Svätý Eulogius, chválorečil Bohu a kráčal s radosťou na popravisko, kde mu mohamedáni krutú smrť nachystali

Bratislava 8. októbra 2017 (HSP/Foto:Internet)

 

Keď svätí apoštoli po zoslaní Ducha svätého počali verejne zvestovať učenie Ježiša Krista, dala ich rada židovská chytiť, predvolať pred súd a prísne im zakázala, kázať o Kristu. Ale oni, ako náhle na slobodu prepustení boli, jali sa znovu ohlasovať vieru, bez ktorej nikto spasený byť nemôže, keď ich na to tiahli poznove na zodpovednosť, pozdvihol sv. Peter slovo a riekol menom všetkých: „Spravodlivá vec pred obličajom Božími, vás poslúchať viacej než Boha, posúďte sami. My zaiste nemôžeme nehlásať, čo sme videli a slyšali.“

Svätý Eulogius

Človek bohužiaľ, môže kedy-tedy v živote prísť i do okolnosti, že nevie nijako vyhnúť sa neposlušnosti buďto proti Bohu, alebo proti ľuďom. Tak podľa múdreho nariadenia Božieho každý povinný je poslúchať svojich rodičov i predstavených. Keby však rodičia, alebo predstavení niečo takého žiadali čo sa nezrovnáva s vôľou Božou, napríklad, aby sme klamali, dakoho poškodili, naše náboženské povinnosti, modlitbu, spoveď, navštevovanie chrámu Božieho zanedbávali, vieru našu zapreli , tu nám ovšem viacej náleží poslúchať Boha, než ľudí, i hoc by nás za to prenasledovali alebo i nenávideli. Spasiteľ Ježiš Kristus totiž doslovne hovorí:

„Ktokoľvek vyzná mňa pred ľuďmi, vyznám ho i ja pred Otcom, ktorý je v nebesiach. Kto miluje otca alebo matku viacej než mňa, nie je mňa hoden, a kto miluje syna alebo dcéru viacej než mňa, nie je  mňa hoden. Žiaden nemôže dvom Pánom slúžiť, lebo zaiste jedného nenávidieť bude a druhého milovať, alebo jedného sa pridŕžať a druhým pohŕdať bude, nemôžete Bohu slúžiť i mamone. Kto nie je nie so mnou, je proti mne a kto nezhromažďuje so mnou, ten rozptyľuje.“

Toto učenie Ježiša Krista verne nasledoval sv. Eulogius, narodený začiatkom deviateho storočia v španielskom meste Kordove. Rodičia jeho boli bohatí a veľmi vážení, a čo ešte viacej znamená, boli veľmi cnostní. Eulogius bol už čo dieťa veľmi milosrdný k chudobným, a rozdal im obyčajne všetko, čo mal. Najväčšou jeho radosťou bývalo, keď sa v kostole sv. Zoila modliť a kňazom u oltára posluhovať mohol. Kňazom tohto chrámu odovzdali ho rodičia k výchove, kde on s veľkou usilovnosťou obracal celú myseľ k tomu, aby si nadobudol potrebných vedomostí, ktorými by neskôr ku cti Božej účinkovať a blížnym svojim pomáhať mohol. Dokonajúc svoje učenie, vysvätený bol za kňaza. Ako taký bol príkladom všetkým kňazom, viedol život čistý a neúhonný, že si ho konečne i sami pohania, Mauri a Saraceni, ktorí vtedy v Kordove panovali, vysoko ctili a vážili. Telo držal na uzde pôstmi, bdením a inými kajúcnymi skutky. Najviac denného času vynakladal na modlitby, oddychu sotva že si doprial, zaháľaniu, hrám, márnym rečiam, a iným kňaza nehodným veciam bol vždy nepriateľom. Svojim blížnym prispieval k pomoci kde a ako stačil, či sa už jednalo o ich duševné alebo telesné blaho a šťastie.

Roku 850 vypuklo v Kordove veľké prenasledovanie kresťanov. Mnohí z nich spolu s biskupom a početnými uvrhnutý boli do žalára. Eulogius, hotový i tu k láskavej pomoci, snažil sa všemožne uväznených mučeníkov tešiť a povzbudzovať. Za to však i on sám bol vrhnutý do temnice. Ale jeho horlivosť ani krutý žalár nepodlomil. Modlitby svoje vykonával i tu práve tak horlivo ako predtým na slobode, ba, nemohúc prenasledovaných kresťanov podporovať živým slovom, spísal potechy plnú knihu pod názvom: ,Napomenutie mučeníkom.“ , kde opisujúc prvé kresťanské časy, uvádza krásne príklady stálych a za vieru zmužilých mučeníkov starého veku, aby svojich spolubratov k rovnej odhodlanosti povzbudil a výhľadom na nebeskú korunu potešil. Uväznené boli toho času pre kresťanskú vieru i dve panny, Flora a Maria. Obe, prečítajúc túto Eulogiovu knihu ochotne a bez bázne podstúpili smrť mučenícku, šiesty deň po ich umučení prepustený bol Eulogius na slobodu, a pripisoval to príhovoru týchto dvoch oslávených mučeníc. V Kordove bol toho času biskup, nehodný svojho úradu a mena. Chcel sa teda pred veriacimi honosiť, akoby í on so svätými obcoval, požiadal vyslobodeného Eulogia, aby ho do chrámu odprevadil a služby Božie pred ním slávil. Sv. Eulogius porozumejúc úmyslu biskupovmu a nechcejúc  uviesť nikoho v omyl, akoby snáď pohoršujúce biskupovo jednanie odobroval, protivil sa jeho žiadosti a odoprel mu rovno. Tu mu biskup počal hroziť cirkevnou kliatbou, na čo Eulogius tajnými cestami odišiel do Francúzska. Stalo sa však, že toho istého Času zomrel biskup mesta Toleda. Eulogius, uznaný najhodnejšieho, bol vymenovaný za jeho nástupcu. Vrátil sa teda z Francúzska domov. Ale prv ešte, než by mohol byť vysvätený za biskupa, povolaný bol k väčšej hodnosti, ku korune mučeníckej.

Po smrti maurského kráľa Ahderama dostal sa na trón Muhamed. A tento bol tak nenávistný proti kresťanom, že si zaumienil, vyhladiť ich so zeme. Pri tomto novom a náramne krutom prenasledovaní chovali sa kresťania rozlične. Mnohí, nedôverujúc svojim silám, utiekli do hôr i do cudziny, bojazlivejší zo strachu pred pohanmi zapreli vieru. Mnohí naopak dychtili až príliš za smrťou mučeníckou, tak že ani neváhali udávať sa pohanom sami. Ale rovno tak neváhali mohamedanskí Mauri mučiť, trýzniť a zabíjať ich. Následkom toho zasadol v Kordove cirkevný snem, vydajúc nariadenie, aby kresťania neudávali seba samých pohanom. Do týchto krvavých časov padol návrat sv. Eulogia z Francúzska. Dal sa ihneď neohrozene, ako i predtým, vynakladať všetko k podpore a pomoci prenasledovaným. Vidiac, že tu mnohí vieru zapreli, hľadal zblúdilé ovečky a privádzal ich na cestu úprimného a kajúceho návratu. Slabých navštevovať, nestálych posilňovať a uväznených k smrteľnému mučeníckemu boju neohrozene povzbudzovať dňom a nocou neustal. Túto jeho horlivosť a neúnavnú činnosť obdivovali konečne i sami pohania, tak, že ňou dojatí, odhodlali sa mnohí počas najtuhšieho prenasledovania prestúpiť na kresťanskú vieru, súc roznietení túžbou, život i krv obetovať za Krista, ktorý, poskytujúc svojim verným tak nadľudskú silu v mukách, bude zaiste môcť tým skvelejšie osláviť ich v nebesiach.

Medzi týmito bolo isté dievča svätého a bezúhonného života, ktoré pochádzalo síce z maurských rodičov, bolo však bez ich vedomia od jednej príbuznej potajomky vyučované vo viere kresťanskej. Čím viacej Leokrecia, tak sa totiž dievča menovalo, prospievala vekom, tým viacej rástla i vo viere a láske k Ježišu Kristu, tak že to pred rodičmi nemohlo ostať v tajnosti. Títo ani neomeškali napomínať dcéru jednostajne, aby sa kresťanstva zriekla, a nemohúc ani napomínaním ani sľubmi doviesť ničoho, chceli donútiť ju bitkou a trýznením. Ona vzdor tomu stála pevne pri svojom úmysle. Len obávala sa, že až by ju rodičia čo nejakého zločinca vrhli do žalára alebo až by ju za dlhší čas trýznili a prenasledovali, žeby konečne predsa vo svojej stálosti opadnúť by mohla. Preto písala sv. Eulogiovi a povedala mu svoj úmysel, žeby sa rada utiahla niekam na bezpečné miesto, kdeby svoje náboženstvo v pokoji vykonávať mohla. Sv. Eulogius zaujal sa tejto záležitosti horlivo a Leokrecii odkázal, aby potajomky odišla z domu. Tým istým časom vydávala sa jedna z jej príbuzných. Leokrecia, akoby na svadbu, obliekla sa do pekných šiat a že jej úmyslu nikto netušil, utiekala sa k Eulogiovi o ďalšiu pomoc. Eulogius ochotne ju zaviedol k verným priateľom v úkryte. Keď sa však domov nevracala, rozbehli sa rodičia hľadať ju na všetky strany, a nedojdúc cieľa, donútili vrchnosť, by domy podozrivých kresťanov rad radom prekutané boli. Eulogius miesto jej úkrytu neustále premieňať, len aby nepadla nevercom do rúk. Za čas to šlo, ale napokon rodičia predsa jej prišli na stopu a našli ju u Eulogia práve pri spoločnej modlitbe.

Sv. kňaz bol bez odkladu zajatý a súdne obžalovaný, že Leokreciu rodičom odviedol, a kresťanskému náboženstvu vyučil. Sudca sa ho pýtal, či tomu tak? On odpovedal neohrozene:

„Som sluha Boží, povinnosťou je mi zaujímať sa kresťanov, a vyznačovať všetkým ľuďom pravú cestu k nebesiam. Toto som učinil i pri Leokrecii a nič iného.“

Nespravodlivý však sudca nebol s týmto osvedčením spokojný a dal svätého kňaza ukrutne bičovať. Keď ho krvilační kati bičovali, neponosoval sa, ale dôverou v Boha oduševnený oslovil ich:

„Darmo ma bijete; prútmi mi dušu z tela ani Krista zo srdca nevyženiete. A keď by duša moja rozdelená mala byť mukami od tela, Spasiteľ môj Ježiš Kristus nebude rozdelený od nej.“

Nato sa jal pevným hlasom vyznávať, že Ježiš Kristus je pravý Boh a Mohamed len lživý prorok. Nad čím sudca do takej zúrivosti prišiel, že rozkázal Eulogia zaraz vyviesť na popravné miesto a sťať.

Svätý sluha Boží chválorečil Bohu a išiel s radosťou na popravisko. Kohokoľvek cestou stretol, napomínal každého, aby len vyznávali Krista, čo pravého Boha, lebo Mohamed je len lživý prorok. Nazlostený touto rečou Mohamedán uderil ho päsťou do tvári, ale svätý, obrátiac mu i druhé líce, riekol:

„Ak je ti vôľa, i po druhej strane.“ Čo sa i stalo. Na popravisku vyznal Eulogius ešte raz hlasite svoju vieru, kľakol si, pozdvihol oči k nebesiam a prijal ranu smrteľnú roku 859. Za štyri dni na to zomrela aj Leokrecia smrťou mučeníckou.

Svätý Eulogius odbavoval svoje denné modlitby v žalári práve tak usilovne, ako predtým na slobode. Ale mnohí ľudia, ako náhle ich zastihne dajaké nešťastie, zanedbávajú modlitbu, sú vlažnými a lenivými v dobrých skutkoch. Zdá sa akoby zabúdali, že modlitba práve v takýchto okolnostiach potrebnejšia je ešte a i osožnejšia, než inokedy. Človek keby aj nemal chuti k modlitbe, musí sa radšej premôcť a odhodlane pričiniť, než od nej upúšťať a zanedbávať ju. Spasiteľ Ježiš Kristus, i keď ho celý svet opustil a keď smrteľná horkosť a zármutok preplnili jeho srdce, zotrvával predsa pohrúžený v modlitbe, Tak to robievali svätí a vyvolení Boží, tak to činiť máš i ty, kresťan. Akože by si ináč dúfať mohol v pomoc Božiu v tvojich trápeniach, ako naberať síl v pokušeniach, ktorými satan znepokojuje každého človeka, ktorý sa odovzdáva trudnosti. A keď Spasiteľ vytrval na modlitbe až ku krvavému potu, zjavil sa mu anjel, ktorý ho posilnil, k nášmu poučeniu, aby sme i my hľadali v útrapách útočište svoje v modlitbe a posilnení. Preto dobre vraví svätý Bernard:

„Ak badáš, že ti hrozia trápenia a neresti, neopúšťaj modlitbu, lež volaj dovtedy k bohu, až cítiš, že si posilnený a povzbudený. I keby si toho po prvej modlitbe necítil, modli sa tak dlho, až budeš vyslyšaný.“

Svätý Eulogius prísne zachádzal so svojím telom. Nedovolil si nikdy nič takého , čo by jeho zmyslom príjemne padnúť mohlo. Vystríhal sa zaháľania, márnych rečí, zábav a rozkoší. Trýznil sa pôstom a bdením v modlitbe. Tak robievali aj iní svätý a vyvolený Boží.

Celkom naopak konajú nasledovníci tohto sveta. Vo všetkom pátrajú len po tom čo ich telu lichotí. Kajúcne skutky nábožných ľudí držia za sprostosť, tupia ich a posmievajú sa im. Čo však docielia týmto na druhom svete? Nič, leda to , že sa tam ich telu tým horšie povedie. Lebo ako telo svätých oslávené bude, telo zatratených zohavené bude.

„Čím viac sa teraz na telo svoje pozeráš a popúšťaš jeho žiadostiam, tým viacej za to budeš raz trpieť. Trýzni teda telo svoje pokáním.“ Hovorí svätý Tomáš Kempenský. Trýzni teda telo svoje pokáním, lebo ináč ho pán bude trýzniť na druhom svete, kde jedna hodina trápenia ťažšia bude, než tu na svete sto rokov najostrejšieho pokánia. Buď preto obozretný a ľutuj svojich hriechov.

Karol Jerguš

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Prezident López Obrador mal pozitívny test na COVID-19

0 icon

Mexiko 25. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Marco Ugarte)   Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador v nedeľu oznámil, že mal pozitívny test na koronavírusovú chorobu COVID-19. Podľa vlastných slov má len mierne príznaky, informovala agentúra AP López Obrador, ktorému kritici vyčítajú jeho postup v boji proti pandémii v krajine, na svojom oficiálnom…

Biden obnoví zákaz cestovania z väčšiny Európy, zavedie ho aj pre JAR

0 icon

Washington 25. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matt Slocum)   Prezident USA Joe Biden v pondelok znova zavedie zákaz vstupu do krajiny pre takmer všetkých neamerických občanov, ktorí boli v posledných 14 dňoch v Brazílii, Írsku, Spojenom kráľovstve alebo niektorej z 26 krajín schengenského priestoru. Dôvodom je zabrániť šíreniu koronavírusu. S odvolaním sa…

Podľa primátorky Prešova budú náklady na víkendové testovanie oproti novembru viac ako dvojnásobné

0 icon

Prešov 24. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák, SITA-Viktor Zamborský)   Viac ako dvojnásobné náklady v porovnaní s novembrovým celoplošným testovaním na ochorenie COVID-19 očakáva na zabezpečenie víkendového skríningového testovania v meste Prešov jeho primátorka Andrea Turčanová. Podľa nej na testovanie počas soboty a nedele mesto vynaloží odhadom približne 135-tisíc eur. Pri…

Amerických diplomatov predvolajú na ruské ministerstvo zahraničia po zverejnení trás nelegálnych protestných akcií

0 icon

Moskva 24. januára 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Russian Embassy, KHM Twitter)   Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Maria Zacharovová uviedla, že amerických diplomatov predvolajú na ministerstvo po zverejnení máp neschválených protestných akcií v Moskve na svojich webových stránkach "Americkí kolegovia to budú musieť vysvetliť na Smolenskom námestí (sídlo ruského ministerstva zahraničných vecí - pozn.),"…

Revúca ako prekvapenie? Čo sa vláda dozvedela len teraz, na to analytici upozorňovali už minulý víkend pred testovaním

0 icon

Bratislava 24. januára 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/SITA/HSP/Foto:TASR,Lukáš Grinaj,Michal Svítok)   V sobotu v rámci skríningového testovania na koronavírus odhalili 9 979 pozitívnych prípadov. Na tlačovej konferencii to povedal predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO). Podľa neho bolo v sobotu vykonaných viac ako 1 303 000 testov, pozitivita teda predstavuje 0,77 % "Sú…

Lekári uvádzajú šesť príznakov nebezpečne vysokého krvného tlaku

0 icon

Washington 24. januára 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Pixabay)   Americkí lekári uvádzajú šesť príznakov nebezpečne vysokého krvného tlaku, ktoré vyžadujú okamžitú lekársku pomoc, píše Express. Upozorňujú, že často sa zvýšené indikátory nemusia prejaviť, ale pritom majú výrazný negatívny účinok na organizmus, čo zvyšuje riziko kardiovaskulárnych ochorení Podľa odborníkov je kritickým indikátorom, pri ktorom…

Generál Šándor o USA: Prečo neustále kopú do Trumpa? Nezačal ani jednu vojnu

0 icon

Praha 24. januára 2021 (HSP/Sputnik/Foto:SITA/AP-Evan Vucci)   Bývalý náčelník Vojenskej spravodajskej služby Andor Šándor nechápe, prečo je exprezident USA Donald Trump toľko kritizovaný. V rozhovore pre portál ParlamentníListy.cz uviedol jeho hlavné zásluhy aj to, čo očakáva od nového prezidenta Joea Bidena Šándor sa vrátil k nepokojom vo Washingtone zo 6.…

Ondráček varoval Babiša pred následkami odmietnutia pomoci Ruska s vakcínami. Budeme podľa jeho slov svedkami ďalšej mníchovskej zrady

0 icon

Praha 24. januára 2021 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Olivier Hoslet)   Premiér Andrej Babiš vo svojom prejave počas nedávnej parlamentnej schôdze uviedol, že je naším hlavným problémom pri riešení krízy v súčasnosti to, že nemáme dostatok vakcín. Poslancovi Zdeňkovi Ondračkovi však pripadá zvláštne, že premiér sa nechce usilovať o obstaranie vakcíny z Ruska. Podľa…

Demonštrácie proti reštrikciám sprevádzali násilnosti

0 icon

Amsterdam 24. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot Youtube)   Holandská polícia sa v nedeľu dostala do potýčok s ľuďmi protestujúcimi proti epidemiologickým opatreniam, obzvlášť proti nočnému zákazu vychádzania. K potýčkam došlo minimálne v dvoch mestách, a to metropole Amsterdam a v Eindhovene na juhu krajiny. Informovala o tom agentúra AP V Eindhovene…

Jednoduchý spôsob ako zaočkovať maximum populácie? Ako je možné, že na to vláda doposiaľ neprišla?

0 icon

Bratislava 24. januára 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Carlos Giusti)   Vláda je tu pre všetkých občanov, nielen pre vzorných konzumentov euroatlantickej, tej jedinej správnej a povolenej ideológie. Ako však dosiahnuť, aby sa dala zaočkovať aj veľká časť tých ostatných bez použitia násilia? Je to také jednoduché! „Ja sa zaočkovať nedám – a ak,…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavol Kleban

Ako sa stať milionárom za 1 rok? (časť 9.)

0icon

  ODBORNOSŤ   Konkurencieschopnosť je pojem, ktorým označujeme schopnosť firmy, resp. podniku úspešne odolávať konkurencii s podobným alebo rovnakým zameraním (ponukou) na domácom, poprípade na zahraničnom trhu. Vysoká miera konkurencieschopnosti na trhu zabezpečuje pre akúkoľvek spoločnosť jej dlhodobé prežitie a existenciu. Vo všeobecnosti rozlišujeme 5 základných úrovní konkurencieschopnosti: konkurencieschopnosť štát

Rastislav Slovák

Čo všetko vlastní Pavlína Matovičová. Podvádzal a klamal Matovič, keď v predvolebnej kampani sľuboval účinný tvrdý zákon o preukazovaní pôvodu majetku?

0icon

Matovič v majetkovom priznaní uvádza, že nevlastní žiaden majetok, lebo ako sám Matovič vyhlásil on všetok svoj majetok prepísal na jeho manželku Pavlínu Matovičovú. Čo všetko teda preukázane vlastní tá Pavlína Matovičová: - Zmenky v hodnote desiatok miliónov € v rôznych spoločnostiach typu ako napríklad Arca Capital alebo J&T. -…

Ivan Malý

Ivermektín - príklad pre kritické myslenie

0icon

  Predstavte si, že vyhodnocujete súťaž strelcov, ktorí strieľali do obdĺžnikových terčov, kompletne zakrytých bielym plátnom. Žiadne značky cieľov. Píše sa rok 1576 a z kláštora pri Neapole je vyhnaný mn

Mária Šamierová

HNUSOBA a JA

0icon

Nie    som  opica ,ovca, mudrosráč ,idiot ,lúza, politik ani politológ ,nepatrím medzi plagiátorov, mafiánov, donášačov ani milionárov. Som   len normálna, slovenská žena, ktorá získala vzdelanie a všetko čo s tým súviselo, poctivo, zodpovedne a s veľkou skromnosťou.Patrím do skupiny „nerozhodnutých“ (moja chyba),  bola som dlho ticho. Konečne som si uvedomila, že…

Ivan Holek

A je to tu! Čo predpovedali proroci sa napĺňa!

0icon

Doba, o ktorej sa hovorilo už pred stáročiami nadchádza! Hovorili o nej proroci, hovoril o nej Kristus a po ňom ešte mnohí iní. Našej zeme sa dotkol prvý lúč Pánovho Svetla a udalosti sa dali do pohybu. Súd nad ľudstvom započal!

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

TOP10: Bežné veci, ako si ich ešte nevidel!

0 icon

Aj známe veci, s ktorými sa stretávame každý deň, sa môžu prejaviť a odhaliť neobvyklú stránku. Potom sa z bežných predmetov stane niečo úplne iné - na pohľad sú dvakrát tak zaujímavé. Nie každý sa môže pochváliť toho, že videl jeden milión dolárov v hotovosti alebo má bankovky všetkých mien z celého sveta na…

Viera vo vesmírne telesá a kolíska astrológie

0 icon

V 3. tisícročí pred našim letopočtom chaldejskí astrológovia pozorovali planéty a skúmali ich vplyv na ľudské konanie. V 7. storočí pred našim letopočtom počas vlády Nabukadnesara II. sa astrológia a veštenie výrazne zdokonalili. V tejto dobe bola spísaná aj Biblia. Prinášame - z nášho pohľadu - ďalší zaujímavý článok, o veciach, o ktorých ste pravdepodobne nevedeli. Mezopotámia, podľa…

TOP10 jednoduchých zmien, ktorými zachránime Zem!

0 icon

Vedci sa domnievajú, že Zem vznikla pred 4,5 miliardami rokov. Tretia planéta od Slnka je v súčasnosti jediným astronomickým objektom, o ktorom je známe, že má inteligentný život. Po väčšinu histórie našej planéty jej existencii nebránila ľudská činnosť. Až na začiatku 20. storočia začala Zem pociťovať negatívne účinky ľudskej činnosti. Zemská klíma sa za…

Ako sa správne pripraviť na príchod bábätka? – 1. časť

0 icon

Čakanie na príchod bábätka je pre každý pár niečím výnimočný. Okrem šťastného očakávania, ktoré pociťujeme pred príchodom nového člena rodiny, je to tiež obdobie, v ktorom je potrebné urobiť mnoho pre to, aby sme boli dobre pripravení na nové obdobie, ktoré nás čaká.  Pár, ktorý čaká na svoje prvé bábätko, musí…

Lego predstavilo špeciálne kocky pre milovníkov záhrady a kvetov

0 icon

Spoločnosť Lego predstavila novú kolekciu, ktorá zaujme predovšetkým milovníkov kvetov a záhrady, ako aj tých, ktorí chcú mať doma vždy „čerstvé“ kvety. Kocky lega nikdy nevyschnú a neumrú. Nová sada pre všetkých dospelých milovníkov kociek lega sa volá Lego Botanical Collection. Obsahuje súčiastky na zostavenie kytice kvetov a stromu bonsai. V krabici…

Vo svete IT

Cestovanie mimo Slnečnej sústavy: Môže to byť jedného dňa realitou?

0 icon

Ľudstvu sa podarilo pristáť na Mesiaci, dostať sondy na Mars, alebo ku vzdialeným asteroidom, ale aj dostať sondu na jeden z mesiacov Saturnu, Titan. Kedy ale budú môcť ľudia cestovať na vzdialené planéty tak, ako to môžeme vidieť v sci-fi filmoch? Na túto otázku odpovedá YouTube kanál Vsauce. Cestovanie medzi hviezdami by…

Pozrite sa na najšpinavšiu miestnosť na Medzinárodnej vesmírnej stanici

0 icon

Hovorí sa: Čistota pol života a na Medzinárodnej vesmírnej stanici to platí dvojnásobne. Najväčšiu dôležitosť majú antibakteriálne opatrenia, kvôli baktériám, ktoré sa zvyknú množiť v neustále recyklovanom vzduchu na vesmírnej stanici, píše portál Science Alert. Každá sobota je preto „upratovacím dňom.“ Astronauti utierajú všetky povrchy, ktoré sa na stanici nachádzajú, vysávajú a zbierajú…

Môžu čierne diery „narásť“ do naozaj desivých rozmerov? Údajne áno

0 icon

Vesmír je domovom naozaj masívnych čiernych dier. Supermasívna čierna diera v jadre našej galaxie má hmotnosť 4-miliónov Sĺnk, no to je ešte málo, oproti monštrám, ktoré sa ukrývajú v srdciach iných galaxií, píše portál Universe Today. Väčšina supermasívnych čiernych dier má totiž hmotnosť niekoľkých miliárd našich Sĺnk a tá najväčšia môže vážiť takmer…

Nefunguje vám smartfón tak dobre, ako v minulosti? Dôvodom môže byť malware. Takto ho identifikujete a odstránite!

0 icon

Naše smartfóny sú zariadeniami, ktoré neustále nosíme so sebou a to dokonca aj na miesta, kde nie sú vôbec potrebnými. Spolu s rozmachom mobilných zariadení, ktoré sú čoraz dostupnejšími a zároveň výkonnejšími, ide ruka v ruke aj záujem hackerov o smartfóny. Dôvodom je, že sú cenným zdrojom informácií. Tí sa častokrát snažia infikovať…

iOS vo verzii 15 pravdepodobne už nespustíte na týchto smartfónoch a zariadeniach

0 icon

Ešte v júni minulého roka spoločnosť Apple predstavila novú verziu iOS 14. Tá priniesla viacero noviniek a vylepšení vrátane podpory mini aplikácií na ploche obrazovky (takzvané widgety), či vniesla viac transparentnosti do toho, aké dáta sú zo strany vývojárov zbieranými. Aktualizácia bola zároveň sprístupnená pre radu smartfónov vrátane starších zariadení.…

Armádny Magazín

Dobrodruh - cestovateľ Jules Mountain a jeho vrtuľník Bell 505

0 icon

Fort Worth, TX (22. januára 2021) – Pokiaľ ide o súkromné cestovanie, majitelia vrtuľníkov Bell 505 zistili, že im tento stroj ponúka všestranný a spoľahlivý spôsob, ako spoznať svet. Obchodníkom a podnikateľom napríklad rýchlo, bezpečne a v úplnom pohodlí umožňuje zúčastniť sa dôležitých obchodných rokovaní. Je ideálny pre do

Pentagón v Arktíde. Ako Dánsko chodí po lane v Grónsku

0 icon

Dánsko, 24. január 2021 (AM) - Keď sa v Arktíde prehrieva konkurencia medzi Čínou, Ruskom a USA, čoraz viac sa do nej zamotáva Grónsko, poloautonómny región v rámci Dánskeho kráľovstva. To prinieslo príležitosti aj výzvy pre Grónsko a pre Dánsko. Dánsko kontroluje väčšinu zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky Grónska a Kodaň…

Forbes: Ruská zbraň, ktorá môže mať pre USA ničivé následky

0 icon

USA, 24. január 2021 (AM) - Ponorka Poseidon sa stane "poistkou" pre prípad, že by USA mohli zostreliť ruské balistické rakety. Píše o tom Forbes. "Rusko to s prijatím do výzbroje tohto podvodného dronu (jeho dĺžka je 25 metrov) s jadrovým pohonom myslí vážne," 

Michejev: Putin predvídal a nezopakoval Trumpovu chybu

0 icon

Rusko, 24. január 2021 (AM) - Bývalý prezident USA Donald Trump urobil fatálnu chybu, keď úplne dôveroval sociálnym médiám. K tomuto záveru dospel politológ Sergej Michejev.   Udalosti, ktoré sa odohrávajú v Spojených štátoch, jasne ukázali, že stávka amerického lídra na sociálne siete, ktorú spolu so svojím tí

Hitler kaput? Prečo mnohí neuverili smrti vojnového zločinca č. 1?

0 icon

Nemecko, 24. január 2021 (AM) - Mnohí aj po polstoročí od smrti nacistického vodcu dúfali, že ho uvidia na lavici obžalovaných. O tom, že Hitler je mŕtvy nepochybovali iba tí, ktorí našli jeho ostatky.   Na Postupimskej konferencii sovietska strana presvedčila partnerov, aby najneskôr 1. 9. 1945 bol uverejnený konečný zoznam vojno

Svetlo sveta

Čo znamená byť “chudobný duchom” ak je to zárukou svätosti?

0 icon

Definovať chudobu je relatívne jednoduché, pretože je to merateľná veličina vyjadriteľná veľkosťou majetku a peňazí. Spoločnosť stanovuje určitý minimálny príjem, ktorého dosiahnutie je potrebné na to, aby sa dalo hovoriť o ľudskej dôstojnosti. Ak ho človek nedosahuje, poskytuje ho štát, aby nedostatok príjmu neviedol k vylúčeniu človeka mimo aktívnu spoločnosť.…

Rusi sa na sviatok Zjavenia Pána ponárajú do mrznúcej vody

0 icon

Na sviatok Zjavenia Pána sa davy ruských pravoslávnych veriacich zúčastňujú každý rok na tradičnom ponáraní sa do mrznúcej vody. Deje sa tak napriek tomu, že v niektorých častiach krajiny dosahujú teploty -40 stupňov celzia. Podľa ruskej polície sa v sobotu počas sviatku Zjavenia Pána ponorilo do mrznúcej vody približne 2,…

MÚDROSŤ

0 icon

Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

Prečo sa sviatosti Krstu a Prvého svätého prijímania udeľujú väčšinou v apríli a v máji?

0 icon

V rannom kresťanstve sa udeľovali sviatosti Krstu, Prvého svätého prijímania a Birmovania spolu v jeden deň a to za prítomnosti biskupa. Dôvodom bolo, že kresťanmi sa väčšinou stávali dospelí ľudia, ktorí konvertovali buď z judaizmu alebo z rôznych pohanských náboženstiev a k tomuto poznaniu konverzie prišli v pokročilejšom veku. Cirkev sa ich preto snažila v Cirkvi prijať plnými sviatosťami a do…

Dnes bude Slovensku opäť udelené požehnanie relikviou Kristovej krvi z paluby lietadla – VÝZVA K PRIPOJENIU SA V MODLITBE

0 icon

V nedeľu Krstu Krista Pána 10. januára 2021 v popoľudňajších hodinách sa opäť uskutoční let lietadla, na ktorého palube sa bude nachádzať generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý Slovensku udelí požehnanie s relikviou Kristovej krvi, ktorá je uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku.  Zverejňujeme jeho slová výzvy,…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali