KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU

Prípadov

Úmrtí

Chorých

Vyliečených

Posledná aktualizácia:

Čo hovoria o voľnej nedeli evanjeliá, poslední pápeži a naši biskupi

Bratislava 29. mája 2020 (HSP/TK KBS/Foto:Pixabay)

 

Otázka práce patrí medzi najviac analyzované kategórie sociálneho učenia Cirkvi. Problematika ľudskej práce z pohľadu Božieho plánu je predmetom mnohých teologických úvah, pretože práca má osobitnú hodnotu a význam. Práca je zo všetkých Božích stvorení vlastná len človeku. Len človek môže pracovať. Len človek ňou napĺňa svoj život

Ilustračné foto

Najstaršie texty Biblie ukazujú na viacerých miestach prácu ako podstatnú časť života ľudí na zemi. Ako poukázal svätý pápež Ján Pavol II.: „Na začiatku ľudskej práce stojí tajomstvo stvorenia.“ Takže tesne po stvorení nachádzame prvé Božie príkazy týkajúce sa práce.

Už prvý príkaz, ktorý adresoval Stvoriteľ ľuďom, nesie v sebe požiadavku podmaniť si zem. (Gn 1, 28). Tento príkaz sa nám môže zdať paradoxný, pretože Boh v ňom neoznamuje človeku, že stvoril zem, aby mu slúžila, ale mu prikazuje, aby si ju podmanil. To znamená, že ľudia si majú podrobiť svet, ktorý stvoril Boh, svojou vlastnou činnosťou, teda svojou prácou. Tento Boží príkaz, nemá negatívny charakter, ako môžeme vidieť v  Dekalógu, ale je vysoko pozitívny. Práca má zušľachťovať nielen celý svet, ale aj človeka.

Príkazom podmaniť si zem sa človek podobá Bohu, ktorý je jeho Stvoriteľ. To si však vyžaduje, aby jeho práca mala znaky trvalo udržateľného rozvoja. Boh prvým ľuďom po stvorení svojím príkazom odovzdáva zem ako dar. Človek naň má odpovedať práve prácou, pretože ňou zem zveľaďuje a rozvíja.

Tým, že tento príkaz dostávajú prví ľudia, Adam a Eva, je cez nich odovzdaný celému ľudstvu. Keďže ide o pozitívny zmysel práce pre ľudí, môžeme už z tohto najstaršieho biblického posolstva dedukovať nielen povinnosť, ale aj právo každého človeka na prácu, ktorá je službou pre ostatných ľudí.

O práci sa píše vo všetkých knihách Starého zákona. Nachádza sa v rôznych podobách a súvislostiach. V 128 žalme znie jasne: „Keď sa budeš živiť z práce svojich rúk, budeš blažený a bude sa Ti dobre vodiť.“ (Ž 128, 2). Tento verš poukazuje, že Boh požehná manuálnu poctivú prácu človeka a odmení ho za ňu blaženosťou i dobrým životom.

V knihe Exodus sa popri práci zdôrazňuje aj právo na odpočinok. „Šesť dní konaj svoju prácu, siedmy deň odpočívaj, aby si mohol odpočinúť tvoj býk, osol a oddýchol si aj syn tvojej slúžky a cudzinec.“ (Ex 23, 12). Ale aj o tri kapitoly skôr v deviatom verši zaznieva s oddychom od práce jasný príkaz: „Šesť dní budeš pracovať a konať všetku jeho prácu. Siedmy deň je deň sobotného odpočinku pre Pána, tvojho Boha. Nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach. Veď Pán za šesť dní utvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich a siedmy odpočíval.“ (Ex 20, 9 – 11). Svätopisec poukazuje na to, že Boh po skončení stvorenia sveta siedmy deň odpočíval a Izraeliti majú nasledovať jeho príklad. Boh im prikazuje ukončiť všetku prácu tak, aby aj ich služobníctvo mohlo mať sobotný odpočinok. Tento príkaz potvrdzuje aj v knihe Levitikus, keď hovorí: „Šesť dní bude pracovať, siedmy deň bude deň slávenia sobotného odpočinku.“ (Lv 23, 3). Napokon je príkaz odpočinku od práce potvrdený v knihe Deuteronómium: „Zachovávaj deň sobotného odpočinku, aby si ho svätil, ako ti prikázal Pán, tvoj Boh! Šesť dní budeš pracovať a konať všetku svoju prácu. Siedmy deň je deň sobotného odpočinku pre Pána, tvojho Boha. Nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj vôl, ani tvoj osol, ani tvoj ostatný dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach, aby si tvoj sluha i tvoja slúžka odpočinuli ako ty.“ (Dt 5, 13 – 14).

Sociálny rozmer práce nachádzame v knihe Deuteronómium: „Neodopri prácu biednemu a chudobnému, či už je brat alebo cudzinec, ktorý býva s tebou v krajine a v tvojom bydlisku.“ (Dt 24, 14). V uvedenom texte Sväté Písmo jedinečným spôsobom ukazuje, že právo na prácu nie je len výsadou určitých skupín obyvateľstva, ale spoločnosť má vytvoriť podmienky na to, aby sa toto právo dalo realizovať pre všetkých. V súčasnosti sú to napríklad utečenci či migranti z iných krajín.

Zručnosť v akejkoľvek práci sa považovala za vzácny duchovný dar. Ten človeka pripravoval na zvláštnu službu Bohu. „Naplnil som ho Božím duchom, múdrosťou, chápavosťou a zručnosťou v každej práci, aby mohol vypracovať návrhy na spracovanie zlata, striebra a bronzu, opracúvať drahokamy na osadzovanie, vyrezávať drevo a konať akúkoľvek prácu.“ (Ex 31, 3 – 5).

Zrieknutie sa tvorivej ľudskej schopnosti, t.j. zrieknutie sa práce, má aj svoju odvrátenú stránku. Dala by sa ňou nazvať lenivosť. Starý zákon ju spomína na viacerých miestach. Najmä poučné knihy sú plné akýchsi smerníc, ktoré sa týkajú tejto problematiky, ktorá súvisí so zneužívaním sociálnej pomoci v nezamestnanosti. Kniha Prísloví tak stanovuje princíp autonómnej zodpovednosti. Každý človek, ktorý je schopný pracovať, si musí vlastnou prácou zabezpečiť aj svoje životné potreby. Ak tak nebude robiť, klesá v sociálnom rebríčku. „Cesta lenivca je sťaby tŕním zarastená, lež chodník robotných je vysypávaný.“ (Prís 15, 19). Podobné pravidlo nájdeme aj inde. „Duša lenivca je plná túžob, ale bezvýsledných, baženie usilovných sa však do sýtosti uspokojí.“ (Prís 13, 4). Alebo tiež: „Lenivec si neupečie svoj úlovok, lež usilovnosť človeka je vzácnym imaním.“ (Prís 12, 27).

Kniha Prísloví vyzdvihuje usilovnosť. Dáva ju do priameho protikladu s lenivosťou. „Lenivá ruka spôsobuje chudobu, kým ruka usilovných obohacuje.“ (Prís 10, 4). Podobne aj v 21. kapitole nájdeme konštatovanie, že plány usilovného vedú k zisku (Prís 21, 5). Možno teda konštatovať, že mnoho prísloví pranieruje lenivosť ako príčinu biedy a hladu. Naopak chváli usilovnosť, ktorá prináša úžitok.

 

Evanjeliá

Aj evanjeliá sa dotýkajú povolania človeka k práci. Evanjelista Matúš prináša Ježišove podobenstvo o hospodárovi, ktorý vyšiel viackrát za deň, aby povolal do svojej vinice robotníkov. „Dohodol sa s robotníkmi za denár na deň a poslal ich do svojej vinice. Keď vyšiel okolo tretej hodiny, videl iných postávať na námestí a povedal im:  Choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravodlivé. A oni šli. Znova vyšiel okolo šiestej a deviatej hodine a urobil tak isto. Keď vyšiel okolo jedenástej a našiel iných postávať, povedal im: Čo tu stojíte celý deň a zaháľate? Povedali mu: Keď nás nikto nenajal! Hovorí im: Choďte aj vy do vinice.“ (Mt 20, 2 – 7).

Kardinál Tomáš Špidlík parafrázuje pri tomto texte evanjelia svätého Jána Zlatoústeho, podľa ktorého je najväčším robotníkom Boh, ktorý vytvoril dielo obrovské, veľkolepé a podivuhodné. Ján Zlatoústy prirovnáva toto dielo k svadobnému stolu, ku ktorému Boh pozval človeka. Človek zatiaľ nie je svadobčanom, ale spolupracovníkom Boha, pretože dielo stvorenia ešte nie je dokončené. „Je to snáď preto, že by Bohu nestačili sily? To isto nie! Ale je to veľké privilégium pre človeka, že je povolaný k tomu, aby dielo veľkého Umelca dokončil.“ Človek je teda podľa kardinála robotníkom v Božej službe, ktorý mu zveruje svoju prácu.
Nájdeme však vzťah k práci aj v Ježišovom živote? Môžeme sa právom domnievať, že Ježiš veľkú časť života žil tak ako ľudia jeho doby. Teda manuálne pracoval. Hovorí nám o tom Lukáš v evanjeliu: „Vzmáhal sa v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí.“ (Lk 2, 51 – 52).

Pápež Pavol VI. v homílii v Bazilike Zvestovania Panny Márie v Nazarete v roku 1964 túto skutočnosť zdôraznil. „Nazaretský dom je škola, v ktorej začíname poznávať Kristov život,“ povedal s tým, že v ňom vidíme školu práce. „Ó nazaretský domov, dom Tesárovho Syna! Tu predovšetkým by sme chceli pochopiť a osláviť tvrdý, ale vykupujúci zákon ľudskej práce.“ Ježiš nám vo svojom rodičovskom dome ukázal príklad v každodennom živote práce. Dobre vykonanou prácou sa tak človek pripodobňuje Ježišovi, ktorý bol do 30-tich rokov svojho života obyčajným tesárom po vzore svojho otca svätého Jozefa.

 

Pavlove listy

Z pohľadu práce je dôležitým aj Druhý list svätého apoštola Pavla Solúnčanom. V ňom apoštol vyzýva k poriadnej a zodpovednej práci, pričom im za príklad dáva seba samého. „Veď sami viete, ako nás treba napodobňovať, lebo sme nežili medzi vami neporiadne,  ani sme nejedli niečí chlieb zadarmo, ale vo dne v noci sme ťažko a namáhavo pracovali, aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu. Nie že by sme na to nemali právo, ale chceli sme vám seba dať za vzor, aby ste nás napodobňovali.“ (2 Sol 3, 7 – 9). Pavol v liste zdôrazňuje univerzálny význam práce, pričom kladie dôraz na osobný príklad. Lenže apoštol ide ešte ďalej a Solúnčanom adresuje tvrdé slová. „Veď aj keď sme boli u vás, prikazovali sme vám toto: Kto nechce pracovať, nech ani neje.  Lebo počúvame, že medzi vami niektorí žijú neporiadne, nič nerobia, iba sa zháňajú za zbytočnosťami. Takýmto prikazujeme a vyzývame ich v Pánu Ježišovi Kristovi, aby pokojne pracovali, a tak jedli svoj chlieb.“ (2 Sol 3, 10 – 12). Tento text tak omnoho naliehavejšie vyjadruje sociálne princípy, ktoré formuloval Starý zákon. Biblia však nekritizuje ľudí, ktorí pracovať nemôžu a sú odkázaní na pomoc iných. Terčom kritiky Svätého Písma je parazitovanie na práci iných, ktoré má asociálnu povahu. Ide o problém, ktorý pretrváva do súčasnosti, keď mnohí, ktorí nechcú pracovať zneužívajú sociálny systém, čo je podvod a veľmi vážne porušenie sociálnej spravodlivosti.

Aj v Prvom liste Korinťanom Pavol zdôrazňuje podobne ako v liste Solúnčanom, že každý dostane odmenu podľa vlastnej práce. (1 Kor 3, 8). Aj tých, ktorí nepracovali poctivo, ale okrádali iných, apoštol Pavol nabáda, aby svoj život zmenili a zarábali si vlastnými rukami, aby sa mali o čo rozdeliť s núdznymi (Ef 4, 28), pretože nestačí len prestať kradnúť, teda páchať hriech, ale potrebné je aj konanie dobra. Teda zlodej, ak zmenil svoj život, musí pomáhať tým, ktorí to potrebujú.

 

Pohľad sociálneho učenia Cirkvi

Teologická náuka o ľudskej práci je založená na koncepcii ľudskej dôstojnosti. Z nej vychádza encyklika Jána Pavla II. Laborem exercens. Pápež v nej zdôrazňuje povolanie človeka stať sa v práci viac človekom. „Práca je dobrom človeka, dobrom jeho človečenstva – prácou totiž človek nielen pretvára prírodu a prispôsobuje ju svojim potrebám, ale sa aj realizuje ako človek, ba v istom zmysle sa stáva viac človekom.“ Ak mu je však práca odopieraná, dochádza k bezpráviu na dôstojnosti človeka. Preto je štát povinný vo svojej legislatíve vytvárať také podmienky, aby človek mohol uskutočňovať svoje právo na prácu. Toto právo vyplýva z práva a povinnosti človeka usilovať sa živiť seba a svoju rodinu, ako aj z povolania k účasti na Božom stvoriteľskom diele. Podľa svätého pápeža Jána Pavla II. je „úlohou inštitúcií čeliť nezamestnanosti, ktorá je v každom prípade zlom a v istom stupni sa môže stať skutočnou spoločenskou pohromou.“

Téme sociálneho zabezpečenia v prípade straty práce sa venoval pápež Ján XXIII. v súvislosti s právom človeka na zabezpečenia dôstojného spôsobu života. Tomuto právu zodpovedá povinnosť štátu umožniť jeho realizáciu. Štát má preto nezamestnaným vyplácať podporu, ktorá je nevyhnutná pre ich rodiny. Táto povinnosť je záväzná, pretože „vyplýva z najzákladnejšej zásady mravného poriadku v tejto oblasti, to znamená zo zásady všeobecného užívania statkov, alebo – jednoducho povedané – z práva na život a jeho udržiavanie.“ V kresťanskej sociálnej etike je toto právo priznané každému, bez ohľadu na jeho zaradenie do niektorej zo sociálnych skupín.

Špecifický prístup k riešeniu nezamestnanosti sa nachádza v encyklike Pia XI. Quadragesimo anno. Pápež v nej vyslovuje tézu, podľa ktorej kvôli dosiahnutiu vyššej miery zamestnanosti môže spoločnosť upravovať a znižovať mzdy pracujúcich. Pápež pritom vychádza z princípu sociálnej spravodlivosti. Svoje argumenty opiera o tvrdenie, že veľmi vysoké i príliš nízke platy sú príčinami nezamestnanosti. Ako píše pápež Pius XI. v encyklike Quadragesimus annus výška mzdy má umožniť sporenie, ale nemôže negatívne ovplyvniť možnosť nájsť si primeranú prácu pre čo najvyšší počet ľudí.

Pápež Ján Pavol II. sa zas v encyklike Laborem exercens venuje téme nezamestnanej inteligencie. Sleduje v nej novodobý trend, keď čoraz viac ľudí má prístup k vysokoškolskému diplomu a k vyššej kvalifikácii. Lenže tento trend je neraz sprevádzaný tým, že klesá dopyt po práci takýchto vzdelaných ľudí. Ján Pavol II. preto zdôraznil, že je povinnosťou spoločnosti zabezpečiť dostupnosť takých študijných odborov, ktoré vyžadujú opravdivé potreby spoločnosti.

V tejto encyklike tiež Ján Pavol II. pripomína povinnosť štátu, ktorý má dbať o zamestnanosť mladých, pretože tí si „po získaní kvalifikácie primeranou, kultúrnou, technickou a profesionálnou formáciou nemôžu nájsť zamestnanie.“ Z tohto dôvodu preto zažívajú sklamanie. Ak však štát neprijme opatrenia na zabezpečenie vyššej zamestnanosti mladých absolventov, nevyhnutne si pripraví vlastnú deštrukciu v budúcnosti.
Medzi skupiny, ktoré sú ohrozené nezamestnanosťou stále, v súčasnosti u nás i vo svete, patria ľudia bez vzdelania, či starší ako 55 rokov, ale aj slobodné, či rozvedené matky s nižším vzdelaním. Štát preto musí vytvárať podmienky na zvyšovanie kvalifikácie. V prípade starších ľudí je neraz nevyhnutné, aby zasiahol v ich prospech, aby teda pri prijímaní zamestnania, alebo jeho strate neboli diskriminovaní pre svoj vek.
Svätý Otec Ján Pavol II. v encyklike Laborem exercens tiež pripomína, že štát má právo, ale aj povinnosť bdieť nad plánovaním podnikov, aby zabezpečil zamestnanie pre všetkých. Pápež tu zastáva právo štátu na zásah do súkromnej sféry z hľadiska vyššieho, spoločného dobra. Podľa neho však v oblasti zabezpečenia práce neleží výhradná zodpovednosť len na bedrách štátu, ale svoje miesto tu musí mať aj spontánna iniciatíva jednotlivcov i skupín.

Ciele úplnej zamestnanosti sa však nemajú dosahovať samoúčelne. Ak hospodárstvo štátu nedisponuje dostatkom pracovných miest, vytváranie nových pracovných miest nie je v súlade so sociálnymi princípmi. To isté platí aj pre vytváranie miest, ktoré nikto nepotrebuje, alebo na ktoré nie sú peniaze. Právo na prácu teda znamená, že ľudia majú právo požadovať od štátu takú politiku zamestnanosti, ktorá sa čo najviac blíži k úplnej zamestnanosti tých, ktorí chcú pracovať.

 

Právo na odpočinok

Už vyššie je spomenuté prikázanie na svätenie soboty či nedele z pohľadu Biblie. Ide o príkaz, ktorý sa týka prerušenia práce. Ten však nie je samoúčelný. Ide o umožnenie zúčastniť sa pracujúcim na bohoslužbách, pre nás katolíkov na svätej omši. Nie je to len kultový aspekt. Právo na oddych či prerušenie práce súvisí so snahou postaviť hranicu proti zotročovaniu ľudí prácou. Čiže nielen oslava Boha, ale aj ochrana pracujúcich je dôvodom na požiadavku zavedenia sviatočného dňa.

Slovenskí katolícki biskupi na prvú adventnú nedeľu v roku 2016 adresovali veriacim pastiersky list o svätení nedele. Pripomenuli vtedy, že nedeľa, teda Deň Pána, je pre nás príležitosťou zastaviť sa, upriamiť pozornosť na Boha, ale nám aj pomáha nezabúdať na pôvod a zmysel ľudského života.

Prečo práve nedeľa má byť dňom odpočinku? Pretože nám pripomína deň Ježišovho zmŕtvychvstania. Nedeľa je zároveň odkazom na biblickú správu o stvorení sveta, po ktorom Boh na siedmy deň odpočíval.

Aj biskupi v pastierskom liste konštatovali, že kedysi bolo svätenie nedele na Slovensku bežné. „Dnes to tak, žiaľ, nie je. Mnohí v nedeľu pracujú, alebo chodia na nákupy – neraz na úkor návštevy chrámu. Vzniká tak atmosféra, v ktorej sa prežívanie sviatočného dňa nesviatočným spôsobom javí ako bežné a prijateľné, a to dokonca aj pre veriacich katolíkov. S tým však nemožno súhlasiť. Rešpektovanie tretieho Božieho prikázania aj dnes znamená zasvätenie nedeľného dňa, teda oddych od práce a vzdanie vďaky Pánovi prostredníctvom bohoslužby. Máme za čo Bohu ďakovať a máme ho za čo chváliť,“ zdôraznili biskupi v liste veriacim s tým, že každý človek potrebuje aj oddych od práce. Potrebuje totiž venovať čas svojej rodine. „V nedeľu by mala byť rodina spolu, nemalo by chýbať spoločné stolovanie počas obeda, u veriacich spoločná modlitba,“ zdôraznili biskupi.

„Musíme si uvedomiť, že prvou obeťou stierania rozdielov medzi pracovnými dňami a nedeľou –  je rodina,“ upozornili biskupi, podľa ktorých neprítomnosť otca a mamy počas nedele rodinu vždy ochudobňuje. „Kde chýba čas budovať medziľudské vzťahy, tam rodinné spoločenstvo zostáva vystavené rozličným nebezpečenstvám. Navyše dlhodobá, nepretržitá práca má aj svoje zdravotné dôsledky a je menej efektívna,“ dodali v pastierskom liste. Zároveň vyzvali veriacich, aby venovali nedeľu Bohu a rodine.

 

Viac článkov s náboženskou tématikou nájdete v kategórii Svetonázor.

Pošlite nám svoj príbeh s Bohom.

 

POTREBUJEME VAŠU POMOC
Všetci sme dnes kvôli koronavírusu v zlej situácii.
Hlavným správam
zásadným spôsobom klesli príjmy z reklamy.
O to viac preto dnes potrebujeme Vašu podporu.
Bez vašej pomoci nedokážeme prekonať toto obdobie.


č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Pošlite nám tip

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Závery vyšetrovania leteckej nehody stíhacieho lietadla MiG-29 sú už známe

Bratislava 11. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj)   Ministerstvo obrany (MO) SR už pozná závery vyšetrovania minuloročnej leteckej nehody vojenského stíhacieho lietadla MiG-29 pri Nitre Informovať o nich plánuje verejnosť v pondelok (13. 7.) minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO) spolu s náčelníkom Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR Danielom Zmekom,…

Stovky srbských demonštrantov sa snažili dostať do budovy parlamentu

Belehrad 11. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Darko Vojinovic)   Do budovy srbského parlamentu sa v piatok snažili dostať stovky demonštrantov, proti ktorým polícia zakročila slzným plynom. Demonštranti, ktorí neuposlúchli zákaz zhromažďovania sa na verejných miestach v čase šírenia nového koronavírusu, hádzali do policajtov pred parlamentom fľaše, kamene a petardy, čím chceli už…

Strana Hlas – sociálna demokracia chce vyzbierať podpisy na registráciu do 10. augusta

Bratislava 11. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Vznikajúca strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas) podpredsedu Národnej rady SR (NR SR) a bývalého premiéra Petra Pellegriniho chce vyzbierať podpisy potrebné na registráciu na Ministerstve vnútra SR do 10. augusta. Pre agentúru SITA to uviedol poslanec parlamentu a člen vznikajúcej strany Richard…

Indické bezpečnostné sily zabili na severovýchode krajiny šesť militantov

Naí Dillí 11. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Saurabh Das)   Šesť separatistov zahynulo v bojoch s indickými bezpečnostnými silami, ku ktorým došlo v sobotu v indickom štáte Arunáčalpradéš na severovýchode krajiny. Informovala o tom agentúra AFP Pri prestrelke utrpel zranenia aj jeden indický vojak, avšak jeho stav je stabilizovaný. K ozbrojenej potýčke…

Európsky parlament umožní urýchlenie vývoja vakcín proti ochoreniu COVID-19

Bratislava 11. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Sakchai Lalit)   Európsky parlament v piatok odobril dočasné uvoľnenie pravidiel v oblasti klinických skúšok s cieľom uľahčiť vývoj, schvaľovanie a dostupnosť bezpečných vakcín proti novému koronavírusu Legislatívny návrh z dielne Európskej komisie, ktorý by mal pomôcť urýchliť vývoj vakcín a liekov proti ochoreniu COVID-19, poslanci…

Donald Trump zrušil trest pre dlhodobého spojenca Rogera Stonea

Washington 11. júla 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Manuel Balce Ceneta)   Americký prezident Donald Trump zrušil trest pre svojho dlhodobého bývalého poradcu a spojenca Rogera Stonea, ktorý mal ísť na 40 mesiacov do väzenia. Súd ho už v novembri uznal vinným z klamania Kongresu, obštrukcií a ovplyvňovania svedkov Šesťdesiatsedemročný Stone si mal začať…

Nezaradenie Slovenska medzi bezpečné krajiny pre Spojené kráľovstvo nepovažuje rezort diplomacie za opodstatnené

Bratislava 11. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Matt Dunham)   Nezaradenie Slovenska medzi bezpečné krajiny pre Spojené kráľovstvo nepovažuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ) za opodstatnené. Agentúru SITA o tom informoval tlačový odbor rezortu diplomacie. Slovenská diplomacia už v Londýne aj v Bratislave opakovane intervenovala s cieľom prehodnotiť britský postoj.…

Eugen Jurzyca: Musíme prihliadať na rozumné vynakladanie peňazí daňových poplatníkov

Bratislava 11. júla 2020 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Slovenský europoslanec Eugen Jurzyca (SaS) tento týždeň podal otázku na Komisiu, v ktorej sa pýtal na efektívnosť Európskej zelenej dohody. Jurzyca verí, že klimatické zmeny treba zmierňovať, no treba prihliadať aj na rozumné vynakladanie peňazí daňových poplatníkov, informuje Ondrej Šprlák, hovorca SaS Podľa OECD medzi…

Na Slovensku v piatok pribudlo 23 prípadov ochorenia COVID-19

Bratislava 11. júla 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR–Milan Kapusta)   V piatok (10. 7.) na Slovensku pribudlo 23 prípadov nákazy novým koronavírusom. Celkovo krajina doteraz eviduje 1893 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webovej stránke covid-19.nczisk.sk Z 23 nových prípadov je osem z Bratislavského kraja…

Sudán schválil zákon, ktorý kriminalizuje ženskú obriezku

Chartúm 11. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixnio)   Sudánska vláda v piatok schválila zákon, ktorý kriminalizuje ženskú obriezku. Informovalo o tom tamojšie ministerstvo spravodlivosti, na ktoré sa odvolala agentúra AFP Vláda v Sudáne schválila sériu zákonov vrátane kriminalizácie stáročnej tradície známej ako ženská obriezka (mrzačenie ženských pohlavných orgánov), ktorá "podkopáva dôstojnosť žien",…

Minister obrany Jaroslav Naď: Pre Slovensko je prítomnosť amerických vojakov v Európe kriticky dôležitá. „#We are NATO“

Bratislava 11. júla 2020 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Nový ministrer obrany Jaroslav Naď vyhlásil, že pre Slovensko je kriticky dôležité, aby americkí vojaci boli prítomni v Európe Naď sa najnovšie pochválil svojou návštevou v susednom Poľsku, kde sa stretol s ministrom zahraničných vecí Poľska Jacekom Czaputowiczom a predsedom Výboru pre národnú…

Biela, sivá, čierna ekonomika… to všetko je prekonané. Vitajte v časoch modrej ekonomiky!

Bratislava 11. júla 2020 (HSP/Foto:Pixabay)   Tento článok nebol financovaný z európskych fondov, Operačný program hoaxy a hybridné hrozby Čierna ekonomika – všetci sme sa s týmto termínom už stretli. Je to označenie ilegálneho, kriminálneho podnikania, ktoré existuje mimo oficiálnych pracovnoprávnych, daňových, etických, environmentálnych či iných štandardov a štruktúr. Opak…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Liberálne šialenstvo , alebo likvidácia bielej rasy napreduje a zrýchľuje . Toto chceme aj u nás ?

Británia : Vrcholný anglikánsky arcibiskup tvrdí, že Ježiš bol černoch. Podľa nového arcibiskupa z Yorku je Anglická cirkev "príliš biela," zatiaľ čo "Ježiš bol černoch."Stephen Cottrell v rozhovore pre Sunday Times pochválil hnutie - Na čiernych životoch záleží (BLM) - a povedal, že jeho inaugurácia tento týždeň ako belocha nahrádzajúceho…

Ostrieľaní petíciami v Nitre škrtíme HAZARD už na celoštátnej úrovni.

Povedomie o negatívnych dopadoch hazardu sa našťastie zlepšuje. Je známe, že patologické hráčstvo má zničujúci dôsledok na osobnosť hráča i jeho rodinu. Hranie hazardu už po niekoľkých epizódach spôsobuje nelátkovú závislosť podobnú drogovej - i s následným kriminálnym získavaním peňazí na hru. Takýchto hráčov je potrebné liečiť v špecializovaných zariadeniach,…

Buď nám EÚ slúži, alebo nám chce vládnuť. Na to, aby nám EÚ vládla, ju nepotrebujeme.

Rovnako to platí pre NATO. Buď nám slúži, alebo nám diktuje, vynucuje si rozhodnutia v záujme veľkých členov. Vtedy nám vládne. Platí to isté, čo je v nadpise pre EÚ. V skutočnosti nám cez EÚ vládne nadnárodná oligarchia, euroúradníci sú len vykonávatelia záujmov nadnárodnej oligarchie, mafie. Už som v minulosti napísal, že najviac ľudského…

Čaká nás Jalta 2 a Norimberg 2 po víťazstve sveta nad liberalizmom?

Po výhre Trumpa v USA 11/2020 dôjde k totálnej porážke liberalizmu. Kreditno-finančná globalizácia skončí a bude nutné nastoliť nový svetový poriadok na nasledujúcich pár desiatok rokov. Za stôl Jalta 2 si sadnú víťazi a budú mať morálne právo sa vysporiadať s tým čo nás čaká. Budú to tí čo sa vysporiadajú s liberálno-fašistickou svoločou a sú…

Pán premiér Matovič používate svoj rozum alebo niekoho iného?...

Z nejakého neidentifikovateľného dôvodu nám stúpajú počty nakazených na Covid 19. Ozaj,  je to náhoda alebo zámerný plán? Prikláňam sa k tomu, že nejde o náhodu, ale o plánované obmedzovanie občanov z dôvodu plánovaného vyhlásenia druhej vlny tzv. pandémie. Premiér Matovič po svojom predchodcovi Pellegrinim dostal do vienka veľmi solídny základ pre boj s Covidom 19.…

O ponižovaní žien emancipáciou

Žena nie je len vzhľadom, ale aj podstatou svojho vnútorného nastavenia úplné iná, než muž. Je jemnejšia a citlivejšia. A práve v tom je jej sila a veľkosť, pretože prostredníctvom svojej jemnosti a citlivosti je schopná vnímať realitu oveľa jemnejšieho charakteru, než dokáže muž.  

TopDesat

Akú farbu má Slnko pri západe z pohľadu ostatných planét vo vesmíre?

0

Pohľad na zapadajúcu ohnivú guľu na nebi je jedinečným pôžitkom našej existencie na Zemi. Aké farby sa ale objavujú na iných planétach v slnečnej sústave pri západe Slnka? Odpoveď závisí od planéty. Na takom Marse slnečné lúče vychádzajú a zapadajú s modrou žiarou. Podľa vedcov sa pri západe slnka mení obloha…

Rastliny dokážu absorbovať malé kúsky plastov prostredníctvom koreňov

0

Problémami plastického znečistenia netrpí iba morský život. Nový výskum zdôraznil, že nanoplasty môžu byť absorbované a internalizované rastlinnými bunkami prostredníctvom koreňov. Aj keď stále nie je jasné, či to má vplyv na úrodu plodín alebo bezpečnosť potravín, preukázalo sa, že absorbcia nanoplastických častíc znižuje biomasu rastliny. To znamená, že zdravie rastlín…

Čínsky faraón Š´-chuang-ti (2.časť)

0

Pokračujeme druhou časťou článku o prekrásnej hrobke zakladateľa dynastie Čchin, ktorá ukrýva ešte stále rozprávkové poklady a záhady, ktoré priťahujú historikov a archeológov z celého sveta. Š´-chuang-tiovi kamenní bojovníci, náhodne nájdení v roku 1974, keď skupina dedinčanov kopala studňu vzdialenú len 1,5 kilometra smerom na východ od pahorka, ktorý údajne ukrýva kráľovskú hrobku, mali slúžiť…

Skutočný príbeh: Princ Philip mal ťažké detstvo

0

Najdlhšie slúžiaci britský monarcha, princ Philip, oslávil tento mesiac 99 rokov. Stále sa usmieva, aj keď v priebehu rokov prišiel o rodinu, zápasil s peniazmi a obetoval veci, ktoré najviac miloval, od svojej kariéry až po priezvisko. Grécke korene a rodinné problémy

Na Neptúne a Uráne naozaj môžu pršať diamanty

0

Urán a Neptún sú pre nás „pozorovateľov“ známi ako ľadoví obri, ale pod ich chladným povrchom sú teploty a tlak také vysoké, že dochádza k neuveriteľným fyzickým reakciám. Vedci sa domnievajú, že tam môžu pršať diamanty. Experimentálne dôkazy o tom, že k tomuto zvláštnemu fenoménu môže skutočne dôjsť, sa uvádzajú v správach z prírody. Vedci použili lineárny…

Železná maska: Nevyriešiteľná záhada? 1. časť

0

Počas panovania kráľa Slnko bol v Bastile záhadný väzeň, ktorý mal tvár ukrytú pod maskou a nikto ju nikdy nevidel. Nikto ho ani nevolal po mene. Jeho a identita a dôvod, pre ktorý sa tam dostal, naďalej zostávajú záhadou. Napriek tomu je pár vecí omnoho jasnejších. Pozrime sa na ne spoločne v rámci článku železná…

Vo svete IT

Huawei potvrdzuje dostupnosť EMUI 10.1 pre 11 modelov smartfónov, ktoré sú dostupné v západnej Európe

0

Spoločnosť Huawei prostredníctvom svojich oficiálnych stránok prezrádza zoznam smartfónov, ktoré môžu očakávať aktualizáciu s nadstavbou EMUI 10.1 v západnej Európe. Na zozname je celkovo 11 zariadení. EMUI 10.1 môžete očakávať pre tieto smartfóny Spoločnosť Huawei prezrádza, pre ktoré smartfóny bude postupne uvoľnená aktualizácia prinášajúca nadstavbu EMUI 10.1, pričom v prípade…

Xiaomi Mi Band 4 je najlepšie predávaným fitness náramkom na svete. Máte ho aj Vy?

0

Spoločnosť Xiaomi prostredníctvom sociálnej siete Twitter oznámila ďalší veľký úspech. Podľa dát spoločnosti Canalys, Mi Band 4 je najlepšie predávaným fitness náramkom na svete. Spoločnosť Canalys k tomuto záveru došla na základe analýzy dát medzi 3. kvartálom 2019 a 1. kvartálom 2020.  Bohužiaľ však, zatiaľ nespresnila presný počet predaných  kusov…

Ktoré Samsung telefóny sú softvérovo ešte podporovanými zo strany spoločnosti? Je medzi nimi aj Váš?

0

Spoločnosť Samsung patrí v našich končinách medzi najpopulárnejších predajcov smartfónov, ktorý pokrýva približne jednu tretinu trhu. V súčasnosti predáva desiatky modelov smartfónov, pričom niektoré z nich sú po softvérovej stránke ešte podporovanými, a iné zas nie. A práve preto Vám prinášame aktuálny prehľad softvérovo podporovaných zariadení, ktoré dostávajú na mesačnej,…

NASA chce chrániť kozmické telesá. Prijala opatrenia hovoriace o zabráneniu kontaminácie vesmírnych telies

0

Americká vesmírna agentúra NASA odhalila nové nariadenia, ktoré budú slúžiť na ochranu Mesiaca a Marsu pred možnou kontamináciou. Dva nové nariadenia boli predstavené 9. júla a upresňujú nové štandardy pre ľudské, či robotie misie. Tieto nariadenia vznikli za účelom zabránenia akýmkoľvek biologickým kontamináciám, ktoré by v konečnom dôsledku mohli zabrániť…

Pozrite sa na začiatky programu Apollo, ktorý nás dostal na Mesiac a na jeho najikonickejšie misie

0

Misie Apollo boli projektom americkej NASA, ktorý dostal prvých ľudí na Mesiac. Projekt trval od 60. do ranných 70. rokov. Úspech misie Apollo 11, v roku 1969, znamenal definitívnu porážku Sovietskeho zväzu v takzvanom „vesmírnom závode.“ Na povrchu mesiaca bolo vďaka NASA doteraz 12 ľudí Apollo program sa skladal z 11…

Xiaomi Haylou LS02 sú kombináciou podareného dizajnu, skvelej ceny a množstva funkcií

0

Spoločnosť Xiaomi, respektíve jej podznačka Haylou, len nedávno predstavila nové inteligentné hodinky Haylou LS02, ktoré na medzinárodných trhoch vystupujú aj pod označením Haylou Smart Watch 2. V poradí druhá generácia dostupných hodiniek, ktoré sa náramne svojim vzhľadom podobajú na drahé Apple Watch, ponúka viacero technických a dizajnových vylepšeniami, ktoré si…

KAMzaKRÁSOU

Vyberavosť v jedle u detí: Čo s ňou robiť podľa nových štúdií?

0

Ani vaše dieťa nezje všetko, čo mu naložíte na tanier? Vyberavosť v jedle u detí riešia mnohí rodičia, a preto sa ňou zaoberajú aj odborníci. Čo zistili?

Kde sa okúpať na strednom Slovensku? Máme pre vás niekoľko tipov!

0

Kde sa okúpať na strednom Slovensku? Možností je naozaj veľa. Aquaparky, kúpaliská a nezaostávajú tiež jazerá, rekreačné strediská. A aké sú ceny?

Najväčšie beauty a módne prešľapy: Pozor na tieto FAUX PAS!

0

Čo môžeme považovať za najväčšie beauty a módne prešľapy v tejto dobe? Čo si iný všímajú najviac a na čo si dávať veľký pozor? Zistite to!

Čo s bohatou jahodovou úrodou? Máme skvelé tipy, ako spracovať jahody

0

Čo s čerstvými jahodami a kedy ich mraziť? Keď hľadáte najlepšie spôsoby, ako spracovať jahody, tak sa inšpirujte. Zistite, čo všetko sa z nich dá pripraviť.

Domáci hummus 5-krát inak: Skúsiš cviklový, pikantný či sladký?

0

Domáci hummus je vraj ten najlepší, dozaista sa mu nevyrovná ten z obchodu. Treba však vyskúšať aj iné varianty tejto chutnej nátierky. Máme pre vás 5 tipov!

Kde sa okúpať na západnom Slovensku? Prinášame ti prehľad i s cenami

0

Letné kúpaliska, rekreačné strediská, aquaparky, vodné nádrže, termálne bazény - ktoré stoja za návštevu? Kde sa okúpať na západnom Slovensku? 

Svetlo sveta

Z globálneho otepľovania sa stalo falošné náboženstvo. Svetoznámy aktivista sa ospravedlnil.

0

Popredný svetový aktivista v boji proti globálnemu otepľovaniu sa ospravedlnil svetovej verejnosti “za paniku, ktorú za posledné rokoy tejto oblasti enviroaktivisti spôsobil.” Týmito slovami Michael Shellenberger charakterizoval to, čo sa v tejto oblasti deje. Shellenberger poukázal na obrovské finančné zdroje, ktoré sa dostávajú enviroaktivistom a medzičasom jeho článok bol z…

Svätý Otec František v júlovom úmysle pozýva k modlitbe za rodiny

0

Modlime sa, „aby bolo dosť ľudí, ktorí budú s láskou, úctou a dobrými radami sprevádzať rodiny“. To je modlitbový úmysel pápeža Františka na mesiac júl. Svätý Otec zároveň upozorňuje, že rodiny potrebujú osobitnú ochranu zo strany štátov. V krátkom videu Apoštolátu modlitby Svätý Otec v španielčine hovorí: „Rodina potrebuje byť chránená. Je mnoho…

Kardinál Pell sa rozhodol vydať knihu zo súdneho procesu

0

Kardinál Pell sa rozhodol uverejniť knihu myšlienok a spomienok, ktorá vznikla počas jeho 13 mesačného väzenia. Kardinál Pell sa stal obeťou vyfabulovaného procesu zneužívania. Proces bol pozorovateľmi definovaný ako nespravodlivý. V roku 2017 mala byť zaznamenaná výpoveď, podľa ktorej údajne arcibiskup Pell v katedrále Melbourne mal zneužiť chlapca v sakristii kým celý kostol bol…

V Spišskej Kapitule vysvätili nového pomocného biskupa Jána Kuboša

0

Spišská diecéza má nového pomocného biskupa. Stal sa ním rodák z Nižnej na Orave, doterajší farár a dekan v Kežmarku Mons. Ján Kuboš, ktorého do funkcie menoval v marci Svätý Otec František (25. 3. 2020). Vysvätili ho dnes vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.…

Nemecko 30 rokov financovalo pedofilný projekt na zneužívanie detí

0

Systematicky organizovaný pedofílny projekt, kedy deti bez domova boli dávané do domácnosti pedofilov, ktorí ich mali vychovávať a sexuálne zneužívať ako súčasť údajného výskumu, len dokazuje legalizáciu pedofílie v kruhu svetových elít. Diabolský experiment, ako ho v súčasnosti nazývajú, sa začal realizovať v roku 1970 tzv. Kentlerov projekt, ktorý mal dokázať, že aj pedofilní…

Predstaviteľ Black lives matter vyzval na zhodenie sôch Ježiša Krista

0

Hnutie Black lives matter naberá čoraz silnejšie kontúry rasistického hnutie, ktoré nenávidí ľudí bielej farby pleti. Vo Francúszku dokonca likvidujú sochy vojnového hrdinu a zakladateľa Piatej francúzskej republiky Charlesa de Gaulla s označením, že je rasista. Bol to práve de Gaulle, na ktorého bolo spáchaných osem atentátov z radov stúpencov kolonializmu a de Gaulla…

Armádny Magazín

Nemecko nakupuje nové špionážne lietadlá ako náhradu za zrušený projekt Triton

0

Nemecko, 11. júl 2020 (AM) - Nemecká vláda schválila finančné prostriedky vo výške 847 miliónov dolárov na obstaranie troch lietadiel Bombardier Global 6000, ktoré sa použijú na spravodajské, dozorné a prieskumné služby (ISR) - uviedol Scramble Magazine.   Rozhodnutie o kúpe nového lietadla Global 6000 prichádza potom

„Američania vyhlásili, že sú najchytrejší“: Kedmi odhalil podrobnosti o najväčšom zlyhaní amerických spravodajských služieb

0

Izrael, 11. júl 2020 (AM, Vesti) - Izraelský politológ Jakov Kedmi povedal, že najväčšiemu teroristickému činu vo svetovej histórii, ku ktorému došlo 11. septembra 2001 v Spojených štátoch, sa dalo zabrániť, ale zlá koordinácia amerických spravodajských služieb neumožňovala prijať všetky potrebné preventívne opatren

Srbsko sa pochválilo novými bezpilotnými leteckými prostriedkami Cchaj Chung (Rainbow) CH-92A z Číny

0

Srbsko, 11. júl 2020 (AM, warspot) – Srbsko sa pochválilo prvou dodávkou nedávno získaných bezpilotných leteckých prostriedkov (dronov) z Číny. 5. júla 2020 oznámila tlačová služba Ministerstva obrany

Ruský analytik: Prehliadka na Červenom námestí bola paškvil nie demonštrácia vojenských možností Ruska. Video

0

Rusko, 11. júl 2020 (AM) - Ruský analytik V.V.Pjakin vo svojom poslednom komentári ohodnotil vonkajšiu zložku prehliadky na Červenom námestí z pozície demonštrácie vojenských možností Ruska a jeho potenciálu k rozvoju smerom k suverenite.   Pjakin: Z hľadiska teórie riadenia je konanie prehliadky

Sovietska S-75 pochovala americký "super bombardér". Video

0

USA, 10. júl 2020 (AM) - V polovici 20. storočia vyvinuli v USA mimoriadne rýchly bombardér B-58 Hustler. Tento na svoju dobu inovačný stroj nebol ideálny. Nad jeho chybami ale privierali oči, kým nebola v ZSSR vyvinutá nová raketa zem

60 ruských bojových vozidiel Terminator-2 získala Alžírska armáda

0

Alžírsko, 10. júl 2020 (AM) - Rusko dodalo do Alžírska „60 obrnených vozidiel" protitankovej obrany BMPT-72 Terminator-2 na základe zmluvy zahŕňajúcej „stovky" vozidiel tohto typu, informoval alžírsky vojenský spravodajský server Menadefense. Súčasťou dodávky bol aj simulátor pre výuku pilotovania týchto vozidiel, aby sa zjednodušil proces

Tvoja Svadba

Metalické doplnky vo svadobnej výzdobe: Stavíš aj ty na tento trend?

0

Nesmieme zabudnúť na sladký vrchol vášho veľkého dňa – svadobnú tortu. Správnou kombináciu farieb a ozdôb môžete dosiahnuť priam majstrovské dielo. Metalické torty sú veľmi elegantné a zaujmú na prvý pohľad. Ak nie ste zástancom klasiky a hľadáte niečo modernejšie, určite vsaďte na svadobnú tortu so zlatými pásmi, s rôznymi…

Neónové nápisy na svadbe: Horúci trend, ktorý musíš mať aj ty!

0

Neónové nápisy sú jedným z najhorúcejších svadobných trendov tohto roku. Dokážu krásne oživiť každú svadobnú výzdobu. Necháte sa aj vy inšpirovať?

Ako využiť jutovinu na svadbe? Inšpiruj sa tými najlepšími nápadmi!

0

Je to najhorúcejší trend, ktorý je v kurze už nejaký ten rok. Ako využiť jutovinu na svadbe a mať dokonalú rustikálnu svadbu? Inšpirujte sa skvelými nápadmi!

TOP vychytávka na rozlúčku so slobodou: Bez tohto sa nezaobídeš!

0

Posledná možnosť, ako sa pred svadbou odreagovať a užiť si ten najlepší večer. Pred opicou vás zachráni táto TOP vychytávka na rozlúčku so slobodou!

Tmavá svadobná výzdoba: Necháš sa zlákať týmto svadobným trendom?

0

Neexistuje žiadna elegantnejšia farba ako čierna. Ak chcete pridať vášmu svadobnému dňu nádych sofistikovanosti, potom táto farba, ale i tmavé odtiene, sú tým najlepším riešením. Samozrejme, nemusíte mať čiernu farbu vo všetkých aspektoch vašej svadby, nie sme si istí, či by aj niekto chcel mať čierne kvety a i rúž na perách, stuhy na stoličkách a ešte aj…

Dekorácie z balónov: Svadobný trend roku 2020, ktorý ťa dostane!

0

Dekorácie z balónov sa nám väčšinou spájajú s oslavou narodenín. Tohtoročným hravým a zaujímavým svadobným trendom sú práve dekorácie z balónov.

Tvoje Zdravie

Otrava slnkom verzus spálenie: Ako ich rozoznať a ako sa im vyhnúť?

0

Príliš dlhý a nechránený pobyt na slnku môže vyvolať oveľa viac ako len obyčajné spálenie pokožky. Otrava slnkom je totiž úplne reálna. Ako sa prejavuje?

Trápi ťa alergia na prací prostriedok? Možno robíš túto chybu!

0

Ako sa prejavuje alergia na prací prostriedok? Prečo k nej dochádza a ako jej predísť? Zistite všetko dôležité o praní a pracích prípravkoch v článku!

Čím nahradiť maslo? Čo použiť pri pečení a čo natrieť na chlieb?

0

Čím nahradiť maslo v rôznych receptoch a pokrmoch? Čo si okrem neho natrieť na chlieb? V článku si predstavíme rozličné zdravšie náhrady klasického masla.

Ako ušetriť na vitamínoch a ako si ich vybrať správne?

0

Niektorí ich užívajú preventívne a niektorí ich užívajú pre podporu zdravia alebo krásy. Ako ušetriť na vitamínoch a výživových doplnkoch a znížiť tak nálady?

TOP 7 dôvodov, prečo jesť egreše: Rastú aj vo vašej záhradke?

0

Viete, prečo jesť egreše? Aké vitamíny či živiny obsahujú a na ktoré systémy ľudského tela majú blahodarný vplyv? Objavte jedinečné účinky chutných egrešov!

Ako si doplniť horčík? Správnou voľbou je týchto 7 potravín!

0

Medzi najlepšími zdrojmi cenného horčíka si dozaista nájde miesto v prvom rade tmavá listová zelenina. Aby nášmu telu nechýbal horčík, vhodné je pravidelne si dopriať napríklad špenát. Zabúdať však netreba ani na ďalšie druhy listovej zeleniny, napríklad rukolu, kel či mangold. Okrem toho sú tieto potraviny i zdrojom viacerých vitamínov…