„Právny štát môže prekvitať jedine v krajine, ktorej obyvatelia cítia kolektívnu zodpovednosť ako integrálnu súčasť ich vlastnej právnej, politickej a sociálnej kultúry“ – Benátska komisia

Bratislava 1. marca 2021 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel, Pixabay)

 

Mária Kolíková
Na snímke ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková

Pani ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky počas on line diskusie, ktorú organizoval GermanMarshallFund v USA v spolupráci so slovenským veľvyslanectvom vo Washingtone, konzultovala s viac ako 220 predstaviteľmi univerzít, neziskových organizácií a diplomatov „svoje“ reformy justície., o čom sa zástupcovia slovenskej justície, ktorých sa dotýka  dozvedeli až ex post

Uviedla, že chce dialóg a vzájomné porozumenie, pričom o zmenách pravidelne komunikuje s Európskou komisiou, zaujíma ju názor a skúsenosti krajín, v ktorých je demokracia zakorenená dlhšie ako v postkomunistických krajinách. Zdôraznila, že „demokracia musí fungovať vždy. Musíme dodržiavať zásady právneho štátu“. Organizátori vyzdvihli, že reformy, ktoré Slovensko robí, sú skutočne veľké a náročné. O nedodržiavaní a nerešpektovaní medzinárodných záväzkov Slovenska sa však pomlčalo a ani jeden z diskutujúcich nepoložil otázky, týkajúce sa vážneho problému fungovania väzenstvana Slovensku, na ktoré by pani ministerka už s takou sebaistotou nemohla odpovedať. V tejto súvislosti je vhodné poukázať na všeobecne prijaté atribúty medzinárodných inštitúcií, ktorýmije Slovenská republika viazaná a na základe vykonaných kontrol pristúpiť k náprave zistených nedostatkov.

Benátska komisia analyzovala definíciu právneho štátu a dospela k záveru, že pojem právneho štátu vyžaduje systém určitého a predvídateľného práva, v ktorom má každý právo, aby s ním všetky orgány zaobchádzali dôstojne, racionálne, v súlade so zákonom a rešpektujúc princíp rovnosti. V roku 2013 Rada EÚ začala implementovať nový Dialóg o právnom štáte s členskými štátmi. Zdôraznila, že „Rešpektovanie právneho štátu je predpokladom pre ochranu základných práv. Nie je úlohou Benátskej komisie vykonať hodnotenie stavu právneho štátu v jednotlivých štátoch z vlastnej iniciatívy. Ak však bude požiadaná o prípravu stanoviska pre konkrétnu krajinu a počas nej bude potrebné venovať sa otázkam právneho štátu, vo svojej analýze bude v rámci svojej kompetencie vychádzať z parametrov prijatého zoznamu kritérií“. Keďže Benátska komisia je orgánom Rady Európy, tento zoznam sa sústreďuje na právnu situáciu v Európe, vyjadrenú v judikátoch ESĽP a SDEÚ v relevantných oblastiach jeho pôsobnosti.

K tzv. absolútnym a nedotknuteľným právam patria: Právo na život, zákaz mučenia a neľudského alebo   ponižujúceho zaobchádzania a trestania, zákaz otroctva, princíp nullumcrimen, nullapoena a iné. Výkon právomocí, ktorý vedie k nespravodlivým, iracionálnym alebo opresívnym rozhodnutiam, porušuje princíp právneho štátu.

Integrálnou súčasťou európskeho systému je aj väzenstvo.

Podľa Benátskej komisie prokuratúre by nemalo byť umožnené zasahovať do súdnych konaní mimo jej štandardného postavenia v konaní. Umožnenie takejto nedovolenej právomoci by spochybnilo prácu súdnictva a ohrozilo jeho nezávislosť. Prokurátori nesmú podliehať striktným hierarchickým inštrukciám bez akéhokoľvek priestoru na uváženie a malo by im byť umožnené nesplniť inštrukcie, ktoré odporujú zákonu. Zaujatosť prokuratúry by mohla viesť k nesprávnemu alebo subjektívnemu stíhaniu najmä zo strany tých, čo sú pri moci. To by ohrozilo aplikáciu práva, a teda by bolo hrozbou pre právny štát.

Prezumpcia neviny je kľúčová pre garanciu práva na spravodlivý proces. Aby mohla byť prezumpcia neviny zaručená, dôkazné bremeno musí byť na strane obžaloby. Právna úprava a prax, týkajúca sa úrovne vyžadovaného dokazovania, musia byť jasné a spravodlivé. Neúmyselnému či úmyselnému ovplyvňovaniu orgánov činných v trestnom konaní a súdu zo strany iných štátnych zložiek vyslovením   predčasných úsudkov o skutkovom stave sa treba vyvarovať. To isté platí aj pre niektorých súkromných mienkotvorcov, akými sú napr. médiá. Neprimeraná vyšetrovacia väzba môže byť považovaná za vyslovenie predčasného úsudku o vine obvineného.

Nakoľko predmetnej on line diskusie sa zúčastnili aj zástupcovia „neziskových“ mimovládnych organizácii, ktoré sa otázkam vážneho problému so stavom väzenstva na Slovensku vyhli aj napriek tomu, že ho majú v agende, na upresnenie uvádzam:

Amnesty International Slovensko vznikla 19.04.1994 a jej činnosť spočíva predovšetkým v zverejňovaní informácií o ľudských právach a zapájaní verejnosti a úradov do ich ochrany. Víziou AI je „Svet, v ktorom bude každý človek uplatňovať všetky ľudské práva vymedzené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a iných medzinárodných ľudsko-právnych dokumentoch. Poslaním AI v kontexte jej práce na podporu všetkých ľudských práv je výskum a aktivity, zamerané na zabránenie vážneho porušovania práv a fyzickú a psychickú integritu, na slobodu zmýšľania a prejavu a na ochranu pred diskrimináciou. Aktivity AI Slovensko na podporu a ochranu ľudských práv vychádzajú z medzinárodných stanov, plánov, smerníc alebo pravidiel stanovených AI. Jej činnosť sa opiera o dôkladné prešetrenie všetkých prípadov porušovania ľudských práv. Cieľom AI Slovensko je aj vzdelávanie k ľudským právam a šírenie informácií o porušovaní ľudských práv.

VIA IURIS je občianske združene, ktoré od roku 1993 podľa svojho programu pomáha ľuďom obhajovať svoje práva a zúčastňovať sa na rozhodovaní o veciach verejných.Cieľom združenia je „ochrana ľudských práv, rozvoj demokracie,  právneho štátua občianskej spoločnosti, zvyšovanie kvality života občanov, ochrany prírody a životného prostredia. V záujme dosiahnutia týchto cieľov  združenie podporuje účasť občanov na rozhodovaní vo veciach verejného záujmu  a  ich široký prístup k  spravodlivosti.

VIA IURIS je zároveň odborná organizácia, ktorá spolupracuje s tímom právnikov na príprave a presadzovaní legislatívnych zmien pod mottom: „Robíme zo Slovenska krajinu, kde ľudia nie sú voči moci bezmocní“.

K aktuálne vyhrotenej situácii v oblasti väzenstva sa síce hľadajú riešenia, avšak k plnému naplneniu požadovaných medzinárodných kritérií  nastalo ticho – mlčanie. Niečo ako omerta na Sicílii, a to bez reagovania na doterajšie výsledky kontroldlhodobo pretrvávajúceho a neriešeného zlepšenia humanizácie podmienok  odsúdených s dôrazom na to, že počet samovrážd v štádiu pokusu a ich dokonania vo väzniciach Slovenska je už viac rokov znepokojivý.

Zbavenie slobody sa nerovná zbaveniu dôstojnosti – Slovenská republika však dodnes neprijala adekvátne nezávislé mechanizmy na monitorovanie väzníc, ako je stanované v Opčnom protokole k Dohovoru proti mučeniu (OPCAT) v podobedôslednej ( teda nie iba formálnej ) kontroly životných podmienok väzňov, ich zdravie, aktivity, lekársku a psychologickú starostlivosť, rehabilitáciu. Neboli zriadené Inšpektoráty pre väzenské zariadenia, aby pri hodnotení väzenských podmienok mohli vychádzať zo zistení nezávislých orgánov. Slovenská republika nedodržiava príslušné ustanovenia OPCAT, ktoré priamo nadväzujú na dodržiavanie základných ľudských a slobôd.

V právnom štáte vyšetrovacia väzba musí ostať krajným opatrením, ktoré sa používa len v prípadoch, keď je to úplne nevyhnutné a počas čo najkratšieho obdobia. Nadmerné využívanie inštitútu vyšetrovacej  väzby môže v kombinácii so zlými väzenskými podmienkami a ďalšími faktormi znamenať porušenie základných práv väzňov.

sud
Ilustračné foto

Riešenie problému nadmerného využívania vyšetrovacej väzby si už dávno vyžadovalo riešenie novelizáciou Trestného poriadku, k čomu sa síce už predkladajú návrhy, avšak v tomto štádiu sa javí, že nie sú v plnom súlade s medzinárodnými požiadavkami.V právnom štáte sa  znižuje počet väzňov prostredníctvom častejšieho  využívania neväzobných opatrení – ako sú verejnoprospešné práce  či elektronické monitorovanie a minimálne využívanie vyšetrovacej väzby, pričom práve neväzobné opatrenia spoločne s inými majú zabezpečiť kontakt s vonkajšou spoločnosťou.

Členské štáty EÚ sú nabádané, aby v záujme zachovania rodinných väzieb zabezpečili pravidelný kontakt väzňov s rodinou a priateľmi tým, že sa im umožní, aby si mohli odpykať trest v zariadení blízko domova a prostredníctvom podpory návštev, telefonických rozhovorov, využívanie elektronickej komunikácie podliehajúcej schváleniu súdom a monitorované väzenskou správou. Pojem rodiny sa má vykladať extenzívne so zabezpečením vhodných podmienok na zachovanie týchto väzieb.Na zabezpečenie dobrých väzobných podmienok vo väzniciach je potrebné spoločné uznanie a systém, ktorý rešpektuje ľudskú dôstojnosť jednotlivca. (Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2017 o väzenských systémoch a podmienkach).

Na Slovensku sa väzobné stíhanie nadužíva a súdy ju bez ďalšieho schvaľujú. V ČR je limitovaná na 3 mesiace. To núti orgány robiť úkony, ktorým ju odôvodňujú, čo najrýchlejšie, v opačnom prípadeto môže viesť k zneužitiu tohto inštitútu a fatálnemu obmedzovaniu základných ľudských práv.

Európsky výbor na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (CPT) v dňoch 19. až 28. marca 2018 uskutočnil pracovnú návštevu Slovenskej republiky a k neriešenému problému väzenstva vydal nasledovné stanoviská a vyjadrenia:

CPT opakuje   svoje odporúčania, aby právo každej zadržanej osoby na prístup  k lekárovi zahrňovalo, ak si to dotknutá osoba želá, aj možnosť – popri vyšetrení lekárom privolaným políciou – o prístup k lekárovi podľa vlastného výberu. Právo na ochranu zdravia každej osoby garantuje čl. 40 Ústavy SR. Každá osoba obmedzená na osobnej slobode, ktorá požiada o ošetrenie, teda hneď po obmedzení osobnej slobody, má právo na prístup k lekárovi.

Problém CPZ – cely predbežného zaistenia:  CPT   opakuje  odporúčanie, aby sa vyhradené priestory vzhľadom na ich malé rozmery a nedostatočnú vybavenosť nikdy nepoužívali na zadržiavanie osôb v trvaní viac ako niekoľko hodín a nikdy nie cez noc. Má byť uložená povinnosť každý deň aspoň na 1 hodinu umožniť vychádzku v otvorenom priestore primeranej veľkosti s potrebným vybavením(napr. prístrešku pre prípad nepriaznivého počasia a možnosťou relaxácie), a to na čerstvom vzduchu.

Na základe stanoviska prezentovaného v Strassburgu dňa15.decembra  2015 CPTopakovane  vyhlásilo, že jednomiestne cely s plochou menšou ako 6 m2 bez započítaniahygienického zariadenia by mali byť vyradené z prevádzky alebo by mali byť zväčšené. V mnohých krajinách Rady Európy sa používajú jednomiestne cely s plochou 7,5 m2 do 9, 5 m2. CPT stanovilo ako minimálnu normu 4 m2, avšak s dovetkom, že 8 m2 neposkytuje uspokojivý priestor pre dvoch väzňov. Bolo by žiadúce, aby v cele s plochou 8 až 9 m2 nebol ubytovaný viac ako jeden väzeň a v cele s plochou 12 m2 viac ako dvaja väzni. Súd je povinný vo svojich rozsudkoch rozhodnúť, či držanie väzňov v celách s veľmi obmedzenou ubytovacou plochou je porušením článku 3 EDĽP.

CPT sa pri svojich návštevách stretáva s väzenskými podmienkami, ktoré sú ťažko uveriteľné a ktoré v správe z návštevy väznice bolo označené za „urážku civilizovanej spoločnosti a takisto bolo konštatované, že podmienky, pozorované by sa mohli považovať za „neľudské a ponižujúce zaobchádzanie“. Zlá hygiena, zamorenie škodcami, nedostatočné vetranie, kúrenie alebo osvetlenie, neprítomnosť hygienického zariadenia, odpudivé podmienky zadržiavania.  Medzi ostatné faktory patrí krátkosť času, ktorý väzni trávia mimo cely, chudobný režim, obmedzené vychádzky na čerstvom vzduchu, neumožnenie kontaktov s rodinou.

Verejný ochranca práv takisto zistil v našich väzniciach závažné nedostatky: Nedostatočné vykurovanie, studená voda v celách, nedodržanie stanovenej výmery ubytovacej plochy na jednu osobu, nedostatok finančných prostriedkov na prechod do civilného života aj napriek tomu, že pracujú, krátke vychádzky, zadržiavanie listov – ich doručovanie s oneskorením.Verejný ochranca práv má každoročne v priemere 7 % podaní zo strany väzňov, čo nie je zanedbateľné percento

Čas už prezrel do takej miery, že konečne treba pristúpiť k riešeniu, nie k „vítanej diskusii“, stačí čítať a plniť to, čo Slovenská republika dlhodobo neplnila – dodržiavať medzinárodné ľudskoprávne princípy.

Európsky výbor pre problémy kriminality (CDPC) v Návrhu odporúčania Rec /2005/ Výboru ministrov členským štátom o Európskych väzenských Pravidlách výslovne uvádza:

Pravidlo 1: Väzenské normy vyjadrujú záväzok zaobchádzať s väzňami spravodlivo a slušne. Kľúčovými faktormi sú neustále sa rozširujúci súbor rozhodnutí ESĽP, ktoré aplikujú Dohovor na ochranu práv väzňov ako normy pre zaobchádzanie s väzňami, ktoré stanovila CPT.

Odporúčanie obsahuje novú verziu Európskych väzenských pravidiel, podobne ako uznáva príspevok ESĽP a CPT. Odporúčanie zdôrazňuje, že sa nikdy nesmie upustiť z principiálneho hľadiska, že zbavenie slobody sa má využiť len ako posledná možnosť, tzv. princíp posledného prostriedku ultimaratio.

Toto odporúčanie zdôrazňuje dôležitosť využívania odňatia slobody iba pre najzávažnejšie trestné činy. Princíp ultimaratio sa má použiť na obmedzenie zadržania obvinených aj odsúdených. V prípade odsúdených sa majú seriózne zvážiť alternatívne tresty, ktoré neznamenajú uväznenie. Štáty majú zvážiť možnosť dekriminalizácie určitých trestných činov alebo ich kvalifikovať tak, aby neznamenali trest odňatia slobody. Slovenská republika patrí k štátom, kde sa pristupuje k nadmernej kriminalizácii svojich občanov aj pri skutkoch, ktoré v iných štátoch nie sú trestným činom. Stačí uviesť vysoké tresty odňatia slobody za držanie marihuany, ktoré mladých ľudí biľagujú na celý život s následkom straty životnej perspektívy a vieru v budúcnosť.

Pravidlo 2: Zdôrazňuje, že nepochybná strata práva na slobodu, ktorou väzni pykajú, nemá viesť k domnienke, že väzni automaticky strácajú svoje politické, občianske, sociálne, ekonomické, ako aj kultúrne práva.

Pravidlo 5: Zdôrazňuje pozitívne aspekty normalizácie. Život vo väznici, samozrejme, nemôže byť rovnaký ako život vo voľnej spoločnosti. Majú sa však podniknúť aktívne kroky na čo najbližšie možné priblíženie podmienok vo väzenstve k podmienkam normálneho života a zaistenie toho, aby táto normalizácia neviedla k nehumánnym podmienkam vo väzenstve.

Pravidlo 6: Uznáva, že obvinení aj odsúdení sa napokon vrátia do spoločnosti, a preto sa väzni musia udržiavať fyzicky a mentálne zdraví a majú sa im poskytnúť príležitosti pracovať a vzdelávať sa. Kde je známe, že väzni budú vykonávať dlhodobé tresty, je nevyhnutné starostlivo ich naplánovať a minimalizovať škodlivé vplyvy a čo najlepšie využiť ich čas.

Pravidlo 7: zdôrazňuje význam zahrnutia vonkajších sociálnych služieb a zahrnutie civilnej spoločnosti napr. prostredníctvom dobrovoľnej práce alebo návšteve väzenských zariadení.

Pravidlo 9: Povyšuje potrebu kontroly a monitorovania do stavu všeobecného princípu.

Pravidlo 24: Strata slobody nemá znamenať stratu kontaktu s vonkajším svetom, ktorý je dôležitý na obmedzenie možných ničivých dôsledkov uväznenia. Naopak – okrem iných foriem moderná technológia ponúka nové možnosti elektronickej komunikácie.

Pravidlá zavádzajúce obmedzenia musia byť jasné a v súlade so zákonom ako to vyžaduje článok 8.2 EDĽP a nesmú byť ponechané na voľné konanie väzenskej služby (Labilita verzus Taliansko, žiadosť č. 26772/95-06/04/2000). Obmedzenie musí byť čo najmenej rušivé a podmienené hrozbou porušenia zákona. Tak napr. možno kontrolovať korešpodenciu, aby sa videlo, či neobsahuje ilegálne súčasti, ale možno ju čítať len vtedy, keď existuje špecifický náznak o tom, že jej obsah je nelegálny.

V pravidle 24.4.je zdôraznený zvláštny význam návštev nielen pre väzňov, ale aj pre ich rodiny. Ak je možné, je dôležité rozšíriť dôverné rodinné návštevy na dlhší čas, napr. na 72 hodín, ako v prípade mnohých východoeurópskych štátov. Takéto dlhé návštevy umožňujú väzňom udržiavať dôverné vzťahy s ich partnermi. Kratšie manželské vzťahy môžu byť pre oboch partnerov ponižujúce.

Pravidlo 24.5:  Určuje väzenským orgánom priamu povinnosť povoliť spojenie s vonkajším svetom. Jedným zo spôsobov, akým to možno uskutočniť, je zvážiť udelenie voľna na opustenie väzenského zariadenia väzňom z ľudských dôvodov. ESĽP má za to, že toto sa musí uskutočniť v prípade pohrebu blízkeho príbuzného, rodinnej záležitosti napr. narodenie dieťaťa.

Pravidlo 39: Jeho základom je článok 12 Medzinárodného dohovoru o ekonomických, sociálnych a kultúrnych právach, ktorý ustanovuje „právo každého na užívanie najvyššieho štandardu fyzického a duševného zdravia“. Spolu so základným právom, ktoré sa týka všetkých osôb, majú väzni dostatočné záruky ako dôsledok svojho postavenia. Keď štát zbaví svojich občanov slobody, preberá zodpovednosť za starostlivosť o ich zdravie (a životy) v zmysle podmienok, za ktorých ich zadrží a také individuálne zaobchádzanie, aké je potrebné.

Väzenské služby majú zodpovednosť nielen za zabezpečenie prístupu väzňov k zdravotnej starostlivosti, ale majú tiež vytvoriť podmienky podporujúce rovnako blaho väzňov, ako aj väzenského personálu. Toto sa týka všetkých aspektov života. V rozsudku z apríla 2001  Keenan verzus Spojené kráľovstvo (žiadosť č. 27229/25-03/04/2001) našiel ESĽP porušenie čl. 3 EDĽP v prípade väzňa, ktorý spáchal samovraždu v dôsledku nedostatku lekárskych záznamov, nedostatku psychiatrického pozorovania a separácie, ktorá bola nezlučiteľná so starostlivosťou o duševne chorú osobu.

Pravidlo 60:  Samoväzba sa týka všetkých foriem premiestňovania väzňov zo spoločnej cely a ich umiestnenie osamote do cely alebo izby. Nemá sa považovať za vhodný trest, a to len za výnimočných okolností. Toto pravidlo potvrdzuje princíp 7 o Základných princípoch Spojených národov pre zaobchádzanie s väzňami. Existujú rôzne samoväzby. Najextrémnejšia je, keď je väzeň umiestnený osamote a stráca zmysly v dôsledku nedostatku svetla, zvuku alebo čistého vzduchu v tzv. tmavých celách. Táto forma izolácie sa nemá nikdy ukladať ako trest. Ďalšou formou samoväzby je umiestnenie väzňa do samostatnej cely s prístupom denného svetla a vzduchu, pričom väzeň môže počuť väzňov pohybujúcich s v susedných častiach. Tento typ trestu sa má využívať len vo výnimočných prípadoch na krátky čas.

Počas tohto času má byť personál s týmito väzňami v pravidelnom a primeranom kontakte. Je zaznamenané, že samoväzba môže za určitých okolností prispieť k neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu – v každom prípade majú byť všetky formy samoväzby také krátke, ako je to len možné. Požiadavka jednej hodiny denného pobytu väzňov vonku sa rovnako týka väzňov umiestnených v samoväzbe s tým, že títo väzni majú dostať materiál na čítanie.

Väznice sú inštitúcie, v ktorých majú prednosť ľudia a sú v nich dôležité ľudské vzťahy. Ako povedal Aristoteles: „Základnou podmienkou dobrého života v obci je vláda zákonov, nie ľudí“.

Eva Zámocká

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Matovič vykričal novinárom, čo si o nich myslí: Na rozdiel od vás som nikdy neslúžil mafii

0 icon

Bratislava 17. apríla 2021 (HSP/Foto:TASR - Dano Veselský)   Igor Matovič, bývalý premiér a súčasný podpredseda vlády vykričal novinárom, ktorí na neho systematicky a koordinovane útočia čo si o nich myslí "Vyhrali sme voľby, hoci nás neúnavne odpisovali a iných mali vopred vybratých. Pokazili sme im plán," hodnotí Matovič výsledky…

Na čele českých komunistov stojí aj naďalej Filip

0 icon

Nymburk 17. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook/vojtech.filip.politik)   Českí komunisti rokovali v sobotu o tom, či stranu do októbrových parlamentných volieb povedie dlhoročný predseda Vojtěch Filip, alebo či do svojho čela postavia novú tvár. Napokon rozhodli, že pri moci zostane doterajšie vedenie, informoval server iDNES.cz V sobotu sa konalo v stredočeskom Nymburku…

Slovákov majú očkovať inou vakcínou Pfizer než odsúhlasila Európska lieková agentúra EMA. Zmluvy medzi eurokomisiou a dodávateľmi vakcín Pfizer, AstraZeneca, Moderna a J&J sú striktne utajené

0 icon

Bratislava 17. apríla 2021 (HSP/Foto:Wikimedia, TASR/AP-Khalil Hamra)   Slovenský europoslanec Milan Uhrík upozornil na závažné skutočnosti, ktoré kompromitujú úprimnosť a nezištnosť prezidentky Zuzany Čaputovej, ministerky Márie Kolíkovej a riaditeľky ŠÚKL Zuzany Baťovej v ich kampani za zverejnenie zmluvy na dodávky ruskej vakcíny Sputnik V Podľa škandalózneho vyjadrenia riaditeľky ŠÚKL Zuzany…

Česko vyhostí 18 pracovníkov ruskej ambasády. Príslušníci GRU mali v Čechách vyhodiť do vzduchu muničný sklad. Rusi obvinenie pokladajú za akciu vymyslenú na podporu Američanov

0 icon

Praha 17. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook/hamacekjan)   Česká republika vyhostí 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe, ktorí boli identifikovaní ako dôstojníci tajných služieb. Na opustenie ČR dostali 48 hodín. Oznámil to v sobotu večer český minister zahraničných vecí a vicepremiér Jan Hamáček Na snímke český vicepremiér a predseda ČSSD Jan HamáčekPodľa…

Raúl Castro odstúpi z čela komunistickej strany Kuby

0 icon

Bratislava 17. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Ariel Ley Royero/ACN via AP)   Raúl Castro oznámil, že odstúpi z postu lídra Komunistickej strany Kuby. Krok, ktorý sa očakával, dáva koniec ére formálneho vodcovstva Castrovcov v krajine, ktorá sa začala revolúciou v roku 1959. Informuje o tom spravodajský portál BBC Osemdesiatdeväťročný Castro oznámil svoj…

„Školy nemajú povinnosť kontrolovať testy detí ani testy rodičov.“ Právnu džungľu kovid obmedzení pri vstupe do školy vysvetlil v skratke Ján Čarnogurský

0 icon

Bratislava 17. apríla 2021 (HSP/Foto:archív HSP)    „Uvoľňovanie“ obmedzení ľudských práv a ponižovania potichu prechádza do novej fázy. Od pondelka môžu niektoré deti a žiaci znova navštevovať školu, upozorňuje právnik Ján Čargnogurský ml. Čo však musia a nemusia dodržať, aby do školy ísť mohli? PROTIPRÁVNOSŤ TRVÁ V prvom rade je…

Kybernetický útok mohol mať dôsledky na prvky kritickej infraštruktúry štátu

0 icon

Bratislava 17. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Jeden z kybernetických útokov, na ktoré upozorňoval Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) v piatok 16. apríla, mohol mať potenciálne dôsledky na prvky kritickej infraštruktúry štátu. Išlo o najvážnejší kybernetický bezpečnostný incident 3. stupňa podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti. NBÚ to potvrdil na svojom profile na…

Hamilton vybojoval na VC Emilie-Romagna 99. pole position v kariére jazdca F1

0 icon

Imola 17. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Bryn Lennon/Pool photo via AP)   Britský jazdec formuly 1 Lewis Hamilton vyhral sobotňajšiu kvalifikáciu na Veľkú cenu Emilie-Romagna a vybojoval svoju 99. pole position v kariére. Obhajca titulu na Mercedese dosiahol na okruhu v Imole čas 1:14,411 min O 35 tisícin sekundy za ním zaostal…

Líderka potratových aktivistiek v Argentíne zomrela počas potratu

0 icon

Bratislava 17. apríla 2021 (HSP/Remix/Foto:Screenshot Youtube/Noticias - HM Televisión)   Smrť 23-ročnej bojovníčky za potraty Marie de Valle Gonzalez Lopezovej je prvým zaznamenaným úmrtím v Argentíne po tom, čo krajina legalizovala potrat koncom roku 2020 Španielske médiá zverejnili správu, že radikálna podporovateľka potratov zomrela pri potrate, ktorý predtým označovala ako…

ŽIVOT – Národná strana začala na volebnom sneme so zjednocovaním národných a kresťanských strán

0 icon

Bratislava 17. apríla 2021 AKTUALIZOVANÉ(HSP/Foto:Archív Tomáš Taraba, SITA/Alexandra Čunderlíková, SITA/Národná rada SR)   Prvými stranami, ktoré budú tvoriť ŽIVOT – Národnú stranu je politická strana KDŽP (Kresťanská demokracia život a prosperita) a agrárna strana Doma Dobre, bývalého ministra poľnohospodárstva Vladimíra Chovana. Predseda KDŽP Ing. Mgr. Tomáš Taraba na sneme navrhol voľbu prvých…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Radovan Hrádek

Záverečná správa komisie na vyšetrenie úmrtia gen. Milana Lučanského a výhrady M. Kotlebu

0icon

Priatelia, ako som povedal, dávam do pozornosti záverečnú správu komisie, ktorú môžete nájsť tu: https://www.justice.gov.sk/Stranky/Informacie/Mimoriadna-udalost-v-UVV-a-UVTOS-Presov.aspx Zároveň prikladám výhrady člena komisie a poslanca NR SR v plnom znení. Názor si urobte sami. Pripomínam, že ani poslankyňa Saková a ani poslanec Saloň zatiaľ svoje stanovisko k záverečnej správe nedali. Pod čiarou sú…

Pavel Jacz

Pán premiér Heger, nehanbíte sa za ypsilonku?

0icon

To, že naši politici nevedia po slovensky a ich PR manažéri, ktorí majú byť v gramatike ako doma, sa ich hanbia upozorniť na chyby, alebo tieto upozornenia svojich mediálnych guru ignorujú, je ich problémom. Preto sa aj často blamujú. Spomeniem na úvod samé cudzie výrazy, anglikanizmy a čechizmy našich politikov…

Jozef Slávik

Hochštapler ...

0icon

Ide o udomácnený cudzí výraz, ktorý v slovenčine označuje takúto osobu ako podvodníka uhladeného vystupovania, podvodníckeho dobrodruha, fičúra, šviháka, dokonale vymódeného, aby už iba ten prvý dojem, na ktorý, žiaľ naletia tisíce ľudí mu pomohli svoje klamstvá premeniť na dokonalý úspech. V novodobom svete si hlavne starší ľudia získali skúsenosť…

Rene Molnaru

Chyba nie je v ľuďoch, chyba je v systéme, ktorí vytvorili nadľudia

0icon

Podľa mojej skromnej mienky, nadľudia sú všetci tí, ktorí si o sebe myslia, že len oni majú pravdu a všetci ostatní sú hlupáci. Pravda je ovšem úplne inde, hlupáci sú práve tí, ktorí považujú správnych ľudí s morálnym kompasom za neschopných, lebo nedokážu uživiť rodinu inak len poctivou prácou, kým…

Ivan Holek

Nedajte sa oklamať! Vakcína nie je sloboda! Vakcína je lož!

0icon

Čo je sloboda ducha? Čo je najdôležitejším predpokladom slobody, ktorý ak nesplníme, prepadneme sa do vonkajšej neslobody? Čo je skutočnou príčinou toho, že ľudia začnú byť zrazu navonok obmedzovaní, neustále kontrolovaní a systematicky oberaní o svoje predchádzajúce práva a slobody. Inými slovami povedané, čo je príčinou stavu neslobody, do ktorého…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Protestant v psom tele ukazuje ľuďom, čo ho najviac vytáča

0 icon

Ak je niečo rozkošnejšie ako samotný pes, je to pes, ktorý ti má čo povedať. Zoznámte sa - tento protestant každý deň nosí v ústach kartónové poslanie s nevinným výrazom. Zabávať sa treba stále. Niekto pozerá televízor, iný zasa číta knihy a niekto pridáva do ohňa svojej závislosti tým, že hľadá…

Tom a Jerry: Fakty o legendárnej rozprávke, ktoré si netušil

0 icon

Tom a Jerry sú súčasťou pamäťovej schránky nejedného z nás. Je tu ale zopár vecí, ktoré ti ešte aj ako dospelému vyrazia dych. Pamätáš si, ako si v detstve musel cez víkend a prázdniny vstávať skoro ráno, aby si si mohol pozrieť v telke svoje obľúbené rozprávky? Pre niekoho pokémoni,…

Karol IX. ako syn legendárnej Kataríny Medicejskej

0 icon

Karol IX. zastával post francúzskeho kráľa medzi rokmi 1560 až 1574. Narodil sa dňa 27.6.1550 ako Karol Maximilián, orleánsky vojvoda, syn Henricha II. a Kataríny Medicejskej. Pri vyslovení mena francúzskeho kráľa Karola IX. sa dnes každému pravdepodobne vybaví krvi preliatie v roku 1572, neslávne známe pod názvom bartolomejská noc. Prinášame ďalší článok…

Každodenné zlozvyky, ktoré zabíjajú tvoje vlasy

0 icon

Aj keď je tvoj šampón akokoľvek drahý, tvoje vlasy vyzerajú čoraz redšie. Možno by si sa mal bližšie pozrieť na svoju rutinu. Aj jednoduché veci ako použitie nesprávnej vlasovej gumičky alebo zabalenie vlasov do uteráka ich môže poškodiť a spôsobiť z dlhodobého hľadiska vážne škody.  1. Tvoje vlasy sa šúchajú o vlnu

Jazyk môže dramaticky zmeniť tvoju tvár. Ako?

0 icon

Dvojitá brada sa formuje v dôsledku genetiky, starnutia a priberania. Ako sa však ukazuje, je tu ešte jeden dôvod: nesprávne držanie jazyka. Dobrá správa je, že je možné sa tejto fyzickej vlastnosti zbaviť. Mladší ľudia s napnutou pokožkou si môžu vďaka tomu dramaticky vylepšiť kontúry tváre. Teraz je čas zistiť, ako ti môže jazyk pomôcť získať tú nádhernú čeľusť už navždy.…

Vo svete IT

Kyslík neznamená život: Na čo si musia dať astronómovia pri pozorovaní exoplanét pozor?

0 icon

Predpokladá sa, že len v našej galaxii by sa mohlo nachádzať približne 20-miliárd svetov, ktoré sa podobajú na našu Zem. Problém je, že astronómovia nevedia, koľko z nich by mohlo mať na svojom povrchu život, píše portál Universe Today. Najlepšou možnosťou pre astronómov je študovať atmosféru exoplanét a podľa jej…

Samsung by mohol definitívne ukončiť „hon za megapixelmi“

0 icon

Vybraní výrobcovia smartfónov rozpútali v posledných rokoch menšiu vojnu v oblasti vývoja najlepšieho fotoaparátu pre vlajkové smartfóny. Výrobcovia však vo veľkej časti prípadov siahali až po absurdných technológiách, ktorých použitie v smartfónoch je vyslovene iracionálne. Narážame najmä na tzv. „hon za megapixelmi“, ktorý je už na prvý pohľad úplne zbytočný.…

Čakáte na MIUI 12.5? Pozrite sa na zoznam zariadení, na ktorých sa nadstavba testuje!

0 icon

Patríte medzi tých, čo každý deň kontrolujú aktualizácie vo svojom smartfóne? Alebo radšej čakáte, kým vás smartfón upozorní? Či už patríte do jednej alebo druhej skupinky, jedno majiteľov Xiaomi smartfónov v dnešných dňoch spája. Touto spojkou je práve túžba po novom a optimalizovanejšom systéme, ktorý by mala priniesť nadstavba MIUI…

V prípade nebezpečenstva kolízie s asteroidom: Bolo by ho lepšie odkloniť, či zničiť?

0 icon

Odpáliť atómovú bombu na povrchu asteroidu a tým ho odkloniť od našej Zeme, znie ako vytrhnuté z akčného filmu. Pravdou ale je, že práve to by mohlo jedného dňa našu planétu zachrániť, píše portál Universe Today. Znie to fascinujúco, no ide o nesmierne zložitý proces. Aby to fungovalo, vedci potrebujú…

Takto môžete v Xiaomi smartfóne rozmazať časť fotky, napríklad tvár, či ŠPZ auta

0 icon

MIUI nadstavba v Xiaomi smartfónoch vo svojich útrobách schováva hromadu funkcií, ktoré sú dobre schovanými. Nedávno sme vám napríklad ukázali, ako je možné využiť kameru smartfónu, ako prenosný skener. Táto funkcia je priamo schovaná v aplikácii Fotoaparát pod položkou Viac, kde nájdete možnosť Dokumenty. Okrem iného takto vytvorené skeny dokumentov,…

Armádny Magazín

To nie je vtip. České ministerstvo vnútra verí že agenti ktorí údajne otrávili Skripaľa odpálili aj muničné sklady

0 icon

Česko, 17. apríl 2021 (AM) – Oficiálna webová stránka českého ministerstva vnútra uvádza, že sklady v obci Vrbetice v roku 2014 vyhodili do vzduchu Alexander Petrov a Ruslan Boširov. Nie nie je to vtip. Česká republika obvinila "Skripaľských travičov " Alexandra Petrova a Ruslana Boširova z vý

„Nariadené zničiť“ — preukázala sa vina Ukrajiny za zostrelený malajský Boeing

0 icon

Ukrajina, 17.apríl 2021 (AM) – Agentúra federálneho vyšetrovania „FBL“ zverejnila dokumenty a zvukové záznamy potvrdzujúce, že to bola Ukrajina, ktorá malajzijské lietadlo zostrelila na oblohe nad Donbasom. Je dôležité hneď poznamenať, že medzinárodný vyšetr

Legendárna 58. armáda, ktorá dobyla Cchinval, bola presunutá na Krym

0 icon

Rusko, 17. apríl 2021 (AM) – Útvary 58. kombinovanej armády južného vojenského okruhu boli presunuté zo Severného Kaukazu na Krym, informovala novinárov tlačová služba južného vojenského okruhu. Na území polostrova sa armáda zaoberala streleckou prípravou.   Cvičenia sa konali na cvičisku Opu

Izraelský analytik Kedmi: Ruské ozbrojené sily majú unikátnu schopnosť zaskočiť nepriateľa

0 icon

Izrael, 17.apríl 2021 (AM) – "Ruská federácia ukázala svetu nezvyčajné schopnosti svojich ozbrojených síl, ktoré dokázali, že je schopná rýchlo a účinne reagovať na vojenskú hrozbu v blízkosti svojich hraníc." K tomuto záveru dospel známy izraelský vojenský a politický expert, bývalý šéf tajnej služby Nativ Jakov Kedmi. V živom vysielaní interne

Viete, že podľa Bismarcka sú Rusi ako ortuť? Že nacisti a Sovieti mali zavedené takmer rovnaké pravidlo a že Chorváti mali cez vojnu Kráľa hrdlorezov?

0 icon

Francúzsko, 17. apríl 2021 (AM) – Takže, viete, že...? ...Hitler v roku 1933 zaviedol vo svojich oddieloch pri kontrole počtov aj čítanie mien padlých počas pivného puču z 8. na 9. novembra 1923? Keď zaznelo meno takéhoto človeka, tak ostatní zakričali: „Prítomný!“. Niečo podobné mala zavedené aj povojnová Sovietska armáda. Pri večernýc

Svetlo sveta

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

0 icon

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

0 icon

Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

0 icon

V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

Arcibiskup Sheen: Pilát a najväčší justičný omyl

0 icon

Súdny proces, o ktorom budem dnes rozprávať je proces, na ktorom bolo prítomné celé ľudstvo. Jednotlivci, ktorí sa na tomto procese nachádzajú, v skutočnosti zastupujú jednotlivé kategórie ľudí. Súdny proces sa odohrával pred miestne najvyšším predstaviteľom Rímskej ríše, ktorý sa nazýval Poncius Pilát. Na to, aby sme boli schopní porozumieť…

Najdôležitejší žalm Veľkej noci

0 icon

Autorstvo žalmov sa pripisuje kráľovi Dávidovi, ktorý približne 1000 rokov pred príchodom Krista zostavil ich podstatnú časť. Starý zákon nám hovorí, že kráľ Dávid miloval hrať na harfe a žalmy boli oslavnými piesňami radosti, ale aj žiaľu v utrpení. Skutočný význam žalmov sa vie pochopiť, ak sa ich modlíme z…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali