Úmrtia a vážne ochorenia srdca u dospievajúcich detí po očkovaní vakcínami proti SARS-CoV-2 a riziko vývinu závažných ochorení v ďalšom období ich života. Analýza aktuálnych epidemiologických údajov a vedeckých výskumov

Bratislava 30. septembra 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Jae C. Hong)

 

Je všeobecne uznávaný fakt, že vporovnaní s dospelými sú detí odolnejšie voči infekciiSARS-CoV-2 s výrazne nižším rizikom závažnosti ochorenia, hospitalizácie, liečby na jednotke intenzívnej starostlivosti alebo úmrtia. Miera smrteľných prípadov na SARS-CoV-2 je u detí extrémne nízka a obmedzuje sa hlavne na dospievajúce detí s vážnymi, život ohrozujúcimi stavmi, najmä s invaliditou súvisiacou s ochoreniami nervového systému

Očkovanie detí
Ilustračné foto

V nedávnej americkej štúdii s adolescentami (12 – 17 rokov) hospitalizovanými kvôli SARS-CoV-2, bola počas prvých 3 mesiacov roku 2021 týždenná hospitalizácia iba 0,6 – 2,1 na 100 000 dospievajúcich detí pričom až 70 % malo súčasný výskyt viacerých ochorení. Z 31 % detí prijatých na jednotku intenzívnej starostlivosti, iba 5 % vyžadovalo mechanickú ventiláciu a nikto nezomrel. Národná štúdia z Anglicka ukázala, že vo vekovej skupine mladšej ako 18 rokov v období od marca 2020 do februára 2021 ochorenie SARS-CoV-2 spôsobilo 25 úmrtí.

Väčšina úmrtí pripadala na ázijské etnikum (36 %) a čiernu rasu (20 %). Až 60 % zomrelých dospievajúcich detí malo život obmedzujúce ochorenie a 64 % z 25 dospievajúcich detí, ktoré zomreli na SARS-CoV-2, mali ochorenia dvoch alebo viacerých telesných systémov (52 % tvorili neurologické ochorenia). Úmrtnosť adolescentov, ktorí zomreli na SARS-CoV-2, bola 0,2 na 100 000 (95 % CI 0,01 – 0,3) v porovnaní s 25,5 na 100 000 (95 % IS 24,7 – 26,5) pre všetky ostatné príčiny úmrtia, to znamená, že riziko úmrtia na SARS-CoV-2 u adolescentov bolo 127-násobne nižšie ako riziko úmrtia na iné príčiny smrti v tejto vekovej skupine.

Navyše, na rozdiel od mnohých predchádzajúcich štúdií s vážnymi metodologickými chybami, ktoré hlásili vysoký výskyt dlhého trvania infekcie SARS-CoV-2, veľa novších štúdií so zahrnutím vhodných kontrolných skupín ukázalo, že výsledky SARS-CoV-2 u detí sú podobné iným respiračným vírusovým ochoreniam a iba malá menšina hlásila pretrvávajúce symptómy po ôsmich týždňoch.

Stúpenci očkovania detí proti SARS-CoV-2 argumentujú najmä súvislosťou medzi týmto ochorením a vývinom tzv. pediatrického zápalového multisystémového syndrómu dočasne súvisiaceho so SaRS-Cov-2 (PIMS-TS)/multisystémového zápalového syndrómu u detí (MIS (-C), avšak riziko tejto zriedkavej komplikácie je extrémne nízke. Okrem toho, zvýšený výskyt tohto ochorenia u určitých etnických skupín ako sú čierna rasa, hispánska rasa a ázijské etnikum naznačuje genetickú predispozíciu k tomuto ochoreniu.

V prípade lepšej/skoršej diagnostiky ochorenia, jeho klinického priebehu a dostupnosti účinnej liečby je prognóza vyliečenia PIMS-TS/MIS (-C) veľmi priaznivá. TICMS-TS/MIS (-C) je síce závažné ochorenie so zvýšeným výskytom najmä u mužského pohlavia, dospievajúcich detí a rasových a etnických menšín, úmrtnosť je však nízka a výsledky terapie sú priaznivé.

V kontraste k týmto faktom, výsledky aktuálnych štúdií jasne ukazujú, že vakcíny proti SARS-CoV-2 môžu spôsobiť u dospievajúcich detí vážne poškodenie zdravia vrátane úmrtia. Aj keď len v máji tohto roku rozšírili severoamerické, európske a ďalšie regulačné úrady možnosť núdzového použitia mRNA vakcíny (Comirnaty, Pfizer-BioNTech) pre detí vo veku 12 – 15 rokov, epidemiologické údaje o nežiaducich účinkoch vakcín proti SARS-CoV-2 rapídne pribúdajú a sú varujúce.

Americký úrad pre kontrolu potravín a liekov (FDA) vydal 23. augusta správu o vakcíne Pfizer-BioNTech, v ktorej sa poukazuje na „nadmerné riziko [myokarditídy] blížiace sa k 200 prípadom/milión,“ čo znamená, že až u 1 z 5 000 chlapcov vo veku 16 – 17 rokov sa môže vyvinúť myokarditíta po očkovaní touto vakcínou. Podľa FDA v prípade „najhoršieho scenára“ by prebytok prípadov myokarditídy/perikarditídy súvisiacej s očkovaním prevážil hospitalizáciu a úmrtia na SARS-CoV-2.

Americké CDC (Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb) preskúmalo svojimi lekármi 14 správ o úmrtí po očkovaní vakcínami proti SARS-CoV-2. Medzi zomrelými boli 4 dospievajúce deti vo veku 12 – 15 rokov a 10 dospievajúcich detí vo veku 16 – 17 rokov. Príčinou úmrtí boli pľúcna embólia (2 prípady), samovražda (2), intrakraniálne krvácanie (2), srdcové zlyhanie (1), hemofagocytárna lymfohistiocytóza a diseminovaná infekcia Mycobacterium chelonae (1) a neznáme alebo čakajúce ďalšie záznamy (šesť prípadov).

Štúdia v ktorej boli použité údaje zo Systému hlásenia nežiaducich udalostí týkajúcich sa vakcín (VAERS, USA), zistila významne zvýšený výskyt nežiaducich srdcových udalostí (myokarditída, perikarditída, myoperikarditída alebo bolesť na hrudníku) u dospievajúcich detí vo veku 12 – 17 rokov, a to najmä u chlapcov. Miera výskytu bola 162,2 na milión (vo veku 12 až 15 rokov) a 94 na milión (vo veku 16 až 17 rokov). Približne 86 % chlapcov z obidvoch vekových skupín bolo hospitalizovaných. U chlapcov vo veku 12 až 15 rokov, ktorí dostali druhú očkovaciu dávku mRNA vakcíny, bola miera nežiaducich srdcových udalostí 3,7 až 6,1-násobne vyššia ako ich 120-dňové riziko hospitalizácie k 21. augustu 2021 a 2,6 až 4,3-násobne vyššia v čase vysokého týždenného rizika hospitalizácie, ako napríklad v januári 2021.

V septembrovom čísle časopisu Pediatrics, bolo hlásených 7 prípadov akútnej myokarditídy alebo myoperikarditídy u chlapcov vo veku 14, 16, 16, 17,17, 18 a 19 rokov, všetci do 4 dní po druhej dávke Pfizer-BioNTech COVID-19 vakcíny. Podobne v septembrovom vydaní časopisu Journal of the American College of Cardiology Cardiovascular Imaging boli hlásené tri prípady myokarditídy u dospievajúcich chlapcov (16 – 20 rokov) 2 – 4 dní po druhej dávke Pfizer-BioNTech COVID-19.

V nedávnom reporte (august 2021) u 15 dospievajúcich detí vo veku 12 – 18 rokov hospitalizovaných pre vývin myokarditídy po očkovaní BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) vakcínou bol klinický priebeh mierny, avšak 1 pacient mal pretrvávajúcu nízku systolickú funkciu ľavej komory, u 4 pacientov pretrvávali zmeny EKG a u jedného pacienta sa zopakovala ventrikulárna tachykardia na 6. deň, a to napriek začatiu liečby β-blokátormi.

Okrem uvedených akútnych nežiaducich účinkov vakcín proti SARS-CoV-2, ktoré sa vývinu v priebehu 1 – 2 týždňov, sú dôležité tzv. oneskorené nežiaduce účinky, ktoré sa vyvinú až po dlhšom čase od ukončenia používania lieku (napr. vývin rakoviny po liekoch, ktoré spôsobujú mutácie kovalentnou modifikáciou DNA v onkogénoch alebo tumor supresorových génoch). Výrobcovia vakcín, štát a nekritickí propagátori vakcinácie by mali 100 % garantovať, že vakcíny, ktoré obsahujú cudzí genetický materiál (mRNA kódujúcu spike proteín) a syntetické nanočastice, nemajú u detí vplyv na gény a epigenetické mechanizmy, ktoré hrajú významnú úlohu v etiológii detských chorôb vrátane rakoviny a psychických ochorení.

V Súhrne charakteristických vlastností Comirnaty sa uvádza: „Štúdie genotoxicity ani karcinogenity sa neuskutočnili. Neočakáva sa, že zložky vakcíny (lipidy a mRNA) majú genotoxický potenciál.“

Vzhľadom na fakt, že ide o očkovanie vyvíjajúcich sa detí, ktoré sú budúcnosťou národa, argumentácia „neočakáva sa“ je veľmi slabou garanciou bezpečnosti mRNA vakcíny. Zhang a kol. (máj 2021) preukázali, že RNA zo SARS-CoV-2 sa môže reverzne prepísať a integrovať do DNA kultivovaných ľudských buniek. Doerfler na základe zistenia Zhanga a kol., a na základe svojich výskumov upozorňuje, že aktuálne podávané vakcíny založené na báze vektorov adenovírusovej DNA alebo mRNA SARS-CoV-2, sa môžu reverzne prepísať do ľudskej DNA. Vakcíny na báze adenovírusového vektora môžu viesť k spojeniu ľudskej DNA s DNA adenovírusu (v prípade vakcíny AstraZeneca so šimpanzím adenovírusom) s neznámou frekvenciou a nepredvídateľnými epigenetickými dôsledkami.

Podobne SARS-CoV-2 RNA alebo jej segmenty, ako aj gén pre spike proteín sa môžu reverzne prepísať reverznými transkriptázami kódovanými LINE-1 alebo inými faktormi, a takto syntetizovaná DNA sa môže integrovať s neznámou frekvenciou a umiestnením do genómov očkovaných osôb. Podľa autora štúdie, ľudská populácia je v súčasnosti vystavená riziku integrácie cudzej DNA do ľudskej DNA v rámci obrovského experimentu, a preto by mal byť vytvorený postvakcinačný program na monitorovanie zhoršovania neočakávaných a možno aj nových ľudských chorôb u očkovaných osôb.

V žiadnom z doteraz uverejnených oficiálnych dokumentov, či už FDA (USA) alebo nášho ŠUKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv) sa nepíše o vplyve Comirnaty (BioNTech) na epigenetické mechanizmy (metylácia DNA, histónové modifikácie, mikroRNA a pod.), napriek tomu, že epigenetické mechanizmy regulujú tzv. bunkovú plasticitu, t. j. schopnosť bunky okamžite reagovať na vonkajšie a vnútorné podnety a zabezpečujú stabilný prenos génovej aktivity z jednej generácie buniek na ďalšie. Narušenie epigenetických mechanizmov spôsobuje vývin rôznych ochorení vrátane rakoviny, kardiovaskulárnych, respiračných a neurodegeneratívnych ochorení.

Epigenetické zmeny, ktoré sú bežné v rakovinových aj v prekanceróznych bunkách vo všeobecnosti predchádzajú mutáciám a sú ústredným prvkom vývinu nádoru pri viacerých typoch detských rakovín. Epigenetické faktory môžu s genetickými faktormi spoločne pôsobiť a podporovať vývin akútnej lymfoblastovej leukémie u detí s Downovým syndrómom. Pribúdajú dôkazy, že narušenie epigenetickej regulácie hrá významnú úlohu v etiológii porúch autistického spektra. Epigenetické mechanizmy hrajú významnú úlohu taktiež v riadení a načasovaní puberty. Narušenie epigenetických mechanizmov v sliznici maternice môže viesť k zlyhaniu implantácie ako aj k iným ochoreniam.

V kritických obdobiach embryonálneho vývinu môžu epigenetické zmeny natrvalo zmeniť epigenóm (súbor všetkých epigenetických znakov na DNA) v zárodočných bunkách, ktorý sa môže prenášať na ďalšie generácie (transgeneračná epigenetická dedičnosť).

Vakcíny proti SARS-CoV-2 by mohli ovplyvniť epigenetické mechanizmy detí jednak prostredníctvom telu cudzích nanočastíc a jednak prostredníctvom cudzej mRNA. Je známe, že lipidové nanočastice ľahko vstupujú do buniek, kde môžu priamo reagovať s genetickým materiálom alebo môžu ovplyvňovať molekuly nepriamo, čo vedie k cytotoxicite (poškodenie bunky), genotoxicite (poškodenie DNA), peroxidácii lipidov, k bunkovej smrti a dysregulácii mikroRNA (mikroRNA sú krátke nekódujúce RNA, ktoré potláčajú génovú expresiu prostredníctvom translačnej represie a/alebo degradácie cieľových mRNA).

Nanočastice môžu reagovať s mikroRNA a spôsobiť jej rozklad, alebo potlačiť transláciu (preklad genetickej informácie z poradia nukleotidov v mRNA do poradia aminokyselín v bielkovinách). Napríklad, strata funkcie mirkroRNA -259, -61/250, -42-44, -35 a -355 spôsobuje vážne funkčné poškodenia čreva, neurónov a reprodukčných orgánov. V súvislosti s rizikom, že mRNA z vakcín môže vstúpiť do interakcie s mikroRNA v ľudských bunkách je potrebné poznamenať, že interakcie mikroRNA-mRNA predstavujú významnú kontrolnú dráhu regulujúcu viaceré dôležité procesy vrátane rakoviny a embryonálneho vývinu.

Taktiež pribúdajú dôkazy, že ani polyetylénglykol (súčasť lipidových nanočastíc nesúcich mRNA) a ani syntetická mRNA kódujúca SARS-CoV-2 spike proteín nie sú voči ľudskému organizmu indiferentne, ale sú schopné vyvolať silné reakcie, vrátane život ohrozujúcich anafylaktických reakcií. Aj v súvislosti s poškodením zraku po vakcínach proti SARS-CoV-2 sa mRNA a polyetylénglykol považujú za patofyziologické príčiny tohto ochorenia. Aktuálne prebieha aspoň jedna aj keď malá štúdia (20 účastníkov) skúmajúca vplyv vakcín proti SARS-CoV-2 na epigenetické mechanizmy (methyláciu DNA) očkovaných osôb (odhadovaný dátum ukončenie štúdie je v marci 2022).

V súčasnosti je už známe a lekármi overené (CDC), že vakcína proti SARS-CoV-2 môže v priebehu pár dní či týždňov ublížiť nášmu dospievajúcemu dieťaťu alebo vyvolať nášmu dieťaťu vážne srdcovo-cievne ochorenia (akútne nežiaduce účinky). Žiaľ, zatiaľ nevieme ako ovplyvní telu cudzia mRNA a telu cudzie nanočastice obsiahnuté vo vakcínach proti SARS-Cov-2  precízne a zároveň citlivé epigenetické mechanizmy našich detí, čo sa môže prejaviť oneskorenými nežiaducimi účinkami až o pár rokov a dokonca – a to by bolo zvlášť tragické − až v nasledujúcich generáciách potomkov.

Keďže výrobcovia vakcín sa „zodpovedne“ zriekli zodpovednosti za nežiaduce účinky vakcín, preberá túto zodpovednosť na seba štát, zodpovedné orgány, zodpovední odborníci a rodičia (pokiaľ im to štát dovolí), a táto zodpovednosť sa týka nielen súčasnej, ale aj budúcich generácií potomkov. Vzhľadom na už známe riziko úmrtia dospievajúcich detí po vakcíne proti SARS-CoV-2, riziko známych akútnych nežiaducich účinkov a zatiaľ ešte nie celkom známe riziko vývinu oneskorených nežiaducich účinkov po tejto experimentálnej vakcíne, bolo by rozumné a zároveň dobré nasledovať príklad WHO, Nemecka, Švédska, Nórska a ďalších štátov, ktoré zatiaľ odložili definitívne odporúčanie očkovania pre nízkorizikové detí proti SARS-CoV-2.

PharmDr. Jozef Laurinec, PhD

 

Zdroje:

1. Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and ImportantLessonsFromtheCoronavirusDisease 2019 (COVID-19) Outbreak in China: Summary of a Report of 72 314 CasesFromtheChinese Center forDiseaseControl and Prevention. JAMA. 2020 Apr 7;323(13):1239-1242.

2. Ladhani SN, Amin-Chowdhury Z, Davies HG, et al. COVID-19 in children: analysis of thefirstpandemicpeak in England. Archives of Disease in Childhood. 2020 Dec;105(12):1180-1185.

3. Havers FP, Whitaker M, Self JL, et al. Hospitalization of AdolescentsAged 12-17 YearswithLaboratory-Confirmed COVID-19 – COVID-NET, 14 States, March 1, 2020-April 24, 2021. MMWR MorbMortalWklyRep. 2021 Jun 11;70(23):851-857. doi: 10.15585/mmwr.mm7023e1.

4. Rando HM, Bennett TD, Byrd JB, et al. Challenges in definingLong COVID: Strikingdifferencesacrossliterature, Electronic Health Records, and patient-reportedinformation. Preprint. medRxiv. 2021;2021.03.20.21253896. Published 2021 Mar 26. doi:10.1101/2021.03.20.21253896

5. Molteni E, Sudre CH, Canas LS, et al.Illnessduration and symptom profile in a largecohort of symptomatic UK school-agedchildrentestedfor SARS-CoV-2.doi: https://doi.org/10.1101/2021.05.05.21256649.

6. Payne AB, Gilani Z, Godfred-Cato S, et al. Incidence of MultisystemInflammatorySyndrome in ChildrenAmong US PersonsInfectedWith SARS-CoV-2. JAMA NetwOpen. 2021 Jun 1;4(6):e2116420. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2021.16420.

7. Payne AB, Gilani Z, Godfred-Cato S, et al. Incidence of MultisystemInflammatorySyndrome in ChildrenAmong US PersonsInfectedWith SARS-CoV-2. JAMA NetwOpen. 2021 Jun 1;4(6):e2116420. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2021.16420.

8. Sood M, Sharma S, Sood I, et al. EmergingEvidence on MultisystemInflammatorySyndrome in ChildrenAssociatedwith SARS-CoV-2 Infection: a SystematicReviewwithMeta-analysis. SN Comprehensiveclinicalmedicine.2021;1-10.

9. McArdle AJ, Vito O, Patel H, et al. Treatment of MultisystemInflammatorySyndrome in Children. The New EnglandJournal of Medicine.July 2021. 385:11-22.

10. Caro-Patón GL, de Azagra-Garde AM, García-Salido A, et al. Shock and MyocardialInjury in ChildrenWithMultisystemInflammatorySyndromeAssociatedWith SARS-CoV-2 Infection: WhatWeKnow. CaseSeries and Review of theLiterature.Journal of IntensiveCareMedicine. 2021 Apr;36(4):392-403.

11. Van Heerden J, Nel J, Moodley P, et al. Multisysteminflammatorysyndrome (MIS): a multicentreretrospectivereview of adults and adolescents in South Africa. Int J InfectDis. 2021 Aug 21;111:227-232.

12. Hoste L, Van Paemel R, Haerynck F. Multisysteminflammatorysyndrome in childrenrelated to COVID-19: a systematicreview. EuropeanJournal of Pediatrics. 2021 Jul;180(7):2019-2034.

13. Frenck RW Jr, Klein NP, Kitchin N, et al. Clinical Trial Group. Safety, Immunogenicity, and Efficacy of the BNT162b2 Covid-19 Vaccine in Adolescents. The New EnglandJournal of Medicine.July2021. 15;385(3):239-250.

14. Food and DrugAdministration. SummaryBasisforRegulatoryAction (COMIRNATY). https://www.fda.gov/media/151733/download. Accessed August 27, 2021.

15. Center forDiseaeControl and Prevention. COVID-19 VaccineSafety in AdolescentsAged 12–17 Years — United States, December 14, 2020–July 16, 2021.https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e1.htm. Accessed September 22, 2021.

16. Høeg TB, Krug A, Stevenson J, Mandrola J. SARS-CoV-2 mRNA vaccination-associatedmyocarditis in childrenages 12-17: a stratifiednationaldatabaseanalysis. MedRxiv2021.08.30.21262866 [Preprint]. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.30.21…

17. Marshall M, Ferguson ID, Lewis P, et al. SymptomaticAcuteMyocarditis in 7 AdolescentsAfter Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccination. Pediatrics. 2021 Sep;148(3):e2021052478.

18. Dickey JB, Albert E, Badr M, et al. A Series of PatientsWithMyocarditisFollowing SARS-CoV-2 VaccinationWith mRNA-1279 and BNT162b2. JACC CardiovascImaging. 2021;14(9):1862-1863.

19. Dionne A, Sperotto F, Chamberlain S, et al. Association of MyocarditisWith BNT162b2 Messenger RNA COVID-19 Vaccine in a CaseSeries of Children. JAMA Cardiol. 2021 Aug 10:e213471.

20. Savary C, Kim A, Lespagnol A, et al. Depictingthegeneticarchitecture of pediatriccancersthroughanintegrativegenenetworkapproach. Scientificreports. 2020 Jan 27;10(1):1224.

21. Monaco AP. Anepigenetic, transgenerational model of increasedmentalhealthdisorders in children, adolescents and youngadults. EuropeanJournal of HumanGenetics : EJHG. 2021 Mar;29(3):387-395.

22. Comirnaty: EPAR-ProductInformation. Last updated:02/06/2021 https://www.ema.europa.eu/endocuments/product-information/comirnaty-epar-product-information_en.pdf. Accesed 15 June 2021. „Neithergenotoxicity nor carcinogenicitystudieswereperformed. Thecomponents of thevaccine (lipids and mRNA) are notexpected to havegenotoxicpotential.“

23. Zhang L, Richards A, Barrasa MI, et al. Reverse-transcribed SARS-CoV-2 RNA canintegrateintothegenome of culturedhumancells and canbeexpressed in patient-derivedtissues. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America2021;118(21):e2105968118.

24. Doerfler W. AdenoviralVector DNA- and SARS-CoV-2 mRNA-Based Covid-19 Vaccines: PossibleIntegrationintotheHumanGenome – Are AdenoviralGenesExpressed in Vector-basedVaccines?. VirusResearch. 2021;302:198466.

25. Alegría-Torres JA, Baccarelli A, Bollati V. Epigenetics and lifestyle. Epigenomics. 2011;3(3):267-277. doi:10.2217/epi.11.22.

26. Santos-Rebouças CB, Pimentel MM. Implication of abnormalepigeneticpatternsforhumandiseases. EuropeanJournal of HumanGenetics : EJHG. 2007 Jan;15(1):10-7.

27. Burgio E, Piscitelli P, Colao A. EnvironmentalCarcinogenesis and TransgenerationalTransmission of Carcinogenic Risk: FromGenetics to Epigenetics. International Journal of EnvironmentalResearch and Public Health. 2018;15(8):1791.

28. Vaske OM, Bjork I, Salama SR, et al. Comparative Tumor RNA SequencingAnalysisforDifficult-to-TreatPediatric and YoungAdultPatientsWithCancer. JAMA NetworkOpen. 2019;2(10):e1913968.

29. Panditharatna E, Filbin MG. Thegrowing role of epigenetics in childhoodcancers. CurrentOpinion in Pediatrics. 2020 Feb;32(1):67-75.

30. Kubota Y, Uryu K, Ito T, et al. Integratedgenetic and epigeneticanalysisrevealedheterogeneity of acutelymphoblasticleukemia in Downsyndrome. CancerScience. 2019;110(10):3358–3367.

31. Tremblay MW, Jiang YH. DNA Methylation and Susceptibility to AutismSpectrumDisorder. AnnualReview of Medicine.2019;70:151–166.

32. Corley MJ, Vargas-Maya N, Pang APS, et al. EpigeneticDelay in theNeurodevelopmentalTrajectory of DNA MethylationStates in AutismSpectrumDisorders. Frontiers in Genetics. 2019;10:907.

33. Ellis SE, Gupta S, Moes A, et al. ExaggeratedCpHmethylation in theautism-affectedbrain. MolecularAutism. 2017;8:6. Published 2017 Feb 17.

34. Kichukova TM, Popov NT, Ivanov IS, Vachev TI. Profiling of circulatingserummicroRNAs in childrenwithautismspectrumdisorderusingstem-loopqRT-PCR assay. FoliaMedica (Plovdiv). 2017 Mar 1;59(1):43-52.

35. Lomniczi A, Wright H, Ojeda SR, et al. Epigeneticregulation of female puberty. Frontiers in Neuroendocrinology. 2015 Jan;36:90-107.

36. Toro CA, Aylwin CF, Lomniczi A. Hypothalamicepigeneticsdrivingfemale puberty. Journal of Neuroendocrinology. 2018 Jul;30(7):e12589

37. Vincent ZL, Farquhar CM, Mitchell MD, et al. Expression and regulation of DNA methyltransferases in humanendometrium.Fertility and Sterility. 2011 Mar 15;95(4):1522-5.e1.

38. Bommarito PA, Martin E, Fry RC. Effects of prenatalexposure to endocrinedisruptors and toxicmetals on thefetalepigenome. Epigenomics. 2017;9(3):333–350. 2018 Dec 1;47(6):1910-1937.

39. Leung AKL. TheWhereabouts of microRNAActions: Cytoplasm and Beyond. Trends in CellBiology. 2015 Oct;25(10):601-610.

40. Gedda MR, Babele PK, Zahra K, Madhukar P. EpigeneticAspects of EngineeredNanomaterials: IstheCollateralDamageInevitable? Front BioengBiotechnol. 2019 Sep 20;7:228.

41. Y. Zhao Q, Wu Y, Li, A. et al. In vivo translocation and toxicity of multi-walledcarbonnanotubes are regulated by microRNA. Nanoscale. 2014; 6: 4275-4284.

42. Yousef M, Goy G, Mitra R, et al. miRcorrNet: machinelearning-basedintegration of miRNA and mRNA expressionprofiles, combinedwith feature grouping and ranking. PeerJ.
2021;9:e11458.

43. Yao Y, Jiang C, Wang F, et al. IntegrativeAnalysis of miRNA and mRNA ExpressionProfilesAssociatedWithHumanAtrialAging. Frontiers in Physiology. 2019;10:1226.

44. Gross N, Kropp J, Khatib H. MicroRNASignaling in Embryo Development. Biology (Basel). 2017;6(3):34.

45. Selvaraj G, Kaliamurthi S, Peslherbe GH, Wei DQ. Are theAllergicReactions of COVID-19 VaccinesCaused by mRNA Constructs or Nanocarriers? ImmunologicalInsights. InterdiscipSci. 2021;13(2):344-347.

46. Sellaturay P, Nasser S, Islam S, Gurugama P, Ewan PW. Polyethyleneglycol (PEG) is a cause of anaphylaxis to the Pfizer/BioNTech mRNA COVID-19 vaccine. Clinical and experimentalallergy: journal of the British Society forAllergy and ClinicalImmunology. 2021;51(6):861-863. doi:10.1111/cea.13874.

47. Moghimi SM. AllergicReactions and Anaphylaxis to LNP-Based COVID-19 Vaccines. Moleculartherapy : thejournal of the American Society of GeneTherapy. 2021;29(3):898-900.

48. Santovito LS, Pinna G. Acutereduction of visualacuity and visualfieldafter Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine 2nd dose: a case report.Inflammationresearch : officialjournal of theEuropeanHistamineResearch Society. 2021;70(9):931-933.

49. Fowler N, MendezMartinez NR, Pallares BV, Maldonado RS. Acute-onsetcentralserousretinopathyafterimmunizationwith COVID-19 mRNA vaccine. American Journal of OphthalmologyCaseReports. 2021;23:101136.

50. TheJerusalem Post. MaayanJaffe-Hoffman.Pfizer COVID-19 vaccinelinked to rarecases of eyeinflammation– study. https://www.jpost.com/health-science/pfizer-covid-19-… Accessed 28 September 2021.

51. Fowler N, MendezMartinez NR, Pallares BV, Maldonado RS. Acute-onsetcentralserousretinopathyafterimmunizationwith COVID-19 mRNA vaccine. American Journal of OphthalmologyCaseReports. 2021;23:101136.

52. U.S. National Library of Medicine. MethylationEffects of COV-19 Infection and Vaccinations. Last Update Posted : June 30, 2021.https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04939155. Accessed 27 sep 2021.

53. WHO. COVID-19 adviceforthepublic: gettingvaccinated. Available at https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-corona.. . Last update 14 July 2021. AccessedSeptember 28, 2021.
German panel giveslimitedapprovalfor COVID-19 shotforadolescents. Available at https://www.reuters.com/world/europe/german-panel-giv.. AccessedSeptember 28, 2021.

54. Children and adolescents. – informationaboutvaccinationagainst COVID-19. Public Health Agency of Sweden. https://www.folkhalsomyndigheten.se/thepublic-health-.. 20in%20August%202021. AccessedSeptember 28, 2021.

55. Children and adolescents. – information about vaccination against COVID-19. Public Health Agency of Sweden. https://www.folkhalsomyndigheten.se/thepublic-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/vaccinationagainst-covid-19/children-and-adolescents–information-about-vaccination-against-covid19/#:~:text=In%20Sweden%2C%20vaccination%20against%20COVID,start%20sometime% 20in%20August%202021. Accessed September 28, 2021.

56. Plans to offer a vaccine to 16 and 17-year-olds. Available at https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/plansto-offer-a-vaccine-to-16-and-17-year-olds/id2865629/ Accessed September 28, 2021.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Ministerstvo zdravotníctva analyzuje podávanie monoklonálnych protilátok vzhľadom na omikron

0 icon

Bratislava 28. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Brian Inganga)   Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR analyzuje podávanie monoklonálnych protilátok vzhľadom na dominanciu variantu omikron na Slovensku. Hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová pre TASR uviedla, že ministerstvo pozorne sleduje trendy a liečbu pacientov s ochorením COVID-19 a zabezpečilo aj dostatočné množstvo antivirotík "Otázka ďalšej preskripcie a…

Hoci Robert Fico býva v podnájme, jeho 28-ročný syn zainvestoval a obstaral si luxusný byt bez hypotéky

0 icon

Bratislava 28. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Médiá hlavného prúdu si koncom tohto týždňa našli ďalšiu "horúcu" tému a jej stredobodom je líder opozičnej strany Smer-SD Robert Fico. Portály Aktuality.sk, SME, Nový čas, TV Markíza a ďalšie píšu o tom, že syn bývalého premiéra Michal Fico má nové lukratívne bývanie…

Ombudsmanka EÚ: Komisia by mala ukázať esemesky von der Leyenovej šéfovi Pfizeru

0 icon

Brusel 28. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Turkish Health Ministry)   Ombudsmanka EÚ Emily O'Reillyová v piatok kritizovala Európsku komisiu (EK) za odmietnutie zverejniť krátke textové správy o zabezpečení vakcín proti covidu pre členské krajiny EÚ, ktoré si medzi sebou vymenili predsedníčka EK Ursula von der Leyenová a generálny riaditeľ farmaceutickej spoločnosti Pfizer…

Šikuta, Naď, Žilinka a Karas odmietajú návrh Kremského na vznik živnosti na právne služby

0 icon

Bratislava 28. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Najvyšší predstavitelia viacerých justičných inštitúcií odmietajú poslanecký návrh Petra Kremského (OĽANO) umožňujúci vznik živnosti na poskytovanie právnych služieb. Na spoločnom stretnutí sa na tom zhodli predseda Najvyššieho súdu SR Ján Šikuta, predseda Najvyššieho správneho súdu SR Pavol Naď, generálny prokurátor Maroš Žilinka a…

Mladá lekárka obviňuje zo smrti otca na covid oddelení personál nemocnice, ktorý sa mal správať “nepriateľsky” voči nezaočkovaným. UNLP v Košiciach reaguje

0 icon

Bratislava 28. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-František Iván)   Médiá tento týždeň s takmer dvojmesačným odstupom priniesli správu o úmrtí skúseného košického chirurga Zoltána Lischka, ktorý zomrel začiatkom decembra, informoval o tom napríklad portál kosice.zoznam.sk. Muž bol hospitalizovaný na covidovom ARO v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura (UNLP), kde mu podľa vyjadrení jeho…

Trestné konanie v prípade nehody Borisa Kollára ešte neukončili

0 icon

Bratislava 28. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Trestné konanie v prípade nehody predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) z roku 2020 ešte neukončili. Jednu osobu polícia obvinila z ublíženia na zdraví. Pre TASR to uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff "V súčasnosti konanie nie je ukončené…

Boris Kollár: Ľudia predsa nemôžu pracovať len na jedlo. Musíme urýchlene schváliť zníženie DPH na potraviny!

0 icon

Bratislava 28. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák, Pavol Zachar)   Hnutie Sme rodina navrhuje v súvislosti so zdražovaním potravín prijať okamžité protiopatrenia, aby dopady na slovenské domácnosti neboli likvidačné. Na potraviny chce zaviesť zníženú DPH vo výške päť percent Jedným zo základných ukazovateľov životnej úrovne toho–ktorého štátu je, koľko percent dá…

Nezvládol to psychicky? Prezident Zelenskyj nariadil vyšetrovanie po tom, čo vojak v ukrajinskom vojenskom závode kalašnikovom zastrelil štyroch vojakov a jednu civilistku

0 icon

Bratislava 28. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Ukrainian Presidential Press Office)   Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok nariadil polícii, aby vyšetrila masovú streľbu príslušníka národnej gardy, ktorá si vyžiadala päť mŕtvych a niekoľko ďalších ťažko zranených. Vyšetrovanie má aj objasniť , ako branec prešiel vojenskými lekárskymi prehliadkami a bol kvalifikovaný ako spôsobilý…

Na okresnom súde v Spišskej Novej Vsi začalo pojednávanie s nemeckou statičkou. Pre jej údajne zlý výpočet, zomreli štyria slovenskí robotníci

0 icon

Spišská Nová Ves 28. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Oliver Ondráš)   Na Okresnom súde v Spišskej Novej Vsi sa v piatok dopoludnia začalo pojednávanie s nemeckou statičkou Sabine H. Tá čelí obžalobe z prečinu všeobecného ohrozenia, podľa prokuratúry mala chybne naprojektovať statiku podpornej mostnej konštrukcie na stavbe diaľnice D1 pri obci Iliašovce.…

Moldavská prezidentka sa domnieva, že vo východnej Európe môže vypuknúť vojna

0 icon

Kišiňov 28. januára 2022 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Kenzo Tribouillard, Pool Photo via AP)   Analýza vyhlásení rôznych krajín a medzinárodných organizácií, ako aj udalostí v regióne naznačuje, že vo východnej Európe môže vypuknúť vojna, hoci Moldavsko dúfa v mierové urovnanie konfliktu, uviedla prezidentka Maia Sanduová "Môžeme analyzovať vyhlásenia na úrovni krajín a medzinárodných…

NAJNOVŠIE

BLOG

Boris Mesár

Vymyslená hystéria okolo útoku Ruska na Ukrajinu plní dva hlavné ciele .

0icon

Cieľ číslo 1 Hystéria USA v súvislosti so situáciou na Ukrajine bola zameraná na realizáciu konkrétnych opatrení po ukončení rokovaní s Ruskom v Ženeve, uvádza PolitPuzal."Ukrajina v ich chápaní je dnes prísľubom, aby odvrátila pozornosť od toho hlavného, čo sa stane v nasledujúcich 48 hodinách," povedal izraelský

Peter Kohút

Žiadne americké základne nebudú! Neslávny koniec čaká bandu vlastizradných zločincov.

0icon

Zapredaná a zločinná vládna a mocenská klika na čele s citlivo vnímajúcou falošnou líškou sa naivne domnieva, že si zachráni svoju kožu podpisom okupačnej zmluvy so SŠA v nádeji, že americká armáda jej bude kryť chrbát, ke

Pavol Lazar

Slavěna Vorobelová

O nás, bez nás

0icon

USA pripravili scenár a Slovensko bude asistovať. V mainstreamových médiách nečítame nič iné, len to, že vojna môže byť možným scenárom na Ukrajine, ako sa treba pripraviť aj na Slovensku

Maroš Borza

DANKO JE ZRADCA

0icon

Včera na námestí pri proteste, ktorý organizoval SMER SD, vystúpil aj Andrej Danko. Nesklamal. Vrátil sa k tomu, čo vie najlepšie. Hovoriť slová, ktorým rozumie len on. Vrátim sa v čase trošku dozadu. Hneď po voľbách, kedy SNS s Dankom na čele, dosiahla najhorší volebný výsle

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Bronzová socha basketbalistu Kobeho Bryanta a jeho dcéry Gianny

Autor: TASR/AP-Ringo H.W. Chiu

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Ministerstvo zdravotníctva analyzuje podávanie monoklonálnych protilátok vzhľadom na omikron

0 icon

Bratislava 28. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Brian Inganga)   Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR analyzuje podávanie monoklonálnych protilátok vzhľadom na dominanciu variantu omikron na Slovensku. Hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová pre TASR uviedla, že ministerstvo pozorne sleduje trendy a liečbu pacientov s ochorením COVID-19 a zabezpečilo aj dostatočné množstvo antivirotík "Otázka ďalšej preskripcie a…

Hoci Robert Fico býva v podnájme, jeho 28-ročný syn zainvestoval a obstaral si luxusný byt bez hypotéky

0 icon

Bratislava 28. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Médiá hlavného prúdu si koncom tohto týždňa našli ďalšiu "horúcu" tému a jej stredobodom je líder opozičnej strany Smer-SD Robert Fico. Portály Aktuality.sk, SME, Nový čas, TV Markíza a ďalšie píšu o tom, že syn bývalého premiéra Michal Fico má nové lukratívne bývanie…

Ombudsmanka EÚ: Komisia by mala ukázať esemesky von der Leyenovej šéfovi Pfizeru

0 icon

Brusel 28. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Turkish Health Ministry)   Ombudsmanka EÚ Emily O'Reillyová v piatok kritizovala Európsku komisiu (EK) za odmietnutie zverejniť krátke textové správy o zabezpečení vakcín proti covidu pre členské krajiny EÚ, ktoré si medzi sebou vymenili predsedníčka EK Ursula von der Leyenová a generálny riaditeľ farmaceutickej spoločnosti Pfizer…

Šikuta, Naď, Žilinka a Karas odmietajú návrh Kremského na vznik živnosti na právne služby

0 icon

Bratislava 28. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Najvyšší predstavitelia viacerých justičných inštitúcií odmietajú poslanecký návrh Petra Kremského (OĽANO) umožňujúci vznik živnosti na poskytovanie právnych služieb. Na spoločnom stretnutí sa na tom zhodli predseda Najvyššieho súdu SR Ján Šikuta, predseda Najvyššieho správneho súdu SR Pavol Naď, generálny prokurátor Maroš Žilinka a…

Mladá lekárka obviňuje zo smrti otca na covid oddelení personál nemocnice, ktorý sa mal správať “nepriateľsky” voči nezaočkovaným. UNLP v Košiciach reaguje

0 icon

Bratislava 28. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-František Iván)   Médiá tento týždeň s takmer dvojmesačným odstupom priniesli správu o úmrtí skúseného košického chirurga Zoltána Lischka, ktorý zomrel začiatkom decembra, informoval o tom napríklad portál kosice.zoznam.sk. Muž bol hospitalizovaný na covidovom ARO v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura (UNLP), kde mu podľa vyjadrení jeho…

Trestné konanie v prípade nehody Borisa Kollára ešte neukončili

0 icon

Bratislava 28. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Trestné konanie v prípade nehody predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) z roku 2020 ešte neukončili. Jednu osobu polícia obvinila z ublíženia na zdraví. Pre TASR to uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff "V súčasnosti konanie nie je ukončené…

Boris Kollár: Ľudia predsa nemôžu pracovať len na jedlo. Musíme urýchlene schváliť zníženie DPH na potraviny!

0 icon

Bratislava 28. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák, Pavol Zachar)   Hnutie Sme rodina navrhuje v súvislosti so zdražovaním potravín prijať okamžité protiopatrenia, aby dopady na slovenské domácnosti neboli likvidačné. Na potraviny chce zaviesť zníženú DPH vo výške päť percent Jedným zo základných ukazovateľov životnej úrovne toho–ktorého štátu je, koľko percent dá…

Nezvládol to psychicky? Prezident Zelenskyj nariadil vyšetrovanie po tom, čo vojak v ukrajinskom vojenskom závode kalašnikovom zastrelil štyroch vojakov a jednu civilistku

0 icon

Bratislava 28. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Ukrainian Presidential Press Office)   Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok nariadil polícii, aby vyšetrila masovú streľbu príslušníka národnej gardy, ktorá si vyžiadala päť mŕtvych a niekoľko ďalších ťažko zranených. Vyšetrovanie má aj objasniť , ako branec prešiel vojenskými lekárskymi prehliadkami a bol kvalifikovaný ako spôsobilý…

Na okresnom súde v Spišskej Novej Vsi začalo pojednávanie s nemeckou statičkou. Pre jej údajne zlý výpočet, zomreli štyria slovenskí robotníci

0 icon

Spišská Nová Ves 28. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Oliver Ondráš)   Na Okresnom súde v Spišskej Novej Vsi sa v piatok dopoludnia začalo pojednávanie s nemeckou statičkou Sabine H. Tá čelí obžalobe z prečinu všeobecného ohrozenia, podľa prokuratúry mala chybne naprojektovať statiku podpornej mostnej konštrukcie na stavbe diaľnice D1 pri obci Iliašovce.…

Moldavská prezidentka sa domnieva, že vo východnej Európe môže vypuknúť vojna

0 icon

Kišiňov 28. januára 2022 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Kenzo Tribouillard, Pool Photo via AP)   Analýza vyhlásení rôznych krajín a medzinárodných organizácií, ako aj udalostí v regióne naznačuje, že vo východnej Európe môže vypuknúť vojna, hoci Moldavsko dúfa v mierové urovnanie konfliktu, uviedla prezidentka Maia Sanduová "Môžeme analyzovať vyhlásenia na úrovni krajín a medzinárodných…

Podkasty

“Vojnové šialenstvo sa rozbieha. Kto ho zastaví?”

icon

Bratislava 27. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Andriy Dubchak) Motto: >Zlu postačí, aby dobrí ľudia mlčali< Úvodný zvuk Vojnové šialenstvo sa rozbieha. Kto ho zastaví? Najhorúcejšie na celom svete je dnes na Ukrajine. Akoby už-už sa mala začať vojna. Podľa politológa Jevgenija Satanovského je nepravdepodobné, že by sa bez vojny dalo zaobísť. Upozornil, že na pozadí fejku o...

Zlu postačí, aby dobrí ľudia mlčali

icon

Bratislava 25. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Úvodný zvuk. Vznikne súštátie nazvané Trojmorie na báze Vyšehradskej štvorky a Habsburskej monarchie? Európsky parlament má nového podpredsedu. Je ním Michal Šimečka z Progresívneho Slovenska. Zrejme jedným z dôvodov, prečo ho liberálne krídlo Europarlamentu zvolilo, bola jeho správa, ktorú v októbri 2020 schválili europoslanci. Navrhol v nej systém monitorovania dodržiavania „právneho...

Prežili sme ďalší zložitý týždeň. Pozitívne je, že žijeme…

icon

Bratislava 25. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann) Tzv. obranná dohoda medzi Slovenskom a USA je na spadnutie. Už vieme, že prezidentka ju nepredloží na Ústavný súd – zrejme to nie je vec taká vážna, ako referendum o predčasných voľbách, ktoré chcelo šesťsto tisíc občanov. No paradoxne to ešte neznamená, že dohoda má zelenú. S rôznymi expertmi...

Kresťanov, katolíkov, ba aj „Maďarov“ je menej. Ale Slovákov pribudlo

icon

Bratislava 24. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Takmer po deviatich mesiacoch od ukončenia sčítania obyvateľstva, domov a bytov, ktoré sa po prvý raz uskutočnilo elektronicky, sme sa dozvedeli jeho prvé výsledky. K prvému januáru 2021 nás bolo presne 5 449 270, čo znamená, že od posledného sčítania v roku 2011 je nás viac o 52 234 ľudí. Je nás dovedna viac, mali...

Ôsmi z desiatich Slovákov žijú v strese, ostatní v zahraničí – pokus o vtip či realita?

icon

Bratislava 22. januára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Už druhý rok nám obmedzujú život, deti nechodia do škôl a divočejú – viď Malinovo! Deti nesmú športovať a športovci v piatich najsledovanejších športoch môžu hrať pred prázdnymi hľadiskami, ostatní vôbec nie. Do sveta odchádza nielen veľké množstvo lekárov i zdravotných sestier, ale aj mladé športové talenty, lebo tu sa...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Boris Mesár

Vymyslená hystéria okolo útoku Ruska na Ukrajinu plní dva hlavné ciele .

0icon

Cieľ číslo 1 Hystéria USA v súvislosti so situáciou na Ukrajine bola zameraná na realizáciu konkrétnych opatrení po ukončení rokovaní s Ruskom v Ženeve, uvádza PolitPuzal."Ukrajina v ich chápaní je dnes prísľubom, aby odvrátila pozornosť od toho hlavného, čo sa stane v nasledujúcich 48 hodinách," povedal izraelský

Peter Kohút

Žiadne americké základne nebudú! Neslávny koniec čaká bandu vlastizradných zločincov.

0icon

Zapredaná a zločinná vládna a mocenská klika na čele s citlivo vnímajúcou falošnou líškou sa naivne domnieva, že si zachráni svoju kožu podpisom okupačnej zmluvy so SŠA v nádeji, že americká armáda jej bude kryť chrbát, ke

Pavol Lazar

Slavěna Vorobelová

O nás, bez nás

0icon

USA pripravili scenár a Slovensko bude asistovať. V mainstreamových médiách nečítame nič iné, len to, že vojna môže byť možným scenárom na Ukrajine, ako sa treba pripraviť aj na Slovensku

Maroš Borza

DANKO JE ZRADCA

0icon

Včera na námestí pri proteste, ktorý organizoval SMER SD, vystúpil aj Andrej Danko. Nesklamal. Vrátil sa k tomu, čo vie najlepšie. Hovoriť slová, ktorým rozumie len on. Vrátim sa v čase trošku dozadu. Hneď po voľbách, kedy SNS s Dankom na čele, dosiahla najhorší volebný výsle

TopDesať

10 bizarných živočíšnych druhov, ktoré skutočne žijú na našej planéte

0 icon

Tu je ďalší dôkaz, aká vie byť príroda niekedy divoká a záhadná. Môže sa to zdať neuveritenľné, no niektoré zo živočíšnych druhov pripomínajú postavy zo sci-fi filmov o Marse, iné zasa vyzerajú, že sú z úplne inej dimenzie ... ale pritom všetky z nich sú tu na našej Zemi. Priprav…

Tádž Mahál: Neoficiálny symbol Indie. 2. časť

0 icon

Keď Šáhdžahán vyhlásil štátny smútok, zakázal hrať na hudobných nástrojoch, nosiť pestré odevy a šperky, a používať voňavky a kozmetické prípravky. Prisahal, že na pamiatku Mumtáz Mahál vybuduje najkrajšiu hrobku, akú kedy svet videl. Pokračujeme druhou časťou článku o Tádž Mahál, neoficiálnom symbole Indie. So stavbou Tádž Mahálu v hlavnom…

10 celebrít, ktoré mali prekvapujúce zamestnanie, než sa stali slávnymi

0 icon

Keď vidíš svoje obľúbené celebrity v televízii alebo v časopisoch, je ťažké uveriť, že niekedy boli len obyčajnými ľuďmi, ktorí mali obyčajné zamestnanie. Ale aj tie najjasnejšie hviezdy niekde museli začať, než sa stali slávnymi. Či už si hasič, kaderník, alebo vojak, je pravdepodobné, že aspoň jedna z najznámejších tvárí, ktoré…

Zlozvyky reči tela, ktorých by si sa mal zbaviť!

0 icon

Nie vždy si všímame, čo robíme s nohami, rukami alebo výrazom tváre, zatiaľ čo sme v spoločnosti. Možno nás ani nenapadlo, že tieto veci sú dôležité. Ale reč tela môže v skutočnosti veľa povedať o tvojej osobnosti a pocitoch. A môže ti to tiež pomôcť urobiť dobrý dojem a získať prácu svojich snov,…

TOP10 tipov, ako zostať produktívny aj počas práce z domu

0 icon

Donútila ťa pandémia COVID-19 pracovať z domu? V tomto článku nájdeš niekoľko užitočných tipov, ako zostať šťastný, zdravý a zároveň produktívny aj pri práci z domu. V tejto dobe, keď sa svet prispôsobuje koronavírusu, jednou z najväčších zmien v našich životoch môže byť nútená práca z domu. Niekedy je ale dosť ťažké zostať motivovaný, udržiavať rovnováhu medzi pracovným…

Armádny Magazín

Ministerstvo obrany SR: Žiadne rozhodnutie o rozmiestnení zahraničných ozbrojených síl nebolo prijaté

0 icon

Slovensko, 28. januára 2022 (AM) – Rastúce napätie v súvislosti s konfliktom medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou si vyžaduje, aby sme sa zodpovedne pripravovali na všetky scenáre možného vývoja. A to ako na národnej úrovni (špeciálne brífingy najvyšších ústavných činiteľov, zasadnutia BR SR a vlády S

Rakety, termokamery, špeciálne jednotky. Na čo NATO pripravuje Ukrajinu

0 icon

Ukrajina, 28. januára 2022 (AM) – Washington a Brusel otvorene pumpujú Ukrajinu modernými útočnými zbraňami: v posledných dňoch pri Kyjeve nepretržite pristávajú vojenské dopravné lietadlá NATO. Aliancia nasadzuje do východnej Európy ďalšie sily, po sociálnych sieťach kolujú fotografie západného vojenského personálu na línii kontaktu v Donbase. Aké sú mož

Alexander Rogers: Nemôžem byť ticho! Šialeného tyrana treba zastaviť!

0 icon

Ukrajina, 28. januára 2022 (AM) – Už niekoľko rokov je krajina s približne tridsiatimi miliónmi ľudí vystavená cudzej agresii! Nelegitímny prezident tejto krásnej slobodu milujúcej krajiny utiekol do zahraničia. Potom sa v krajine konali demokratické voľby, ktoré vyhral skutočne ľudový líder podporovaný drvivou väčšinou obyvateľs

Nekonečná britská vojna proti Rusku

0 icon

USA, 27. januára 2022 (AM) – Členské krajiny NATO zvažujú možnosť vytvorenia bojovej jednotky na Slovensku, informuje Sky News. CNN už skôr uviedla, že USA

Prečo zvíťazili sovietske vojská pri Moskve?

0 icon

Nemecko, 28. januára 2022 (AM) – 5. decembra 1941 sa začal sovietsky protiútok pri Moskve. Červená armáda v tom čase zaostávala za Wehrmachtom výzbrojou i výcvikom, ani v počte vojakov nemala viditeľnú prevahu. No sovietsky protiúder napriek tomu vytvoril prvý prelom v priebehu vojny. Prečo sa to stalo? Koho

Svetlo sveta

Kde sa nachádzajú Traja králi dnes?

0 icon

Po narodení Ježiša nám Sväté písmo predkladá príbeh, ako králi alebo inak nazývaní aj mudrci z východu, prišli do Betlehema, aby sa Kristovi poklonili. Nový zákon kladie dôraz na skutočnosť, že na základe hviezdy na oblohe muži prišli až do Betlehema. Biblia nehovorí koľko týchto kráľov bolo ani z akej…

Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

0 icon

Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

Prečo si Cirkev na Vianoce pripomína sv. Štefana a evanjelistu Jána?

0 icon

Pre veriaci ľud je častokrát ťažko pochopiteľné, prečo počas oktávy na Vianoce hneď po oslávení Narodenia Pána, Cirkev predkladá na oslavu martýra sv. Štefana a evanjelistu sv. Jána. Ako prišlo k tomu, že najveselšie sviatky roku sa veľmi rýchlo menia na pripomienku umučenia človeka? Je opodstatnené, aby sv. Štefan ako…

26.12. Svätý Štefan, mučeník pri obhajobe pravého učenia Cirkvi

0 icon

Svätý Štefan je považovaný v Katolíckej Cirkvi sa prvého mučeníka, ktorého sviatok sa slávi 26.12. Tento deň boli totiž nájdene relikvie svätého Štefana. Stalo sa tak na základe videnia, ktoré mal v roku 415 kňaz menom Lucian. V roku 439 relikvi boli prenesené do nového kostola postaveného pri Damašskej bráne v Jeruzaleme. Krížiaci volali…

Narodenie Ježiša Krista – vianočné sviatky a okruh ich slávenia

0 icon

Na Vianoce kresťania slávia narodenie Ježiša Krista. Sú to sviatky Božieho vtelenia, sviatky vykúpenia, pokoja a lásky. Vianoce oslávia na celom svete dve miliardy veriacich. Presný dátum narodenia Pána známy nie je. Slávenie 25. decembra ako narodenie Ježiša je doložené po prvý raz z roku 336 v Ríme. Na základe…

FOTO DŇA

Bronzová socha basketbalistu Kobeho Bryanta a jeho dcéry Gianny

Autor: TASR/AP-Ringo H.W. Chiu

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali