Zneužitie právomoci Jána Mazáka alebo ako predseda súdnej rady zbieral neoprávnene informácie na sudcov

Zneužitie právomoci Jána Mazáka alebo ako predseda súdnej rady zbieral neoprávnene informácie na sudcov

Bratislava 13. apríla 2024 (HSP/Foto:TASR)

 

Nižšie v texte je zverejnený návrh na odvolanie predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka a to z dôvodu, že Ján Mazák hrubo zneužil svoju funkciu na neoprávnené zbieranie informácií voči konkrétnym sudcom. Ján Mazák si „prisvojil“ kompetencie súdnej rady ako kolektívneho orgánu, respektíve kontrolných komisií súdnej rady a sekciu vyhľadávania súdnej rady zneužil ako svoju súkromnú detektívnu službu, ktorá podľa jeho protiprávnych pokynov zbierala informácie na vybraných sudcov (nižšie uvedené skutky tvoria len výsek údajov z niekoľkých spisov a je takmer isté, že dôsledná previerka činnosti predsedu súdnej rady by odhalila aj ďalšie)

Mazák
Na snímke vpravo predseda Súdnej rady SR Ján Mazák

Za pozornosť stojí napríklad skutok, v ktorom sa popisuje konanie predsedu súdnej rady, ktorý dal protiprávny pokyn na preverenie majetkových pomerov sudkyne a to „náhodou“ tesne potom ako rozhodla o „uzemnení“ vrtuľníka Ministerstva vnútra SR. Alebo možno spomenúť skutok, kde sa predseda súdnej rady angažoval vo vzťahu k sudkyni, ktorá je „náhodou“ dcéra známeho advokáta, či skutok, v ktorom predseda súdnej rady na základe anonymu (ktorý „náhodou“ obdržal tesne pred svojím odvolávaním) protiprávne lovil informácie na svojho názorového oponenta v súdnej rade prostredníctvom ÚŠP a polície.

Reklama

Podľa nášho názoru (viacerých členov súdnej rady) je neprijateľné, aby na čele súdnej rady stál človek, ktorý používa takéto totalitné metódy a ktorý si zo súdnej rady urobil súkromnú firmu na zbieranie informácií na sudcov pre svoje vlastné účely. Ale možno práve to bol účel prečo sa stal predsedom súdnej rady.

 

Reklama

Nasleduje anonymizovaný návrh na odvolanie predsedu súdnej rady:

Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky

Hlavné námestie 8

814 22 Bratislava

Návrh

Reklama

– na odvolanie predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky prof. JUDr. Jána Mazáka, PhD., z funkcie predsedu súdnej rady podľa § 4b ods. 3 písm. c/ zák. č. 185/2002 Z.z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Navrhovatelia: Marcela Kosová

Peter Šamko

Ayše Pružinec Eren

Dana Jelinková Dudzíková

Reklama

Marián Fečík

Ľudmila Joanidisová

Martin Bezák

Podpísaní členovia Súdnej rady Slovenskej republiky sú na základe nižšie uvedených skutočností toho názoru, že prof. JUDr. Ján Mazák, PhD. (ďalej len „Ján Mazák“), opakovane porušuje svoje povinnosti.

Podľa čl. 141a ods. 1 a ods. 2 prvá veta Ústavy Slovenskej republiky, Súdna rada Slovenskej republiky je ústavným orgánom sudcovskej legitimity. Predsedu a podpredsedu Súdnej rady Slovenskej republiky volí a odvoláva Súdna rada Slovenskej republiky zo svojich členov.

Podľa § 4b ods. 3 zák. č. 185/2002 Z.z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov, návrh na odvolanie predsedu súdnej rady môžu podať najmenej piati členovia súdnej rady. Súdna rada môže predsedu súdnej rady odvolať, ak a) jeho zotrvaním vo funkcii môže byť vážne ohrozená dôveryhodnosť súdnictva alebo dobrá povesť súdnictva; b) mu zdravotný stav dlhodobo, najmenej však počas troch mesiacov, nedovoľuje riadne vykonávať povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie, alebo c) opakovane porušuje svoje povinnosti.

Na základe uvedeného zákonného oprávnenia týmto podpísaní členovia Súdnej rady Slovenskej republiky podávajú

návrh na odvolanie Jána Mazáka z funkcie predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky,

keďže

Ján Mazák

Reklama

– v rozpore s ustanovením čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, ktoré mu ako predstaviteľovi štátnemu orgánu ukladá povinnosť konať iba na základe Ústavy Slovenskej republiky, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon,

– v rozpore s ustanovením článku 4 ods. 1, ods. 2 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ktoré mu ukladá povinnosť pri výkone svojej funkcie presadzovať a chrániť verejný záujem, pričom nesmie využívať svoju funkciu, právomoci z nej vyplývajúce a informácie nadobudnuté pri jej výkone alebo v súvislosti s jej výkonom na získanie výhod vo svoj prospech,

– v rozpore s ustanovením § 27ha zákona č. 185/2002 Z.z. o Súdnej rade Slovenskej republiky, ktoré vymedzuje pôsobnosť súdnej rady v konaniach vo veciach majetkových pomerov sudcu a ktoré taktiež vymedzuje postavenie a oprávnenia kontrolných komisií súdnej rady,

– v rozpore s ustanovením § 27hg zákona č. 185/2002 Z.z. o Súdnej rade Slovenskej republiky, ktoré umožňuje súdnej rade vykonávať svoju pôsobnosť podľa § 27ha alebo § 27hb aj na základe kvalifikovaného podnetu fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ak sa o jeho dôvodnosti uznesenie nadpolovičná väčšina členov súdnej rady,

– v rozpore s článkom XXI Rokovacieho poriadku Súdnej rady Slovenskej republiky, podľa ktorého musí kvalifikovaný podnet obsahovať identifikáciu a podpis osoby, ktorá ho podáva s tým, že ak sa zistí, že podnet je anonymným podnetom predseda súdnej rady ho odloží bez ďalšieho opatrenia a o odložených podnetoch informuje súdnu radu,

Reklama

– v rozpore s Rokovacím poriadkom kontrolných komisií Súdnej rady Slovenskej republiky v zmysle ktorého súdna rada preveruje úplnosť majetkových priznaní sudcov prostredníctvom trojčlenných kontrolných komisií, ktoré sú oprávnené preverovať obchodné, majetkové alebo finančné vzťahy sudcu s osobami z prostredia organizovaného zločinu a na preverenie týchto vzťahov môže kontrolná komisia písomne žiadať štátne orgány o vyjadrenia a informácie týkajúce sa týchto vzťahov,

v období rokov 2021 až 2024 zneužil svoje postavenie predsedu súdnej rady tak, že si prisvojil pôsobnosť súdnej rady ako kolektívneho orgánu, ako aj pôsobnosť kontrolných komisií súdnej rady, a bez zákonného podkladu pokynom nariadil pracovníkom kancelárie súdnej rady, aby zisťovali rôzne údaje o ním vybraných sudcoch, a to buď samostatne alebo dožiadaniami prostredníctvom orgánov verejnej moci, a to dokonca aj na podklade anonymných podnetov s tým, že takto získané informácie si ponechal pre prípadné svoje vlastné využitie,

1/

vec vedená pod CR-1730/2023

Ján Mazák, namiesto toho, aby bez ďalšieho opatrenia odložil anonymné podanie, ktoré mu bolo doručené dňa 06.12.2023, a ktoré sa týkalo aj člena súdnej rady a sudcu Krajského súdu v Bratislave, neoprávnene

Reklama

– dňa 11.12.2023 toto anonymné podanie zaslal špeciálnemu prokurátorovi JUDr. Danielovi Lipšicovi, LL.M., s listom, ktorým mu oznamuje, že ide síce o anonymné podanie, avšak z obsahu listín vyplýva, že sa vzťahuje aj na člena súdnej rady a sudcu Krajského súdu v Bratislave v spojitosti s trestným oznámením na bývalého sudcu tohto súdu JUDr. X. X., pričom dňa 16.01.2024 Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky doručil Jánovi Mazákovi písomnú odpoveď, s ktorou sa Ján Mazák neuspokojil a

– dňa 16.01.2024 udelil pokyn riaditeľovi Sekcie vyhľadávania, informácií o majetkových pomeroch sudcov a o sudcovskej spôsobilosti Ing. X. X. (ďalej len “riaditeľ Sekcie vyhľadávania”), aby vo veci tohto anonymného podnetu vykonal potrebné úkony, na základe ktorého následne riaditeľ Sekcie vyhľadávania listom zo dňa 19.01.2024 požiadal „v súlade s ustanovením § 27hh ods. 2 zák. č. 185/2002 Z.z.“ Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave, Odbor kriminálnej polície, o poskytnutie informácií v trestnej veci týkajúcej sa “bývalého sudcu JUDr. X.”, na čo mu vyšetrovateľ listom doručeným dňa 30.01.2024 odpísal, že vyšetrovanie sa netýka aktívnych sudcov a sudkýň;

2/

vec vedená pod CR-1607/2023

Ján Mazák dňa 26.10.2023 neoprávnene udelil písomné poverenie riaditeľovi Sekcie vyhľadávania na nahliadnutie do spisu vedeného orgánmi činnými v trestnom konaní v trestnej veci poškodenej JUDr. X. X., sudkyne Mestského súdu Bratislava II, ktoré odôvodnil ustanoveniami § 27hg ods. 1 písm. b/ a § 27ha zákona č. 185/2002 Z.z. o Súdnej rade Slovenskej republiky, a to napriek tomu, že v tejto veci nešlo o konanie vo veciach majetkových pomerov sudcu, na ktorom by sa na základe kvalifikovaného a odôvodneného podnetu fyzickej alebo právnickej osoby, uzniesla nadpolovičná väčšina členov súdnej rady, pričom na základe tohto písomného poverenia zamestnanci Sekcie vyhľadávania dňa 26.10.2023 nazreli do spisu vedeného v trestnej veci poškodenej JUDr. X. X. JUDr. X. X. predseda súdnej rady v tejto veci vopred ani následne nekontaktoval;

3/

vec vedená pod CR-1242/2023

Reklama

Ján Mazák na základe emailového podania zo dňa 07.06.2023, ktoré podala fyzická osoba bez zaručeného elektronického podpisu a dožadovala sa ním preskúmania pravdivosti údajov o majetkových pomeroch sudkyne Okresného súdu Galanta JUDr. X. X., ktorá podľa autora podania mala mať kariéru sudkyne dohodnutú už dlhú dobu dopredu, neoprávnene

– dňa 13.07.2023 udelil písomný pokyn riaditeľovi Sekcie vyhľadávania, aby vyzval túto fyzickú osobu na doplnenie jej podania o osobné údaje, ktoré sa týkali zomrelej starej matky sudkyne Okresného súdu Galanta JUDr. X. X., konkrétne žiadal meno, priezvisko, dátum a miesto úmrtia, notársky úrad, ktorý prejednával dedičstvo, ako aj vlastnoručný podpis a adresu podnecovateľky na doručovanie písomností, a to

napriek tomu, že podanie tejto fyzickej osoby mal odložiť bez prijatia ďalšieho opatrenia ihneď po tom, ako zistil, že nie je podpísané zaručeným elektronickým podpisom a následne doplnené písomne.

Je potrebné pripomenúť, že menovaná sudkyňa je dcérou JUDr. X. X., advokáta, ktorý v období rokov 2020 až 2023 obhajoval obvinených v mediálne exponovaných trestných veciach, v ktorých vykonávali dozor prokurátori ÚŠP;

4/

vec vedená pod CR-1022/2023

Ján Mazák neoprávnene udelil ústny pokyn riaditeľovi Sekcie vyhľadávania, na základe ktorého riaditeľ Sekcie vyhľadávania dňa 29.03.2023 písomne požiadal Národnú kriminálnu agentúru Prezídia Policajného zboru (ďalej len „NAKA“), aby pre „potreby aktuálnej situácie ohľadne stíhania sudcov a pre potreby súdnej rady“ poskytla informácie ohľadne stíhania sudcov za rok 2022, na základe čoho NAKA listom zo dňa 31.03.2023 poskytla riaditeľovi Sekcie vyhľadávania odpoveď, v ktorej uviedla spisové značky (ČVS) konaní v trestných veciach obvinených sudcu JUDr. X. X., sudkyne JUDr. X. X., sudkyne JUDr. X. X., sudcu JUDr. X. X., sudkyne JUDr. X. X., sudkyne JUDr. X. X., sudkyne Mgr. X. X., sudkyne JUDr. X. X., sudkyne JUDr. X. X., sudkyne X. X., sudkyne JUDr. X. X., sudcu JUDr. X. X., sudkyne Mgr. X. X., sudcu JUDr. X. X., advokátky Mgr. X. X. X., advokáta Mgr. X. X., advokáta JUDr. X. X., JUDr. X. X., X. X., X. X., ako aj stav týchto konaní, vrátane oznámenia o dočasnom odložení vznesenia obvinenia JUDr. X. X., pričom Ján Mazák o tomto svojom postupe, ktorý nemá oporu v zákone, ani o jeho výsledku, súdnu radu neinformoval;

Reklama

5/

vec vedená pod CR-905/2023

Ján Mazák neoprávnene, na základe listiny, ktorou polícia oznamuje JUDr. Ing. X. X., PhD. spôsob, akým vybavila jeho trestné oznámenie na JUDr. X. X., sudkyňu Okresného súdu Malacky, s dátumovou pečiatkou 12.12.2022, udelil dňa 27.02.2023 písomný pokyn riaditeľovi Sekcie vyhľadávania, aby pripravil žiadosť, ktorú riaditeľ Sekcie vyhľadávania adresoval na políciu a žiadal o meritórne rozhodnutie s odkazom na spĺňanie predpokladov sudcovskej spôsobilosti,

pričom sudkyňa JUDr. X. X. uznesením Okresného súdu Malacky zo dňa 13.02.2023, č. k. 29CbVO/1/2023-307, nariadila neodkladné opatrenie, ktorým zakázala Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, ktoré v tom čase viedol minister vnútra Ing. X. X., MSc., aby do meritórneho rozhodnutia prejednávanej veci, nakladalo s vrtuľníkom;

6/

vec vedená pod CR-976/2022

Ján Mazák dňa 02.05.2022 neoprávnene udelil písomné poverenie vedúcemu Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky Mgr. X. X., aby v súlade s ustanovením § 27hg ods. 1 písm. b) zákona č. 185/2002 Z.z. o Súdnej rade Slovenskej republiky vykonal doplnenie podnetu JUDr. Ing. X. X., PhD. na preverenie majetkových pomerov JUDr. X. X., predsedníčky Okresného súdu Malacky, a to preverenie úplnosti a správnosti majetkových priznaní od roku 2013, vyžiadanie histórie prevodov nehnuteľností, ktoré boli vo vlastníctve sudkyne a poskytnutie informácií, či existuje nejaká skutočnosť, ktorá by mohla zakladať pochybnosti o úplnosti a správnosti majetkových priznaní sudkyne od roku 2013. Uvedené žiadal napriek tomu, že o dôvodnosti tohto podnetu sa neuzniesla nadpolovičná väčšina členov súdnej rady a Ján Mazák nebol členom kontrolnej komisie č. 2 súdnej rady, ktorá už konala vo veci majetkových pomerov JUDr. X. X.;

Reklama

pričom sudkyňa JUDr. X. X. uznesením Okresného súdu Malacky zo dňa 13.02.2023, č. k. 29CbVO/1/2023-307, nariadila neodkladné opatrenie, ktorým zakázala Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, ktoré v tom čase viedol minister vnútra Ing. X. X:, MSc., aby do meritórneho rozhodnutia prejednávanej veci, nakladalo s vrtuľníkom.

7/

vec vedená pod CR-1297/2022

Ján Mazák dňa 22.06.2022 v súvislosti s bodom programu zasadnutia súdnej rady, ktorý sa týkal snahy policajtov NAKA neoprávnene získať utajované spisy na Okresnom súde Bratislava III, neoprávnene písomne poveril riaditeľa Sekcie vyhľadávania, aby v súlade s ustanoveniami § 27hg ods. 1 písm. b/ v spojení s § 27ha zákona č. 185/2002 Z.z. o Súdnej rade Slovenskej republiky, nahliadol do vyšetrovacieho spisu v trestnej veci obžalovaných X. X. a X. X. a zabezpečením potrebných listinných podkladov pre spracovanie vyjadrenia k okolnostiam priebehu zaistenia zmeniek na Okresnom súde Bratislava V, a to napriek tomu, že súdna rada v tomto prípade nekonala o majetkových pomeroch sudcu na základe kvalifikovaného a odôvodneného podnetu fyzickej alebo právnickej osoby, na ktorom by sa uzniesla nadpolovičná väčšina členov súdnej rady, pričom uvedený bod nemal ani žiaden súvis s majetkovými pomermi sudcov;

8/

vec vedená pod CR-2788/2021

Ján Mazák dňa 01.10.2021, na základe anonymného podnetu, v ktorom bolo uvedené, že sudkyňa Krajského súdu v Bratislave JUDr. X. X. „za peňažné odmeny a nepeňažné odmeny rozhoduje zaujato“ a konzumuje alkohol, dal pokyn riaditeľovi Sekcie vyhľadávania, aby požiadal NAKA o zaslanie informácií, či zo strany NAKA v tejto veci prebieha šetrenie, a ak áno, v akom štádiu sa toto šetrenie nachádza a ako bolo s oznámením naložené;

Reklama

9/

vec vedená pod SR 1674/2021

Ján Mazák dňa 17.06.2021 neoprávnene udelil pokyn, na základe ktorého Sekcia vyhľadávania preverila podnet X. X. o podozrení, že Mgr. X. X., sudkyňa Okresného súdu Prešov, spáchala trestný čin, prijala neoprávnenú výhodu a podala nepravdivé majetkové priznanie sudcu, a to napriek tomu, že na vyšetrovanie podozrení z trestnej činnosti nemá súdna rada pôsobnosť, a ani v tomto prípade nekonala o majetkových pomerov sudcu na základe kvalifikovaného a odôvodneného podnetu fyzickej alebo právnickej osoby, na ktorom by sa uzniesla nadpolovičná väčšina členov súdnej rady, teda

opakovane neoprávnene zbieral údaje o sudcoch počas takmer celej doby vykonávania funkcie predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky.

Na základe uvedeného preto podpísané členky a členovia súdnej rady navrhujeme, aby súdna rada prijala

U z n e s e n i e

Súdna rada Slovenskej republiky podľa § 4b ods. 3 písm. c/ zák. č. 185/2002 Z.z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov

Reklama

o d v o l á v a

Jána Mazáka z funkcie predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky s účinnosťou odo dňa prijatia tohto uznesenia.

 

Mgr. Marcela Kosová, sudkyňa Krajského súdu v Bratislave, členka Súdnej rady SR

JUDr. Peter Šamko, sudca Krajského súdu v Bratislave, člen Súdnej rady SR

Reklama

Článok pôvodne vyšiel pravnelisty.sk

 

Prihláste sa k odberu newslettra Hlavných správ

Prihláste sa k odberu newslettra Hlavných správ
Pošlite nám tip
Reklama

Odporúčame

Reklama

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

Včera 20:24

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vyjadril na sociálnej sieti X sústrasť v súvislosti s nedeľňajším úmrtím iránskeho prezidenta Ebráhíma Raísího a ministra zahraničných vecí Hosejna Amira Abdollahjána.

Včera 20:17

Pohrebný sprievod za iránskeho prezidenta Ebráhíma Raísího, ktorý zahynul v nedeľu pri havárii vrtuľníka, sa uskutoční v stredu v Teheráne. Oznámil to iránsky predstaviteľ.

Včera 20:13

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu odsúdil rozhodnutie hlavného prokurátora Medzinárodného trestného súdu (ICC) Karima Khana požiadať o vydanie zatykača proti jeho osobe. Podľa Netanjahua ide o absurdný krok a útok na izraelskú armádu a celý Izrael. 

Včera 20:12

Spojené štáty Iránu oficiálne vyjadrili sústrasť po smrti iránskeho prezidenta Ebrahíma Raísího a ďalších predstaviteľov, uviedlo vo vyhlásení americké ministerstvo zahraničných vecí.

Včera 19:47

Západným krajinám trvá príliš dlho, kým prijmú kľúčové rozhodnutia o vojenskej podpore pre Ukrajinu. Uviedol to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore pre agentúru Reuters, píše TASR.

Včera 19:42

Kontajnerovú loď, ktorá pred takmer dvoma mesiacmi narazila do piliera mosta v americkom meste Baltimore v štáte Maryland, čo spôsobilo jeho zrútenie a smrť šiestich obetí, začali odťahovať do prístavu.

Včera 19:39

Britský premiér Rishi Sunak označil pondelok za deň hanby pre krajinu. Dôvodom je zverejnenie výsledkov rozsiahlej správy, ktorá odhalila dlhoročný škandál s podávaním infikovanej krvi počas transfúzií.

Včera 19:38

Automobilky Bayerische Motoren Werke (BMW), Jaguar Land Rover (JLR) a Volkswagen (VW) nakupovali automobilové diely od nelegálneho dodávateľa so sídlom v čínskom Sin-ťiangu, ktorý bol spojený s nútenými prácami. 

Včera 19:36

Nezamestnanosť naráža na mantinely, na jar klesala už len pod vplyvom sezónnych faktorov. Zhodnotil aktuálny vývoj nezamestnanosti na Slovensku analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák. Priblížil, že miera nezamestnanosti rátaná ako podiel z ekonomicky aktívneho obyvateľstva sa podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) v apríli znížila o 0,08 percentuálneho bodu (p. b.) na 4,99 % alebo 139.000.

Včera 19:33

Poľský prezident Andrzej Duda čelí vo svojej vlasti kritike za to, že prirovnal smrť iránskeho prezidenta Ebráhíma Raísího k smrti poľského prezidenta Lecha Kaczyňského pri nehode lietadla pred 14 rokmi. Iránsky prezident zomrel v nedeľu pri nehode vrtuľníka.

Včera 19:31

Návrh hlavného prokurátora Medzinárodného trestného súdu (ICC) na vydanie zatykačov na izraelských politikov je nehorázny, vyhlásil prezident USA Joe Biden.

Včera 19:28

Švajčiarska výletná loď MS Heidelberg, ktorú po tragickej zrážke s motorovým člnom na Dunaji pri severomaďarskej obci Verőce zadržala polícia pri Komárome, už opustila územie Maďarska. 

Včera 19:27

Viac ako tretina talianskych tínedžerov chce v budúcnosti emigrovať z krajiny. Vyplýva to z prieskumu talianskeho národného štatistického inštitútu Istat. Podľa prieskumu sa tiež mladí Taliani viac obávajú o svoju budúcnosť.

Včera 19:23

Ronald Plasterk sa sám vylúčil z postu premiéra v budúcej holandskej vláde. Stalo sa tak po tom, čo sa objavili otázky etického charakteru spojené s vlastníctvom patentu na vakcínu proti rakovine, ktorý zobchodoval za 32 miliónov eur. 

Včera 18:25

Ukrajina oznámila, že jej vojaci zadržiavajú útok ruských síl v blízkosti obce Bilohorivka v Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny. Rusko pritom tvrdí, že má obec pod kontrolou.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE


Reklama

NAJNOVŠIE


Reklama
Reklama

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

NAJNOVŠIE ROZHOVORY

NAJNOVŠIE Z DOMOVA

NAJNOVŠIE ZO ZAHRANIČIA

NAJNOVŠIE ZO ŠPORTU

NAJNOVŠIE ZO SVETONÁZORU

FOTO DŇA

Dieťa skáče do odvodňovacej priekopy pozdĺž rieky Ozama v štvrti Gualey v Santo Domingu v Dominikánskej republike

Autor: AP/Matias Delacroix

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Reklama
Reklama

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marek Brna

Peter Haršáni

Milan Šupa

Ivan Štubňa

Gustáv Murín

Reklama
Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali