Svätý Eulogius, chválorečil Bohu a kráčal s radosťou na popravisko, kde mu mohamedáni krutú smrť nachystali

Bratislava 8. októbra 2017 (HSP/Foto:Internet)

 

Keď svätí apoštoli po zoslaní Ducha svätého počali verejne zvestovať učenie Ježiša Krista, dala ich rada židovská chytiť, predvolať pred súd a prísne im zakázala, kázať o Kristu. Ale oni, ako náhle na slobodu prepustení boli, jali sa znovu ohlasovať vieru, bez ktorej nikto spasený byť nemôže, keď ich na to tiahli poznove na zodpovednosť, pozdvihol sv. Peter slovo a riekol menom všetkých: „Spravodlivá vec pred obličajom Božími, vás poslúchať viacej než Boha, posúďte sami. My zaiste nemôžeme nehlásať, čo sme videli a slyšali.“

Svätý Eulogius

Človek bohužiaľ, môže kedy-tedy v živote prísť i do okolnosti, že nevie nijako vyhnúť sa neposlušnosti buďto proti Bohu, alebo proti ľuďom. Tak podľa múdreho nariadenia Božieho každý povinný je poslúchať svojich rodičov i predstavených. Keby však rodičia, alebo predstavení niečo takého žiadali čo sa nezrovnáva s vôľou Božou, napríklad, aby sme klamali, dakoho poškodili, naše náboženské povinnosti, modlitbu, spoveď, navštevovanie chrámu Božieho zanedbávali, vieru našu zapreli , tu nám ovšem viacej náleží poslúchať Boha, než ľudí, i hoc by nás za to prenasledovali alebo i nenávideli. Spasiteľ Ježiš Kristus totiž doslovne hovorí:

„Ktokoľvek vyzná mňa pred ľuďmi, vyznám ho i ja pred Otcom, ktorý je v nebesiach. Kto miluje otca alebo matku viacej než mňa, nie je mňa hoden, a kto miluje syna alebo dcéru viacej než mňa, nie je  mňa hoden. Žiaden nemôže dvom Pánom slúžiť, lebo zaiste jedného nenávidieť bude a druhého milovať, alebo jedného sa pridŕžať a druhým pohŕdať bude, nemôžete Bohu slúžiť i mamone. Kto nie je nie so mnou, je proti mne a kto nezhromažďuje so mnou, ten rozptyľuje.“

Toto učenie Ježiša Krista verne nasledoval sv. Eulogius, narodený začiatkom deviateho storočia v španielskom meste Kordove. Rodičia jeho boli bohatí a veľmi vážení, a čo ešte viacej znamená, boli veľmi cnostní. Eulogius bol už čo dieťa veľmi milosrdný k chudobným, a rozdal im obyčajne všetko, čo mal. Najväčšou jeho radosťou bývalo, keď sa v kostole sv. Zoila modliť a kňazom u oltára posluhovať mohol. Kňazom tohto chrámu odovzdali ho rodičia k výchove, kde on s veľkou usilovnosťou obracal celú myseľ k tomu, aby si nadobudol potrebných vedomostí, ktorými by neskôr ku cti Božej účinkovať a blížnym svojim pomáhať mohol. Dokonajúc svoje učenie, vysvätený bol za kňaza. Ako taký bol príkladom všetkým kňazom, viedol život čistý a neúhonný, že si ho konečne i sami pohania, Mauri a Saraceni, ktorí vtedy v Kordove panovali, vysoko ctili a vážili. Telo držal na uzde pôstmi, bdením a inými kajúcnymi skutky. Najviac denného času vynakladal na modlitby, oddychu sotva že si doprial, zaháľaniu, hrám, márnym rečiam, a iným kňaza nehodným veciam bol vždy nepriateľom. Svojim blížnym prispieval k pomoci kde a ako stačil, či sa už jednalo o ich duševné alebo telesné blaho a šťastie.

Roku 850 vypuklo v Kordove veľké prenasledovanie kresťanov. Mnohí z nich spolu s biskupom a početnými uvrhnutý boli do žalára. Eulogius, hotový i tu k láskavej pomoci, snažil sa všemožne uväznených mučeníkov tešiť a povzbudzovať. Za to však i on sám bol vrhnutý do temnice. Ale jeho horlivosť ani krutý žalár nepodlomil. Modlitby svoje vykonával i tu práve tak horlivo ako predtým na slobode, ba, nemohúc prenasledovaných kresťanov podporovať živým slovom, spísal potechy plnú knihu pod názvom: ,Napomenutie mučeníkom.“ , kde opisujúc prvé kresťanské časy, uvádza krásne príklady stálych a za vieru zmužilých mučeníkov starého veku, aby svojich spolubratov k rovnej odhodlanosti povzbudil a výhľadom na nebeskú korunu potešil. Uväznené boli toho času pre kresťanskú vieru i dve panny, Flora a Maria. Obe, prečítajúc túto Eulogiovu knihu ochotne a bez bázne podstúpili smrť mučenícku, šiesty deň po ich umučení prepustený bol Eulogius na slobodu, a pripisoval to príhovoru týchto dvoch oslávených mučeníc. V Kordove bol toho času biskup, nehodný svojho úradu a mena. Chcel sa teda pred veriacimi honosiť, akoby í on so svätými obcoval, požiadal vyslobodeného Eulogia, aby ho do chrámu odprevadil a služby Božie pred ním slávil. Sv. Eulogius porozumejúc úmyslu biskupovmu a nechcejúc  uviesť nikoho v omyl, akoby snáď pohoršujúce biskupovo jednanie odobroval, protivil sa jeho žiadosti a odoprel mu rovno. Tu mu biskup počal hroziť cirkevnou kliatbou, na čo Eulogius tajnými cestami odišiel do Francúzska. Stalo sa však, že toho istého Času zomrel biskup mesta Toleda. Eulogius, uznaný najhodnejšieho, bol vymenovaný za jeho nástupcu. Vrátil sa teda z Francúzska domov. Ale prv ešte, než by mohol byť vysvätený za biskupa, povolaný bol k väčšej hodnosti, ku korune mučeníckej.

Po smrti maurského kráľa Ahderama dostal sa na trón Muhamed. A tento bol tak nenávistný proti kresťanom, že si zaumienil, vyhladiť ich so zeme. Pri tomto novom a náramne krutom prenasledovaní chovali sa kresťania rozlične. Mnohí, nedôverujúc svojim silám, utiekli do hôr i do cudziny, bojazlivejší zo strachu pred pohanmi zapreli vieru. Mnohí naopak dychtili až príliš za smrťou mučeníckou, tak že ani neváhali udávať sa pohanom sami. Ale rovno tak neváhali mohamedanskí Mauri mučiť, trýzniť a zabíjať ich. Následkom toho zasadol v Kordove cirkevný snem, vydajúc nariadenie, aby kresťania neudávali seba samých pohanom. Do týchto krvavých časov padol návrat sv. Eulogia z Francúzska. Dal sa ihneď neohrozene, ako i predtým, vynakladať všetko k podpore a pomoci prenasledovaným. Vidiac, že tu mnohí vieru zapreli, hľadal zblúdilé ovečky a privádzal ich na cestu úprimného a kajúceho návratu. Slabých navštevovať, nestálych posilňovať a uväznených k smrteľnému mučeníckemu boju neohrozene povzbudzovať dňom a nocou neustal. Túto jeho horlivosť a neúnavnú činnosť obdivovali konečne i sami pohania, tak, že ňou dojatí, odhodlali sa mnohí počas najtuhšieho prenasledovania prestúpiť na kresťanskú vieru, súc roznietení túžbou, život i krv obetovať za Krista, ktorý, poskytujúc svojim verným tak nadľudskú silu v mukách, bude zaiste môcť tým skvelejšie osláviť ich v nebesiach.

Medzi týmito bolo isté dievča svätého a bezúhonného života, ktoré pochádzalo síce z maurských rodičov, bolo však bez ich vedomia od jednej príbuznej potajomky vyučované vo viere kresťanskej. Čím viacej Leokrecia, tak sa totiž dievča menovalo, prospievala vekom, tým viacej rástla i vo viere a láske k Ježišu Kristu, tak že to pred rodičmi nemohlo ostať v tajnosti. Títo ani neomeškali napomínať dcéru jednostajne, aby sa kresťanstva zriekla, a nemohúc ani napomínaním ani sľubmi doviesť ničoho, chceli donútiť ju bitkou a trýznením. Ona vzdor tomu stála pevne pri svojom úmysle. Len obávala sa, že až by ju rodičia čo nejakého zločinca vrhli do žalára alebo až by ju za dlhší čas trýznili a prenasledovali, žeby konečne predsa vo svojej stálosti opadnúť by mohla. Preto písala sv. Eulogiovi a povedala mu svoj úmysel, žeby sa rada utiahla niekam na bezpečné miesto, kdeby svoje náboženstvo v pokoji vykonávať mohla. Sv. Eulogius zaujal sa tejto záležitosti horlivo a Leokrecii odkázal, aby potajomky odišla z domu. Tým istým časom vydávala sa jedna z jej príbuzných. Leokrecia, akoby na svadbu, obliekla sa do pekných šiat a že jej úmyslu nikto netušil, utiekala sa k Eulogiovi o ďalšiu pomoc. Eulogius ochotne ju zaviedol k verným priateľom v úkryte. Keď sa však domov nevracala, rozbehli sa rodičia hľadať ju na všetky strany, a nedojdúc cieľa, donútili vrchnosť, by domy podozrivých kresťanov rad radom prekutané boli. Eulogius miesto jej úkrytu neustále premieňať, len aby nepadla nevercom do rúk. Za čas to šlo, ale napokon rodičia predsa jej prišli na stopu a našli ju u Eulogia práve pri spoločnej modlitbe.

Sv. kňaz bol bez odkladu zajatý a súdne obžalovaný, že Leokreciu rodičom odviedol, a kresťanskému náboženstvu vyučil. Sudca sa ho pýtal, či tomu tak? On odpovedal neohrozene:

„Som sluha Boží, povinnosťou je mi zaujímať sa kresťanov, a vyznačovať všetkým ľuďom pravú cestu k nebesiam. Toto som učinil i pri Leokrecii a nič iného.“

Nespravodlivý však sudca nebol s týmto osvedčením spokojný a dal svätého kňaza ukrutne bičovať. Keď ho krvilační kati bičovali, neponosoval sa, ale dôverou v Boha oduševnený oslovil ich:

„Darmo ma bijete; prútmi mi dušu z tela ani Krista zo srdca nevyženiete. A keď by duša moja rozdelená mala byť mukami od tela, Spasiteľ môj Ježiš Kristus nebude rozdelený od nej.“

Nato sa jal pevným hlasom vyznávať, že Ježiš Kristus je pravý Boh a Mohamed len lživý prorok. Nad čím sudca do takej zúrivosti prišiel, že rozkázal Eulogia zaraz vyviesť na popravné miesto a sťať.

Svätý sluha Boží chválorečil Bohu a išiel s radosťou na popravisko. Kohokoľvek cestou stretol, napomínal každého, aby len vyznávali Krista, čo pravého Boha, lebo Mohamed je len lživý prorok. Nazlostený touto rečou Mohamedán uderil ho päsťou do tvári, ale svätý, obrátiac mu i druhé líce, riekol:

„Ak je ti vôľa, i po druhej strane.“ Čo sa i stalo. Na popravisku vyznal Eulogius ešte raz hlasite svoju vieru, kľakol si, pozdvihol oči k nebesiam a prijal ranu smrteľnú roku 859. Za štyri dni na to zomrela aj Leokrecia smrťou mučeníckou.

Svätý Eulogius odbavoval svoje denné modlitby v žalári práve tak usilovne, ako predtým na slobode. Ale mnohí ľudia, ako náhle ich zastihne dajaké nešťastie, zanedbávajú modlitbu, sú vlažnými a lenivými v dobrých skutkoch. Zdá sa akoby zabúdali, že modlitba práve v takýchto okolnostiach potrebnejšia je ešte a i osožnejšia, než inokedy. Človek keby aj nemal chuti k modlitbe, musí sa radšej premôcť a odhodlane pričiniť, než od nej upúšťať a zanedbávať ju. Spasiteľ Ježiš Kristus, i keď ho celý svet opustil a keď smrteľná horkosť a zármutok preplnili jeho srdce, zotrvával predsa pohrúžený v modlitbe, Tak to robievali svätí a vyvolení Boží, tak to činiť máš i ty, kresťan. Akože by si ináč dúfať mohol v pomoc Božiu v tvojich trápeniach, ako naberať síl v pokušeniach, ktorými satan znepokojuje každého človeka, ktorý sa odovzdáva trudnosti. A keď Spasiteľ vytrval na modlitbe až ku krvavému potu, zjavil sa mu anjel, ktorý ho posilnil, k nášmu poučeniu, aby sme i my hľadali v útrapách útočište svoje v modlitbe a posilnení. Preto dobre vraví svätý Bernard:

„Ak badáš, že ti hrozia trápenia a neresti, neopúšťaj modlitbu, lež volaj dovtedy k bohu, až cítiš, že si posilnený a povzbudený. I keby si toho po prvej modlitbe necítil, modli sa tak dlho, až budeš vyslyšaný.“

Svätý Eulogius prísne zachádzal so svojím telom. Nedovolil si nikdy nič takého , čo by jeho zmyslom príjemne padnúť mohlo. Vystríhal sa zaháľania, márnych rečí, zábav a rozkoší. Trýznil sa pôstom a bdením v modlitbe. Tak robievali aj iní svätý a vyvolený Boží.

Celkom naopak konajú nasledovníci tohto sveta. Vo všetkom pátrajú len po tom čo ich telu lichotí. Kajúcne skutky nábožných ľudí držia za sprostosť, tupia ich a posmievajú sa im. Čo však docielia týmto na druhom svete? Nič, leda to , že sa tam ich telu tým horšie povedie. Lebo ako telo svätých oslávené bude, telo zatratených zohavené bude.

„Čím viac sa teraz na telo svoje pozeráš a popúšťaš jeho žiadostiam, tým viacej za to budeš raz trpieť. Trýzni teda telo svoje pokáním.“ Hovorí svätý Tomáš Kempenský. Trýzni teda telo svoje pokáním, lebo ináč ho pán bude trýzniť na druhom svete, kde jedna hodina trápenia ťažšia bude, než tu na svete sto rokov najostrejšieho pokánia. Buď preto obozretný a ľutuj svojich hriechov.

Karol Jerguš

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Pápež sa stretol s najvyšším šiitským duchovným, veľkým ajatolláhom Sístáním

0 icon

Bagdad 6. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Pápež František sa v sobotu - druhý deň svojej historickej návštevy Iraku - stretol s najvyšším irackým šiitským duchovným, veľkým ajatolláhom Alím Sístáním Stretnutie sa uskutočnilo v Sístáního dome v posvätnom moslimskom meste Nadžaf a nieslo sa v duchu posolstva mierového spolunažívania. Kresťanská náboženská…

Ministerstvo školstva plánuje reformu poradenského systému

0 icon

Bratislava 6. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Poradenský systém čaká transformácia. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR plánuje jeho reformu. Zmeny budú súčasťou školského zákona, v ktorom momentálne ministerstvo školstva zapracúva dôležité pripomienky a v nasledujúcich dňoch bude predložený do skráteného medzirezortného pripomienkového konania Dôvodom reformy je vytvorenie systému…

V Paríži na letisku Charla de Gaulla zadržali aktivistov Greenpeace

0 icon

Paríž 6. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Denis Meyer/Greenpeace via AP)   Za vandalizmus zatkli v piatok deväť aktivistov organizácie Greenpeace, keď v rámci protestu natreli lietadlo spoločnosti Air France zelenou farbou. Informovala o tom agentúra AP Organizácia Aéroports de Paris (ADP), ktorá prevádzkuje parížske letiská, uviedla, že aktivisti sa dostali do areálu…

Pellegrini naskočil na rusofóbnu vlnu? Dva milióny vakcín z Ruska je príliš veľa. Bol to asi niekoho zámer. Premiér možno ani netuší do akej hry je zamotaný

0 icon

Bratislava 5. marca 2021 (HSP/Foto:Facebook,Sputnik-Andrea Costa,TASR/AP-Jessica Hill)   Aj keď opozičný líder Peter Pellegrini (Hlas) podľa vlastných slov nemá nič proti nákupu ruskej vakcíny Sputnik V, zdá sa mu, že dohodnutých 2 miliónov vakcín z Ruska je príliš veľa. Bol by radšej, aby to bola len doplnková vakcína k tým…

Radičová sa ohradila proti tvrdeniam, ktoré verejnosti podsúvajú Grendel a Naď a označila ich za manipulatívne. Obaja politici reagujú

0 icon

Bratislava 6. marca 2021 (HSP/Foto:TASR–Jakub Kotian, Dano Veselský)   Expremiérka Iveta Radičová sa ohradila proti tvrdeniam, ktoré verejnosti mali podsúvať poslanec Gábor Grendel (OĽaNO) a minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). Podľa nej sú nepravdivé Na obranu premiéra Igora Matoviča (OĽaNO), ktorý povedal, že „zomrel novinár, lebo si niekto povedal, že…

Chmelár o prozápadných fake news: „Celá argumentácia politikov, vraj zlé Rusko náročky nechce dať zaregistrovať svoju vakcínu v Európskej liekovej agentúre a klame svetu, že požiadalo o registráciu, je založená na dezinformácii“

0 icon

Bratislava 6. marca 2021 (HSP/Foto:Facebook)   Známy politológ doc. Mgr. Eduard Chmelár PhD. upozorňuje na "dezinformácie, lži a propagandistický amok", ktorý sa podľa neho šíri v súvislosti s dovozom a požívaním ruskej vakcíny proti koronavírusu Sputnik-V na Slovensku. Eduard Chmelár pripomenul, že informačná vojna sa neprejavuje len v ruskej propagande, ale…

Piják k štúdii, ktorá má dokazovať, že ivermektín nie je výrazne účinný proti Covid-19: „Je to vyslovený šmejd.“ Štúdia má podľa lekára hneď niekoľko nedostatkov

0 icon

Bratislava 6. marca 2021 (HSP/Foto:Archív HSP)   Na sociálnych siatiach sa začala šíriť štúdia, ktorá má dokazovať, že ivermektín nie je výrazne účinný proti ochoreniu Covid-19. Svoj komentár k štúdii zverejnil odborník na chronické vírusové hepatitídy, či autoimunitné choroby pečene, MUDr. Michal Piják Piják uvádza, že pravdepodobne budú touto štúdiou…

SaS odmieta špekulácie o budúcej spolupráci so stranou Hlas-SD

0 icon

Bratislava 6. marca 2021 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Strana Sloboda a Solidarita (SaS) odmieta akékoľvek špekulácie o budúcej spolupráci s Hlasom, ktorý je len prezlečený Smer. Otvorenie diskusie o rekonštrukcii vlády v žiadnom prípade neznamená, že chceme predčasné voľby „Náš cieľ je jasný- musíme postupovať spoločne so všetkými koaličnými partnermi a…

WHO odmieta plánované očkovacie pasy EÚ

0 icon

Ženeva 6. marca 2021 (HSP/Sueddeutsche/Welt/Foto:SITA/AP-David Barrett/World Health Organization via AP)   Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odmieta očkovacie pasy, ktoré plánuje Európska komisia. Zavedenie ohlásené na leto je „pravdepodobne nevyhnutné“, uviedol regionálny riaditeľ WHO/Európa Hans Kluge pre Welt. „Nie je to však odporúčanie od WHO.“ Existujú vážne obavy: Nie je isté,…

Americkí lekári odhalili skrytý vedľajší účinok vakcíny Moderna

0 icon

Washington 6. marca 2021 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/DPA-Mohssen Assanimoghaddam)   Využitie vakcíny proti koronavírusu americkej spoločnosti Moderna môže spôsobiť kožný zápal viac ako desať dní po prvom očkovaní, uvádza sa v liste vedcov, ktorý bol uverejnený v časopise New England Journal of Medicine "Informujeme o 12 pacientoch s podobnými reakciami, ktoré sa objavujú…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Boris Mesár

1. Kolaps Kalifornie , alebo čo nás čaká ako americkú kolóniu 2. Medzinárodná výstraha pred ochorením COVID-19. Medzinárodné vyhlásenie zdravotníckych pracovníkov, lekárov a vedcov zaslané vládam 30 krajín

0icon

1. Kalifornia teraz začala napĺňať víziu nočnej mory Fjodora Dostojevského vo svojom prorockom majstrovskom diele „Diablom posadnutí“ .Ak sa chce ,,vrátiť do normálu",  musí nevyhnutne urobiť  neobmedzený liberalizmus - zastaviť sa vo svojom postupe a vrátiť  sa späť. Tam, kam smeruje Kalifornia dnes, sa zvyšok Spojených štátov a veľká časť…

Peter Štrba

Jordan Peterson: Psychologická významnosť biblických príbehov – 15. prednáška

0icon

Prinášam 15. prednášku zo seriálu, v ktorom kanadský profesor Jordan Peterson vykladá biblické príbehy moderným jazykom psychológie. Ide o poslednú prednášku, v ktorej sa Peterson venuje knihe Genezis, zároveň je to však aj posledná verejná prednáška o Biblii ako takej, pretože potom už mal Peterson povinnosti v súvislosti s cestovaním…

Ivan Holek

Situácia je hrozná! Ale jej skutočné riešenie sa ignoruje!

0icon

Katastrofický duchovný stav ľudstva privodil katastrofu v podobe pandémie, ktorú v súčasnosti prežívame. A preto by sme mali popri všetkých opatreniach proti šíreniu vírusu myslieť aj na duchovné opatrenia, pretože len nimi môžeme eliminovať skutočné, vnútorné podhubie tejto epidémie. A len na základe toho potom začnú nevyhnutne poľavovať aj jej…

Marek Brna

Ivermectin má byť ľahko dostupný

0icon

Ak je Ivermectin najviac účinný v ranom štádiu ochorenia covid 19, tak je nezmyselné, ak sa momentálne u nás používa len v nemocniciach, kam sa zvážajú prakticky len pacienti v pokročilom štádiu ochorenia. Akékoľvek blokovanie tohto sľubného lieku vytvára podozrenie, že súčasný stav niekomu vyhovuje a nie je záujem, aby…

Erik Majercak

Znárodnenia, vyvlastnenia, či iné zmeny nakladania s výrobnými prostriedkami ako výsledok vojny medzi miliardármi a tými ešte mocnejšími - priebežný stav

0icon

Rozpad unipolárneho sveta na rôzne zóny a sféry vplyvu Rôzne skupiny ľudí založili v USA nezvratné deštrukčné ekonomické procesy, ktoré spolu s coronou majú devastačné účinky na ekonomiku USA. Keďže Trump nakoniec neprevzal úlohu vodcu likvidácie USA ešte počas, či na konci svojho prezidentovania je jasné, že ideme do druhého - krvavejšieho scenára…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Opatrnosť na prvom mieste: Rady, ako chrániť svoj majetok

0 icon

Opatrnosť by pre nás mala byť prioritou na prvom mieste. Jedine takýmto spôsobom si dokážeme ochrániť svoj majetok. Nájde sa totižto mnoho zlomyseľných ľudí, ktorí vidia vidinu rýchleho zisku práve konaním trestnej činnosti a to vo forme rôznych menších, či dokonca aj väčších krádeží. Preto by sme sa mali starať o…

Jeseň a zima na jednej fotke: Aj takto vyzerá nádherná Transylvánia

0 icon

Transylvánia. Slávna časť Rumunska, ktorú preslávil najmä spisovateľ Abraham Stoker so svojim dielom o upírovi grófovi Draculovi. Tento príspevok ale nemá s upírmi nič spoločné. Transylvánia totiž ponúka omnoho viac krásy, ako si myslíme. :) "Som profesionálny a viacnásobne ocenený fotograf z Rumunska, aby som bol presnejší z "krajiny zámkov"," hovorí o…

Najroztomilejšie fotografie zvieracích kamarátov PRED a PO

0 icon

Fotografie pred a po sú veľmi zábavné a obľúbené na internete. Rodičia často fotografujú svoje deti v detstve a tie sa potom rozhodnú urobiť si rovnakú fotografiu aj v dospelosti. Tieto fotografie sú však trochu iný prípad. Ide o zvieratká, ktoré spolu vyrastali a sú najlepšími kamarátmi od malička až dodnes. Spolu…

TOP10 najšialenejších spôsobov, akými chcú ľudia schudnúť

0 icon

Schudnúť nebýva vždy ľahké. Určite si to zažil už aj ty. Po Vianociach ti zostali nejaké kilá navyše, ktoré sa ťa jednoducho držia, nech robíš, čo robíš. Čo však v snahe schudnúť robia niektorí ľudia, je až neuveriteľné. Toto sú tie najšialenejšie spôsoby, akými sa pokúšajú byť štíhli. Pokiaľ ide…

TOP10: Toto sú tie najjedovatejšie hady sveta!

0 icon

Hoci nie všetky hady sú jedovaté, existujú aj také, ktoré usmrtia človeka do 30 minút. Toto je sila jedného z najrozumnejších zvierat na svete. Hady môžu byť kdekoľvek, od suchých púští Austrálie až po tropické záhrady obyvateľov Floridy. Tí, ktorí mali toľko nešťastia a hady ich uhryzli, opísali príznaky bolestivého uhryznutia. Sú…

Vo svete IT

Prehliadač Microsoft Edge prichádza s ďalšiou skvelou funkciou, ktorú nesmieš prehliadnuť

0 icon

Internetový prehliadač Microsoft Edge od prechodu na jadro Chromium, ktoré je základom aj najpopulárnejšieho internetového prehliadača Google Chrome, prešlo viacerými zásadnými zmenami. Veľká časť používateľov si po príchode nového prehliadača Edge zvykla na funkcie, ktoré dovtedy nachádzali iba v prehliadači Chrome. Vývojári spoločnosti Microsoft však očividne z prehliadača Edge nechcú…

Nečakaný objav v jadre našej planéty by mohol prepísať učebnice

0 icon

Jedným zo základných poznatkov geológie je, že naša Zem má štyri vrstvy: Zemskú kôru, plášť a vonkajšiu a vnútornú časť jadra, píše portál salon.com. Nová štúdia však tvrdí, že tento model nemusí byť až tak úplne správny. Vedci z Australian National University tvrdia, že vnútorná časť zemského jadra môže mať dve odlišné vrstvy.…

Windows 10 Pro už od 13€, či Office za pár drobných? Využitie túto akciovú ponuku a nepremeškajte to!

0 icon

Len niekoľko dní dozadu spoločnosť AdDuplex zverejnila aktuálne štatistiky týkajúce sa distribúcie jednotlivých verzií Windowsu 10. Dáta spoločnosti odhalili, že len 20% používateľov ma vo svojom počítaču najnovší software. Čo je však zaujímavejšie číslo je, že dáta z úvodu roku odhalili, že rovnaký počet aktívnych zariadení má starší, už nepodporovaný…

Astronómovia objavili klenot medzi exoplanétami: Čím je Gliese 486 b výnimočná?

0 icon

Astronómovia objavili exoplanétu, ktorá sa nachádza len 26-svetelných rokov od nás. Nazýva sa Gliese 486 b a táto planéta je momentálne našou najlepšou šancou pri skúmaní atmosfér planét mimo našej Slnečnej sústavy, píše portál Science Alert. Podľa odhadov vedcov by mohlo ísť o skalnatú planétu, ktorá sa podobá na našu Venušu. Gliese…

Kadiaľ pôjde rover Perseverance? NASA zverejnila obrázok, ktorý ukazuje jednu z možných ciest

0 icon

18. februára pristál na povrchu Marsu rover Perseverance. Presnejšie dosadol do krátera Jezero, ktoré mohlo byť kedysi jazerom a riečnou deltou. V ňom bude rover Perseverance pátrať po stopách mikrobiálneho života na červenej planéte, píše portál Universe Today. Lenže kde presne by mal rover po týchto stopách pátrať? Americká vesmírna…

Armádny Magazín

Tajná zbraň ruských stíhačiek Su-57

0 icon

Rusko, 6.marec 2021 (AM) – Analytici časopisu The National Interest ocenili silu palubného kanónu GŠ-30-1 ruskej stíhačky piatej generácie Su-57. Už skôr sa na internete objavilo video s pozemnými testami kanónu GŠ-30-1 stíhačky Su-57, na ktorom vidíme streľbu na cieľ .  

Poľský generál o obrane Baltiku: „Rusi si pôjdu, kam budú chcieť“

0 icon

Poľsko, 6.marec 2021 (AM) – V sovietskych časoch boli sily dislokované v Kaliningradskej oblasti určené na vylodenie vojsk na Jutskom polostrove, blokádu dánskych prielivov pre flotilu NATO, ako aj na pokrytie a podporu vykládok. V moderných realitách sú však smerované „do srdca Európy“.   "Kaliningradská opevnená oblasť vždy hrala kľúčovú úlo

Zacharovová: Nakoniec sa USA rozhodli správne

0 icon

Rusko, 6.marec 2021 (AM) – Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia sa domnieva, že Washington urobil správne rozhodnutie. "USA prijali správne rozhodnutie vyhlásením, že odmietajú násilne zavádzať demokraciu do zahraničia." Uviedla to v stredu oficiálna z

Holandsko bolo pristihnuté pri skrývaní dôležitých dokumentov z havárie lietadla MH17

0 icon

Holandsko, 6.marec 2021 (AM) – Holandské úrady odmietajú poskytnúť niekoľko dokumentov, ktoré by mohli objasniť príbeh havárie malajzijského boeingu na juhovýchode Ukrajiny. Píše o tom tlačová agentúra RTL News.   Nie je to tak dávno, čo holandskí novinári zaslali oficiálnu žiadosť holandskému ministerstvu spravodlivosti, aby im

Profesor z Harvardu: Čo môže vyvolať vojnu medzi USA a Čínou

0 icon

USA, 6.marec 2021 (AM ) – Thucydides vysvetlil vojnu, ktorá roztrieštila starogrécky svet, z dvoch dôvodov: vzostupu aténskej moci a strachu, ktorý to vyvolalo u vládnucej moci, Sparty. Aby sa zabránilo ďalšej „studenej“ alebo „horúcej“ vojne, musia sa USA a Čína vyhnúť prehnaným obavám a mylným predstavám o zmene r

Svetlo sveta

Kardinál Brandmüller: Tí čo opúšťajú Cirkev kvôli škandálom druhých, ohrozujú vlastnú spásu.

0 icon

Kardinál Walter Brandmüller vyslovil varovanie katolíkom, ktorí opúšťajú katolícku cirkev a to bez ohľadu na dôvody, že ohrozujú svoju vlastnú spásu, ak zomrú odlúčení od Cirkvi. Opustiť cirkev podľa kardinála Brandmüllera v skutočnosti znamená, že sa veriaci odreže od sviatostí potrebných na záchranu duše pred večným zatratením. Takýto veriaci “sa…

Mons. Karol Kmeťko (12.12.1875 – 22.12.1948) – biskup pre nitriansku diecézu.

0 icon

PRVÍ TRAJA SLOVENSKÍ BISKUPI VYSVÄTENÍ V NITRE 13.2.1921 Narodil v rodine obecného notára v Dolných Držkovciach, kde navštevoval základnú školu. Pochádzal z početnej rodiny, jeden brat bol kňazom, jedna sestra rehoľníčkou. 8-ročné gymnaziálne štúdium absolvoval na piaristickom gymnáziu v Nitre (1887-1895) a ako výborného študenta ho odporučili na štúdium teológie…

Prečo Cirkev počas pôstu nespieva Glória ani Aleluja?

0 icon

Katolícka Cirkev 40 dňovému pôstnemu obdobiu prispôsobuje aj liturgiu a vynecháva oslavné spevy Glória a Aleluja. Sláva Bohu je oslavný hymnus, ktorým anjeli ospevovali narodenie Ježiša Krista. Cirkev sa prostredníctvom pôstu vracia do času, kedy sa Boží ľud nachádzal v egyptskom zajatí čakajúc na Spasiteľa, ktorý ich vyslobodí a zachráni.…

25 tajomstiev boja proti diablovi od Ježiša

0 icon

2 júna 1938 Ježiš požiadal rehoľnú sestru Faustínu Kowalskú, aby sa na tri dni venovala duchovnej obnove. V tomto čase dostala od Boha 25 rád, ako sa človek s Božou pomocou môže uchrániť pred útokmi diabla. Tieto inštrukcie sa stali nástrojmi sestry Faustíny pri dobrom boji. Ježiš Faustíne povedal: “Dcéra…

Ján Vojtaššák (14.11.1977-4.8.1965) – spišský biskup a podpredseda Štátnej rady prvej Slovenskej republiky

0 icon

Narodil sa v oravskej obci Zákamenné v chudobnej rodine. Bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie. Keď sa dozvedel o skutočnom údele deportovaných Židov na základe anonymného spisu, ktorý mu bol poslaný poštou z Obišoviec, hneď napísal ministrovi vnútra Alexandrovi Machovi list. Požiadal svojho profesora zo spišskom seminára Ladislava Hanusa, aby…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali