Macejková reaguje na Matoviča: Matovič zavádza. Rozhodnutie v jeho veci je spôsobené aj Kiskovým nevymenovaním sudcov

Košice 16. marca 2017 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)

 

Na tlačovej besede, ktorá sa uskutočnila 10. marca 2017 a obsah ktorej prevzali viaceré printové a elektronické médiá, vystúpil poslanec Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej aj „NR SR“) I. Matovič a jeho právny zástupca M. Kadúc a médiám poskytli viaceré zavádzajúce, klamlivé, skreslené, urážlivé a znevažujúce informácie týkajúce sa rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. II. ÚS 789/2016, tvrdí predsedníčka Ústavného súdu SR Ivetta Macejková

Na snímke predsedníčka Ústavného súdu SR Ivetta Macejková

V tejto súvislosti považujem za nevyhnutné informovať verejnosť pravdivo a na základe nespochybniteľných faktov.

 

 Chronológia konania o návrhu vedeného na ústavnom súde pod sp. zn. II. ÚS 789/2016:

  1. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií rozhodnutím

č. VP/03/16/K (ďalej aj „rozhodnutie výboru NR SR“) uložil poslancovi NR SR
Matovičovi v súlade s čl. 9 ods. 10 písm. d) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona
č. 545/2000 Z. z. (ďalej aj „ústavný zákon“) pokutu vo výške 11 766 € za porušenie povinnosti zákazu podnikania vyplývajúcej z čl. 5 ods. 2 ústavného zákona.

 

2. Proti rozhodnutiu výboru č. VP/03/16/K podal 12. októbra 2016 poslanec NR SR

Matovič ústavnému súdu návrh na preskúmanie rozhodnutia podľa § 73a zákona č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o ústavnom súde“). Tento návrh bol elektronickým prideľovaním spisov pridelený sudcovi spravodajcovi L. Oroszovi, ktorý je členom II. senátu ústavného súdu.

 

3. Uznesením sp. zn. II. ÚS 789/2016-19 z 27. októbra 2017 II. senát ústavného súdu návrh poslanca NR SR I. Matoviča prijal na ďalšie konanie.

 

4. Vzhľadom na to, že II. senát ústavného súdu dospel k odchýlnemu  právnemu názoru ako iné senáty ústavného súdu v obdobných veciach vo svojej doterajšej rozhodovacej činnosti, uložil sudcovi spravodajcovi L. Oroszovi povinnosť vypracovať a predložiť plénu ústavného súdu návrh na zjednotenie odchylných právnych názorov senátov podľa § 6 zákona o ústavnom súde (tlačová informácia zo senátu č. S2/64/2016, bod 20). Konanie vedené pod sp. zn. II. ÚS 789/2016 bolo prerušené.

 

4a) Podľa § 6 zákona o ústavnom súde senát, ktorý v súvislosti so svojou rozhodovacou činnosťou dospeje k právnemu názoru odchylnému od právneho názoru vyjadreného už v rozhodnutí niektorého zo senátov, predloží plénu ústavného súdu návrh na zjednotenie odchylných právnych názorov. Plénum ústavného súdu rozhodne o zjednotení odchylných právnych názorov uznesením. Senát je v ďalšom konaní viazaný uznesením pléna ústavného súdu.

 

5. Uznesením sp. zn. ÚS 1/2017-22 z 1. februára 2017 plénum ústavného súdu návrh na zjednotenie odchylných právnych názorov zamietlo.

 

Podľa čl. 131 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej aj „ústava“) ústavný súd rozhoduje v pléne vo veciach uvedených v čl. 105 ods. 2, čl. 107, čl. 125 ods. 1 písm. a) a b), čl. 125a ods. 1, čl. 125b ods. 1, čl. 128, čl. 129 ods. 2 až 7, čl. 136 ods. 2 a 3, čl. 138 ods. 2 písm. b) a c), o zjednocovaní právnych názorov senátov, o úprave svojich vnútorných pomerov a o návrhu rozpočtu ústavného súdu. Plénum ústavného súdu sa uznáša nadpolovičnou väčšinou všetkých sudcov. Ak sa táto väčšina nedosiahne, návrh sa zamietne. 

Z vyššie citovaných ustanovení ústavy a zákona o ústavnom súde jasne vyplýva, že návrh na zjednotenie odchýlnych právnych názorov senátov bol zamietnutý z dôvodu, že nebolo dosiahnuté potrebné kvórum sudcov ústavného súdu, t. j. 7 hlasov, pričom plénum rozhodovalo v počte 9 sudcov, keďže jeden zo sudcov ústavného súdu bol práceneschopný (tlačová informácia 7/2017, bod 3). Návrh bol zamietnutý pomerom hlasov 3 : 6.

Uvedená situácia nastala tiež v dôsledku nevymenovania sudcov ústavného súdu. Ústavný súd v súčasnosti pracuje v neúplnom zložení 10 z 13 sudcov ústavného súdu, v dôsledku čoho

a) sa zvyšuje počet nevybavených podaní (návrhov a sťažností),

b) sa predlžuje priemerná dĺžka konania pred ústavným súdom,

c) sa zvyšuje počet návrhov zamietnutých plénom ústavného súdu z procesných dôvodov, j. z dôvodu nedosiahnutia nadpolovičnej väčšiny hlasov vyplývajúcej z čl. 131 ods. 1 ústavy a § 4 ods. 3 zákona o ústavnom súde, tak ako to bolo v konaní vedenom pod sp. zn. PLz. ÚS 1/2017.

Z dôvodu neúplného zloženia pléna ústavného súdu bolo od 4. júla 2014 k dnešnému dňu pre nedosiahnutie nadpolovičnej väčšiny 7 hlasov pri hlasovaní pléna zamietnutých už 12 návrhov (PLz. ÚS 1/2015, PL. ÚS 41/2015, PL. ÚS 43/2014, PL. ÚS 67/2014, PLz. ÚS 5/2014, PL. ÚS 8/2013, PL. ÚS 11/2012, PL. ÚS 6/2015, PL. ÚS 22/2014, PL. ÚS 40/2015, PL. ÚS 35/2015 vrátane PLz. ÚS 1/2017).

 

6. Uznesením sp. zn. II. ÚS 789/2016 z 2. marca 2017 II. senát ústavného súdu rozhodol,

že rozhodnutie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií č. VP/03/16/K potvrdzuje  (tlačová informácia č. S2/10/2017, bod 37).

 

Z vyššie uvedenej chronológie konania vedeného pod sp. zn. II. ÚS 789/2016 jasne vyplýva, že vyjadrenia poslanca NR SR I. Matoviča, ako aj jeho právneho zástupcu M. Kadúca, ktoré uviedli na spomínanej tlačovej besede, ktorej obsah prebrali viaceré printové a elektronické médiá, sa nezakladajú na pravde, pretože v danom konaní bol dodržaný riadny procesný postup vyplývajúci  z ústavy a zo zákona o ústavnom súde.

 

Vyjadrenie poslanca NR SR I. Matoviča, že „II. senát ÚS pod vedením Ladislava Orosza mu dal najskôr za pravdu, ale súdne plénum rozhodlo inak“, ako aj vyjadrenie, že „rozhodnutiu senátu predchádzalo škandalózne uznesenie pléna, teda všetkých sudcov, ktoré zakázalo senátu mať vlastný názor“, nemožno označiť inak ako za zavádzajúce a klamlivé. 

Nepravdivosť vyjadrení poslanca NR SR I. Matoviča potvrdzuje vyššie uvedená chronológia konania vedeného pod sp. zn. II. ÚS 789/2016, ako aj skutočnosť, že  II. senát ústavného súdu, členom ktorého je sudca L. Orosz, rozhodol v danom konaní rovnako ako už v minulosti v obdobných prípadoch. V tejto súvislosti považujem za nevyhnutné upozorniť na skutočnosť, že jedným z konaní, v ktorých bolo rozhodnuté rovnako ako v konaní sp. zn. II. ÚS 789/2016, bolo konanie vedené pod sp. zn. IV. ÚS 263/09, kde  bol sudcom spravodajcom taktiež L. Orosz, ktorému podľa vyjadrení poslanca NR SR I. Matoviča malo plénum ústavného súdu „zakázať vlastný názor“. 

V rozhodnutí ústavného súdu v konaní vedenom pod sp. zn. IV. ÚS 263/09 je na s. 13 jasne uvedené: „Z už citovaného čl. 5 ods. 2 druhej vety ústavného zákona totiž vyplýva, že pre posúdenie toho, či verejný funkcionár porušil označené ustanovenie, nie je podstatné, či verejný funkcionár mal z podnikateľskej činnosti v rozhodnom období príjem, ale či v rozhodnom období podnikal. V prípade navrhovateľa zo zisteného skutkového stavu vyplýva, že v rozhodnom období napriek predchádzajúcej výzve výboru podnikateľskú činnosť vykonávanú na základe živnostenského oprávnenia nezanechal, a preto je záver výboru o tom, že navrhovateľ porušil čl. 5 ods. 2 ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, vyjadrený v namietanom rozhodnutí vecne správny a nezakladá dôvod na jeho zrušenie ústavným súdom.“

Taktiež považujem za nevyhnutné vyjadriť sa aj k vyhláseniam právneho zástupcu M. Kadúca, ktorý plénum ústavného súdu odkázal na jeho „doterajšie rozhodnutia“. Ústavný súd v predmetnom konaní rozhodol v súlade so svojou doterajšou judikatúrou. Problematikou zákazu podnikania vyplývajúceho z čl. 5 ods. 2 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov sa ústavný súd už vo svojej rozhodovacej činnosti zaoberal napríklad v konaniach vedených pod sp. zn. I. ÚS 382/2010, sp. zn. III. ÚS 137/2012, sp. zn. IV. ÚS 263/09,  sp. zn. III. ÚS 141/2010 a sp. zn. I. ÚS 46/2011. Vo všetkých vyššie uvedených konaniach ústavný súd rozhodol rovnako ako v konaní vedenom pod sp. zn. II. ÚS 789/2016 týkajúcom sa poslanca NR SR I. Matoviča.

Navyše je zaujímavé, že poslanec NR SR I. Matovič a jeho právny zástupca M. Kadúc sa na tlačovej besede 10. marca 2017, obsah ktorej prevzali viaceré printové a elektronické médiá,  vyjadrovali k meritórnemu rozhodnutiu ústavného súdu v konaní vedenom pod sp. zn. II. ÚS789/2016 napriek tomu, že obsah daného rozhodnutia im v čase konania tlačovej besedy, ako aj v súčasnosti nie je známy. Rozhodnutie v konaní vedenom pod sp. zn. II. ÚS 789/2016 sa v súčasnosti písomne vyhotovuje a až po písomnom vyhotovení bude doručené účastníkom konania, t. j. Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií a právnemu zástupcovi M. Kadúcovi. 

Taktiež musím reagovať aj na invektívy poslanca NR SR I. Matoviča namierené proti sudcom ústavného súdu, keďže uviedol, že všetci súčasní ústavní sudcovia sú nominanti koalície či HZDS“ a že rozhodnutie v tomto konaní bolo „čisto politická otázka“. Predmetné tvrdenia nemožno označiť inak ako za urážlivé a znevažujúce sudcov ústavného súdu. Rozhodne nie sú občiansky, ani politicky korektné.

Poškodzovanie povesti sudcov ústavného súdu možno považovať za manipuláciu verejnej mienky zo strany poslanca NR SR I. Matoviča, čo je neprofesionálne a dehonestujúce vzhľadom na to, že ide o vec, ktorá je medializovaná a verejnosťou sledovaná.

Dávam do pozornosti poslancovi NR SR I. Matovičovi, ako aj jeho právnemu zástupcovi M. Kadúcovi, že každý sudca ústavného súdu zložil do rúk prezidenta Slovenskej republiky tento sľub:

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem chrániť neporušiteľnosť prirodzených práv človeka a práv občana, chrániť princípy právneho štátu, spravovať sa ústavou, ústavnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktoré Slovenská republika ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, a rozhodovať podľa svojho najlepšieho presvedčenia, nezávisle a nestranne.“

Sľub, ktorý sudcovia ústavného súdu vložili do rúk prezidenta Slovenskej republiky,  napĺňajú v plnom rozsahu a svojou rozhodovacou činnosťou prispievajú k tomu, aby bol ústavný súd, tak ako ho charakterizuje čl. 124 Ústavy Slovenskej republiky, nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti.

JUDr. Ivetta Macejková, PhD., predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky

 

Stanovisko sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky Ladislava Orosza k tlačovej informácii č. 28/2017

Považujem za nevyhnutné vyjadriť sa k tlačovej informácii č. 28/2017 zo 16. marca 2017, v ktorej predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetta Macejková zaujala stanovisko k vyjadreniam poslanca Národnej rady Slovenskej republiky I. Matoviča a jeho právneho zástupcu M. Kadúca na tlačovej besede uskutočnenej 10. marca 2017.

Časť stanoviska vyznieva minimálne ako nepriama kritika mňa ako sudcu spravodajcu v tomto konaní založená v podstate na tom, že som v konaní vedenom pod sp. zn. IV. ÚS 263/09 zaujal iný postoj k výkladu slovného spojenia “Verejný funkcionár nesmie podnikať…” ako vo veci návrhu I. Matoviča vedenej pod sp. zn. II. ÚS 789/2016. V tejto súvislosti musím uviesť, že táto kritika neobstojí. Vo veci vedenej pod sp. zn. IV. ÚS 263/09 totiž ústavný súd potvrdil napadnuté uznesenie výboru pre nezlučiteľnosť funkcií nie z dôvodu, že navrhovateľ nemal v rozhodnom období pozastavené živnostenské oprávnenie, ale preto, že v rozhodnom období aktívne podnikal, čo je zásadne iná právna situácia ako vo veci návrhu poslanca I. Matoviča. Môj postup ako sudcu spravodajcu v oboch uvedených veciach bol preto nepochybne konzistentný.

doc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc. sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Bulhari protestovali proti zavedeniu covidpasov

0 icon

Sofia 20. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TAST-Martin Baumann)   Stovky odporcov očkovania protestovali v stredu v Sofii proti rozhodnutiu bulharskej vlády, podľa ktorého sa budú musieť obyvatelia od štvrtka preukazovať covidpasom pri vstupe do vnútorných priestorov reštaurácií, divadiel či nákupných centier. Informovala o tom agentúra Reuters O opatrení informoval v utorok bulharský…

Na zhromaždení v Košiciach žiadalo bezpečnú a legálnu interrupciu okolo 150 ľudí

0 icon

Košice 20. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Približne 150 ľudí sa v stredu podvečer zhromaždilo v Košiciach, aby podporili bezpečnú a legálnu interrupciu. Reagovali tak na návrh zákona o pomoci tehotným ženám. V centre mesta sa zišlo aj niekoľko tých, ktorí úplne odmietajú interrupcie Ako pre TASR povedala výkonná riaditeľka…

Univerzita Komenského opäť protestuje proti novele vysokoškolského zákona

0 icon

Bratislava 20. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Akademický senát Univerzity Komenského (UK ) v Bratislave spolu s vedením najväčšej a najstaršej slovenskej univerzity odmietajú znenie návrhu novely vysokoškolského zákona. Poukazujú tiež na nedostatočné reflektovanie diskusie so zástupcami vysokoškolského prostredia. UK preto obnovuje protest proti novele vysokoškolského zákona. TASR o tom…

Farmárske bitúnky dostali v parlamente zelenú

0 icon

Bratislava 20. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Farmárske bitúnky na zabíjanie zvierat z farmových chovov a domácich kopytníkov vrátane hovädzieho dobytka dostali v parlamente zelenú. V stredu schválená poslanecká novela Jaroslava Karahutu (Sme rodina) dáva možnosť farmárom zabiť zvieratá a získať mäso z domácich kopytníkov, zveri z farmových chovov, ako…

Vláda v Česku schválila nové opatrenia

0 icon

Praha 20. októbra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Česká vláda v piatok schválila niekoľko nových opatrení na zmiernenie prudkého nárastu nákaz koronavírusom. Na pracoviskách budú od pondelka povinné respirátory Od prvého novembra budú zase reštaurácie, bary či nočné kluby musieť kontrolovať, či ich zákazníci majú doklad potvrdzujúci očkovanie, negatívny test…

Kyjevský súd vydal zatykač za vlastizradu na bývalého premiéra Azarova

0 icon

Kyjev 20. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Sergei Chuzavkov)   Kyjevský súd v stredu vydal zatykač na bývalého ukrajinského premiéra Mykolu Azarova za údajnú vlastizradu v súvislosti s takzvanými Charkovskými dohodami z roku 2010, ktoré predĺžili prítomnosť ruskej Čiernomorskej flotily na Kryme do roku 2042. Informovala o tom ukrajinská generálna prokuratúra na svojej…

Novelu o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve posunuli do druhého čítania, prerokojú ju v zrýchlenom režime

0 icon

Bratislava 20. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Leteckí dopravcovia môžu získať od štátu pomoc na zmiernenie negatívnych následkov pandémie koronavírusu a zachovanie svojej činnosti po výraznom prepade objemu civilnej leteckej dopravy. Umožní to návrh novely zákona o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve, ktorý poslanci v stredu posunuli do…

Slovan zaujíma iba víťazstvo, Zmrhal: “Musíme byť efektívni”

0 icon

Bratislava 20. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Ak chcú futbalisti bratislavského Slovana reálne pomýšľať na postup z F-skupiny Európskej konferenčnej ligy (EKL), mali by vo štvrtok proti Lincolnu Red Imps zabodovať naplno. Na predzápasovej tlačovej konferencii sa na tom zhodli tréner úradujúceho slovenského šampióna Vladimír Weiss st. a krídelník Jaromír…

Stavbári sú nespokojní s pomalým prístupom štátu k riešeniu následkov rastu cien materiálov

0 icon

Bratislava 20. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)   Stavbári sú nespokojní s pomalým prístupom štátu k riešeniu následkov rastu cien stavebných materiálov. Táto situácia trvá už od jari tohto roka a vláda zatiaľ neprišla so spôsobom kompenzácie zvýšených nákladov verejných stavebných zákaziek. Táto téma bola súčasťou konferencie Fórum slovenského stavebníctva, ktorú…

Slovensko podľa odborového zväzu patrí medzi krajiny s najnižším počtom zamestnancov bánk na obyvateľa

0 icon

Bratislava 20. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Slovensko patrí medzi krajiny s najnižším počtom zamestnancov bánk na obyvateľa. V tlačovej správe to uvádza Odborový zväz bánk a poisťovní. Banky podľa odborárov vo veľkom digitalizujú, automatizujú a modernizujú svoje procesy s cieľom znížiť počet zamestnancov a znižovať svoje náklady. „Inými slovami, čoraz…

Podkasty

Video Podcast

icon

Bratislava Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Výtržnosti z nedeľňajšieho zápasu francúzskej...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

icon

Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Petr Koval

Co je kyberšikana?

0icon

Kyberšikanu (cyberbullying) definujeme jako zneužití ICT (informačních komunikačních technologií), zejména pak mobilních telefonů a internetu, k takovým činnostem, které mají někoho záměrně vyvést z rovnováhy. Je to tedy jedna z forem šikany. Problémem však je, že děti a mladí lidé za těmito projevy šikanu vůbec nemusí vidět. A protože nepoznají, že…

Juraj Tušš

DNEŠNÁ SITUÁCIA VO SVETE. FINÁLNA FÁZA – DOPUSTENIE.

0icon

Ako som vo svojom januárovom článku predpokladal (https://www.projektz.sk/news/a13/ ), udalosti v Amerike (okolo volieb) ukázali na smerovanie a stratégiu globálnej elity, ktorou chcú uriadiť dnešnú napätú situáciu v ekonomicky kolabujúcom sa svete. Tou stratégiou je dopustenie. Nepriamo ju avizoval reprezentant globálnych síl D.Trump, keď po voľbách povedal (približne): ,,... ak stojíte proti súperovi za…

Pavel Jacz

Vidíte rozdiely medzi statusom poslanca Tarabu a reláciou Smotánka v Markíze?

0icon

Slovensko ovládla jedna veľká aféra ohľadom dcéry našej prezidentky, ktorá začala svoju éru modelky, vehementne podporovanú svojou matkou prezidentkou Čaputovou, čo je pochopiteľné. Niektoré média Emmu pohanili, ale i ocenili, a ocenil ju aj poslanec Taraba, keď napísal vo svojom príspevku: „"Po včerajšom dni vieme, že máme na Slovensku novú…

Patrik Spišiak

Prečo ceny tak prudko rastú?

0icon

Inflácia celosvetovo naberá na obrátkach, a to znamená len jediné. Zvyšovanie rozdielu medzi bohatými a chudobnými sa opäť zväčšuje (napríklad kvôli rastu cien akcií a nehnuteľností). Keďže inflácia a ekonomická nerovnosť sú moje najobľúbenejšie témy tak sa musím priznať, že súčasný ekonomický vývoj vo svete je pre mňa ako voda na mlyn. V tomto…

Erik Majercak

Zelená ekonomika, konflikt v USA do rozpadu, 6 prostriedkov komunikácie a moci, depopulácia, téma: liberálno-trhový podfuk

0icon

Propagovaná a mainstreamom podporovaná zelená ekonomika ako ju poznáme je jedným z liberálno-trhových podfukov. Je aj zdrojom a jedným z dôvodov budúceho rozpadu USA. Liberálno-trhový konflikt je prvá z ekonomických tém, kde sa budeme snažiť vysvetliť reálnu ekonomiku a nie tie propagandistické, liberálno-neomarxistické,  ekonomické teórie, ktoré sú tu len a len na ohlúpnutie, okrádanie a riadenie más Ak…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

5 psychologických experimentov, ktoré odhalili krutú pravdu o ľuďoch

0 icon

Hoci ako ľudia sme boli vždy fascinovaní fungovaním mysle a dôvodmi nášho správania, až do začiatku 20. storočia bola experimentálna psychológia prakticky neznámym pojmom. Zahŕňajúc celý rad oblastí, od behaviorálnych štúdií po sociálnu dynamiku a zložité biologické procesy vyskytujúce sa v mozgu, starostlivo kontrolované štúdie vykonané v mene experimentálnej psychológie nás naučili toľko…

Ako dlho môžu byť potraviny zmrazené?

0 icon

O jedle sa toho už popísalo veľa. Niet sa čo diviť, keďže čoraz viac a viac ľudí sa zaujíma o to, čo konzumuje, odkiaľ sa to berie, prípadne kto to vyrába a spracúva. Aj my sme vám v rámci článku 8 spôsobov konzervovania priniesli nejaké to info o chladení a…

Koľko cukru sa nachádza vo vašom jedle a pití?

0 icon

Dnešná doba je taká unáhlená a rýchla, že udržiavať svoj životný režim v zdravej rovnováhe môže byť náročné. A tým sa dostávame k cukru, ktorého je v našich potravinách niekedy až priveľa. Spotreba príliš veľkého množstva cukru zvyšuje riziko niekoľkých nebezpečných zdravotných problémov, vrátane obezity, cukrovky typu 2, zvýšeného krvného…

10+ zaujímavých faktov o káve, ktoré by mal vedieť každý kávičkár

0 icon

Káva bola prvýkrát objavená v 15. storočí a dodnes si zachováva svoj status jedného z najpopulárnejších nápojov. Milovníkov kávy sú milióny na celom svete. Káva je vyrobená zo zrelých bobúľ, ktoré sa zbierajú, spracúvajú a sušia. Následne sa káva praží, pomelie a nakoniec sa dostane do našich kávovárov. No nemusíš byť zarytý kávičkár, aby…

Čo ti chce povedať telo, keď zažiješ deja vu?

0 icon

Povedzme, že ideš lyžovať prvýkrát v živote, ale zrazu, keď stúpiš na sneh, máš pocit, že si to už predtým robil. No, práve si zažil deja vu. Aj keď sa to javí ako zriedkavý jav, 60 - 80%  ľudí malo niekedy deja vu. Môže to však znamenať, že tvoje telo vysiela signál, aby ťa…

Armádny Magazín

Dohoda aliancie AUKUS: Námorníctvo USA dostane viacúčelové malé prieskumné lode z Austrálie

0 icon

Austrália, 20. október 2021 (AM) – Americká námorná pechota potrebuje dopravný prostriedok, s ktorým môže vojenský personál ako prvý spozorovať a zasiahnuť nepriateľa. Na splnenie tejto potreby dostanú americkí námorníci z Austrálie viacúčelové malé prieskumné člny (MMRC).   Výrobcom tohto plavidla je austrálska spoločnosť Aries Defense. Loď má nízky ra

Rheinmetall predstavil austrálske bojové vozidlo Lynx

0 icon

Austrália, 20. október 2021 (AM) – Spoločnosť Rheinmetall, najväčší dodávateľ vojenských vozidiel pre austrálske obranné sily, dnes vo svojom stredisku MILVHECO v Redbanku (Queensland) prvýkrát v Austrálii predstavila nové vozidlo bojovej podpory Lynx (CSV – Combat Support Vehicle).  

Ozbrojené sily majú nových generálov, prvú hviezdu si prevzal aj prvý slovenský kozmonaut

0 icon

Slovensko, 20. október 2021 (AM, MO SR, Foto: MO SR) - Ivan KelementV priestoroch Grasalkovičovho paláca v Bratislave si dnes z rúk prezidentky SR a hlavnej veliteľky Ozbrojených síl SR Zuzany Čaputovej traja profesionálni vojaci v aktívnej službe OS SR prevzali dekréty o vymenovaní a povýšení. V súlade s dlhodobým plánom rozvoja…

Video: Najväčšia ruská výsadková loď vstúpila do služby

0 icon

Rusko, 20. október 2021 (AM) – Loď projektu 17111 Peter Morgunov má výtlak 5000 ton, dokáže pojať 300 vojakov a 13 tankov. Okrem zbraní AK-176M a AK-630M-2 (desaťtisíc výstrelov za minútu) nesie dva kusy systému A-215 Grad-M. Súčasťou každého je laserový diaľkomer, systém riadenia a 40 rakiet s dostrelom do 20 kilometrov.…

Agenti FBI obkľúčili dom ruského oligarchu Olega Deripasku vo Washingtone

0 icon

USA, 20. október 2021 (AM) – Federálny úrad pre vyšetrovanie vykonáva "vyšetrovacie akcie" vo washingtonskom dome ruského oligarchu Olega Deripasku. Toto vyhlásenie urobil predstaviteľ FBI. NBC News uvádza, že jej reportéri sú blízko domu Deripasku, obklopení agentmi FBI. Príslušníci FBI vošli do domu ruského oligarchu. Dôvody pátrania zatiaľ

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali