Svätý František Saleský, biskup

Bratislava 25. septembra 2016 (HSP/Foto:wikipedia)

 

Svätý František bol vzorom najvrúcnejšej lásky k Bohu i ľuďom, a ako sám nasledovať chcel vo všetkom lásku Spasiteľovu, tak aj iných učil tomuto slovom, písmom a predovšetkým skutkami

 

Mozaika sv. Františka Saleského
Mozaika sv. Františka Saleského

Tri míle od mesta Annecy ležal zámok Sales, sídlo grófov Saleských. Na tomto zámku narodil sa František 21. augusta roku 1567. V peknom, ale slabom vyvinula sa pekná a silná duša. Otec jeho František, gróf zo Salesu, spočiatku sám ho vyučoval a hľadel v srdci syna vzbudiť city ku všetkému, čo veľké a pekné. Pobožná matka Františka zo Sionas vychovávala ho ale v bázni Božej, modlievala sa s ním, vodievala ho so sebou do kostola, brala ho so sebou k chudobným a nemocným, aby vzbudila v ňom lásku. Od ôsmeho roku bol v kolégiu v meste Annecy a od roku dvanásteho do osemnásteho v hlavných školách Paríža, aby sa tam vycvičil vo vysokých vedách. V učení, v ktorom s najväčšou usilovnosťou pokračoval, nikdy nezabudol na modlitbu. Ako dieťa, plný dôvery, oddal sa do materinských rúk Matky Božej, a aby sa jej zaľúbil a nevinnosť svoju zachoval, pred obrazom jej sľubom čistoty sa zaviazal. Od tej doby modlieval sa k pocte milostnej Svojej svätý Ruženec, ktorú pobožnosť po celý život svoj ani pri najpotrebnejších zamestnaniach vykonať nevynechal. Preto tiež ale vždy na tele i na duši nepoškvrneným zostal i vtedy, keď k hriechu vábený a ponúkaný bol.

V osemnástom roku prišiel František na rozkaz otca svojho do Padovy, aby tam práva študoval. V tomto meste boli študujúci veľmi rozpustilí a nemravní, ktorých veľmi mrzelo, že František len pre seba žije a s nimi stretávať sa nechce. Aby nepodľahol pokušeniam druhov svojich, rozmnožil umŕtvovanie tela svojho, pôsty a bdenie natoľko, že útle telo jeho to viac znášať nevládalo, upadol do ťažkej nemoci, ktorá ho až na kraj hrobu priviedla. Nepredvídateľná však rada božská iné ustanovila. František sa zotavil navzdor tomu, že lekári vzdali sa nádeje naň, a dokončil svoje štúdiá, vrátil sa domov k svojej rodine. Mladý gróf, vrátiac sa domov, bol pýchou a radosťou svojich rodičov. Oči ich s úľubou spočívali na jeho pôvabnej postave a srdcia ich unášali sa blaženou nádejou. Z krásnych šľachtických dcér vyvolili mu najkrajšiu za nevestu. Tejto žiadosti svojich rodičov vyhovieť nemohol, vstúpil preto predsa do štátnej služby, lebo úmysel svoj, že stane sa kňazom, rodičom svojim vyzradiť nechcel, aby ich nezarmútil a nádeje ich zrazu nezmaril.

Kostol sv.Frantiska v Annecy
Kostol sv.Frantiska v Annecy

Časom zveril sa predsa svojmu príbuznému, Ľudvíkovi zo Salesu, kanonikovi Ženevskému, ktorý pre neho svojím vplyvom sprostredkoval prepoštstvo pri sídelnom chráme Ženevskom. S vymenovacou listinou vstúpil František pred svojho otca a srdečne ho prosil o otcovské povolenie, tak že mu otec napokon so slzami v očiach povedal: „Synu môj, toto je prvá bolesť, ktorú si spôsobil, ak je to však vôľa Božia, choď a učiň ako sa Bohu ľúbi, buď‘ šťastlivý ty, a skrze teba iní, toto je moja úprimná žiadosť.“ František prijal na to posvätenie na kňazstvo v predpísaných lehotách a nastúpil roku 1593 na uprázdnené miesto prepošta, plniac svoje povinnosti duchovné s horlivosťou kňaza dokonalého. Zvlášť ležalo mu na srdci spasenie duší neučeného, chudobného ľudu a obrátenie bludárov. Chodil po dedinách a dvoroch, vchádzal do chalúp ľudí chudobných a vyučoval ich v náboženstve, podporujúc ich hojne almužnou. Toto, ako tiež jeho veľká tichosť a prívetivosť, získali mu srdcia všetkých, takže skoro okolo mesta Annecy, kde sa zdržoval, všetko sa zmenilo, a cnosť a náboženstvo všade kvitlo. S týmto však nebol ešte spokojný, najviac snažil sa blúdiacich k pravde obrátiť. Savojsko bolo vtedy bludmi kacíra Kalvína úplne nakazené. Vojvoda Savojský prosil knieža a biskupa Ženevského o horlivých kňazov k vykoreneniu bludného učenia v tejto zemi. František sám sa uchádzal u biskupa o túto preťažkú úlohu. A neočakávaný bol prospech misie, na ktorú sa tak dobrovoľne podujal. František, sprevádzaný príbuzným svojím Ludvíkom Salesským, horlivým to kňazom, vydal sa na cestu do oných zemí, kde už oddávna nevideli kňaza katolíckeho, kde držali pápeža za antikrista, kde nebolo iného vídať než zrúcané chrámy, zbúrané kláštory, polámané kríže a kde srdcia ľudu naplnené boli nenávisťou proti náboženstvu katolíckemu. On však nebál sa žiadneho nebezpečenstva, ani smrti.

V jednej ruke sväté Písmo a v druhej palicu, oblečený v rúchu jednoduchom, šiel všade pešky. Vľúdnosťou a ľúbeznosťou svojou rozptýlil predsudky rozkolníkov a získal všetky šľachetnejšie duše. Húfom hrnuli sa k nemu blúdiaci, akoby boli pútaní k nemu vyššou, zázračnou mocou. On však v poníženosti srdca svojho modlil sa neustále k Bohu, aby ráčil udeliť požehnanie účinkovaniu jeho. A Všemohúci ho aj hojne požehnal, lebo behom štyroch rokov viac než 72 tisíc blúdiacich duší späť priviedol do lona cirkvi samospasiteľnej. S pomocou Božou založil v tomto opustenom kraji viacej fár, poslal ta horlivých, dokonalých kňazov a vrátil sa späť do mesta Annecy. Na to za pomocníka a nástupcu biskupa Ženevského vyvolený, po smrti biskupa Klaudia r. 1602 vo farskom kostole mestečka Tharnesu, v ktorom bol i pokrstený, za biskupa posvätený bol. Vo vysokej dôstojnosti tejto býval vždy ponížený a nad mieru láskavý ku každému, tak k bohatému ako i k chudobnému, lebo on v každom človekovi videl to, čo bol sám, človeka totiž na obraz Boží stvoreného. Pri nadľudských prácach, aké svätý František ako misionár a neskôr ako biskup v Ženeve ku cti a chvále Božej a k spaseniu duší podnikal, pri tak mnohých prenasledovaniach, nebezpečenstvách, potupách a ohováraniach, aké vystáť musel, vynikal nielen vrúcnou dôverou v Boha, lež zvlášť všetko prevyšujúcou tichosťou. On sám uznáva, že bol od prírody k prchkosti náklonný, avšak ustavičným rozjímaním o tichosti Spasiteľa a neustálym bojom proti tejto zlej náklonnosti podarilo sa mu cnosť tichosti natoľko si osvojiť, že sa stala takmer druhou jeho prirodzenosťou a žiarila mu z očí. Svojím tichým, ľúbezným chovaním sa získal on srdcia i tých najzarytejších kacírov. Z nesčíselných príkladov, ktoré toto stvrdzujú, uvedieme len jeden.

Istý šľachtic veľmi nenávidel svätého. Aby sa na ňom pomstil, rozširoval o ňom všelijaké klebety a zlomyseľné upodozrievania. Svätý biskup však stál na všetko toto celkom spokojný a nejavil ani najmenšieho rozhorčenia. Nad tým ešte viacej rozhnevaný šľachtic tiahol po niekoľko nocí so psami, lesnými trúbami a poľovníkmi pred príbytok svätého, vystrájajúc tam špatný hluk a lomoz. Rozdráždení služobníci biskupovi chceli pokarhať nočných nezbedníkov, biskup im to však prísne zakázal, tak že sa neopovážili proti jeho vôli jednať. Šľachtic, nemohol týmto spôsobom svätého dopáliť, dal mu skrze svojich sluhov naodkazovať tých najnehanebnejších vecí a všetky okná na biskupskom dome kamením povybíjať. Dozvediac sa o tom príbuzní svätého, prišli k nemu a doliehali na neho, aby žaloval nehanebníka. On však riekol im s najväčšou vľúdnosťou: „To neučiním, lebo by som tým vrhol šľachtica do záhuby, ja ho však chcem získať.“ Keď sa to šľachtic dozvedel, zahanbil sa veľmi. Niekoľko dní na to stretol sa svätý s týmto človekom v meste, prehovoril k nemu s najväčšou zdvorilosťou a prosiac ho o jeho priateľstvo, so všetkou srdečnosťou ho objímal. Šľachtic, dojatý a divením sa nad touto nadmiernou tichosťou svätého, prosil ho za odpustenie, chcel mu dať zadosťučinenie, aké by len žiadal, a od tých čias stal sa najhorlivejším jeho priateľom.

Pre nedostatok miesta nemožno nám opísať všetky skutky sv. Františka. On nešetril zdravia, ani života, aby ovečky svoje vyhľadal, chlebom života občerstvil a k spaseniu priviedol. Pri veľkej činnosti biskupského úradovania písal ešte knihy veľmi užitočné, v ktorých kresťanskú dokonalosť v celej svojej kráse vypisuje. Svetoznáma je kniha jeho, ktorá má nápis: „Filothea, čili návod k zbožnému životu.“  Knihou tou už tisíce a tisíce duší na cestu spasenia privedené boli.

V záležitostiach vojvodu Savojského cestoval r. 1622, aj keď chorľavý, do Francúzska, onemocnel však v meste Lyon, kde porazilo ho, lekári, chcejúc ho vyliečiť, prikladali mu podľa vtedajšej obyčaje žeravé železo na hlavu a na hrdlo, keď mu pri tomto ukrutnom liečení nesmierna bolesť slzy vyrazila, povedal: „Pane, čo tu mám ešte robiť ?“ Jeden z prítomných povedal mu, aby sa radšej so svätým Martinom modlil: „S radosťou umriem, o Pane! Nebojím sa však života, ak potrebný som ľudu tvojmu.“ František ale odpovedal: „Nie som ja Martin, lež sluha nehodný, ktorého ani Boh ani ľud nepotrebuje.“ 28. decembra vydal krásnu dušu svoju Bohu v 56. roku veku svojho. Telo jeho s najväčšou veľkoleposťou prenesené bolo dňa 29. januára do mesta Annecy, kde v hlavnom kláštore ženskej rehole „Navštívenia“, ktorú bol založil, pochované je.

Svätý František Salesský bol od prirodzenosti náklonný k hnevu, ale neustálym premáhaním sa to predsa tak ďaleko doviedol, že nikto neslyšal z úst jeho slova hnevlivého a netrpezlivého. Ako náhle spozoroval, že sa v ňom hnev hýbe, prestal hneď hovoriť a čakal, kým hnev v ňom neutíchol. Bodaj by v tomto všetci ľudia nasledovali svätého biskupa! Hnev je náruživosť, ktorá najviacej škodí človeku, z ktorej pochádzajú mnohé a ťažké hriechy. Napriek tomu ale mnohí ospravedlňujú svoje hriechy tým, že boli v hneve, hovoria totiž: „toto alebo ono urobil som v hneve, hnev mňa premohol a nemohol som si pomôcť.“  Takáto výhovorka neplatí nič pred Bohom. Čo by si povedal ty k tomu, keď by ťa tvoj sused verejne hanil, tupil alebo na tele ti ublížil, potom ale tým sa vyhováral, že to všetko len v hneve urobil? Bol by si spokojný s takou výhovorkou? Nemyslím. Ako teda môžeš žiadať, aby Pán Boh spokojný bol s tebou? Drž sa v hneve ako svätý František. Ak cítiš, že sa hnev v tebe zdvíha, prestaň hovoriť, čakaj a rozmýšľaj nad tým, čo máš hovoriť. Netresci nikdy v hneve, lež čakaj, kým sa to v tebe utíši, potom až konaj, čo rozum kresťanský a zákon Boží dovoľuje. Túto radu dal nám už pred dávnymi časmi svätý otec Augustín, hovoriac: „Keď sa hnev v tebe hýbe, premôž sa, nehovor a netresci. Keď‘ sa myseľ tvoja utíši, potom až hovor a tresci. Každý človek má byť chytrý k slyšaniu, ale nenáhly k hovoreniu a v hneve, lebo hnev človeka nečiní spravodlivým pred Bohom.

Karol Jerguš

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Kabinet odvolal Petra Stachuru z funkcie štátneho tajomníka rezortu zdravotníctva

0 icon

Bratislava 21. apríla 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Vláda v stredu odvolala Petra Stachuru z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva SR. Na jeho post nastúpi od 22. apríla Kamil Száz. Kabinet zároveň odvolal z postu aj generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva zdravotníctva Davida Hlubockého. Na jeho miesto nastúpi Peter Ferjančík.…

Ukrajinský prezident Zelenskyj navrhol ruskému prezidentovi Putinovi schôdzku v Donbase

0 icon

Moskva 21. apríla 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Aleksei Nikolskiy)   Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj prišiel s nápadom uskutočniť rokovanie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Donbase. Ako uviedol Zelenskyj vo svojom vyhlásení zverejnenom na sociálnych sieťach, je ochotný stretnúť sa s Putinom v akomkoľvek mieste vojnového konfliktu na ukrajinskom území Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj…

Grécka cirkev povolí veriacim účasť na bohoslužbách počas pravoslávnej Veľkej noci

0 icon

Atény 21. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Grécka pravoslávna cirkev uviedla, že veriaci sa budú môcť zúčastniť na bohoslužbách počas pravoslávnych veľkonočných sviatkov, ktoré budú na budúci týždeň. Bohoslužby sa však budú konať v skorších časoch, aby dodržiavali vládou prijatý zákaz vychádzania. Rozhodnutie o možnosti navštevovať bohoslužby počas Veľkej noci však…

Potravinári vyzývajú na zjednotenie úradnej kontroly potravín

0 icon

Bratislava 21. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Potravinárska komora Slovenska (PKS) vyzýva na reformu úradnej kontroly potravín. Vyhlásenie výberového konania na ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS) by mal podľa PKS agrorezort využiť na zreformovanie úradnej kontroly potravín zjednotením pod jeden samostatný kontrolný úrad Tým by sa…

Odsúdenému pre vraždu majiteľa pohrebníctva vo Zvolene zamietli obnovu konania, dostal 25 rokov

0 icon

Bratislava 21. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Branislav Račko)   Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Banskej Bystrici dnes zamietol žiadosť o povolenie obnovy konania pre Jozefa Sobotu, ktorý bol odsúdený v kauze vraždy majiteľa pohrebníctva vo Zvolene Jána Hanusku staršieho z roku 2014. Ako ďalej agentúru SITA informovala hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková, rozhodnutie…

Moskva odmieta kritiku súvisiacu so zákazom pohybu lodí a lietadiel v okolí Krymu

0 icon

Moskva 21. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Fabrice Coffrini)   Rusko trvá na tom, že má právo obmedziť pohyb zahraničných lodí pri anektovanom ukrajinskom polostrove Krym. Zároveň odmieta sťažnosti a kritiku zo strany Kyjeva i Západu Ukrajina minulý týždeň protestovala proti ruskému rozhodnutiu uzavrieť rozsiahle oblasti Čierneho mora pri Kryme pre lode zahraničných…

Viac sa tlačiť do bránky a zlepšiť hru v predbránkovom priestore, želajú si Slováci pred odvetou s Lotyšmi

0 icon

Bratislava 21. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Prvý zápas po vyše 14 mesiacoch slovenskí hokejisti nevyhrali, hoci od toho neboli ďaleko. Výrazne omladený reprezentačný tím v utorok večer v Piešťanoch podľahol Lotyšom 1:2 po predĺžení. Jediný úspešný strelec na slovenskej strane, 21-ročný Adam Liška videl snahu, ale aj rezervy v…

Miestni prehovorili o mužovi, ktorý dostal bitku od policajta. Lekár Kulkovský pripomína: „Každá minca má dve strany…“

0 icon

Bratislava 21. apríla 2021 (HSP/Foto:Screenshot)   Sociálnymi sieťami sa od začiatku týždňa šíri video, ako policajt tvrdo zakročil voči bezdomovcovi ležiacemu na zemi. Mnohých toto video pobúrilo a okamžite reagoval aj policajný prezident. Napadnutý muž pre denník Nový čas povedal ako situáciu vidí on Muž denníku povedal, že ho policajt…

Bývalý vyšetrovateľ o problematike kolúznej väzby: „Ako takmer všetko na Slovensku, problémy riešime pomaly, nárazovo, selektívne a nesystémovo, problém vyriešime len na oko. Nikto si nepoloží jednoduchú otázku“

0 icon

Bratislava 21. apríla 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Christian Charisius)   Poslanci a odborníci sa zhodujú, že je čas na diskusiu o kolúznej väzbe. Poslankyňa Petra Hajšelová (Sme rodina) už predložila návrh, ktorým upravuje dĺžku všetkých typov väzby Je skutočným problémom dĺžka kolúznej väzby? Na túto otázku odpovedá v svojom príspevku bývalý vyšetrovateľ Jozef…

Poľsko tento týždeň dostane od firmy AstraZeneca menej vakcín, ako zakontrahovalo

0 icon

Varšava 21. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová)   Spoločnosť AstraZeneca tento týždeň výrazne zredukovala dodávky očkovacej látky proti koronavírusu, ktoré smerujú do Poľska. Poľský Štátny úrad pre strategické rezervy uviedol, že do krajiny príde len 67-tisíc dávok namiesto zakontrahovaných 268-tisíc. Vládny predstaviteľ Michal Dworczyk, ktorý má na starosti program vakcinácie, povedal,…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Štubňa

200 let terorismu USA: Přehledný seznam všech amerických válečných zločinů, teroru a válek

0icon

„Třesu se někdy o svou vlast, když pomyslím na to, že Bůh je spravedlivý.“ - Thomas Jefferson „Věřím, že všichni ti, kteří těží z války a přispívají k jejímu vzniku, by měli být zastřeleni hned první den občany své země.“  - Ernest Hemingway Jen v letech 1661-1774 byl z Afriky…

Gustáv Murín

Česká vláda v službách vojnových štváčov? Nič nové...

0icon

Keď chce Globalizačná klika v USA nejakú vojničku, tak si zámienku vždy nájde. Začína to napríklad vyslaním vojnových lodí, ako provokácie, kamkoľvek sa im zachce, pretože „americké záujmy“ sú už dnes prakticky všade. Názorný príklad opisuje Oliver Stone v knihe „Utajené dějiny Spojených států“. Už v roku 1898 poslali USA vojnovú…

Peter Štrba

Ateizmus vs náboženstvo, Sam Harris vs Jordan Peterson (1/4)

0icon

Prinášam vám otitulkovanú prvú zo štyroch diskusií medzi dvoma významnými intelektuálmi, v ktorej sa konečne začalo rozprávať o otázke, ktorá je kľúčová pre prežitie západnej civilizácie: Má náboženstvo nejaký význam? Diskusia číslo 1 sa uskutočnila 23. júna 2018 v kanadskom Vancouveri v Orpheum Theatre a naživo ju sledovalo 3 000…

Matej Kečkéš

Klamstvá mainstreamu

0icon

Existuje veľa lží a poloprávd, ktoré šíri mainstream. Veľa z nich má za účel zničiť ľudského ducha a spiritualitu v ľuďoch. Napr. mainstream dokáže propagovať laserové operácie zraku, ktoré sú pomerne drahé, oproti takej očnej joge, ktorá je úplne zadarmo, akurát treba mať pri nej viac trpezlivosti. Totižto laserová operácia…

Gabriel Dragon

Rusi len chcú mať zdravé bandurky...

0icon

Ako si Rusi mohli dovoliť tak drzo zhromažďovať vojská na svojom vlastnom území, zatiaľ čo na opačnej strane hranice zoskupuje ťažkú techniku Ukrajinská armáda a NATO pod záštitou vojenských cvičení? Čoho sa Rusi tak nepochopiteľne boja? Veď po poslednom veľkom „brúsení šablí“ na západe od Ruska ich padlo len 26 miliónov.…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Týchto 10 fotografií ti dokáže, že aj čiarové kódy môžu tvoriť dizajn produktu

0 icon

V súčasnosti má všetko čo si kúpime čiarový kód. Ten už berieme ako samozrejmosť a často si ho na samotnom produkte ani nevšimneme. Po vzhliadnutí nasledujúcich fotografií budeš určite obozretnejší a tieto malé čiarky budeš sledovať na každom obale. A prečo? Pretože sa ľahko môže stať, že v rukách budeš…

Čo sa stane, ak sa ľudia nudia v práci?

0 icon

V svoj bežný pracovný deň, by si nikdy nemal snívať o tom, ako premeníš počas 6 hodín avokádo na umelecké dielo. Prípadne by si sa nikdy nemal zamýšľať nad podobnými hlúposťami. Kreativite sa však medze nekladú a práve aj vďaka nej (no hlavne nude), mohli nasledujúce fotografie vzniknúť. Podľa profesora…

Atentát na Hitlera - úvod

0 icon

Prinášame vám ďalšiu minisériu článkov, v ktorej sa tentokrát pozrieme na atentát na Hitlera v pivnici, ktorý sa odohral dňa 8. 11. 1939 a ktorému unikol Hitler len o sekundy. Bomba vybuchla v mníchovskej pivnici, kde práve dokončil prejav. Osem ľudí zomrelo. Poďme spoločne na úvodnú časť článku z minisérie s názvom Atentát na Hitlera. Od tej…

Školy v Japonsku sú najefektívnejšie na svete! Prečo?

0 icon

V Japonsku sa škola považuje za dôležitý odrazový mostík v živote. Preto je tam 210 školských dní (na porovnanie, v USA majú iba 180 dní). A aj keď existuje veľa podobností medzi japonským vzdelávacím systémom a systémami v iných krajinách, je tu niekoľko aspektov, vďaka ktorým sú japonské školy jednými z najefektívnejších na svete.  1.…

Čo sa skrýva za čudným správaním tvojho psa? 1. časť

0 icon

Možno si si začal viac všímať, že tvoj pes ťa rád sleduje, keď si v kúpeľni či na wc, prílišne obľubuje vankúše alebo robí kruhy pred tým, ako si ľahnete a zaspí. Takéto správanie sa dá ľahko vysvetliť, čo znamená, že ti dnes objasníme, čo sa za tým skrýva a ty si už…

Vo svete IT

Plánujete kúpu smartfónu? Dajte si pozor na tieto špecifikácie, aby ste nekúpili „nepoužiteľný telefón“

0 icon

Kúpa nového smartfónu je pre mnohých z nás malým sviatkom. Dôvodom je, že nový telefón si nekupujeme tak často, hoci podľa štatistík, Slováci obmieňajú svoje smartfóny častejšie, ako je vo svete zvykom. Otázkou však je, na aké špecifikácie sa treba pozerať pri kúpe nového zariadenia? Tými úplne základnými vlastnosťami, ktoré…

Netflix v 1. kvartáli 2021 získal menej nových zákazníkov, ako plánoval. Redukoval odhady aj do ďalšieho štvrťroku

0 icon

Aktuálne najpopulárnejšou službou na streamovanie video obsahu so zameraním na filmy a seriály na svete je služba Netflix. Tá počas minulého roku nabrala na sile v dôsledku protipandemických opatrení, kedy ľudia vo väčšej miere zostali doma, a hľadali nové spôsoby zábavy. Prvý kvartál toho roka pre spoločnosť Netflix nedopadol podľa…

Viac ako 5 desiatok platených aplikácií a hier stiahnete z Google Play dočasne zadarmo. Vyberiete si dačo?

0 icon

Google Play opäť raz ponúka desiatky plateného softwaru dočasne zadarmo. Nižšie sme si pre vás pripravili celkovo viac ako 50 platených aplikácií a hier, za ktoré aktuálne nemusíte platiť. Zo 21 aplikácií, ktoré nižšie nájdete, neprehliadnite Recce – Navigation & Planning, či ProCam X (HD Kamera Pro). V prvom prípade…

Misia Ingenuity bola úspechom: Čo plánuje NASA ďalej?

0 icon

V pondelok sa americkej vesmírnej agentúre, NASA, podarilo niečo, čo sa navždy zapíše do histórie. S malým dronom Ingenuity po prvýkrát vykonali kontrolovaný let na povrchu iného kozmického telesa – Marsu. Let prebehol úspešne, drobná helikoptéra sa na 30 sekúnd vzniesla do výšky troch metrov a následne pristála na povrchu, píše…

Záblesky gama lúčov: Sú hviezdy, ktoré ich vytvárajú „vykopnuté zo svojej galaxie?

0 icon

Krátke záblesky gama žiarenia sú krátke záblesky vysoko energetických lúčov, ktoré sa zjavia ďaleko od galaxií, z ktorých pôvodne vyšli, píše portál Space. Astronómovia si niekoľko rokov mysleli, že keď tieto záblesky vzniknú, niečo ich „postrčí,“ no nové pozorovania poukazujú na pravý opak. Trvalo im dlhú dobu, kým začali pomaly prichádzať…

Armádny Magazín

Ukrajina uviedla svoju bezpečnostnú službu do plnej pohotovosti

0 icon

Ukrajina, 21.apríl 2021 (AM) –Bezpečnostná služba Ukrajiny (SBU) vyhlásila svojim jednotkám vo všetkých regiónoch stav plnej bojovej pohotovosti. Oznámil to tlačový tajomník SBU Arťom Dechťarenko. Oznámil, že eskalácia ozbrojenej „konfrontácie s Ruskou federáciou“ a prehĺbenie agresívnej rétoriky zo strany „agresívnej krajiny“ vedú bezpečnostnú službu U

Minister obrany Naď: Je čas na rázne a jasné kroky voči sieti ruských spravodajských služieb

0 icon

Česko, 21.apríl 2021 (AM) – Slovenský minister obrany Jaroslav Naď na sociálnej sieti uviedol, že je čas na rázne a jasné kroky voči sieti ruských spravodajských služieb v krajinách EÚ a NATO. "Takéto rozhodnutie sa neprijíma ľahko, aj keď ide len o jednu osobu. Rozhodnutie vyhosti

USA sa proti čínskou politikou postupne izoluje od zbytku sveta. Ten už nepotrebuje hegemóniu jednej krajiny

0 icon

USA, 21.apríl 2021 (AM) – "USA by mali zlepšiť vzťahy s Ruskom a nemali by tlačiť Moskvu do užšej spolupráce s Pekingom. V televízii „Fox News“ to oznámil bývalý americký prezident Donald Trump. „Byť v dobrom vzťahu s ruským prezidentom Vladimirom Putinom je výborné. Musíme obchodovať s Ruskom, musíme vychádzať s…

The Times: Rusi draho zaplatili za víťazstvo v tankovej bitke pri Prochorovke

0 icon

USA, 21.apríl 2021 (AM) – Historik Oliver Moody nazýva bitku pri Prochorovke „absolútnym ruským víťazstvom“, no zároveň, odvolávajúc sa na nájdené nemecké dokumenty, hovorí o silnom zveličení ruského úspechu. Lenže britskí čitatelia tento jeho názor nepodporili: „No a čo? Rusi aj tak vyhrali a Nemci prehrali

Američania dodajú do Litvy ručné granátomety za 10 miliónov dolárov

0 icon

Litva, 21.apríl 2021 (AM) – Litva a USA uzavreli dohodu o dodávkach amerických granátometov M72 LAW do pobaltskej republiky. Kvôli tomu usporiadal Vilnius honosný obrad za účasti významných vojenských predstaviteľov Litvy, ako aj veľvyslanca USA Roberta Gilchrista. „Veľmi si vážime podporu amerických spojencov pri posilňovaní našej obrany. Protitankové zbrane

Svetlo sveta

Čo robil Ježiš v Bielu sobotu keď ho svet považoval za mŕtveho?

0 icon

Po ukrižovaní Ježiša nastalo na zemi ticho Bielej soboty. Napriek tomu mal Ježiš “veľa práce.” V modlitbe Verím v Boha sa modlíme, že Ježiš po ukrižovaní “zostúpil k zosnulým.” V skutočnosti preklad v iných jazykoch ako napríklad v angličtine a francúzštine, je ešte presnejší: “zostúpil do pekla.” Katechizmus Katolíckej cirkvi…

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

0 icon

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

0 icon

Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

0 icon

V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

Arcibiskup Sheen: Pilát a najväčší justičný omyl

0 icon

Súdny proces, o ktorom budem dnes rozprávať je proces, na ktorom bolo prítomné celé ľudstvo. Jednotlivci, ktorí sa na tomto procese nachádzajú, v skutočnosti zastupujú jednotlivé kategórie ľudí. Súdny proces sa odohrával pred miestne najvyšším predstaviteľom Rímskej ríše, ktorý sa nazýval Poncius Pilát. Na to, aby sme boli schopní porozumieť…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali