Blahoslavený Karol, gróf Flanderský, výprav križiackych proti mohamedánom sa zúčastnil i na znovudobytom hrobe Ježiša Krista, Boží dotyk pocítil

Kodaň 16. júla 2017 (HSP/Foto:HSP)

 

Blahoslavený Karol bol syn sv. Kanuta, kráľa dánskeho. Keď jeho otec roku 1086. smrťou mučeníckou zomrel, matka Adelhaida musela hľadať útočište u svojho otca Róberta, grófa Flanderského. Na dvore tohto chrabrého kniežaťa bol Karol nábožne vychovaný. Róbert starší, panujúci gróf Flanderský, zomrel roku 1094 a po ňom stal sa panujúcim grófom jeho syn, strýc Karlov, Róbert mladší.

Na snímke Blahoslavený Karol Flanderský

Toho času chystali sa kresťanské národy k velikánskemu podujatiu. Svätá zem, ktorú Spasiteľ predrahou krvou posvätil bola už dávno predtým upadla pod mohamedánske jarmo, ťažké, ale predsa znesiteľné. Lež noví vtedajší panovníci počali zrazu putujúcich na sväté miesta kresťanov zajímať do krutého a celoživotného otroctva. Z toho počal rozliehať sa nárek nad trýznenými kresťanmi celou Európou a denne zmáhať sa túžba, vymaniť Svätú zem spod krutej moci mohamedánskej. Roku 1095,  dňa 19. novembra bol vtedy vydržiavaný chýrny snem cirkevný v Clairmonte, kde pápež Urban II. a pustovník Peter ohnivou rečou vyzvali zhromaždených rytierov, vydobyť Svätú zem a povstať k obrane trpiacich v otroctve bratov kresťanských. Na tieto reči zvolali zhromaždení rytieri:

„To vôľa Božia, poďme!“

Tu si ihneď radom pripli červený kríž na prsia, aby dokázali, že ho i sami v úcte držať i príslušnú mu úctu u neveriacich vydobyť sú hotoví, ak toho treba, cenou vlastnej krvi. Róbert, panujúci gróf Flanderský, bol prvý medzi križiakmi. Opustil doma ženu s maloletým synom i všetko čím vládol, a išiel ta do Svätej zeme, kde hlavne pri dobytí mesta Antiochie a Jeruzalemu vyznačil sa veľmi hrdinským duchom i víťazným mečom nad nevercami.

Blahoslavený Karol, aj keď ešte len dorastajúci mladík, nechcel predsa zaostať za druhými rytiermi. Chopil sa zbrane tiež a tiahol do poľa na obranu sv. kríža. Tam u Jeruzalemu bojoval tak zmužile, akoby bol chcel mladistvý svoj život obetovať Bohu na oslavu mena Spasiteľovho. Zachránený však rukou Božou, vrátil sa šťastne zo Svätej zeme domov i so strýkom svojím Róbertom, mnoho znajúc vyprávať predovšetkým o vydobytí mesta Jeruzalemu, ktoré sa stalo roku 1099 dňa 13. júla.

Roku potom 1112. vymenoval Róbert syna svojho Balduina za svojho nástupcu a usnul v Pánu. Balduin panoval vo Flandrii len za krátko a nemajúc potomka, ustanovil roku 1119 za svojho nástupcu Karola, i zomrel. Takto sa stal Karol bohatým i mocným kniežaťom. Pri tom však nerobil tak, ako mnohí zámožní a veľkí páni, ktorým málo išlo o blaho a utrpenie svojich poddaných. Lež ako náhle nastúpil vládu, za prvú povinnosť si pokladal, pracovať všemožnými prostriedkami na blahu svojho ľudu. Súc bohatý, zmiernil dane a poplatky, a keď ešte k tomu nastal hlad i drahota, odpustil ich celkom. Zvlášť mu ležali na srdci chudobní, ktorí nespôsobní boli vyrábať si každodenný chlieb, alebo čo nie vlastnou vinou vyšli na mizinu. Nachádzajúc v dobročinnosti pravú radosť, udeľoval almužny obyčajne sám. I vydal sa často tak, že nemal viac čo rozdať. Vtedy odpredal jednu i druhú drahocennú šatu a utŕžené peniaze rozdal úbohým. Lebo keď počas vojny dostalo sa mu šťastia pomodliť sa vo znovu dobytom Jeruzaleme na hrobe Ježiša Krista, tam on porozumel a vryl si hlboko do srdca slová, ktoré bol Spasiteľ hovoril, že:

„Čokoľvek učinili ste najmenšiemu z mojich, mne ste učinili.“

A preto slúžiac chudobným, chcel tým slúžiť samému Ježišu Kristu. v meste Yperu rozdal raz 7800 pecňov chleba medzi chudobných. Bez potešenia neprepustil nikoho, vyznávajúc takto skutkom slová sv. Pavla:

„Kto z vás omdlieva, že by i ja neomdlieval s ním?“

On cítil útrapy chudobných a preto najväčšou radosťou mu bolo, stierať žalostné slzy a zamieňať ich s radostnými, pamätajúc vždy verne na slová sv. Písma:

„Kto skúpo rozsieva, skúpo i žať bude, a kto rozsieva hojne, hojne bude i žať,  lebo čokoľvek rozsieva človek, to bude i žať, kto rozsieva v tele, ten z tela žať bude porušenie, kto však rozsieva v duchu, ten z ducha žať bude život večný. Neustávajme teda dobre činiť, lebo časom svojim budeme zároveň neprestajne žať.“

Avšak Karol nie len sám vykonával toľko dobrého, lež i dvoranov a úradníkov napomínal k podobnému milosrdenstvu, ostro im nakladajúc, ujímať sa zvlášť núdznych vdov a sirôt a žiadneho z poddaných neutlačovať. Ak počul, že ktorý veľmož poddaného svojho utlačuje, nemeškal nikdy prísne ho potrestať. Láskavosť jeho ku blížnym dosiahla najvyššieho stupňa roku 1125, počas veľkého hladu, ktorý toho roku panoval po celej Európe. Pri tejto príležitosti v sídelnom svojom meste a vo vlastnom paláci rozdával 113 chudobným po pecni chleba od veľkonočného pôstu až do žatvy, a iným udeľoval obilie so sýpok. Každodenne až do svojej smrti roku 1127, zašatil jedného chudobného, pred očami majúc slová Spasiteľove :

„Nahý som bol a zaodeli ste ma.“

Pri všetkých svojich mnohých prácach neopomenul nikdy slyšať svätú omšu a nedal sa zdržať žiadnym počasím, ani žiadnou inou akoukoľvek dôležitou prácou, lebo dobre vedel, že touto najsvätejšou obeťou nadobúda si najbohatšieho požehnania. S najväčšou pobožnosťou a s vrúcnou láskou pristupoval ku stolu Pána, aby sa posilnil chlebom života. Aj keď ho každý napospol miloval a ctil, on predsa vždy ostal zo srdca ponížený a pokorný, lebo tešilo ho, keď ho kto upozornil na jeho chyby. Zvlášť kňazov a biskupov prosieval, riecť mu len bez obalu, keď by čo karhania hodného na, ňom spozorovali. Lichotníkov, ktorí i najlepších pánov často ku zlému zvádzajú, netrpel na svojom dvore. Kňazov vysoko si vážil považujúc ich za sluhov Božích a rozdávačov tajomstiev  jeho. Preto ich oslobodil od všetkých poplatkov, hájil práva a slobody ich, a prísne trestal každého kto im činil krivdu alebo ich urážal.

Chýr o zvláštnych cnostiach Karlových rozniesol sa celou Európou, preto keď Balduin II,  roku: 1123. do zajatia u mohamedánskych nevercov upadol, ponúkli jemu hodnosť kráľa Jeruzalemského, a po smrti Henrika I. chceli ho podobným spôsobom vyvoliť za cisára nemeckého. On však, odhodlaný len ľudu svojmu žiť, poďakoval sa za čestné ale túto ponuku a ostal medzi svojimi vo Flandrii.

Jak mierny a tichý, tak bol zároveň i udatný a chrabrý. Normanov, napadnuvších jeho zeme, porazil víťazne a zahnal. Takýmto spôsobom žili poddaní jeho v stálom pokoji, lebo dobrý Karol ostražite sa staral o nich. Jedno to, že bez ohľadu konal spravodlivosť, neľúbilo sa mnohým veľmožom, dychtiacim a číhajúcim po majetku cirkevnom, najväčší však jeho nepriateľ bol Bertulf, ktorého raz prísne bol potrestal preto, že proti všetkému právu oboril sa na statky cirkevné. Tento sa spojil s niekoľkými zločincami, ktorých bol peniazmi podplatil a uzniesol sa s nimi, zavraždiť výborného Karla na ceste do kostola. Dobrí priatelia vyzradili  Karlovi zločinný úmysel a varovali ho, aby na ten deň do kostola nešiel. Tu však sa ukázala najkrajšia miernosť a zhovievavosť sv. kniežaťa, ktorý im odpovedal:

„Súc nebezpečenstvami všade obkľúčený, nebojím sa ich, lebo Boh ochraňuje mi život, kým  sa mu ľúbi. Bez Božieho dopustenia nemôžu mi nepriatelia škodiť. Ak je však jeho vôľa, aby som prišiel o život, nemôžem ho položiť za lepšiu vec, než za spravodlivosť a pravdu.“

Bez strachu vkročil do chrámu vykonať pred oltárom Bohorodičky obyčajnú svoju pobožnosť. Ešte však modlitbu nebol ani dokonal, tu sa blíži k nemu žobrák, prosiac o almužnu. Dobrotivý Karol podáva mu ju, a v tom samom okamihu klesol pod vražednými mečmi zákerníkov.

Mŕtvola dobrého otca chudobných, pochovaná bola na tom mieste, kde bol zavraždený a Boh ho oslávil zázrakmi, lebo na jeho hrobe a na jeho príhovor uzdravených bolo mnoho nemocných i malomocných.

Tichosť a dobrotu v reči i chovaní oproti tým, čo nás ukrivdili alebo nám ublížili, menujeme miernosťou. A miernosť, ktorá neustáva ani vtedy, keď  ukrivdenie dlhšie trvá a častejšie sa opakuje, menujeme zhovievavosťou. Človek mierny, súc vystavený urážkam, tupeniu alebo posmechu, neprehovorí zlého slova, neodpláca krivditeľovi zlým za zlé, ostáva vždy pokojný , tichý a dobrý. Keď napríklad Dávida kráľa vlastný jeho syn Absolon prenasledoval, on ho predsa tak rád mal že svojím vojakom zakázal pripraviť ho o život. Dlho trvajúca miernosť menuje sa zhovievavosťou. Keď napríklad gazdiná, trebárs by aj každý týždeň mala so slúžkou mrzutosť a škodu, predsa jej službu nevypovie, ale čaká ona len kedy polepší, takáto gazdiná je zhovievavá. Máme však byť všetci mierni a tichí, lebo Otec nebeský a Spasiteľ, náš Ježiš Kristus je i k nám zhovievavý, Pán Ježiš mohol totiž jedným dýchnutím nepriateľov svojich poraziť, On im predsa nič zlého neučinil. A v skutku, prečo je matka k dieťaťu svojmu tichá a zhovievavá? Preto že ho miluje. Tak i my máme byť z lásky k iným naším tichí a zhovievaví. K tomuto má nás nakloniť i pokora, lebo pokorný človek, majúc na pamäti, jak zhovievavý je Boh proti nám, nebude si nikdy osobovať právo, chovať sa proti blížnemu zlostne a surovo. Napokon aj to máme povážiť, že s dobrým vždy viacej vykonáme než so zlým. Keď s divokým zvieraťom ticho a mierne zachádzame, keď ho hladíme, ono skrotne, naproti tomu i krotké zvieratá zdivejú, keď ich neustále bijeme. Keď  teda brat tvoj nastúpil cestu neprávosti, musíš ho napomínať ticho a priateľsky, aby si ho tvrdosťou neučinil ešte zatvrdnutejším a on potom zlé nekonal naschvál a úmyselne.

Karol Jerguš

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Behom jedného týždňa náhle zomreli štyria piloti British Airways v najlepších rokoch. Má to súvis s očkovaním?

0 icon

Bratislava 22. júna 2021 (HSP/Foto:TASR/AP - Miroslav Lelas, British Airways)   Na sociálnych sieťach sa šíri správa o úmrtí najprv troch, teraz už štyroch pilotov leteckej spoločnosti British Airways. Ani overovateľ faktov agentúry Reuters tieto úmrtia v krátkom čase nepopiera. Zverejnil túto správu s odkazmi na zdroje, no bez uvedenia…

Branislav Gröhling tvrdí,že zbierali dáta v súvislosti s dosahom pandémie na vzdelávanie

0 icon

Bratislava/Trenčín 22. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) poznamenal, že nie je pravda, že by ministerstvo školstva nezbieralo žiadne dáta v súvislosti s dosahom pandémie na vzdelávací systém. Uviedol to v reakcii na prieskum o dosahoch pandémie nového koronavírusu na školstvo z…

Slovenská advokátska komora bude ďalej vyvodzovať disciplinárnu zodpovednosť voči advokátom

0 icon

Bratislava 22. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Vyvodzovanie disciplinárnej zodpovednosti voči advokátom ostáva podľa súčasnej právnej úpravy. Znamená to, že v prvom aj druhom stupni rozhoduje Slovenská advokátska komora (SAK), respektíve jej orgány, ale je tu možný prieskum súdu, ktorým bol predtým Najvyšší súd (NS) SR a teraz to bude…

Pre inváziu myší v Austrálii museli evakuovať väznicu

0 icon

Canberra 22. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Rick Rycroft)   Invázia myší, ktoré spustošili rozsiahle oblasti východnej Austrálie, si vynútila evakuáciu väzenia. Asi 200 zamestnancov a 420 odsúdených z nápravného zariadenia vo Wellingtone v štáte Nový Južný Wales museli dočasne premiestniť do iných väzníc v regióne. Vrátia sa približne o desať dní, keď…

Sobotný požiar v obci Nová Belá zasiahol rodiny poľských Slovákov

0 icon

Poľsko 22. júna 2021 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS-Anton Frič)   V sobotu večer vypukol v dedinke Nova Belá (Nowa Biala) v poľsko-spišskom regióne požiar. 21 rodín poľských Slovákov prišlo náhle o strechu nad hlavou. Mnohí stihli vybehnúť iba v tom, čo mali oblečené na sebe, niektorým sa podarilo zachrániť aspoň časť…

Grécko nevylučuje súdny spor pre vynútené pristátie lietadla s Pratasevičom

0 icon

Atény 22. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Mindaugas Kulbis)   Grécko nevylučuje možnosť súdneho sporu so súčasným bieloruským vedením z dôvodu vynúteného pristátia lietadla spoločnosti Ryanair v Minsku, na ktorého palube bol bieloruský novinár Raman Pratasevič Vzhľadom na to, že lietadlo vzlietlo z Atén, odkiaľ smerovalo do Vilniusu, uvažuje sa o možnosti začať…

Mažgút: Zdravých najskôr testovali, teraz ich chcú očkovať. Obávam sa, že ide len o ďalšiu „atómovú zbraň“

0 icon

Bratislava 22. júna 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Eugene Hoshiko)   Očkovanie je asi najdiskutovanejšou témou posledných dní. Spomína sa dokonca aj to, či by malo byť pre niekoho povinné alebo nie. Hovorca strany Smer-SD Ján Mažgút na Facebooku uviedol, že by sa každý mal slobodne rozhodnúť, či sa nechá zaočkovať Mažgút pripomína, že…

Ľudovít Števko: Byť kajúcnikom sa oplatí – Ukážka z prvej kapitoly

0 icon

Bratislava 22. júna 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian, SITA-Branislav Bibel   Slovo vydavateľa Rok 2020 bude znamenať v našich dejinách osobitný predel. Výmena politických garnitúr sa niesla v znamení obrovských očakávaní, veľmi rýchlo však prišlo vytriezvenie. Miesto kompetentnej vlády, ktorá by sa  podujala na riešenie zásadných problémov našej tu máme  len nekončiacu sa…

Exminister financií Kamenický: „Tým, že Heger nechal prípravu Plánu obnovy na človeka z Európskej komisie, slovenské priority v ňom úplne zanikli!“

0 icon

Bratislava 22. júna 2021 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann, Jakub Kotian)   Podpredseda strany Smer-SD a bývalý šéf rezortu financií Ladislav Kamenický tvrdí, že v utorok schválený slovenský Plán obnovy z prostriedkov EÚ nemyslí na mnohé zásadné priority Slovenskej republiky Uviedol, že po tom, čo Európska komisia (EK) včera schválila Plán obnovy pre…

Allianz aréna nebude v dúhových farbách, rozhodla UEFA

0 icon

Mníchov 22. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/dpa-Tobias Hase)   Mníchovská Allianz Aréna napokon nebude počas stredajšieho záverečného zápasu F-skupiny futbalových majstrovstiev Európy medzi Nemeckom a Maďarskom osvetlená v dúhových farbách. Návrh starostu metropoly Bavorska Dietera Reitera, ktorý mal byť reakciou na postoje maďarskej vlády k LGBT komunite a znakom podpory boja za…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Štefan Harabin

Dnešná dislokácia vojsk NATO na hraniciach Ruska iba opakuje situáciu pred 22. júnom roku 1941.  

0icon

Celý personálny, zbrojársky, ekonomicko-energeticko-zdrojový potenciál kontinentálnej Európy bol 22. júna 1941 nasadený na likvidáciu Slovanov. Nepripomína Vám to aj momentálny stav v Európe, keď vojská štátov NATO boli dislokované na hraniciach Ruska pod vymyslenými zámienkami. S cieľom genocídy Slovanov bez vyhlásenia vojny pred 80 rokmi, 22. júna 1941 zaútočilo Nemecko na Sovietsky…

Andrej Sablič

Ľudstvo sa nepoučilo.

0icon

Dnes so slzami v očiach celosvetová spoločnosť si pripomíname začiatok II. Svetovej vojny. V tejto súvislosti chcem len upozorniť, že II. Svetová vojna to nie je o Nemecku a Hitlerovi, ale o ekonomických vzťahoch vo svete po I. Svetovej vojne! Bolo to obdobie charakterizované menovým chaosom v podobe inflácii, ciel,…

Tony Belohorec

Pôvodne Igor Matovič chcel, aby sa vysťahoval z domu Fico. Dnes sa chce vysťahovať on sám. Dokonca zo Slovenskej republiky

0icon

Igor Matovič, v prípade že prejde referendum reálne uvažuje nad tým, že sa vystahuje zo Slovenska kvôli Róbertovi Ficovi a jeho ďalšiemu pôsobeniu v politike. Povedal to aktuálne v interview pre korporátne médium “Dostal som tip na doplnenie programu vlády: “Obchody otvárať, smerákov zatvárať.” Dokelu, škoda, že už je programko…

Ivan Lehotský st.

Niečo tu nesedí

0icon

Z oficiálnych celoeurópskych štatistík sa možno dozvedieť, že ku dňu 8. 6. 2021 došlo v Európskej únii po očkovaní proti Covidu-19 k 13 867 úmrtiam a ťažkým poškodeniam zdravia. Menované sú tam všetky štyri západné druhy očkovania. Z celkového počtu 448 miliónov obyvateľov EÚ je to 0,0031 %. Štatistika Slovenskej…

Pavol Lazar

Slovenské dôchodky v ohrození?

0icon

Dôchodky na Slovensku v ohrození! Kotlebovci od roku 2016 neustále upozorňujú na potrebný vyrovnaný štátny rozpočet a zásadnú obozretnosť pri akomkoľvek zadlžovaní. 👉 Varujú pravidelne pred tým, čo všetko spôsobí veľké zadĺženie Slovenska. 👉 Ich nespočetné upozornenia, že sociálny systém musí byť založený aj na princípe zásluhovosti, aby mohol motivovať tých,…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

TOP10+: Ani zvieratá niekedy nemajú svoj deň - zachytené na fotografiách

0 icon

Niektoré dni sú horšie ako tie ostatné. Akokoľvek sa snažíš si dvihnúť náladu, niekedy jednoducho nemáš svoj deň. Svoje o tom vedia aj títo domáci miláčikovia, ktorí boli našťastie pre teba zachytený fotoaparátom. Nestrácaj nádej - ak meškáš do práce, ak je pondelok, ak hneď ráno vyleješ na seba kávu…

Prečo by si radšej nemal jesť pleseň na jedle?

0 icon

Predstavte si to: konečne si môžeš dať prvé sústo svojho obľúbeného sendviča a uvedomíš si, že na chliebe sa rozrastá pleseň! Pravdepodobne sa ti to už niekedy a pravdepodobne si sa obával možných dôsledkov. A existuje niekoľko rôznych spôsobov, ako na to môže telo reagovať. Aké sú teda negatívne účinky plesne na…

Záhada nacistických pokladov: Kto si privlastnil nacistické zlato? 6. časť

0 icon

Pokračujeme v poradí šiestou časťou článku s podtitulom Záhada nacistických pokladov. Celý náš cyklus minisérie článkov sa pomaly ale isto blíži k svojmu záveru. Pre všetkých fanúšikov máme však skvelú správu - v tematike druhej svetovej vojny aj jej záhad rozhodne nekončíme! Po nacistickom zlate pátrali nielen Spojenci, ale aj bežní ľudia. Pozrite sa…

5 dôvodov, prečo nosiť ponožky aj v noci

0 icon

Ponožky sú považované za prvé veci, čo Egypťania, Gréci a Rimania používali v dobe antických civilizácií. Zatiaľ čo ich hlavným účelom je udržiavať nohy v teple a zaistiť, aby si sa v topánkach cítil príjemnejšie, spánok s ponožkami môže skutočne zlepšiť tvoju  fyzickú a duševnú pohodu. 1. Ponožky ti pomôžu rýchlejši

Zrod atómovej bomby: Keď výnalezcov desí ich vlastný výtvor

0 icon

Keď prvýkrát vyskúšali tvorcovia atómovej bomby jej silu v praxi – v púšti, zostali zhrození. Výbuch bol oveľa mocnejší, ako predpokladali. Ale poďme pekne po poriadku. Vedci, ktorí za druhej svetovej vojny v supertajnom americkom výskumnom centre, sedeli na pušnom prachu. Pušnom prachu... teda to je iba zlomok pravdy, na čom skutočne sedeli. A to…

Vo svete IT

„Dobrý deň, je tento inzerát stále platný?…“ Polícia upozorňuje na nový modus operandi online podvodníkov!

0 icon

Podvody v online priestore sú čoraz častejšími. Zatiaľ čo v minulosti prebiehali prevažne cez e-mailové správy, tak v súčasnosti sú čoraz interaktívnejšie. Podvodníci sa už totiž neštítia aktívne komunikovať prostredníctvom rôznych komunikačných platforiem, či dokonca zavolať a predstierať, že volajú napríklad v mene banky. V minulosti sme napríklad upozorňovali na…

Redmi prvýkrát spomína pripravovaný Redmi K50: Čo má získať vlajkový model spoločnosti?

0 icon

Od predstavenia modelov Redmi K40 ubehlo len pár mesiacov, dcérska spoločnosť Xiaomi však určite nelení. Po nedávnom predstavení modelov z vlajkovej línie už zrejme plánuje vývoj vlajkových smartfónov pre budúci rok, ktoré majú prísť pod názvom Redmi K50. Potvrdil to priamo generálny riaditeľ spoločnosti Redmi, Lu Weibing, keď sa prostredníctvom…

Google Správy dostali novú funkciu. Oceníte ju v prípade, ak máte problém vidieť drobné písmo. Pozrite sa, ako funguje!

0 icon

Posledné dni môžeme v súvislosti s aplikáciou Správy od spoločnosti Google čítať viacero správ. Jednou z noviniek, ktorú spoločnosť zakomponovala niekoľko dní dozadu do aplikácie, je End-to-end šifrovanie, ktorá je aktuálne distribuovanou naprieč globálnym trhom. Rovnako sa spomínala aj funkcia  Špendlíka, ktorá umožňuje pripnúť jednotlivé konverzácie do vrchnej časti rozhrania…

Naozaj takto fotí Mi 11 Ultra? Pozrite sa na snímky z najlepšieho fotosmartfónu sveta!

0 icon

Keď Xiaomi predstavilo Mi 11 Ultra, okamžite nás ohromila jeho výbava i dizajn. Nikomu určite neunikol menší displej na zadnej strane smartfónu. Model však okrem vlajkového procesoru a tejto vychytávky na zadnej strane v podobe displeju disponuje i najlepším snímačom pre fotografie na trhu, ktorý smartfón dostal až na vrchol…

Malware Joker sa opäť šíril cez Google Play prostredníctvom aplikácií s tisícmi stiahnutiami. Ak ich máte, tak ich odstráňte!

0 icon

Malware je vo všeobecnosti typom softwaru, ktorému sa chceme vyhnúť. Dôvodom je, že nám môže spraviť viacero nepríjemnosti. O malwari Joker sme písali viackrát ešte v priebehu minulého roka. Napríklad v novembri sme upozorňovali na 17 škodlivých aplikácií, ktoré ho šírili. Prípadne sme upozorňovali ešte na ďalšie aplikácie šíriace tento…

Armádny Magazín

"Krok k posilneniu námorníctva“. Ukrajina nakupuje britské mínolovky

0 icon

Ukrajina, 22. júna 2021 (AM) - Tento rok má Ukrajina v úmysle kúpiť dve britské minové vyhľadávače triedy Sandown. Prezident Vladimir Zelenský dnes pricestuje do Odesy, aby podpísal zmluvu o kúpe vojnových lodí.   Na začiatku 90. rokov vstúpilo do služby kráľovského námorníctva 15 mínoloviek Sandown. Tri z týchto lodí boli…

Minister obrany: Účasť Slovenska v bojovej skupine V4 Európskej únie ostáva jednou z našich priorít

0 icon

Slovensko, 22. júna 2021 (AM, MOSR) - Vyšehradská skupina má potenciál a tiež záujem rozširovať spoluprácu v oblasti obrany a bezpečnosti. Okrem prípravy spoločnej bojovej skupiny, perspektív spoločného obstarávania, či koordinácie postojov v transatlantických štruktúrach chce prehĺbiť spoluprácu aj v oblasti strategickej komunikácie. Po rokovaní ministrov obran

Aj Gruzínsko postupne sťahuje svoje jednotky z Afganistanu

0 icon

Gruzínsko, 22. júna 2021 (AM) - Posledná gruzínska jednotka umiestnená v Afganistane sa postupne vráti do svojej vlasti. Informovala o tom tlačová služba gruzínskeho ministerstva obrany.   „Prvá časť 32. práporu 3. pešej brigády dorazila do Gruzínska. Na medzinárodnom letisku Tbilisi sa s gruzínskymi mierovými jednotkami stretli ve

(Ne)známa Veľká vlastenecká vojna. K 80. výročiu prepadnutia Sovietskeho zväzu hitlerovským Nemeckom

0 icon

Slovensko, 22. júna 2021 (AM) - Vojenský historik Igor Baka v práci „Slovenská armáda vo vojne proti Sovietskemu zväzu a slovensko-nemecké vzťahy 1941-1945“ uvádza, že čo sa týka samotného útoku proti ZSSR, nacistické Nemecko naň spočiatku nerátalo s účasťou iných štátov okrem Rumunska a Fínska, ktoré mali voči ZSSR územné požiadavky. Avšak aj i

Republika Srbská nedovolí Bosne a Hercegovine vstúpiť do NATO

0 icon

  Bosna, 22. júna 2021 (AM) - Banja Luka nemení svoj postoj k vojenskej neutralite Bosny a Hercegoviny (BiH) a naďalej vystupuje proti vstupu krajiny do NATO. Takéto vyhlásenie urobil predseda prezídia Bosny a Hercegoviny Milorad Dodik.   Minister obrany Bosn

Svetlo sveta

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali