Svätý Eulogius, chválorečil Bohu a kráčal s radosťou na popravisko, kde mu mohamedáni krutú smrť nachystali

Bratislava 8. októbra 2017 (HSP/Foto:Internet)

 

Keď svätí apoštoli po zoslaní Ducha svätého počali verejne zvestovať učenie Ježiša Krista, dala ich rada židovská chytiť, predvolať pred súd a prísne im zakázala, kázať o Kristu. Ale oni, ako náhle na slobodu prepustení boli, jali sa znovu ohlasovať vieru, bez ktorej nikto spasený byť nemôže, keď ich na to tiahli poznove na zodpovednosť, pozdvihol sv. Peter slovo a riekol menom všetkých: „Spravodlivá vec pred obličajom Božími, vás poslúchať viacej než Boha, posúďte sami. My zaiste nemôžeme nehlásať, čo sme videli a slyšali.“

Svätý Eulogius

Človek bohužiaľ, môže kedy-tedy v živote prísť i do okolnosti, že nevie nijako vyhnúť sa neposlušnosti buďto proti Bohu, alebo proti ľuďom. Tak podľa múdreho nariadenia Božieho každý povinný je poslúchať svojich rodičov i predstavených. Keby však rodičia, alebo predstavení niečo takého žiadali čo sa nezrovnáva s vôľou Božou, napríklad, aby sme klamali, dakoho poškodili, naše náboženské povinnosti, modlitbu, spoveď, navštevovanie chrámu Božieho zanedbávali, vieru našu zapreli , tu nám ovšem viacej náleží poslúchať Boha, než ľudí, i hoc by nás za to prenasledovali alebo i nenávideli. Spasiteľ Ježiš Kristus totiž doslovne hovorí:

„Ktokoľvek vyzná mňa pred ľuďmi, vyznám ho i ja pred Otcom, ktorý je v nebesiach. Kto miluje otca alebo matku viacej než mňa, nie je mňa hoden, a kto miluje syna alebo dcéru viacej než mňa, nie je  mňa hoden. Žiaden nemôže dvom Pánom slúžiť, lebo zaiste jedného nenávidieť bude a druhého milovať, alebo jedného sa pridŕžať a druhým pohŕdať bude, nemôžete Bohu slúžiť i mamone. Kto nie je nie so mnou, je proti mne a kto nezhromažďuje so mnou, ten rozptyľuje.“

Toto učenie Ježiša Krista verne nasledoval sv. Eulogius, narodený začiatkom deviateho storočia v španielskom meste Kordove. Rodičia jeho boli bohatí a veľmi vážení, a čo ešte viacej znamená, boli veľmi cnostní. Eulogius bol už čo dieťa veľmi milosrdný k chudobným, a rozdal im obyčajne všetko, čo mal. Najväčšou jeho radosťou bývalo, keď sa v kostole sv. Zoila modliť a kňazom u oltára posluhovať mohol. Kňazom tohto chrámu odovzdali ho rodičia k výchove, kde on s veľkou usilovnosťou obracal celú myseľ k tomu, aby si nadobudol potrebných vedomostí, ktorými by neskôr ku cti Božej účinkovať a blížnym svojim pomáhať mohol. Dokonajúc svoje učenie, vysvätený bol za kňaza. Ako taký bol príkladom všetkým kňazom, viedol život čistý a neúhonný, že si ho konečne i sami pohania, Mauri a Saraceni, ktorí vtedy v Kordove panovali, vysoko ctili a vážili. Telo držal na uzde pôstmi, bdením a inými kajúcnymi skutky. Najviac denného času vynakladal na modlitby, oddychu sotva že si doprial, zaháľaniu, hrám, márnym rečiam, a iným kňaza nehodným veciam bol vždy nepriateľom. Svojim blížnym prispieval k pomoci kde a ako stačil, či sa už jednalo o ich duševné alebo telesné blaho a šťastie.

Roku 850 vypuklo v Kordove veľké prenasledovanie kresťanov. Mnohí z nich spolu s biskupom a početnými uvrhnutý boli do žalára. Eulogius, hotový i tu k láskavej pomoci, snažil sa všemožne uväznených mučeníkov tešiť a povzbudzovať. Za to však i on sám bol vrhnutý do temnice. Ale jeho horlivosť ani krutý žalár nepodlomil. Modlitby svoje vykonával i tu práve tak horlivo ako predtým na slobode, ba, nemohúc prenasledovaných kresťanov podporovať živým slovom, spísal potechy plnú knihu pod názvom: ,Napomenutie mučeníkom.“ , kde opisujúc prvé kresťanské časy, uvádza krásne príklady stálych a za vieru zmužilých mučeníkov starého veku, aby svojich spolubratov k rovnej odhodlanosti povzbudil a výhľadom na nebeskú korunu potešil. Uväznené boli toho času pre kresťanskú vieru i dve panny, Flora a Maria. Obe, prečítajúc túto Eulogiovu knihu ochotne a bez bázne podstúpili smrť mučenícku, šiesty deň po ich umučení prepustený bol Eulogius na slobodu, a pripisoval to príhovoru týchto dvoch oslávených mučeníc. V Kordove bol toho času biskup, nehodný svojho úradu a mena. Chcel sa teda pred veriacimi honosiť, akoby í on so svätými obcoval, požiadal vyslobodeného Eulogia, aby ho do chrámu odprevadil a služby Božie pred ním slávil. Sv. Eulogius porozumejúc úmyslu biskupovmu a nechcejúc  uviesť nikoho v omyl, akoby snáď pohoršujúce biskupovo jednanie odobroval, protivil sa jeho žiadosti a odoprel mu rovno. Tu mu biskup počal hroziť cirkevnou kliatbou, na čo Eulogius tajnými cestami odišiel do Francúzska. Stalo sa však, že toho istého Času zomrel biskup mesta Toleda. Eulogius, uznaný najhodnejšieho, bol vymenovaný za jeho nástupcu. Vrátil sa teda z Francúzska domov. Ale prv ešte, než by mohol byť vysvätený za biskupa, povolaný bol k väčšej hodnosti, ku korune mučeníckej.

Po smrti maurského kráľa Ahderama dostal sa na trón Muhamed. A tento bol tak nenávistný proti kresťanom, že si zaumienil, vyhladiť ich so zeme. Pri tomto novom a náramne krutom prenasledovaní chovali sa kresťania rozlične. Mnohí, nedôverujúc svojim silám, utiekli do hôr i do cudziny, bojazlivejší zo strachu pred pohanmi zapreli vieru. Mnohí naopak dychtili až príliš za smrťou mučeníckou, tak že ani neváhali udávať sa pohanom sami. Ale rovno tak neváhali mohamedanskí Mauri mučiť, trýzniť a zabíjať ich. Následkom toho zasadol v Kordove cirkevný snem, vydajúc nariadenie, aby kresťania neudávali seba samých pohanom. Do týchto krvavých časov padol návrat sv. Eulogia z Francúzska. Dal sa ihneď neohrozene, ako i predtým, vynakladať všetko k podpore a pomoci prenasledovaným. Vidiac, že tu mnohí vieru zapreli, hľadal zblúdilé ovečky a privádzal ich na cestu úprimného a kajúceho návratu. Slabých navštevovať, nestálych posilňovať a uväznených k smrteľnému mučeníckemu boju neohrozene povzbudzovať dňom a nocou neustal. Túto jeho horlivosť a neúnavnú činnosť obdivovali konečne i sami pohania, tak, že ňou dojatí, odhodlali sa mnohí počas najtuhšieho prenasledovania prestúpiť na kresťanskú vieru, súc roznietení túžbou, život i krv obetovať za Krista, ktorý, poskytujúc svojim verným tak nadľudskú silu v mukách, bude zaiste môcť tým skvelejšie osláviť ich v nebesiach.

Medzi týmito bolo isté dievča svätého a bezúhonného života, ktoré pochádzalo síce z maurských rodičov, bolo však bez ich vedomia od jednej príbuznej potajomky vyučované vo viere kresťanskej. Čím viacej Leokrecia, tak sa totiž dievča menovalo, prospievala vekom, tým viacej rástla i vo viere a láske k Ježišu Kristu, tak že to pred rodičmi nemohlo ostať v tajnosti. Títo ani neomeškali napomínať dcéru jednostajne, aby sa kresťanstva zriekla, a nemohúc ani napomínaním ani sľubmi doviesť ničoho, chceli donútiť ju bitkou a trýznením. Ona vzdor tomu stála pevne pri svojom úmysle. Len obávala sa, že až by ju rodičia čo nejakého zločinca vrhli do žalára alebo až by ju za dlhší čas trýznili a prenasledovali, žeby konečne predsa vo svojej stálosti opadnúť by mohla. Preto písala sv. Eulogiovi a povedala mu svoj úmysel, žeby sa rada utiahla niekam na bezpečné miesto, kdeby svoje náboženstvo v pokoji vykonávať mohla. Sv. Eulogius zaujal sa tejto záležitosti horlivo a Leokrecii odkázal, aby potajomky odišla z domu. Tým istým časom vydávala sa jedna z jej príbuzných. Leokrecia, akoby na svadbu, obliekla sa do pekných šiat a že jej úmyslu nikto netušil, utiekala sa k Eulogiovi o ďalšiu pomoc. Eulogius ochotne ju zaviedol k verným priateľom v úkryte. Keď sa však domov nevracala, rozbehli sa rodičia hľadať ju na všetky strany, a nedojdúc cieľa, donútili vrchnosť, by domy podozrivých kresťanov rad radom prekutané boli. Eulogius miesto jej úkrytu neustále premieňať, len aby nepadla nevercom do rúk. Za čas to šlo, ale napokon rodičia predsa jej prišli na stopu a našli ju u Eulogia práve pri spoločnej modlitbe.

Sv. kňaz bol bez odkladu zajatý a súdne obžalovaný, že Leokreciu rodičom odviedol, a kresťanskému náboženstvu vyučil. Sudca sa ho pýtal, či tomu tak? On odpovedal neohrozene:

„Som sluha Boží, povinnosťou je mi zaujímať sa kresťanov, a vyznačovať všetkým ľuďom pravú cestu k nebesiam. Toto som učinil i pri Leokrecii a nič iného.“

Nespravodlivý však sudca nebol s týmto osvedčením spokojný a dal svätého kňaza ukrutne bičovať. Keď ho krvilační kati bičovali, neponosoval sa, ale dôverou v Boha oduševnený oslovil ich:

„Darmo ma bijete; prútmi mi dušu z tela ani Krista zo srdca nevyženiete. A keď by duša moja rozdelená mala byť mukami od tela, Spasiteľ môj Ježiš Kristus nebude rozdelený od nej.“

Nato sa jal pevným hlasom vyznávať, že Ježiš Kristus je pravý Boh a Mohamed len lživý prorok. Nad čím sudca do takej zúrivosti prišiel, že rozkázal Eulogia zaraz vyviesť na popravné miesto a sťať.

Svätý sluha Boží chválorečil Bohu a išiel s radosťou na popravisko. Kohokoľvek cestou stretol, napomínal každého, aby len vyznávali Krista, čo pravého Boha, lebo Mohamed je len lživý prorok. Nazlostený touto rečou Mohamedán uderil ho päsťou do tvári, ale svätý, obrátiac mu i druhé líce, riekol:

„Ak je ti vôľa, i po druhej strane.“ Čo sa i stalo. Na popravisku vyznal Eulogius ešte raz hlasite svoju vieru, kľakol si, pozdvihol oči k nebesiam a prijal ranu smrteľnú roku 859. Za štyri dni na to zomrela aj Leokrecia smrťou mučeníckou.

Svätý Eulogius odbavoval svoje denné modlitby v žalári práve tak usilovne, ako predtým na slobode. Ale mnohí ľudia, ako náhle ich zastihne dajaké nešťastie, zanedbávajú modlitbu, sú vlažnými a lenivými v dobrých skutkoch. Zdá sa akoby zabúdali, že modlitba práve v takýchto okolnostiach potrebnejšia je ešte a i osožnejšia, než inokedy. Človek keby aj nemal chuti k modlitbe, musí sa radšej premôcť a odhodlane pričiniť, než od nej upúšťať a zanedbávať ju. Spasiteľ Ježiš Kristus, i keď ho celý svet opustil a keď smrteľná horkosť a zármutok preplnili jeho srdce, zotrvával predsa pohrúžený v modlitbe, Tak to robievali svätí a vyvolení Boží, tak to činiť máš i ty, kresťan. Akože by si ináč dúfať mohol v pomoc Božiu v tvojich trápeniach, ako naberať síl v pokušeniach, ktorými satan znepokojuje každého človeka, ktorý sa odovzdáva trudnosti. A keď Spasiteľ vytrval na modlitbe až ku krvavému potu, zjavil sa mu anjel, ktorý ho posilnil, k nášmu poučeniu, aby sme i my hľadali v útrapách útočište svoje v modlitbe a posilnení. Preto dobre vraví svätý Bernard:

„Ak badáš, že ti hrozia trápenia a neresti, neopúšťaj modlitbu, lež volaj dovtedy k bohu, až cítiš, že si posilnený a povzbudený. I keby si toho po prvej modlitbe necítil, modli sa tak dlho, až budeš vyslyšaný.”

Svätý Eulogius prísne zachádzal so svojím telom. Nedovolil si nikdy nič takého , čo by jeho zmyslom príjemne padnúť mohlo. Vystríhal sa zaháľania, márnych rečí, zábav a rozkoší. Trýznil sa pôstom a bdením v modlitbe. Tak robievali aj iní svätý a vyvolený Boží.

Celkom naopak konajú nasledovníci tohto sveta. Vo všetkom pátrajú len po tom čo ich telu lichotí. Kajúcne skutky nábožných ľudí držia za sprostosť, tupia ich a posmievajú sa im. Čo však docielia týmto na druhom svete? Nič, leda to , že sa tam ich telu tým horšie povedie. Lebo ako telo svätých oslávené bude, telo zatratených zohavené bude.

„Čím viac sa teraz na telo svoje pozeráš a popúšťaš jeho žiadostiam, tým viacej za to budeš raz trpieť. Trýzni teda telo svoje pokáním.“ Hovorí svätý Tomáš Kempenský. Trýzni teda telo svoje pokáním, lebo ináč ho pán bude trýzniť na druhom svete, kde jedna hodina trápenia ťažšia bude, než tu na svete sto rokov najostrejšieho pokánia. Buď preto obozretný a ľutuj svojich hriechov.

Karol Jerguš

 

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Davis a Szijjártó: EÚ i Británia majú záujem, aby sa brexit uzavrel dohodou

Budapešť 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Roland Schlager)   Európska únia i Británia majú záujem na tom, aby rokovania o vystúpení Británie z EÚ boli uzatvorené dohodou, zhodli sa v stredu v Budapešti britský minister pre tzv. brexit David Davis so šéfom maďarskej diplomacie Péterom Szijjártóom. Podľa agentúry MTI Szijjártó vo vyhlásení…

Počet mŕtvych po páde autobusu z útesu v Peru sa zvýšil na 36

Lima 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Andina News Agency)   Už najmenej 36 mŕtvych a 34 zranených hlásia v súvislosti autobusovou nehodou, ku ktorej došlo v stredu na juhu Peru. Agentúra AP o tom informovala s odvolaním sa na vyjadrenie predstaviteľa peruánskej diaľničnej polície Jorgeho Castilla. Poschodový autobus havaroval pred svitaním v…

Ministerstvo školstva bude riadiť experimentálne overovanie

Bratislava 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Ministerstvo školstva získa od 15. marca kompetenciu riadiť experimentálne overovanie, nie iba rozhodovať. Vyplýva to z novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve z dielne poslancov koaličnej SNS, ktorú podpísal prezident Andrej Kiska. Národniari zároveň presadili, aby riaditelia niektorých druhov…

Lavrov v Slovinsku: Členovia NATO a EÚ sa nemusia vyhýbať stykom s Ruskom

Belehrad/Ľubľana 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Pavel Golovkin)   Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov skritizoval politiku Západu voči svojej krajine a vyzval európske krajiny, aby udržiavali dobré vzťahy s Moskvou i napriek nezhodám medzi Ruskom a Západom. Podľa agentúry AP tak urobil v stredu počas návštevy Slovinska. Lavrov v tejto členskej…

Šéf českých komunistov Filip: Zeman chce, aby mala vláda dôveru do prázdnin

Praha 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Český prezident Miloš Zeman očakáva, že premiér v demisii Andrej Babiš zostaví novú vládu najneskôr do letných prázdnin. Ak by sa tak nestalo, k Babišovi by už tak zhovievavý nebol. Po stredajšom rokovaní so Zemanom to povedal predseda Komunistickej strany Čiech a…

Klimkin je pripravený priznať vinu jednotlivcov z Ukrajiny za masaker vo Volyni

Kyjev 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Ukrajinský minister zahraničných vecí Pavlo Klimkin vyjadril v stredu pripravenosť priznať vinu jednotlivcov z Ukrajiny alebo ukrajinských jednotiek za masaker vo Volyni. Na spoločnej tlačovej konferencii s dánskym rezortným kolegom Andersom Samuelsenom však Klimkin súčasne položil rečnícku otázku, či je podobný krok pripravené…

Osemročné gymnáziá v Bratislave môžu prijať 10 percent detí

Bratislava 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Ďurčo)   Osemročné gymnáziá v Bratislave môžu prijať do prvých ročníkov viac ako päť percent detí z populačného ročníka. Kvótu z piatich na desať percent zvýšil poslanec Jaroslav Paška (SNS) v novele školského zákona, ktorú priniesli jeho stranícki kolegovia. Prezident SR Andrej Kiska ju svojím…

Podľa americkej profesorky, matematika podnecuje diskrimináciu a rasizmus

21. februára 2018 (HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Americká univerzitná profesorka tvrdil, že vyučovanie matematiky "zachováva nerealizované privilégium bielych". Matematika podľa nej odjakživa podnecovala diskrimináciu najmä na rasovej báze. Informuje The independent. Pedagogička Rochelle Gutierrez z University of Illinois vyzvala svojich kolegov, aby si uvedomili "politiku, ktorú spôsobuje matematika" v novej publikácii pre učiteľov. Tvrdí,…

Súdy budú povinne informovať o pochybeniach znalcov

Bratislava 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Činnosť znalcov, tlmočníkov a prekladateľov bude od júla pod väčšou verejnou kontrolou. Postarať sa o to má novela ich statusového zákona, ktorú podpísal prezident SR Andrej Kiska. Zmeny tiež majú pomôcť týmto profesiám pri výkone ich činnosti. Novelu pripravilo ministerstvo spravodlivosti, ktoré zavádza…

Úrady prekazili plán študenta na masovú streľbu na škole v Kalifornii

Whittier 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:ABC7 Eyewitness News Twitter)   Americké úrady prekazili plán študenta na hromadnú streľbu na strednej škole v meste Whittier v južnej Kalifornii. Úrad šerifa v okrese Los Angeles, kde sa mesto nachádza, v utorok oznámil, že ochranka na Strednej škole El Camino vo Whittieri premohla "rozhnevaného…

Štát môže vyvlastňovať súkromné pozemky s envirozáťažami

Bratislava 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Štát môže vyvlastňovať súkromné pozemky, na ktorých sa nachádzajú environmentálne záťaže a ich majitelia nesúhlasia s ich odstránením. Prezident Andrej Kiska podpísal novelu zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže z dielne ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa (Most-Híd). Parlament ju prijal v…

Ministerstvo spravodlivosti bude mať kontrolnú právomoc voči ZVJS

Bratislava 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) sa od 15. marca dostane pod kontrolu ministra spravodlivosti. Postará sa o to novela zákona o ZVJS, ktorú podpísal prezident SR Andrej Kiska. Právna norma sa zaoberá aj sťažnosťami odsúdených a obvinených, spresňuje výkon prehliadky u obvinených…

Vybrali sme z blogu

Zlato pro ostudu

Čeští sportovci jsou na letošní olympiádě docela borci, vcelku se jim daří a tu a tam už dosáhli i medailového umístění. Sláva jim. Ovšem… Ovšem tito sportovci nejsou bohužel jedinými českými borci, kteří prahnou po výhře. Zvítězit chce u nás kdekdo. A protože dosažení úspěchů nejednou bolí, stojí to značné…

Mimoriadne naliehavý odkaz Slovákom od JUDr. Štefana Harabina! „Nemáme ďaleko k anarchii a občianskej vojne! „

Hra s ohňom tých najvyšších politických špičiek na Slovensku sa schyľuje k tragédii! Slovenskom v týchto dňoch rezonuje správa, o nerešpektovaní súdneho rozhodnutia vysokým policajným úradníkom v Košiciach, ktorý sa vo svojom odôvodnení ku konkrétnemu prípadu vyjadril slovami: „Odvolací správny orgán sa nestotožňuje s rozhodnutiami uvedenými v rozsudku Najvyššieho súdu“…

HOVNO alebo českí katolícki laici a ich pravá farba a tiež hnednúce Slovensko...

Nekonkurujem raperovi Rytmusovi ani Pišťanekovi a Taragelovi v ich Sekerou a nožom. O slobodu slova v „tiež krásnej literatúre“ a masovej pop kultúre nemám záujem. Ak by aj, bez šance. Stále vypredané... Takzvaní umelci masovej pop kultúry toto slovo používajú ako nástroj umenia. Zvyšujú si tak svoju popularitu. Sú preto celebrity. Môj článok ale…

Arpád Soltész, Michal Havran a RTVS - naši hrdinovia?

Vo veľkom množstve počúvam znechutené reakcie na adresu Michala Havrana za jeho výroky o našich predkoch. Vody ešte viac rozbúrila šablónovitá odpoveď, ktorú zasielala RTVS na rozčúlené emaily občanov SR, ktorí požadovali vyvodenie zodpovednosti za vyššie spomenuté slová zamestnanca RTVS.  V priebehu uplynulých dní sa k tomu pridalo trestné stíhanie…

Eurokomisia chce zrušiť jednomyseľnosť pri hlasovaní a uchopiť moc nad "neposlušnými" štátmi

Predseda Európskej komisie Juncker sa v týchto dňoch vyjadril, že v blízkej dobe predloží návrhy, aby sa v zahraničnej politike EÚ prešlo od systému jednomyseľného hlasovania k hlasovaniu kvalifikovanou väčšinou. Ako Juncker doslova povedal: "Jednomyseľnosť nemôže zostať v súčasnej podobe, pretože EÚ musí byť schopná robiť globálnu politiku. Navyše si…

Čo je dobré vedieť v súvislosti s najnovším dopingom na OH

Svetom preletela správa z dejiska ZOH o novom dopingovom náleze ruského športovca. „Zimná olympiáda v Pjongčangu má ďalší dopingový prípad. Ruský reprezentant v curlingu Alexander Krušelnickij mal pozitívny test na zakázané meldónium.“ Skôr, než mávnete rukou nad nepoučiteľnými a večne po

TopSpeed

Porsche končí s dieselom!

8

Porsche a diesel, to dlhé roky nešlo dokopy. S príchodom prvého Cayenne však automobilka predstavila pod kapotou prvého SUV aj prvý diesel. Po necelých 10-tich rokoch však túto kapitolu ukončuje. Porsche končí s dieselom vo všetkých svojich modeloch, značka sa bude ďalej sústrediť na hybridné verzie.

Je tu Mercedes Dieselgate? Údajne používali škodlivý SW

2

A je to tu. Potencionálne ďalší emisný škandál nemeckej automobilky. Mercedes Dieselgate je na pretrase dňa. Podľa Bild am Sonntag, ktorý sa odvoláva na dôverné dokumenty z amerického vyšetrovania, Mercedes mohol „manipulovať“ výsledky emisií škodlivým softvérom s funkciou „Slipguard“ a „Bit 15“. O čo ide? Nie je to len nafúknutá…

Toto je nový Peugeot 508. Bude aj 300 k verzia?

3

Len predvčerom sme priniesli článok a "uniknutom" zábere Peugeotu 508. Dnes tu máme oficiálne fotky leva, ktoré odtajnili pár týždňov pred salónom v Ženeve. A veru je sa na čo pozerať, čo poviete? Peugeot 508 zaútoči na zavedenú konkurenciu v strednej triede a ak vezmeme v úvahu dizajn, má dobré…

Viete, ktorá je naozaj najväčšia automobilka sveta?

0

Viete, ktorá je naozaj najväčšia automobilka sveta za minulý rok? Poviete si, no bude to určite Volkswagen Group alebo Toyota, ktoré si pred časom vymenili poradie. Poprípade by ste možno zvažovali americké GM. Áno, takto som uvažoval aj ja. Odpoveď? Nie je tak jednoznačná. Všetko závisí od toho, do akých kategórií usporadúvajú…

Je skryté meranie rýchlosti len obyčajným príjmom pre štát?

7

Porušovanie MPR-ky je jedným z najčastejších priestupkov, ktoré páchajú vodiči na cestách. Okrem iného je tento priestupok ľahko zadokumentovateľný a dokázateľný. Existujú totiž rôzne merače rýchlosti, z ktorých niektoré vedia pracovať aj za zhoršených poveternostných podmienok. Policajti vykonávajú meranie rýchlosti preto, aby zvyšovali bezpečnosť na cestách. Aspoň to je jeden…

Trojvalec Volvo? Bohužiaľ už onedlho realita

15

Pamätáte si na doby, keď bol najmenším motorom v prémiových autách štvorvalec, a aj to len v najspodnejších motorizáciách? Tie časy sú však preč. Na vlnu downsizingu naskočilo Volvo s jeho štvorvalcovými dvojlitrami, teraz pokračujú s o valec menším motorom. Trojvalec Volvo bude mať svoj prvý debut v najmenšom SUV XC40.

KAMzaKRÁSOU

Video VIDEOTEST: Dermacol 16H dlhotrvácny rúž na pery a lesk v jednom

0

Nádherné intenzívne farby pre dlhotrvácny rúž na pery vytvoria dokonalý vzhľad pier počas celého dňa! Prelomová textúra s vysokou pigmentáciou farby na pery je rýchloschnúca a výborne kryje, na výber je z dvanástich nádherných odtieňov. Ultra lesk & jemná starostlivosť v krémovej fáze vďaka obsahu prírodných vysoko kvalitných olejov, včelích voskov…

Vyhrajte balíček úžasných produktov Puravida Bio v hodnote 41,40 €

4

Myslíte si, že na trhu existuje veľké množstvo výrobcov, ktorý spotrebiteľom predávajú široké spektrum kozmetiky a iných výrobkov? Súhlasíme! A rovnako medzi nimi nájdete aj veľké množstvo spoločností, ktoré na našom trhu ponúkajú prírodné produkty. Avšak, koľko z nich sa môže popýšiť vysoko kvalitnými produktmi, ktoré by uspokojovali vaše požiadavky? My…

Vatové tyčinky do uší: Zabudni na ich používanie! Dôvod ťa zaskočí

6

Vatové tyčinky do uší - tak univerzálny pomocník, a predsa sú škodlivé! Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, prečo? Používame ich všetci – muži, ženy, deti. Dokonca ich vieme využívať aj úplne inak. Doupravujeme si nimi rozmazaný rúž, otlačenú riasenku, či nedokonalú linku. Avšak, výrobcom sú predurčené na čistenie uši. Prečo ich…

Škodia odličovacie obrúsky našej pleti? Povieme ti pravdu!

4

Odličovacie obrúsky sú jednoduché na použitie, rýchle a vhodné pre lenivé ženy, no pravdepodobne to nie je najzdravšia voľba. Určite to je však zdravšie, ako spať s tvárou plnou makeupu, ktorý nám upcháva póry, zbiera nečistoty a koniec koncov nám môže spôsobiť nepríjemné zápaly a vrásky. Mnohé z nás sa snažia…

Prečo pestovať aloe vera? Takto ho využiješ pre zdravie i krásu!

5

Aloe vera patrí medzi pomerne známe a rozšírené rastliny. Do povedomia sa dostalo nielen netradičným zjavom no i svojimi pozitívnymi účinkami na ľudský organizmus. Je obľúbenou ingredienciou napríklad v rozličných kozmetických produktoch a nachádza sa dokonca i v nápojoch. Aloe vera je skvelé na vonkajšie i vnútorné použitie. Výbornou správou je, že vypestovať si ho môžete i doma.…

Afrodiziakum: Nakopni svoj sexuálny apetít týmito potravinami!

5

Neviete ako oživiť váš vzťah? Nudí vás partner alebo ste naopak príliš unavená na milostné hrátky? Povinnosti a starosti nám môžu niekedy popliesť hlavu oveľa viac ako náš milovaný. Presne v týchto chvíľach siahnite po niektorom z jedlých pomocníkov. Afrodiziakum, super potravina, ktorá vám zlepší náladu a ochutí život. Majte pre každý…

TopDesat

Včelí úľ priamo v obývačke? Spoločnosť z USA prišla s geniálnym riešením

0

Ako pravdepodobne vieš, populácia včiel je v konzistentnom poklese už dlhší čas a za hlavné príčiny sa považuje moderné priemyselné poľnohospodárstvo. Spoločnosť pôvodom zo Spojených štátov ale prišla so zaujímavým riešením, vďaka ktorému budeš môcť mať včelí úľ priamo v obývacej izbe. Výhyn včiel je zlou správou pre všetkých ľudí na…

3D kresby, ktoré vyzerajú veľmi realisticky

0

Vždy mu vravievali, že ma obrovský talent na kreslenie, no on to dlhé roky ignoroval. Reč je o 32-ročnom chlapovi zo Srbska, ktorý si nakoniec aj tak našiel cestu k maľovaniu. Začal totižto vytvárať 3D kresby, ktoré vyzerajú neuveriteľne realisticky. Ako sám vraví, svoj talent ignoroval a kresbám sa venuje…

Takto to vyzerá, ak je hlavou rodiny kreatívny otec s vášňou pre fotografiu a Photoshop

0

"Volám sa John Wilhelm. Narodil som sa v roku 1970 v Winterthur v Švajčiarsku, kde žijem spolu so svojou ženou a mojimi štyrmi deťmi (3 dcéry a 1 syn). A som kreatívny." "Fotografovanie bolo v mojom živote vždy dôležité. Môj otec bol skúseným hobby-fotografom a založil najmenej dve miestne fotografické…

Fotografie, ktoré poriadne potrápia tvoju hlavu

0

Už si niekedy videl mačku s guľometom? Pravdepodobne nie a zrejme ťa sklameme, pretože ju neuvidíš ani dnes. Na prvý pohľad ti však pri pohľade na túto fotografiu napadne, že ona má pri sebe naozaj strelnú zbraň. Týmto sa ti snažíme naznačiť, že dnes ti ukážeme fotografie, ktoré poriadne potrápia…

10 silných ilustrácií, ktoré ťa prinútia zamyslieť sa

0

Jeden obrázok znamená viac ako tisíc slov... Takto sa cítia ľudia po zhliadnutí ilustrácií tajomného japonského umelca Avogada6, ktoré prinútia zamyslieť sa naozaj každého. Tajomný ilustrátor a video-editor si nepraje zverejniť akékoľvek osobné údaje o svojom živote. "Som obyčajný človek, ktorý má rád chémiu," píše na svojom Twitterovom profile, ale jeho diela hovoria samé za seba.…

Inšpirácie na perfektné fotografie. Niektoré sú však nebezpečné

0

Niektorí riskujú svoj život, iní si neuvedomujú ani to nebezpečenstvo, ktoré im hrozí pri takejto nebezpečnej činnosti. To všetko robia kvôli sledovanosti na svojich instagramových a facebookových účtoch. Je naozaj fascinujúce, kam sa títo niektorí ľudia vyšplhali. Dnes ti teda prinášame inšpirácie na perfektné fotografie, ktoré určite záujmu aj tvojich…