Prečo podporujú na Slovensku odluku Cirkvi od štátu aj katolíci?

Bratislava 15. augusta 2020 (HSP/christianitas.sk/Foto:TASR-Henrich Mišovič)

 

Odluka Cirkvi od štátu je bludné učenie

Stalo sa módou aj u katolíkov na Slovensku hovoriť o odluke Cirkvi od štátu. Tento postoj býva u niektorých katolíkov často motivovaný dobrým úmyslom, zaistiť Cirkvi určitú nezávislosť na čoraz viac pohanskom štáte. Títo katolíci vychádzajú z toho, že spolupráca so štátom je pre Cirkev zväzujúca a núti ju podieľať sa na veciach, ktoré sú v rozpore s vierou.

Ilustračné foto

Inou skupinou, už menej idealistickou, je tá, ktorá presadzuje odluku Cirkvi od štátu z finančných dôvodov. Domnieva sa, že Cirkev je súkromná organizácia, ktorá nemá byť platená zo štátnych zdrojov a jej financovanie majú zabezpečovať veriaci zbierkami a podporou.

Treťou skupinou, dožadujúcou sa odluky Cirkvi od štátu sú modernisti a liberáli v Cirkvi, ktorým prekáža presadzovanie katolíckej viery do života spoločnosti za pomoci štátu.

V prvom rade je nutné uviesť, že požiadavka aby bola katolícka Cirkev odlúčená od štátu je bludná a teda tvrdenie, že Cirkev má byť, alebo môže byť odlúčená od štátu je blud. Toto tvrdenie uvádza ako blud už slávny Sylabus bludov pápeža bl. Pia IX. z roku 1864. Text zavrhnutého bludného výroku č. 55 znie: „Cirkev má byť odlúčená od štátu a štát od Cirkvi.“ Neskôr pápež Lev XIII. v encyklike Libertas praestantissimus jasne povedal, že je povinnosťou štátu hlásiť sa k jedinému pravému náboženstvu – katolíckemu a sv. Pius X. v encyklike rovnako odsúdil odluku Cirkvi od štátu ako blud.

 

Nie je už štát od Cirkvi v podstate odlúčený?

V prvom rade je nutné si vyjasniť pojmy a popísať realitu, v ktorej sa nachádzame, aby sme mohli adekvátne zhodnotiť do akej miery katolíci, keď hovoria o odluke Cirkvi od štátu, rozumejú tomu čo to vlastne odluka znamená.

Pod odlukou Cirkvi od štátu si dnes väčšina ľudí predstaví finančnú nezávislosť Cirkvi na štáte, alebo z protikresťanského hľadiska: zbavenie sa štátu povinnosti financovať Cirkev. Táto predstava však napĺňa celistvú predstavu o pojme odluky len čiastočne, a to navyše v menej podstatnej časti. Primárne sa pod pojmom spolupráce Cirkvi so štátom, inak povedané „spojenectvom trónu a oltára“, rozumelo v cirkevnej Tradícii presadzovanie katolíckej viery za pomoci štátu, ako veci štátneho záujmu. Čiže, štát a Cirkev tvorili dve entity, ktoré sa vzájomne dopĺňali a jedna druhú ovplyvňovali. Cirkev určovala náboženské a morálne pravidlá spoločenského a štátneho života a štát garantoval Cirkvi ochranu a podieľal sa na jej aktivitách. Tento stav sa datuje v princípe od vlády rímskeho cisára Konštantína Veľkého, ktorý oslobodil katolícku Cirkev od štátneho pohanského prenasledovania a začal s ňou spolupracovať.

Z hľadiska takejto spolupráce štátu a Cirkvi musíme konštatovať, že okrem Vatikánu sú dnes všetky štáty na svete odlúčené od Cirkvi a teda tí, čo sa dožadujú odluky Cirkvi od štátu sa vlastne dobýjajú do otvorených dverí. Štáty ako Taliansko či Španielsko, ktoré mali ešte po roku 1970 v ústavách zakotvenú katolícku vieru ako štátne, čiže štátom podporované a protežované náboženstvo, museli na žiadosť samotného Vatikánu tieto články ústavy odstrániť.

Aby sa predišlo podozreniu z toho, že došlo k aplikácii bludných názorov, tak sa tvrdilo a tvrdí, že týmto nedošlo k odluke Cirkvi od štátu, pretože spolupráca štátu a Cirkvi naďalej trvá vo forme financovania zo štátneho rozpočtu a prizývania Cirkvi k čiastočnej spolupráci spolu s inými náboženskými organizáciami. Čiže, Cirkev je vnímaná ako jeden z mnohých subjektov, ktorý zastupuje pred štátom určitú skupinu občanov a nie ako jediný zdroj náboženstva a morálky, ako to bolo v minulosti. Existuje však oprávnené podozrenie, že už týmto prístupom a postojom došlo k podstatnej odluke Cirkvi od štátu. Stačí si súčasný stav porovnať s výrokom Leva XIII., že štáty sú povinné podporovať jediné pravé katolícke náboženstvo.

Z toho pohľadu sú požiadavky na odluku finančnú už len kozmetickými úpravami bludného postoja, ktorý na podstate veci nič zásadného nemení. K faktickej odluke už došlo na našom území v roku 1918 a po roku 1970 bol tento stav Cirkvou vnímaný a odobrený ako adekvátny a žiaduci.

 

Kto podporuje odluku na Slovensku?

Pozrime sa na niektorých známych predstaviteľov slovenského politického života, ktorí podporujú odluku Cirkvi od štátu.

To, že požadujú odluku Cirkvi od štátu predstavitelia liberálnych a ľavicových síl v slovenskom politickom spektre, to prekvapujúce nie je. Prezidentka Zuzana Čaputová napr. na otázku či by mala byť Cirkev odlúčená od štátu odpovedala: „Odluka cirkví od štátu by pomohla cirkvám vykonávať svoje poslanie viac slobodne. Samozrejme, kľúčové by bolo nastaviť funkčný a férový systém financovania tak, aby to cirkvi finančne neohrozilo.“

Vidíme tu v odpovedi hneď dve klišé: spájanie odluky Cirkvi s jej väčšou slobodu, čo je evidentný nezmysel, pretože Cirkev bez oficiálnej podpory štátu je ľahkým terčom štátu a ako povedal kedysi český prezident Václav Klaus, stáva sa niečím na spôsob Klubu záhradkárov. Druhé klišé spočíva v stotožňovaní myšlienky odluky Cirkvi od štátu predovšetkým s jej financovaním. Ako však bolo uvedené vyššie, cirkevná Tradícia považuje za primárnu predovšetkým náboženskú spoluprácu medzi štátom a Cirkvou. Tá však už niekoľko desaťročí nie je pre Cirkev témou.

Rovnako neprekvapuje schvaľovanie odluky u takých ľavicových a liberálnych radikálov ako sú napr. Eduard Chmelár alebo Peter Weisenbacher.

Eduard Chmelár v tom má jasno a na otázku či by podporil odluku odpovedá: „Jednoznačne áno. Nielen preto, lebo je to posledná nenaplnená programová požiadavka Nežnej revolúcie, ktorú nám všetky vlády neúprimne sľubujú už takmer 30 rokov. Táto požiadavka vychádza priamo z Ústavy. Je dôležité pochopiť, že nie je namierená proti veriacim. Práve naopak, som si istý, že tieto opatrenia povedú k zlepšeniu vzťahov medzi cirkvami, štátom a občianskou spoločnosťou. … Finančná previazanosť štátu a cirkví neslúži na duchovné pozdvihnutie obyvateľstva, ale zneužívanie cirkevných hodnostárov na rýdzo politické ciele.“

Je to v podstate radikalizované tvrdenie Zuzany Čaputovej. Vyjadrovanie sa cirkevných predstaviteľov k aktuálnym politickým a sociálnym témam je tu otvorene nazývané „zneužívaním“ a je vnímané záporne. Z tohto postoja, ktorý chce zakazovať cirkevným predstaviteľom komentovanie politického života si môžeme domyslieť, že frázy o slobode, ktorú by radi títo „milovníci“ Cirkvi chceli odlukou veriacim vybojovať sú trápnou zásterkou na uchvátenie posledných zvyškov cirkevnej moci.

Peter Weisenbacher operuje zase financovaním Cirkvi ako znakom spojenia medzi ňou a štátom. Kladie Cirkev na úroveň mimovládok a hovorí: „Nielen cirkvi, ale aj mnohé iné organizácie plnia tieto funkcie. Sám pôsobím v neziskovke a poznám desiatky mimovládnych organizácií, ktoré sa v týchto oblastiach angažujú, a nielen v nich, aj v mnohých ďalších, a peniaze týmto automatickým spôsobom nedostávajú. Musia sa o ne uchádzať“. A dodal, že nevidí dôvod, prečo by takto nemohla získavať peniaze aj cirkev.

Na druhej strane sa môžeme pýtať aj my, prečo by si takto nemohli získavať peniaze aj liberálni umelci hrajúci v divadlách za štátne peniaze, športovci dotovaní zo štátnych financií, maliari maľujúci modernistické halucinácie, ktoré nikto nepotrebuje za štátne peniaze a podobne. Odhliadnuc od toho, že veľké množstvo tzv. „neziskoviek“ a „mimovládok“ dostáva podporu aj od štátu formou rôznych grantov.

Kým u horeuvedených verejných činiteľov je ich podpora odluky pochopiteľná vzhľadom na ich liberalizmus, tak u niektorých politikov je prekvapujúca. Hlásia sa totiž ku katolíckej Cirkvi.

František Mikloško, ktorého mnohí liberáli vnímali ako zarytého katolíckeho konzervatívca sa prekvapivo vyjadril na otázku či by podporil odluku Cirkvi od štátu nasledovne: „Áno. Odluka cirkvi od štátu znamená zmluvne ukotviť vzťah štátu a všetkých cirkví. K tomuto treba ešte prijať dve zmluvy: o ekonomickom zabezpečení cirkví a o výhrade vo svedomí.“

Už to, že František Mikloško hovorí o všetkých cirkvách nás posúva za hranice katolíckej Tradície. Tá prikazovala štátu povinnosť podporovať jedinú pravú vieru. Ak katolík vyzýva štát aby pristupoval k heretickým cirkvám rovnako ako ku katolíckej Cirkvi, tak môžeme konštatovať, že úplne rezignoval na výnimočnosť katolíckej viery. Zároveň pozorujeme v jeho odpovedi úplný chaos, ktorý dokáže stotožňovať odluku s uzatváraním zmlúv medzi Cirkvou a štátom ako aj jej financovaním. Tento príznačný chaos je výsledkom ignorovania cirkevného učenia a následného nepochopenia čo to vlastne odluka ako aj správny vzťah medzi Cirkvou a štátom vlastne je. Každopádne si o tejto veci Mikloško nemyslí to isté ako Pius IX., Lev XIII., či Pius X.

Ďalším katolíkom, ktorý sa stotožnil s ideou odluky je dokonca „posledný križiak“ Milan Krajniak: „Som za finančnú odluku cirkví od štátu. To znamená, že opravu kultúrnych pamiatok alebo charitatívnych projektov by ďalej mohol spolufinancovať štát, ale napríklad platy duchovných by hradili cirkvi z príspevkov svojich členov.“

Keďže vlastne inú ako finančnú odluku si už nemôžeme ani predstaviť, pretože odluka náboženská už bola dávno vykonaná, pohybuje sa myšlienkovo Milan Krajniak v intenciách bludu. Aj keď je financovanie Cirkvi štátom už len okrajovým zvyškom reálnej koexistencie štátu a Cirkvi, predsa je jeho odmietanie rovnakým bludom ako odmietanie previazanosti štátu s jediným pravým náboženstvom. Navyše tento posledný zvyšok bývalej, Cirkvou vyžadovanej spolupráce je dodnes obhajovaný cirkevnými predstaviteľmi na Slovensku, takže ten kto ignoruje túto ich snahu si len ťažko môže nárokovať titul „posledného križiaka“. Je skôr dôkazom o dokonalom ideovom chaose v radoch katolíkov na Slovensku.

Tento ideový a formačný chaos je hlavnou príčinou toho, že sa slovenskí katolíci dokážu identifikovať s bludnou myšlienkou, v ktorej sa Cirkev neponíma ako jediná záväzná cesta k spáse, záväzná aj pre štát, ale ako jedna z mnohých záujmových činností, ktoré obohacujú kultúru štátu a národa. Nie sú to len politici, ktorí sa takto vyhraňujú. Aj bežní veriaci zmätení neustálou liberálnou propagandou a spoluprácou niektorých predstaviteľov kléru s podporovateľmi odluky, sa čoraz častejšie stavajú na stranu liberálnych požiadaviek.

Bremeno nápravy spočíva na cirkevných predstaviteľoch. Pokiaľ budú informovať veriacich o celom bohatstve cirkevnej náuky a nielen o jej posledných modifikáciách, osvoja si veriaci v obhajobe Cirkvi a jej práv väčšiu zručnosť čo v konečnom dôsledku prospeje Cirkvi a jej predstaviteľom

Katolícky politik, pokiaľ za takého chce byť považovaný, musí poznať dejiny cirkevného učenia. Inak sa utopí v zmätku modernizmu a bezzásadového prispôsobovania sa najnovšej situácii.

Článok vyšiel na christianitas.sk

Viac článkov s náboženskou tematikou nájdete v kategórii Svetonázor.

Pošlite nám svoj príbeh s Bohom.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Česko nepredpokladá, že do roku 2024 splní záväzok NATO

0 icon

Praha 23. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Česká ministerka financií Alena Schillerová nepredpokladá, že sa ČR podarí do roku 2024 naplniť záväzok NATO a vyčleniť dve percentá HDP na svoju obranu. Schillerová to v stredu povedala českým novinárom. Informáciu následne pre TASR potvrdil hovorca českého ministerstva financií Michal Žurovec Schillerová rokovala…

Szijjártó: Maďarsko má záujem zlepšiť vzťahy s Ukrajinou

0 icon

Budapešť/Užhorod 23. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Petros Giannakouris)   Maďarsko má záujem napraviť svoje susedské vzťahy s Ukrajinou. Súčasný stav totiž nie je dobrý pre Maďarsko, Ukrajinu, ani pre maďarskú menšinu žijúcu v Zakarpatskej oblasti. Povedal to v stredu v Užhorode maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó po stretnutí so šéfom ukrajinskej…

Čaputovej prejav pre OSN: Už nikdy nebudeme môcť žiť ako predtým. Koronavakcína musí byť poskytnutá každému človeku

0 icon

Bratislava 23. septembra 2020 (SITA/HSP/Foto:Screenshot video)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo svojom prejave na Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov (OSN) hovorila najmä o dôležitých lekciách, ktoré nám dala pandémia COVID-19 a o oblastiach, v ktorých sme sa ako štáty a celé medzinárodné spoločenstvo ukázali zraniteľní V tlačovej správe o…

V Trnave horí areál sladovne Sessler

0 icon

Trnava 23. septembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj)   Hasiči z Trnavy zasahujú pri požiari strechy areálu sladovne Sessler. Horí strecha budovy s plochou približne 50 x 80 metrov. Na mieste je podľa krajského riaditeľa hasičov Vojtecha Valkoviča asi 16 hasičov, očakávajú však príchod ďalších posíl. Oheň zasiahol aj novopostavenú časť objektu…

Moskva rozširuje zoznam európskych predstaviteľov, ktorí majú zákaz vstupu do krajiny. „Varovali sme EÚ!“

0 icon

Moskva 23. septembra 2020 (SITA/AFP/HSP/Foto:TASR/AP-Dmitry Lovetsky)   Rusko rozširuje zoznam európskych predstaviteľov, ktorí majú zákaz vstupu na jeho územie. Moskva tak podľa svojich slov reaguje na agresívne konanie Európskej únie (EÚ), informuje agentúra AFP Ruské ministerstvo zahraničia v stanovisku nekonkretizovalo, na aké konkrétne "nepriateľské kroky" voči Rusku a jeho občanom…

Plénum nepodporilo Pellegriniho návrh zavedenia príspevku obciam a VÚC

0 icon

Bratislava 23. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu odmietli návrh nezaradených poslancov okolo Petra Pellegriniho, aby obce a vyššie územné celky (VÚC) dostali jednorazový finančný príspevok ako kompenzáciu výpadkov príjmov spôsobených opatreniami proti šíreniu nového koronavírusu Novelu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej…

Obvinený z prípravy vraždy prokurátora a advokáta Dušan K. bude stíhaný vo väz

0 icon

Banská Bystrica 23. septembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Dušan K., ktorý je obvinený z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy v štádiu prípravy, bude stíhaný väzobne. Rozhodol o tom dnes sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) na pracovisku v Banskej Bystrici. Dušan K. je obvinený v prípade prípravy vraždy…

Zálohovanie plastových fliaš má byť povinné od januára 2022

0 icon

Bratislava 23. septembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Steven Senne)   Zálohovanie plastových fliaš a plechoviek by malo byť spustené v pôvodne stanovenom termíne, teda od 1. januára 2022. Vyplýva to z navrhovanej novely zákona o odpadoch, ktorú parlament dnes posunul do druhého čítania. Poslanci o novele rokujú v skrátenom legislatívnom konaní Zálohovanie plastových…

Krajčí: Počet chorých stúpa týždenne o 20 percent, veľká výzva občanom

0 icon

Bratislava 23. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/Úrad vlády SR)   Počet infikovaných stúpa týždenne v priemere o 20 percent. Kapacity jednotlivých úradov verejného zdravotníctva ministerstvo zdravotníctva sleduje. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) o tom informoval po stredajšom rokovaní vlády. Pri záchyte infikovaných majú pomôcť aj tzv. skríningové antigénové testy. Vláda schválila nákup…

Liberáli plánujú konferenciu o odluke cirkvi od štátu

0 icon

Bratislava 23. septembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Začiatkom novembra plánuje strana Sloboda a Solidarita (SaS) veľkú konferenciu o odluke cirkvi od štátu, na ktorú chce pozvať odborníkov aj zástupcov cirkví. Ako ďalej informuje spravodajský portál Webnoviny.sk, poslanec liberálov Miroslav Žiak sa zároveň v tejto veci plánuje 1. októbra stretnúť s…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Štefan Kuffa

Peniaze Bielorusku, alebo ako zabrániť, aby sa za naše peniaze nekupovali zbrane.

0icon

Už dlhšiu dobu sa v médiách objavuje informácia o pláne ministra zahraničných vecí I. Korčoka, poslať do Bieloruska peniaze slovenských daňových poplatníkov vo výške 750 000 EUR. Dodnes som sa však nedozvedel, komu a za akým účelom majú byť naše peniaze poslané. Keď chce dnes obec, podnikateľ alebo skupina občanov dostať príspevok zo…

Štefan Harabin

Nezákonne zavretí do karantény nemusia za ňu platiť, ale majú nesporný nárok na náhradu škody okrem iného i za izoláciu 3333 EUR za 4, resp. 1666 za 2 týždne.

0icon

Viete si predstaviť situáciu, že vrah znásilni a zavraždí rodičom dcéru a potom ich drzo vyzve, aby mu za jeho láskavosť zaplatili? Detailne o tom hovorím vo videu, link ktorého pripájam: https://www.youtube.com/watch?v=X3HKxv9S5VU&feature=youtu.be

Slavěna Vorobelová

Matovičova schizofrénia?

0icon

Trošku si zaspomínajme, čo Matovič vyvádzal, keď sa prevalil škandál s Dankovou plagiátorskou rigoróznou prácou. V skratke, bol v takom pre neho špecifickom tranze, kde mohol dokonale uspokojovať svoje vyšetrovateľské, prokurátorské a sudcovské dopamínové receptory. Matovič svojim svojským populistickým štýlom neustále prilieval olej do ohňa tejto spravodajskej hry rozohranej na diskreditáciu…

Andrej Sablič

Makroekonómia jednou vetou.

0icon

Makroekonómia je špinavá hra nastavená tak, aby v nej vždy vyhrával kapitál nad človekom a virtuálny svet peňazí nad svetom reality, vrátane prírody. Vysvetlenie: Problém nie je v neschopnosti ľudí, ale pravidlách hry. A to je všetko. V Michalovciach 21.9.2020 Andrej Sablič

Peter Švec

Kam kráčaš Slovensko, riadené „obyčajnou“ ľudskou malosťou?

0icon

Psychicky nestabilný a nekompetentný premiér, protištátny nekompetentný prezident, vydierateľný a nedovzdelaný predseda parlamentu, nedozretí a neraz kolaborantskí ministri, neprimerane „obyčajný“ parlament. Do toho nemalá časť voličov, ktorých ľudskú úbohosť, ich závistlivý, zákerný, zlostný, podliacky osobnostný charakter vyjadrujú niektoré z komentárov pod mojimi blogmi typu „bezočivec má vysoký zárobok..., opovažuje sa poberať…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Ako ceruzka spôsobí, že budeš šťastný?

0 icon

Psychológovia naznačujú, že môžeš byť šťastnejší, keď sa budeš viac usmievať. Vedci tvrdia, že aj napriek mnohým stresujúcim faktorom môže tvoju náladu napraviť obyčajná ceruzka. Buďme teda tvorcami svojho vlastného šťastia a nedovoľme, aby sa niekam stratilo. Ako na to? Naše emócie môžu formovať jednoduché kroky a cielené správanie

Prečo ľudia potrebujú spánok? Závisí to od nášho veku

0 icon

Vedci už po celé desaťročia vedia, že spánok je pre náš mozog zásadnou premennou jednotkou. Jeho funkcia sa však dramaticky posúva v závislosti od nášho veku. Spánok... Náš mozog zostáva aj počas neho stále zaneprázdnený. Hlavnou hypotézou je, že počas hodín, ktoré strávime mimo reality, sa náš mozog buď sám opravuje a…

Toto sú tie najinteligentnejšie zvieratá na Zemi. Niektoré priečky prekvapia

0 icon

Premýšľal si niekedy o tom, aké najinteligentnejšie zvieratá sa nachádzajú na našej planéte? Ako prvé by ti možno napadli delfíny, šimpanzy a psy. Nuž, v skutočnosti je inteligentných zvierat oveľa viac. Výskum ukázal, že zvieratá sú oveľa múdrejšie, než si o nich myslíme. V niektorých ohľadoch môžu byť dokonca múdrejšie ako…

Veľký brat vás vidí: 1. časť

0 icon

Edward Snowden, ktorého meno pre mnohých z vás nie je otáznikom, je bývalý agent CIA, ktorý prešiel na druhú stranu a prijal azyl v Rusku. S týmto pánom sa taktiež spája množstvo konšpiračných teórií a niet sa preto čudovať, že mu budeme venovať hneď niekoľko článkov. Edward Snowden, ktorý v očiach Národnej bezpečnostnej služby (NSA) teraz…

Japonsko začne oficiálne dokumentovať stretnutia s UFO

0 icon

Vyzerá to tak, že Japonsko začína brať stretnutia s UFO vážne. Minister obrany Taro Kono v polovici septembra predstavil nové protokoly o tom, čo robiť, ak sa japonské vojenské sily stretnú s neidentifikovanými lietajúcimi objektmi alebo UFO. Spoločnosť Kono požiadala pracovníkov zodpovedných za ochranu vzdušného priestoru Japonska, aby dokumentovali všetky javy UFO…

Vo svete IT

Dokáže sa NASA držať svojho ambiciózneho plánu, ktorý vráti ľudí na Mesiac?

0 icon

NASA vydala svoj prvý úplný plán pre nadchádzajúci vesmírny program Artemis, ktorý vráti ľudí na povrch Mesiaca, po prvýkrát od roku 1972. Podľa plánu by sa malo pristátie odohrať v roku 2024, avšak ešte predtým má NASA v pláne vyslať k Mesiacu dve misie, v ktorých by otestovali novú raketu…

„TON 618“ je najmasívnejšia čierna diera, aká bola v známom vesmíre objavená

0 icon

Vesmír je plný fascinujúcich, niekedy až desivých objektov, ktoré sa na prvý pohľad zdajú byť výplodmi ľudskej fantázie. Medzi tieto objekty sa radia aj čierne diery, ktoré boli dlho považované za nereálne. Ich existenciu sa podarilo definitívne potvrdiť len nedávno, 10. apríla 2019. V tento deň mohlo ľudstvo vidieť prvú…

Samsung Galaxy S20 FE je oficiálne predstavený – špecifikácie vlajkovej lode za 649 eur!

0 icon

Spoločnosť Samsung Electronics na dnešnom podujatí Unpacked oficiálne predstavila nový model Galaxy S20 Fan Edition (FE), ktorý je najnovším prírastkom do modelového radu Galaxy S20. Od svojich „súrodencov“ si vypožičal hneď niekoľko technológií, ktoré by vo vlajkovej lodi rozhodne nemali chýbať, pričom výrobca v tomto prípade zvolil naozaj agresívnu cenovku…

Asteroid 2020 SW preletí dnes v noci v tesnej blízkosti Zeme. Tu môžete sledovať jeho prelet popri nás naživo!

0 icon

Tento štvrtok, 24. septembra, by mal popri Zemi preletieť asteroid, a to nebezpečne blízko. Dostať by sa mal bližšie, než je obežná dráha Mesiaca. Napriek tomu sa nemáme čoho báť, tvrdí Centrum pre štúdiu blízkych kozmických objektov (pozn. redakcie: Center for Near Earth Object Studies – CNEOS). Neočakáva sa, že…

Huawei je pripravený na obnovenie dodávok čipov od Qualcommu. Čaká na udelenie licencie od amerických úradov

0 icon

Nie je žiadnou novinkou, že čínsky telekomunikačný gigant Huawei sa po 15. septembri ocitol v akejsi slepej uličke. Od tohto dátumu boli totižto pozastavené všetky dodávky mikročipov od spoločností, ktoré sídlia v USA, poprípade využívajú americké technológie pri vývoji a výrobe mikročipov. Nanešťastie, americké technológie využíva zrejme veľká väčšina výrobcov…

Armádny Magazín

Lietajúca pevnosť - vojnový bombardér B-17 Flying Fortress bol objavený po rozmrazení ľadovca na Islande

0 icon

Island, 23. september 2020 (AM) - Na Islande na ľadovci Eyafjallajökull na juhu ostrova sa objavili fragmenty bombardéra B-17 Flying Fortress, ktorý havaroval pred 76 rokmi, oznámil 23. septembra The Daily Mail. V správe 

50 statočných: Putin chce transformovať ruský obranný priemysel novou generáciou manažérov

0 icon

Rusko, 23. september 2020 (AM) - Obranný priemysel v Rusku má osobitné postavenie v ekonomike a národnom priemyselnom prostredí. Nielenže je najväčším priemyselným zamestnávateľom v kraj

V ruskej Tverskej oblasti sa zrútila stíhačka Su-30

0 icon

Rusko, 23. september 2020 (AM) - Stíhacie lietadlo Su-30 havarovalo v ruskej Tverskej oblasti, posádka sa bezpečne katapultovala, na zemi nedošlo k poškodeniu majetku. Informuje o tom tlačová služba Západného vojenského okruhu. "Dvadsiateho druhého sep

Budú Američania stíhačky F-35 dodávať s bleskozvodmi?

0 icon

USA, 23. september 2020 (AM) - NATO: Riziko búrky zabránilo holandským lietadlám F-35 v účasti na operácii Allied Sky. 28. augusta preletelo šesť bombardérov B-52H Stratofortress amerického letectva nad členskými krajinami NATO v rámci operácie "Allied Sky" s cieľom p

Uniknuté dokumenty potvrdzujú ďalší bio terorizmus Pentagonu a jeho vývoj v Gruzínsku

0 icon

Gruzínsko, 23. september 2020 (AM) - Sotva sa západní politickí stratégovia stihli oklepať z odhalenia činnosti amerického vojenského oddelenia v biologickom laboratóriu Pentagónu v Gruzínsku (kedy ich argumenty hovorili o neserióznosti a konšpirácii obvinení ) už bol informačný priestor vyhodený do vzduchu novým úniko

Svetlo sveta

Na sviatok Sedembolestnej sa u nás začína 40-dňová pôstna reťaz za kňazov

0 icon

Na Slovensku sa v utorok – od sviatku Sedembolestnej Panny Márie – začína opäť 40-dňová pôstna reťaz za kňazov. “Bude to výnimočný ročník, lebo súčasne sme sa podujali zorganizovať aj putovanie relikvie neporušeného srdca veľkého svätca Jána Vianneya. Vyprosovať milosti pre kňazov s ich najväčším patrónom, arským farárom, bude iste mimoriadna…

14.9. Sviatok Povýšenia sv. Kríža

0 icon

Sviatok povýšenia sv. Kríža je sviatkom úcty ku krížu, na ktorom bol ukrižovaný Ježiš Kristus. Bol zavedený po tom, ako sv. Helena, manželka cisára Konštantína, začala hľadať a aj našla ostatky sv. Kríža na Kalvárii v Jeruzaleme. Pod kalváriou, ktorá bola miestom ukrižovávania sa nachádzalo veľa driev, ktoré rímski vojaci…

Arcibiskup Fulton Sheen: Pád a návrat Šimona Petra

0 icon

Šimon Peter je najmilovanejšou postavou Nového zákona. V charaktere svätého Petra sa stretajú dve podstaty. Jedná je tá svätá, ktorú dostal od Boha a druhá je tá ľudská, ktorú dostal od svojich rodičov. Poznáme príbeh, ako Ježiš Kristus pri stretnutí so Šimonom mení jeho identitu tým, že mu zmení meno…

Prečo mal Páter Pio stigmy?

0 icon

Jeden z najväčších svätcov modernej doby, páter Pio, je známy nielen ako muž modlitby, zázrakov a hlbokej nábožnosti, ale vonkajší znak jeho svätosti sa prejavil viditeľnými stigmami na tých častiach tela, ktoré človek spôsobil pri ukrižovaní Ježišovi. Vo víziach svätej Kataríny Emmerichovej sme našli opis, že okrem známych piatich rán…

Po kázni Kuffu bude musieť vystúpiť vždy Havran

0 icon

Licenčná rady udelila televízii TV Lux sankciu za to, že na Trnavskej novéne pri kázni otca Mariána Kuffu „nezabezpečila informačnú všestrannosť a názorovú pluralitu v primeranom rozsahu a v relevantnej časovej nadväznosti.“ Toto rozhodnutie je najväčším útokom na náboženské slobody na Slovensku od roku 1989 a som presvedčený, že pošliapava ústavné…

icon FOTO DŇA