Všetko je zlé, ako tvrdí opozícia, alebo všetko je fajn, ako vyhlasuje vláda? Posúďte sami

Bratislava 21. augusta 2015 (HSP/Foto:TASR-František Iván)

 

Občania sú v rozpakoch. Opozícia tvrdí, že na Slovensku je všetko zlé a bude ešte horšie, pretože súčasná vláda nevie vládnuť a ničí hospodárstvo. Naopak vláda ubezpečuje, že všetko je okey a bude ešte lepšie, pretože najlepšie vie, ako riadiť tento štát

Ilustračné foto
Ilustračné foto

Kde je potom pravda? Trochu sa k nej priblížiť umožňujú suché štatistiky, ktoré pripravujú analytici, odborníci, štatistici. Je tu predsa možnosť oboznámiť sa so situáciou lepšie, vytvoriť si objektívnejší názor, aj keď nemusí byť stopercentne objektívny: čísla ešte nie sú všetko. Ale predsa – tieto čísla poukazujú na reálny vývoj situácie v krajine. Nie sú to prázdne reči politikov, ale odzrkadlenie reality.

Podobný realistický pohľad na vývoj slovenského hospodárstva v prvom polroku 2015 pripravil Štatistický úrad Slovenskej republiky. Je situácia viac optimistická alebo pesimistická? Má pravdu skôr opozícia alebo vláda? Čitatelia to môžu posúdiť sami.

Štatistický úrad SR vo svojej správe uvádza, že Index priemyselnej produkcie (IPP) 1) v júni oproti júnu 2014 vzrástol o 6,4 %. Produkciu ovplyvnil rast v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 2) o 3 % a v priemyselnej výrobe o 6,9 %. Pokles bol v ťažbe a dobývaní o 2,9 %.

Z odvetví priemyslu bol rast najmä vo výrobe dopravných prostriedkov o 8,2 %, vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 116 %, vo výrobe strojov a zariadení i. n. 3) o 14,9 %, vo výrobe výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 8,4 % a vo výrobe elektrických zariadení o 11,7 %. Celkovú produkciu ovplyvnil pokles vo výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 3,1 %, vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 3,9, vo výrobe základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov o 13,8 % a vo výrobe chemikálií a chemických produktov o 2,7 %.

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa zvýšil objem výroby predmetov dlhodobej spotreby o 14,7 %, produkcie súvisiacej s energetikou o 12,5 %, výroby investičných prostriedkov o 7 %, produkcie predmetov krátkodobej spotreby o 6,3 % a výroby pre medzispotrebu o 2,6 %.  Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v júni oproti máju zvýšila o 1,4 %. Za šesť mesiacov oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka vzrástol index priemyselnej produkcie o 4,9 %, v tom v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 6,3 %, priemyselnej výrobe o 4,7 %, v ťažbe a dobývaní o 4 %. Tržby za vlastné výkony a tovar 4) v priemysle v júni v porovnaní s májom 5) vzrástli v stálych cenách o 4,5 %. V júni v porovnaní s júnom 2014 boli vyššie o 11 %. Od začiatku roka oproti rovnakému obdobiu v predchádzajúcom roku vzrástli o 6,6 %.

Stavebná produkcia v júni dosiahla hodnotu 513,9 mil. eur a oproti júnu 2014 vzrástla v stálych cenách o 26 %. Stavebná produkcia realizovaná stavebnými firmami v tuzemsku v objeme 492,8 mil. Eur bola v porovnaní s júnom predchádzajúceho roka vyššia o 27,3 %. Vývoj tuzemskej produkcie ovplyvnilo výrazné medziročné zvýšenie novej výstavby, vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 42,8 % na 374,2 mil. eur. Opravy a údržba klesli o 3,8 % na 114,6 mil. eur. V štruktúre tuzemskej produkcie nová výstavba tvorila 75,9 %, podiel prác na opravách a údržbe sa znížil na 23,3 %. Z pohľadu výrobného zamerania pokračovala rýchlejšia výstavba na inžinierskych stavbách, v rámci ktorej sa prestavaný objem zvýšil o 79 % na 197,1 mil. eur. Produkcia na budovách vzrástla o 7 % na 295,7 mil. eur. Priemerná denná produkcia v hodnote 23,4 mil. eur sa zvýšila o 20,2 %. Produkcia v zahraničí vzrástla o 0,8 % a z celkového objemu produkcie tvorila 4,1 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola stavebná produkcia v júni o 2 % vyššia ako v máji. Stavebná produkcia za šesť mesiacov v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2014 vzrástla o 12,9 % na 2 114,4 mil. eur.

V stavebných podnikoch boli v júni oproti máju 5) tržby za vlastné výkony a tovar vyššie v stálych cenách o 1,9 %. V júni v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka vzrástli o 26,9 % a od začiatku roka o 16,8 %. Tržby za vlastné výkony a tovar v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov 6) v júni v porovnaní s májom 5) klesli v stálych cenách o 2,2 %. V júni v porovnaní s júnom 2014 sa zvýšili o 13,7 %. Tržby vzrástli v predaji motorových vozidiel o 19,4 % a v predaji dielov a príslušenstva motorových vozidiel o 6,2 %. V oprave a údržbe motorových vozidiel sa tržby znížili o 2,8 %. Od začiatku roka boli tržby v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov medziročne vyššie o 14,4 %.

Vo veľkoobchode vzrástli 7) tržby za vlastné výkony a tovar v júni oproti máju 5) v bežných cenách o 2,4 %. Oproti júnu 2014 boli vyššie o 8,3 %. Vyššie tržby boli vo veľkoobchode so zariadeniami pre informačné a komunikačné technológie o 48,9 %, vo veľkoobchode so strojmi, zariadeniami a príslušenstvom o 11,8 %, nešpecializovanom veľkoobchode o 10,9 %, veľkoobchode s tovarom pre domácnosť o 7,2 %, vo veľkoobchode s potravinami, nápojmi a tabakom a v ostatnom špecializovanom veľkoobchode zhodne o 5,8 %. Tržby sa znížili vo veľkoobchode s poľnohospodárskymi surovinami a živými zvieratami o 8,4 % a v sprostredkovaní veľkoobchodu o 0,2 %. Za šesť mesiacov tržby medziročne vzrástli o 2,2 %.

V júni v porovnaní s májom 5) boli tržby za vlastné výkony a tovar v maloobchode 8) v stálych cenách vyššie o 0,4 %. Medziročne vzrástli o 3 %. Zvýšenie súviselo predovšetkým s rastom tržieb v maloobchode so zariadeniami pre informačné a komunikačné technológie o 46,5 %, maloobchode s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach o 21,8 %, maloobchode mimo predajní, stánkov a trhov o 7 %, maloobchode s tovarom pre kultúru a rekreácie o 6,7 %, maloobchode s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach o 4,9 %. Pokles tržieb bol iba v maloobchode s ostatným tovarom pre domácnosť v špecializovaných predajniach o 2,3 % a v maloobchode v stánkoch a na trhoch o 0,2 %. V priemere za šesť mesiacov v porovnaní so šiestimi mesiacmi roku 2014 sa tržby zvýšili o 1 %. Tržby za vlastné výkony a tovar v ubytovaní boli v júni oproti máju 5) vyššie v stálych cenách o 2,1 %. V júni oproti júnu 2014 vzrástli o 6,8 %. Od začiatku roka v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa tržby zvýšili o 2,2 %.

V činnostiach reštaurácií a pohostinstiev vzrástli tržby za vlastné výkony a tovar v júni oproti máju 5) v stálych cenách o 0,9 %. Medziročne boli vyššie o 6,4 %. Za šesť mesiacov v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2014 tržby vzrástli o 4 %.

V doprave a skladovaní, vrátane poštových služieb a služieb kuriérov, tržby za vlastné výkony a tovar v júni oproti máju 5) vzrástli v bežných cenách o 2,8 %. V júni v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka boli vyššie o 6,3 %. Na zvýšení tržieb sa podieľali pozemná doprava a doprava potrubím o 14,4 %, poštové služby a služby kuriérov o 3,9 % a vodná doprava o 37,2 %. Nižšie tržby boli v skladových a pomocných činnostiach v doprave o 3,3 % a v leteckej doprave o 17,4 %. Od začiatku roka oproti rovnakému obdobiu minulého roka tržby vzrástli o 5,1 %.

V júni sa nákladnou dopravou prepravilo 19,8 mil. ton tovaru. Oproti rovnakému obdobiu roku 2014 sa preprava tovaru zvýšila o 2,8 %. Vo verejnej doprave vzrástla o 15,3 % a v cestnej neverejnej doprave klesla o 20,1 %. Podiel dopravných podnikov na celkovej preprave tovaru vzrástol medziročne o 7,9 percentuálneho bodu. Výkony v tonokilometroch medziročne boli vyššie o 9,8 %. Osobnou dopravou prepravili dopravné podniky 58,5 mil. osôb. Medziročne bola preprava osôb vyššia o 3,6 %. Výkony v osobokilometroch sa zvýšili o 11 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar v informačných a komunikačných činnostiach v júni oproti máju 5) klesli v bežných cenách o 0,5 %. Medziročne sa zvýšili o 0,3 %. Podstatnou mierou sa na nich podieľali tržby za počítačové programovanie (43,7 %) a v telekomunikáciách (36,1 %). Rast tržieb bol v telekomunikáciách o 11,3 %, v nakladateľských činnostiach o 3,4 % a v činnostiach pre rozhlasové a televízne vysielanie o 11,2 %. Pokles tržieb bol v počítačovom programovaní o 6 % a v informačných službách o 6,8 %. Za šesť mesiacov v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2014 boli tržby vyššie o 1,6 %.

Vo vybraných trhových službách v júni v porovnaní s májom 5) tržby za vlastné výkony a tovar vzrástli v stálych cenách o 0,9 %. V júni oproti júnu 2014 boli vyššie o 6,1 %. Najvyšší podiel na tržbách bol za nehnuteľnosti, odborné a technické činnosti 56,6 %, administratívne a podporné služby 25,1 %, umenie, zábavu a rekreáciu 12,9 %. Rast tržieb bol v administratívnych a pomocných kancelárskych a iných obchodných činnostiach o 20,3 %, právnych a účtovníckych činnostiach o 16,7 %, činnostiach herní a stávkových kancelárií o 15,3 % a v činnostiach v oblasti nehnuteľností o 2,5 %. Pokles tržieb bol najmä za činnosti reklamy a prieskumu trhu o 10,7 %, bezpečnostné a pátracie služby o 6,2 % a za architektonické a inžinierske činnosti o 4,3 %. V priemere za šesť mesiacov oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka tržby vzrástli o 4,5 %.

Zamestnanosť v júni oproti júnu 2014 bola vyššia v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 5,9 %, vybraných trhových službách o 4,7 %, v informačných a komunikačných činnostiach o 2,9 %, v priemysle o 1,9 %, v predaji a oprave motorových vozidiel o 0,8 % a vo veľkoobchode o 0,5 %. Nižší počet zamestnaných osôb bol v ubytovaní o 2,3 %, v stavebníctve o 1,1 %, v doprave a skladovaní o 0,7 % a v maloobchode o 0,6 %.

V porovnaní so šiestimi mesiacmi roku 2014 vzrástla zamestnanosť vo vybraných trhových službách o 7,2 %, v informačných a komunikačných činnostiach o 2,8 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 1,8 %, v priemysle o 1,7 %, v doprave a skladovaní o 1,4 %, v predaji a oprave motorových vozidiel o 1,2 % a vo veľkoobchode o 0,3 %. Klesla v ubytovaní o 3,9 %, v stavebníctve o 1,5 % a v maloobchode o 0,8 %.

Priemerná nominálna mesačná mzda 9) sa zvýšila v júni oproti júnu 2014 v stavebníctve o 6,1 %, v doprave a skladovaní o 5 %, v predaji a oprave motorových vozidiel o 4,2 %, v maloobchode o 4 %, v priemysle o 3,7 %, v informačných a komunikačných činnostiach o 3,3 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 2,7 % a vo vybraných trhových službách o 1,8 %. Klesla vo veľkoobchode o 1,8 % a v ubytovaní o 0,3 %.

Reálna mzda v júni oproti júnu 2014 vzrástla v stavebníctve o 6,2 %, v doprave a skladovaní o 5,1 %, v predaji a oprave motorových vozidiel o 4,3 %, v maloobchode o 4,1 %, v priemysle o 3,8 %, v informačných a komunikačných činnostiach o 3,4 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 2,8 % a vo vybraných trhových službách o 1,9 %. Znížila sa vo veľkoobchode o 1,7 % a v ubytovaní o 0,2 %.

V priemere za šesť mesiacov mali najvyššiu priemernú nominálnu mesačnú mzdu zamestnanci v informačných a komunikačných činnostiach 1 752 eur. V priemysle dosiahla 937 eur, predaji a oprave motorových vozidiel 845 eur, veľkoobchode 808 eur, vybraných trhových službách 806 eur, doprave a skladovaní 791 eur, ubytovaní 623 eur, stavebníctve 595 eur, maloobchode 591 eur, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev 375 eur.

Za šesť mesiacov oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka sa zvýšila mzda v ubytovaní o 4,7 %, v predaji a oprave motorových vozidiel, v doprave a skladovaní zhodne o 3,7 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 2,7 %, v stavebníctve o 2,4 %, v priemysle o 2,3 %, v maloobchode o 2,2 %, vybraných trhových službách o 0,3 %, v informačných a komunikačných činnostiach o 0,1 %. Znížila sa iba vo veľkoobchode o 1,5 %.

Reálna priemerná mesačná mzda za šesť mesiacov oproti rovnakému obdobiu roka 2014 sa zvýšila v ubytovaní o 5 %, v predaji a oprave motorových vozidiel, v doprave a skladovaní zhodne o 4 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 3 %, v stavebníctve o 2,7 %, v priemysle o 2,6 %, v maloobchode o 2,5 %, vo vybraných trhových službách o 0,6 %, v informačných a komunikačných činnostiach o 0,4 %. Znížila sa len vo veľkoobchode o 1,2 %.

Spotrebiteľské ceny v júni v porovnaní s májom vzrástli o 0,1 %. Ceny priemyselných výrobcov v úhrne boli nižšie o 0,4 % (pre tuzemsko klesli o 0,8 % a pre export o 0,1 %). Ceny stavebných prác sa zvýšili o 0,7 % a ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve o 0,4 %.

V júni oproti júnu 2014 boli spotrebiteľské ceny nižšie o 0,1 % (pri poklese regulovaných cien o 1,3 % a raste jadrovej inflácie o 0,2 %). Ceny priemyselných výrobcov v úhrne klesli o 2,5 % (pre tuzemsko sa znížili o 4,4 % a pre export o 1,2 %). Ceny stavebných prác boli vyššie o 2,3 % a ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve klesli o 0,6 %. Ceny produktov poľnohospodárskej výroby klesli o 5,9 % v dôsledku nižších cien živočíšnych produktov (vrátane rýb) o 6,2 % a cien rastlinných produktov o 5,1 %.

V priemere za šesť mesiacov v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2014 klesli spotrebiteľské ceny v úhrne o 0,3 %. Ceny priemyselných výrobcov v úhrne boli nižšie o 3,1 % (pri poklese cien pre tuzemsko o 3,9 % a pre export o 2,7 %). Zvýšili sa ceny stavebných prác o 1,5 % a znížili sa ceny materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve o 1,2 %. Ceny poľnohospodárskych výrobkov klesli o 7,1 % pri poklese cien rastlinných výrobkov o 14,1 % a cien živočíšnych výrobkov (vrátane rýb) o 3,3 %.

V zahranično-obchodnej činnosti 10) dosiahol v júni celkový vývoz tovaru 5 934,9 mil. eur, oproti júnu 2014 vzrástol o 10,9 %. Celkový dovoz tovaru sa medziročne zvýšil o 13 % na 5 475,5 mil. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 459,4 mil. eur (o 48,9 mil. eur nižšie ako v júni 2014).

Za január až jún sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšil celkový vývoz tovaru o 3,2 % na 33 523,8 mil. eur a celkový dovoz o 4,4 % na 31 185,6 mil. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 2 338,2 mil. eur (o 299,9 mil. eur nižšie ako v rovnakom období predchádzajúceho roka).

 

Poznámky: predbežné výsledky; z mesačného zisťovania podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2; absolútne údaje sú v bežných cenách, medziročné indexy v priemysle, stavebníctve a vo vybraných trhových službách sú počítané zo stálych cien na báze roku 2010. Počet pracovných dní bol v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka v júni 2015 vyšší o 1 deň a od začiatku roka 2015 zhodný.
1) údaje sú očistené o vplyv počtu pracovných dní
2) index sa počíta bez dodávky pary a studeného vzduchu
3)  inde neklasifikovaných
4) tržby za vlastné výkony a tovar zahrnujú tržby za vlastné výrobky, tržby z predaja služieb a tržby za tovar, ktoré podnik realizuje za všetky svoje činnosti. Údaje sú agregované podľa hlavnej ekonomickej činnosti podniku a sú bez dane z pridanej hodnoty.
5) zo sezónne očistených údajov
6) zahŕňa tržby za vlastné výkony a tovar vo veľkoobchode aj maloobchode
7) plný názov odvetvia “veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov“
8) plný názov odvetvia “maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov“.
9) priemerná nominálna mesačná mzda zahrnuje čiastku mzdových nákladov vyplácanú vlastným zamestnancom ako odmenu za prácu alebo jej náhradu na základe právneho vzťahu k zamestnávateľovi (pracovného, služobného alebo členského pomeru). Je to hrubá mzda, neznížená o zákonné alebo so zamestnancom dohodnuté zrážky. Priemerná nominálna mesačná mzda nezahŕňa podnikateľské príjmy a je počítaná na fyzické osoby.
10) údaje o zahraničnom obchode sú predbežné (v bežných cenách v hodnote typu FOB), vypracované Štatistickým úradom SR na základe údajov Colného riaditeľstva SR, získaných v rámci colného konania a z INTRASTAT-SK hlásení poskytnutých príjemcami a odosielateľmi tovaru. Údaje boli počítané podľa metodiky platnej od roku 2007 (bez nepriamych dovozov a vývozov). Hodnota dovezenej a vyvezenej elektriny bola odhadnutá na základe údajov o fyzických tokoch elektriny.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Bývalý český prezident Václav Klaus si zlomil členok

0 icon

Praha 5. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Pri sobotňajšej prechádzke v pohorí Krkonoše sa bývalý český prezident Václav Klaus nešťastnou náhodou pošmykol na zľadovatenej ceste a utrpel ľahkú zlomeninu ľavého členka. V nedeľu dopoludnia ho ošetrili v pražskej Fakultnej nemocnici Bulovka. Informoval o tom portál Novinky.cz Správu priniesol český denník…

Konzílium odborníkov navrhuje predĺžiť lockdown do 16. decembra

0 icon

Bratislava 5. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/DPA-Sebastian Gollnow)   Konzílium odborníkov navrhuje predĺžiť tzv. lockdown do 16. decembra. Odporúča zvýšiť intenzitu kontrol zákazu vychádzania a home officu. Odborníci navrhli aj nové opatrenie, ktorým je zavedenie režimu OTP vo vlakoch a na diaľkových autobusových linkách. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR…

Predstavitelia spoločenského, kultúrneho, občianskeho a cirkevného prostredia podporujú biskupov a žiadajú zrušenie zákazu verejných bohoslužieb

0 icon

Bratislava 4. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Predstavitelia spoločenského, kultúrneho, občianskeho a cirkevného prostredia podporujú biskupov a žiadajú zrušenie zákazu verejných bohoslužieb. Rovnako ako biskupi ani oni nepovažujú plošný zákaz verejných bohoslužieb za primeraný a žiadajú jeho čo najskoršie odvolanie V tejto súvislosti iniciovali petíciu, ktorú zverejnili na portále www.podpisem.sk…

Borrell vyjadril znepokojenie pre situáciu na Ukrajine

0 icon

Rím 5. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP - Virginia Mayo)   Šéf európskej diplomacie Joseph Borrell vyjadril znepokojenie v súvislosti so situáciou na hraniciach Ukrajiny. "Ukrajina je určite partner, spojenec. Takže stojíme na jej strane," povedal Borrell v rozhovore pre nedeľňajšie vydanie talianskeho denníka La Repubblica. Informovala o tom agentúra DPA Ukrajina…

O pomoc na krízových linkách žiadajú najmä mladí ľudia, po novom tiež zdravotníci

0 icon

Bratislava 5. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Dano Veselský)   Krízové linky IPčko, Krízová linka pomoci a Dobrá linka zaznamenali od začiatku pandémie zhruba 35-percentný nárast depresívnych syndrómov, a to najmä u mladých ľudí. Väčšinu kontaktov tvorili práve mladí do 30 rokov, no o pomoc žiadajú čoraz intenzívnejšie aj zdravotníci. TASR…

Podľa Kollára by sa prísne opatrenia mali pred Vianocami uvoľniť. S Blanárom zo Smeru sa zhodli, že nikdy nezahlasujú za povinnú vakcináciu

0 icon

Bratislava 5. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot TA3)   Lockdown mal byť už od začiatku tvrdší a školy sa mali zavrieť. Vyhlásil to predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) v diskusnej relácii TA3 V politike. K predĺženiu lockdownu sa vyjadrí, až keď si vypočuje návrhy konzília odborníkov. Zároveň súhlasí s dlhším lockdownom…

V nádeji, že omikron nezničí Vianoce v Betleheme rozsvietili vianočný stromček

0 icon

Bratislava 5. decembra 2021 (HSP/Foto:Screenshot Youtube)   Pred Betlehemským kostolom Narodenia Pána rozsvietili v sobotu obyvatelia mesta obrovský vianočný stromček v nádeji, že nový variant koronavírusu nezničí ďalšiu sviatočnú sezónu v rodisku Pána Ježiša Krista Obrovský strom bol osvetlený stovkami farebných svetiel a na vrchol mu bola nasadená jasná červená…

Nechal sa zaočkovať? Djokovič čoskoro oznámi, či bude hrať na Australian Open

0 icon

Madrid 4. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Michael Probst)   Novak Djokovič po prehre Srbska v semifinále Davisovho pohára uviedol, že čoskoro oznámi, či bude štartovať na úvodnom tenisovom grandslame sezóny Australian Open Najlepší hráč súčasnosti odmieta potvrdiť, či je zaočkovaný proti koronavírusu, čo mu spôsobuje problémy so štartom na turnaji, ktorého organizátori…

Kontroverzný zabávač Gordulič pravidelne kritizujúci Smer či kotlebovcov dostal od rezortu ministerky Milanovej “kráľovské dotácie, o akých mohli iní len snívať”

0 icon

Bratislava 5. decembra 2021 (HSP/Foto:Facebook)   Zdá sa, že Ministerstvo kultúry, ktorému šéfuje Natália Milanová z OĽaNO si pomýlilo covidovú pomoc pre umelcov s dotáciou pre politicky spriaznených komikov. Nasvedčuje tomu prípad tučných dotácií, ktoré dostali firmy liberála Jána Gorduliča a o ktorých napísal denník Nový čas. Gordulič už dlhodobo…

Nad Viedňou sa blýska, hromy divo bijú: Národ, ktorý povstal proti “koronadiktatúre”. Protesty v Rakúsku už na dennom poriadku

0 icon

Viedeň 4. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Lisa Leutner,Vadim Ghirda)   Hoci je Rakúsko rozpoltená krajina už dlho, to ako hlboko je rakúska spoločnosť skutočne polarizovaná, ukázala až pandémia, respektíve očkovanie proti koronavírusu. Na jednej strane vládna strana podporovaná mainstreamom a "poslušné" stádo občanov, na druhej strane nielen extrémisti a rebeli, ale aj…

NAJNOVŠIE

BLOG

Jozef Slávik

Slovo k všetkým ľuďom dobrej vôle ...

0icon

Ľudstvo žije v súčasnosti vo veľmi hektickej dobe. Nie sú to len lokálne vojnové konfliky, násilné činy  radikálov, ale aj rôzne iné hrozby akou je preľudnateľnosť a obsencia dostatku potravín hlavne v krajinách tretieho sveta, nedostatok vody v niektorých tropických krajinách, radikálne zmeny klímy spôsobené ľudskou nenásitnosťou po pohodlnom živote,…

Marek Bičík

Zásterka pred vojnou, COVID – 19.

0icon

Už v predchádzajúcom blogu som predpokladal, že covid je vlastne tretia svetová vojna. Rád by som to možno poopravil. Covid sám nieje vojna, je to príprava na vojnu.   Zhromažďovanie vojsk na ruských hraniciach nemôže nevidieť len slepec alebo naivný človek. Nemôže to byť nič iné ako príprav

Marián Moravčík

Farebná revolúcia je pomaly minulosťou

0icon

Text kanadského politického analytika o tom, ako sa dá poraziť zvonku riadená a cez mimovládne organizácie režírovaná „farebná revolúcia“. Text, ktorý by počas „kuciakiády“ mohol pomôcť Robertovi Ficovi, ale verím, že e&sca

Boris Mesár

Admin Polície SR , prieskumník mužských ritných otvorov Púchovský ,klame až sa mu z huby práši ! 

0icon

A nie je to prvý krát !Toto nedávno uverejnil .     A toto je stanovisko M

Marek Brna

Hudba je mŕtva

0icon

Čisto subjektívne, čakám na jej zmŕtvychvstanie. Už asi 21 rokov som nezaznamenal nič pozoruhodné, cítim sa znepokojený, trvá to už príliš dlho. Vzniká všetko možné, dnes sú možnosti ako nikdy, ale sú to produkty, povedané s neprimeranou ohľaduplnosťou, netrvácne, prchavé, neobstoja v čase.  Vyzerá to, že hudba nemá teraz v…

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Advent z inej strany

Autor: Sophia Klissenbauerová

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Bývalý český prezident Václav Klaus si zlomil členok

0 icon

Praha 5. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Pri sobotňajšej prechádzke v pohorí Krkonoše sa bývalý český prezident Václav Klaus nešťastnou náhodou pošmykol na zľadovatenej ceste a utrpel ľahkú zlomeninu ľavého členka. V nedeľu dopoludnia ho ošetrili v pražskej Fakultnej nemocnici Bulovka. Informoval o tom portál Novinky.cz Správu priniesol český denník…

Konzílium odborníkov navrhuje predĺžiť lockdown do 16. decembra

0 icon

Bratislava 5. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/DPA-Sebastian Gollnow)   Konzílium odborníkov navrhuje predĺžiť tzv. lockdown do 16. decembra. Odporúča zvýšiť intenzitu kontrol zákazu vychádzania a home officu. Odborníci navrhli aj nové opatrenie, ktorým je zavedenie režimu OTP vo vlakoch a na diaľkových autobusových linkách. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR…

Predstavitelia spoločenského, kultúrneho, občianskeho a cirkevného prostredia podporujú biskupov a žiadajú zrušenie zákazu verejných bohoslužieb

0 icon

Bratislava 4. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Predstavitelia spoločenského, kultúrneho, občianskeho a cirkevného prostredia podporujú biskupov a žiadajú zrušenie zákazu verejných bohoslužieb. Rovnako ako biskupi ani oni nepovažujú plošný zákaz verejných bohoslužieb za primeraný a žiadajú jeho čo najskoršie odvolanie V tejto súvislosti iniciovali petíciu, ktorú zverejnili na portále www.podpisem.sk…

Borrell vyjadril znepokojenie pre situáciu na Ukrajine

0 icon

Rím 5. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP - Virginia Mayo)   Šéf európskej diplomacie Joseph Borrell vyjadril znepokojenie v súvislosti so situáciou na hraniciach Ukrajiny. "Ukrajina je určite partner, spojenec. Takže stojíme na jej strane," povedal Borrell v rozhovore pre nedeľňajšie vydanie talianskeho denníka La Repubblica. Informovala o tom agentúra DPA Ukrajina…

O pomoc na krízových linkách žiadajú najmä mladí ľudia, po novom tiež zdravotníci

0 icon

Bratislava 5. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Dano Veselský)   Krízové linky IPčko, Krízová linka pomoci a Dobrá linka zaznamenali od začiatku pandémie zhruba 35-percentný nárast depresívnych syndrómov, a to najmä u mladých ľudí. Väčšinu kontaktov tvorili práve mladí do 30 rokov, no o pomoc žiadajú čoraz intenzívnejšie aj zdravotníci. TASR…

Podľa Kollára by sa prísne opatrenia mali pred Vianocami uvoľniť. S Blanárom zo Smeru sa zhodli, že nikdy nezahlasujú za povinnú vakcináciu

0 icon

Bratislava 5. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot TA3)   Lockdown mal byť už od začiatku tvrdší a školy sa mali zavrieť. Vyhlásil to predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) v diskusnej relácii TA3 V politike. K predĺženiu lockdownu sa vyjadrí, až keď si vypočuje návrhy konzília odborníkov. Zároveň súhlasí s dlhším lockdownom…

V nádeji, že omikron nezničí Vianoce v Betleheme rozsvietili vianočný stromček

0 icon

Bratislava 5. decembra 2021 (HSP/Foto:Screenshot Youtube)   Pred Betlehemským kostolom Narodenia Pána rozsvietili v sobotu obyvatelia mesta obrovský vianočný stromček v nádeji, že nový variant koronavírusu nezničí ďalšiu sviatočnú sezónu v rodisku Pána Ježiša Krista Obrovský strom bol osvetlený stovkami farebných svetiel a na vrchol mu bola nasadená jasná červená…

Nechal sa zaočkovať? Djokovič čoskoro oznámi, či bude hrať na Australian Open

0 icon

Madrid 4. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Michael Probst)   Novak Djokovič po prehre Srbska v semifinále Davisovho pohára uviedol, že čoskoro oznámi, či bude štartovať na úvodnom tenisovom grandslame sezóny Australian Open Najlepší hráč súčasnosti odmieta potvrdiť, či je zaočkovaný proti koronavírusu, čo mu spôsobuje problémy so štartom na turnaji, ktorého organizátori…

Kontroverzný zabávač Gordulič pravidelne kritizujúci Smer či kotlebovcov dostal od rezortu ministerky Milanovej “kráľovské dotácie, o akých mohli iní len snívať”

0 icon

Bratislava 5. decembra 2021 (HSP/Foto:Facebook)   Zdá sa, že Ministerstvo kultúry, ktorému šéfuje Natália Milanová z OĽaNO si pomýlilo covidovú pomoc pre umelcov s dotáciou pre politicky spriaznených komikov. Nasvedčuje tomu prípad tučných dotácií, ktoré dostali firmy liberála Jána Gorduliča a o ktorých napísal denník Nový čas. Gordulič už dlhodobo…

Nad Viedňou sa blýska, hromy divo bijú: Národ, ktorý povstal proti “koronadiktatúre”. Protesty v Rakúsku už na dennom poriadku

0 icon

Viedeň 4. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Lisa Leutner,Vadim Ghirda)   Hoci je Rakúsko rozpoltená krajina už dlho, to ako hlboko je rakúska spoločnosť skutočne polarizovaná, ukázala až pandémia, respektíve očkovanie proti koronavírusu. Na jednej strane vládna strana podporovaná mainstreamom a "poslušné" stádo občanov, na druhej strane nielen extrémisti a rebeli, ale aj…

Podkasty

Liečiť covid vakcínami alebo tradične? Stret záujmov medicíny a biznisu?

icon

Bratislava 4. decembra 2021 (HSP/Foto:) Šéf Pfizeru Albert Bourla otvorene priznal, že očkovanie proti Covidu sa treťou dávkou nekončí. Ľudia ho budú musieť podstúpiť každoročne „po mnoho nasledujúcich rokov.” Snaží sa nás tiež presvedčiť, že 35-miliardový zisk firmy s tým nemá nič spoločné, motiváciou je láska. Na výčitku svetových zdravotných charitatívnych organizácií, že farmaceutickým spoločnostiam...

Zákon o smrti slobody a demokracie najviac ublíži alternatívnym médiám

icon

Bratislava 2. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Pred niekoľkými dňami, 27. novembra, sme povedali, že ministerky Milanová a Remišová chcú umlčať alternatívne médiá. Odozva bola veľmi veľká. Vybrali sme aspoň jeden z názorov „podčiarnikov“: „Sloboda, demokracia, ľudské práva, ľudská dôstojnosť a bezpečnosť vraj nemôžu byť rukojemníkmi nadnárodných korporácií. Asi v tom kláštore (poznámka: myslí sa na ubytovanie...

Výzva na generálny štrajk apeluje na všetkýh Rakúšanov, Nemcov, Čechov aj Slovákov

icon

Bratislava 1. decembra (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian) Už od leta sa najmä na sociálnych sieťach objavujú výzvy na generálny štrajk. A tak si povedzme, čo to ten generálny štrajk vlastne je. Je to štrajk zasahujúci všetky odvetvia alebo ich rozhodujúcu väčšinu. Jeho motívy sú politické, úsilie o odstúpenie vlády alebo o stiahnutie návrhu zákona, o ktorom sa...

Vydieranie v priamom prenose: veľká skúška charakteru našich seniorov

icon

Bratislava 30. novembra 2021 (HSP/Foto:SITA/Ľudovít Vaniher) Keď Remišová povedala, že očkovanie za každú cenu treba stimulovať, nečakali sme, že jej minister financií Igor Matovič vyhovie takmer v priamom prenose. Napriek vetu kolegov zo SaS-ky štát ústami Matoviča chce poskytnúť 500 miliónov eur prevádzkam, ktoré utrpeli škody počas pandémie, ale nie priamo. Peniaze sa k nim majú...

Výzva ministerstvu zdravotníctva: Vydajte pokyn na liečbu covidu ambulantnými lekármi

icon

Bratislava 29. novembra 2021 (HSP/Foto:Pixabay) Na Slovensku počas tretej vlny Covidu 19 denne pribúdajú stovky nových infikovaných, nemocnice sú plné, zvyšok lekárov, ktorý ešte nezutekal do zahraničia, vyčerpaný a zúfalý. Pritom aj na Slovensku existujú ambulantní lekári, ktorí sa stále držia Hippokratovej prísahy a napriek všetkým prekážkam sa pacientom s Covidom 19 osobne venujú. Je ich však...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Jozef Slávik

Slovo k všetkým ľuďom dobrej vôle ...

0icon

Ľudstvo žije v súčasnosti vo veľmi hektickej dobe. Nie sú to len lokálne vojnové konfliky, násilné činy  radikálov, ale aj rôzne iné hrozby akou je preľudnateľnosť a obsencia dostatku potravín hlavne v krajinách tretieho sveta, nedostatok vody v niektorých tropických krajinách, radikálne zmeny klímy spôsobené ľudskou nenásitnosťou po pohodlnom živote,…

Marek Bičík

Zásterka pred vojnou, COVID – 19.

0icon

Už v predchádzajúcom blogu som predpokladal, že covid je vlastne tretia svetová vojna. Rád by som to možno poopravil. Covid sám nieje vojna, je to príprava na vojnu.   Zhromažďovanie vojsk na ruských hraniciach nemôže nevidieť len slepec alebo naivný človek. Nemôže to byť nič iné ako príprav

Marián Moravčík

Farebná revolúcia je pomaly minulosťou

0icon

Text kanadského politického analytika o tom, ako sa dá poraziť zvonku riadená a cez mimovládne organizácie režírovaná „farebná revolúcia“. Text, ktorý by počas „kuciakiády“ mohol pomôcť Robertovi Ficovi, ale verím, že e&sca

Boris Mesár

Admin Polície SR , prieskumník mužských ritných otvorov Púchovský ,klame až sa mu z huby práši ! 

0icon

A nie je to prvý krát !Toto nedávno uverejnil .     A toto je stanovisko M

Marek Brna

Hudba je mŕtva

0icon

Čisto subjektívne, čakám na jej zmŕtvychvstanie. Už asi 21 rokov som nezaznamenal nič pozoruhodné, cítim sa znepokojený, trvá to už príliš dlho. Vzniká všetko možné, dnes sú možnosti ako nikdy, ale sú to produkty, povedané s neprimeranou ohľaduplnosťou, netrvácne, prchavé, neobstoja v čase.  Vyzerá to, že hudba nemá teraz v…

TopDesať

Čo ste nevedeli o jedle? Tepelná úprava jedál na 6 spôsobov

0 icon

Teplo vyvoláva v jedlách chemické a fyzikálne zmeny, vďaka ktorým sa stávajú mäkšími a stráviteľnejšími a zároveň sa z nich ľahšie uvoľňujú živiny. Pri tepelnej úprave potravín sa však niektoré živiny rozkladajú. Viete prečo a akým spôsobom sa jedlá tepelne upravujú? Pozrite sa na na prvý pohľad samozrejmé veci trošku…

Mikuláš, Mikolaj či Télapó: Kto nosí darčeky vo svete?

0 icon

Ježiška a svätého Mikuláša pozná každý. Vieme, čo sú zač a že sa na nich môžeme spoľahnúť. V čižmičkách a pod stromčekom nám stále nechajú milé prekvapenia. Rozmýšľali ste už niekedy o tom, či to takto funguje všade vo svete? Kto nosí darčeky v Grécku, Anglicku či Rusku?

10 faktov o Mikulášovi, ktorý nám prináša sladkosti, ale aj zemiaky

0 icon

Tak a je to tu. Opäť ubehol skoro celý rok a ty si si to uvedomil práve teraz, keď si vošiel do obchodných centier, prešiel si sa po námestí alebo máš zapnutú televíziu. December. Vianočné piesne dopĺňajú atmosféru hemživých ľudí, ktorí sa snažia vykúpiť všetky zásoby majonézy, vajec a zemiakov. Zasa nastal ten…

Santa Claus: Je len výmyslom obchodníkov? 1. časť

0 icon

V západnej Európe je Santa Claus všeobecne známy ako milá postavička, ktorá rozdáva na Vianoce darčeky. Skutočne existoval alebo sa jedná len o marketingový ťah obchodníkov? V rámci dvojdielneho článku sa spoločne pozrieme, kým zrejme postava Mikuláša v skutočnom živote bola, a čo bolo pravdepodobne spúšťačom vzniku legendy o Santa Clausovi. Väčšina historikov a odborníkov na túto…

Čo sa stane s tvojím telom, ak budeš chodiť spať o 22:00?

0 icon

Kim Kardashian , Anna Wintour a Oprah Winfrey majú jednu spoločnú vec: všetky idú spať okolo 22:00. Zdá sa, že tieto ženy vedia, prečo to robia, pretože chodiť tak skoro spať môže mať veľa pozitívnych účinkov na telo a myseľ. Možno potom nie je prekvapením, že niektoré z najúspešnejších žien súčasnosti končia svoj deň tak skoro,…

Armádny Magazín

Americká rozviedka zistila termíny ruského „vpádu“ na Ukrajinu

0 icon

Rusko, 5.december 2021 (AM, Sputnik) – Americké výzvedné služby tvrdia, že Rusko plánuje vpád na územie Ukrajiny začiatkom roku 2022. Oznámila to agentúr

Recenzia na ruský bojový film Turista (2021)

0 icon

Rusko, 5.december 2021 (AM) – Tento rok som si v júli na dovolenke pozrel ruský bojový film Turista (2021). Film vo mne zanechal veľmi dobrý dojem a odporúčam ho všetkým, ktorí majú radi ruské bojové filmy.   Film natočila spoločnosť Paritet film, režisérom je Andrej Ščerbinin, scenár napísal Vladimir Izmailov. Premié

Francúzsko dodalo Saudom zbrane s vedomím, že sa použijú v Jemene. Vojna si vyžiadala takmer 377 000 obetí

0 icon

Francúzsko, 5. december 2021 (AM) – Podľa webovej stránky Disclose Francúzsko, ktorému v tom čase predsedal Francois Hollande, dodalo

Rusko podniklo rozsiahly útok na americké vojenské satelity

0 icon

USA, 5. december 2021 (AM) – Velenie americkej armády oznámilo, že ruská armáda podnikla bezprecedentný útok na americké vojenské vesmírne satelity. Útoky boli vykonané pomocou systémov rádio-elektronického boja neznámeho typu, trvali veľmi dlho a takéto útoky majú vážny dopad na prevádzku amerických kozmických objektov. Vo vyhlásení amerického vojenského veleni

Die Welt: „Kým sa nemecké tanky prebíjali k Moskve, Stalin organizoval luxusnú hostinu“

0 icon

Nemecko, 5.december 2021 (AM) – „Na jeseň 1941 bola situácia na východnom fronte čoraz kritickejšia: sovietske vojská trpeli porážky, nemecké hitlerovské vojská sebavedome postupovali k Moskve. V meste vládol chaos, zlodeji vykrádali opustené byty a obchody, no Stalin organizoval v Kremli skutočnú hostinu s ikrami, grilovanými prasiatkami a riek

Svetlo sveta

Biskup: Nezamorte si domovy diablovými symbolmi

0 icon

V mojom detstve sme poznali iba sviatok všetkých svätých a všetkých zosnulých. Halloween nepoznal nikto, ani dospelí nie. Kto nám ho nakoniec priniesol? Kto mal tú moc to urobiť? Nemám tušenia. Nech je to akokoľvek, spôsobilo to škody, duchovné znečistenie. Pred pár dňami som dostal od mladých veriacich z Tirol…

Na Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých

0 icon

Na Slávnosť Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých – ľudovo nazývaná Dušičky. Spomienku zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 998. Vplyvom clunyjských mníchov sa táto spomienka počas 11. storočia veľmi rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storočí.Písmo zjavuje možnosť posmrtného očisťovania a osobného dozrievania, hoci termín…

Prečo pred čítaním Písma robíme trikrát znak kríža?

0 icon

Počas Svätej omše pred čítaním Svätého písma robíme znak kríža na čelo, ústa a srdce. Prvý kríž na čelo, pretože za čelom sa skrýva náš mozog, ktorý je centrom nášho rozhodovania, rozumu, pochopenia. Znak kríža robíme preto, že je to práve mozog, vďaka ktorému sme schopní porozumieť tomu, čo čítame.…

Štúdia dokázala, že ak nie je v rodine veriaci otec, deti strácajú vieru viac ako keď je neveriaca matka

0 icon

Každý muž je povolaný byť duchovným otcom a viaceré štúdie dokazujú, že spojitosť medzi vierou otca rodiny a prenesením viery na deti, je výrazná. Štúdie dokazujú, že v rodinách kde je hlboko veriaca matka a neveriaci otec, viera sa v značne menšom pomere prenáša na deti, ako keď je praktizujúcim veriacim aj otec. Tieto výsledky…

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

FOTO DŇA

Advent z inej strany

Autor: Sophia Klissenbauerová

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali