Názor cirkevného právnika Juricu na odstúpenie pápeža Benedikta XVI.

Pápež Benedikt XVI. máva z okna veriacim na svojej predposlednej modlitbe Anjel Pána na Námestí Sv. Petra vo Vatikáne

Košice 18. februára (HSP/Foto:TASR)

 

Benedikt XVI., ďakujeme!

Keď som sa minulý týždeň spolu s košickými bohoslovcami zúčastnil vo Vatikáne na audiencii, na ktorej nás Sv. Otec Benedikt XVI. osobitne pozdravil v slovenčine, nebolo by mi ani vo sne napadlo, že o pár dní sa na konzistóriu v latinčine zriekne svojho úradu. Jasným hlasom, sediac na tróne, vyslovil „vzdávam sa služby rímskeho biskupa“. Presne tak, ako to vyžaduje kánonické právo: „V prípade, že sa Rímsky veľkňaz zriekne svojej úlohy, k platnosti sa vyžaduje, aby zrieknutie sa bolo slobodne vykonané a náležite prejavené, a nevyžaduje sa, aby ho niekto prijal.“ (Kán. 332 § 2. CIC 1983)

Je to nečakaná správa, ktorá prekvapila, priamo šokovala všetkých. Sú to slová, ktoré nikdy takýmto spôsobom neboli vyslovené za vatikánskymi múrmi. Slová, ktoré nás nachádzajú nepripravených a neveriacky počúvajúcich. Je to prirodzené.

Pápež Benedikt XVI. bol zvolený 19. apríla 2005 ako 7. nemecký pápež v jednom z najrýchlejších konkláv v dejinách Cirkvi. Pri druhom hlasovaní, v štyroch skrutíniách.

Pri svojom prvom prejave počas požehnania Urbi et Orbi si spomenul aj na svojho predchodcu: „Po veľkom pápežovi Jánovi Pavlovi II. páni kardináli zvolili mňa, jednoduchého a skromného robotníka vo vinici Pánovej. Utešuje ma skutočnosť, že Pán vie pracovať a konať aj s nedostatočnými nástrojmi a týmto sa zverujem do vašich modlitieb.“

„Ja, slabý služobník Boží mám prevziať túto úlohu, ktorá reálne presahuje každú ľudskú schopnosť“, týmito slovami zasa Benedikt XVI. začína svoj pontifikát pri inauguračnej sv. omši 24. apríla 2005 a pokračuje: „…môj skutočný program vládnutia, nie je konať moju vôľu, sledovať moje idey, ale nastaviť sa na počúvanie, spolu s celou Cirkvou, slova a vôle Pána a nechať sa ním viesť.“

7. mája 2005 v Lateránskej bazilike, počas zasadnutia na katedru biskupa Ríma, Benedikt XVI. sa opäť vracia k obrazu slabého sluhu Božieho: „Ten, kto je nositeľom Petrovej služby, musí mať vedomie svojej krehkosti a slabosti – tak ako sú krehké a slabé jeho vlastné sily – bez prestania vyžadujúci očisťovanie a obrátenie“.   

Jeho temer 8-ročný pontifikát bol napriek jeho vysokému veku naplnený intenzívnou prácou. Navštívil 21 krajín na všetkých kontinentoch a uskutočnil 30 apoštolských ciest v Taliansku. Okrem iného promulgoval 3 encykliky (Deus caritas est, Spe salvi a Caritas in veritate) a publikoval 3 osobné knihy o postave Ježiša Krista. Svoje brilantné teologické myslenie dokázal podávať pútavým a jednoduchým spôsobom. Často musel riešiť problémy ktoré nespôsobil a ospravedlňovať sa za poklesky synov a dcér Cirkvi za ktoré nebol osobne vinný.

V roku 2010 poskytol rozhovor spisovateľovi Petrovi Seewaldovi ako podklad na napísanie knihy Svetlo sveta. V tomto rozhovore Sv. Otec uviedol: “Keď pápež dospeje do jasného poznania, že nie je viac v stave fyzicky, psychicky a mentálne vykonávať úrad, ktorý mu bol zverený, tak potom má právo, a v niektorých okolnostiach aj povinnosť, odstúpiť“.

Je zaujímavé, že v tom istom roku 4. júla 2010 Benedikt XVI. uskutočnil svoju púť k hrobu pápeža Celestína V. v Sulmone. Tento pápež, ktorý bol terčom rôznych majetkových a politických intríg sa 13. decembra 1294 zriekol úradu pápeža. Celestín V. bol vyhlásený za svätého a do dejín sa zapísal ako muž mimoriadnej viery, duchovnej sily a príklad pokory.

Pápež Benedikt XVI. sa zrieka svojej služby. Zdá sa, hovoria vatikánski pozorovatelia, že pápež de facto rozhodol o tomto svojom kroku už pred niekoľkými mesiacmi. Bolo to po jeho apoštolskej ceste do Mexika a na Kubu v marci 2012 (pri tejto ceste nenavštívil zo zdravotných dôvodov ani hlavné mesto Mexico City, ktoré je vo výške 2300 m n. m.). To, že Sv. Otec v minulosti utrpel mŕtvicu a mal r. 2009 zlomenú ruku, sme už vedeli. To, že má na srdci defibrilátor, ktorý mu na jeseň upravovali, sa mnohí dozvedeli iba dnes.  

Ako sám vo svojom vyhlásení 11. februára 2013 uviedol, opakovane vo svojom svedomí otázku rezignácie predkladal Bohu (conscientia mea iterum atque iterum coram Deo explorata). Pápež s jasnosťou jemu vlastnou prehlásil, že: „ … jeho sily z dôvodu vysokého veku už nie sú dostatočné na to, aby patričným spôsobom vykonával službu, ktorá je zverená tomu, kto je zvolený k vedeniu loďky Sv. Petra a k ohlasovaniu Evanjelia“. To, a iba to, je dôvod, pre ktorý 85-ročný Rímsky veľkňaz „vedomý si vážnosti tohto rozhodnutia v plnej slobode (bene conscius ponderis huius actus plena libertate) sa zrieka služby biskupa Ríma, ktorá mu bola zverená.“ Služby, ktorú žiadnym spôsobom nevyhľadával a ktorú mu pred 8-mi rokmi zveril Boh. Svoju službu zároveň ukončil prosbou o odpustenie za svoje chyby.

Keď súčasný americký prezident skončí svoj 8-ročný mandát bude mať 55 rokov. Benedikt XVI. mal 78 rokov, keď svoj 8-ročný pontifikát iba začínal. Benedikt XVI. bol zvolený ako najstarší pápež za posledných 275 rokov (pred ním Klement XII. v r. 1730 zvolený ako 78-ročný). Priemerný vek zvoleného pápeža v 20. storočí bol 65 rokov.

Je nemožné nevrátiť sa o 8 rokov späť, s rovnakým pohnutím a podobnými emóciami k ďalšiemu veľkému príkladu viery.

Ťažký krok, fyzická nemohúcnosť a zlomený hlas Jána Pavla II.

Včera ako dnes, Ján Pavol II. a Benedikt XVI. sú „pohoršenie“ a „znamenie“. Sme postavení pred udalosť, ktorá sa dotýka každého z nás a poznačuje naše životy raz a navždy. Toto je ten oheň, ktorý má vyčistiť našu vieru a prichystať nás na prijímanie ešte väčších darov Božej milosti.

Áno, mohli sme očakávať, že sa opäť na Petrovom stolci zopakuje veľké svedectvo jeho predchodcu s bolestnými obrazmi umierajúceho pápeža, ktorý je už v posledných mesiacoch svojho života temer úplne odkázaný na iných a na mnohé veci svojej služby už nemá žiaden dosah. Benedikt XVI. však vo svojich rozhodnutiach nie je závislý na nikom inom. Iným fascinujúcim gestom lásky a pokory ukazuje, že nie je závislý na žiadnom titule ani funkcii, ak  vedený Duchom Svätým si je istý, že to iný dokáže lepšie. Ukazuje, že staroba sa dá prežiť aj v ústraní – v modlitbách a rozjímaní.

Protirečiace? Nie! Sú to navzájom dopĺňajúce sa svedectvá človečenstva a pokory, ktoré ich nasledovníkom na Petrovom stolci dajú ešte väčšiu slobodu riadiť a viesť Kristovu Cirkev vo svojich rozhodnutiach.

Áno, kresťan Jozef Ratzinger, ešte počas svojho života vyzretým rozhodnutím vracia Petrovu službu Cirkvi, pretože citlivý vanutiu Ducha Svätého a riadiac sa hlasom Krista chce, aby táto služba bola zverená niekomu kto bude vhodnejší a bude mať ešte väčšiu silu, ktorá je na hlásanie Evanjelia a vedenie Cirkvi potrebná.

Stáli sme pred bolesťou a zomieraním jedného pápeža a mali pochopiť lekciu. Teraz je tu svedectvo iného, ktorý nám bezbranným a odzbrojujúcim spôsobom pripomína, že nám nič nepatrí a jasne nám ukazuje naše ľudské limity. Akoby sme o niečo vzácne prišli, a zároveň niečo cenné na výmenu dostávame!

Akoby sme vďaka Benediktovi XVI. v tento chladný február mali pochopiť, že nám nič nepatrí navždy, ale ak patríme Kristovi, potom všetko dostávame. Gesto Benedikta XVI. je historická lekcia pre ľudstvo. Je to výborná správa aj pre naše milované Slovensko uplynulých mesiacov, od laikov cez rehoľníkov, kňazov až po biskupov! Totálna láska pre Cirkev a zároveň totálny odstup od seba samého, to nás učí Sv. Otec. Málokedy sme my všetci katolíci postavení takto nahí zoči-voči viere, ktorú vyznávame každú nedeľu.

Odstúpenie Sv. Otca vnímam ako prejav jeho hlbokej a skutočnej lásky k Cirkvi, pre ktorú chce len to najlepšie a aby bola ešte silnejšia a ešte schopnejšia reagovať na nové výzvy.

Mal povesť, že je skostnatený a konzervatívny (každý pápež musí chrániť Tradíciu). Svojim rozhodnutím, ktoré si nikto z jeho predchodcov v posledných storočiach nedovolil, ukázal, že je neobyčajne progresívny, mimoriadne odvážny, priam revolučný a hlavne, že je – slobodný!

Starnúci a slabnúci pápež ukazuje ohromnú vnútornú slobodu a silu, keď s fascinujúco odzbrojujúcou pokorou prenecháva riadenie Petrovej loďky niekomu kto by podľa neho mal byť silnejší! Takto koná svätec, ktorého rozhodnutia sú závislé na Bohu a na vlastnom svedomí, lebo tak nemusí byť závislý na nikom inom!

86-ročný pápež je unavený, žiada o pomoc silnejšieho Sluhu sluhov Božích. Cirkev tak bude ešte silnejšia!

Tento príbeh je však oveľa-oveľa hlbší. Je v prvom rade o Kristovi, ktorého Benedikt XVI. bol iba 265. zástupcom. Je o Kristovi, ktorý je ten istý včera, dnes a naveky. Je o Kristovi, o ktorom je pod vatikánskym obeliskom rovno pred oknom pápeža napísané Kristus vincit, Kristus regnat, Kristus imperat.

Stále platí: „Ako sú nebesá vyvýšené nad zem, tak sú moje cesty vysoko od vašich ciest a moje myšlienky od vašich myšlienok“ (Izaiáš 55, 9).

Kristus dal z lásky za nás svoj život a svoju Cirkev miluje do krajnosti! Ostávam plný úžasu v očakávaní, aké dary má pre nás opäť prichystané.

Dnes, v popolcovú stredu roku 2013 keď Sv. Otec slúžil poslednú verejnú Sv. Omšu sme všetci spolu s ním počuli slová Sv. Pavla: „Ako spolupracovníci vás napomíname, aby ste Božiu milosť neprijímali nadarmo. Veď hovorí: „V milostivom čase som ťa vyslyšal a v deň spásy som ti pomohol. Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy!“(2 Kor 6, 1-2)

Prosím Krista, nech rozhýbe naše ťarbavé srdcia a v tomto roku viery vleje do nových mechov našich duší nové víno! Viem, že „verný je Ten, ktorý nás povoláva a On to aj urobí“, pretože Kristus to s nami myslí vážne! „Neboj sa, maličké stádo, lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo.“ (Lk 12, 32)

Drahý a milovaný Sv. Otec Benedikt XVI., zástupca Krista na zemi, ďakujeme!

 Ad multos annos emeritný biskup Večného Mesta!

Juraj Jurica

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Slovákov majú očkovať inou vakcínou Pfizer než odsúhlasila Európska lieková agentúra EMA. Zmluvy medzi eurokomisiou a dodávateľmi vakcín Pfizer, AstraZeneca, Moderna a J&J sú striktne utajené

0 icon

Bratislava 17. apríla 2021 (HSP/Foto:Wikimedia, TASR/AP-Khalil Hamra)   Slovenský europoslanec Milan Uhrík upozornil na závažné skutočnosti, ktoré kompromitujú úprimnosť a nezištnosť prezidentky Zuzanay Čaputovej, ministerky Márie Kolíkovej a riaditeľky ŠÚKL Zuzany Baťovej v ich kampani za zverejnenie zmluvy na dodávky ruskej vakcíny Sputnik V Podľa škandalózneho vyjadrenia riaditeľky ŠÚKL Zuzany…

Baťová sa po (geo)politickom stanovisku k Sputniku stala liberálnou hviezdou. Zdá sa, že pre ňu a jej fanúšikov s kvetmi už neplatí ani zákaz zhromažďovania

0 icon

Bratislava 17. apríla 2021 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann, Milan Kapusta, Screenshot)   Šéfka Štátneho Ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL), Zuzana Baťová svojím stanoviskom k Sputniku V, do ktorého primiešala aj politiku, zrejme škodí reputácii slovenskej vedy vo svete. Napriek tomu sa Baťovej podľa všetkého práve začala sľubná politická kariéra. S najväčšou pravdepodobnosťou…

Únos dieťaťa do Ruska? Alebo hyenizmus prestitútov a zneužitie rodinného sporu na protiruskú propagandu?

0 icon

Bratislava 17. apríla 2021 (HSP/Foto:Pixabay, Facebook)   Na portáli Aktuality.sk sa nedávno objavil článok o rodinnej dráme, v ktorej Slovák údajne mal uniesť pred matkou ich maloletú dcéru do Ruska a tam sa s ňou ukrývať pred spravodlivosťou. Lenže zdá sa, že veci môžu byť aj trochu inak Pred niekoľkými…

Čo vymyslia odporcovia projektu nabudúce? Pri Nord Stream 2 nepomáha ani Navaľný ani Ukrajina. Napriek tlaku sú Nemci pevne rozhodnutí plynovod dokončiť

0 icon

Bratislava 17. apríla 2021 (HSP/Foto:SITA/AP-Jens Buettner/dpa via AP)   Nemecký minister zahraničia Heiko Maas odmietol výzvy na zastavenie projektu plynovodu Nord Stream 2 z dôvodu zvýšeného napätia medzi Ruskom a Ukrajinou a varoval, že takéto kroky by mohli viesť k ďalšej eskalácii Maas vo svojom vystúpení v nemeckej televízii 14.…

Protiepidemické opatrenia sa od pondelka zmiernia – súhrn

0 icon

Bratislava 17. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván, TASR-Jaroslav Novák)   Od pondelka (19. 4.) sa uvoľnia niektoré opatrenia. Zákaz vychádzania bude platiť naďalej, ale výrazne sa rozšíri okruh výnimiek. Alternatívou k negatívnemu testu na ochorenie COVID-19 bude aj naďalej zaočkovanie alebo prekonanie ochorenia. Na sociálnej sieti o tom informovalo Ministerstvo vnútra…

Predlžuje sa dĺžka výnimky po prekonaní ochorenia COVID-19, zverejnili aj výhody pre zaočkovaných

0 icon

Bratislava 17. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Jacob King)   Výnimka týkajúca sa časového intervalu po prekonaní ochorenia COVID-19 sa predlžuje z troch mesiacov na 180 dní. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorá od 19. apríla upravuje vstup do prevádzok a priestorov zamestnávateľa Rozširujú sa aj možnosti vstupu do…

Odvetné kroky Ruska sú poľutovaniahodné, vyostrujú spor, hlása USA

0 icon

Washington 17. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Russian Foreign Ministry Press Service via AP)   Americké ministerstvo zahraničných vecí v piatok vyjadrilo ľútosť nad rozhodnutím Ruska vyhostiť amerických diplomatov, pričom dodalo, že Moskva tak vyostruje spor medzi krajinami. Informovala o tom agentúra AFP "Nie je v našom záujme vstupovať do eskalačného cyklu, vyhradzujeme…

Postupuje sa podľa tradičného scenára. Spontánne kytice už dostala, nasledovať bude ocenenie Biela Vrana?

0 icon

Bratislava 17. apríla 2021 (HSP/Foto:SITA/Branislav Bibel)   Pracujúci občania a pracovné kolektívy z celého Slovenska spontánne prinášajú kytice kvetov vedúcej ústavu na kontrolu liečiv Zuzane Baťovej. K spontánnej akcií pracujúcich sa pridáva aj prezidentka Čaputová. Toto nie je výjav z 50. rokov toto akcia organizovaná ľuďmi ktorí do 50. rokov…

FSB zadržala v Petrohrade ukrajinského konzula Oleksandra Sosoňuka

0 icon

Petrohrad 17. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:Wikimedia/SpetsnazAlpha)   Agenti ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) zadržali konzula Generálneho konzulátu Ukrajiny v Petrohrade Oleksandra Sosoňuka. Informovala o tom v sobotu agentúra TASS s odvolaním sa na Centrum FSB pre vzťahy s verejnosťou Ukrajinského konzula zadržali 16. apríla počas stretnutia s ruským občanom, od ktorého…

Líderka potratových aktivistiek v Argentíne zomrela počas potratu

0 icon

Bratislava 17. apríla 2021 (HSP/Remix/Foto:Screenshot Youtube/Noticias - HM Televisión)   Smrť 23-ročnej bojovníčky za potraty Marie de Valle Gonzalez Lopezovej je prvým zaznamenaným úmrtím v Argentíne po tom, čo krajina legalizovala potrat koncom roku 2020 Španielske médiá zverejnili správu, že radikálna podporovateľka potratov zomrela pri potrate, ktorý predtým označovala ako…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Radovan Hrádek

Záverečná správa komisie na vyšetrenie úmrtia gen. Milana Lučanského a výhrady M. Kotlebu

0icon

Priatelia, ako som povedal, dávam do pozornosti záverečnú správu komisie, ktorú môžete nájsť tu: https://www.justice.gov.sk/Stranky/Informacie/Mimoriadna-udalost-v-UVV-a-UVTOS-Presov.aspx Zároveň prikladám výhrady člena komisie a poslanca NR SR v plnom znení. Názor si urobte sami. Pripomínam, že ani poslankyňa Saková a ani poslanec Saloň zatiaľ svoje stanovisko k záverečnej správe nedali. Pod čiarou sú…

Pavel Jacz

Pán premiér Heger, nehanbíte sa za ypsilonku?

0icon

To, že naši politici nevedia po slovensky a ich PR manažéri, ktorí majú byť v gramatike ako doma, sa ich hanbia upozorniť na chyby, alebo tieto upozornenia svojich mediálnych guru ignorujú, je ich problémom. Preto sa aj často blamujú. Spomeniem na úvod samé cudzie výrazy, anglikanizmy a čechizmy našich politikov…

Jozef Slávik

Hochštapler ...

0icon

Ide o udomácnený cudzí výraz, ktorý v slovenčine označuje takúto osobu ako podvodníka uhladeného vystupovania, podvodníckeho dobrodruha, fičúra, šviháka, dokonale vymódeného, aby už iba ten prvý dojem, na ktorý, žiaľ naletia tisíce ľudí mu pomohli svoje klamstvá premeniť na dokonalý úspech. V novodobom svete si hlavne starší ľudia získali skúsenosť…

Rene Molnaru

Chyba nie je v ľuďoch, chyba je v systéme, ktorí vytvorili nadľudia

0icon

Podľa mojej skromnej mienky, nadľudia sú všetci tí, ktorí si o sebe myslia, že len oni majú pravdu a všetci ostatní sú hlupáci. Pravda je ovšem úplne inde, hlupáci sú práve tí, ktorí považujú správnych ľudí s morálnym kompasom za neschopných, lebo nedokážu uživiť rodinu inak len poctivou prácou, kým…

Ivan Holek

Nedajte sa oklamať! Vakcína nie je sloboda! Vakcína je lož!

0icon

Čo je sloboda ducha? Čo je najdôležitejším predpokladom slobody, ktorý ak nesplníme, prepadneme sa do vonkajšej neslobody? Čo je skutočnou príčinou toho, že ľudia začnú byť zrazu navonok obmedzovaní, neustále kontrolovaní a systematicky oberaní o svoje predchádzajúce práva a slobody. Inými slovami povedané, čo je príčinou stavu neslobody, do ktorého…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Jazyk môže dramaticky zmeniť tvoju tvár. Ako?

0 icon

Dvojitá brada sa formuje v dôsledku genetiky, starnutia a priberania. Ako sa však ukazuje, je tu ešte jeden dôvod: nesprávne držanie jazyka. Dobrá správa je, že je možné sa tejto fyzickej vlastnosti zbaviť. Mladší ľudia s napnutou pokožkou si môžu vďaka tomu dramaticky vylepšiť kontúry tváre. Teraz je čas zistiť, ako ti môže jazyk pomôcť získať tú nádhernú čeľusť už navždy.…

Nevieš zohnať droždie? Vyrob si doma vlastný kvások a budeš za vodou

0 icon

Zdá sa, že droždie sa v posledných týždňoch stalo žiadaným tovarom, ktorý sa na regáloch dlho neohreje. Prečo si ale radšej neskúsiš doma vyrobiť vlastný kvások? Pandémia COVID-19 v nás vyvolala určitú spolupatričnosť, pretože tisíce ľudí darovali peniaze, čas a úsilie na pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú. U niektorých…

TOP10+: Chlpáči, ktorí sa nevedomky stali agentmi 007

0 icon

Zvieratá sú od prírody obdarené ideálnym prestrojením. Majú na to farbu, inštinkt, pôvab aj vynaliezavosť. Máš aj ty doma agenta 007? Všetky vlastnosti majú nielen zvieratá v divočine, ale aj domáci miláčikovia. Aj keď trošku menej podareným spôsobom. Mnoho majiteľov môže potvrdiť, že ich chlpatí obľúbenci sa radi často schovávajú…

Ilumináti: Oko, ktoré všetko vidí - 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku s názvom Oko, ktoré všetko vidí. Ilumináti a nové usporiadanie sveta na základe cieľov vytýčených Rádom už na konci 18.storočia, si toto hnutie získavalo sympatizantov po celej Európe. Dodnes sa Rád Iluminátov považuje za najstaršiu stále živú konšpiráciu. Dosť bolo úvodných rečí. Poďme na druhú časť. V tajnej organizácii…

Čo o tvojej povahe hovorí tvoja krvná skupina?

0 icon

Ukázalo sa, že teraz môžeš dokonca získať popis svojej osobnosti len podľa svojej krvnej skupiny. Ketsueki-Gata, ktorá sa objavila v Japonsku, je v podstate teóriou osobnosti krvnej skupiny. Ak uvažuješ o tom, aký druh zamestnania sa ti hodí, stačí sa pozrieť, čo ti radí tvoja krvná skupina. Krvná skupina O

Vo svete IT

Nedostatok WhatsAppu umožňuje sledovať, kedy interagujete so službou, upozorňujú bezpečnostní analytici

0 icon

Len niekoľko dní dozadu, technologický svet obehla správa okolo možnosti zablokovania WhatsApp účtu viac menej hocikoho, na koho sa útočník zameria. Všetko čo potrebuje útočník k zrealizovaniu útoku, je poznať mobilné číslo obete.  WhatsApp funkcia Stavu umožňuje sledovanie aktivity používateľa Najnovšie kybernetická spoločnosť traced.app poukazuje na ďalší nedostatok služby. Konkrétne…

Veľký prehľad platených aplikácií a hier z Google Play, ktoré stiahnete dočasne zadarmo! Čo si vyberiete?

0 icon

Tak, ako ste u nás zvyknutí, tak aj tento víkend vám prinášame pravidelnú nádielku plateného softwaru z obchodu Google Play, ktorý stiahnete dočasne zadarmo. Na zozname nižšie nájdete celkovo 20 aplikácií, z ktorých vyčnievajú SkanApp Dokumentenscanner, šikovný pomocník na skenovanie dokumentov, a One Launcher. V druhom prípade ide o aplikáciu,…

Simulácia ukazuje extrémne správanie svetla v prípade dvoch čiernych dier

0 icon

Čierne diery sú rozhodne fascinujúce kozmické objekty, no je extrémne zložité ich pozorovať, píše portál Science Alert. Astronómovia ale na základe množstva dát, ktoré majú k dispozícii, dokážu vytvoriť pozoruhodné simulácie. Zaujímavosťou je, že tieto simulácie sa javia byť celkom presné. Prvá fotografia čiernej diery, ktorú zachytil projekt Event Horizon…

Na Slovensku, stále viac ako každý 10 počítač, má Windows 7. Aktualizácia na Windows 10 nemusí byť drahou!

0 icon

V priebehu začiatku minulého roka Windows 7 prestal byť zo strany Microsoftu oficiálne podporovaným. V praxi to znamená, že už nedostáva žiadne ďalšie aktualizácia vrátane bezpečnostných záplat, ak si neplatíte predĺženú podporu. Dnes je viac ako rok od straty podporu tejto verzie Windowsu, ktorá bola mimochodom predstavená ešte v októbri…

RECENZIA: Jimmy H8 Pro, bezdrôtový tyčový vysávač, ktorý robí z vysávania zážitok a zo zaprášeného bytu hotel Hilton

0 icon

Po pár dňoch s vysávačom Jimmy H8 Pro sa môj vzťah k domácim prácam radikálne zmenil. Aspoň čo sa týka vysávania, utierania prachu a čistenia kuchynskej linky. A nie je to len o novej hračke v domácnosti, z ktorej sa prvých pár dní tešíte a chcete ju veľa používať. Bezdrôtový…

Armádny Magazín

„Nariadené zničiť“ — preukázala sa vina Ukrajiny za zostrelený malajský Boeing

0 icon

Ukrajina, 17.apríl 2021 (AM) – Agentúra federálneho vyšetrovania „FBL“ zverejnila dokumenty a zvukové záznamy potvrdzujúce, že to bola Ukrajina, ktorá malajzijské lietadlo zostrelila na oblohe nad Donbasom. Je dôležité hneď poznamenať, že medzinárodný vyšetr

Legendárna 58. armáda, ktorá dobyla Cchinval, bola presunutá na Krym

0 icon

Rusko, 17. apríl 2021 (AM) – Útvary 58. kombinovanej armády južného vojenského okruhu boli presunuté zo Severného Kaukazu na Krym, informovala novinárov tlačová služba južného vojenského okruhu. Na území polostrova sa armáda zaoberala streleckou prípravou.   Cvičenia sa konali na cvičisku Opu

Izraelský analytik Kedmi: Ruské ozbrojené sily majú unikátnu schopnosť zaskočiť nepriateľa

0 icon

Izrael, 17.apríl 2021 (AM) – "Ruská federácia ukázala svetu nezvyčajné schopnosti svojich ozbrojených síl, ktoré dokázali, že je schopná rýchlo a účinne reagovať na vojenskú hrozbu v blízkosti svojich hraníc." K tomuto záveru dospel známy izraelský vojenský a politický expert, bývalý šéf tajnej služby Nativ Jakov Kedmi. V živom vysielaní interne

Viete, že podľa Bismarcka sú Rusi ako ortuť? Že nacisti a Sovieti mali zavedené takmer rovnaké pravidlo a že Chorváti mali cez vojnu Kráľa hrdlorezov?

0 icon

Francúzsko, 17. apríl 2021 (AM) – Takže, viete, že...? ...Hitler v roku 1933 zaviedol vo svojich oddieloch pri kontrole počtov aj čítanie mien padlých počas pivného puču z 8. na 9. novembra 1923? Keď zaznelo meno takéhoto človeka, tak ostatní zakričali: „Prítomný!“. Niečo podobné mala zavedené aj povojnová Sovietska armáda. Pri večernýc

Američania sa pripravujú na výsadok v Arktíde

0 icon

USA, 17. apríl 2021 (AM) - USA sa snažia znížiť zaostávanie za Ruskom v Arktíde. V týchto dňoch americké pozemné vojská uzavreli zmluvu s koncernom Oshkosh Defense v kooperácii so singapurskou spoločnosťou ST Engineering a BAE Systems na vývoj vojenskej techniky pre Arktídu. Vyšlo najavo, že moderné stroj

Svetlo sveta

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

0 icon

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

0 icon

Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

0 icon

V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

Arcibiskup Sheen: Pilát a najväčší justičný omyl

0 icon

Súdny proces, o ktorom budem dnes rozprávať je proces, na ktorom bolo prítomné celé ľudstvo. Jednotlivci, ktorí sa na tomto procese nachádzajú, v skutočnosti zastupujú jednotlivé kategórie ľudí. Súdny proces sa odohrával pred miestne najvyšším predstaviteľom Rímskej ríše, ktorý sa nazýval Poncius Pilát. Na to, aby sme boli schopní porozumieť…

Najdôležitejší žalm Veľkej noci

0 icon

Autorstvo žalmov sa pripisuje kráľovi Dávidovi, ktorý približne 1000 rokov pred príchodom Krista zostavil ich podstatnú časť. Starý zákon nám hovorí, že kráľ Dávid miloval hrať na harfe a žalmy boli oslavnými piesňami radosti, ale aj žiaľu v utrpení. Skutočný význam žalmov sa vie pochopiť, ak sa ich modlíme z…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali