Svätý Imrich – kráľovič uhorský, ktorý svoju nevinnosť povýšil na najdrahšiu a najsvätejšiu vec

Bratislava 15. júla 2018 (HSP/Foto:Wikipedia)

 

Svätý Imrich narodil sa roku 1007 v Ostrihome. Otec jeho bol svätý Štefan I. kráľ uhorský, ktorého pamiatku svätá cirkev, ako patróna krajiny uhorskej, dňa 20. augusta zvláštnym sviatkom oslavuje. Matka menovala sa Gizela, i bola dcérou Henrika, vojvodcu bavorského, a sestrou cisára, svätého Henrika II., a ako jej manžel, podobne i ona bola bohabojná a cnostná

Svätý Imrich, syn prvého uhorského kráľa sv. Štefana I.

Mladý kráľovič zdedil od zbožných a vznešených rodičov svojich všetky cnosti kresťanské; lebo bol veľmi starostlivo od najútlejšej mladosti vychovávaný. Zodpovedal v každom ohľade menu svojmu, ktoré pri svätém krste obsiahol, lebo bol usilovný v službe Božej, vo vedách, v zapieraní seba, v láske oproti bližným. Už ako útly chlapčok opúšťal o polnoci lôžko svoje a modlieval sa až do rána žalmy Dávidove, ktoré na láskavé srdce jeho podivne učinkovali. O nezrozumiteľných miestach v žalmoch čítaval výklady alebo pohružoval sa v svätom rozjímaní o nich, i rozohnal srdce svoje tak veľmi, že ako ten svätý spevec i on nebeskými pocitmi bol oduševnený. Zbožný chlapčok myslel, že tichá nábožnosť jeho ostane skrytá, ale služobníci zjavili tajnosť jeho kráľovi. Svätý Štefan pozoroval tajne nočnú pobožnosť vznešeného synka svojho, i vylieval slzy vrúcej radosti nad tak včasnou zbožnosťou a svätosťou prekvetajúceho synka svojho.

Dobrotivý Boh poprial mladučkému kráľovičovi mimoriadné milosti. Keď mal svätý Imrich štrnásť rokov, poslalo mu milostivé nebo zvláštneho vodcu, aby pod dozorom jeho na ceste dokonalosti kresťanskej vytrvale kráčať mohol. Bol to opát svätý Gerhard, ktorému r. 1021 ďalšie vychovávanie a vzdelávanie zbožného a nadaného synka svojho zveril. Svätý Gerhard  pochádzal zo vznešenej šľachtickej rodiny benátskej a bol opátom jedného kláštora svätého Benedikta v hornej Itálii.

Podujal sa na púť do Svätej Zeme a vystúpil na loď. Avšak protivné vetry zahnali loď na breh Dalmácie. Tu zišiel sa s mníchom, ktorý pochádzal z kláštora svätého Martina na vrchu Pannonskom v Uhrách, tento nahovoril svätého opáta, aby s ním do Uhorska išiel a potom do Svätej Zeme putoval. Opát privolil. I vydali sa na cestu a svätý opát navštívil v Pečúchu biskupa Maura , ktorý ho pri sebe podržal. V tomto biskupskom meste preslávil sa svätý opát skvelými kázňami svojimi a hlbokou učenosťou. Biskup Maurus predstavil ho kráľovi svätému Štefanovi. Svätému kráľovi zaľúbil sa zbožný a učený muž, i riekol mu:

„Dobrý muž, upusť od úmyslu svojho, a neputuj do Svätej Zeme, ostaň u nás, neobanuješ. Radšej tu u nás ohlasuj slovo Božie ľudu môjmu, posilňuj veriacich, obracaj neveriacich a polievaj novú štepnicu Božiu. Nechci do Jeruzalema ísť, lebo ťa neprepustím. Hľa, dám ti biskupstvo v meste Marošskom.“

Svätý Gerhard ostal v Uhorsku, lebo uznával, že ústami svätého Štefana hovorí k nemu vôľa Božia. Prijal dôstojnosť biskupskú. Ale svätý Štefan povolal ho nezadlho na dvor kráľovský a ustanovil ho vychovávateľom synka svojho, svätého Imricha. Pod vodcovstvom tohto zbožného a učeného muža rástol syn kráľovský v milosti Božej na tele i na duchu. Vyučovaním, modlitbami, zapieraním seba dospieval na vysoký stupeň dokonalosti. Keď jedného dňa svätý mládenec navštívil chudobný chrám v susedstve, pokľakol pred oltár a pokládol naň všetky drahocenné veci, ktoré u seba mal, aby za ne ošarpaný dom Boží okrášlený byť mohol. Raz vošiel večerom do chrámu svätého Jura vo Vespríme, sprevádzaný sluhom, i hodil sa na kolená pred oltárom a prosil Boha, aby mu zjaviť ráčil, čo má robiť, čo by Mu bolo najmilejšie, ako by k najvyššej dokonalosti dostať sa mohol?

I ožiaril sa chrám a počul tieto slová:

„Mládenecká nevinnosť je najdrahšia a najsvätejšia vec. Žiadam od teba duševnú a telesnú nevinnosť. Toto obetuj Mne a zotrvaj v tom až do smrti!“ Svätý Imrich zvolal:

„Bože a Pane môj! Ty si panovníkom celého sveta a podporou slabosti ľudskej, ktorý berieš duše pohlavárov a hrozný si pred oblyčajom kráľov sveta, vyplň vo mne vôľu Svoju!“

Nadzemská, posiaľ nepocítená blaženosť naplnila myseľ a srdce svätého mládenca, i pocítil nebeskú útechu, že slávnostne prisľúbil čistotu svoju Bohu obetovať. A tento slávnostný sľub i po celý život svoj svedomite plnil. Keď svätý Štefan jedného času navštíviť išiel so svätým Imrichom kláštor mníchov Benediktínov na vrchu Pannonskom, vyjšli oproti ním, dľa vtedajšej obyčaje, všetci mnísi so svätým krížom v ruke a vítali ich úctivo.

Cestou bol vychvaľoval svätý Štefan synovi svojmu zbožnosť, učenosť a hlbokú pokoru mníchov svätého Benedikta, a najviac zveleboval Maura, ktorý všetkých cnosťami svojimi prevyšoval. Svätý Imrich objal každého mnícha a pobozkal, ale nie rovnako, jedných bozkal raz, druhých dvaráz, tretích triráz, štvrtých štyriráz a jedného, Maura, ktorého nikdy nevidel a nepoznal, i sedemráz. Ked to svätý otec Štefan zbadal, zadivil sa veľmi. I pýtal sa na spiatočnej ceste syna svojho po príčine, prečo rozličným spôsobom vyjavil prítulnosť a úctu svoju jednotlivým mníchom, i prečo zvlášť pobozkal jedného až sedemráz?

Svätý korunný princ riekol, že ten rozdielny počet bozkov zodpovedá spôsobu a času, ako jednotliví mnísi zachovávali zdržanlivosť, neporušenosť nevinnosti, a že neznámeho Maura preto sedemráz pobozkal, poneváč hneď vedel, že tento mních je najzbožnejší a že nevinnosť mládeneckú svoju nikdy v najmenšom, ani len myšlienkou, nenarušil. A keď svätý Štefan pýtal sa svätého syna svojho, z čoho na neporušenosť Maurovu uzaviera, riekol svätý Imrich, že Maurus pri pohľade na kráľa ticho sa modlil a oči svoje k nebu povzniesol. Hľa, tak zachovával svätý Imrich nevinnosť mládeneckú, že dľa vnuknutia Božieho poznával i u bližných svojich tajomstvo bezúhonnej čistoty duchovnej a telesnej. Svätý Štefan určil jediného syna svojho, svätého Imricha za nástupcu svojho na tróne kráľovskom, a preto naliehal na neho, aby do stavu manželského vstúpil.

A hľa, objavila sa veľká prekážka oproti slávnostnému sľubu ohľadom nevinnosti mládeneckej. I národ, ktorý si jediného syna kráľovho pre zriedkavé cnosti, pre lásku jeho ku spravodlivosti a náboženstvu, pre útlé, ľudomilné srdce a pokojné zmýšľanie jeho veľmi obľúbil, volal:

„Nech nikto iný, než tento svätý mládenec, nad nami nekraľuje po smrti otca jeho!“

Touto všeobecnou žiadosťou ľudu podporovaný a núkaný k tomu i nádejou, že svätý Imrich po smrti jeho kresťanstvo v krajine upevní a povznesie a mravnosť i cnosti kresťanské medzi ľudmi rozšíri i do rozkvetu všeobecného privedie, nahováral svätý Štefan zbožného syna svojho, aby si vzal za manželku Ciču , spanilo myseľnú dcéru Kresimíra, kráľa Chorvatska a Dalmácie. Dľa iných dejepiscov pojal si svätý Imrich za manželku dľa vôle svätého Štefana dcéru Mečislava, kráľa poľského, s ktorou až do smrti svojej jako brat so sestrou v neporušenosti mládeneckej žil. Svätý mládenec hovoril, že mu nemožné do stavu manželského vstúpiť, lebo slávnostný sľub milostivému Bohu zložil, že do smrti v slobodnom stave žiť bude.

Svätý kráľ schvaľoval konanie syna svojho, ale predsa naliehal naň, aby v záujme pokoja občianskeho a upevnenia svätej cirkvi v mladistvom kresťanskom kráľovstve do stavu manželského vstúpil. A keď i hodnostári cirkevní a národ naň naliehali, privolil svätý Imrich po dlhom rozjímaní z poslušnej lásky k milovanému otcovi a ohľadom na blaho svätej cirkvi a vlasti, i vstúpil do stavu svätého manželstva s dcérou Kresimírovou. Celá vlasť zaplesala nad tým svätým zväzkom.

Veď mala za kráľa spravodlivého a svätého muža, ktorý rozširoval šťastie a požehnanie medzi ľudom a dával mu i po smrti svojej nádej, že pod panovaním syna jeho Imricha blažený bude. Mladá manželka sväteho Imricha bola nielen telesne, ale i duševne prekrásna a milostná. Ozdobená bola všetkými cnosťami kresťanskými a mala tie zriedkavé a vznešené vlastnosti, ktoré ku šťastnému a spokojnému životu manželskému sa požadujú. A svätý Imrich prežíval s manželkou svojou v nebeskom pokoji. Pred sobášom bol oznámil spanilo myseľnej neveste svojej, že iba v tom páde ku svätému oltáru s ňou pristúpi, keď privolí, aby mohol sľub svoj, Bohu daný, i v manželskom stave plniť, lebo že mládenecká neporušenosť nad všetky svetské ohľady mu je drahšia a svätejšia. Zbožná a šľachetná kráľovská panna pristala na prejavenú žiadosť jeho a nikto netušil z rodiny o tajnom uzavretí oboch svätých duší.

V manželskom stave závodili vzájomne medzi sebou v nábožnosti a v konaní skutkov milosrdenstva. Žili spolu ako dvaja anjeli v telách ľudských. Obaja umlčali zmyselnosť a krehkosť ľudskú prísnym zapieraním seba, aby sa tým viacej Bohu posvätili. Obaja slúžili poddaným občanom vlasti skvelým príkladom, kresťanským zmýšľaním a čistou iskrenou láskou.

Svätý Štefan chcel ešte za života svojho za kráľa dať korunovať svätého Imricha a panovanie mu odovzdať, aby v prácach ustatý posledné dni svoje výlučne službe Božej mohol venovať. I napísal skúsenosti svoje panovnícke v knihe, ktorú chcel mu ako závet svoj poručiť. Tento spis objavuje horlivosť apoštolskú a múdrosť panovnícku svätého Štefana, i obsahuje desať prekrásnych naučení, ako má svätý Imrich, nádejný nástupca jeho na stolici kráľovskej, Bohu slúžiť a poddaných svojich oblažiť.

Prvých päť naučení týkajú sa svätého náboženstva a svätej cirkvi, i vyzýva v nich svätého Imricha, aby obom verne slúžil. I hovorí:

„Lebo na vysokú dôstojnosť kráľovskú iba takých treba pozdvihnúť, ktorí sú uvedení do katolíckej viery, preto medzi napomenutia kladieme vieru na prvé miesto.

Predo všetkým nakladám, radím, navrhujem teda, milý synu môj, keď chceš mať korunu v úctivosti, ochraňuj tak starostlivo apoštolskú katolícku vieru, že by si bol príkladom pre poddaných svojich, i aby ťa duchovenstvo správne kresťanským mužom mohlo nazvať. Tí, ktorí nepravému učeniu veria, alebo ktorí vieru neplnia a neokrašľujú dobrými skutkami , nemôžu ani tu panovať so cťou, ani neobsiahnu korunu večného života.

Avšak keď máš štít viery, neobídeš sa bez koruny blahoslavenstva. Takýmito zbraňami budeš bojovať šťastne proti každému vidomému i nevidomému nepriateľovi. Po viere v palote kráľovskej patrí druhé miesto cirkvi. Táto je, milý synu, v krajine našej nová a mladá, preto treba je starať sa bedlivejšie a pozornejšie naveky, aby to dobré, ktoré milosť Božia bez milosrdenstva nám nehodným udelila, skrze nedbalosť alebo neobozretnosť pokazené nebolo a na zmar nevyšlo. S horlivou snahou máš sa starať, že by cirkev so dňa na deň sa rozmáhala i aby nebola urážaná, aby si takto korunu svoju skvelejšou a život svoj šťastnejším učinil.“

A o biskupoch hovorí:

„Milý synu, oni nech sú radcami tvojimi. Ochraňuj ich, ako blesk oka svojho, keď máš dôveru ich, neboj sa nepriateľa svojho.“

Konečne odporúčal mu cvičenie sa v nábožnosti a v cnostiach a to robí vrelými slovami. V druhej časti kládol na srdce zbožnému synovi svojmu múdrosť panovnícku, ako má zachádzať s veľmožmi, i cudzincov hájiť, ako nestranne má panovať, i ako si má ctiť obyčaje a staré ustanovizne predošlých panovníkov.

Medzitým prozreteľnosť Božia inak naložila so svätým Imrichom; i nemohol plniť a uskutočniť tieto prekrásné naučenia. Slávnostné korunovanie svätého Imricha za kráľa uhorského malo sa diať dňa 2. septembra roku 1031. Všetky prípravy sa dokončili. A hľa, osem dní pred korunovaním bol svätý Imrich divým kancom ťažko ranený a po ťažkej nemoci, na deviaty deň o 9. hodine v pondelok umrel; dňa 3. septembra roku 1031, v 24. roku požehnaného veku svojho. I bol v Stolnom Belehrade slávnostne pochovaný. V budúcu nedeľu potom zomrela i panenská manželka jeho. Svätý Štefan a s ním celá vlasť uhorská žialila za svätým Imrichom. A ústa svätého Štefana nikdy viac nepohli sa k úsmevu. Na hrobe svätého Imricha stali sa mnohé divy, následkom tých a skvelých cností jeho vyhlásil ho pápež Gregor VII. roku 1083 za svätého.

A sv. Ladislav, kráľ uhorský, vystavil ostatky jeho v hlavnom chráme v Stolnom Belehrade k verejnej úcte vďačných veriacich kresťanov, čo stalo sa 5. novembra spomenutého roku 1181 a preto slávi sa pamiatka jeho tohto dňa až po dnešný deň. Milostivý Boh zjavil oslávenie neporušeného mládenca mnohými divmi. Dľa uhorského dejepisca Bonfina za panovania svätého Ladislava žil Nemec, menom Konrád, veľmi roztopašné a výstupne. Časom zmiloval sa Boh nad hriešnikom. Vstúpil do seba, i uzavrel, že pôjde do Ríma, aby si od svätého Otca primeranú pokutu a odpustenie ťažkých hriechov svojich vyprosil. Keď prišiel Konrád do Ríma, bol predstavený svätému Otcovi a previnenie svoje skrúšene oznámil, dal mu tento rozhrešenie a naložil i dľa ťažkých hriechov primeranú pokutu. Riekol kajúcnikovi, že by všetky miesta ponavštevoval, kde sa nachádzajú ostatky svätých, kým jeho, na papieri naznačené hriechy smazané nebudú. Konrád pristal ochotne a pokorne na túto pokutu za hriechy svoje, ponavštevoval sväté miesta v Palestíne a inde, a po mnohom putovaní navrátil sa do Uhorska. Prišiel do Stolného Belehradu, hodil sa pri hrobe svätého Štefana na kolená, i riekol s prosbou, že sa nepohne z tohoto miesta, kým nedosiahne odpustenie ťažkých hriechov svojich. Sotva vyriekol toto rozhodnutie svoje, upadol do tichého spánku.

I zdalo sa mu, ako by videl svätého kráľa Štefana, ktorý hovoril:

„Choď k hrobu svätého Imricha, ktorý nie je ďaleko; lebo Pán Boh udeľuje ohľadom na mládeneckú nevinnosť jeho, ktorú vždy zachovával, mimoriadné milosti na orodovanie jeho!“ Konrád prebudil sa, išiel k hrobu svätého Imricha, pokľakol, i začal sa skrúšene modliť a o príhovor svätého mládenca u milostivého Boha prosiť.

Keď modlitbu svoju dokončieval, roztrhlo sa kajúcne rúcho, ktorým sa odieval a hriechy, ktoré mal na papieri naznačené, boly zmazané. I poznal, že sa Boh nad ním zmiloval a oznámil ten div svätému Ladislavovi. Svätý Imrich vyobrazuje sa ako mládenec, v kniežacom rúchu odený, a na stupňoch oltára kľačiaci, na ktorý ukladá vojvodskú korunu svoju a iné drahocennosti.

Keď pozorujeme život svätého Imricha, zdá sa nám, ako by bol nemal žiadnu vlastnú vôľu, lebo všetko, čo konal, dialo sa to výlučne dľa vôle Božej. On obetoval samolásku svoju celkom milostivému Bohu. Keď slávnostne prisľúbil Bohu večnú mládeneckú nevinnosť svoju, prosil všemohúceho Boha:

„Vyplň vo mne vôľu Svoju!“

Ani láskavý svätý otec jeho Štefan, ani záujem verejného blaha vlasti, v ktorej mal byť kráľom, ani prospech svätej cirkvi, ktorá mala nájsť v ňom jako v panovníkovi opravdivo katolíckom, vzrastu a upevnenia, nepriviedli ho k tomu, že by sľub svoj zrušil. Zaprel seba, samolásku svoju podrobil vôli Božej a tak vyvolil si najlepšiu stránku, lebo predovšetkým vyhľadával duševné spasenie svoje a slávu Božiu.

Kresťan, zváž si, čo hovorí svätý Anton:

„Samoláska zvykláva rozsudok, zatemňuje myseľ, zachmuruje rozum, podvracia vôľu, zatvára cestu spasenia, nič nezná o Bohu, nepoznáva bližného, zaháňa cnosti, kopí hriechy, zapríčiňuje sváry, vyhľadáva iba zovňajšie vyznačenie, teší sa nad pádom ľudí, zanedbáva príkazy Božie, hovie zmyselnosti, vyhľadáva zmyselné zábavy, zatvára nebo, otvára brány pekla a naplňuje mesto Babylon zatratenými dušami.“

Tohto obával sa svätý Imrich, zapieral seba, samolásku svoju a plnil svedomite až do smrti sľub svoj, Bohu daný. Čo je sľub? Je dobrovoľná, Bohu daná prípoveď, že človek konať chce niečo takého, čo samé v sebe dobré, človekovi možné a Bohu milé je, alebo že varovať sa bude človek toho, čo by Bohu sa protivilo, lebo aspoň nie tak dobré je, než varovanie sa jeho. Kresťan, keď Pánu Bohu niečo prisľúbiš, povinný si to zachovávať.

V 5. knihe Mojžišovej čítame slová Božie:

„Ty zachováš sľub svoj takým spôsobom, ako si prisľúbil!“ To je vôľa Božia. Ladislav, kráľ uhorský, s Amuratom, cisárom Tureckým, pokoj uzavrel, ale nezadlho zrušil ho a tiahol proti Turkom do boja. Turecké vojsko začalo v bitke ustupovať, utekať. Keď to zbadal Amurat, vzal do ruky úpis pokoja, vyzdvihol ho oproti krížu, ktorý na zástave vojska kresťanského sa nachádzal a zvolal:

„Toto je písmo, ktorým som ja kresťanom a oni mne pokoj sľúbili. Ježišu Kriste, keď si pravý Boh, pomsti tú neveru, ktorej sa oni nado mnou dopustili.“

Sotva Amurat tieto slová vyriekol, povstal medzi vojskom kresťanským veľký neporiadok, i dalo sa do úteku a Turci zvíťazili. Tak tresce spravodlivý Boh už na tejto zemi tých, ktorí daný sľub rušia. V 5. knihe Mojžišovej 23. čítame:

„Keď niečo sľúbiš Pánu Bohu svojmu, nebudeš odkladať splniť, lebo požaduje to Pán Boh tvoj, a keď premeškáš, pripočítané bude za hriech. Kresťan, nasleduj svätého Imricha!

Karol Jerguš

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Ukrajinský minister zahraničia sľúbil, že v Haagu „právnou cestou rozdrví“ Rusko

0 icon

Kyjev 17. októbra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik/AP-Rafael Yaghobzadeh)   Ukrajinský minister zahraničia Dmytro Kuleba vyhlásil, že Kyjev bude schopný "rozdrviť" Ruskú federáciu právnymi argumentami na súde v Haagu ohľadom incidentu v Čiernom mori v roku 2018 "Lisujeme železnou logikou právnych argumentov... Pekne a v súlade s medzinárodným právom. Aj keď to bude…

V Černovej odhalili pamätník pátra Vendelína Javorku SJ, prvého rektora pápežského kolégia Russicum

0 icon

Košice 17. októbra 2021 (HSP/TSKE/Foto:TSKE a cernova.sk)   V piatok 15. októbra sa v Ružomberku a Černovej konalo celodenné spomienkové podujatie na miestneho rodáka a jezuitského kňaza Vendelína Javorku. Prvou časťou programu bola odborná konferencia k vydanej publikácii o pátrovi Vendelínovi, ktorá prebiehala na Rektoráte Katolíckej univerzity v Ružomberku Prednášajúci…

Dosiaľ nevyriešená záhada vývoja života na Zemi na jeho mikroskopickej úrovni

0 icon

Bratislava 17. októbra 2021 (HSP/Bednár/Foto:Pixabay, TASR/AP)   Veda dodnes nevie vysvetliť ako sa z jednobunkových organizmov mohli vyvinúť mnohobunkové organizmy. Už pred viac ako 3,5 miliárd rokmi sa na Zemi objavil život – vznikli prvé bunky Trvalo približne 1,5 miliárd rokov kedy život existoval na Zemi len vo forme jednobunkových…

Šláger Trnava – Slovan prerušili výtržnosti, následne ho predčasne ukončili. Kto zlyhal?

0 icon

Trnava 17. októbra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj)   Šláger 11. kola futbalovej Fortuna ligy medzi FC Spartak Trnava a ŠK Slovan Bratislava sa v nedeľu nedohral. Hlavný rozhodca Filip Glova ho predčasne ukončil po dlhej prestávke, ktorú spôsobili výtržnosti fanúšikov Približne po štvrťhodine hry prerušili priamy súboj o prvé miesto…

Koalícia rieši novelu zákona o preukazovaní pôvodu majetku

0 icon

Bratislava 17. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák, Jakub Kotian)   Koalícia diskutuje o novelizácii zákona o preukazovaní pôvodu majetku. Detaily o zmene v legislatíve zatiaľ jej predstavitelia nepovedali. Minister financií a líder OĽANO Igor Matovič hovorí v súvislosti s prijatím novely o zadosťučinení sľubom. Strana SaS uviedla, že vychádzajúc z programového…

V „hľadáčiku vplyvu“ Gruzínsko, Ukrajina a Rumunsko: USA posilnia vzťahy s uchádzačmi o členstvo v NATO

0 icon

Washington 17. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Olivier Douliery)   Americký minister obrany Lloyd Austin sa v nedeľu vydal na návštevu krajín čiernomorského regiónu, odkiaľ sa presunie na summit ministrov obrany NATO, ktorý sa uskutoční na budúci týždeň v Bruseli Ako informovala agentúra AFP, Austin navštívi Gruzínsko, Rumunsko a Ukrajinu a následne sa…

Čaká nás ďalšie „nepovinné“ celoplošné testovanie? Matovič to nevylúčil, lebo podľa neho smerujeme do „krutej zimy“

0 icon

Bratislava 17. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Igor Matovič nevylúčil, že by sa na Slovensku mohol zopakovať projekt celoplošného testovania obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19, ktoré podľa neho v minulosti pomohlo zastaviť šírenie koronavírusu. Rozhodnutie o prípadnom opätovnom uskutočnení celoplošného testovania bude hlavne v rukách ministerstva zdravotníctva. V diskusnej relácií…

Zeman Babišovi údajne prisľúbil dva pokusy na zostavenie vlády

0 icon

Praha 17. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Petr David Josek)   Český premiér Andrej Babiš vo svojej nedeľnej videorelácii s názvom Čau, lidi uviedol, že prezident Miloš Zeman mu na minulotýždňovom stretnutí prisľúbil dva pokusy na zostavenie novej vlády. Informoval o tom spravodajský portál Novinky.cz Babiš však povedal, že túto šancu nevyužije, a…

V košickej katedrále otvorili prvú fázu nadchádzajúcej synody

0 icon

Košice 17. októbra 2021 (HSP/TSKE/Foto:Slavomír Gereg, Lukáš Gereg, Slovenský historický ústav v Ríme)   Svätý otec František v nedeľu 10. októbra vo Vatikáne slávnostne otvoril synodálny proces trvajúci tri roky. Pozostáva z konzultácií a rozlišovania, rozčlenený do troch fáz, ktorý vyvrcholí zhromaždením v októbri 2023 v Ríme Témou tohto podujatia…

Poľský minister obrany obhajuje ostnatý plot i plánovaný pevný múr na hranici

0 icon

Varšava 17. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo, Pool)   Poľský minister obrany Mariusz Blaszczak obhajuje rozhodnutie Varšavy mať na hraniciach s Bieloruskom plot z ostnatého drôtu, keďže v určitých častiach Európy rastú obavy, že do Európskej únie môže nelegálne začať prenikať čoraz viac migrantov. Napísala o tom v nedeľu agentúra DPA…

Podkasty

Video Podcast

icon

Bratislava Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Výtržnosti z nedeľňajšieho zápasu francúzskej...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

icon

Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marek Tencer

Cenzúra už zasiahla aj mňa a to za posledný mesiac až dvakrát.

0icon

Ako to celé začalo? Dňa 26.4.2020 som na Sme napísal článok "Prečo moje rúško neochráni teba a tvoje mňa." V diskusii pod článkom bolo 100 percent negatívnych reakcii a tak môj blog po niekoľkých hodinách od napísania presunuli na vedlajšiu stránku Sme čo sa rovnalo cca pätinovej čítanosti oproti čítanosti…

Peter Štrba

Jordan Peterson a ďalšia tvrdá feministka

0icon

Prinášam vám ďalší výborný rozhovor, v ktorom sa kanadský profesor psychológie Jordan Peterson rozpráva tentoraz s redaktorkou magazínu GQ Helen Lewisovou. O zaujímavosti tejto diskusie svedčí aj fakt, že v počte pozretí na YouTube (42 miliónov) prekonala ešte aj tú známejšiu s Kathy Newmanovou z Channel 4 (33 miliónov). Témami…

Dušan Hirjak

Komu patrí demokratický a právny štát v kapitalizme ? Časť VI.

0icon

Štátna moc ako demokratická autorita môže významne a pozitívne udržiavať požiadavku politickej rovnosti s majetkovou nerovnosťou. Samotné využitie kritéria osobnej voľby všetkých občanov je veľmi dôležité, pretože môže dávať záruky pre udržanie štátnej suverenity a tým aj udržanie na uzde všetke tie nadnárodné korporácie, ktoré sa hrajú na Boha a…

Ivan Holek

Poznajme konečne, ako je to so skutočnou Pravdou!

0icon

Neustále žasnem nad tým, ako sú mnohé súčasné významné osobnosti absolútne nevedomé v základých otázkach bytia. Dosiahli síce značné úspechy vo svojich odboroch činnosti, avšak v poznaní najhlbších súvislostí života tápu.

Marián Moravčík

Ako médiá modelujú myšlienkové automatizmy

0icon

Lebo Fico Vari každý si všimol, že médiá hlavného prúdu majú svoje obľúbené záporné postavičky, s ktorými sa spájajú len samé negatívne veci. Jednou z takých je aj Robert Fico. Je možné, že keby sme podrobne prehľadali ich internetové archívy, nenašli by sme o Robertovi Ficovi ani jednu pozitívnu zmienku.

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Neuveriteľné silné fotky. 10 ľudí, ktorí nakopali rakovine zadok

0 icon

Len málo vecí v živote človeka je ťažších ako prekonanie rakoviny. Ale v tomto inšpirujúcom článku sa sám presvedčíš, že ak existuje na svete jedina vec tvrdejšia než rakovina, sú to títo borci. Naozaj silné fotky! Všetci ľudia na fotografiách nižšie bojovali a porazili jednu z hlavných príčin smrti na svete. Niektorí z nich dostali toto zákerné ochorenie ako deti, iní v…

Muži v žiarivých brneniach: biblické bytosti alebo mimozemšťania? 1. časť

0 icon

Prinášame ďalší zaujímavý článok týkajúci sa Biblie, knihy Enocha a padlých anjelov, o ktorých osude sme načrtli aj v predchádzajúcich článkoch. Začíname prvou časťou. Anjeli z knihy Enoch sa neskôr stali hrdinami ezoterickej literatúry a začali v nej žiť svojim vlastným životom. Najčastejšie tu boli premenení v démonov ochotných prepožičať…

10 hudobných žánrov, ktoré (bohužiaľ alebo vďaka bohu) postupne vymreli

0 icon

Všetko dobré alebo zlé sa jedného dňa skončí a hudobné trendy nie sú výnimkou. V tomto článku sa pozrieme na 10 hudobných žánrov, o ktorých dnes už niet ani chýru ani slychu. V tomto zozname nájdeš 10 najvýznamnejších hudobných žánrov, ktoré (v niektorých prípadoch bohužiaľ, v iných vďaka bohu) už určite nezačuješ z rádia. Každý z týchto žánrov…

10 fotografií naháňajúcich hrôzu, na ktoré sa nebudeš môcť prestať pozerať

0 icon

Všetci to poznáme. Niektoré fotografie nám síce naháňajú hrôzu, no napriek tomu na ne nemôžeme prestať zízať. Jednoducho je na nich niečo tak zvrátene magické, čo nás priťahuje. Tajomstvo úspechu týchto konkrétnych 10 fotografií spočíva v tom, že v podstate ide o úplne obyčajné a bežné veci, ktoré nejakým zázrakom…

Konzervovanie: 8 spôsobov, ako to robiť správne

0 icon

To, vďaka čomu sú potraviny výživné, ich zároveň robí náchylnými na kontamináciu a rozklad. Konzervovanie preto vždy predstavovalo hlavnú oblasť záujmu náuky o jedle a kultúr už od staroveku. V rámci článku sa pozrieme na niekoľko zaujímavostí, ktoré ste o konzervovaní pravdepodobne ešte nevedeli. Prírodné procesy vrátane rozmnožovania mikroorganizmov, oxidácie,…

Armádny Magazín

Americké spravodajské služby „zaspali“ vývoj novej čínskej hypersonickej rakety

0 icon

USA, 17. október 2021 (AM) – Americká rozviedka "zaspala" čínsky vývoj novej hypersonickej rakety, ktorá je schopná dosiahnuť na územie USA a súčasne nosiť jadrové zbrane. Čína testovala hypersonickú jadrovú raketu, ktorá obehla zemeguľu a zasiahla cieľ, čo veľmi prekvapilo americké spravodajské služby. "Nevieme, ako to urobili," Informuje o tom denní

V Spojených štátoch označili ruskú stíhačku Su-27 za jednu z najlepších na svete

0 icon

USA, 17. október 2021 (AM, Sputnik) –Ruská stíhačka Su-27 je jednou z najlepších stíhačiek štvrtej generácie na svete. Napísal o tom 15. októbra americký

Izraelský analytik Kedmi východoeurópskym lídrom: „Pozrite sa na Saakašviliho kde Vás dovedie protiruská politika“

0 icon

Izrael, 17. október 2021 (AM) – Ukrajinské úrady a niektorí predstavitelia bieloruskej politickej elity by si podľa izraelského experta mali dať pozor na smutný osud bývalého gruzínskeho prezidenta. Počas televíznej šou na kanáli Rusko-1 izraelský politológ Jakov Kedmi povedal, že Saakašviliho, ktorý už dlhé roky koná v amerických záujmoch, opustili jeho…

O 5 rokov neskôr. Čoho sa báli vrahovia veliteľa Motorolu?

0 icon

Donecká republika, 16. október 2021 (AM) – Dnes uplynulo presne 5 rokov od smrti veliteľa protitankovej špeciálnej jednotky „Sparta“ Doneckej ľudovej republiky Arsena Pavlova, známeho ako Motorola, ktorý zomrel na následky teroristického útoku.  

Lode bez orientácie. Pri vchode do Kerčského prielivu sa objavil „Bermudský trojuholník“

0 icon

Rusko, 16. október 2021 (AM) – Letecká navigácia v oblasti Kerčského prielivu a časti Čierneho mora, ktorá sa nachádza na juhu, sa ukázala ako prakticky nemožná. Neznámy systém elektronického boja ruší všetky elektronické signály v tomto regióne.   Pravidelné lety amerických prieskumných lietadiel k ruským hraniciam umožnili zistiť, že v oblasti…

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali