Po­div­ná ak­cia po­lí­cie na Ok­res­nom sú­de Bra­tis­la­va III: Bola žiadosť o vydanie spisu a utajovanej prílohy v poriadku?

Bratislava 3. júla 2022 (HSP/Právne listy/Foto:Pixabay)

 

 

Po­li­caj­ná žia­dosť o vy­da­nie spi­su a uta­jo­va­nej príl­ohy ad­re­so­va­ná sud­co­vi – sta­no­vis­ko Ná­rod­né­ho bez­peč­nos­tné­ho úra­du

súd
Ilustračné foto

Oh­ľad­ne po­div­nej ak­cie po­lí­cie na Ok­res­nom sú­de Bra­tis­la­va III, kto­rá žia­da­la zá­kon­nú sud­ky­ňu a nás­led­ne služ­bu­ko­na­jú­ce­ho sud­cu o vy­da­nie vy­šet­ro­va­cie­ho spi­su a je­ho uta­jo­va­nej príl­ohy v zmys­le § 89a Tr. por. sme už pub­li­ko­va­li via­ce­ré člán­ky. Nap­rík­lad

http://www.prav­ne­lis­ty.sk/clan­ky/a1088-po­div­ne-prak­ti­ky-po­li­cie-ale­bo-mo­ze-sud­ca-vy­dat-spis-po­li­cii-pod­la-89a-ods-1-tr-por

http://www.prav­ne­lis­ty.sk/clan­ky/a1091-es­te-k-ne­za­kon­ne­mu-pos­tu­pu-po­li­cie-na-su­de-ale­bo-mo­ze-vy­dat-spis-po­li­cii-sud­ca-kto­ry-nie-je-za­kon­nym-sud­com

http://www.prav­ne­lis­ty.sk/clan­ky/a1105-ot­vo­re­ny-list-pred­se­do­vi-sud­nej-ra­dy-sr-rea­gu­ju­ci-na-je­ho-nep­rav­di­ve-vy­jad­re­nia

Nie­len z nich, ale aj z Tres­tné­ho po­riad­ku ako aj dot­knu­tých zá­ko­nov mož­no vy­vo­diť, že vzhľa­dom na po­vin­nosť ml­čan­li­vos­ti (oh­ľad­ne vy­šet­ro­va­cie­ho spi­su) a po­vin­nosť za­cho­vá­vať vec v taj­nos­ti (oh­ľad­ne uta­jo­va­nej príl­ohy), kto­ré via­žu sud­cu a vzhľa­dom na ab­sen­ciu os­lo­bo­de­nia sud­cu od tých­to po­vin­nos­tí, ne­bo­lo mož­né, aby zá­kon­ná sud­ky­ňa ak­cep­to­va­la po­li­caj­nú žia­dosť o vy­da­nie spi­sov (spi­sy vy­dať ne­moh­la a ak by tak uro­bi­la do­pus­ti­la by sa proti­práv­ne­ho ko­na­nia), pri­čom po­lí­cia si mu­se­la byť tej­to sku­toč­nos­ti ve­do­má a na­priek to­mu v roz­po­re so zá­ko­nom „tla­či­la“ zá­kon­nú sud­ky­ňu a nás­led­ne aj služ­bu­ko­na­jú­ce­ho sud­cu (kto­rý na­vy­še spi­sy ani ne­mal k dis­po­zí­cii, keď­že ne­bol zá­kon­ným sud­com), aby spi­sy vy­da­li a tým po­ru­ši­li zá­kon.

Te­raz sa k tým­to ná­zo­rom pri­dal aj Ná­rod­ný bez­peč­nost­ný úrad, kto­rý bol po­žia­da­ný o vy­jad­re­nie a kto­rý tak­tne po­lí­cii pri­po­me­nul, že zá­kon by ma­la dodr­žia­vať aj po­lí­cia a jej pos­tup ozna­čil za “znač­ne neš­tan­dard­ný”. To­to vy­jad­re­nie NBÚ nie je prek­va­pu­jú­ce, na­koľ­ko us­ta­no­ve­nia Tres­tné­ho po­riad­ku sú dos­ta­toč­ne jas­ne for­mu­lo­va­né a nie je mož­né ich ohý­bať, či po­pie­rať len pre­to, že sa to ho­dí ur­či­tej čas­ti or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní (sa­moz­rej­me vy­jad­re­nie toh­to úra­du bu­de te­raz vy­bra­ný­mi oso­ba­mi a mé­dia­mi ba­ga­te­li­zo­va­né, zľah­čo­va­né, či kri­ti­zo­va­né ako prek­ra­ču­jú­ce kom­pe­ten­cie toh­to úra­du a NBÚ bu­de mož­no za­ra­de­ný me­dzi tem­né si­ly a sú­časť niek­to­rej zo zlo­či­nec­kých sku­pín).

Zo sta­no­vis­ka Ná­rod­né­ho bez­peč­nos­tné­ho úra­du vy­be­rá­me naj­pod­stat­nej­šie zá­ve­ry:

Ná­rod­ný bez­peč­nost­ný úrad, sek­cia re­gu­lá­cie a doh­ľa­du, č. 06457/2022/SRD/ORM – 002 zo dňa 21.06.2022 – sta­no­vis­ko

– roz­ho­do­va­nie o tom, či in­for­má­cia ale­bo vec má byť ale­bo ne­má byť uta­jo­va­ná, je v pl­nej kom­pe­ten­cii jej pô­vod­cu, kto­rým je v pod­mien­kach Slo­ven­skej re­pub­li­ky vý­luč­ne or­gán ve­rej­nej mo­ci. Len ten je op­ráv­ne­ný v rám­ci svo­jej pô­sob­nos­ti vy­me­dziť uta­jo­va­né sku­toč­nos­ti, kto­ré mô­žu u ne­ho vzni­kať, ur­čiť stu­peň uta­je­nia a roz­hod­núť o zme­ne ale­bo zru­še­ní stup­ňa uta­je­nia,

– ochra­nu uta­jo­va­nej sku­toč­nos­ti pri ma­ni­pu­lá­cii s ňou za­bez­pe­ču­je op­ráv­ne­ná oso­ba naj­mä tým, že neu­mož­ní prís­tup ne­po­vo­la­nej oso­be ale­bo cu­dzej mo­ci k uta­jo­va­nej sku­toč­nos­ti. Pra­vid­lá ochra­ny uta­jo­va­ných sku­toč­nos­tí, ako aj ma­ni­pu­lá­cie s uta­jo­va­nou sku­toč­nos­ťou sa mu­sia dodr­žia­vať bez vý­nim­ky, a te­da aj pri ap­li­ká­cii jed­not­li­vých in­šti­tú­tov Tres­tné­ho po­riad­ku or­gán­mi čin­ný­mi v tres­tnom ko­na­ní a sú­dom, či už pri vy­ko­ná­va­ní pro­ces­ných úko­nov (nap­rík­lad vý­sluch sved­ka o uta­jo­va­ných sku­toč­nos­tiach po pred­chá­dza­jú­com os­lo­bo­de­ní od tej­to po­vin­nos­ti), in­for­mo­va­ní ve­rej­nos­ti o tres­tnom ko­na­ní, na­ze­ra­ní do spi­sov, prí­pad­ne pri oboz­na­mo­va­ní osôb v ko­na­ní pred štát­nym or­gá­nom za úče­lom up­lat­ňo­va­nia ich zá­klad­ných práv, pri­čom tie­to pra­vid­lá, res­pek­tí­ve opat­re­nia na ochra­nu uta­jo­va­ných sku­toč­nos­tí sa mu­sia dodr­žia­vať v kto­rom­koľ­vek štá­diu ko­na­nia,

– zá­klad­né po­vin­nos­ti op­ráv­ne­ných osôb, kto­ré sa oboz­na­mu­jú s uta­jo­va­ný­mi sku­toč­nos­ťa­mi ma­jú pre­ven­tív­ny cha­rak­ter a ich cie­ľom je za­bez­pe­čiť dôs­led­nú ochra­nu uta­jo­va­ných sku­toč­nos­tí. Jed­nou z ta­kých­to po­vin­nos­tí je za­cho­vá­vať ml­čan­li­vosť o in­for­má­ciách a ve­ciach ob­sa­hu­jú­cich uta­jo­va­né sku­toč­nos­ti po­čas uta­je­nia tých­to sku­toč­nos­tí pred ne­po­vo­la­nou oso­bou a cu­dzou mo­cou. Pred­met­ná po­vin­nosť pla­tí aj po zá­ni­ku ur­če­nia oso­by oboz­na­mo­vať sa s uta­jo­va­ný­mi sku­toč­nos­ťa­mi, pri­čom jej po­ru­še­nie za­kla­dá zod­po­ved­nosť za pries­tu­pok, prí­pad­ne dis­cip­li­nár­nu zod­po­ved­nosť pod­ľa oso­bit­ných pred­pi­sov. V prí­pa­de, ak by ma­la oso­ba vy­po­ve­dať v ko­na­ní pred štát­nym or­gá­nom o sku­toč­nos­tiach, kto­ré sú uta­jo­va­ný­mi, na ta­kú­to oso­bu sa vzťa­hu­je zá­kaz vý­slu­chu pod­ľa Tres­tné­ho po­riad­ku, ok­rem prí­pa­du, ak tá­to oso­ba bo­la od tej­to po­vin­nos­ti ml­čan­li­vos­ti prís­luš­ným or­gá­nom os­lo­bo­de­ná,

– v prí­pa­de reali­zá­cie pro­ces­né­ho úko­nu, kto­rým je vý­sluch sved­ka, je pot­reb­né pou­ká­zať na us­ta­no­ve­nie § 129 ods. 1 Tr. por., pod­ľa kto­ré­ho sve­dok nes­mie byť vy­po­čú­va­ný o okol­nos­tiach, kto­ré tvo­ria uta­jo­va­nú sku­toč­nosť, ok­rem prí­pa­du, že bol od tej­to po­vin­nos­ti prís­luš­ným or­gá­nom os­lo­bo­de­ný. Uve­de­né pred­sta­vu­je jed­nu z vý­ni­miek inak všeo­bec­nej po­vin­nos­ti sved­čiť a na zá­kaz vý­slu­chu sved­ka mu­sí or­gán čin­ný v tres­tnom ko­na­ní a súd pri­hlia­dať z úrad­nej po­vin­nos­ti, t. j. sve­dok nes­mie byť vy­po­čú­va­ný, ak ne­bol os­lo­bo­de­ný od po­vin­nos­ti za­cho­vá­vať ml­čan­li­vosť,

– po­vin­nosť za­cho­vá­vať ml­čan­li­vosť o uta­jo­va­ných sku­toč­nos­tiach je tak le­ge ar­tis up­red­nos­tne­ná aj pred pl­ne­ním po­vin­nos­ti pos­kyt­núť sve­dec­kú vý­po­veď. Na zá­kla­de uve­de­né­ho tak or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní ne­ma­jú mož­nosť voľ­nej úva­hy vo vzťa­hu k to­mu, či sa na ur­či­té in­for­má­cie ale­bo ve­ci vzťa­hu­je po­vin­nosť ml­čan­li­vos­ti pod­ľa zá­ko­na č. 215/2004 Z.z. Zá­ro­veň je pot­reb­né pou­ká­zať na sku­toč­nosť, že neexis­tu­je žiad­na vý­nim­ka, kto­rá by umož­ňo­va­la oso­be via­za­nej po­vin­nos­ťou ml­čan­li­vos­ti o uta­jo­va­ných sku­toč­nos­tich pos­kyt­núť ta­ké­to in­for­má­cie or­gá­nu čin­né­mu v tres­tnom ko­na­ní ale­bo sú­du bez pred­chá­dza­jú­ce­ho os­lo­bo­de­nia od tej­to po­vin­nos­ti. Sku­toč­nosť, že oso­by, pred kto­rý­mi má byť vý­sluch sved­ka reali­zo­va­ný, sú oso­ba­mi op­ráv­ne­ný­mi oboz­na­mo­vať sa s uta­jo­va­ný­mi sku­toč­nos­ťa­mi ur­či­té­ho stup­ňa uta­je­nia a v ur­či­tom roz­sa­hu je re­le­van­tná až po­tom, ako bo­lo roz­hod­nu­té o os­lo­bo­de­ní sved­ka od po­vin­nos­ti ml­čan­li­vos­ti o uta­jo­va­ných sku­toč­nos­tiach. Uve­de­né pla­tí rov­na­ko aj vo vzťa­hu k po­vin­nos­ti vy­dať vec dô­le­ži­tú pre tres­tné ko­na­nie, keď­že tá­to po­vin­nosť sa nev­zťa­hu­je na lis­ti­nu ale­bo inú vec, kto­rej ob­sah sa tý­ka okol­nos­ti, o kto­rej pla­tí zá­kaz vý­slu­chu, ok­rem prí­pa­du, ke­dy doš­lo k os­lo­bo­de­niu od po­vin­nos­ti za­cho­vať vec v taj­nos­ti ale­bo k os­lo­bo­de­niu od po­vin­nos­ti ml­čan­li­vos­ti. Trest­ný po­ria­dok tak us­ta­no­ve­ním pre­káž­ky vý­slu­chu a vy­da­nia ve­ci dô­le­ži­tej pre tres­tné ko­na­nie us­ta­no­vil pred­nosť ve­rej­né­ho zá­uj­mu na ochra­ne uta­jo­va­ných sku­toč­nos­tí aj pred zá­uj­mom na do­siah­nu­tie úče­lu tres­tné­ho ko­na­nia pros­tred­níc­tvom ta­kých pro­ces­ných úko­nov, pri kto­rých je pred ich reali­zá­ciou pot­reb­né os­lo­bo­de­nie od po­vin­nos­ti ml­čan­li­vos­ti,

– or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní sú po­vin­né pri­hlia­dať na vý­nim­ku z po­vin­nos­ti vy­dať lis­ti­nu ale­bo vec, kto­rej ob­sah sa tý­ka okol­nos­ti, o kto­rej pla­tí zá­kaz vý­slu­chu, ok­rem prí­pa­du, keď doš­lo k os­lo­bo­de­niu od po­vin­nos­ti za­cho­vať vec v taj­nos­ti ale­bo k os­lo­bo­de­niu od po­vin­nos­ti ml­čan­li­vos­ti. Pos­kyt­nu­tie uta­jo­va­ných sku­toč­nos­tí v prí­pa­doch, ak k os­lo­bo­de­niu od po­vin­nos­ti ml­čna­li­vos­ti ne­doš­lo je mož­né po­va­žo­vať za neop­ráv­ne­nú ma­ni­pu­lá­ciu s uta­jo­va­nou sku­toč­nos­ťou. Op­ráv­ne­ná oso­ba by sa tak do­púš­ťa­la vy­zra­de­nia uta­jo­va­nej sku­toč­nos­ti ne­po­vo­la­nej oso­be spô­so­bom kva­li­fi­ko­va­ným ako po­ru­še­nie zá­ko­nom ulo­že­nej ale­bo uz­na­nej po­vin­nso­ti ml­čan­li­vos­ti o uta­jo­va­ných sku­toč­nos­tiach s dôs­led­kom mož­né­ho vy­vo­de­nia ad­mi­nis­tra­tív­nej de­lik­tuál­nej zod­po­ved­nos­ti a pod­ľa po­va­hy ve­ci aj tres­tnop­ráv­nej zod­po­ved­nos­ti za spá­chanie tres­tné­ho či­nu oh­ro­ze­nia vy­hra­de­nej sku­toč­nos­ti a dô­ver­nej sku­toč­nos­ti pod­ľa § 353 Tr. zák. ale­bo tres­tné­ho či­nu vy­zve­dač­stva pod­ľa § 319 Tr. zák.

– na zá­kaz vý­slu­chu sved­ka mu­sí or­gán čin­ný v tres­tnom ko­na­ní pri­hlia­dať z úrad­nej po­vin­nos­ti a te­da ak exis­tu­jú okol­nos­ti napĺňa­jú­ce pod­mien­ky zá­ka­zu vý­slu­chu sved­ka pod­ľa § 129 ods. 1 ale­bo 2 Tr. por., or­gán čin­ný v tres­tnom ko­na­ní, ani súd nes­mie pris­tú­piť k vý­slu­chu sved­ka. Sa­moz­rej­me sve­dok mô­že byť od zá­ka­zu vý­slu­chu os­lo­bo­de­ný prís­luš­ným or­gá­nom. Roz­sah os­lo­bo­de­nia ur­ču­je tiež prís­luš­ný or­gán, to zna­me­ná, že mô­že pres­ne vy­me­dziť, o akých okol­nos­tiach mô­že sve­dok vy­po­ve­dať a o akých nie. Po­kiaľ te­da oso­by ne­bo­li os­lo­bo­de­né od po­vin­nos­ti za­cho­vať vec v taj­nos­ti ale­bo od po­vin­nos­ti ml­čan­li­vos­ti, nes­mú byť vy­po­čú­va­né, aj ke­by sa­my chce­li vy­po­ve­dať,

– všeo­bec­né pra­vid­lo ml­čan­li­vos­ti, po­kiaľ ide o ob­sah vy­šet­ro­va­cie­ho spi­su mož­no od­vo­diť už zo sku­toč­nos­ti, že nej­de o ve­rej­ne prís­tup­ný do­ku­ment v zmys­le zá­ko­na č. 211/2000 Z.z. Sa­mot­né na­hlia­da­nie do spi­su je v Tres­tnom po­riad­ku po­mer­ne strik­tne vy­me­dze­né (§ 69 Tr. por.) naj­mä z dô­vo­du cha­rak­te­ru príp­rav­né­ho ko­na­nia a sa­mot­nej ochra­ny úda­jov a in­for­má­cií, kto­ré sú v prie­be­hu vy­šet­ro­va­nia zís­ka­né. V prí­pa­de vy­šet­ro­va­cie­ho spi­su ob­sa­hu­jú­ce­ho uta­jo­va­né sku­toč­nos­ti, mož­no umož­niť nah­lad­nu­tie do spi­su iba po spl­ne­ní pod­mie­nok us­ta­no­ve­ných v § 35 ods. 1 a 3 zá­ko­na č. 215/2004 Z.z.

– keď v prí­pa­de da­nos­ti uta­jo­va­nej sku­toč­nos­ti mu­sí or­gán čin­ný v tres­tnom ko­na­ní za­cho­vať pa­si­vi­tu v rám­ci vý­slu­chu, t. j. v rám­ci in­šti­tú­tu, na kto­rý sa zá­ko­no­dar­ca v us­ta­no­ve­ní § 89a Tr. por. pria­mo od­vo­lá­va, ma­la by sa po­žia­dav­ka pa­si­vi­ty zá­ko­ni­te up­lat­ňo­vať aj v prí­pa­de vy­uží­va­nia vy­kla­da­né­ho za­is­ťo­va­cie­ho in­šti­tú­tu, t. j. na vý­nim­ku, na kto­rú sa nev­zťa­hu­je po­vin­nosť pod­ľa § 89a ods. 1 Tr. por. Inak po­ve­da­né v prí­pa­de, že prís­luš­ný or­gán dis­po­nu­je pred sa­mot­ným úko­nom in­for­má­ciou o tom, že za­is­ťo­va­ná vec ob­sa­hu­je uta­jo­va­né in­for­má­cie ale­bo in­for­má­cie, kto­ré po­dlie­ha­jú po­vin­nos­ti ml­čan­li­vos­ti, pri­čom na stra­ne vy­zva­nej oso­by nep­riš­lo k os­lo­bo­de­niu od pred­met­ných po­vin­nos­tí, mal by na stra­ne prís­luš­ných or­gá­nov pla­tiť zá­kaz ak­ti­vi­ty rov­na­ko ako pla­tí ta­ký­to zá­kaz v prí­pa­de vý­slu­chu sved­ka,

– vy­chá­dza­júc z vy­ššie uve­de­né­ho mož­no vy­vo­diť, že vy­zva­ná oso­ba nie­len­že nie je po­vin­ná vy­dať vec, kto­rá ob­sa­hu­je uta­jo­va­né sku­toč­nos­ti ale­bo sku­toč­nos­ti po­dlie­ha­jú­ce po­vin­nos­ti ml­čan­li­vos­ti, ale za pred­pok­la­du, že od po­vin­nos­ti ml­čan­li­vos­ti ale­bo po­vin­nos­ti za­cho­vá­vať uta­jo­va­né sku­toč­nos­ti v taj­nos­ti ne­bo­la v zmys­le re­le­van­tných práv­nych no­riem os­lo­bo­de­ná, ne­má ani len prá­vo ta­ké­to sku­toč­nos­ti, res­pek­tí­ve ve­ci ich ob­sa­hu­jú­ce vy­dať na účel tres­tné­ho ko­na­nia,

– v kon­texte us­ta­no­ve­nia § 89a Tr. por. je pot­reb­né roz­li­šo­vať me­dzi dvo­mi po­vin­nos­ťa­mi, kto­ré mož­no iden­ti­fi­ko­vať na stra­ne sú­du po­kiaľ ide o vy­šet­ro­va­cí spis a je­ho uta­jo­va­né príl­ohy a to

1/ po­vin­nosť ml­čan­li­vos­ti, po­kiaľ ide o ob­sah vy­šet­ro­va­cie­ho spi­su (oh­ľad­ne sud­cov ide o us­ta­no­ve­nie § 30 ods. 10 zá­ko­na č. 385/2000 Z.z. za­kot­vu­jú­ce po­vin­nosť ml­čan­li­vos­ti – z váž­nych dô­vo­dov je op­ráv­nneý zba­viť sud­cu tej­to po­vin­nos­ti pred­se­da sú­du)

2/ po­vin­nosť za­cho­vá­vať v taj­nos­ti uta­jo­va­né in­for­má­cie, po­kiaľ ide o uta­jo­va­né príl­ohy vy­šet­ro­va­cie­ho spi­su (v tom­to sme­re ide o § 38 zá­ko­na č. 215/2004 Z.z. za­kot­vu­jú­ce po­vin­nosť za­cho­vá­vať v taj­nos­ti uta­jo­va­né sku­toč­nos­ti; u sud­cu us­ta­no­ve­nie § 40 ods. 4 uvá­dza, že sud­cu mô­že os­lo­bo­diť od po­vin­nos­ti ml­čan­li­vos­ti o uta­jo­va­ných sku­toč­nos­tiach, s kto­rý­mi sa oboz­ná­mil po­čas vý­ko­nu fun­kcie Súd­na ra­da SR),

– vy­ššie uve­de­né us­ta­no­ve­nia up­ra­vu­jú iba pos­tup os­lo­bo­de­nia od prís­luš­nej po­vin­nos­ti a neob­sa­hu­jú žiad­ne us­ta­no­ve­nia, kto­ré by sta­no­vo­va­li pos­tup pos­ky­to­va­nia chrá­ne­ných in­for­má­cií na účel tres­tné­ho ko­na­nia za si­tuácie, ke­dy nep­riš­lo k os­lo­bo­de­niu od po­vin­nos­ti ml­čan­li­vos­ti ale­bo po­vin­nos­ti za­cho­vá­vať tie­to sku­toč­nos­ti v taj­nos­ti. Z uve­de­né­ho mož­no vy­vo­diť, že zá­ko­no­dar­ca strik­tne tr­vá na ochra­ne in­for­má­cií toh­to cha­rak­te­ru,

– v prí­pa­de, ak by sa pri­pus­til iný vý­klad ako ten, že vy­zva­ná oso­ba s po­vin­nos­ťou za­cho­vá­vať uta­jo­va­né sku­toč­nos­ti v taj­nos­ti ale­bo s po­vin­nos­ťou ml­čan­li­vos­ti ne­má prá­vo na vy­da­nie ve­ci ob­sa­hu­jú­cej sku­toč­nos­ti, na kto­ré sa vzťa­hu­je uve­de­ná po­vin­nosť, mu­se­lo by sa kon­šta­to­vať jed­nak po­ru­še­nie oso­bit­ných práv­nych pred­pi­sov za­kot­vu­jú­cich oso­bit­né pos­tu­py pre os­lo­bo­de­nie práv­nych pred­pi­sov za­kot­vu­jú­cich oso­bit­né pos­tu­py pre os­lo­bo­de­nie od pred­met­ných po­vin­nos­tí, ob­chá­dzanie sa­mot­né­ho in­šti­tú­tu uta­je­nia ur­či­tých sku­toč­nos­tí a in­šti­tú­tu ml­čan­li­vos­ti a v ko­neč­nom dôs­led­ku pre­lo­me­nie tých­to in­šti­tú­tov jed­no­du­chým roz­hod­nu­tím or­gá­nu čin­né­ho v tres­tnom ko­na­ní, kto­rý dis­po­nu­je pred­chá­dza­jú­cou ve­do­mos­ťou o uta­je­nom cha­rak­te­re za­is­ťo­va­ných ve­cí. Po­kiaľ by sa pri­pus­ti­la op­ráv­ne­nosť a zá­kon­nosť ta­ké­ho­to pos­tu­pu, moh­lo by dôjsť k si­tuá­cii, ke­dy by bo­lo vy­ža­do­va­nie uta­jo­va­ných in­for­má­cií ale­bo úda­jov, na kto­ré sa vzťa­hu­je po­vin­nosť ml­čan­li­vos­ti, veľ­mi ľah­ko zneu­ží­va­né,

– pri rie­še­ní vzťa­hu me­dzi in­šti­tú­tom od­ňa­tia ve­ci a ochra­nou uta­jo­va­ných sku­toč­nos­tí je pot­reb­né v pr­vom ra­de uviesť, že v rám­ci us­ta­no­ve­nia § 90 Tr. por. up­ra­vu­jú­ce­ho pred­met­ný za­is­ťo­va­cí in­šti­tút sa ne­na­chá­dza žiad­na zmien­ka o ochra­ne uta­jo­va­ných sku­toč­nos­tí, res­pek­tí­ve o spô­so­be nak­la­da­nia s ni­mi pri up­lat­ňo­va­ní toh­to tres­tnop­ro­ces­né­ho pros­tried­ku. Zá­ro­veň je pot­reb­né uviesť, že na pred­met­né us­ta­no­ve­nie nie je mož­né na­hlia­dať izo­lo­va­ne, ale prá­ve nao­pak, vy­kla­dať je ho pot­reb­né v kon­texte iných sú­vi­sia­cich us­ta­no­ve­ní Tres­tné­ho po­riad­ku. Ta­kým­to us­ta­no­ve­ním je § 89a Tr. por. Tie­to in­šti­tú­ty sú to­tiž ne­roz­luč­ne pre­via­za­né a to pri­már­ne z dô­vo­du, že od­ňa­tie ve­ci pod­ľa § 90 sys­te­ma­tic­ky a ab­slút­ne pria­mo nad­vä­zu­je na neús­peš­né up­lat­ne­nie vý­zvy na vy­da­nie ve­ci. Inak po­ve­da­né, k od­ňa­tiu ve­ci ne­mož­no pris­tú­piť bez to­ho, že by v pred­chá­dza­jú­com kro­ku bo­la neús­peš­ne up­lat­ňo­va­ná vý­zva na vy­da­nie ve­ci pod­ľa § 89a ods. 1 Tr. por. Ta­ká­to by­tos­tná prie­via­za­nosť pred­met­ných za­is­ťo­va­cích in­šti­tú­tov sa mu­sí zá­ko­ni­te od­zr­kad­liť aj v otáz­ke ich pou­ži­teľ­nos­ti, po­kiaľ ide o ochra­nu uta­jo­va­ných sku­toč­nos­tí. Po­kiaľ zá­ko­no­dar­ca kon­ci­pu­je ne­ga­tív­nu pod­mien­ku pre vy­da­nie ve­ci, a to pod­mien­ku, že nej­de o lis­ti­nu ale­bo inú vec, kto­rej ob­sah sa tý­ka okol­nos­ti po­dlie­ha­jú­cej po­vin­nos­ti ml­čan­li­vos­ti ale­bo po­vin­nos­ti za­cho­vá­vať ur­či­tú uta­jo­va­nú sku­toč­nosť v taj­nos­ti, ok­rem prí­pa­du, keď doš­lo k os­lo­bo­de­niu od pred­met­nej po­vin­nos­ti, mož­no na zá­kla­de vý­kal­du ar­gu­men­tum a si­mi­li dos­pieť ku kon­šta­to­va­niu, že ob­dob­ná pod­mien­ka pla­tí aj pre up­lat­ne­nie od­ňa­tia ve­ci pod­ľa § 90 Tr. por., a to na­priek to­mu, že v pred­met­nom us­ta­no­ve­ní nie je expli­cit­ne for­mu­lo­va­ná. Po­kiaľ je ne­vyh­nut­né reš­pek­to­vať ochra­nu uta­jo­va­ných sku­toč­nos­tí pri us­ku­toč­ňo­va­ní vý­zvy na vy­da­nie ve­ci pod­ľa § 89a Tr. por. pred­sta­vu­jú­cej pod­mien­ku si­ne qua non pre pou­ži­tie nad­vä­zu­jú­ce­ho in­šti­tú­tu vo for­me od­ňa­tia ve­ci pod­ľa § 90 Tr. por., ne­mož­no ak­cep­to­vať práv­ny ná­zor, v zmys­le kto­ré­ho uta­jo­va­né sku­toč­nos­ti ne­bu­dú v rám­ci reali­zá­cie od­ňa­tia ve­ci už po­ží­vať žiad­nu ochra­nu a to len z dô­vo­du ab­sen­cie expli­cit­né­ho us­ta­no­ve­nia v § 90 Tr. por.,

– po­kiaľ ide o pre­hliad­ku pries­to­rov sú­du, tak pries­to­ry sú­du, ako aj pries­to­ry iných štát­nych or­gá­nov ne­po­ží­va­jú oso­bit­nú práv­nu ochra­nu, kto­rá by bo­la za­lo­že­ná či už Tres­tným po­riad­kom ale­bo oso­bit­ným práv­nym pred­pi­som. Pries­to­ry sú­dov, či iných štát­nych or­gá­nov to­tiž nie sú vy­ňa­té z mies­tnej pô­sob­nos­ti Tres­tné­ho po­riad­ku. Je­di­né mies­ta, kto­ré po­dlie­ha­jú špe­ci­fic­ké­mu re­ži­mu po­kiaľ ide o mož­nosť vy­ko­ná­va­nia tres­tnop­ro­ces­ných úko­nov, sú tzv. exte­ri­to­riál­ne mies­ta, t. j. pre­dov­šet­kým súd­la veľ­vys­la­nec­tiev cu­dzích štá­tov a síd­la me­dzi­ná­rod­ných or­ga­ni­zá­cií na úze­mí SR, kto­ré sí­ce tiež nie sú pria­mo vy­ňa­té z pô­sob­nos­ti Tres­tné­ho po­riad­ku, av­šak pod­ľa čl. 22 Vie­den­ské­ho do­ho­vo­ru o di­plo­ma­tic­kých sty­koch nep­ri­ná­le­ží na tom­to úze­mí or­gá­nom čin­ným v tres­tnom ko­na­ní vy­ko­ná­vať pro­ces­né úko­ny bez súh­la­su dot­knu­té­ho štá­tu,

– po­kiaľ ide o otáz­ku tý­ka­jú­cu sa prá­va vy­šet­ro­va­te­ľa PZ pris­tú­piť k pre­hliad­ke pries­to­rov sú­du, tak naz­na­če­ný pos­tup je v zá­sa­de znač­ne neš­tan­dard­ný. Us­ta­no­ve­nie § 3 ods. 3 Tr. por. sta­no­vu­je, že or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní a sú­dy sú po­vin­né si nav­zá­jom po­má­hať pri pl­ne­ní úloh vy­plý­va­jú­cich z toh­to zá­ko­na. Or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní mô­žu žia­dať aj o za­po­ži­ča­nie spi­sov. Ta­ká­to žia­dosť or­gá­nu čin­né­ho v tres­tnom ko­na­ní mô­že byť zo stra­ny sú­du od­miet­nu­tá iba v prí­pa­de, ak to­mu brá­nia zá­važ­né dô­vo­dy,

– o prie­chod­nos­ti vy­uži­tia za­is­ťo­va­cích in­šti­tú­tov na­mies­to vy­uži­tia us­ta­no­ve­nia § 3 ods. 3 Tr. por. s cie­ľom zís­kať vy­šet­ro­va­cí spis a je­ho uta­jo­va­né príl­ohy, mož­no uva­žo­vať za pred­pok­la­du, že vy­šet­ro­va­teľ PZ sa v prí­ka­ze na pre­hliad­ku iných pries­to­rov a po­zem­kov, res­pek­tí­ve v je­ho od­ôvod­ne­ní vy­spo­ria­da s otáz­kou o ne­mož­nos­ti zís­ka­nia po­ža­do­va­ných ve­cí pros­tred­níc­tvom žia­dos­ti up­lat­ne­nej pod­ľa § 3 ods. 3 Tr. por.

JUDr. Peter Šamko

Článok pôvodne vyšiel na Právne listy

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Chmelár reaguje na výzvu umelcov a osobností adresovanú Matovičovi a odkazuje im: Prosím vás, vy už radšej mlčte!

0 icon

Bratislava 17. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR - Dano Veselský)   V stredu popoludní sme vás informovali, že desiatky umelcov a osobností vyzývajú ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) na odchod. Na ich výzvu zareagoval aj analytik a politický komentátor Eduard Chmelár Jeho výstižný príspevok, ktorý zverejnil na sociálnej sieti, prinášame v plnom…

“Prosím Vás, neklamme.” Matovič zvolal nečakanú tlačovku. Novinárom na otázky neodpovedal

0 icon

Bratislava 17. augusta 2022 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:Screenshot)   Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) zvolal nečkaný brífing na tému: Prosím Vás, neklamme  Líder OĽANO a minister financií Igor Matovič (OĽANO) tvrdí, že SaS nehovorila pravdu, keď sa odvolávala na jeho slová o nemožnosti využiť veto pri tzv. prorodinnom balíčku. Matovič v stredu…

NATO je pripravené konať, ak eskaluje napätie medzi Srbskom a Kosovom

0 icon

Bratislava 17. augusta 2022 (HSP/reuters/Foto:TASR/AP-Olivier Matthys)   NATO posilní svoje mierové sily v Kosove, ak dôjde k eskalácii napätia so susedným Srbskom, povedal v stredu šéf aliancie v predvečer rozhovorov medzi odcudzenými západobalkánskymi susedmi. Informuje Reuters "Teraz máme významnú misiu, vojenskú prítomnosť v Kosove takmer 4000 vojakov," povedal Jens Stoltenberg…

Premiér sa stretol s Branislavom Gröhlingom, riešili nové štandardy pre materské školy

0 icon

Bratislava 17. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) sa v stredu stretol s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislavom Gröhlingom (SaS) a zástupcami Úradu verejného zdravotníctva SR. Témou rozhovoru boli nové štandardy pre materské školy. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa premiéra Ľubica Janíková…

Objaviteľ Tutanchamonovej hrobky zrejme niektoré artefakty z miesta ukradol, naznačujú nové dôkazy

0 icon

Bratislava 17. augusta 2022 (HSP/theguardian/Foto:TASR-Martin Baumann)   Egypťania dlhodobo podozrievali britského archeológa Howarda Cartera, ktorý v roku 1922 objavil hrobku faraóna Tutanchamóna, že časť pokladu z hrobky pred jej oficiálnym otvorením ukradol. Hoci sa zvesti o krádeži šírili po generácie, bolo ťažké nájsť dôkazy. Teraz sa v doposiaľ nezverejnenom liste…

Putin hovorí, že USA využívajú Ukrajincov ako “potravu pre delá” a snažia sa predĺžiť vojnu

0 icon

Bratislava 17. augusta 2022 (HSP/kremlin/Foto:TASR/AP-Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin)   Vladimir Putin v prejave, v ktorom obvinil Washington zo snahy predĺžiť konflikt na Ukrajine, opätovne kritizoval USA a odsúdil nedávnu návštevu predsedníčky Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej na Taiwane Na moskovskej medzinárodnej bezpečnostnej konferencii si ruský líder vzal na mušku “západné globalistické…

Hlas-SD vyzýva premiéra, aby dal hlasovať v parlamente o dôvere vláde

0 icon

Bratislava 17. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Mimoparlamentná opozičná strana Hlas-SD vyzýva premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), aby predstúpil pred parlament a dal hlasovať o dôvere vláde. TASR o tom informovala hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková Minister financií Igor Matovič (OĽANO) podľa Hlasu-SD v stredu predviedol ďalší diel hádok so stranou…

Zelenskyj priznal, že o možnej invázii vedel, ale ľudí nevaroval. Nechcel vyvolať paniku. Belousovová: Čítam dobre?!

0 icon

Kyjev 17. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR/AP)   Ak by Kyjev vopred varoval ukrajinských občanov pred možnosťou ruskej invázie, rozšírila by sa na Ukrajine panika a Rusko by krajinu ovládlo v priebehu niekoľkých dní, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore s denníkom The Washington Post. Tieto slová nenechali chladnú bývalú poslankyňu Annu Belousovovú…

“Odpoveď môže byť iba jedna”: Moskva reaguje na vyhlásenia Zelenského úradu o zničení krymského mosta

0 icon

Bratislava 17. augusta 2022 (HSP/Foto:wikimedia)   Kyjev by mal pochopiť, že akýkoľvek útok na Krymský most je pre Moskvu červenou čiarou, odpoveďou môže byť úplné odstránenie ukrajinskej vlády, uviedla Rada federácie. Odborníci tiež poznamenali, že civilná infraštruktúra Krymského polostrova je spoľahlivo chránená ruskou armádou. Poradca vedúceho ukrajinskej prezidentskej kancelárie Mychajlo…

Tohto sa nechcel dožiť… Arcibiskup pripomenul na pohrebnej svätej omši Čaputovej slová Tomka

0 icon

Bratislava 17. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR-František Iván)   Košický arcibiskup Bernard Bober sa na pohrebe kardinála Jozefa Tomka prihovoril obzvlášť a priamo prezidentke Zuzane Čaputovej. Jeho slová by nemali ostať bez povšimnutia. Audiozáznam ponúka TKKBS Košický arcibiskup Bernard Bober sa v záverečnom príhovore na pohrebe kardinála Jozefa Tomka poďakoval okrem iného…

NAJNOVŠIE

BLOG

Boris Mesár

Americké biolaboratóriá na Ukrajine zaútočili na Rusko: koronavírus, opičie kiahne a úhyny dobytka sú len malou časťou uvoľnených vírusov

0icon

Tajné dokumenty zhabané na Ukrajine a výskum nemeckého novinára Thomasa Röpera dokazujú, že sa začala hybridná biologická vojna s RuskomUplynuli desaťročia, väčšina civilizovaných krajín žila v nevšímavosti voči epidémiám. COVID-19 si zrazu už viac ako dva roky vyžaduje životy, ochromuje infikovaných a paralyzuje ekonomiku prostredníctvo

Pavel Jacz

„Hodnotová“ štvorkoalícia sa trasie, že sa mafia Smeru a SmeroHlasu vráti a budú vládnuť s „fašistami“!

0icon

Akýkoľvek rozhovor si prečítate, vypočujete, alebo si ho pozriete a hovorí sa o hádavých problémoch vlády s udržaním sa, vypočujete si rovnakú frázu, že sa vráti mafia SMERu a SmeroHlasu A hneď nasleduje otázka: „A toto chcete?“ Nuž, asi voliči precitli (Možno si už konečne uvedomia, že nemôžu viac voliť…

Gustáv Murín

Extrémne proti "extrémizmu"?

0icon

Tak sme sa v týchto dňoch dozvedeli, že nejakému Hambálkovi tento štát vedený plagiátormi a kamošom mafiánov zobral úplne všetko, zablokoval mu aj jeho peniaze, nenechal mu nič na prežitie a to na púhy pokyn z Bruselu, že sa vraj kamaráti s Putinom a nejakými motork&aacu

Juraj Tušš

Lož má krátke nohy M. Krajniak.

0icon

Ako sa to hovorí ? Lož má krátke nohy?    Veru, a čím ďalej, tým ich bude mať kratšie a kratšie. Technologický pokrok blbci nezastavia. Dnes je veľmi ľahké hľadať v pamäti, keďže sa už ukladá externe, a tiež je ľahké porovnávať frázy z minulosti so súčasnou realitou. 

Marek Brna

Vojna Slovanov

0icon

Američania v pohodlí svojich obývačiek s popcornom sedia pri televíznych správach a s údivom sledujú ako sa dva najväčšie slovanské národy kántria, obetí je údajne už pomaly 100 000. Američania vedia, že ich firma Pfizer sa nabalila na covide a teraz sa nabaľuje zbrojársky priemysel. Američania vedia, že všetky členské…

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Snímka z otvorenia výstavy Necuke v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave

Autor: FOTO TASR - Dano Veselský

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Chmelár reaguje na výzvu umelcov a osobností adresovanú Matovičovi a odkazuje im: Prosím vás, vy už radšej mlčte!

0 icon

Bratislava 17. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR - Dano Veselský)   V stredu popoludní sme vás informovali, že desiatky umelcov a osobností vyzývajú ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) na odchod. Na ich výzvu zareagoval aj analytik a politický komentátor Eduard Chmelár Jeho výstižný príspevok, ktorý zverejnil na sociálnej sieti, prinášame v plnom…

“Prosím Vás, neklamme.” Matovič zvolal nečakanú tlačovku. Novinárom na otázky neodpovedal

0 icon

Bratislava 17. augusta 2022 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:Screenshot)   Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) zvolal nečkaný brífing na tému: Prosím Vás, neklamme  Líder OĽANO a minister financií Igor Matovič (OĽANO) tvrdí, že SaS nehovorila pravdu, keď sa odvolávala na jeho slová o nemožnosti využiť veto pri tzv. prorodinnom balíčku. Matovič v stredu…

NATO je pripravené konať, ak eskaluje napätie medzi Srbskom a Kosovom

0 icon

Bratislava 17. augusta 2022 (HSP/reuters/Foto:TASR/AP-Olivier Matthys)   NATO posilní svoje mierové sily v Kosove, ak dôjde k eskalácii napätia so susedným Srbskom, povedal v stredu šéf aliancie v predvečer rozhovorov medzi odcudzenými západobalkánskymi susedmi. Informuje Reuters "Teraz máme významnú misiu, vojenskú prítomnosť v Kosove takmer 4000 vojakov," povedal Jens Stoltenberg…

Premiér sa stretol s Branislavom Gröhlingom, riešili nové štandardy pre materské školy

0 icon

Bratislava 17. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) sa v stredu stretol s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislavom Gröhlingom (SaS) a zástupcami Úradu verejného zdravotníctva SR. Témou rozhovoru boli nové štandardy pre materské školy. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa premiéra Ľubica Janíková…

Objaviteľ Tutanchamonovej hrobky zrejme niektoré artefakty z miesta ukradol, naznačujú nové dôkazy

0 icon

Bratislava 17. augusta 2022 (HSP/theguardian/Foto:TASR-Martin Baumann)   Egypťania dlhodobo podozrievali britského archeológa Howarda Cartera, ktorý v roku 1922 objavil hrobku faraóna Tutanchamóna, že časť pokladu z hrobky pred jej oficiálnym otvorením ukradol. Hoci sa zvesti o krádeži šírili po generácie, bolo ťažké nájsť dôkazy. Teraz sa v doposiaľ nezverejnenom liste…

Putin hovorí, že USA využívajú Ukrajincov ako “potravu pre delá” a snažia sa predĺžiť vojnu

0 icon

Bratislava 17. augusta 2022 (HSP/kremlin/Foto:TASR/AP-Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin)   Vladimir Putin v prejave, v ktorom obvinil Washington zo snahy predĺžiť konflikt na Ukrajine, opätovne kritizoval USA a odsúdil nedávnu návštevu predsedníčky Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej na Taiwane Na moskovskej medzinárodnej bezpečnostnej konferencii si ruský líder vzal na mušku “západné globalistické…

Hlas-SD vyzýva premiéra, aby dal hlasovať v parlamente o dôvere vláde

0 icon

Bratislava 17. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Mimoparlamentná opozičná strana Hlas-SD vyzýva premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), aby predstúpil pred parlament a dal hlasovať o dôvere vláde. TASR o tom informovala hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková Minister financií Igor Matovič (OĽANO) podľa Hlasu-SD v stredu predviedol ďalší diel hádok so stranou…

Zelenskyj priznal, že o možnej invázii vedel, ale ľudí nevaroval. Nechcel vyvolať paniku. Belousovová: Čítam dobre?!

0 icon

Kyjev 17. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR/AP)   Ak by Kyjev vopred varoval ukrajinských občanov pred možnosťou ruskej invázie, rozšírila by sa na Ukrajine panika a Rusko by krajinu ovládlo v priebehu niekoľkých dní, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore s denníkom The Washington Post. Tieto slová nenechali chladnú bývalú poslankyňu Annu Belousovovú…

“Odpoveď môže byť iba jedna”: Moskva reaguje na vyhlásenia Zelenského úradu o zničení krymského mosta

0 icon

Bratislava 17. augusta 2022 (HSP/Foto:wikimedia)   Kyjev by mal pochopiť, že akýkoľvek útok na Krymský most je pre Moskvu červenou čiarou, odpoveďou môže byť úplné odstránenie ukrajinskej vlády, uviedla Rada federácie. Odborníci tiež poznamenali, že civilná infraštruktúra Krymského polostrova je spoľahlivo chránená ruskou armádou. Poradca vedúceho ukrajinskej prezidentskej kancelárie Mychajlo…

Tohto sa nechcel dožiť… Arcibiskup pripomenul na pohrebnej svätej omši Čaputovej slová Tomka

0 icon

Bratislava 17. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR-František Iván)   Košický arcibiskup Bernard Bober sa na pohrebe kardinála Jozefa Tomka prihovoril obzvlášť a priamo prezidentke Zuzane Čaputovej. Jeho slová by nemali ostať bez povšimnutia. Audiozáznam ponúka TKKBS Košický arcibiskup Bernard Bober sa v záverečnom príhovore na pohrebe kardinála Jozefa Tomka poďakoval okrem iného…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Boris Mesár

Americké biolaboratóriá na Ukrajine zaútočili na Rusko: koronavírus, opičie kiahne a úhyny dobytka sú len malou časťou uvoľnených vírusov

0icon

Tajné dokumenty zhabané na Ukrajine a výskum nemeckého novinára Thomasa Röpera dokazujú, že sa začala hybridná biologická vojna s RuskomUplynuli desaťročia, väčšina civilizovaných krajín žila v nevšímavosti voči epidémiám. COVID-19 si zrazu už viac ako dva roky vyžaduje životy, ochromuje infikovaných a paralyzuje ekonomiku prostredníctvo

Pavel Jacz

„Hodnotová“ štvorkoalícia sa trasie, že sa mafia Smeru a SmeroHlasu vráti a budú vládnuť s „fašistami“!

0icon

Akýkoľvek rozhovor si prečítate, vypočujete, alebo si ho pozriete a hovorí sa o hádavých problémoch vlády s udržaním sa, vypočujete si rovnakú frázu, že sa vráti mafia SMERu a SmeroHlasu A hneď nasleduje otázka: „A toto chcete?“ Nuž, asi voliči precitli (Možno si už konečne uvedomia, že nemôžu viac voliť…

Gustáv Murín

Extrémne proti "extrémizmu"?

0icon

Tak sme sa v týchto dňoch dozvedeli, že nejakému Hambálkovi tento štát vedený plagiátormi a kamošom mafiánov zobral úplne všetko, zablokoval mu aj jeho peniaze, nenechal mu nič na prežitie a to na púhy pokyn z Bruselu, že sa vraj kamaráti s Putinom a nejakými motork&aacu

Juraj Tušš

Lož má krátke nohy M. Krajniak.

0icon

Ako sa to hovorí ? Lož má krátke nohy?    Veru, a čím ďalej, tým ich bude mať kratšie a kratšie. Technologický pokrok blbci nezastavia. Dnes je veľmi ľahké hľadať v pamäti, keďže sa už ukladá externe, a tiež je ľahké porovnávať frázy z minulosti so súčasnou realitou. 

Marek Brna

Vojna Slovanov

0icon

Američania v pohodlí svojich obývačiek s popcornom sedia pri televíznych správach a s údivom sledujú ako sa dva najväčšie slovanské národy kántria, obetí je údajne už pomaly 100 000. Američania vedia, že ich firma Pfizer sa nabalila na covide a teraz sa nabaľuje zbrojársky priemysel. Američania vedia, že všetky členské…

Armádny Magazín

Rusko zničilo letisko pri Žitomyre a ukrajinské pozície pri Nikolajeve a v Zátoke pri Odese

0 icon

Ukrajina, 17.august 2022 (AM) – V noci sa uskutočnili údery na rôzne vojenské objekty na Ukrajine. Ruské jednotky pokračujú vo vyraďovaní síl a prostriedkov Ozbrojených síl Ukrajiny v Nikolajevskej oblasti a samotného Nikolajeva. V Nikolajeve a regióne sa počas noci siréna náletu nezastavila. Podľa najnovších údajov bolo niekoľko rakiet

Izraelský expert Jakov Kedmi vysvetlil prečo ruské ozbrojené sily neničia ukrajinské mosty

0 icon

Izrael, 17.august 2022 (AM) – Izraelský expert Jakov Kedmi odpovedal na množstvo otázok od divákov kanála v relácii Neutrálna zóna Alexandra Waldmana. Jedna z tém sa týkala účinnosti západných zbraní na Ukrajine.  

Na Kryme môže pôsobiť Britmi riadená diverzná skupina

0 icon

Krym, 17.august 2022 (AM) – Vojenský expert Alexej Leonkov objavil "britský štýl" v sérii výbuchov na Kryme. Na polostrove môže podľa neho fungovať sabotážna a prieskumná skupina.   Alexej Leonkov v rozhovore povedal, že na Kryme by mohla pôsobiť profesionálna sabotážna skupina, ktorá zariaďuje výbuchy rôznych zariadení na polostrove. Zároveň, ako…

Turecko definitívne vsadilo na ruské obranné systémy S-400

0 icon

Turecko, 17.august 2022 (AM) – Niektoré prvky protilietadlových raketových systémov S-400 sa budú vyrábať v Turecku. Šéf Federálnej služby pre vojensko-technickú spoluprácu (FSMTC) Ruska Dmitrij Šugajev hovoril o pokračovaní spolupráce s Tureckom na systémoch S-400. Povedal, že Ankara podpísala zmluvu na dodávku druhého pluku protilietadlových

Likvidoval najhorlivejších nepriateľov. Akú úlohu zohral Pavel Sudoplatov v histórii sovietskej spravodajskej služby

0 icon

Rusko, 17.august 2022 (AM) – 20. júla 1907 sa narodil Pavel Sudoplatov - legendárny sovietsky spravodajský dôstojník a sabotér, ktorý sa podieľal na likvidácii množstva nepriateľov ZSSR, vrátane Jevgenija Konovalca, vodcu Organizácie ukrajinských nacionalistov (OUN), ktorý spolupracoval s nacistami. Počas Veľkej vlasteneckej vojny viedol Sudoplatov prieskumné a s

FOTO DŇA

Snímka z otvorenia výstavy Necuke v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave

Autor: FOTO TASR - Dano Veselský

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali