Bývalý riaditeľ Úradu vojenských duchovných kňaz Juruš k vyjadreniam biskupa Rábeka a generálmajora Vestenického: Budem rád, ak veriaci v diskusii rozpoznajú snahu posilniť vieru v Boha a nie vzburu voči elitám

Dlhá 14. januára 2017 (HSP/Foto: Jana Birošová/Extra plus)

 

Vojenský biskup Mons. František Rábek v diskusii TABLET.TV v súvislosti so vznikom úradu Ordinára v roku 2003 uviedol: „Nebol tu ani meter štvorcový ničoho. Ani z hľadiska materiálnych, ale ani personálnych podmienok. Ale za tých 14 rokov sa nám už podarilo implementovať sa do tohto prostredia a sme tam ako doma.“

Vyjadrenia vojenského biskupa kritizoval generálmajor Emil Vestenický, ktorý vysvetlil, že už v roku 1995 vznikol Úrad vojenských duchovných pri Ministerstve obrany SR, na čele ktorého ste stál kňaz, ktorý aktuálne pôsobí vo farnosťi Dlhá (pri Trnave).

Na snímke plk. v. v. ThMgr. Ignác Juruš
Na snímke plk. v. v. ThMgr. Ignác Juruš

O stanoviska k vyjadreniam Mons. Rábeka a generálmajora Vestenického sme teda požiadali aj kňaza Ignáca Juruša, ktorý v úvode svojich odpovedí zdôraznil, že bude rád ak veriaci vo vzniknutej diskusii rozpoznajú snahu posilniť vieru v Boha a nie vzburu či úslužnosť voči cirkevným a svetským elitám.

 

Keďže ľudská pozornosť je pri čítaní prelietavá, začnem netradične, záverom. Ak mám vysloviť jednoznačné stanovisko k diskusii Rábek verzus Vestenický, prosím, nedajte si predsudkami voči uniforme spochybniť svoj úsudok. Sám sa staviam za hodnoty i argumenty, ktoré prezentoval generál. Hoc je to človek tvrdý, vie byť veľmi veľkorysý a čo je podstatné, je to človek a vojak, ktorý má Slovensko v srdci.

A teraz poďme k veci. Ja sám som veriaci človek a svoju kňazskú dráhu som si vybral len a len kvôli viere v Boha. Nechcem, aby sa moje stanovisko zneužilo na vyvolávanie negatívnych nálad osobitne  voči katolíckej cirkvi, čoho sme neraz svedkami, keď sa vedie anonymná diskusia na sociálnych sieťach k nejakej náboženskej téme alebo článku. Budem len rád, ak veriaci vo vzniknutej diskusii rozpoznajú snahu posilniť vieru v Boha a nie vzburu či úslužnosť voči cirkevným a svetským elitám. Sme len ľudia a aj kňaz je veru tiež len človek. Preto aj vám  pripomínam výrok Pána Ježiša v evanjeliu sv. Matúša. Mt 16; 18 – „ A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.“ To však Pánu Ježišovi nebraní pri Petrovom pochybení, aby ho neskôr ostro pokarhal, keď mu povedal v Mt 23 hlave čítame tieto tvrdé  slová: „On sa obrátil a povedal Petrovi: Choď mi z cesty satan! Na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!“ Ako to vidíme na tomto mieste, tak prehrešenie sa v neskoršom čase nevyvoláva revíziu pôvodných rozhodnutí, ktoré Pán Ježiš urobil,  ale ani nezostane nepovšimnuté. Previnenie  nevyvoláva zavrhnutie a ani iný trest, ale je skôr podnetom na výchovu a usmernenie v ďalšom konaní. Aj na tomto biblickom príklade vidíme, že napriek takémuto výchovnému pokarhaniu  aké sa Petrovi ušlo zo strany Pána Ježiša, tak nič sa nezmenilo na tom, aby nakoniec z Petra urobil svojho prvého námestníka na Zemi a prvého pápeža.

Takže, čo ako kriticky by to vyznelo to čo si teraz prečítate, tak nebude sa to týkať Kristom založenej cirkvi, ale len a len môjho osobného nesúhlasu s formami postupov niektorých predstaviteľov cirkevných elít,  ktoré podľa môjho názoru skôr spochybňujú a poškodzujú ciele tejto inštitúcie;  a to nielen v ľudských očiach. Toto je síce iba môj osobný názor a ako taký ho aj prezentujem a prosím, aby bol takto aj videný. Moje slová nechcú byť obvinením, ale skôr vyjadrením nesúhlasného postoja voči konaniu zmieňovaných osôb o ktorých budete čítať v odpovediach na mne položené otázky. To sú moje predstavy o hodnotách, ktoré by mal mať  akýkoľvek predstaviteľ cirkvi, nech už je postavený na akomkoľvek mieste. Mali by byť prezentované a presadzované  len v súlade s hlásanou kresťanskou morálkou a nijako inak. Preto, nech nás rozsúdi Ten, v mene ktorého sme nastúpili na kňazskú dráhu a prijali sme pozvanie do jeho služieb!

 

Vojenský biskup Mons. František Rábek v diskusii TABLET.TV v súvislosti so vznikom úradu Ordinára v roku 2003 uviedol: „Nebol tu ani meter štvorcový ničoho. Ani z hľadiska materiálnych, ale ani personálnych podmienok. Ale za tých 14 rokov sa nám už podarilo implementovať sa do tohto prostredia a sme tam ako doma.“ Jeho slová kritizoval generálmajor Emil Vestenický, ktorý vysvetlil, že už v roku 1995 vznikol Úrad vojenských duchovných pri Ministerstve obrany SR, na čele ktorého ste stáli práve vy. Ako na vás pôsobia vyjadrenia Mons. Rábeka?

Ak mám byť úprimný, tak musím povedať, a to budú slová veľmi taktné a jemné, nepravdivo a zavádzajúco! Nešťastne znejúca je jeho formulácia, že nič o tom prostredí nevedel, že to “bolo pre neho teritórium úplne neznáme” ako sa o tom vyjadril (viac TU). O charaktere prostredia musel vedieť mnohé už aj preto, že sa pred rokmi stal nositeľom tzv. “modrej knižky”, aby bol oslobodený od povinnosti absolvovať Základnú vojenskú službu. Pre mňa to znamená, že na určitej etape kňazskej dráhy sa „vyhol neseniu svojho kríža“ a to isteže neprebehlo bez dostatku informácií o prostredí. Dnes, už s odstupom času, môžem smelo povedať, že sa na úrad, ktorú zaujal v roku 2003 určite s predstihom pripravoval, veď od apoštolských čias býva zvykom nevysielať na misie nepripravených. Pripúšťam, že nie je nemožné, aby podklady a možno aj formulácie na vystúpenie Mons. Rábeka, mohol mať na svedomí nejaký v princípe ľahkovážny človek. Možno aj jeho veľmi blízky, ba až dôverný spolupracovník. Takí sa v okolí vyššie postavených funkcionárov, nielen cirkevných, zo zištných dôvodov nezriedka objavujú. Preto ani nie je významné či nosil, alebo nenosil uniformu, či hanobil hodnoty cirkevnej alebo vojenskej hierarchie, alebo inštitúcie. Ja osobne som toho názoru, že akékoľvek pocty či odmeny, ktoré sa udeľujú v mene ľubovoľnej inštitúcie, majú byť podmienené zásluhami voči tejto inštitúcii a hodnotám, ktoré predstavuje a nie prejavom voľajakej  súkromnej vďačnosti či úslužnosti udeľujúceho predstaviteľa. Ak nie sú rešpektované takéto princípy, potom nastáva devalvácia a znevažovanie zmienených pôct, hrubé urážanie predošlých nositeľov a napokon demoralizácia spoločnosti. Treba si spytovať svedomie, lebo kritiku generála považujem za dobromyseľnú a konštruktívnu a pri rešpekte k jeho znalostiam by som nebral na ľahkú váhu ani jeho zmienku o  Ráde svätého Silvestra, čo aj zdanlivo vybočuje z nastolenej problematiky.

Keďže informácie z Úradu vojenských duchovných smerovali na Konferenciu biskupov Slovenska viacerými kanálmi, o čom svedčia aj mnohé titulárne ocenenia,  hovoriť, že to bolo pre Mons. Rábeka teritórium úplne neznáme, je prinajmenšom spochybniteľné!

 

Priblížte našim čitateľom vznik Úrad vojenských duchovných (rok 1995), na čele ktorého ste stáli dlhé roky.

Nebude pre nikoho, kto danú dobu zažil žiadnou novinkou, keď pripomeniem, že po novembri 1989, keď nastala zmena spoločenských pomerov v bývalej ČSSR, tak sa nové vzťahy a hodnoty postupne implantovali aj do armády. Bývalých politických pracovníkov a ich politickú prácu bolo potrebné nahradiť zmysluplnejšou, na prospech človeka obrátenou činnosťou, akú už dlhé roky vykonávali v armádach západných demokratických krajín kňazi.

Na snímke plk. v. v. ThMgr. Ignác Juruš
Na snímke plk. v. v. ThMgr. Ignác Juruš

V USA sa práca vojenských kaplánov začala už v 18. storočí, ešte v časoch 1. amerického prezidenta Georga Washingtona. Konferencia biskupov Slovenska(KBS) a Ekumenická rada cirkví(ERC) bola oslovená najvyšším velením Armády ČSFR, aby pomohla s prebudovávaním armády na nové spoločenské podmienky a obsadila uvoľnené miesta po tzv. politrukoch. Mňa oslovil môj biskup Mons. Alojz Tkáč, z Košickej diecézy  a z vojakov to bol náčelník Krajskej vojenskej správy v Košiciach, plk. Emil Melničák, či by som nechcel ísť pracovať na ministerstvo obrany a pomôcť s vybudovaním armádnej duchovnej služby už v nových spoločenských podmienkach? Súhlasil som s tým, že to môžem skúsiť, a tak som sa dostal až na ministerstvo obrany v Bratislave ako ministerský radca. Po vzniku 2. Slovenskej republiky a po páde 1. vlády Vladimíra Mečiara sa tieto aktivity na niekoľko mesiacov pribrzdili, ale už v júli 1994 som sa stal riadnym zamestnancom MO SR. S vojenskými i občianskymi zamestnancami ako boli plk. Milan Šmída, Mgr. Alojz Golský a PhDr. Karol Čukán, sme začali pracovať na Koncepcii Duchovnej a náboženskej služby v Armáde SR. Krátko po mojom príchode na MO SR, už začiatkom augusta 1994 som napríklad odcestoval s prof. Igorom Kiššom za ERC na Americkú základňu do Stuttgartu v NSR, aby sme sa oboznámili aj s Duchovnou službou v Armáde USA, ktorá mala v tejto oblasti najbohatšie skúsenosti. Na vojenskej základni v prostredí amerických vojenských kaplánov, v odborných rozpravách s nimi i praktickými veliteľmi sme získali množstvo inšpirácií, podnetov i skúseností na ďalší postup. Osobitne nám pomohol najmä plk. Mons. Joseph Supa. Aj takto získané poznatky sa zapracovávali do našich postupových zámerov v Armáde SR, ale už samozrejme v duchu podmienok, pomerov, zvykov a tradícii nám na Slovensku vlastných a blízkych.

Po prijatí Koncepcie Duchovnej a náboženskej služby 29. septembra 1994 sa táto služba začala rozvíjať. Proces bol veľmi pomalý, lebo diecézni biskupi pre túto službu nevyčlenili dostatok kňazov a bez nich sa jednoducho nedalo nič zmysluplného robiť. Až po predčasných voľbách do NR SR, keď sa ministrom obrany stal Ing. Ján Sitek zo SNS sa budovanie tejto služby rozbehlo na plné obrátky. Postavili sa odpovedajúce armádne organizačné štruktúry, vyčlenili tabuľkové miesta na výkon Duchovnej a náboženskej služby, získali sme nevyhnutné materiálne zabezpečenie vrátane pridelenia centrálnej budovy a rozbehla sa organizačná činnosť. Rozkazom ministra obrany bol oficiálne zriadený Úrad vojenských duchovných a ja som sa dňom 1. februára 1995 stal jeho riaditeľom.

V záujme nenarušenia domácej i zahraničnej armádnej hierarchie štruktúr a hodností som bol začiatkom apríla 1995 povýšený do vojenskej hodnosti plukovník. A tak to zostalo po celú dobu pôsobenia Duchovnej služby v Armáde SR až do jej likvidácie povestnou „reorganizáciou“ vo februári 2003, ktorej predchádzalo množstvo účelových informačných zábav podľa vzorca, ktorým armádny dôstojníci humorne definovali aktivitu zvanú Vojenské cvičenie. Vraj každá malá tieto etapy:

  1. Nikto nič nevie.
  2. Ešte nikto nič nevie.
  3. Už nikto nič nevie.
  4. Potrestanie nevinných.
  5. Odmenenie nezúčastnených.

Nedá sa povedať, že by sa vykonané personálne zmeny diali bez súhlasného stanoviska najmä vtedajšieho predsedu KBS, dnes už nebohého Mons. Františka Tondru. Konanie „pod prahom“ nadobudlo vtedy zriedkavo sa vyskytujúcej intenzity aktuálnej podoby. Veď nie nadarmo nám také výroky ako „Prvý hoď kameňom, kto si bez viny“ pripomínajú pochybenia v historických príkladoch a tých nebolo málo.

Vymenovať všetky aktivity ÚVD a samotnej Duchovnej a náboženskej služby v ASR za tých viac ako 8 rokov je na jednu veľkú knihu. Boli každoročne zaznamenávané v Ročenke MO SR a to už od roku 1993 až do roku 2003, kedy ÚVD bol zrušený na papieri, ale jeho činnosť pokračuje do dnešných dní kvalitatívne na inštitucionálne inej riadiacej úrovni vojenského ordinariátu, ale oficiálne väčšinou s rovnakou náplňou práce, akú vykonával do zriadenia Vojenského ordinariátu i ÚVD MO SR. Všetko, čo sa nám podarilo vybudovať a zriadiť za ďaleko nižších finančných nákladov v jednotlivých útvaroch, veliteľstvách armády ako aj na MO SR, pravda, dnes už sú to Ozbrojené sily a Ozbrojené zbory SR, to funguje do dnešných dní, ako som sa to dozvedel od tých, čo slúžili armáde, národu i Bohu ešte v Duchovnej a náboženskej službe ASR, pod hlavičkou ÚVD. Preto sú eskamotérske výroky Mons. Rábeka, nech už mu ich do úst vložil ktokoľvek, znevažujúce a chcem sa ospravedlniť  všetkým tým, čo sa zúčastnili na budovaní Duchovnej služby Armády SR, či už ako vojaci alebo občianski zamestnanci, že za svoju neľahkú a nie vždy vďačnú prácu, namiesto poďakovania, utŕžili slovnú facku. A to sa v slušnej spoločnosti nerobí!

 

Akými otázkami vzťahu armáda verzus kresťanská náuka ste sa zaoberali počas svojho úradu?

Nedá sa na takomto mieste zodpovedne rozvádzať, ba ani komentovať taká komplikovaná súvzťažnosť, lebo by na tomto mieste mohlo vzniknúť oveľa viacej sporov než uspokojení.  Preto sa priamej odpovedi vyhnem. Ale koho problematika úprimne zaujíma, tak sa o tejto citlivej oblasti dostatočne kompetentne vyjadril na slovo vzatý odborník, dnes už bývalý francúzsky vojenský biskup Michel Dubost, vo svojom diele “Služobník pokoja”. Vo svojej práci analyzuje, porovnáva i vysvetľuje kresťanské pohľady na vojnu a armádu. Okrem toho, pán biskup Mons. Michel Dubost, bol osobne mojim hosťom na ÚVD ako aj u Náčelníka generálneho štábu ASR v Trenčíne a napokon i u generálneho sekretára KBS, Mons. Dominika Hrušovského. Počas tejto návštevy sa zrodilo aj trvale, hoci limitované pozvanie pre príslušníkov Armády SR, aby sa mohli každoročne v tretiu májovú nedeľu, zúčastňovať na Medzinárodnej vojenskej púti v Lurdoch. Okrem iného, dal aj s veľkou láskou súhlas, aby sme jeho spomínané dielo mohli preložiť do slovenčiny. Vydavateľstvo LÚČ toto dielo aj na konci roka 1995 vydalo s dodatkom a v plnom znení už dnes spomínaného dokumentu: “Koncepcia vzniku a zavedenia vojenskej duchovnej služby v Armáde Slovenskej republiky z 29. septembra 1994”  a s ním aj množstvo farebných fotografií z prvej účasti Armády SR na Medzinárodnej vojenskej púti v Lurdoch.

 

Čo bolo dôvodom, že sa skončila vaša činnosť na Úrade vojenských duchovných?

Z povedaného sa už dá čiastočne vyčítať, čo asi bolo príčinou ukončenia mojej činnosti na ÚVD a tým aj jeho zrušenia. Bol to asi “vyšší záujem”, teda záujem predstaviteľov vyšších cirkevných kruhov, ktorí to až tak vážne so zriadením a zavedením Duchovnej a náboženskej služby v Armáde SR napokon nebrali. Zrejme to považovali, viac-menej, za akúsi bočnú a neveľmi vďačnú spoločenskú objednávku, čoho potvrdením je aj vonkajšia prax. Tabuľkové miesta pre duchovných boli armádou pripravené, len uvoľňovanie kňazov do tejto služby bolo veľmi pomalé, ba až ťarbavé. Ak spomeniem len ten fakt, že za dlhých 8 rokov, ani raz som nedostal pozvanie na Konferenciu biskupov Slovenska, aby som celému zhromaždeniu podal správu o svojej činnosti na ÚVD a informoval o potrebách z toho plynúcich, aby posúdili v čom by sami mohli byť užitoční v efektívnejšom konaní zložitej práce a napĺňaní cieľov stanoveného poslania,  asi budete náchylní spochybňovať moju úprimnosť. Žiaľ, je to tak a ja sa môžem len zamyslieť nad osobitosťami riadiacich postupov zodpovedných, ktorí niekoho vyslali do služby, a potom nechceli vedieť, čo ten ich vyslanec na stanovenom poste robí alebo nerobí. Ich, Bohužiaľ ani nezaujímalo, či tých pár kňazov, ktorých uvoľnili pre Duchovnú službu v Armáde SR, v tejto službe aj reálne čosi robí a s akým výsledkom.

Viete ťažko mi niekedy bolo odpovedať náčelníkovi generálneho štábu, či ministrovi obrany, kedy sa obsadia voľné tabuľkové miesta vojenskými duchovnými. Všelijako, od prípadu k prípadu, som to vysvetľoval, ba aj zahováral, aby som naše cirkevné elity nevystavil do zlého svetla, ale pomôcť som si sám nemohol. Dokonca jeden z našich vrchných pastierov, ktorí ma do tejto služby vyslali, bol natoľko pomätený, že mi napísal: „Že ja som vlastne nijaký cirkevný úrad nezastaval, keď som bol riaditeľom ÚVD“,  Kódex kanonického práva Katolíckej cirkvi v príslušných kánonoch však hovorí o niečom inom. Tak som sa neraz sám seba pýtal, či to myslia so službou vojakom naozaj vážne, alebo skôr armádu a príslušné zložky vodia za nos, lebo činnosť vojakov našej armády nepovažujú za významnú a ani potrebnú! Je vôbec možné si predstaviť, aby vojak nebol pre nich človekom hodným osobitej pozornosti? Mylné sú predstavy tých, ktorí sa domnievajú, že vojak ak chce, môže chodiť do kostola, kde chce a tým je všetko ponechané na jeho vôli. Špecifika jeho pracovnej náplne, hodnotovo taká protichodná, vyžadujúca si dlhodobú duchovnú prípravu, žiaľ zostávala v našich osvietených hlavách nepovšimnutá rovnako, ako aj roky „neznámy“  dokument, ktorý vydal ešte 21. apríla 1986, vtedajší pápež Ján Pavol II. – Spirituali militum curae – O duchovnej starostlivosti v armáde.

Na snímke plk. v. v. ThMgr. Ignác Juruš
Na snímke plk. v. v. ThMgr. Ignác Juruš

Nuž, takéto bolo mnou odpozorované zmýšľanie zodpovedných, a keď som im ľudovo povedané nedal pokoja, ale stále som ich vyzýval, aby poslali ďalších kňazov do armády, tak sa rozhodli nakoniec tak, ako sa rozhodli. Podrazili mi, obrazne povedané, nohy s dôvetkom, že musím poslúchať. Do dnešných dní však nenašli odvahu pozrieť sa mi do očí a vykonať  ľudským aj cirkevným normám vyhovujúci a pravdu, nielen moc, rešpektujúci rozhovor. Despoticky sa domáhať poslušnosti bez slovka vysvetlenia, to zaváňa až príliš feudálnym štýlom riadenia a absolútnym nepochopením základných princípov slobôd, možností a práv ľudí modernej spoločnosti. V roku 2001 som sa v jednom liste pýtal, dnes už nebohej, J. Em. kardinálovi Korcovi a položil aj otázku: Cui prodest? Komu toto, čo sa deje okolo ÚVD a mojej osoby, prospeje.  A dodnes sa na ňu pýtam. Komu to prospeje? Kto bude mať z takéhoto postupu, či vývoja profit? Dostal som aj odpoveď: “Musíme byť spravodliví”! Nuž, tak ja už čakám na tú spravodlivosť  viac ako 16 rokov! Odpovedať na ňu by mal dať niekto kompetentný, ale aj niekto konkrétny! Som trpezlivý, ale ľudský život má svoje limity. Dočkám sa jej ešte na tejto zemi?

 

Pred marcovými voľbami vás médiá kritizovali, že ste verejne podporili Iniciatívu 2016. Čo bolo dôvodom vášho rozhodnutia?

Nevidel som v tom nič zlého, ani nič, čo by odporovalo môjmu presvedčeniu, alebo bolo proti môjmu svedomiu. Ba naopak, bolo v nej obsiahnuté to, čo nás všetkých na Slovensku upozorňovalo na deštrukciu, do ktorej nás naši západní spojenci prostredníctvom masmédií a konjunkturálnych politikov tlačia, keď nás nútia prijať aj nemorálne hodnoty v podobe akejsi “gender ideológie” a iných zvráteností, ktoré sú v hrubom rozpore nielen s našou kresťanskou morálkou, ale aj zdravým ľudským svedomím. Rovnako sa v mainstreamových médiách a z úst istých politických predstaviteľov a hovorcov ich strán nezabúdala zdôrazňovať i akási zvrátená a pofidérna solidarita, že i my na Slovensku by sme mali prijať a zmieriť sa s kvótami aspoň stoviek, ak už nie tisícoviek, pre svoju svojvôľu, do domáceho prostredia neintegrovateľných moslimských imigrantov.

Vždy to tak bude, že v prípade núdze a ohrozenia sa občania a obyvatelia prikláňajú zvyčajne k takým politickým stranám a hnutiam, ktoré im ponúknu a zabezpečia aspoň tie najzákladnejšie istoty, a to vlastne v sebe zahŕňala i vami spomínaná Iniciatíva 2016! To, že sa jej obsah, či prípadne môj postoj nepáči tým, ktorí síce majú moc a preto ich nateraz všade počuť, pričom nemajú čisté úmysly s osudom nášho národa a jeho štátu, ani v najmenšom neznamená, že sú v práve podľa pravdy.

 

Svojou podporou Iniciatíve 2016 ste teda vyjadrili podporu strane Mariána Kotlebu. Prečo podľa vás napriek mediálnym a politickým útokom stúpajú strane Ľudová strana – Naše Slovensko preferencie aj naďalej?

Na to je jednoduchá odpoveď. Do nekonečna nie je možné ani v mainstreamových médiách neustále omieľať, že ĽS Naše Slovensko je strana extrémistov, nacistov a všelijakých iných –istov a hanobiacich prívlastkov, keď dnes si už každý môže v pohodlí svojho domova na internete vyhľadať vystúpenia poslancov i politickej strany – ĽS Naše Slovensko a popočúvať, čo za túto stranu národom zvolení poslanci v rokovacej sále NR SR hovoria, ktoré hodnoty prezentujú a aké zákony predkladajú?! Doteraz som nič extrémistické  v pravom slova zmysle z i ich úst ešte nepočul. Ba práve naopak, čo som počul, to sú všetko veľmi konštruktívne a múdre návrhy zákonov na zlepšenie života i  radového občana Slovenska. To by náš občan bol sám proti sebe, ak by nepodporil v ďalších voľbách stranu, ktorá sa energicky a vytrvalo, napriek tlaku masmédií, usiluje o zlepšenie jeho života.

Aj „jednoduchý“ občan dnes už do 5 narátať vie a oprávnene sa pýta: Načo sú mi poslanci v NR SR, zvolení čo aj za iné politické strany, keď odmietajú rozumné a užitočné návrhy zákonov a blokujú ich len preto, že to predložila nie ich vlastná strana, ale ako prezentujú vec masmédiá, buďte ľudia zhrození, veď to spáchala ĽS Naše Slovensko. Pre všetkých občanov Slovenska je to dostatočný signál, aby si vyhodnotili o čo sa vlastne jedná tzv. štandardným stranám, keď odmietajú, bez realistického argumentačného zdôvodnenia, podporiť predkladané rozumné zákony z dielne ĽS Naše Slovensko.

Už viac ako 10 mesiacov prešlo od minuloročných parlamentných volieb a vo verejno-právnych médiách, sa ešte neobjavil v diskusiách ani jeden poslanec za ĽS Naše Slovensko, hoci viac ako 200 tisíc občanov odovzdalo svoje hlasy spomínanej strane! To je predstava o demokracii v hlavách určujúcich funkcionárov týchto masmédií? Komu slúžia títo „nezávislí“? Veď to je do očí bijúce šikanovanie jak poslancov, tak aj občanov. Ak už nič iné nechcú brať do úvahy, tak by si mali uvedomiť, že títo ľudia platia koncesionárske poplatky verejno-právnym médiám, napr. RTVS a ona ignoruje a nepozýva nikoho z poslancov za ĽS Naše Slovensko do verejných debát a diskusií! To je verejne, na očiach ľudí celej republiky prezentovaná arogancia moci a obyčajné zlodejstvo. Varujem všetkých, ktorí takto rozmýšľate! Celý národ neoklamete a za klamstvá sa bude platiť. Myslím si, že preferencie tejto a im podobným stranám budú stúpať aj naďalej, ak voči nim budú mediálne i mocensky útočiť a ignorovať vôľu občana.

Na snímke plk. v. v. ThMgr. Ignác Juruš
Na snímke plk. v. v. ThMgr. Ignác Juruš

 

Vy ste nielen kňaz, ale tiež občan Slovenskej republiky a volič. Akú agendu by mala mať podľa vás ideálne národne a konzervatívne orientovaná strana, ktorú by mohli voliť kresťania?

Podobne i na túto otázku je pomerne ľahká odpoveď. Na prelome 19. a 20. storočia uzrelo svetlo sveta niekoľko pápežských Sociálnych encyklík, ktoré sa zaoberali práve sociálnymi a politickými otázkami v spoločnosti. Stačí, ak spomenieme aspoň tu základnú encykliku – RERUM NOVARUM, od pápeža Leva XIII., v ktorej už v roku 1891 vytvoril základ pre samotné sociálne učenie Cirkvi. Dnes je označované aj ako kresťanská spoločenská náuka.

Teraz sa mi takou stranou národne a konzervatívne orientovanou, rysuje na obzore strana Romana Stopku, bývalého podpredsedu SNS. Tou stranou je Práca slovenského národa(PSN). Vidím v tejto novo sa rodiacej politickej strane cieľovo veľký potenciál hodnotový, odborný, morálny aj osobnostný, ktorý by mohol vyhovovať mnohým kresťanom, ale aj národne orientovaným Slovákom a Slovenkám a v neposlednej miere i tým, ktorí stratili všetky ilúzie o skutočných politických cieľoch mimoparlamentného hnutia KDH.

Odhadujem, že táto politická strana PSN bude úspešná, či už v predčasných voľbách alebo vo voľbách, ktoré budú do NR SR v riadnom termíne. To by mohlo zaujať nielen pronárodne orientovaných Slovákov a Slovenky, ale aj príslušníkov nešovinistických štátotvorných národnostných menšín a masu všetkých kresťanov na celom Slovensku! Prial by som všetkým občanom SR, aby sa dočkali rovnocenného skĺbenia politickej moci, pravdy a spravodlivosti.

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Polícia vykonala kontrolu drogovej trestnej činnosti v bratislavskom Pentagone

0 icon

Bratislava 25. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook-Polícia SR-Bratislavský kraj)   Bratislavskí policajti vykonali v sobotu krátko pred 17.30 h kontrolu zameranú na drogovú trestnú činnosť v tzv. Pentagone v bratislavskej Vrakuni. Konkrétne v okolí objektu na Stavbárskej ulici. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Veronika Martiniaková "Výsledky tejto kontroly budú…

Podnikateľa Štefana Žigu vzali do väzby z kolúznych a preventívnych dôvodov

0 icon

Bratislava/Pezinok 25. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot noviny.sk)   Podnikateľ Štefan Žiga bude väzobne stíhaný. V sobotu popoludní o tom rozhodol sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku. Dôvodom je obava z ovplyvňovania svedkov a pokračovania v trestnej činnosti, teda kolúzna a preventívna väzba. Rozhodnutie nie je právoplatné. TASR…

Z vraždy troch detí v Záhrebe je podozrivý 56-ročný Rakúšan

0 icon

Záhreb 25. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Chorvátska polícia v sobotu informovala, že z vraždy troch malých detí v hlavnom meste Záhreb je podozrivý 56-ročný rakúsky občan. Podľa miestnych médií ide o ich vlastného otca, píše agentúra AP Polícia predtým uviedla, že jej príslušníci našli telá detí a muža v zlom…

Tri liberálnofašistické oriešky pre slovenské popolušky. Demokracia prituhuje, držme si klobúčiky

0 icon

Bratislava 25. septembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   V uplynulých dňoch nám na Slovensku pribudlo hneď niekoľko názorných prípadov, ktoré jasne ukazujú, že to, čo sa tvári ako demokratická zmena a tzv. „očista“ spoločnosti, nie je nič iné, iba hrubozrnný liberálny fašizmus s neľudskou totalitnou tvárou Prípad prvý: koniec diskusie v…

Šatana nezvolili za člena Rady IIHF 

0 icon

Petrohrad 25. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslava Šatana v sobotu nezvolili za člena Rady Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) Po voľbách prezidenta, senior viceprezidenta a troch regionálnych viceprezidentov sa o zostávajúcich deväť miest uchádzalo 13 mužských kandidátov a dve ženské kandidátky. Predstavitelia IIHF zvolili…

V Chorvátsku sa zhoršuje epidemická situácia

0 icon

Bratislava 25. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   V Chorvátsku sa zhoršuje epidemická situácia v súvislosti s ochorením COVID-19. Európske centrum pre prevenciu chorôb (ECDC) preto krajinu, ktorá je obľúbenou dovolenkovou destináciou Slovákov, zaradilo do červenej zóny a sever krajiny dokonca do bordovej zóny Nové zaradenie krajiny v rámci ECDC je platné…

Atletico utrpelo prvú ligovú prehru v sezóne, Alaves dosiahol prvú výhru

0 icon

Madrid 25. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alvaro Barrientos)   Futbalisti majstrovského Atletica Madrid utrpeli prvú prehru v tejto sezóne najvyššej španielskej súťaže. V sobotnom stretnutí 7. kola prehrali na pôde Deportiva Alaves 0:1. Domáci po piatich neúspechoch dosiahli prvé víťazstvo i body v ročníku a odlepili sa vďaka tomu z dna tabuľky…

Asociácia na ochranu práv pacientov sa bojí chaosu okolo usmernenia k testovaniu nezaočkovaných. So spoplatnením testovania nesúhlasia

0 icon

Bratislava 24. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) v SR sa obáva chaosu, ktorý by mohol vzniknúť v súvislosti s usmernením Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR k testovaniu pacientov aj zamestnancov v nemocniciach a ambulanciách. Ako pre TASR povedala prezidentka asociácie Mária Lévyová, doplatiť naň môžu…

Pri bombovom útoku v Somálsku zahynulo najmenej 15 ľudí

0 icon

Mogadišo 25. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Farah Abdi Warsameh)   Najmenej 15 mŕtvych vrátane dvoch detí a ďalších 13 zranených si vyžiadal výbuch vozidla na kontrolnom stanovišti neďaleko prezidentského paláca v somálskej metropole Mogadišo. S odvolaním sa na miestnu políciu o tom informovala agentúra DPA Polícia uviedla, že pri útoku zahynuli aj…

V Moskve komunisti zorganizovali protest proti výsledkom parlamentných volieb, informoval portál Meduza

0 icon

Moskva 25. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Pavel Golovkin)   Približne 1000 ľudí sa v sobotu zúčastnilo protestu proti výsledkom ruských volieb, ktorý v centre Moskvy zorganizovala Komunistická strana Ruskej federácie (KPRF). Moskovská polícia označila akciu za nezákonnú a žiadala, aby sa ľudia rozišli, informoval portál Meduza.io Demonštranti žiadali okrem neuznania výsledkov elektronického…

Podkasty

Video Podcast

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marek Brna

Žiadna zjednotená Európa nie je

0icon

S odstupom takmer 18 rokov možno konštatovať, že rozšírenie Európskej únie skončilo pre postsocialistické krajiny fiaskom. Dlho predlho možno polemizovať o tom, či východoeurópske štáty pristúpením viac získali ako stratili. Západ k nim bez akýchkoľvek zábran pristupuje po celý čas ako ku kolóniám. Vyciciava ich ekonomické aj ľudské zdroje. Priemerná…

Pavel Jacz

Matovič je najšikovnejší slovenský politik. Žiaľ, iba ….

0icon

  (Zdroj Sputnik News) To, čo sa dnes deje v spoločnosti, v politike, na štátnych úradoch a najmä v policajných a s nimi súvisiacich zložkách, ktoré majú dbať na dodržiavanie zákonov je výslednica ťaženia súčasnej klapkovo jednosmernej „najprofesionálnejšej“ slovenskej vlády v histórii (aspoň si myslím, že „šikovnejšía“ nebola žiadna doteraz),…

Boris Mesár

1. Nórsko : COVID je sezónna chrípka ? 2. Členovia kongresu USA a ich zamestnanci sú oslobodení od Bidenovho očkovacieho mandátu 3. Prečo je na celom svete zrazu extrémne vážny nedostatok pracovníkov? 4. ZAOČKOVANÁ SLOVENSKÁ HEREČKA ŠVIDRAŇOVÁ DOSTALA COVID

0icon

1.Koronavírus možno teraz zaradiť do jedného z niekoľkých respiračných ochorení so sezónnymi odchýlkami, uviedol Geir Bukholm, zástupca riaditeľa Nórskeho inštitútu verejného zdravia (NIPH). Za posledný rok a pol bol Covid-19 klasifikovaný ako všeobecne nebezpečná choroba. To sa však môže čoskoro zmeniť, pretože asistent riaditeľa Nórskeho inštitútu verejného zdravia (NIPH) Geir Bukholm…

Dušan Hirjak

Komu patrí demokratický a právny štát v kapitalizme ? Časť I.

0icon

Môže sa zdať, že položená otázka, ako nadpis článku, nemá a nedáva žiadny zmysel. Najmä ak si človek uvedomí, že sa praktický nikde nespomína, neuvádza, nezdôrazňuje a nekonštatuje, že všetci žijeme v skutočnej kapitalistickej spoločnosti. Toto úmyselné vynechávanie charakteristiky, v akej spoločnosti žijeme, má ďalekosiahly význam a nie je to…

Andrej Sablič

Ekonomická hlúposť Marxovho Kapitálu.

0icon

Použil som pre ekonomické ocenenie v nadpise, jemnejšie označenie „hlúposť“, ktoré platí pre Kapitál z pohľadu socializmu. Z pohľadu kapitalizmu však mu prináleží krutejší pojem „zločin“. Marx totiž na jednej strane proti kapitalizmu bojoval a pritom v Kapitále posvätil jeho zločineckú podstatu. Základ kapitalistickej spoločnosti prevzatý aj pre

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

TOP 10 dôvodov, kvôli ktorým je ťažké byť nadpriemerne vysoký

0 icon

Máš dva metre a stretávaš sa denno denne s problémami, ktoré ti tvoja výška spôsobuje? Samozrejme, nemajú to ľahké ani nízki ľudia... No v dnešnom príspevku dáme priestor vtipným situáciam, do ktorých sa dostávajú tí nadmerne vysokí. Život nie je vždy jednoduchý a to dokazujú aj nasledujúce fotografie.  1. Keď…

10 vtipných ilustrácií z bežného života, v ktorých sa nájde každý z nás

0 icon

Premýšľal si niekedy nad tým, ako vyzerá náš celý život? Ako si robíme domáce úlohy, ako sa snažíme byť romantickí a podobne? Nie? Nevadí. Dnes ti ukážeme 10 týchto vtipných ilustrácií, ktoré ti ukážu, ako prebieha náš život troška z tej vtipnejšej stránky. Autorom je Sanesparza. Tento komický umelec vo…

Zvrátenosť, alebo genialita? Ako Rusi počas vojny využívali protitankové psy: 1. časť

0 icon

Opäť sa nachádzame v období druhej svetovej vojny. Inak, vedeli ste, že druhá svetová vojna je najpodrobnejšie zachyteným vojnovým konfliktom na svete? Napriek tomu ostáva mnoho vecí nejasných a nie vždy, ako už naši pravidelní čitatelia určite vedia, sa nám podarí vypátrať všetko dopodrobna. No o tajnej protitankovej zbrani Ruska…

TOP 10 najzvláštnejších povolaní na svete. Toto by si robiť naozaj nechcel

0 icon

Pamätáš si, keď si bol dieťa a uvažoval si nad svojou vysnenou prácou, ktorá bola taká úžasná, že si si myslel, že vlastne ani nebudeš musieť pracovať? Potom si sa dostal na strednú a vysokú školu a život ti dal takú facku, že sa všetky tvoje detské sny okamžite rozplynuli? Nuž,…

Sú prírodné potraviny a prírodná strava pre ľudské telo prospešné?

0 icon

Popularita hnutia za prírodné potraviny, ktoré vzniklo v 40. rokoch 20. storočia, stúpa aj naďalej. Ak sa sústredíme na konzumáciu nespracovaných potravín, zvýšime príjem vlákniny a mikroživín, čím si podporíme zdravie. No ak to budeme s podobným prístupom preháňať, nemusí nám to prospievať. Prinášame ďalší článok z oblasti živín a…

Armádny Magazín

Turci s podporou delostrelectva tlačia na Kurdov v Sýrii. Tí rokujú s Rusmi o autonómii

0 icon

Sýria, 25.september 2021 (AM) – Zo Sýrie prichádzajú správy, že turecké jednotky, nachádzajúce sa prakticky na celom severe a severozápade republiky, zasahujú kurdské formácie. Najaktívnejšie nepriateľské akcie prebiehajú na dvoch úsekoch diaľnice M4 na severe krajiny. Správy hovoria, že turecké delostrelectvo zasahuje

Správa OSN ukázala, kto koho na Donbase ostreľuje

0 icon

Donecká republika, 25.september 2021 (AM) – Úrad OSN pre ľudské práva zaznamenal zhoršenie situácie v oblasti ľudských práv na Donbase v období od 1. februára do 31.

Nové perspektívy exportu ruských ponoriek. Vytvorenie vojenského bloku AUKUS otvára ďalšie trhy

0 icon

Austrália, 25.september 2021 (AM) – "Vytvorenie vojenského bloku AUKUS Washingtonom, Londýnom a Canberrou a prenos technológií na výrobu jadrových ponoriek Američanmi do Austrálie sa môže stať precedensom pre ostatné krajiny a signálom pre podobné akcie. Vytvorenie vojenského bloku AUKUS otvára nové perspektívy exportu ruských ponoriek."  Takto argument

Základný vojenský výcvik absolvovalo takmer 300 budúcich profesionálnych vojakov

0 icon

Slovensko, 25.september 2021 (AM, MO SR) – Základný vojenský výcvik pre čakateľov prípravnej štátnej služby, kadetov Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši a absolventov civilných vysokých škôl včera v priestoroch martinskej Základne výcviku a mobilizačného doplňovania ukončilo slávnostnou prísahou celkovo 292 čakateľov a kadetov, z t

Prvá ruská bezpilotná loď bola spustená na vodu v Petrohrade

0 icon

Rusko, 25.september 2021 (AM) – Prvá ruská bezpilotná loď Pioner-M bola vypustená v Petrohrade. Ceremónia sa konala v lodenici Sredne-Nevsky, informovala tlačová služba Spojenej lodiarskej korporácie (OSK).   https://twitter.com/i/status/1441384880093339651   Pre Sevastopoľskú štátnu univerzitu sa stavia malé výskumné plavidlo katamaranov

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali