Branislav Fábry: Kto tvorí jadro EÚ?

Bratislava 8. septembra 2017 (HSP/Foto:TASR/AP-Kerstin Joensson)

 

Jednou z najpopulárnejších tém verejnej diskusie na Slovensku v súčasnosti je diskusia o jadre EÚ a najmä premiér R. Fico neustále opakuje, že Slovensko sa musí dostať do jadra EÚ. Vzniká ale otázka, čo to vlastne znamená byť v európskom jadre

Na snímke sprava český premiér Bohuslav Sobotka, rakúsky kancelár Christian Kern, francúzsky prezident Emmanuel Macron a slovenský premiér Robert Fico

Keďže pojem „jadro EÚ“ nie je v primárnom práve EÚ presne definovaný, musíme diskutovať, ktoré normy práva EÚ sú pre jadro EÚ relevantné. Túto diskusiu nemožno považovať za uzavretú a rozhodne sa nestačí odvolávať sa na to, že nás za súčasť jadra vyhlásil nemecký minister zahraničia…

 

Diskusia o jadre

Diskusia o jadre EÚ ako taká nie je vôbec nová, naopak, pojmy„európske jadro“,„viacrýchlostná Európa“ a pod. sa objavovali i v minulosti. Objavovali sa najmä v obdobiach kríz a výziev pre Európu a zrejme k najväčšiemu rozmachu týchto diskusií prišlo po agresii do Iraku v roku 2003. Netreba pripomínať, ako vtedy americký minister obrany D. Rumsfeld rozdelil Európu na „starú“ a „novú“ podľa jej vzťahu k vojne v Iraku. Ukázalo sa, že USA dokážu s pomocou Veľkej Británie a štátov strednej a východnej Európy zablokovať každý francúzsko-nemecký pokus o spoločnú zahraničnú politiku EÚ. Verejnosť v krajinách východnej Európy nebola intervenčnej politike USA na Blízkom Východe naklonená, ale politici týchto krajín išli až tak ďaleko, že proti Nemecku a Francúzsku vystúpili s otvorenými listami.

Diskusia o európskom jadre z roku 2003 sa opakovala i pri ďalších krízach, najmä pr idlhovej a utečeneckej kríze. Vždy však bola komplikovaná tým, že sme nedokázali presne určiť, kto a čo má jadro predstavovať. Mali by to jadro tvoriť azda štáty Schengenu? Lenže to by znamenalo, že do jadra patria aj Poľsko a Maďarsko. Alebo by mali tvoriť jadro EÚ spojenci Francúzska a Nemecka? Tí sa však menia pomerne často podľa aktuálneho problému, pričom nedávno zmenilo svoj postoj i Slovensko. Alebo tvoria jadro EÚ najbohatšie štáty EÚ? To asi tiež neplatí, lebo bohaté škandinávske štáty ako Dánsko či Švédsko si radšej držia odstup od jadra i od eura.

Jednou z možností vymedzenia jadra je aj chápanie jadra EÚ ako zoskupenia štátov Eurozóny. I tu však vyvstávajú problémy. V tomto prípade by totiž žila väčšina obyvateľov jadra EÚ v stredomorských krajinách, vrátane Grécka. Paradoxne by tak vznikla situácia, že členmi jadra by sa stali najzadúlženejšie štáty EÚ. Ich verejný dlh pritom neustále narastá. V týchto štátoch sa môžu čoskoro objaviť vlády, ktoré odmietnu ďalej znášať „rozpočtovú zodpovednosť“, pretože nemecký tlak na reštriktívne opatrenia nevedie k želaným výsledkom. Ak sa ale grécka dlhová kríza zopakuje v prípade veľkých krajín ako Španielsko či Taliansko, bude situácia oveľa zložitejšie než v prípade Grécka. Problémom obrovského verejného dlhu (nad 100% HDP) pritom trpia aj štáty najužšieho jadra EÚ ako Francúzsko a Belgicko.

 

Impulzy pre vytvorenie jadra

Ako odpoveď na riešenie tejto situácie sa často spomína vytvorenie úradu spoločného „ministra financií“ pre Eurozónu. Je však otázne, či sa podarí vybaviť ho dostatočnými právomocami, pretože samotná funkcia „ministra financií“ nevyrieši vôbec nič. Ani vznik funkcie vysokého predstaviteľa pre zahraničnú politiku nestačil na zjednotenie pozícií štátov EÚ v zahraničnej politike, nakoľko chýbali primerané právomoci. Ukázalo sa to napr. pri vojne v Líbyi, kde Nemecko zaujalo odlišný postoj od Francúzska a Veľkej Británie a aj v Bezpečnostnej rade OSN odmietlo hlasovať za „bezletovú zónu“. Je otázne, či „minister financií“ Eurozóny bude schopný pôsobiť efektívnejšie.

V súvislosti s funkciou spoločného „ministra financií“pre Eurozónu sa spomína i téma jednotných korporátnych daní. Predstavme si však, že by táto spoločná daňová politika platila pre štáty jadra a zvyšné krajiny EÚ by ju odmietli. SR by prispôsobila výšku svojej korporátnej dane západným štátom,zatiaľ čo Poľsko a Maďarsko nie.V takej situáciiby mnoho slovenských firiem kvôli daniam okamžite presídlilo do týchto dvoch krajín. Spoločná politika v oblasti priamych daní je veľmi zaujímavá myšlienka, avšak bolo by ju potrebné realizovať v celej EÚ, nie len v krajinách „jadra“.

Otázka daní by určite ovplyvnila i problematiku prípadného spoločného rozpočtu Eurozóny, o ktorom sa tiež hovorí. Základným problémom by bolo, odkiaľ by do rozpočtu prichádzali príjmy. Jednou možnosťou je, že by išlo o presmerovanie časti doterajších príjmov z rozpočtu EÚ do špeciálneho rozpočtu štátov Eurozóny. Lenže s takým niečím by nesúhlasili štáty mimo jadra EÚ a z toho by vznikol vážny spor pred Súdnym dvorom EÚ. Problém zostruje aj fakt, že EÚ opúšťa V. Británia, čistý platca do rozpočtu EÚ.

Čiastočné riešenie by síce mohlo predstavovať zavedenie dane z finančných transakcií, je však otázne, či by sa ju podarilo efektívne vynucovať. Táto daň je mimoriadne potrebná a to nielen z európskeho, ale i z globálneho hľadiska. Pri súčasných politických lídroch však mám obavy, aby prípadné vynucovanie dane z finančných transakcií neskončilo rovnako ako verejne deklarovaný, ale neefektívny postup EÚ proti „daňovým rajom“. Pritom už vopred sa dalo predpokladať, že J.-C. Juncker ako tvorca jedného z hlavných daňových rajov v EÚ (Luxembursko)nedokáže proti daňovým rajom bojovať.

Podobne ako s rozpočtom to zložito vyzerá aj s ideou spoločnej úpravy minimálnej mzdy. Ide o principiálne správnu ideu, ale pokiaľ zostane zachovaný jednotný trh v súčasnej podobe, politika spoločnej minimálnej mzdy sa nesmie obmedzovať iba na jadro EÚ. V tom prípade by sa totiž mnohí podnikatelia rýchlo presunuli zo SR mimo krajín európskeho jadra (napr. do Maďarska a Poľska). Politika európskej minimálnej mzdy a korporátnej dane výlučne pre jadro EÚ by sa dala realizovať zrejme len pri reštriktívnych zásahoch do princípov jednotného trhu. Také riešenie by sa však nedalo dosiahnuť konsenzom členov EÚ a nepripustil by ho zrejme ani Súdny dvor EÚ. Napriek tomu sa zdá, že práve bez zmeny fungovania jednotného trhu sa EÚ nezaobíde…

 

Hodnotová diskusia v jadre

So zásadnými zmenami fungovania EÚ pri vytváraní jadra EÚ je spätá i téma tzv. európskych hodnôt. Diskusia o hodnotách sa stáva čoraz aktuálnejšou, pretože až príliš veľa ľudí má pocit, že ich politika EÚ poškodzuje. Žiaľ, je pravda, že Brusel sa v 21. storočí skutočne stal ochrancom oligarchických záujmov, hoci v minulosti viac zohľadňoval i záujmy iných skupín obyvateľstva. Po páde ZSSR ale oligarchia stratila záujem o kompromisy s pracujúcimi, keďže už neexistovala hrozba zo strany odlišnej ideológie. Tak ako si po druhej svetovej vojne mnohí mysleli, že odpoveďou na všetko je marxizmus, po roku 1989 sa začal za jedinú prijateľnú ideológiu považovať liberalizmus. Situácia však ukazuje, že ani ten neposkytuje odpovede na problémy 21. storočia.

Pri diskusii o hodnotách treba uviesť, že hoci má EÚ rôzne dokumenty o ľudských právach, zďaleka nie všetky sa však berú vážne. Medzi práva, ktoré sa spochybňujú najviac, patria sociálne práva. Tento postoj sa prejavuje i v konaní Európskej komisie, ako sme to videli počas dlhovej krízy. Žiaľ, práve táto kríza ukázala, že sa vytvára akýsi bruselský „socializmus pre bohatých“ – dlhy bánk sa socializujú, zatiaľ čo zisky sa privatizujú.Je preto nepochopiteľné, prečo sa neustále obmedzujú sociálne práva občanov vo väčšine krajín EÚ. Brusel na tento negatívny trend neponúka presvedčivú odpoveď a miesto práv dôchodcov, pacientov či pracujúcich sa radšej zameriava na práva sexuálnych menšín. Zdôrazňovanie tejto témy pri súčasnom obmedzovaní sociálnych práv väčšiny však pôsobí skôr kontraproduktívne.

EÚ by sa mala začať zamýšľať aj nad problémom dvojitého metra v otázkach demokracie a ľudských práv. Brusel na jednej strane ostro kritizuje niektoré kroky maďarskej vlády ako nedemokratické, na druhej strane však ignoruje dlhodobé porušovanie práv ruskej menšiny v Poblatí. Inštitúcie EÚ tiež nepochopiteľne tolerujú kultové uctievanie nacistov najvyššími predstaviteľmi pobaltských štátov. I tento rok si počas sviatku lotyšských Waffen SS 16. marca predsedníčka lotyšského parlamentu a niektorí členovia vlády uctili veteránov Waffen SS kladením vencov na ich cintoríne v obci Lestene. Treba sa vážne zamyslieť, či ministri z Pobaltia uctievajúci Waffen SS majú miesto v jadre EÚ…

           

Zahraničná a bezpečnostná politika jadra?

Jednou z hlavných tém pre jadro EÚ je aj problematika zahraničnej a bezpečnostnej politiky. EÚ už nemôže naďalej kopírovať zahraničnú politiku USA, pretože záujmy USA a EÚ sa čoraz viac líšia. Brusel sa doteraz v súlade s predstavami USA až príliš jednostranne zameriaval na „ruskú hrozbu“, ale ignoroval iné hrozby, vrátane faktu, že priamo v EÚ prebieha vojnový konflikt. 37% územia Cypru, členského štátu EÚ je dodnes okupovaných Tureckom, ktoré tam vyhlásilo svoj satelitný štát. Táto situácia dlhodobo vyvoláva obavy i v Grécku, ďalšom členskom štáte EÚ, ktorý sa v roku 1995 takmer dostal do vojnového konfliktu s Tureckom.Grécko i Cyprus sa opakovane dožadovali európskej solidarity, ale boli ponechané samy na seba a dodnes majú pocit, že ich bezpečnosť je Bruselom podceňovaná.

Najmä pod vplyvom utečeneckej krízy si však viacerí v EÚ uvedomili, že Európa potrebuje nezávislú zahraničnú politiku a priateľské mierové vzťahy na svojich južných a východných hraniciach. Žiaľ, v posledných desiatich rokoch tam Brusel pomáhal vytvárať hlavne nestabilitu. U mnohých Európanoch tiež dlho existoval mylný dojem, že im nič nehrozí, pretože pred aktuálnymi hrozbami v ich ochráni NATO. Lenže záväzok vojenskej pomoci z čl. 5 Severoatlantickej zmluvy priamo nevyplýva a najmä v prípade hrozieb z Blízkeho Východu je NATO pre európsku bezpečnosť naozaj málo prínosné.Potvrdila to i utečenecká kríza.

V Európe pritom hrozia i nové konflikty, na ktoré NATO reagovať nebude. Okrem problému zhoršovania vzťahov medzi EÚ a Tureckom sa zrejme objavia i staro-nové konflikty členských štátov EÚ a V. Británie. Môže ísťo problém Gibraltaru alebo námorných hraníc medzi Írskom a V. Britániou (napr. ostrov Rockall). Tieto konflikty sa po „brexite“ zrejme zostria a hoci ide o neželaný vývoj, EÚ by sa mala pripraviť na situáciu, že bude musieť vyjadrovať podporu svojim členom proti V. Británii.Je pravda, že niektorí politici nie sú z perspektívy posilnenia európskeho jadra v otázkach obrany nadšení, najmä tí, ktorí chcú zachovať hegemóniu USA v Európe. Na otázku vzťahu medzi USA a nemecko-francúzskym motorom EÚ by sa mala pri svojej diskusii o jadre zamerať i vláda SR.

V súčasnej situácii by SR najlepšie dokázala svoju ochotu stať sa členom jadra EÚ, keby sa skutočne snažila uprednostňovať štáty jadra EÚ pred USA, napr. pri verejných obstarávaniach. Na ministerstve obrany sa v súčasnosti chystá tender na dodávku bojových vozidiel za 1,2 miliardy eur, ktorý sa môže skončiť rovnako rozporuplne ako nedávna dodávka bojových vrtuľníkov bez bojovej výzbroje. Zrejme by nebolo na škodu, keby sme veľké vládne vyhlásenia o začlenení sa do jadra EÚ podporili i tým, že pri tendri na bojové vozidlá budeme seriózne zvažovaťi dodávateľov z jadra EÚ…

Literárny týždenník 29-30/2017

Branislav Fábry

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Iránsky minister zrušil návštevu Rakúska, kritizoval vyvesenie vlajky Izraela

0 icon

Viedeň 15. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Russian Foreign Ministry Press Service)   Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf zrušil návštevu Rakúska plánovanú na sobotu. Urobil tak na protest proti vyveseniu vlajky Izraela na sídlo úradu rakúskeho kancelára a budovu rezortu diplomacie vo Viedni, informoval denník Die Presse Zaríf sa mal v…

Maďari zaočkovaní Sputnikom už môžu slobodne cestovať do Česka, Korčokov námestník Klus sa vyhovára – MZVEZ SR je iba poštár, slobodné cestovanie nevie vybaviť

0 icon

Bratislava 15. mája 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Česká republika a Maďarsko uzavreli dohodu o neobmedzenom cezhraničnom cestovaní občanov oboch krajín, ktorí sú zaočkovaní proti covid-19, bez ohľadu na druh očkovacej látky. Potvrdil to v piatok na sociálnej sieti šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó. To znamená, že aj Maďari zaočkovaní ruskou…

Premiér v príhovore: Dostali sme sa do vedenia. Sme bližšie k životu pred pandémiou, ale nad vírusom sme ešte úplne nevyhrali

0 icon

Bratislava 15. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:screenshot Facebook)   Sme bližšie k životu pred pandémiou. Už len tým, že si budeme môcť vychutnať slobodu pohybu. Ale nad vírusom sme ešte úplne nevyhrali. Od takzvanej kolektívnej imunity máme ešte ďaleko. V príhovore na RTVS to uviedol premiér Eduard Heger (OĽANO) Predseda vlády SR…

Kde sú miliardy eur poslané Bruselom Palestíne? Veľvyslanec ČR v Izraeli Stropnický volá po audite

0 icon

Bratislava 15. mája 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Adam Berry)   Český veľvyslanec v Izraeli Martin Stropnický opisuje súčasnú napätú situáciu v regióne a vyťahuje otázky ohľadom prerozdeľovania finančných prostriedkov vyčlenených na rozvoj Palestíny zo strany Európskej únie. Stropnický tvrdí, že je potrebné usporiadať audit, v rámci ktorého by bolo možné zistiť, ako s…

Slovan Bratislava zvíťazil v Zlatých Moravciach a spečatil obhajobu titulu

0 icon

Bratislava 15. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj)   Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvíťazili v sobotňajšom stretnutí 9. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy 2020/2021 na trávniku FC ViOn Zlaté Moravce Vráble 4:0 (2:0) a v predstihu spečatili obhajobu majstrovského titulu. V novodobej ére samostatnej SR sa už jedenástykrát stali majstrami krajiny "Belasí"…

V USA porozprávali o nebezpečenstve vesmírnej vojny s Ruskom a Čínou

0 icon

Bratislava 15. mája 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Igor Zhuravlov)   Americkí vedci a odborníci v rozhovore pre portál Space.com porozprávali o pokračujúcej militarizácii vesmíru a vyslovili predpoklad, že môže prerásť v rozsiahly konflikt medzi Ruskom, Čínou a Spojenými štátmi Podľa názoru pracovníka Univerzity Severnej Karolíny Marka Gubruda dochádza už teraz k nejakej obdobe…

György Gyimesi: Podpora návrhu o kolúznej väzbe neporuší koaličnú zmluvu

0 icon

Bratislava 15. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook, TASR-Martin Baumann)   Ak by koaliční poslanci hlasovali spolu s opozíciou za návrh Sme rodina o úprave kolúznej väzby, nebolo by to porušenie koaličnej zmluvy. V rozhlasovej diskusii RTVS Sobotné dialógy na to upozornil podpredseda Výboru NR SR pre financie a rozpočet  György Gyimesi (OĽANO) "Koaličná…

Poslanci koalície ľutujú, že podržali Kolíkovú za aroganciu, ktorú predviedla v NR SR kvôli kolúznej väzbe. Taraba hovorí o gestapáckych metódach

0 icon

Bratislava 15. mája 2021 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar, Andrej Galica, Michal Svítok)   V piatok v parlamente sa prejednával návrh zákona o skrátení kolúznej väzby z 5 rokov na 4 mesiace. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková proti tomuto návrhu Sme rodina arogantne vystúpila a takto bola pokorená Nezávislý poslanec Tomáš Taraba to komentoval…

Čínsky rover po prvý raz pristál na Marse

0 icon

Peking 15. mája 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:Pixabay)   Čína v sobotu pristála po prvý raz so svojou vesmírnou sondou na Marse, čo je technicky náročnejší počin ako pristátie na Mesiaci. Rover počas niekoľkých nasledujúcich dní podstúpi testy a následne začne skúmať oblasť nazývanú Utopia Planitia "Čína prvýkrát zanechala na Marse svoju stopu.…

Od 17. mája bude Slovensko pre Česko znovu zaradené medzi červené krajiny

0 icon

Bratislava 15. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Od pondelka 17. mája bude Slovensko pre Českú republiku znovu zaradené medzi červené krajiny s vysokým rizikom nákazy. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR na svojom webe s tým, že od 10. mája patrilo Slovensko medzi krajiny so…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Jozef Slávik

Žoldnieri slobody ? ...

0icon

Význam slova žoldnier - príslušník platenej, najatej armády, námezdný vojak, zapredanec. Ja by som to ešte rozšíril nielen na najatých profesionálnych vojakov, či aj dobrovoľníkov, ale podľa mňa by to malo významovo platiť na každého, kto akýmkoľvek spôsobom, či platený, alebo ideologicky ovplyvnený slúži cudzí záujmom. Chápem, ak naša armáda…

Tony Belohorec

Erdogan nazval Izrael teroristickým štátom

0icon

Turecký prezident zasahuje do arabsko-izraelského konfliktu. Označil za povinnosť ľudstva zastaviť teroristický štát Izrael. „Izrael prekročil všetky hranice,“ uviedol Erdogan. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, využil svoj včerajší televízny prejav pri príležitosti Eid al-Adha na hlasité zahraničnopolitické vyhlásenia a ostro kritizoval politiku židovského štátu. "Sme nahnevaní na útlak teroristického štátu Izrael." Izrael prekročil…

René Pavlík

Kartel

0icon

Kartel. Kartel je obchodná špatnosť, lebo likviduje konkurenciu. Ak sa firmy sčuchnú, uzavrú dohodu, samozrejme tajnú, a sami si určia cenu, zákazník je bezmocný. Navyše, každá firma sa potom, v dohodou vymedzenej oblasti, môže správať ako monopol. Vytvorenie kartelu je aj v našom štáte trestné, lebo hrubým spôsobom znevýhodňuje kupujúcich.…

Ján Droppa

Vymením letku F-16 za VSŽ (US Steel)

0icon

Predaj US Steel bol na pretras už päť rokov. Ale použiť to ako hospodársky  (politický) nátlak je  aj pre mňa veľkým prekvapením. Zrušenie - odstavenie troch vysokých pecí , ktoré majú obdobu kvalitou a veľkosťou len v Japonsku je poprava.  Ničím sa to už nebude dať nahradiť. Keď už je…

Jana Tutková

Minulé leto Covid vymizol aj bez vakcín, no MZ SR im ide teraz robiť reklamu za 1,5 milióna

0icon

Práve v čase, keď sa ľudia pohoršujú nad miliardou, ktorá išla na povinné testovania, ministerstvo zdravotníctva podpísalo zmluvy na obrovské balíky reklamy, ktoré majú sprostredkovať viac informácií o očkovaní proti Covid. Tu je prehľad

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Aké výhody prináša konzumácia červeného vína?

0 icon

Červené víno, okrem toho, že je príjemným doplnkom k večernému sledovaniu televízie, k cestovinám a iným potravinám, je plné tisícok antioxidantov a fytochemikálií, ktoré ponúkajú mnohé zdravotné výhody. Aby si predišiel zdravotným rizikám spojeným s konzumáciou alkoholu, American Heart Association odporúča, aby muži nepili viac ako jeden až dva poháre…

Poteš prírodu aj seba a vyrob si doma jazierko pre vtáčiky

0 icon

V lete by sme vtáctvo už nemali prikrmovať, ale operencom môžeme poskytnúť v teplých dňoch aspoň jazierko, v ktorom sa budú môcť ovlažiť. Nepoznám človeka, ktorý by sa netešil z pohľadu na sýkorku alebo červienku, ktorá uňho pristála na parapete alebo na záhrade. V zime ich dokrmujeme, staviame im búdky,…

Alarmujúce znaky toho, že sa dosť nehýbeš

0 icon

Dnes plánujeme v našich kanceláriách pracovať o niečo dlhšie, zajtra plánujeme maratón Netflixu, sme príliš leniví na nakupovanie, takže si jedlo objednávame online. So všetkými týmito modernými vychytávkami sa z nás stávajú neuveriteľne leniví ľudia cediaci na gauči. Nie je žiadnym prekvapením, že naše telá začnú podliehať panike a hovoria nám, že…

Operácia Mincemeat: Neexistujúci muž. 1. časť

0 icon

Operácia Mincemeat bolo krycie označenie najúspešnejšieho dezinformačného projektu, ktorý kedy podnikli Briti. Pomocou nej oklamali Nemcov tak, aby uverili, že Spojenci plánujú v roku 1943 inváziu do Grécka, na Balkán a Sardíniu miesto skutočného cieľa - inváziu na ostrov Sicília. Prinášame minisériu článkov s názvom Operácia Mincemeat. Poďme spoločne na prvú časť. Nápad…

Čo spôsobuje bolesť krížov a ako tomu predísť?

0 icon

Ak ťa zabíja bolesť chrbta, nie si sám. Polovica pracujúcich ľudí pozná tento nepríjemný boľavý pocit v dolnej časti chrbta. A hoci sa veľa ľudí rozhodne pre lieky na úľavu od bolesti, nie vždy je to najefektívnejší spôsob. V skutočnosti môže zmena niektorých vecí, ktoré robíme každý deň, pomôcť pri riešení tohto problému. 1.…

Vo svete IT

VO2 max: Čo to je a aká hodnota je považovaná pri bežnom človeku za normálnu?

0 icon

Naše telo potrebuje kyslík neustále. Potrebujeme ho na to, aby sme sa mohli hýbať, rozmýšľať, či tráviť jedlo. Športovci sa už možno stretli s pojmom VO2 max, čo je jeden z najlepších ukazovateľov športovej výkonnosti, píše portál Android Authority. VO2 max je rýchlosť spotreby kyslíka, ktorá sa môže merať v mililitroch spotrebovaného…

RECENZIA: Haylou RT LS05S sú chytré hodinky, ktoré ponúkajú veľa muziky za málo peňazí

0 icon

V priebehu posledných týždňov ste mohli u nás čítať viacero recenzií. Od testov tyčových vysávačov, až po slúchadlá, či Bluetooth reproduktory. Najnovšie sa nám do redakcie dostala ďalšia elektronika, tentokrát z kategórie „nositeľnej elektroniky“. Ide konkrétne o fitness náramok Mi Band 6, a inteligentné hodinky Haylou RT LS05S. Zatiaľ čo v prípade Mi Band na recenzii…

Ako znie vesmír v okolí Slnečnej sústavy? Sonda Voyager prináša znepokojivé zvuky

0 icon

Každá jedna, človekom vyrobená, sonda vykonávala všetky vedecké merania vo vnútri heliosféry. Ide o obrovskú magnetickú bublinu ktorú vytvára naše Slnko. Táto hranica bola prekonaná 25. augusta 2012, sondou americkej vesmírnej agentúry, NASA. Bola to sonda Voyager 1, ktorá sa ako prvá dostala za hranice našej Slnečnej sústavy, píše portál…

Redmi Note 8 2021: V čom sa bude líšiť od pôvodného modelu?

0 icon

Xiaomi tento rok produkuje jeden smartfón za druhým a podľa najnovších informácií sa dočkáme návratu populárneho smartfónu z roku 2019. Pôvodný Redmi Note 8 by však mal prejsť niekoľkými zmenami, čím bude atraktívnym modelom i v tomto roku. Portál Newsbytesapp.com prináša teraz informácie o jeho výbave a musíme uznať, naozaj…

Ako zistiť silu WiFi signálu vrátane toho, či niekto cudzí nie je pripojený na vašu sieť?

0 icon

Internet je neodlúčiteľnou súčasťou životov mnohých z nás. Využívame ho ako za zábavou, tak aj za prácou. Z času na však hapruje, pričom dôvodov prečo, môže byť hneď niekoľko. A práve preto by sme vám chcel dať do pozornosti jednu zo šikovných aplikácií určených na analýzu WiFi siete. Ide konkrétne…

Armádny Magazín

Ruský návrh Cypru vyvolal obavy v NATO. Zrýchlia dodávku stíhačiek F-35?

0 icon

USA, 15.máj 2021 (AM) – Americkí vojenskí analytici informovali o obavách NATO a USA, ktoré naďalej vzrastajú po ruskom návrhu, ktorý bol predložený Cypru. Rusko už skôr dávalo jasne najavo, že je pripravené vystupovať v úlohe zmierovacieho subjektu v spore medzi Gréckom a Tureckom o ostrov Cyprus, ako aj o

Zachráni Putin aj Izrael? Vyjadril sa k zhoršeniu palestínsko-izraelského konfliktu

0 icon

Rusko, 15.máj 2021 (AM) – "Situácia, ktorá v súčasnosti prebieha medzi Palestínou a Izraelom, priamo ovplyvňuje bezpečnostné záujmy Ruska", uviedol prezident Vladimir Putin počas stretnutia so stálymi členmi Rady bezpečnosti. Prepis stretnutia bol zverejnený na webovej stránke Kremľa.  

Jediný tajne urobený záznam Hitlerovho rokovania kde hovorí neoficiálne a pokojne. Video

0 icon

Nemecko, 15.máj 2021 (AM) –  V roku 1942 dostal fínsky zvukár Thor Dalen pokyn urobiť záznam oficiálneho stretnutia Carla G. E. Mannerheima a Adolfa Hitlera. Lenže on sa rozhodol zaznamenať aj neoficiálnu časť tohto stretnutia.   Maršal Carl Gustaf Emil Mannerheim bol fínsky politik, diplomat a vojvodca, Fínmi uctievaný ako ná

Viacúčelové bojové vozidlo JAGUAR testuje nové zbrane

0 icon

Francúzsko, 15.máj 2021 (AM) – V posledných mesiacoch zaznamenala raketa stredného doletu [MMP], ktorú vyvinula spoločnosť MBDA, niekoľko "prvenstiev". V decembri 2020 bola takáto munícia úspešne vystrelená vozidlom Sabre určeným pre špeciálne jednotky. Po tomto teste nasledovala nasledujúci mesiac

Vojenský expert o najnovšom varovaní pre NATO: „Ak nebudú chcieť, pošleme stíhačky.“

0 icon

Rusko, 14.máj 2021 (AM) – Vojenský expert Viktor Murachovskij vysvetlil, prečo sú Rusi nútení vysielať svoje lietadlá smerom k lietadlám NATO. Faktom je, že letectvo aliancie nijako nesúhlasí so vzájomným používaním transpondérov, ktoré umožňujú zistiť účel letu. "No, oni nechcú, takže budeme zakaždým vysiel

Svetlo sveta

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

1.5. Svätý Jozef robotník

0 icon

V cirkevnom roku sú dva dni venované sv. Jozefovi. Dňa 19. marca ho uctievame ako ženícha Panny Márie a pestúna Božieho syna. 1. mája ako príkladného robotníka. Jozef bol predovšetkým Máriiným zákonitým manželom. Mária nemohla dostať čnostnejšieho a lepšieho manžela a ochrancu. Aj Jozef bol po jej boku istotne šťastný. Jozef bol jednoduchý tesár, remeselník, robotník. Pracoval vo svojej…

Čo robil Ježiš v Bielu sobotu keď ho svet považoval za mŕtveho?

0 icon

Po ukrižovaní Ježiša nastalo na zemi ticho Bielej soboty. Napriek tomu mal Ježiš “veľa práce.” V modlitbe Verím v Boha sa modlíme, že Ježiš po ukrižovaní “zostúpil k zosnulým.” V skutočnosti preklad v iných jazykoch ako napríklad v angličtine a francúzštine, je ešte presnejší: “zostúpil do pekla.” Katechizmus Katolíckej cirkvi…

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

0 icon

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

0 icon

Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali