J.DUBOVCOVÁ: Orgány verejnej moci majú hľadať spôsob, ako vyhovieť podnetu

Bratislava 3. januára (TASR) – Orgány verejnej správy by sa mali snažiť správať k občanom ústretovo a najprv preveriť všetky možnosti, ako možno podnetu od občanov vyhovieť. Až v prípade neúspechu takéhoto postupu vydávať zamietavé stanoviská. Na margo zamietnutia žiadosti občanov Tešedíkova na premenovanie ich obce to v rozhovore pre TASR povedala verejná ochrankyňa ľudských práv Jana Dubovcová.

Dodala, že ohľadom novoprijatého zákona o hmotnej núdzi pripravuje podanie na Ústavný súd (ÚS) SR a v parlamente ešte stále nerokovali o mimoriadnej správe, ktorou ombudsmanka reaguje na porušovanie práv maloletých rómskych detí.

"Začala som v priebehu roka robiť aj veci, ktoré predtým verejný ochranca práv nerobil. Okrem vybavovania podnetov robíme aj systémové prieskumy fungovania orgánov verejnej správy," povedala Dubovcová, ktorá chce do portfólia týchto prieskumov na budúci rok zaradiť aj otázku seniorov.

-Jednou z veľkých tém tohto roka boli zmeny vo vyplácaní sociálnych dávok. Podľa nového zákona o hmotnej núdzi, pokiaľ obec ponúkne sociálne odkázanému občanovi prácu, musí odpracovať aspoň 32 hodín mesačne. Inak nemá nárok na dávku vo výške približne 60 eur. Prezident mal pochybnosti o tom, či je tento zákon v súlade s ústavou. Aký je váš názor, je tam riziko protiústavnosti?-

Na takto položenú otázku môžem odpovedať iba to, že v zákone sú niektoré ustanovenia, ktoré podľa môjho názoru nie sú v súlade s ústavou. Ale jediný, kto je kompetentný na takúto dilemu odpovedať, je Ústavný súd (ÚS) SR. Preto sa ako verejný ochranca práv obrátim v priebehu januára na ÚS a požiadam o to, aby sa začalo konanie o súlade niektorých ustanovení tohto zákona s Ústavou SR.

-Čo budete namietať?-

Budem namietať viac vecí. Práve pripravujeme návrh na začatie konania na ÚS, takže to nebudem rozoberať do detailov. Ale v zásade máme viacero otáznikov nad tým, či zákonná úprava, ktorá viaže poskytnutie dávky v hmotnej núdzi na nejakú povinnosť, je v súlade s ústavou. Ja sa domnievam, že nie. Je viac oblastí, o ktorých si myslím, že táto právna úprava nezodpovedá ústave.

-Existujú úvahy, podľa ktorých by parlament v prípade, že ÚS označí zákon za protiústavný, mohol zmeniť ústavu a vlastne ju dať do súladu s týmto zákonom. Bol by to podľa vás korektný spôsob riešenia?-

Zachytila som to aj ja. Existuje nález ÚS, ktorý, hoci v inej súvislosti, ale predsa len hovorí o tom, že ani ústavným zákonom nie je možné meniť princípy právneho a demokratického štátu a princípy, na ktorých je ústava založená. Počkáme si na nález ÚS a na to, aké bude ďalšie konanie zodpovedných inštitúcií. Nebol by to najlepší príklad fungovania demokratického a právneho štátu, ak by nastala situácia, že ÚS povie, že niektoré ustanovenia zákona sú v rozpore s ústavou a následne by prišla iniciatíva zmeniť ústavu tak, aby bol prelomený nález ÚS.

-Nedávno sa na vás obrátili občania Tešedíkova, ktorí opäť neuspeli so žiadosťou, aby ich obec získala svoj pôvodný názov Pered. Žiadosť ste odložili s tým, že v tejto veci nie ste oprávnená konať. Prečo, netýkala sa táto žiadosť ich ľudských práv?-

Zmena názvu?

-Áno …-

Nie, zmena názvu obce sa netýka základných ľudských práv. Nie je to žiadne základné ľudské právo alebo sloboda, ako sa bude volať určité mesto alebo územie. Riešila som však otázku obecného referenda. Je to veľmi citlivá záležitosť. Okrem toho, že som odložila podnet v časti, ktorá smerovala voči vláde Slovenskej republiky, na ktorú sa pôsobnosť verejného ochrancu práv nevzťahuje, som verejne vyjadrila svoje stanovisko, pokiaľ ide o prístup k výsledkom obecného referenda. Poukázala som na to, že orgány štátu mohli konať citlivejšie a vnímavejšie. Zákon im umožňoval konať aj tak, aby sa na ministerstve kultúry najprv overilo, či navrhovaný názov obce Pered, ktorý obyvatelia Tešedíkova veľmi chcú, čo už preukázali dvakrát vo verejnom hlasovaní, je možné včleniť do slovenského jazyka, a tak akceptovať vôľu obyvateľov obce. Ak by však výsledkom odborného posúdenia bolo, že názov Pered je v takom zásadnom rozpore s pravidlami a slovotvorbou slovenského jazyka, že ho nie je možné do neho včleniť, bol by to dôvod na odmietnutie výsledkov obecného referenda. K takémuto odbornému postupu neprišlo, iba sa začalo špekulovať o tom, akého pôvodu je toto slovo. Pritom názov je starobylý, prvá písomná zmienka o ňom pochádza z polovice 13. storočia…

-To asi nie je podstatné…-

Vôbec to nie je podstatné. Podstatná je iná otázka. Ak zákon ukladá, aby názvy obcí boli v slovenskom jazyku, potom by podľa môjho názoru bolo minimálne slušné a v súlade s dobrými mravmi a princípmi právneho štátu, aby si štát, alebo jeho orgány najprv zistili, či je navrhovaný názov obce naozaj v takom príkrom rozpore so slovenským jazykom, že navrhovaný názov obce do neho nie je možné včleniť. Ak by to bolo tak, že jeho dodatočné včlenenie nie je v zásadnom rozpore s pravidlami slovenského jazyka, bolo by vhodné ho do neho zaradiť, čím by bola splnená aj zákonná podmienka, že názov obce je v slovenskom jazyku. Z tohto dôvodu by som očakávala ústretovejšie správanie zodpovedných štátnych orgánov k výsledkom obecného referenda.

-Nemusíte konať len na základe podnetu, ale aj z vlastnej iniciatívy. Ako to bolo v tomto prípade?-

Dostala som podnet. Podávatelia nechceli, aby boli údaje o nich zverejnené. Preto moja odpoveď neobsahuje údaje o podávateľoch, ale je celá zverejnená na našej internetovej stránke. Je možné sa s ňou oboznámiť a prečítať si argumentáciu verejného ochrancu práv. Aj jeho stanoviská môžu ovplyvňovať právne vedomie v štáte. Z môjho stanoviska v tejto veci vyplýva odporúčanie pre orgány verejnej správy, aby sa snažili správať k občanom ústretovo. Aby pri vybavovaní veci najprv využili všetky možnosti, ako ich uskutočniť a usporiadať. V prípadoch, ak ide o verejný prejav vôle v referende, by takto mali vždy postupovať. Veď moc štátnych orgánov pochádza od ľudu. Ak by v tomto prípade argumentovali tým, že názov obce Pered sa pre nezlučiteľný rozpor so slovenským jazykom nemôže stať jeho súčasťou, a preto nemožno splniť zákonnú podmienku a vyhovieť referendu, bolo by to akceptovateľné. Ale to sa nestalo. Odpoveď na otázku, či sa názov Pered môže alebo nemôže stať súčasťou slovenského a štátneho jazyka, stále nemáme. Namiesto toho sa tu začalo verejne maturovať nad tým, akého pôvodu je slovo Pered, či maďarského, či slovenského, a to mohlo oživiť a nanovo spustiť aj nacionalistické vášne, pritom úplne zbytočne.

-Mimovládne organizácie rady porovnávajú situáciu v rôznych krajinách z hľadiska ľudských práv. Ak by ste z pozície ombudsmanky mali porovnať situáciu na Slovensku v roku 2012 a 2013, aký by bol výsledok?-

Je pre mňa ťažké porovnávať to. Nastúpila som do tejto funkcie v marci 2012. Začala som v priebehu roka robiť aj veci, ktoré predtým verejný ochranca práv nerobil. Okrem vybavovania podnetov robíme aj systémové prieskumy fungovania orgánov verejnej správy. S predchádzajúcim obdobím preto môžem porovnať len výsledky z vybavovania podnetov. Tie sú približne rovnaké, aj čo do počtu podaní, aj čo do zistenia porušení základných práv a slobôd osôb. Ale už máme aj výsledky z inej činnosti. Napríklad robili sme prieskum v reedukačných centrách, vo väzniciach, dokončovali sme systémový prieskum vykonávania funkcie kolízneho opatrovníka, prieskum prístupu cudzincov k právnej pomoci, prieskum prístupu rómskych detí k vzdelávaniu. Zistenia sme vyhodnotili, navrhla som opatrenia a ako budú opatrenia orgánmi verejnej správy realizované, budeme vidieť v priebehu budúceho roka. Budem sledovať, či majú nejaký vplyv na ich činnosť, či sa mení ich prax, alebo je stále rovnaká. Ak bude rovnaká, budem biť na poplach. To je úloha verejného ochrancu práv.

-Prečo ste sa rozhodli pre tieto projekty?-

V zákone je výslovne uvedené, že verejný ochranca ľudských práv môže konať na základe podnetu, ale aj na základe vlastnej iniciatívy. Ja som okrem podnetov začala konať aj na základe vlastnej iniciatívy. Z poslania verejného ochrancu práv vyplýva, že by sa mal zaoberať aj celkovými oblasťami, v ktorých štát uplatňuje svoju politiku a v ktorých pôsobia orgány verejnej správy. To je napríklad poskytovanie výchovy deťom, nad ktorými zodpovednosť zobral štát, alebo oblasť vzdelávania, sociálnych vecí, zariadení, v ktorých sú z rôznych dôvodov umiestnené fyzické osoby, aj väzni a pod.

-Boli signály, že situácia v tejto oblasti nie je v poriadku?-

Áno, boli také signály. V budúcom roku sa chcem venovať aj postaveniu a právam seniorov. Je veľa oblastí, do ktorých verejný ochranca práv v každej krajine vstupuje a zisťuje, akým spôsobom štát a orgány verejnej správy plnia svoju úlohu v oblasti ochrany základných práv a slobôd. Úlohou verejného ochrancu práv je spätná väzba, ktorú týmto orgánom alebo najvyšším predstaviteľom štátu v Národnej rade (NR) SR dáva preto, aby na základe toho mohli robiť opatrenia, prípadne aj zmeny právnej úpravy.

-Na parlament ste sa obrátili aj s mimoriadnou správou. Čoho sa týkala?-

Stalo sa historicky prvýkrát, že sa verejný ochranca práv obrátil na Národnú radu SR s mimoriadnou správou. V zákone o verejnom ochrancovi práv je uvedené, že keď zistí zásadné porušovanie základných práv alebo porušovanie práv vo väčšom rozsahu, môže sa obrátiť s mimoriadnou správou na NR SR, ku ktorej môže pripojiť aj žiadosť o jej prerokovanie na najbližšej schôdzi Národnej rady. Mne sa pri preskúmavaní podnetov stalo, že som narazila nielen na zásadné porušovanie ľudských práv, ale aj na ich porušovanie väčšieho rozsahu. Týka sa to veľkého počtu rómskych detí a ich prístupu k vzdelávaniu. Bola to situácia, keď som sa jednoznačne na NR SR s mimoriadnou správou obrátiť musela a pre závažnosť veci som žiadala o jej prerokovanie na najbližšej schôdzi. Kvôli deťom ma mrzí, že sa ňou NR SR, napriek závažnému obsahu, doteraz nezaoberala.

-Čo bolo obsahom tejto správy?-

Napríklad som navrhla opatrenia, ktoré by NR SR mala prijať, aby sa predišlo ďalšiemu porušovaniu práva na prístup k vzdelávaniu tých rómskych detí, ktoré majú ísť na zápis do školy v januári 2014. Reflektovala som na desaťročné priebežné informácie a podrobné správy mimovládnych organizácií, ale aj na informácie z iných zdrojov, ktoré poukazovali veľmi fundovane na to, že porušujeme práva rómskych detí na prístup k vzdelávaniu a k vzdelaniu. Kancelária verejného ochrancu práv v praxi overila, že je to skutočne tak. Náš prieskum potvrdil, že postupom orgánov verejnej správy je prístup veľkej časti maloletých rómskych detí k vzdelávaniu systémovo nastavený tak, že deťom zo sociálne slabého prostredia porušujeme právo na prístup k vzdelaniu a k vzdelávaniu.

-Je to ten problém, že sa do osobitných škôl preraďujú aj deti, ktoré majú dostatočné schopnosti na absolvovanie klasickej základnej školy?-

Medzi deťmi a ľuďmi, ktorí s nimi robia pohovory, je jazyková bariéra. Je tam aj sociálna bariéra. Keď tieto deti prichádzajú bez akejkoľvek prípravy a pomoci na vstupný pohovor, často sa stane, že sú zaradené do špeciálnej triedy, školy, s odôvodnením, že im takto chceme pomôcť. Veľká časť detí je sem zaradená iba z dôvodu, že pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia, teda nie zo zdravotných dôvodov. Následne deti nie sú takmer nikdy preradené do riadnej triedy, školy. Špeciálna školská vzdelávacia vetva je systémovo nastavená tak, že jej absolventi spravidla nemajú vzdelanie na takej úrovni, ako žiaci z normálnych základných škôl. Z toho vyplýva, že tieto deti nemajú šancu dosiahnuť maturitu ani sa dostať na vysokú školu. A to ani v prípade, ak by to bol rovno génius. Boli sme konfrontovaní s tým, že do týchto špeciálnych škôl je zaraďované veľmi vysoké percento práve rómskych detí. Vysoké percento rómskych detí, zaradených do špeciálnych tried, samotné poukazuje na to, že nemôže ísť iba o deti, ktoré majú nejakú formu mentálnej poruchy. Teda nie sú to zdravotné dôvody, pre ktoré sú tie deti takto zaraďované. Samozrejme, v niektorých prípadoch to môže byť oprávnené, ale tie nemôžu predstavovať takéto vysoké percento.

-Kedy ste parlamentu svoju správu predložili?-

V auguste. Urobila som tak preto, aby pre deti, ktoré pôjdu na zápis v januári 2014, už mohli byť vytvorené také podmienky, aby sa im niekto aspoň zo dva mesiace pred pohovorom venoval, aby dostali pred pohovorom odbornú pomoc a prípravu. Tým by bolo možné ovplyvniť počty detí, ktoré budú zaradené do normálnych a do špeciálnych tried. Ale Národná rada SR sa správou v pléne, napriek tomu, že to tam bolo takto napísané, nezaoberala. Z toho dôvodu žiadne opatrenia dočasného charakteru prijaté neboli. To znamená, že deti, ktoré pôjdu na zápis v roku 2014, budú v rovnakej situácii ako v minulosti.

-Prečo sa podľa vás parlament správou nezaoberal?-

Domnievam sa, že preto, že súčasťou tej správy boli aj iné zistenia. Bolo to zistenie, ktoré sa týkalo okolností policajného zásahu v Moldave nad Bodvou. Vlastne sa týkalo konania ministra vnútra SR, ministerstva vnútra a Policajného zboru Slovenskej republiky. A bolo tam aj neoprávnené vysťahovanie alebo zasahovanie do základných práv a slobôd osôb v Košiciach, ktoré realizovalo mesto Košice. Ja osobne som si vysvetlila postup NR SR k tejto mimoriadnej správe tak, že Národná rada dala prednosť ochrane nominantov Smeru-SD, ktorými sú minister vnútra a primátor Košíc, pred ochranou základného práva rómskych detí na ich prístup k vzdelávaniu. Podľa mňa NR SR nemala záujem, aby sa preberali v pléne aj tie zistenia verejného ochrancu práv, ktoré sa týkali policajného zásahu v Moldave nad Bodvou a vysťahovania osôb v Košiciach a tomu obetovala aj ochranu záujmov maloletých detí z rómskej komunity. Som presvedčená o tom, že týmto postupom Národná rada vyslala do spoločnosti veľmi negatívny signál, ktorý časť našej spoločnosti mohla prečítať aj tak, že na rómskych deťoch, ľuďoch a na ich právach nezáleží a netreba ich dodržiavať. Alebo aj, že voči Rómom je možné používať aj neadekvátne policajné postupy a silu. Ak ma za tieto slová niekto napadne, že politikárčim, nie je to tak, robím to, čo verejný ochranca práv robiť má.

-V akom štádiu je správa teraz?-

Je predložená v Národnej rade Slovenskej republiky. Je len na predsedovi NR SR, či ju zaradí, alebo nezaradí do programu schôdze na prerokovanie. Podľa mňa by tak urobiť mal, môže ju kedykoľvek zaradiť. Od augusta na začiatku každej schôdze navrhuje skupina poslancov, aby bola správa do programu schôdze zaradená, ale sú prehlasovaní.

-Aké najčastejšie podnety rieši verejný ochranca ľudských práv?-

Najčastejšie podnety chodia napríklad na činnosť katastra nehnuteľností, kde máme na jednej strane orgán verejnej správy, na druhej strane nespokojného občana. Často chodia podnety na prieťahy v konaní pred súdom. Tu máme na jednej strane občana, ktorý je nespokojný a na druhej strane orgán štátnej moci, súd. Mnohé podnety sa týkajú stavebného konania, nespokojnosti s vybavovaním na úradoch, prichádzajú podnety, ktoré sa týkajú sociálneho zabezpečenia a rôznych dôchodkových dávok, iných dávok a dávok v hmotnej núdzi. V týchto prípadoch máme na jednej strane osobu a na druhej strane úrad. Podnety, ktoré môže verejný ochranca práv riešiť, sú tie, v ktorých preskúmava činnosť orgánu verejnej správy vo vzťahu k uvádzanému porušovaniu základného práva alebo slobody osoby. Približne polovica podaní sú také, ktoré nemôžem riešiť. Je to preto, lebo občan sa v nich sťažuje na veci alebo situácie, ktoré sa nevzťahujú k činnosti verejného orgánu, napríklad na suseda, na obchod, na firmu a pod.

-Aké napríklad?-

Napríklad neboli spokojní v obchode. Alebo sa dostali do situácie, akú dnes médiá označujú nálepkou "šmejdi". Napíše sem občan, že uzavrel nevýhodnú zmluvu a žiada o môj zásah. Verejný ochranca práv v takejto situácii nemôže pomáhať, nemá pôsobnosť v oblasti súkromného práva. Vždy, keď koná verejný ochranca práv, musí byť na jednej strane občan a na druhej nejaký orgán verejnej správy, úrad.

-Takže nemôže ísť o problém medzi dvoma občanmi, alebo občanom a súkromnou firmou?-

Nie. V takomto prípade sa snažíme dať aspoň usmernenie o tom, čo by občan v takejto situácii mohol urobiť. Okrem konania na základe podnetov, ako som už povedala, verejný ochranca práv koná aj z vlastnej iniciatívy. Sú ľudia, ktorí nikdy nenapíšu verejnému ochrancovi práv, ani netušia, že existuje verejný ochranca práv, dokonca ani to, že aj oni majú nejaké základné práva. Preto svoju činnosť nemôžem obmedziť iba na to, že budem riešiť len tých, ktorí sú ako-tak v obraze a obrátia sa na verejného ochrancu práv. Pokiaľ ide o fungovanie štátu vo vzťahu k občanovi, môže verejný ochranca práv skúmať niektoré systémové veci aj z vlastnej iniciatívy. Máme tematické celky, ktoré riešime a sú z toho zaujímavé výsledky. Niektoré inštitúcie ešte nezažili prieskum, aký robí verejný ochranca práv, a tak sa zamestnanci Kancelárie verejného ochrancu práv pri svojej práci stretnú aj s nepochopením.

-V akých inštitúciách napríklad?-

Napríklad polícia je taká precitlivená na akýkoľvek pohľad zvonka na jej činnosť, že už toto samotné je dôkazom, že v nastavení fungovania inštitúcie môže byť chyba. Aj niektorí predstavitelia súdnej moci sa bránia pohľadu zvonka na svoju činnosť.

-Spomínali ste, že na budúci rok sa chcete venovať aj otázke seniorov. Sú aj nejaké ďalšie oblasti, ktoré chcete preskúmať?-

Začali sme sa zaoberať problémami reedukácie a výchovy detí, problémami kolíznych opatrovníkov a ich fungovania v sociálnej oblasti, väzenstva a práv cudzincov. Vo svojej činnosti máme jednu takmer nedotknutú oblasť, a tou je ochrana práv seniorov. Budeme sa jej venovať v roku 2014. V budúcom roku budeme ďalej ťahať veci, ktoré sme už začali robiť, dbať na to, aby boli prijaté opatrenia a otvoríme ďalší nový priestor, ktorý sa týka práv seniorov. Ak niečo pribudne v priebehu roka, budeme sa tomu venovať. Napríklad policajný zásah v Moldave nad Bodvou (Budulovská) sme riešili na podnet občanov.

df ed

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Krajniak: „Sme rodina presadila svoje požiadavky, novelu podporíme.“ Kotlebovcom: „Vypadnite z tlačovky.“ Do kostola len s vakcínou alebo plateným testom? Novela ide do 2. čítania. Pozrite si, ako hlasovali poslanci

0 icon

Bratislava 24. júla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian, Jaroslav Novák)   Koalícia dosiahla dohodu pri novele zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorou majú zaočkovaní získať výhody. Na dnešnej tlačovej konferencii to oznámil predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) doplnil, že…

Protest pred parlamentom pokračuje, dav chce zotrvať aj ďalšie dni

0 icon

Bratislava 24. júla 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer, Jakub Kotian)   Pred Národnou radou (NR) SR v Bratislave pokračuje aj v sobotných večerných hodinách protest stoviek ľudí proti pandemickým opatreniam. Ľudí je však menej ako popoludní, situácia je pokojnejšia. Demonštrujúci avizujú, že chcú pred parlamentom zotrvať najbližšie hodiny a byť tam…

Nerušil: Hľadanie Putina za každým rohom nám nepomôže. ČR by mala požadovať rešpekt nielen od Ruska

0 icon

Praha 24. júla 2021 (HSP/Sputnik/Foto:SITA/AP-Alexander Zemlianichenko, Brynn Anderson   Jednotkou hnutia SPD za Prahu bol novo menovaný Jozef Nerušil, člen Rady Českého rozhlasu pôsobiaci zároveň v Odbore komunikácii Arcibiskupstva pražského. V podrobnom rozhovore zhodnotil súčasné predvolebné zastúpenie strán vo verejnoprávnych médiách, nový význam hraníc chrániacich národnú identitu a uviedol svoju víziu…

Djokovič po postupe: „Vlhkosť vzduchu bola brutálna“

0 icon

Tokio 24. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Seth Wenig)   Srbský tenista Novak Djokovič sa suverénnym spôsobom prebojoval do 2. kola dvojhry na olympijskom turnaji v Tokiu. V úvodnom kole ako nasadená jednotka zdolal Huga Delliena z Bolívie 6:2, 6:2 "Teší ma, že som hladko prekonal úvodnú prekážku. Na úvod turnaja to bol…

Niektorí za celý život nenájdu nič a ona už objavila svoj štvrtý poklad z doby Vikingov

0 icon

Londýn 24. júla 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Screenshot Youtube)   Britská amatérska archeologička Kath Gilesová objavila na ostrove Man poklad, ktorý obsahuje viac ako stovku strieborných vzácnych artefaktov. Je zaujímavé, že ide už o štvrtý nález, ktorý sa vďaka svojmu koníčku žene podaril za posledné tri roky Počas ranného stredoveku Vikingovia útočili na mnoho…

Delegáciu USA na rokovaniach s Ruskom v Ženeve bude viesť Wendy Shermanová

0 icon

Washington 24. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Americkú delegáciu na prvom kole rusko-amerických rokovaní o strategickej stabilite, ktoré sa uskutoční 28. júla v Ženeve, bude viesť prvá námestníčka ministra zahraničných vecí USA Wendy Shermanová S odvolaním sa na americký rezort diplomacie o tom v noci na sobotu informovala agentúra Reuters. Na…

Do finále kvalifikácie na turnaji ATP v Kitzbüheli Martin aj Kovalík

0 icon

Kitzbühel 24. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Darko Vojinovic)   Slovenský tenista Andrej Martin postúpil do finále kvalifikácie dvojhry na antukovom turnaji ATP v rakúskom Kitzbüheli. V 1. kole v pozícii nasadenej dvojky zvíťazil nad Belgičanom Zizouom Bergsom 6:4, 6:3 Tretí nasadený Jozef Kovalík svojho slovenského krajana napodobnil. V dvoch setoch si poradil…

Smer-SD sa so zákonom o COVID preukazoch obráti na Ústavný súd

0 icon

Bratislava 24. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot video)   Opozičný Smer-SD sa s novelou zákona, ktorá hovorí o zohľadňovaní očkovania pri opatreniach, obráti na Ústavný súd (ÚS) SR . Urobí tak po jej schválení Národnou radou (NR) SR. Novelu označuje za diskriminačný. Vyhlásil to predseda Smeru-SD Robert Fico v parlamente. Dodal, že…

Ministerstvo zahraničných vecí: Chorvátsko striktne kontroluje stanovené podmienky vstupu do krajiny

0 icon

bratislava 24. júla 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Chorvátsko v týchto dňoch striktne kontroluje všetky stanovené podmienky pre vstup do krajiny. Súčasne platné podmienky ostávajú v platnosti minimálne do konca júla, prípadne až do odvolania. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o tom informuje na svojej webovej stránke Pred vstupom do…

Pribudlo 43 nakazených, zaočkovali takmer 3 500 ľudí

0 icon

Bratislava 24. júla 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Za piatok 23. júla pribudlo na Slovensku 43 nakazených koronavírusom. Laboratóriá ukončili 10 540 PCR vyšetrení. Počet hospitalizovaných pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň stúpol o dvoch pacientov na 80. Nepribudla žiadna obeť ochorenia COVID-19. V piatok 23. júla dostalo prvú…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Štefan Harabin

Pellegrini a Fico mohli prijatie zákona o zvýhodnení očkovaných zastaviť, keby sedeli v parlamente a hlasoval proti. Miesto toho robili tlačovky, kde ubezpečovali ľudí, že oni sú proti.

0icon

V Piatok sa malo hlasovať o tzv. zákone o zvýhodňovaní očkovaných. Hlasovaniu o samotnom zákone predchádzalo hlasovanie o návrhu na skrátenie legislatívneho konania pre prijatie tohto zákona. Proti návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie, bola nakoniec Sme rodina, takže koalícia dokázala na podporu zrýchleného hlasovania o Lengvarského návrhu zozbierať len 61 hlasov. Ak by  opozícia…

Marek Tencer

Manipulačné techniky provakcinérov!

0icon

Kolektívna vina, umelo vytvorný nedostatok, klamstvá, znevhodňovanie, zastrašovanie to sú základné manipulačné techniky provakcinérov. Kolektívna vina. Až nenosíš rúško tak všetkých ohrozuješ, až pôjdeš navštíviť svojich blízkych tak ich môžeš zabiť. Takto nás strašila vláda pred Veľkou Nocou 2020. Strašenie pokračovalo tým že do

Boris Mesár

Dnes Národná rada (zrada) rozhoduje o prijatí ,,Čínskeho sociálneho kreditu " na Slovensku!!!

0icon

Dnes stojíme na prahu zavedenie Total Control režime plne odvodeného od čínskeho Sociálneho kreditu! V piatok bude Národná rada SR schvaľovať drakonických zákon, ktorý zabráni vstupu Slovákom do všetkých miest, prevádzok a budov, ak sa nepreukážu Digital Green Pass aplikácií! Právnik dokument rozobral a varuje, že jeho definíciu možno výkladom…

Ivan Holek

Úvaha o rizikách ženského pôvabu

0icon

Krása predstavuje moc, pretože je to niečo, čo veľmi silne pôsobí na iných. Krásu, a teda moc, je však možné využiť na niečo pozitívne, alebo zneužiť na niečo negatívne. Čo však kto seje, to nakoniec aj zožne, čo vo vzťahu k negatívnemu zneužitiu krásy kvôli osobnému prospechu, peniazom, alebo nejakým…

Andrej Sablič

Analýza ekonómie

0icon

Začiatok Prečo som sa rozhodol pre jej analýzu? Po II. Svetovej vojne sa ČLOVEK prostredníctvom svojich politikov dušoval, že už nikdy takúto katastrofu nepripusti. Dnes stojíme nad priepasťou ešte hrozivejšej vojny a politici sa už ani nepretvarujú a šíria virtuálny oheň a síru svetom. ČLOVEK zlyhal a tak je načase…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Cap Arcona: Veľká ľudská tragédia 2. sv. vojny: 2. časť

0 icon

Prinášame pokračovanie druhej časti o veľkej ľudskej tragédii 2. svetovej vojny s názvom Cap Arcona. Cap Arcona bol názov jednej z nemeckých lodí, ktoré tesne pred kapituláciou Nemecka potopili spojenecké bombardéry v domnení, že posádku tvoria nemeckí vojaci. Opak bol však pravdou. Posádku tvorili zajatci z koncentračných táborov v počte asi 4 500. Poďme sa spoločne pozrieť…

Účesy, ktoré ti spôsobujú bolesti hlavy

0 icon

Bolesť hlavy môže byť spôsobená rôznymi príčinami : stres, vysoký krvný tlak, zranenie alebo dokonca počasie. Spôsob, akým sa rozhodneš nosiť učesané vlasy, môže byť tiež hlavným faktorom, ktorý spôsobuje bolesti hlavy. Niektoré účesy, ktoré vyvíjajú tlak na pokožku hlavy, môžu mať za následok pocit bolesti. 1. Vrkoč

Umelec vytvára šialene realistické balónové sochy!

0 icon

Možno si už zažil oslavu či párty, na ktorej sa klaun pokúšal z dlhých balónov vytvárať rôzne sochy a nakoniec výsledok vyzeral, ako pes krížený s mačkou. Masayoshi Matsumoto je umelec, ktorý žije v Japonsku a ktorý pomocou bežných balónikov a vytvára neuveriteľné realistické sochy. Ich skutočnosť je taká prekvapivá, že budeš…

TOP10: Nepremyslené projekty, ktoré mali byť spravené oveľa dôslednejšie

0 icon

Niektoré projekty nevyjdú na jedničku. Spôsob, akým sú spravené nasledujúce veci, určite niektorých rozosmeje alebo naštve. Tieto projekty však majú jeden spoločný znak - vopred sa pri nich neuvažovalo. Buď sú nefunkčné, nelogické alebo naozaj hlúpe. Je jedno, či je to chyba projektanta alebo inštalatéra, dalo sa to urobiť oveľa…

Ako ovplyvňuje meno tvoj život? Je jeho výber dôležitý?

0 icon

Vybrať meno dieťaťa je jedným z prvých veľkých rozhodnutí, ktoré musia rodičia urobiť. A ukázalo sa, že výber tejto „životnej“ značky pre dieťa si vyžaduje hlboké zamyslenie, pretože podľa jednej štúdie môžu mená určovať, ako bude človek vyzerať v dospelosti. Respondenti dokázali správne odhadnúť meno cudzinca na základe fotografie tváre

Armádny Magazín

Ktorá hypersonická raketa ako prvá vstúpi do služby americkej armáde

0 icon

USA, 24.júl 2021 (AM) – Americké ministerstvo obrany vydalo vyhlásenie týkajúce sa prvých hypersonických rakiet, ktoré sa môžu objaviť v službe americkej armáde. Podľa riaditeľa programu pre hypersonické zbrane v Pentagóne Mika Whitea bol stanovený

V USA označili ruský protivzdušný systém S-500 za veľmi vážnu hrozbu pre NATO

0 icon

USA, 24.júl 2021 (AM) – Najmodernejší protivzdušný systém na svete S-500 je veľkou výzvou pre NATO. O tom píše dopisovateľ Caleb Larson pre portál 19FortyFive.   Nový ruský protivzdušný systém môže zneškodňovať celé spektrum súčasných aj perspektívnych leteckých prostriedkov útoku

Talibanci sú ˇpríčetní". Lavrov označil moskovský formát za najúčinnejší pre diskusiu o situácii v Afganistane

0 icon

Rusko, 24.júl 2021 (AM) – Ako minister poznamenal, tento formát je „reprezentatívny, ale na druhej strane priestranný a efektívny“. Minister poznamenal, že „moskovský formát“, ktorý sa už stretol viackrát a ktorý predstavuje všetky krajiny Strednej Ázie bez ohľadu na ich hranicu s Afganistanom je najefektívnejší.   Ruský min

Podľa čoho si vybrať správný kolimátor

0 icon

Slovensko, 24.júl 2021 (AM) – Veľakrát dostávam otázku, aby som poradil aký kolimátor si majú ľudia kúpiť. A každý očakáva, že mu rovno poviem značku a presný model.   Ale ono to nie je také jednoduché .. Napriek tomu sa pokúsim dať zopár odporúčaní, ktorých sa držať a pár mojich osobných…

Spomienka na prvé Bojové jánošíkovské družiny

0 icon

Slovensko, 24.júl 2021 (AM) – Pred budovou vlády SR sa nachádza socha Mareka Čulena, ktorého dnes asi väčšina národa už nepozná. Iní ho vnímajú ako zakladateľa Komunistickej strany Československa, no najlepšie by ho mali poznať členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, pretože bol jednoznačným stúpencom obrany ČSR pr

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali