci, máme byť svätí. V dnešnom evanjeliu Ježiš hovorí: Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. Teda cesta k svätosti vedie cez svedectvo života. Byť svätým znamená žiť s Bohom, aby on riadil celý môj život.“ Vladyka ďalej svätencom povedal: „Celý váš ročník je excelentný. Hovorím to úprimne, excelovali ste na štátnych skúškach. Verím, že aj ako kňazi budete zrelí a excelentní. Chcem, aby ste aj duchovne excelovali. Aby ste mali veľkú radosť z tejto diakonskej a kňazskej služby. Ale slúžiť nie je vždy ľahké, ale vždy je to služba nesmrteľným dušiam. Túžim, aby ste sa stali svätými kňazmi. Nechajte sa preto viesť Svätým Duchom.“ Zároveň pozval predovšetkým svätencov, ale nielen ich, aby nasledujúci týždeň denne aspoň pol hodinu meditovali o svätosti. „Teším sa s vami, so všetkými, ktorí ste tu. Modlite sa za týchto nových diakonov, aj za ich manželky, aby svedčili, že sa dá sväto žiť.“

Diakonské svätenie nasledovalo v liturgii pred prositeľnou ekténiou, kde má svoje miesto. Potom diakoni pokračovali v slávení svätej liturgie už v ich novej službe. Na konci slávnosti v mene siedmich nových diakonov svätiteľovi, ako aj koncelebrujúcemu emeritnému biskupovi Jánovi Eugenovi Kočišovi, rektorovi kňazského seminára Miroslavovi Dancákovi a prítomným kňazom i všetkým veriacim poďakoval Dominik Petrík.

Kňazskú vysviacku príjmu títo diakoni z rúk prešovského arcibiskupa a metropolitu v nedeľu 18. júna 2017 o 10:00 v Bazilike Zosnutia Presvätej Bohorodičky na pútnickom mieste v Ľutine.

TK KBS informoval Ľubomír Petrík

 

Arcibiskup Orosch vysvätil troch kňazov a jedného diakona

V katedrálnom Chráme svätého Jána Krstiteľa v sobotu 10. júna popoludní trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch vysvätil troch kňazov a jedného diakona pre duchovnú službu v Trnavskej arcidiecéze.

Lukáš Blažo z farnosti Horné Orešany, Ladislav Mišura z farnosti Považany a Stanislav Žlnay z farnosti Drahovce prijali skrze ruky a konsekračnú modlitbu trnavského arcibiskupa Jána Oroscha sviatosť kňazstva. Posvätný rád diakonátu zasa prijal Lukáš Čmehíl z farnosti Vrbové. Celý obrad kňazskej a diakonskej vysviacky sa niesol v hlbokej, sústredene prežívanej duchovnej atmosfére, ktorú umocňoval aj spev trnavského Rímskokatolíckeho cirkevného hudobného spolku sv. Mikuláša na chóre katedrály. V úvode samotného obradu vysviacky predstavil trnavskému arcibiskupovi kandidátov diakonátu a kňazstva rektor Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave Daniel Ižold. Potom sa už ku všetkým štyrom kandidátom a zhromaždeným veriacim v katedrále prihovoril trnavský arcibiskup Ján Orosch.

V homílii sa o kňazstve, podľa vzoru svätého pápeža Jána Pavla II., vyjadril ako o veľkom tajomstve, v ktorom Ježiš Kristus, Veľkňaz odovzdáva svoju kňazskú moc mužovi, aby vysvätený za kňaza pokračoval v jeho diele. Odovzdal mu moc odpúšťať hriechy, sláviť Eucharistiu a svoju lásku, aby takto viedol ľudí ku spáse. Avšak Ježiš Kristus očakáva dar aj od kňaza. Očakáva jeho sebaobetovanie. Pretože dobrý pastier vedie zverené stádo, pomáha poraneným ovečkám a sýti ich eucharistickým pokrmom. To však od neho vyžaduje svätosť života. „Lebo len takíto kňazi, dobrí pastieri Božieho ľudu, naplnia svet svätosťou a budú záchranou ľudstva a sveta,“ zakončil svoj príhovor arcibiskup Orosch.

Po homílii obrad vysviacky pokračoval ďalej prostráciou kandidátov za spevu litánií ku všetkým svätým v podaní bratislavských bohoslovcov, vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou arcibiskupa. Potom pristúpili ku kandidátom ich principáli – správcovia farností, z ktorých pochádzajú, aby ich obliekli do liturgických rúch podľa dosiahnutého stupňa svätenia. Dojímavá chvíľa nastala v momente, kedy arcibiskup a všetci prítomní kňazi pristúpili k novokňazom, aby si s nimi vymenili znak pokoja a takto vyjadrili kňazskú kolegialitu.

Na záver slávnosti sa vysvätení služobníci Cirkvi poďakovali svojmu svätiteľovi za dôveru a tiež za jeho osobný príklad. Potom sa poďakovali i predstaveným seminára a rodičom, ktorým vďačia za formáciu a za výchovu. Po slovách vďaky si trnavský arcibiskup pokľakol pred vysvätenými kňazmi, aby z ich rúk prijal novokňazské požehnanie. Apoštolské požehnanie arcibiskupa Oroscha zavŕšilo bohoslužbu. Nasledovali pápežská a chrámová hymna, ktoré preplnená katedrála zaspievala zborovo. Po skončení slávnosti mohli hostia pogratulovať novým služobníkom Cirkvi k prijatej vysviacke pred katedrálnym Chrámom sv. Jána Krstiteľa či v priestoroch Trnavského arcibiskupského úradu.

TK KBS informoval Dušan Kolenčík

 

Košická arcidiecéza je od dnes bohatšia o štyroch novokňazov

Košická arcidiecéza je od soboty 10. júna 2017 bohatšia o štyroch novokňazov. Kňazské svätenia prijali v Katedrále svätej Alžbety Dp. Pavol Bujňák, Dp. Jozef Fuňak, Dp. Lukáš Imrich a Dp. Dominik Plavnický. Košický arcibiskup Mons. Bernard Bober vyzval novokňazov k starostlivosti jeden o druhého.

„Lukáš, Dominik, Jozef a Pavol, motivujte sa k dobrote srdca a horlivému kňazskému životu. S úctou a bázňou slávte Eucharistiu. Zamilujte si vysluhovanie sviatosti zmierenia. Modlitba nech je vašou silou. Vzývajte Božiu Matku, Pannu Máriu. Fatimská Madona je dnes svedkom vašich sľubov a záväzkov. Doprajte si každý deň ruženec, konajte skutky pokánia za seba i svojich veriacich a vo chvíľach pokušenia hľadajte útočisko v jej Nepoškvrnenom Srdci.“

Po litániách k všetkým svätým nasledovalo vkladanie rúk a konsekračná modlitba, skrze ktoré sa kandidáti stali kňazmi.

 

Plné znenie homílie arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera:

Excelencie – spolubratia v biskupskej službe, drahí bratia kňazi, predstavení Kňazského seminára, vyučujúci z Teologickej fakulty, principáli našich ordinandov, diakoni, rehoľnice a rehoľníci, rodičia a príbuzní našich budúcich kňazov, seminaristi, drahí bratia a sestry v Kristovi!

Hovorí sa, že aj srdce dokáže rozprávať. Má svoj hlas, rytmus i tón. Počuli ste už o tom niečo? Celá dnešná liturgia nám vysvetľuje reč Ježišovho Srdca. Dobrota, ochota a poslušnosť – vychádzajú zo srdca Dobrého pastiera. A Ježiš chce, aby aj srdcia jeho učeníkov a kňazov komunikovali takouto rečou dobroty, ochoty a poslušnosti. Ježiš je dobrý pastier a je ochotný dať aj život za svoje ovce. (Jn 10, 11-15). Pasie ich svedomito a zodpovedne, nič si nezľahčuje.

O pár minút sa budem pýtať našich kandidátov, či sú pripravení prijať kňazskú službu. Na túto otázku môžu kladne odpovedať iba vtedy, ak sú ochotní osvojiť si postoje Dobrého pastiera. Lebo ako Ježiš, tak aj oni majú tejto službe odovzdať všetko; nielen časť svojho života, nielen polovicu svojich síl, nielen kúsok svojho času – 40 hodinový pracovný týždeň a potom mám čas pre seba – ale všetky svoje sily a všetok svoj čas majú dať k dispozícii, jednoducho, seba samých, celkom a nerozdelene! Ako kňazov ich Kristus potrebuje celých a vždy.

V moci apoštolov budem na nich spolu s ďalšími kňazmi vkladať ruky a budem sa nad nimi modliť. Keď sa toto bude diať, sám Ježiš sa k nim priblíži a zjednotí sa s nimi – pevne, hlboko a tak vnútorne, že od tej chvíle budú mať účasť na jeho pastierskej službe a kňazstve. Budú poslaní, aby v Ježišovom mene vykonávali Božie skutky. Sám Dobrý pastier sa cez nich bude prihovárať svojmu ľudu, ich ústami bude ohlasovať Evanjelium a ich rukami vysluhovať sviatosti. Cez ich oči a srdce bude vyhľadávať chudobných a chorých, aby ich potešil a povzbudil.

Cez vás, milí synovia, bude sám Ježiš hovoriť k ľuďom a cez vás im dá najavo, že ich pozná, že vie o ich trápeniach i strádaniach, a že ich miluje. Toto je teda vaše povolanie i poslanie: Lásku Dobrého pastiera zaniesť ľuďom. Stali ste sa jeho blízkymi priateľmi a on vám zveruje ľudí, ktorých vykúpil svojou drahou krvou. Cez vás sa môže jeho dobrota a milosrdenstvo zviditeľniť. Preto zostaňte v jednote s Ježišom. Všetko si vyprosujte a očakávajte iba od neho. Nič nestavajte na vlastnej šikovnosti a sebestačnosti. Dôležitý je on, Dobrý pastier, ktorý sa má sprítomňovať vo vašom dobrom srdci!

Kňazi sú nástrojmi Ježiša Krista. A každý úprimný kňaz vám povie, že je iba nehodným nástrojom v Majstrových rukách. To však neznamená, že sa nemáte posväcovať a snažiť sa o svätosť. Kristus potrebuje svätých kňazov, potrebuje odvážnych kňazov, korí myslia viac na iných ako na seba. Potrebuje sa spoľahnúť na kňazov, ktorí by v situácii ohrozenia a nebezpečenstva obetovali aj život.

Milí kandidáti, ste ochotní dať za Ježiša a Cirkev aj život? Najprv ho každý deň vždy a znovu obetujte! Život celý a nerozdelený! Preto okrem Ježišovej obety, prinášajte každý deň aj obetu svojho života. Už len to, že ste na seba prijali záväzok celibátu a dnes nanovo vyjadríte sľub poslušnosti, vás vyznačuje ako mužov obety. A aj keď neskladáte sľub chudoby, ako to robia rehoľníci, kvôli obetovaniu celého svojho života pre Ježiša, vnútorne prijmite aj tú tretiu evanjeliovú radu: Buďte chudobní, ako Ježiš!

Lebo apoštol Pavol nám o Ježišovi pripomína dôležitú vec: On, hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili (2Kor 8, 9). Dnes chcú ľudia predovšetkým mať. A kto má, ten chce ešte viac! Nikdy nebude stačiť. Ježiš nám ako protiváhu ukazuje inú cestu: zriekať sa, zostať jednoduchým, skromným, bez veľkých nárokov – tak ako on! A práve vtedy sme bohatí – nesmierne bohatí! Tak sa Ježiš stáva našim bohatstvom.

Jednoduchosť, nenáročnosť a skromnosť – to nie je cieľ, ale prostriedok, aby sme účinnejšie mohli získať Krista. Skúsenejší kňazi vám potvrdia, že keď dáte niečo od seba, inou cestou sa k vám Božie požehnanie vráti a vy budete skutočne bohatí – bohatí na milosť a radosť z kňazskej služby!

Čo mi bolo ziskom, kvôli Kristovi pokladám za stratu. Pokračuje svätý Pavol. A vôbec, všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána. Preň som všetko stratil a pokladám za odpadky, aby som získal Krista (Flp 3, 7-8).

Milí ordinandi, keď nasledujete Krista, Dobrého pastiera, zriekate sa – ako on – zriekate sa manželskej lásky a milujúcej ženy. Týmto gestom sa ešte viac oslobodzujete od seba samých, aby ste boli ešte viac slobodní pre Krista. Darujete mu celé svoje srdce, aby patrilo výlučne iba jemu.

Okrem toho zložíte nový sľub poslušnosti. Ježiš nemal problém byť poslušný svojmu Otcovi. On sa stal pre nás poslušným až na smrť, až na smrť na kríži (Flp 2, 8). Keď budete mať pred očami Ježišovu poslušnosť, nikdy nezaváhate ani v poslušnosti voči biskupovi. A Boh vás za to požehná. Tak budete skutočne slobodní od iných ponúk a vlastných plánov. Túto slobodu nám vydobyl Kristus. Stojte teda pevne a nedávajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva (Gal 5,1).

Lukáš, Dominik, Jozef a Pavol, dávajte na seba pozor, jeden na druhého, ako dobrí spolužiaci a bratia. Motivujte sa k dobrote srdca a horlivému kňazskému životu. S úctou a bázňou slávte Eucharistiu. Zamilujte si vysluhovanie sviatosti zmierenia. Modlitba nech je vašou silou. Vzývajte Božiu Matku Pannu Máriu. Fatimská Madona je dnes svedkom vašich sľubov a záväzkov. Doprajte si každý deň ruženec, konajte skutky pokánia za seba i za svojich veriacich a vo chvíľach pokušenia hľadajte útočisko v jej Nepoškvrnenom Srdci.

Drahí bratia a sestry! Naša arcidiecéza dnes potrebuje viac ako kedykoľvek predtým nové nadšenie a nový závan Ducha. Ľudia zabúdajú na Boha a žijú ako keby ani neexistoval. No vždy tu bude aj dostatok takých, čo ho úprimne hľadajú a túžia po jeho Slove a prítomnosti. Preto potrebujeme dobrých pastierov s dobrým srdcom. Potrebujeme kňazov, totálne odovzdaných Kristovi a jeho službe. Potrebujeme živých svedkov Evanjelia.

Sprevádzajme našich budúcich novokňazov modlitbami a obetami. Nehanbime sa im vyjadriť vďačnosť a povzbudenie. Potrebujú našu spätnú väzbu. Svet ich bude nenávidieť, bude skúšať zraziť ich do špiny hriechu, no my im vyprosujme silu, aby ich nič nezlomilo, aby nestratili horlivosť a radosť z Ježišovho kňazstva. Iba tak získajú ďalších ľudí pre Božie kráľovstvo a stanú sa skutočne bohatými. Nech ich srdce horí v nasledovaní Dobrého pastiera a nech sa neunaví rozprávať príťažlivou rečou dobroty, ochoty a poslušnosti! AMEN

 

Júnové dni sa v slovenských diecézach tradične nesú v znamení kňazských a diakonských vysviacok

Ako prví tento rok prijali rád diakonátu v piatok 9. júna 2017 piati kandidáti z Košickej arcidiecézy – Kristián Karch, Michal Lacko, Lukáš Mohler, Peter Pasternák a Peter Schmotzer. Slávnostná svätá omša sa konala v Katedrále svätej Alžbety v Košiciach.

Prítomní boli všetci košickí biskupi – arcibiskup Mons. Bernard Bober, emeritný arcibiskup Mons. Alojz Tkáč a košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč, ktorý bol zároveň hlavným celebrantom. Práve z jeho rúk prijali diakonát aj piati kandidáti. Vo svojej homílii si zaspomínal na svoj rok diakonskej služby. Označil ho ako veľmi krásny čas, rok služby, ktorý bol tak krásny, že ubehol ako jeden deň. Nových diakonov pozval Marek Forgáč aj ku službe spolucítenia a zdieľaniu utrpenia s trpiacimi. Na záver slávnosti diakoni poďakovali svätiteľovi za dôveru, predstaveným seminára za trpezlivosť pri formácii, kňazom za vzor, bohoslovcom za spoločenstvo a rodinám za lásku a výchovu.

TK KBS informoval Jaroslav Fabian

 

Rožňavská diecéza má nových pastierov

V roku Fatimy, v ktorom sa v Rožňavskej diecéze veriaci pripravujú na októbrové zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie sa rady kňazov v sobotu 10.júna 2017 rozrástli. V Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave sa konala kňazská a diakonská vysviacka.

Vkladaním rúk otca biskupa Mons. Stanislava Stolárika prijal diakonát Peter Kovalič a presbyterát prijali dvaja kandidáti Ondrej Michalec a Martin Bunda.

Biskup Stolárik vo svojej homílii zdôraznil, že kde niet pastiera stádo sa roztráca. No poukázal aj na problémy dnešnej doby, kde napriek jeho prítomnosti pri ovečkách, chýba obeta a nestáva sa tak skutočným pastierom. Preto apeloval na dôležitosť modlitby za „dobrých pastierov“ a pripomenul jednoduchú definíciu kňazstva svätého farára z Arsu – obeta lásky. Ak sa táto obeta stráca v jednoduchých každodenných úkonoch, stráca sa aj kňazská identita. Na záver vyzval všetkých kňazov, aby v sebe živili obrovskú vďačnosť voči všetkým, ktorí im vyprosili tento nezaslúžený a nesmierny dar a svätencov zveril pod ochranný plášť Panny Márie Fatimskej.

TK KBS informoval Lukáš Tkáč

 

Banskobystrická diecéza má šesť nových diakonov

V sobotu 10. júna 2017 bolo vo farskom Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici vysvätených šesť nových diakonov pre Banskobystrickú diecézu. Ich svätiteľom bol Mons. Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup.

V úvode slávnostnej svätej omše privítal biskup Chovanec kandidátov diakonátu, ich rodiny a priateľov, ako aj všetkých prítomných. Vo svojej homílii vychádzal z obrazu mince, ktorá ma dve strany: líce a rub. Podobne aj Kristov služobník – diakon musí mať dva rozmery: ohlasovanie a službu. Ten, kto naozaj ohlasuje, ten slúži a kto naozaj slúži, ten ohlasuje Krista. Ďalej sa zamýšľal nad tým, ako môže Cirkev v dnešnom svete, kde stav sluhu zanikol, ustanovovať niekoho za sluhu. Odpoveďou je, že keby to tak neustanovil Kristus, Cirkev by sa na to neodvážila. Mons. Marián Chovanec sa inšpiroval pápežom Františkom a kandidátom diakonátu hovoril o troch krokoch, ktoré sú potrebné na to, aby sa stali Pánovými služobníkmi. Prvý krok spočíva v slobode od seba samého. V druhom kroku treba byť slobodným od druhých, pretože Kristov služobník sa nemá riadiť podľa toho, čo sa ľuďom páči. Má im slúžiť, no nie podľa ich vôle, ale podľa vôle a poriadku Krista. Tretím krokom je každodenná dispozícia Bohu. Teda byť pripravený na to, že nás Boh prekvapí, čo nie je možné bez poníženej skromnosti. Nedá sa to však dosiahnuť, ak denne nestojíme pri oltári a chýba nám každodenná modlitba.

Po homílii nasledovala vysviacka kandidátov. Otec biskup vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou vysvätil šesť nových diakonov: Dominika Kučeru z Kováčovej, Lukáša Lišku z Banskej Štiavnice, Michala Martinku z Novej Bane, Jozefa Slavkovského z Banskej Bystrice-Sásová, Mariana Urama z Michalovej a Patrika Špánika zo Sebechlieb. Novovysvätení diakoni sa následne aktívne zapojili do slávenia svätej omše. Na záver Lukáš Liška v mene nových diakonov poďakoval všetkým, ktorí ich sprevádzali na ceste povolania. Takisto vyjadril úprimnú vďaku všetkým, ktorí sa akokoľvek zapojili do prípravy a priebehu slávnosti.

Diakoni budú počas jedného roka pôsobiť v týchto farnostiach Banskobystrickej diecézy: Dominik Kučera – Zvolen-mesto, Lukáš Liška – Prievidza-mesto, Michal Martinka – Nová Baňa, Jozef Slavkovský – Banská Bystrica-mesto, Marian Uram – Prievidza-Zapôtočky, Patrik Špánik – Veľký Krtíš.

TK KBS informoval Peter Výboh

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Slovinsko sa stalo prvou bývalou komunistickou európskou krajinou, ktorá legalizovala manželstvá osôb rovnakého pohlavia

0 icon

Belehrad 7. októbra 2022 (HSP/rmx.news/Foto:Pixabay)   Občania Slovinska odmietli manželstvá osôb rovnakého pohlavia v troch celoštátnych referendách, ale najvyšší súd krajiny prinútil parlament zmeniť zákon Slovinský parlament v utorok prijal novelu, ktorou sa Slovinsko stalo prvou krajinou vo východnej Európe, ktorá legalizovala manželstvá a adopcie osôb rovnakého pohlavia, ale cesta…

Elity cúvajú od podpory Ukrajiny. Ich dôvod sa dá pochopiť

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Foto:Screenshot)   Musk navrhol "mierový plán" pre Ukrajinu. Keďže tento vyzeral skoro ako keby ho predložila Moskva, vyvolal priam hysterickú reakciu Kyjeva, bežných Ukrajincvo a ich podporovateľov Musk však v svojej línii pokračuje aj po tejto zdrvujúcej kritike. Naposledy tak reagoval na článok v Kyivpost a…

Kým Dědeček je na slobode, vodič, ktorý zrazil v Čadci matku s dvomi deťmi, poputuje do väzby

0 icon

Čadca 7. októbra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-KR PZ v Žiline)   Vodič, ktorý zrazil na chodníku v Čadci matku s dvomi deťmi, poputuje do väzby. Sudkyňa Okresného súdu v Čadci o tom rozhodla v neprítomnosti obvineného. Uznesenie o vzatí do väzby nie je právoplatné. Prokurátor sa vzdal práva na podanie sťažnosti.…

Analytik: Zuzana Čaputová ako prezidentka je jeden veľký zlý vtip

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Prezidentka Zuzana Čaputová sa zatiaľ ako jediná hlava štátu na svete zapojila do prvoplánovej ľudovej zábavy o fiktívnej anexii Kaliningradu. Na vtip prezidentky sa rozhodol zareagovať analytik a komentátor Eduard Chmelár. Jeho príspevok, ktorý zverejnil na sociálnej sieti, prinášame v plnom znení, bez…

Kolíková: Súdna reforma bola od nového roka pripravená

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) je presvedčená, že súdna reforma bola pripravená tak, aby od 1. januára 2023 mohla byť rozbehnutá na súdoch. Uviedla to v reakcii na plán súčasného ministra Viliama Karasa posunúť implementáciu súdnej mapy o päť mesiacov "Samozrejme, každá…

Plénum nebolo pri rozpočte uznášaniaschopné, schôdza pokračuje v utorok

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann,Jaroslav Novák)   Plénum Národnej rady (NR) SR nebolo ani na druhý pokus uznášaniaschopné pri hlasovaní o posunutí novely zákona o štátnom rozpočte do druhého čítania. Predseda parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár preto prerušil schôdzu a pokračovať bude v utorok (11. 10.)…

Politický duel v Prešovskom kraji prinesie asi tesný výsledok. Kto bude županom?

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:  TASR–Milan Kapusta)   Vo volebnom dueli o post prešovského župana sa stretnú dvaja kandidáti s reálnymi šancami - súčasný župan Milan Majerský (KDH) a riaditeľ kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák, ktorého podporujú strany Smer, Hlas a SNS V snahe podporiť…

Kolaps Ukrajiny sa blíži – a my vieme, kam udrieť. Už to robíme, píšu Rusi

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Svpressa/Foto:TASR/AP,Andrii Marienko))   Čo umožní ruskej armáde prekaziť útočný zápal ukrajinských ozbrojených síl Uvedomenie si, že čiastočná mobilizácia vyhlásená ruským prezidentom Vladimírom Putinom čoskoro ukončí mnohonásobnú početnú prevahu "žlto-blankytných obrancov krajiny najstatočnejších prezidentov", postrkuje krvavého pianistu z Bankovej (pejoratívna prezývka Zelenského, ktorý v jednom zo seriálov…

Robert Trefný: Past na blbečky sklapla

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Petrhampl/Foto:Pixabay)   Článok z kategórie Česky Mnoho lidí a troufám si říci, že desítky, možná stovka tisíc, možná více, letos přecházejí z plynu na tepelná čerpadla. Vede je k tomu zoufalá situace ohledně plynu, vyvolaná ideologií Zeleného údělu. Jenže uspokojení těchto lidí se konat nebude. Jestliže…

Mortal combat pokračuje. Cigániková podstúpila testy na drogy. Šírila o nej Tabák klamstvá?

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Bitka poslankýň v bare stále doznieva (Schválne?). Stále sa drží ako téma číslo dva slovenského bulváru. Janka Bittó Cigániková dnes na sociálnej sieti zverejnila svoje testy na drogy, ktoré si dala urobiť po incidente, krátkodobý i dlhodobý. Prvý dokazuje, že žiadne drogy neužila tri…

NAJNOVŠIE

BLOG

Marián Servátka

Ako Wanda zachránila návštevu Jána Pavla II. Wanda Póltawska a dvaja svätí

0icon

Wanda Póltawska, blízka spolupracovníčka biskupa i kardinála Karola Wojtylu, ale aj  pápeža Jána Pavla II., lekárka, psychiatrička. Jej životopis si možno vyhľadať. O Wande som vedel, že spoločne s manželom boli naozaj najbližšími priateľmi Karola Wojtylu, neved

Pavel Jacz

Matovič: „Jak mi zobák narostol, tak vypravam“! Poslanec Taraba sa prejavil ako dobrý stratég.

0icon

  Minister Matovič zostáva v kresle. Až 90 percent národa by ho najradšej videlo, či lepšie vyslovené nevidelo vôbec. A nie to ešte na ministerskej stoličke. No ani to tomuto trnavskému štricákovi nestačí, aby tvrdil, že sa nepodvolí vydieračom a NIE JE PRILEPENÝ NA STOLIČKE!!!, ak

Erik Majercak

Putin a Biden sa dohodli. Procesy, ktoré sledujeme sú naplánované a politici hrajú svoju časť. Politické divadlo je nutné, aby sa „vysvetlilo ľuďom“ prečo veci idú tak ako idú

0icon

V súčasnosti prebieha špeciálna operácia na likvidáciu ekonomiky EU. Ukrajina je nástrojom, pomocou ktorého prebieha táto likvidácia. Putin, keď vchádzal na Ukrajinu vedel, že nič nehrozí zo západu, pretože sa dohodli dopredu ako to bude. Všetky tie dodávky zbraní, všetka tá šaškáreň je len divadlo pre nás bežných ľud&iacut

Boris Mesár

Pomsta a peniaze: v OPEC+ dosiahol Putin dvojité víťazstvo nad Západom

0icon

Tým, že sa Rusko v rámci OPEC+ dohodlo na znížení ťažby ropy o 2 milióny barelov denne, v podstate vymenilo niekoľko zahraničných žoldnierov zajatých NWO za miliardy dolárov príjmov a krízu na Západe.Rozhodnutie OPEC+ je výhodné pre RuskoHovoríme o výmene väzňov, ktorú začiatkom septembra sprostredkovala Saudská Arábia a osobne p

Slavěna Vorobelová

Krajniakov bič na ZŤP a sociálne zariadenia

0icon

Sme rodina pripravuje nový bič na opatrovateľov a zariadenia sociálnych služieb V čase najväčšej kr&iacut

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke členovia družstva \"Jove de Tarragona\" reagujú po páde svojej veže počas 28. ročníka súťaže v stavaní ľudských veží v španielskom meste Tarragona

Autor: TASR/AP-Joan Mateu Parra

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Slovinsko sa stalo prvou bývalou komunistickou európskou krajinou, ktorá legalizovala manželstvá osôb rovnakého pohlavia

0 icon

Belehrad 7. októbra 2022 (HSP/rmx.news/Foto:Pixabay)   Občania Slovinska odmietli manželstvá osôb rovnakého pohlavia v troch celoštátnych referendách, ale najvyšší súd krajiny prinútil parlament zmeniť zákon Slovinský parlament v utorok prijal novelu, ktorou sa Slovinsko stalo prvou krajinou vo východnej Európe, ktorá legalizovala manželstvá a adopcie osôb rovnakého pohlavia, ale cesta…

Elity cúvajú od podpory Ukrajiny. Ich dôvod sa dá pochopiť

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Foto:Screenshot)   Musk navrhol "mierový plán" pre Ukrajinu. Keďže tento vyzeral skoro ako keby ho predložila Moskva, vyvolal priam hysterickú reakciu Kyjeva, bežných Ukrajincvo a ich podporovateľov Musk však v svojej línii pokračuje aj po tejto zdrvujúcej kritike. Naposledy tak reagoval na článok v Kyivpost a…

Kým Dědeček je na slobode, vodič, ktorý zrazil v Čadci matku s dvomi deťmi, poputuje do väzby

0 icon

Čadca 7. októbra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-KR PZ v Žiline)   Vodič, ktorý zrazil na chodníku v Čadci matku s dvomi deťmi, poputuje do väzby. Sudkyňa Okresného súdu v Čadci o tom rozhodla v neprítomnosti obvineného. Uznesenie o vzatí do väzby nie je právoplatné. Prokurátor sa vzdal práva na podanie sťažnosti.…

Analytik: Zuzana Čaputová ako prezidentka je jeden veľký zlý vtip

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Prezidentka Zuzana Čaputová sa zatiaľ ako jediná hlava štátu na svete zapojila do prvoplánovej ľudovej zábavy o fiktívnej anexii Kaliningradu. Na vtip prezidentky sa rozhodol zareagovať analytik a komentátor Eduard Chmelár. Jeho príspevok, ktorý zverejnil na sociálnej sieti, prinášame v plnom znení, bez…

Kolíková: Súdna reforma bola od nového roka pripravená

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) je presvedčená, že súdna reforma bola pripravená tak, aby od 1. januára 2023 mohla byť rozbehnutá na súdoch. Uviedla to v reakcii na plán súčasného ministra Viliama Karasa posunúť implementáciu súdnej mapy o päť mesiacov "Samozrejme, každá…

Plénum nebolo pri rozpočte uznášaniaschopné, schôdza pokračuje v utorok

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann,Jaroslav Novák)   Plénum Národnej rady (NR) SR nebolo ani na druhý pokus uznášaniaschopné pri hlasovaní o posunutí novely zákona o štátnom rozpočte do druhého čítania. Predseda parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár preto prerušil schôdzu a pokračovať bude v utorok (11. 10.)…

Politický duel v Prešovskom kraji prinesie asi tesný výsledok. Kto bude županom?

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:  TASR–Milan Kapusta)   Vo volebnom dueli o post prešovského župana sa stretnú dvaja kandidáti s reálnymi šancami - súčasný župan Milan Majerský (KDH) a riaditeľ kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák, ktorého podporujú strany Smer, Hlas a SNS V snahe podporiť…

Kolaps Ukrajiny sa blíži – a my vieme, kam udrieť. Už to robíme, píšu Rusi

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Svpressa/Foto:TASR/AP,Andrii Marienko))   Čo umožní ruskej armáde prekaziť útočný zápal ukrajinských ozbrojených síl Uvedomenie si, že čiastočná mobilizácia vyhlásená ruským prezidentom Vladimírom Putinom čoskoro ukončí mnohonásobnú početnú prevahu "žlto-blankytných obrancov krajiny najstatočnejších prezidentov", postrkuje krvavého pianistu z Bankovej (pejoratívna prezývka Zelenského, ktorý v jednom zo seriálov…

Robert Trefný: Past na blbečky sklapla

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Petrhampl/Foto:Pixabay)   Článok z kategórie Česky Mnoho lidí a troufám si říci, že desítky, možná stovka tisíc, možná více, letos přecházejí z plynu na tepelná čerpadla. Vede je k tomu zoufalá situace ohledně plynu, vyvolaná ideologií Zeleného údělu. Jenže uspokojení těchto lidí se konat nebude. Jestliže…

Mortal combat pokračuje. Cigániková podstúpila testy na drogy. Šírila o nej Tabák klamstvá?

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Bitka poslankýň v bare stále doznieva (Schválne?). Stále sa drží ako téma číslo dva slovenského bulváru. Janka Bittó Cigániková dnes na sociálnej sieti zverejnila svoje testy na drogy, ktoré si dala urobiť po incidente, krátkodobý i dlhodobý. Prvý dokazuje, že žiadne drogy neužila tri…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

the_ad_group(59762); ?>

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marián Servátka

Ako Wanda zachránila návštevu Jána Pavla II. Wanda Póltawska a dvaja svätí

0icon

Wanda Póltawska, blízka spolupracovníčka biskupa i kardinála Karola Wojtylu, ale aj  pápeža Jána Pavla II., lekárka, psychiatrička. Jej životopis si možno vyhľadať. O Wande som vedel, že spoločne s manželom boli naozaj najbližšími priateľmi Karola Wojtylu, neved

Pavel Jacz

Matovič: „Jak mi zobák narostol, tak vypravam“! Poslanec Taraba sa prejavil ako dobrý stratég.

0icon

  Minister Matovič zostáva v kresle. Až 90 percent národa by ho najradšej videlo, či lepšie vyslovené nevidelo vôbec. A nie to ešte na ministerskej stoličke. No ani to tomuto trnavskému štricákovi nestačí, aby tvrdil, že sa nepodvolí vydieračom a NIE JE PRILEPENÝ NA STOLIČKE!!!, ak

Erik Majercak

Putin a Biden sa dohodli. Procesy, ktoré sledujeme sú naplánované a politici hrajú svoju časť. Politické divadlo je nutné, aby sa „vysvetlilo ľuďom“ prečo veci idú tak ako idú

0icon

V súčasnosti prebieha špeciálna operácia na likvidáciu ekonomiky EU. Ukrajina je nástrojom, pomocou ktorého prebieha táto likvidácia. Putin, keď vchádzal na Ukrajinu vedel, že nič nehrozí zo západu, pretože sa dohodli dopredu ako to bude. Všetky tie dodávky zbraní, všetka tá šaškáreň je len divadlo pre nás bežných ľud&iacut

Boris Mesár

Pomsta a peniaze: v OPEC+ dosiahol Putin dvojité víťazstvo nad Západom

0icon

Tým, že sa Rusko v rámci OPEC+ dohodlo na znížení ťažby ropy o 2 milióny barelov denne, v podstate vymenilo niekoľko zahraničných žoldnierov zajatých NWO za miliardy dolárov príjmov a krízu na Západe.Rozhodnutie OPEC+ je výhodné pre RuskoHovoríme o výmene väzňov, ktorú začiatkom septembra sprostredkovala Saudská Arábia a osobne p

Slavěna Vorobelová

Krajniakov bič na ZŤP a sociálne zariadenia

0icon

Sme rodina pripravuje nový bič na opatrovateľov a zariadenia sociálnych služieb V čase najväčšej kr&iacut

Vášeň v Tebe

10 statusov, ktorým sa na sociálnych sieťach určite vyhnite

0 icon

Sociálne siete umožnili okamžite zdieľať to, čo aktuálne prežívame. Ale niektoré situácie nie sú veľmi vhodné (sú priam nevhodné), aby ste ich zdieľali s celým svetom, respektíve so širokým okolím ľudí, ktorých máte medzi priateľmi. Odborníčka na spoločenskú etiketu upozornila na 10 situácií, pri ktorých ženy postupujú na sociálnych sieťach nesprávne.…

Košický maratón vyhral nielen Keňan Kerio, ale aj Slovák Maroš Kudlík, ktorému zákerná choroba vzala nohu

0 icon

Uplynulý víkend sa v Košiciach uskutočnil 99. ročník Medzinárodného maratónu mieru, ktorý je najstarším v Európe. Svoj post víťaza s časom 2:07:16 h obhájil kenský vytrvalec Reuben Kerio. V metropole východného Slovenska tak Keňan triumfoval už po tretí raz. Zo Slovákov sa najlepším bežcom stal Marián Zimmermann s čašom 2:28:19 h.

Wau, to je rozdiel! Ženy sa najprv nalíčili samy, a potom sa zverili do rúk vizážistky

0 icon

Vlastnosťou každej ženy je túžba a snaha byť krásna. Ak máte malú dcéru, určite sa vám už stalo, že ste ju prichytili pri používaní vášho rúžu či špirály. Na zahodenie nie je ani lícenka či ceruzka na obočie. Ku kráse, ktorú je vidieť aj navonok, nám teda pomáha líčenie. Make-up…

Peterson porozprával o ženských sexuálnych fantáziách. Akú úlohu v nich zohráva rozprávka Kráska a zviera?

0 icon

Uznávaný klinický psychológ, autor kníh 12 pravidiel pre život a Za hranicou poriadku - Jordan Peterson - v jednej zo svojich prednášok porozprával o ženskej sexuálnej fantázii. Jeho vyjadrenia však nie sú založené na rozhovoroch so ženami. Možno vás to prekvapí, ale na ženské sexuálne fantázie sa podľa jeho slov zamerali inžinieri z Googlu.…

Násilie "Pána Smitha" v realite? Angelina Jolie prezradila, čo sa dialo na palube lietadla

0 icon

Americká herečka Angelina Jolie podala žalobu na bývalého manžela Brada Pitta a obvinila ho z domáceho násilia, informuje portál People. Podľa žaloby Pitt počas konfliktu v súkromnom lietadle v roku 2016 chytil jedno z ich detí pod krk a ďalšie mal udrieť päsťou do tváre.

Armádny Magazín

Šéf Wagnerovcov: Patríme do strany "Vojna až do konca za každú cenu, aby sme neurobili hanbu Veľkému Rusku"

0 icon

Rusko, 7.október 2022 (AM) – Ozbrojené sily Ruskej federácie pokračujú v špeciálnej vojenskej operácii, o jej priebehu informoval generálporučík Igor Konašenkov.V kupjanskom smere sa Kyjev so silami až troch práporových taktických skupín neúspešne pokúsil obnoviť ofenzívu na Peršotravnevoje, Kislovku a Berestov

Celému svetu odľahlo a Kyjev sa ospravedlňuje - Zelenský nemyslel jadrový útok na Rusko ale sankcie

0 icon

Ukrajina, 7.október 2022 (AM) – Zelenského vyjadrenia pre Austrálsky Lowey Institute o potrebe, aby NATO zahájilo preventívny úder proti Rusku, vyvolali ostrú reakciu logicky na ruskej strane, ale mimoriadne negatívne hodnotenia Zelenského výrokov sa prejavili aj v zahraničí. V tureckých médiách sa objavili materiály, ktoré hovoria, že slová u

Tréning baklanky priamo z ruského väzenia

0 icon

Rusko, 7.október 2022 (AM) – Na našom portáli som už písal o baklanke - systéme bitky ruských chuligánov, ktorý je vo svojej podstate veľmi jednoduchý a pre niekoho nesmierne surový a nečestný. Každý ruský vor, chuligán, ban

Hlavné tajomstvo nacistickej svastiky

0 icon

Nemecko, 7.október 2022 (AM) – Ani jedna ideológia, ani jedna politická strana, ani jedna armáda, ani jeden štát... sa nikdy nezaobídu bez symbolov. Zástavy, erby, pečate, štandardy, rukávnikové pásiky, dokumenty – toto všetko a mnohé ďalšie ľudia potrebujú, aby mali pocit príslušnosti k nejakému systému. Svojho času veľkú pozornosť venovalo názornej propagan

Ako môže Rusko reagovať na ukrajinské obrnené „džihád-mobily“

0 icon

Rusko, 7.október 2022 (AM) – Špeciálna operácia na Ukrajine odhalila ďalšiu nuansu moderných vojen – aktívne využitie ľahkých obrnených vozidiel v bojových operáciách. Je rýchle a manévrovateľné, dlhé vzdialenosti prekonáva rýchlejšie ako tanky, okrem automatických kanónov a guľometov môže byť vybavené protitankovými a protilietadlovými strelami. Prečo i

FOTO DŇA

Na snímke členovia družstva \"Jove de Tarragona\" reagujú po páde svojej veže počas 28. ročníka súťaže v stavaní ľudských veží v španielskom meste Tarragona

Autor: TASR/AP-Joan Mateu Parra

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali