Bývalý riaditeľ Úradu vojenských duchovných kňaz Juruš k vyjadreniam biskupa Rábeka a generálmajora Vestenického: Budem rád, ak veriaci v diskusii rozpoznajú snahu posilniť vieru v Boha a nie vzburu voči elitám

Dlhá 14. januára 2017 (HSP/Foto: Jana Birošová/Extra plus)

 

Vojenský biskup Mons. František Rábek v diskusii TABLET.TV v súvislosti so vznikom úradu Ordinára v roku 2003 uviedol: „Nebol tu ani meter štvorcový ničoho. Ani z hľadiska materiálnych, ale ani personálnych podmienok. Ale za tých 14 rokov sa nám už podarilo implementovať sa do tohto prostredia a sme tam ako doma.“

Vyjadrenia vojenského biskupa kritizoval generálmajor Emil Vestenický, ktorý vysvetlil, že už v roku 1995 vznikol Úrad vojenských duchovných pri Ministerstve obrany SR, na čele ktorého ste stál kňaz, ktorý aktuálne pôsobí vo farnosťi Dlhá (pri Trnave).

Reklama
Na snímke plk. v. v. ThMgr. Ignác Juruš
Na snímke plk. v. v. ThMgr. Ignác Juruš

O stanoviska k vyjadreniam Mons. Rábeka a generálmajora Vestenického sme teda požiadali aj kňaza Ignáca Juruša, ktorý v úvode svojich odpovedí zdôraznil, že bude rád ak veriaci vo vzniknutej diskusii rozpoznajú snahu posilniť vieru v Boha a nie vzburu či úslužnosť voči cirkevným a svetským elitám.

 

Reklama

Keďže ľudská pozornosť je pri čítaní prelietavá, začnem netradične, záverom. Ak mám vysloviť jednoznačné stanovisko k diskusii Rábek verzus Vestenický, prosím, nedajte si predsudkami voči uniforme spochybniť svoj úsudok. Sám sa staviam za hodnoty i argumenty, ktoré prezentoval generál. Hoc je to človek tvrdý, vie byť veľmi veľkorysý a čo je podstatné, je to človek a vojak, ktorý má Slovensko v srdci.

A teraz poďme k veci. Ja sám som veriaci človek a svoju kňazskú dráhu som si vybral len a len kvôli viere v Boha. Nechcem, aby sa moje stanovisko zneužilo na vyvolávanie negatívnych nálad osobitne  voči katolíckej cirkvi, čoho sme neraz svedkami, keď sa vedie anonymná diskusia na sociálnych sieťach k nejakej náboženskej téme alebo článku. Budem len rád, ak veriaci vo vzniknutej diskusii rozpoznajú snahu posilniť vieru v Boha a nie vzburu či úslužnosť voči cirkevným a svetským elitám. Sme len ľudia a aj kňaz je veru tiež len človek. Preto aj vám  pripomínam výrok Pána Ježiša v evanjeliu sv. Matúša. Mt 16; 18 – „ A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.“ To však Pánu Ježišovi nebraní pri Petrovom pochybení, aby ho neskôr ostro pokarhal, keď mu povedal v Mt 23 hlave čítame tieto tvrdé  slová: „On sa obrátil a povedal Petrovi: Choď mi z cesty satan! Na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!“ Ako to vidíme na tomto mieste, tak prehrešenie sa v neskoršom čase nevyvoláva revíziu pôvodných rozhodnutí, ktoré Pán Ježiš urobil,  ale ani nezostane nepovšimnuté. Previnenie  nevyvoláva zavrhnutie a ani iný trest, ale je skôr podnetom na výchovu a usmernenie v ďalšom konaní. Aj na tomto biblickom príklade vidíme, že napriek takémuto výchovnému pokarhaniu  aké sa Petrovi ušlo zo strany Pána Ježiša, tak nič sa nezmenilo na tom, aby nakoniec z Petra urobil svojho prvého námestníka na Zemi a prvého pápeža.

Takže, čo ako kriticky by to vyznelo to čo si teraz prečítate, tak nebude sa to týkať Kristom založenej cirkvi, ale len a len môjho osobného nesúhlasu s formami postupov niektorých predstaviteľov cirkevných elít,  ktoré podľa môjho názoru skôr spochybňujú a poškodzujú ciele tejto inštitúcie;  a to nielen v ľudských očiach. Toto je síce iba môj osobný názor a ako taký ho aj prezentujem a prosím, aby bol takto aj videný. Moje slová nechcú byť obvinením, ale skôr vyjadrením nesúhlasného postoja voči konaniu zmieňovaných osôb o ktorých budete čítať v odpovediach na mne položené otázky. To sú moje predstavy o hodnotách, ktoré by mal mať  akýkoľvek predstaviteľ cirkvi, nech už je postavený na akomkoľvek mieste. Mali by byť prezentované a presadzované  len v súlade s hlásanou kresťanskou morálkou a nijako inak. Preto, nech nás rozsúdi Ten, v mene ktorého sme nastúpili na kňazskú dráhu a prijali sme pozvanie do jeho služieb!

 

Vojenský biskup Mons. František Rábek v diskusii TABLET.TV v súvislosti so vznikom úradu Ordinára v roku 2003 uviedol: „Nebol tu ani meter štvorcový ničoho. Ani z hľadiska materiálnych, ale ani personálnych podmienok. Ale za tých 14 rokov sa nám už podarilo implementovať sa do tohto prostredia a sme tam ako doma.“ Jeho slová kritizoval generálmajor Emil Vestenický, ktorý vysvetlil, že už v roku 1995 vznikol Úrad vojenských duchovných pri Ministerstve obrany SR, na čele ktorého ste stáli práve vy. Ako na vás pôsobia vyjadrenia Mons. Rábeka?

Reklama

Ak mám byť úprimný, tak musím povedať, a to budú slová veľmi taktné a jemné, nepravdivo a zavádzajúco! Nešťastne znejúca je jeho formulácia, že nič o tom prostredí nevedel, že to “bolo pre neho teritórium úplne neznáme” ako sa o tom vyjadril (viac TU). O charaktere prostredia musel vedieť mnohé už aj preto, že sa pred rokmi stal nositeľom tzv. “modrej knižky”, aby bol oslobodený od povinnosti absolvovať Základnú vojenskú službu. Pre mňa to znamená, že na určitej etape kňazskej dráhy sa „vyhol neseniu svojho kríža“ a to isteže neprebehlo bez dostatku informácií o prostredí. Dnes, už s odstupom času, môžem smelo povedať, že sa na úrad, ktorú zaujal v roku 2003 určite s predstihom pripravoval, veď od apoštolských čias býva zvykom nevysielať na misie nepripravených. Pripúšťam, že nie je nemožné, aby podklady a možno aj formulácie na vystúpenie Mons. Rábeka, mohol mať na svedomí nejaký v princípe ľahkovážny človek. Možno aj jeho veľmi blízky, ba až dôverný spolupracovník. Takí sa v okolí vyššie postavených funkcionárov, nielen cirkevných, zo zištných dôvodov nezriedka objavujú. Preto ani nie je významné či nosil, alebo nenosil uniformu, či hanobil hodnoty cirkevnej alebo vojenskej hierarchie, alebo inštitúcie. Ja osobne som toho názoru, že akékoľvek pocty či odmeny, ktoré sa udeľujú v mene ľubovoľnej inštitúcie, majú byť podmienené zásluhami voči tejto inštitúcii a hodnotám, ktoré predstavuje a nie prejavom voľajakej  súkromnej vďačnosti či úslužnosti udeľujúceho predstaviteľa. Ak nie sú rešpektované takéto princípy, potom nastáva devalvácia a znevažovanie zmienených pôct, hrubé urážanie predošlých nositeľov a napokon demoralizácia spoločnosti. Treba si spytovať svedomie, lebo kritiku generála považujem za dobromyseľnú a konštruktívnu a pri rešpekte k jeho znalostiam by som nebral na ľahkú váhu ani jeho zmienku o  Ráde svätého Silvestra, čo aj zdanlivo vybočuje z nastolenej problematiky.

Keďže informácie z Úradu vojenských duchovných smerovali na Konferenciu biskupov Slovenska viacerými kanálmi, o čom svedčia aj mnohé titulárne ocenenia,  hovoriť, že to bolo pre Mons. Rábeka teritórium úplne neznáme, je prinajmenšom spochybniteľné!

 

Priblížte našim čitateľom vznik Úrad vojenských duchovných (rok 1995), na čele ktorého ste stáli dlhé roky.

Nebude pre nikoho, kto danú dobu zažil žiadnou novinkou, keď pripomeniem, že po novembri 1989, keď nastala zmena spoločenských pomerov v bývalej ČSSR, tak sa nové vzťahy a hodnoty postupne implantovali aj do armády. Bývalých politických pracovníkov a ich politickú prácu bolo potrebné nahradiť zmysluplnejšou, na prospech človeka obrátenou činnosťou, akú už dlhé roky vykonávali v armádach západných demokratických krajín kňazi.

Reklama
Na snímke plk. v. v. ThMgr. Ignác Juruš
Na snímke plk. v. v. ThMgr. Ignác Juruš

V USA sa práca vojenských kaplánov začala už v 18. storočí, ešte v časoch 1. amerického prezidenta Georga Washingtona. Konferencia biskupov Slovenska(KBS) a Ekumenická rada cirkví(ERC) bola oslovená najvyšším velením Armády ČSFR, aby pomohla s prebudovávaním armády na nové spoločenské podmienky a obsadila uvoľnené miesta po tzv. politrukoch. Mňa oslovil môj biskup Mons. Alojz Tkáč, z Košickej diecézy  a z vojakov to bol náčelník Krajskej vojenskej správy v Košiciach, plk. Emil Melničák, či by som nechcel ísť pracovať na ministerstvo obrany a pomôcť s vybudovaním armádnej duchovnej služby už v nových spoločenských podmienkach? Súhlasil som s tým, že to môžem skúsiť, a tak som sa dostal až na ministerstvo obrany v Bratislave ako ministerský radca. Po vzniku 2. Slovenskej republiky a po páde 1. vlády Vladimíra Mečiara sa tieto aktivity na niekoľko mesiacov pribrzdili, ale už v júli 1994 som sa stal riadnym zamestnancom MO SR. S vojenskými i občianskymi zamestnancami ako boli plk. Milan Šmída, Mgr. Alojz Golský a PhDr. Karol Čukán, sme začali pracovať na Koncepcii Duchovnej a náboženskej služby v Armáde SR. Krátko po mojom príchode na MO SR, už začiatkom augusta 1994 som napríklad odcestoval s prof. Igorom Kiššom za ERC na Americkú základňu do Stuttgartu v NSR, aby sme sa oboznámili aj s Duchovnou službou v Armáde USA, ktorá mala v tejto oblasti najbohatšie skúsenosti. Na vojenskej základni v prostredí amerických vojenských kaplánov, v odborných rozpravách s nimi i praktickými veliteľmi sme získali množstvo inšpirácií, podnetov i skúseností na ďalší postup. Osobitne nám pomohol najmä plk. Mons. Joseph Supa. Aj takto získané poznatky sa zapracovávali do našich postupových zámerov v Armáde SR, ale už samozrejme v duchu podmienok, pomerov, zvykov a tradícii nám na Slovensku vlastných a blízkych.

Po prijatí Koncepcie Duchovnej a náboženskej služby 29. septembra 1994 sa táto služba začala rozvíjať. Proces bol veľmi pomalý, lebo diecézni biskupi pre túto službu nevyčlenili dostatok kňazov a bez nich sa jednoducho nedalo nič zmysluplného robiť. Až po predčasných voľbách do NR SR, keď sa ministrom obrany stal Ing. Ján Sitek zo SNS sa budovanie tejto služby rozbehlo na plné obrátky. Postavili sa odpovedajúce armádne organizačné štruktúry, vyčlenili tabuľkové miesta na výkon Duchovnej a náboženskej služby, získali sme nevyhnutné materiálne zabezpečenie vrátane pridelenia centrálnej budovy a rozbehla sa organizačná činnosť. Rozkazom ministra obrany bol oficiálne zriadený Úrad vojenských duchovných a ja som sa dňom 1. februára 1995 stal jeho riaditeľom.

V záujme nenarušenia domácej i zahraničnej armádnej hierarchie štruktúr a hodností som bol začiatkom apríla 1995 povýšený do vojenskej hodnosti plukovník. A tak to zostalo po celú dobu pôsobenia Duchovnej služby v Armáde SR až do jej likvidácie povestnou „reorganizáciou“ vo februári 2003, ktorej predchádzalo množstvo účelových informačných zábav podľa vzorca, ktorým armádny dôstojníci humorne definovali aktivitu zvanú Vojenské cvičenie. Vraj každá malá tieto etapy:

  1. Nikto nič nevie.
  2. Ešte nikto nič nevie.
  3. Už nikto nič nevie.
  4. Potrestanie nevinných.
  5. Odmenenie nezúčastnených.

Nedá sa povedať, že by sa vykonané personálne zmeny diali bez súhlasného stanoviska najmä vtedajšieho predsedu KBS, dnes už nebohého Mons. Františka Tondru. Konanie „pod prahom“ nadobudlo vtedy zriedkavo sa vyskytujúcej intenzity aktuálnej podoby. Veď nie nadarmo nám také výroky ako „Prvý hoď kameňom, kto si bez viny“ pripomínajú pochybenia v historických príkladoch a tých nebolo málo.

Vymenovať všetky aktivity ÚVD a samotnej Duchovnej a náboženskej služby v ASR za tých viac ako 8 rokov je na jednu veľkú knihu. Boli každoročne zaznamenávané v Ročenke MO SR a to už od roku 1993 až do roku 2003, kedy ÚVD bol zrušený na papieri, ale jeho činnosť pokračuje do dnešných dní kvalitatívne na inštitucionálne inej riadiacej úrovni vojenského ordinariátu, ale oficiálne väčšinou s rovnakou náplňou práce, akú vykonával do zriadenia Vojenského ordinariátu i ÚVD MO SR. Všetko, čo sa nám podarilo vybudovať a zriadiť za ďaleko nižších finančných nákladov v jednotlivých útvaroch, veliteľstvách armády ako aj na MO SR, pravda, dnes už sú to Ozbrojené sily a Ozbrojené zbory SR, to funguje do dnešných dní, ako som sa to dozvedel od tých, čo slúžili armáde, národu i Bohu ešte v Duchovnej a náboženskej službe ASR, pod hlavičkou ÚVD. Preto sú eskamotérske výroky Mons. Rábeka, nech už mu ich do úst vložil ktokoľvek, znevažujúce a chcem sa ospravedlniť  všetkým tým, čo sa zúčastnili na budovaní Duchovnej služby Armády SR, či už ako vojaci alebo občianski zamestnanci, že za svoju neľahkú a nie vždy vďačnú prácu, namiesto poďakovania, utŕžili slovnú facku. A to sa v slušnej spoločnosti nerobí!

 

Akými otázkami vzťahu armáda verzus kresťanská náuka ste sa zaoberali počas svojho úradu?

Nedá sa na takomto mieste zodpovedne rozvádzať, ba ani komentovať taká komplikovaná súvzťažnosť, lebo by na tomto mieste mohlo vzniknúť oveľa viacej sporov než uspokojení.  Preto sa priamej odpovedi vyhnem. Ale koho problematika úprimne zaujíma, tak sa o tejto citlivej oblasti dostatočne kompetentne vyjadril na slovo vzatý odborník, dnes už bývalý francúzsky vojenský biskup Michel Dubost, vo svojom diele “Služobník pokoja”. Vo svojej práci analyzuje, porovnáva i vysvetľuje kresťanské pohľady na vojnu a armádu. Okrem toho, pán biskup Mons. Michel Dubost, bol osobne mojim hosťom na ÚVD ako aj u Náčelníka generálneho štábu ASR v Trenčíne a napokon i u generálneho sekretára KBS, Mons. Dominika Hrušovského. Počas tejto návštevy sa zrodilo aj trvale, hoci limitované pozvanie pre príslušníkov Armády SR, aby sa mohli každoročne v tretiu májovú nedeľu, zúčastňovať na Medzinárodnej vojenskej púti v Lurdoch. Okrem iného, dal aj s veľkou láskou súhlas, aby sme jeho spomínané dielo mohli preložiť do slovenčiny. Vydavateľstvo LÚČ toto dielo aj na konci roka 1995 vydalo s dodatkom a v plnom znení už dnes spomínaného dokumentu: “Koncepcia vzniku a zavedenia vojenskej duchovnej služby v Armáde Slovenskej republiky z 29. septembra 1994”  a s ním aj množstvo farebných fotografií z prvej účasti Armády SR na Medzinárodnej vojenskej púti v Lurdoch.

 

Čo bolo dôvodom, že sa skončila vaša činnosť na Úrade vojenských duchovných?

Reklama

Z povedaného sa už dá čiastočne vyčítať, čo asi bolo príčinou ukončenia mojej činnosti na ÚVD a tým aj jeho zrušenia. Bol to asi “vyšší záujem”, teda záujem predstaviteľov vyšších cirkevných kruhov, ktorí to až tak vážne so zriadením a zavedením Duchovnej a náboženskej služby v Armáde SR napokon nebrali. Zrejme to považovali, viac-menej, za akúsi bočnú a neveľmi vďačnú spoločenskú objednávku, čoho potvrdením je aj vonkajšia prax. Tabuľkové miesta pre duchovných boli armádou pripravené, len uvoľňovanie kňazov do tejto služby bolo veľmi pomalé, ba až ťarbavé. Ak spomeniem len ten fakt, že za dlhých 8 rokov, ani raz som nedostal pozvanie na Konferenciu biskupov Slovenska, aby som celému zhromaždeniu podal správu o svojej činnosti na ÚVD a informoval o potrebách z toho plynúcich, aby posúdili v čom by sami mohli byť užitoční v efektívnejšom konaní zložitej práce a napĺňaní cieľov stanoveného poslania,  asi budete náchylní spochybňovať moju úprimnosť. Žiaľ, je to tak a ja sa môžem len zamyslieť nad osobitosťami riadiacich postupov zodpovedných, ktorí niekoho vyslali do služby, a potom nechceli vedieť, čo ten ich vyslanec na stanovenom poste robí alebo nerobí. Ich, Bohužiaľ ani nezaujímalo, či tých pár kňazov, ktorých uvoľnili pre Duchovnú službu v Armáde SR, v tejto službe aj reálne čosi robí a s akým výsledkom.

Viete ťažko mi niekedy bolo odpovedať náčelníkovi generálneho štábu, či ministrovi obrany, kedy sa obsadia voľné tabuľkové miesta vojenskými duchovnými. Všelijako, od prípadu k prípadu, som to vysvetľoval, ba aj zahováral, aby som naše cirkevné elity nevystavil do zlého svetla, ale pomôcť som si sám nemohol. Dokonca jeden z našich vrchných pastierov, ktorí ma do tejto služby vyslali, bol natoľko pomätený, že mi napísal: „Že ja som vlastne nijaký cirkevný úrad nezastaval, keď som bol riaditeľom ÚVD“,  Kódex kanonického práva Katolíckej cirkvi v príslušných kánonoch však hovorí o niečom inom. Tak som sa neraz sám seba pýtal, či to myslia so službou vojakom naozaj vážne, alebo skôr armádu a príslušné zložky vodia za nos, lebo činnosť vojakov našej armády nepovažujú za významnú a ani potrebnú! Je vôbec možné si predstaviť, aby vojak nebol pre nich človekom hodným osobitej pozornosti? Mylné sú predstavy tých, ktorí sa domnievajú, že vojak ak chce, môže chodiť do kostola, kde chce a tým je všetko ponechané na jeho vôli. Špecifika jeho pracovnej náplne, hodnotovo taká protichodná, vyžadujúca si dlhodobú duchovnú prípravu, žiaľ zostávala v našich osvietených hlavách nepovšimnutá rovnako, ako aj roky „neznámy“  dokument, ktorý vydal ešte 21. apríla 1986, vtedajší pápež Ján Pavol II. – Spirituali militum curae – O duchovnej starostlivosti v armáde.

Na snímke plk. v. v. ThMgr. Ignác Juruš
Na snímke plk. v. v. ThMgr. Ignác Juruš

Nuž, takéto bolo mnou odpozorované zmýšľanie zodpovedných, a keď som im ľudovo povedané nedal pokoja, ale stále som ich vyzýval, aby poslali ďalších kňazov do armády, tak sa rozhodli nakoniec tak, ako sa rozhodli. Podrazili mi, obrazne povedané, nohy s dôvetkom, že musím poslúchať. Do dnešných dní však nenašli odvahu pozrieť sa mi do očí a vykonať  ľudským aj cirkevným normám vyhovujúci a pravdu, nielen moc, rešpektujúci rozhovor. Despoticky sa domáhať poslušnosti bez slovka vysvetlenia, to zaváňa až príliš feudálnym štýlom riadenia a absolútnym nepochopením základných princípov slobôd, možností a práv ľudí modernej spoločnosti. V roku 2001 som sa v jednom liste pýtal, dnes už nebohej, J. Em. kardinálovi Korcovi a položil aj otázku: Cui prodest? Komu toto, čo sa deje okolo ÚVD a mojej osoby, prospeje.  A dodnes sa na ňu pýtam. Komu to prospeje? Kto bude mať z takéhoto postupu, či vývoja profit? Dostal som aj odpoveď: “Musíme byť spravodliví”! Nuž, tak ja už čakám na tú spravodlivosť  viac ako 16 rokov! Odpovedať na ňu by mal dať niekto kompetentný, ale aj niekto konkrétny! Som trpezlivý, ale ľudský život má svoje limity. Dočkám sa jej ešte na tejto zemi?

 

Pred marcovými voľbami vás médiá kritizovali, že ste verejne podporili Iniciatívu 2016. Čo bolo dôvodom vášho rozhodnutia?

Reklama

Nevidel som v tom nič zlého, ani nič, čo by odporovalo môjmu presvedčeniu, alebo bolo proti môjmu svedomiu. Ba naopak, bolo v nej obsiahnuté to, čo nás všetkých na Slovensku upozorňovalo na deštrukciu, do ktorej nás naši západní spojenci prostredníctvom masmédií a konjunkturálnych politikov tlačia, keď nás nútia prijať aj nemorálne hodnoty v podobe akejsi “gender ideológie” a iných zvráteností, ktoré sú v hrubom rozpore nielen s našou kresťanskou morálkou, ale aj zdravým ľudským svedomím. Rovnako sa v mainstreamových médiách a z úst istých politických predstaviteľov a hovorcov ich strán nezabúdala zdôrazňovať i akási zvrátená a pofidérna solidarita, že i my na Slovensku by sme mali prijať a zmieriť sa s kvótami aspoň stoviek, ak už nie tisícoviek, pre svoju svojvôľu, do domáceho prostredia neintegrovateľných moslimských imigrantov.

Vždy to tak bude, že v prípade núdze a ohrozenia sa občania a obyvatelia prikláňajú zvyčajne k takým politickým stranám a hnutiam, ktoré im ponúknu a zabezpečia aspoň tie najzákladnejšie istoty, a to vlastne v sebe zahŕňala i vami spomínaná Iniciatíva 2016! To, že sa jej obsah, či prípadne môj postoj nepáči tým, ktorí síce majú moc a preto ich nateraz všade počuť, pričom nemajú čisté úmysly s osudom nášho národa a jeho štátu, ani v najmenšom neznamená, že sú v práve podľa pravdy.

 

Svojou podporou Iniciatíve 2016 ste teda vyjadrili podporu strane Mariána Kotlebu. Prečo podľa vás napriek mediálnym a politickým útokom stúpajú strane Ľudová strana – Naše Slovensko preferencie aj naďalej?

Na to je jednoduchá odpoveď. Do nekonečna nie je možné ani v mainstreamových médiách neustále omieľať, že ĽS Naše Slovensko je strana extrémistov, nacistov a všelijakých iných –istov a hanobiacich prívlastkov, keď dnes si už každý môže v pohodlí svojho domova na internete vyhľadať vystúpenia poslancov i politickej strany – ĽS Naše Slovensko a popočúvať, čo za túto stranu národom zvolení poslanci v rokovacej sále NR SR hovoria, ktoré hodnoty prezentujú a aké zákony predkladajú?! Doteraz som nič extrémistické  v pravom slova zmysle z i ich úst ešte nepočul. Ba práve naopak, čo som počul, to sú všetko veľmi konštruktívne a múdre návrhy zákonov na zlepšenie života i  radového občana Slovenska. To by náš občan bol sám proti sebe, ak by nepodporil v ďalších voľbách stranu, ktorá sa energicky a vytrvalo, napriek tlaku masmédií, usiluje o zlepšenie jeho života.

Reklama

Aj „jednoduchý“ občan dnes už do 5 narátať vie a oprávnene sa pýta: Načo sú mi poslanci v NR SR, zvolení čo aj za iné politické strany, keď odmietajú rozumné a užitočné návrhy zákonov a blokujú ich len preto, že to predložila nie ich vlastná strana, ale ako prezentujú vec masmédiá, buďte ľudia zhrození, veď to spáchala ĽS Naše Slovensko. Pre všetkých občanov Slovenska je to dostatočný signál, aby si vyhodnotili o čo sa vlastne jedná tzv. štandardným stranám, keď odmietajú, bez realistického argumentačného zdôvodnenia, podporiť predkladané rozumné zákony z dielne ĽS Naše Slovensko.

Už viac ako 10 mesiacov prešlo od minuloročných parlamentných volieb a vo verejno-právnych médiách, sa ešte neobjavil v diskusiách ani jeden poslanec za ĽS Naše Slovensko, hoci viac ako 200 tisíc občanov odovzdalo svoje hlasy spomínanej strane! To je predstava o demokracii v hlavách určujúcich funkcionárov týchto masmédií? Komu slúžia títo „nezávislí“? Veď to je do očí bijúce šikanovanie jak poslancov, tak aj občanov. Ak už nič iné nechcú brať do úvahy, tak by si mali uvedomiť, že títo ľudia platia koncesionárske poplatky verejno-právnym médiám, napr. RTVS a ona ignoruje a nepozýva nikoho z poslancov za ĽS Naše Slovensko do verejných debát a diskusií! To je verejne, na očiach ľudí celej republiky prezentovaná arogancia moci a obyčajné zlodejstvo. Varujem všetkých, ktorí takto rozmýšľate! Celý národ neoklamete a za klamstvá sa bude platiť. Myslím si, že preferencie tejto a im podobným stranám budú stúpať aj naďalej, ak voči nim budú mediálne i mocensky útočiť a ignorovať vôľu občana.

Na snímke plk. v. v. ThMgr. Ignác Juruš
Na snímke plk. v. v. ThMgr. Ignác Juruš

 

Vy ste nielen kňaz, ale tiež občan Slovenskej republiky a volič. Akú agendu by mala mať podľa vás ideálne národne a konzervatívne orientovaná strana, ktorú by mohli voliť kresťania?

Podobne i na túto otázku je pomerne ľahká odpoveď. Na prelome 19. a 20. storočia uzrelo svetlo sveta niekoľko pápežských Sociálnych encyklík, ktoré sa zaoberali práve sociálnymi a politickými otázkami v spoločnosti. Stačí, ak spomenieme aspoň tu základnú encykliku – RERUM NOVARUM, od pápeža Leva XIII., v ktorej už v roku 1891 vytvoril základ pre samotné sociálne učenie Cirkvi. Dnes je označované aj ako kresťanská spoločenská náuka.

Teraz sa mi takou stranou národne a konzervatívne orientovanou, rysuje na obzore strana Romana Stopku, bývalého podpredsedu SNS. Tou stranou je Práca slovenského národa(PSN). Vidím v tejto novo sa rodiacej politickej strane cieľovo veľký potenciál hodnotový, odborný, morálny aj osobnostný, ktorý by mohol vyhovovať mnohým kresťanom, ale aj národne orientovaným Slovákom a Slovenkám a v neposlednej miere i tým, ktorí stratili všetky ilúzie o skutočných politických cieľoch mimoparlamentného hnutia KDH.

Odhadujem, že táto politická strana PSN bude úspešná, či už v predčasných voľbách alebo vo voľbách, ktoré budú do NR SR v riadnom termíne. To by mohlo zaujať nielen pronárodne orientovaných Slovákov a Slovenky, ale aj príslušníkov nešovinistických štátotvorných národnostných menšín a masu všetkých kresťanov na celom Slovensku! Prial by som všetkým občanom SR, aby sa dočkali rovnocenného skĺbenia politickej moci, pravdy a spravodlivosti.

Reklama

 

 

Pošlite nám tip
Reklama

Odporúčame

Reklama

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

13:26

Priemerné denné dodávky zemného plynu ruského energetického gigantu Gazprom do Európy klesli v novembri v porovnaní s októbrom o 4,3 %. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.

12:55

Pokles aktivity vo výrobnom sektore eurozóny sa v novembri spomalil viac, ako naznačoval rýchly odhad. Napriek tomu celkový slabý výkon prinútil továrne znížiť počet zamestnancov už šiesty mesiac po sebe. Ukázali to v piatok spresnené výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global.

12:40

Ruské úrady vzniesli nové obvinenia z vandalizmu proti lídrovi ruskej opozície Alexejovi Navaľnému, ktorý si vo väzení odpykáva 19-ročný trest. Oznámil to v piatok samotný Navaľnyj.

12:25

Organizácia Spojených národov (OSN) v piatok odsúdila obnovenie bojov v Pásme Gazy. Tí, ktorí sú pri moci, sa podľa jej vyjadrení rozhodli pokračovať v zabíjaní detí.

12:15

Ženy, ktoré sa cítia ohrozené svojimi partnermi, môžu na území celého Belgicka používať “protizmierovacie tlačidlo” na mobile. Ide o aplikáciu, ktorá políciu upozorní, ak sa konkrétna žena ocitla v nebezpečenstve.

12:05

Moskva v piatok uviedla, že zadržala muža s dvojakým rusko-talianskym občianstvom podozrivého zo sabotážnych útokov na vojenské zariadenia a železničnú trať. Údajne ho naverbovala ukrajinská vojenská rozviedka.

11:55

Novinárka Rádia Slobodná Európa (RFE/RL) Alsu Kurmaševová zostane vo väzbe do 5. februára. V piatok o tom rozhodol súd v Kazani, pričom jej pôvodná väzba sa mala skončiť 5. decembra.

11:45

Európska komisia (EK) v piatok privítala politickú dohodu medzi Európskym parlamentom (EP) a Radou EÚ o zákone o kybernetickej odolnosti.

Po zavedení nového nariadenia do praxe budú musieť byť všetky produkty určené pre vnútorný trh EÚ kyberneticky bezpečné. Tým by sa mali obmedziť aktivity počítačových zločincov a iných škodlivých aktérov.

11:35

Katar v piatok potvrdil, že rokovania o prímerí pokračujú aj napriek obnoveniu bojov medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy. Zároveň varoval, že obnovenie bojov komplikuje sprostredkovateľské snahy.

11:25

Najmenej 32 osôb prišlo o život a desiatky utrpeli zranenia v Pásme Gazy od piatku rána, keď došlo k obnoveniu bojov medzi Izraelom a hnutím Hamas. Oznámilo to ministerstvo zdravotníctva v tejto enkláve.

11:15

Izraelskí predstavitelia mali už pred 7. októbrom k dispozícii spravodajské informácie o príprave rozsiahleho útoku militantného hnutia Hamas na Izrael. Vo štvrtok správu priniesol americký denník The New York Times.

11:00

Nálada v nemeckom automobilovom priemysle sa v novembri opäť zhoršila. Spoločnosti síce hodnotili svoju súčasnú podnikateľskú situáciu pozitívnejšie ako v predchádzajúcom mesiaci, pri pohľade do nasledujúcich mesiacov sa však ich pesimizmus ešte viac prehĺbil, oznámil v piatok ekonomický inštitút Ifo.

10:49

Najmenej 11 civilistov prišlo vo štvrtok o život guvernoráte Dijálá na východe Iraku po výbuchu míny a útoku ozbrojencov. Regionálny guvernér z útoku viní džihádistov.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

Reklama

NAJNOVŠIE

Reklama
Reklama

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Opica veverica (Saimi sciureus) si pochutnáva na jedle z vianočnej pančuchy počas fotenia v zoologickej záhrade v Londýne

Autor: TASR/AP-Alberto Pezzali

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Reklama
Reklama

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Dušan Hirjak

Môj manifest: tak veľmi chcem !

0icon

( Politická báseň a poznámky k strofám )  

Marek Brna

Rusko sa Západu nepodarilo ovládnuť

0icon

Rusko odolalo tlaku Západu. Nepodarilo sa odstrániť tamojšiu garnitúru a následne ho ekonomicky ovládnuť. Ani v Bielorusku to Západu nevyšlo. Ukrajina, zdá sa, taktiež nepriniesla želané výsledky. Pre Západ to momentálne po cca 15 rokoch snáh nevyzerá teda ružovo. Asi bude treba normálne že pracovať. Nič sa nedá robiť. Len…

Radovan Hrádek

Rokovania v NRSR, alebo kam sme sa to dostali

0icon

Priatelia. Dávam do pozornosti osobnosť pána Johna Bercowa, ktorý bol Speaker of the House (čiže predseda Dolnej snemovne UK) od roku 2009 do roku 2019. Kto chce nech si zájde na YT, tam sú jeho najznámejšie výroky, ktoré povedal v Dolnej snemovni. Napr. tu je link na jeho rozhodnutie o vyhodení poslanca…

Ivan Štubňa

Odvolávanie M. Šutaja Eštoka je dôkazom konfrontačnej politiky celej mafiánskej opozície

0icon

Posledné dni sme boli svedkami vyčíňania opozičnej mafie v poslaneckých laviciach. To, čo dokázali predviesť bolo v totálnom rozpore s poslaním poslanca. Miesto dôkazov a prvkov konštruktívnych vyjadrení zazneli hrubé urážky, klamstvá,

Zdeno Drdol

Sme pripravení robiť ďalšiu reformu školstva?

0icon

Snáď všetko, čo človek robí, opiera o svoj svetonázor, či už si to uvedomuje alebo nie. Ak ho má vhodný, tak aj jeho konanie je prevažne (žiaľ nie vždy, ale to je iná téma) zmysluplné. Väčšina ľudí na „Západe“ (to je to, kam sa teraz hrabeme aj my) si však ten

Vášeň v Tebe

Skontrolujte, či nie ste závislý na cukre

0 icon

01.12.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Cukor vám doslova ničí zdravie. Spôsobuje nielen zvýšenie telesnej hmotnosti, ale tiež vážne ovplyvňuje stav celého tela. Medzi najnebezpečnejšie dôsledky sladenej stravy patrí riziko cukrovky II. typu, srdcovo-cievnych ochorení, dokonca aj riziko niektorých druhov rakoviny. Prečo teda tak horlivo siahame po sladkostiach? Je cukor…

Hrudkujúci sa cukor vám kazí nervy? Zabudnite na to. Riešenie je vo vašej kuchyni

0 icon

1.12.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Určite sa nám všetkým už niekedy stalo, že po vytiahnutí cukorničky zo skrinky sme zistili, že cukor sa zrazil. Dosť bolo rozpakov v takýchto chvíľach. Tieto domáce prostriedky sú triviálne a stopercentne zabraňujú hrudkovaniu cukru.

Ako rýchlo odmraziť mrazničku? S týmto patentom to zvládnete za chvíľu

0 icon

01.12.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Odmrazovanie mrazničky nie je práve najpríjemnejšia práca, no netreba na to zabúdať. Aj moderné mrazničky by sa mali odmrazovať raz za pol roka, aby sa zabezpečilo ich správne fungovanie na dlhé roky. Táto neobľúbená činnosť môže byť oveľa jednoduchšia a rýchlejšia. Všetko, čo musíte…

Stačí dúšok tejto polievky a zahodíte termofor a vypnete radiátory. Zahreje ako kachľová pec a prísady sú lacné

0 icon

1.12.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Ktorá polievka vás najlepšie zahreje? Asi každého napadne vývar. Ale nie, iná polievka funguje oveľa, oveľa lepšie. Je to kultová cesnaková polievka, ktorá vždy je výborná. Dnes vám prezradíme recept na vynikajúcu cesnakovú polievku, ktorú obohatíme o jednu, ale veľmi dôležitú ingredienciu.

NASA odhaľuje „neobvyklý pohľad“ na Mars, doteraz nevídané fotky

0 icon

01.12.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Nezvyčajný pohľad na Mars, ktorý zdieľala NASA, zanechal ľudí v šoku. Mnohí na príspevok reagovali emotikonmi srdca.

Armádny Magazín

Počuli ste niekedy o Guyane? Asi budete. V Latinskej Amerike môže vypuknúť nová vojna

0 icon

Guyana, 1. decembra 2023 - Objavili sa podozrivé zábery z bojov na hraniciach Venezuely, Brazílie a Guyany, ako aj potvrdené zábery brazílskych jednotiek, ktoré tiahnu k hraniciam. Súvisia s možnou hroziacou vojnou Venezuely proti Guyane. V októbri venezuelský prezident Nicolas Maduro naplánoval na 3. decembrové

Streľba v Dallase by mohla opäť otriasť Amerikou. Obnovia USA tradíciu vraždenia rebelujúcich prezidentov?

0 icon

USA. 1. decembra 2023 - Dňa 22. novembra 1963 - pred 60 rokmi - sa v Dallase ozvali výstrely a 35. prezident Spojených štátov John F. Kennedy bol zastrelený. Hoci nešlo o prvý atentát na prvú osobu v dejinách USA, Kennedyho smrť zostáva jedným z najzáhadnejších a najzáhadnejších zločinov v…

Izrael 7. októbra: čo to bolo? Zdá sa, že táto otázka je už dávno zodpovedaná. Avšak

0 icon

Izrael, 1. decembra 2023 - Výmena väzňov, ktorá sa začala medzi Izraelom a Hamasom, ukazuje, že niečo sa pokazilo, ako udalosti v Tel Avive plánovali. Veď nie je náhoda, že dvanásť hodín po tom, ako veľvyslanec Erdan šokoval OSN fotografiami "zverstiev Hamasu", zmizli bez stopy zo stránky Google Disk. "Nevyprovokovaný"…

Smerč: Raketový systém dokonalej deštrukcie

0 icon

Rusko, 1. december 2023 - Dvanásť 8-metrových "rúrok" vystreľujúcich rakety kalibru 300 mm o hmotnosti 800 kg. Najvyššia presnosť pri streľbe, ktorá vám umožňuje pokryť celé oblasti vo vzdialenosti asi 100 km ohňom a nenecháva žiadnu šancu pre tých, ktorí sú v týchto oblastiach, aby sa ukryli. Tí, ktorí inklinujú…

O sterilizácii informácií "ministerstvom pravdy" v USA

0 icon

USA. 1. decembra 2023 - Po zhodnotení úspechu Trumpovej informačnej izolácie ministerstvo zahraničných vecí sníva o tom, že svoj úspech zopakuje aj v nadchádzajúcich prezidentských voľbách Dňa 27. apríla 2023 bola v USA oficiálne zavedená cenzúra: za Bidenovej vlády bola vytvorená Rada pre riadenie dezinformácií (Disinformation Governance Board - DGB).…

TopDesať

Hindenburg na fotografiách: Gigantický vzducholoď, ktorá nadchla každého

0 icon

Historické fotografie sú veľmi zaujímavým zdrojom informácií. Zo žiadnych dobových zdrojov či rozhovorov si nedokážeme predstaviť realitu lepšie, ako z reálnych fotiek. Občas nájdeme na internete fotografie, ktoré sú naozaj výnimočne zaujímavé. Podobne, ako tieto historické obrázky vlávnej vzducholode Zeppelin LZ-129 Hindenburg. Táto vzducholoď bola jednoducho gigantická! Ak si chcel…

Trápi ťa celulitída? Tieto potraviny ti pomôžu!

0 icon

80% až 90%  žien môže niekedy v živote potrápiť celulitída. A hoci existuje veľa lekárskych spôsobov liečby celulitídy, ako napríklad laserová terapia alebo chirurgický zákrok, všetky sú dosť nepríjemné a drahé. A najjednoduchší spôsob, ako bojovať proti nepríjemnej pomarančovej koži, je investovať do výživnej a zdravej stravy, ktorá bude prospešná pre celé tvoje telo.  

Rodičia, ktorí mali vážne zlý deň: Toto vás veľmi pobaví

0 icon

Rodičia, ktorí mali vážne zlý deň: "Byť rodičom je ťažké." Všetci sme to počuli, ale až neskôr sme si uvedomili, čo to v skutočnosti znamená. Buď keď vyrastieme, alebo keď budeme mať nejaké vlastné deti. Konečne pochopíme, aké obete prinášajú, aké bezsenné noci, starosti, koľko trpezlivosti musí mať človek, aby vychoval…

Dizajnérske prešľapy, ktoré v tebe zanechajú zmiešané pocity

0 icon

Dizajnérske prešľapy sú u nás celkom obľúbenou témou. Týchto fotiek na internete neustále pribúda a nám neostáva nič iné, iba sa o ne s tebou podeliť. Dizajnéri a architekti sú študovaní ľudia, ktorým by sa podobné veci stávať nemali. No, bohužiaľ, ako sa vraví, aj motyka občas vystrelí, a tak…

Život nám niekedy hádže polená pod kolená

0 icon

Život nám občas dáva poriadne zabrať. Cítime sa, akoby nám hádzal polená pod kolená. Jediné, čo v takejto situácii môžeme urobiť, je sa poriadne zhlboka nadýchnuť a ostať pokojnými. Veď predsa nikdy nebolo tak zle, aby nemohlo byť ešte horšie. Prípadne nikdy nebolo tak, aby sme sa na tom nemohli…

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali