Emil Vestenický: Ak má byť zavedenie VZS v našom štáte zmysluplné, malo by ju priebežne vykonávať 12- až 14-tisíc vojakov

Bratislava 8. februára 2019 (HSP/extraplus.sk/Foto:TASR – Henrich Mišovič/Extra plus – Jana Birošová)

 

Minister obrany Gajdoš našiel v sebe odvahu a náznakom spochybnil jeden z oporných bodov neoliberálov v oblasti likvidácie obranyschopnosti Slovenskej republiky, zrušenie vojenskej základnej služby (VZS). Na neho naviazali ďalší politici a ich propagandisti

Na snímke minister obrany Peter Gajdoš

Jedni to robia úprimne, z obavy o stav obranyschopnosti SR, iní v nádeji, že tak zaujmú verejnosť, keďže je to fenomén, ktorý sa verejnosti mimoriadne dotýka. Oceňujem odvahu ministra obrany, čo aj vyslovil otázku sondážne. Domnievam sa, že objektivita si vyžaduje posudzovať jeho slová nielen z hľadiska možného populizmu SNS, ale aj z pozície reálneho významu pre obranu SR.

Skúmanie problematiky VZS by nemalo byť zástupnou témou na upútavanie pozornosti voličov, ale prejav zodpovedného prístupu štátnikov k zabezpečeniu obrany SR. Ak sa povznesieme nad obviňovanie z populizmu zo strany jej stúpencov či odporcov, čo bude isto správne, veď ho môžeme prisúdiť obom stranám sporu, dostaneme sa k podstate významu VZS a jej pozitívneho či negatívneho prínosu pre štát. Keďže sme ju tu dlhé roky mali, je sa čoho pri posudzovaní chytiť.

Mala by byť položená aj otázka, kto mal prospech alebo škodu zo zrušenia VZS a kto to bude pri jej možnom opakovanom uzákonení. Veď nijaké zákony sa neprijímajú bezmotivačne, aj keď ich zdôvodňovanie býva neraz v rozpore so skutočnou pravdou. Myslím si, že pre osobné bremeno, ktoré z takej služby plynie, by najlepšie mohli posúdiť úžitok, hrozby i škody tí, ktorí VZS absolvovali, a ich rodičia.

 

Ľahká likvidácia

Kľúčovým faktorom rozhodovania by malo byť komplexné hodnotenie jej prínosu pre štát a rodinu i postoj samotného jedinca, ktorý ju bude musieť znášať na vlastnej koži. Právo štátu rozhodovať za občana a zákonom mu nanútiť určité obmedzenie osobnej slobody aj násilím, napríklad povinnosť pripravovať sa na vedenie vojny, službu vlasti a obetu až po hranicu života, nie je dnes také samozrejmé ani bezpodmienečné ako kedysi.

Treba aj zvážiť, čo občanovi za jeho obetu dá spoločnosť na oplátku. Za štát by to mohli posúdiť svetonázorovo nezaťažení sociológovia a skutočne štátotvorní politici, úprimne sa zodpovedajúci svojim voličom. Prax potvrdzuje, že existencia a priebeh VZS sa dá organizovať tak, aby pôsobila na prospech občanov i úžitok štátu. Ale to isté sa o jej neexistencii povedať nedá. Pravda však je, že likvidovať ju bolo ľahko, ale obnova bude podstatne nákladnejšia a zložitejšia.

Pozrime sa, aspoň v náznakoch, do podstaty veci hlbšie. Tam, kde maximum možností, obsiahnutých v novom technickom či zbraňovom systéme, môže z neho získať len obsluha po dlhodobejšom učení a používaní, je profesionalizácia užitočná, aj keď je ekonomicky náročnejšia. Ak časovo i ekonomicky menej náročná VZS umožňuje plnú kompenzáciu, neraz asymetricky získateľných hodnôt, je veľa dôvodov ju akceptovať. Navyše, ak budeme posudzovať výchovný vplyv rodiny v bežných podmienkach a vylúčime dosah výnimiek, môžeme konštatovať, že poskytuje všestranné zabezpečenie i citové zázemie bez významnejších nárokov na protihodnotu. Spravidla formuje jedinca egocentricky. Vytiahnuť ho vo vhodnom čase z rodiny a včleniť do prostredia podmienok VZS, kde jeho pozícia závisí od osobného, nepretržito hodnoteného výkonu, od podielu na kolektívnom výsledku a významu opory, ktorú sám poskytuje okoliu, rozšíri jeho schopnosť vnímať cudzie postoje a vlastnú zodpovednosť, posilní odolnosť proti nepriazni i vytrvalosť v realizácii predsavzatí. To bude prínosom nielen pre jedinca, ale aj pre spoločnosť.

Na snímke Emil Vestenický

 

Živelná profesionalizácia

Úhrnne brané, ak má byť zavedenie VZS v našom štáte zmysluplné, malo by ju priebežne vykonávať 12- až 14-tisíc vojakov. Myslím tým naozaj vojakov a nie nejakých manekýnov v uniforme, a to najmenej s polročným výcvikom. Vyriešia sa tak mnohé, inak ťažko zvládateľné problémy, napríklad aj tvorba potrebných mobilizačných záloh. Komu sa to nezdá, môže si urobiť pár operačných prepočtov. Varujem však pred redukciou celého významu VZS len na túto funkciu.

V spoločnosti a na trhu práce nám predsa chýba napríklad aj priveľa jedincov s ochotou niesť zodpovednosť za prácu riadeného kolektívu. Prejavuje sa typická tendencia k nezodpovednosti za konanú prácu nielen riadiacich pracovníkov, ale aj bežných vykonávateľov v podobe maximalizácie JA CHCEM, ale súbežnej absencie JA DÁM. Obzvlášť je to markantné na pozíciách v štátnej štruktúre, ale problém tlie aj v súkromných firmách. Vytratila sa zodpovednosť za vzťah k štátnemu i cudziemu majetku.

To VZS môže zlepšiť. Vylepší aj vzťah občana k svojmu štátu, pracovným kolektívom a rodine. Som presvedčený, že ak bude aj školská výchova vedená na evolúciou potvrdených základoch, vzrastie zodpovednosť ľudí za následky svojho konania, pretože v podmienkach služby to adepti na vlastnej koži a vo veľmi rýchlom časovom slede zažívajú. Taký je môj názor. Pravda, ten sa dá mnohými tvrdeniami ľahko spochybňovať. Avšak hlbšie skúmanie pôvodného významu existencie VZS i procesu jej likvidácie, tak či tak, zahmlievanú pravdu odkryje. Zrušenie VZS a živelná profesionalizácia neboli vykonané náhodne ani z nevedomosti. Prebiehali ruka v ruke s likvidáciou vojenských súdov, obmedzovaním vplyvu a právomocí vojenskej prokuratúry, úpadkom národnej vojenskej kultúry.

Mobilizačné zásoby, zbrane, bojovú techniku a muníciu rozpredali, vojenskú výrobnú základňu zničili, vojenskú inteligenciu rozprášili a sčasti odnárodnili. Sofistikovanosť takto konaného procesu naznačuje nielen jeho cieľavedomé riadenie, ale aj podivné úsilie zbaviť masy občanov možnosti naučiť sa efektívne ovládať zbrane, viesť organizovaný boj a tým oslabiť nielen obrannú silu štátu, ale aj silu ich odporu voči potenciálnemu zneužívaniu. Postupom času ich tak dostanú do bezbrannej závislosti na vládnucej elite či inak sprostredkovanej moci. Navyše, znemožnením masovej podpory nemajú málopočetní, čo aj lepšie pripravení profesionáli šancu zvládnuť úlohy pronárodných obranných záujmov.

 

Ľahká korisť

Skúmaním výrokov, úvah a vnímania politikov, žiaľ, zistíme, ako nepostrehli, že VZS nie je len významnou hodnotou v problematike vojenskej obrany štátu. Pripomínam teda opakovane, že je tiež silným nástrojom formovania vzťahu občana k štátu a naopak. Keďže to vôbec nie je zanedbateľný faktor, aj z takého chápania súvislostí by sa malo odvíjať hodnotenie jej významnosti a rozhodovanie o tom, či ju zaviesť alebo zavrhnúť.

Aby sme však mohli ako-tak kvalifikovane posudzovať širšie súvislosti obrany štátu, je potrebné najprv politikmi otvorene priznať, o aký štát sa usilujú. Ak sa zjednotia na existencii SR ako zvrchovaného, suverénneho, do maximálne možnej miery nezávislého, územne celistvého štátu s nedotknuteľnými hranicami, ktorého trvalým cieľom je chrániť záujmy svojich občanov, potom je užitočné návrat k VZS zvažovať.

Vedomí oponenti, ktorým z takého charakteru štátu naskakuje husia koža a sú ochotní zapredať ho za osobné výhody, budú priamo alebo sprostredkovane vymýšľať všemožné teórie, dôvodiť pokryteckými spojenectvami, existenciou kvázi záväzkov a komplikovanými bludmi najhrubšieho zrna, len aby ju znemožnili. Stúpenci nedávno pozastavenej živelnej imigrácie by im iste veľmi radi pomáhali, keby ich vodcovia nemali obavu, že to bude kontraproduktívne.

Myslieť si však naozaj, že o výsledky práce našich občanov, o naše prírodné zdroje a celé územie nemá nikto záujem a armáda sa teda stala vymierajúcim dinosaurom, je prinajmenšom naivné. Toho by si mali byť vedomí všetci našinci, bez ohľadu na to, či dávajú prednosť Biblii, Koránu alebo Bhagavadgíte, prípadne iným duchovným dedičstvám. História prenikavo dokazuje, že mať svoj štát a chrániť ho je výhodnejšie, ako sa ho vzdať. Aj v prírode to býva tak, že dravce útočia na oslabené jedince, veď predstavujú ľahšiu korisť.

 

Rozdiel medzi štátnikom a hercom

Ak by sme chceli zhodnotiť, v akom stave sú naše dnešné plnoprofesionálne ozbrojené sily bez VZS a aká je ich schopnosť plniť zákonom stanovenú funkciu naozaj, na týchto stránkach nemáme dostatok miesta. Vyslovím teda len svoje tvrdenie, že ich reálne možnosti sú veľmi vzdialené potrebám úloh plynúcich zo zákona.

Otázka je, či sa s tým dá niečo pozitívne urobiť. Domnievam sa, že áno. Ale taký komplexný problém nevyrieši nejaká nová bezpečnostná stratégia ani predpokladaný nákup bojovej techniky pre letectvo či pozemné vojsko. Touto cestou sa len odvedie pozornosť verejnosti od hrubých chýb dobových politikov a ich skutočných zámerov a motívov. Dočasne sa prenesie zodpovednosť na nové vládne pokolenie a podvyživená nádej sa bude abstraktne presúvať na „všemohúce“ NATO či neurčitú Európsku úniu, kým budú existovať.

Nechcem spomínať a už vôbec nie nanucovať minulé stavy, len posudzujem aktualitu a výhody i nevýhody, ktoré potenciálne rozhodnutia o nastoľovaných potrebách so sebou prinášajú. Vieme už dávno, že nie všetko staré je zlé a rovnako nie všetko nové je dobré a prospešné. Skúsenosti však ukazujú, že nové myšlienky môžu efektívne presadzovať ich tvorcovia, pôvodní obhajcovia, hádam aj kajúcnici a ich nasledovníci, ale v nijakom prípade sa taká úloha nesmie zveriť pokrytcom a ich prisluhovačom.

Aj na posudzovaní takejto problematiky je vidieť ten obrovský rozdiel medzi skutočným štátnikom a hercom z javiska či televíznej obrazovky, ktorý ho napodobňuje, alebo komediantom, ktorý sa na štátnika hrá. Štátnik a herec sú dve rozdielne entity. V našej politike majú zatiaľ prím herci, afektovane prednášajúci text stanovený kýmsi v pozadí. Zatiaľ ešte má občan možnosť vysloviť svoj názor na pozorované dianie, aj keď sa už začínajú ostro črtať zákonné normy, ktoré príkazovo určujú, čo nesmie byť hovorené. Vraj, čo je dovolené bohom, zakazuje sa „volom“.

Autor je podpredseda politickej strany Práca slovenského národa

Článok pôvodne vyšiel v mesačníku Extra plus

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Orbán: Držíme palce prezidentovi Trumpovi k ďalšiemu víťazstvu

0 icon

Budapešť 27. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Johanna Geron)   Držíme palce prezidentovi Spojených štátov Donaldovi Trumpovi k ďalšiemu víťazstvu v prezidentských voľbách, povedal v utorok v Budapešti predseda maďarskej vlády Viktor Orbán po vyznamenaní odchádzajúceho veľvyslanca USA v Maďarsku Davida Cornsteina Podľa agentúry MTI Orbán odovzdal Cornsteinovi Maďarský záslužný kríž s hviezdou…

Szijjártó v Alžírsku: EÚ nedokáže zastaviť migráciu bez severoafrických krajín

0 icon

Alžír/Budapešť 27. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Darko Vojinovic)   Európska únia nedokáže zastaviť migračnú vlnu bez spolupráce s racionálne zmýšľajúcimi severoafrickými krajinami, povedal maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v utorok v alžírskom hlavnom meste po rokovaní so šéfom alžírskej diplomacie Sabrím Búkadúmom Podľa agentúry MTI Szijjártó vyhlásil, že Maďarsko bude v…

Rozbila dvere, nadávala a vyhrážala sa policajtom: Za útok na policajtov počas núdzového stavu hrozí 21-ročnej žene až doživotný trest

0 icon

Trenčín 27. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Trest odňatia slobody až na doživotie hrozí 21-ročnej žene z Trenčianskeho okresu. Krajský policajný vyšetrovateľ ju obvinil z obzvlášť závažného zločinu útoku na verejného činiteľa Ako informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Danka Adámiková, žena mala pod vplyvom alkoholu udierať a následne rozbiť sklenenú…

Prezident Zeman sa stretol s kandidátom na post ministra zdravotníctva Janom Blatným

0 icon

Bratislava 27. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Český prezident Miloš Zeman v utorok prijal kandidáta na ministra zdravotníctva, prednostu oddelenia detskej hematológie a biochémie Detskej nemocnice Fakultnej nemocnice v Brne Jana Blatného Podľa hovorcu hradu prezident Blatného vymenuje za ministra vo štvrtok dopoludnia. Na ceremoniáli sa zúčastní aj predseda českej…

Bolívijský súd zrušil zatykač na bývalého prezidenta Eva Moralesa

0 icon

La Paz 27. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Marcos Brindicci)   Bolívijský súd zrušil zatykač, ktorý minulý rok vydal tamojší prokurátor na bývalého bolívijského prezidenta Eva Morelasa za údajnú protištátnu činnosť a terorizmus. Informáciu priniesla v utorok spravodajská stanica BBC Evo Morales rodnú Bolíviu opustil v novembri 2019 po tom, čo krajinou otriasli…

Americká pošta odporúča voličom poslať korešpondenčné hlasy do konca utorka

0 icon

Washington 27. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Tampa Bay Times-Douglas R. Clifford)   Poštová služba Spojených štátov (USPS) odporúča, aby voliči využívajúci hlasovanie poštou svoje hlasy poslali do utorka 27. októbra - týždeň pred volebným utorkom - s cieľom zabezpečiť, aby boli zarátané. Informovala o tom v utorok agentúra DPA Rôzne štáty USA…

Lavrov je v izolácii po kontakte s pozitívne testovanou osobou

0 icon

Moskva 27. októbra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP/Russian Foreign Ministry Press Service)   Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov je v izolácii po tom, ako bol v kontakte s osobou, ktorá bola pozitívne testovaná na koronavírus. Šéf ruskej diplomacie sa cíti dobre, ale odloží svoje oficiálne cesty a stretnutia. Minister neuviedol, kto bola…

Najväčší problém pri celoplošnom testovaní bude so zdravotníckym personálom, tvrdí Rybníček

0 icon

Bratislava 27. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Najväčším problémom pri celoplošnom testovaní bude zabezpečiť dostatok zdravotníckeho personálu. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol prezident Únie miest Slovenska (ÚMS) a primátor Trenčína Richard Rybníček. Napriek tomu, že za dostatok zdravotníkov na odberných miestach zodpovedá štát, ÚMS sa snaží s ich…

Frustrácia a nespokojnosť „menej prispôsobivých občanov“ narastá, podľa šéfa WHO by sa však opatrenia mali ešte sprísniť. Neprispôsobivým odkazuje: „Vaša frustrácia znamená, že ste rezignovali“

0 icon

Miláno 27. októbra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP/Keystone-Salvatore Di Nolfi)   V mnohých európskych štátoch narastá frustrácia tzv. "menej prispôsobivých občanov", ktorým sa nepáčia opatrenia zavedené proti šíreniu koronavírusu a túžia po živote spred pandémie ochorenia COVID-19 V Taliansku, ktoré bolo pred niekoľkými mesiacmi epicentrom pandémie na "starom kontinente", sa v priebehu utorka…

Koronavírusový lockdown akosi spôsobil menej úmrtí dojčiat na SIDS. Čo za tým môže byť?

0 icon

Washington 27. októbra 2020 (HSP/Epoch Times/Foto:Pixabay)   Zatiaľ čo na jar ochorelo veľa ľudí na SARS-CoV-2 alebo zomrelo na následky, zdá sa, že lockdown bol obzvlášť naklonený určitej vekovej skupine. Údaje z amerického CDC ukazujú, že úmrtnosť malých detí klesla medzi februárom a júnom 2020 o 30 percent. V rovnakom…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Peter Bilský

Tak kto má pravdu – expert virológ alebo expert premiér?

0icon

Pred chvíľou som dopozeral tlačovú besedu našej pani prezidentky Z. Čaputovej po rokovaní s expertmi v súvislosti  s celoplošným testovaním (jej záznam tu). Jedna z otázok prítomných novinárov znela, či boli vládou správne resp. nezavádzajúco interpretované výsledky pilotného testovania. Prosím, pozorne počúvajte odpoveď experta (od 26:40). V stručnosti

Roman Bača

Švédsky covid-19 zázrak alebo cesta do pekla?

0icon

Média i na Slovensku sa počas tohoto roku viac ráz venovali špeciálnej stratégii Švédska v boji s corona vírusom. Ich taktika minimálnych zásahov štátu do života občanov vyvolala a stále vyvoláva sympatie u mnohých ľudí po celom svete, často i kresťanov a tento obdiv k ich ceste okomentovalo pochvalne aj…

Peter Švec

Strategické správanie? Nerobme to, čo chce nepriateľ aby sme robili. Pôsobenie proti prevahe. 8. časť.

0icon

Nie každý, kto sa tvári ako priateľ, nám chce dobre. Ale každý chce zaručene dobre sebe. Táto časť ukazuje aplikácie z teórie komplexnosti pri premiérovej vojne s COVIDom, u nás so strachom z neho. Reálna vojna je vojna ľudu so zákerný, pomstychtivým, panovačným, nemúdrym vládcom, posadnutým víziou víťazstva nad vírusom. Najprv fakty na…

Andrej Biras

Najdôležitejší týždeň v histórii SR. Vyzývam k neúčasti na dobrovoľnom testovaní!

0icon

Vláda si napriek výzvam expertov z radu lekárov a ďalších, ide hlavou proti múru. Chce celý národ testovať nepresnými ag testami. Počas vysoko infekčnej pandémie, kvôli tomu rozbehla logistickú akciu presúvania miliónov ľudí a zdravotného, a vojenského personálu. Protirečí si vlastným opatreniam. Vystavuje ľudí nebezpečiu nakazenia sa a falošnej istote…

Slavěna Vorobelová

Matovič likviduje ekonomiku a životy ľudí

0icon

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) dňa 14.10.2020 publikovala štúdiu, v ktorej sa na základe dát z cca 70 krajín z celého sveta uvádza, že nebezpečnosť resp. smrtnosť vírusu COVID-19 je násobne nižšia než sa pôvodne uvádzalo. Pôvodné čísla boli 3,4%, potom sa hovorilo o 1 % alebo 0,9%. V poslednej štúdii…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Čo všetko boli ženy v minulosti schopné urobiť pre krásu?

0 icon

Ľudia urobia takmer všetko, aby vyzerali a cítili sa mladí a atraktívni, a preto sa kozmetickému priemyslu tak darí. A nezáleží na tom, či sú tieto trendy neuveriteľne čudné, pokiaľ ich ostatní nasledujú - je pravdepodobné, že jednoducho naskočíš do rozbehnutého vlaku. Keď sa však pozriete späť do histórie, v minulosti došlo…

Títo ľudia k nám prišli zrejme z ďalekej budúcnosti

0 icon

Určite si už zažil situáciu, keď si si myslel, že ľudia ktorých si stretol jednoducho nepatria do nášho sveta a museli k nám prísť z budúcnosti. Presne podobné prípady ti dnes ukážeme v tomto článku. Budúcnosť nás vždy fascinovala. Určite si pamätáš mnohé staršie filmy, kde sa bežne využívali lietajúce…

Študentka omylom vytvorila nabíjateľnú batériu, ktorá vydrží 400 rokov

0 icon

Veľké mozgy menia svet a každá éra ich má niekoľko. Vedci každý deň využívajú svoj čas na experimentovanie a skúmanie, aby robili objavy, ktoré by mohli uľahčiť náš každodenný život a prispieť k lepšej spoločnosti. Vedci z Kalifornskej univerzity navrhli batériu, ktorá vydrží stovky rokov používania. Brilantná a zvedavá myseľ dokáže v…

Lietajúce taniere a mimozemšťania (3. časť)

0 icon

Pokračujeme treťou časťou článku s názvom Lietajúce taniere a mimozemšťania. Podobne ako v druhej časti, aj v tretej sa pozrieme bližšie na Roswellský incident. Friedman a Moore uskutočnili rozhovor s operátorkou teletypu (zariadenia fungujúceho na báze telegrafu a písacieho stroja, ktoré umožňovalo dorozumievanie na väčšie vzdiealenosti) Lindou Sleppyovou. V roku…

TOP10+: Veci, ktorými nás filmy a seriály klamú, pričom v skutočnosti neexistujú 1. časť

0 icon

Seriály a filmy majú niekedy jednoduchý dej, často sprevádzaný istými scénami, ktoré sa veľa krát opakujú. Čo z toho sú ale úplné hlúposti, ktoré sa v reálnom živote nikdy nestanú? Do výroby jedného filmu a seriálov sa často zapájajú stovky technikov, hercov a kameramanov, ale režisér  rozhoduje, čo bude vidieť na plátne. On určí ako bude všetko nakrútené.…

Vo svete IT

Čo sa deje v srdci čiernej diery? Tieto teórie popierajú existenciu singularity

0 icon

Čierne diery sú pravdepodobne najextrémnejšie objekty vo vesmíre. Neunikne im ani svetlo a v ich jadre sa nachádza singularita, nekonečne malý bod  s  nekonečne veľkou hustotou. V singularite zároveň prestávajú platiť pravidlá priestoru a času. Doteraz neexistuje nič, čo by dokázalo popísať túto singularitu, dokonca existujú teórie, ktoré tvrdia, že…

NASA oznámila jeden z významnejších objavov v spojitosti s Mesiacom

0 icon

Americká vesmírna agentúra, NASA, sa už viac ako týždeň pripravovala na veľké oznámenie. To bolo odhalené v pondelok a rozhodne stojí za to, píše portál futurism. Na Mesiaci bola po prvýkrát potvrdená voda, a to nie len vo forme ľadu, ktorý sa nachádzal vo väčších kráteroch. Inými slovami, voda dokáže…

Microsoft spomaľuje distribúciu novej aktualizácie Windows 10 20H2. Chce sa vyhnúť zbytočným problémom

0 icon

Operačný systém Windows 10 obdržiava každoročne dve veľké softvérové aktualizácie, ktoré prinášajú nové funkcionality a čiastočné dizajnové zmeny. Nie je tomu inak ani v tomto roku, pričom na jar bola väčšine používateľov sprístupnená nová aktualizácia nesúca označenie Windows 10 20H1. Medzi používateľmi je aktualizácia známa aj ako aktualizácia z mája…

Google pracuje na funkcii, pomocou ktorej si budete môcť v prehliadači Chrome odložiť nedočítané články na neskôr

0 icon

Vývojárska verzia prehliadača Chrome obsahuje vcelku zaujímavú funkciu, prostredníctvom ktorej si môžete jednoduchšie ukladať články, či stránky za účelom, aby ste si ich neskôr prečítali. Zatiaľ čo v súčasnosti si musíte článok, ktorý vás zaujal, uložiť  do záložiek, kde medzi „kopiacimi sa“ stránkami dochádza k chaosu, prípadne si ju môžete…

Najhodnotnejšou značkou na svete je Apple. Mierne si polepšil Samsung, Huawei zas výrazne stratil

0 icon

Rok 2020 je pre mnoho spoločností „studenou sprchou“. Dôvodom je aktuálne prebiehajúca pandémia, ktorá ovplyvnila podnikanie mnohých firiem. Na druhej strane nájdeme aj mnoho spoločností, ktorým sa náramne darilo. Napríklad spoločnosť Zoom, ktorá raketovo rástla. Rebríček Best Global Brands 2020 (pozn. redakcie: po kliknutí na odkaz si môžete pozrieť celý…

Armádny Magazín

Peklo z neba: Ruský nálet na výcvikovú základňu v Sýrii zabil takmer 80 pro-tureckých teroristov

0 icon

Sýria, 27.október 2020 (AM) - V marci, po niekoľkých týždňoch bojov medzi sýrskymi vojakmi a rebelmi podporovanými Ankarou v provincii Idlib (po začatí operácie Jarný štít), Ruský prezident Vladimir Putin a jeho Turecký náprotivok Recep Tayyip Erdogan sa dohodli na zásade prímeria, ako aj na zriadení spoločných rusko-tureckých hliadok pozdĺž diaľnice…

Americký Bell dodal polícii Poľskej republiky tri vrtuľníky Bell 407 GXis

0 icon

Fort Worth, USA, 27. októbra 2020 (AM) – Bell Textron Inc., dcérska spoločnosť Textron Inc. (NYSE: TXT), oznámila, že dodala Polícii Poľskej republiky tri stroje Bell 407 GXis. Poľská polícia je viac než 20 rokov tradičným zákazníkom Bellu. Úlohou týchto vrtuľníkov je pomáhať a chrániť obyvateľov, udržiavať verejný poriadok a bezpečnosť…

Ďalší incident v Sýrii: Američanmi podporovaní ozbrojenci v Sýrii spustili streľbu na civilistov

0 icon

Sýria, 27.október 2020 (AM) - Na webe sa objavilo video, ktoré ukazuje, ako proamerické sily SDF ("Sýrske demokratické sily") začali strieľať na civilistov v Sýrii. Incident sa stal včera v malom meste na východe krajiny - Garanij. Nespokojní s okupačným režimom SDF sa priazni

Veliteľ legendárneho Luhanského práporu „Prízrak“ - Alexej Markov zahynul. Video

0 icon

Luhansk, 26. októbra (AM) -  Pri nehode zahynul veliteľ 14. práporu územnej obrany „Duch“ podplukovník Ľudových milícií LPR, člen rady veliteľov Zväzu dobrovoľníkov Donbasu Alexej Markov (volacia značka „Dobry“).   Sibírčan, rodák z Omsku, absolvent školy fyziky a matematiky a univerzity v Novosibirsku, vyštudovaný jadrový fyzik, žil v

Cudzinecká Légia: Ako je to so zmenou identity pri vstupe

0 icon

Francúzsko, 27.október 2020 (AM) - Pre doplnenie znalosti francúzštiny, slovo "Légion" znamená vo francúzštine "MNOŽSTVO". Čiže skutočný, doslovný preklad názvu Légion étrangère by mal byť skôr "Množstvo Cudzincov" a nie Cudzinecká légia. Avšak Légia je už zaužívané pomenovanie a preto zostanem v tomto zaužívanom spôsobe.   Táto armáda vznikla už v…

Svetlo sveta

Cirkev v Holandsku protestuje proti rozšíreniu eutanázie na deti do 12 rokov

0 icon

Cirkev v Holandsku protestuje proti rozšíreniu eutanázie aj na deti do 12 rokov. V Holandsku totiž vláda oznámila, že povolí vykonávanie eutanázie aj u terminálne chorých detí do 12 rokov. Krajina, ktorá umožnila eutanáziu ako prvá na svete, najskôr len v obmedzenej forme, postupne rozšírila jej vykonávanie na všetky vekové…

S modlitbou ruženca premenil prázdny kostol v moslimskej štvrti na živú farnosť s 1000 veriacimi na omši.

0 icon

Michel Marie Zanotti je katolíkom z prinútenia, keď starý otec, žid, pred strachom z II. svetovej vojny, dal svoje deti pokrstiť. Otec Michel, ako ho dnes pozná celé Francúzsko, patrí dnes k veľkým pokladom francúzskeho katolíckeho duchovenstva. Veľa moderných kňazov pri vlastnej interpretácii II. Vatikánskeho koncilu nadobudlo dojem, že k…

Slovenskí biskupi odporúčajú ľuďom zúčastniť sa na celoplošnom testovaní

0 icon

Keďže v spoločnosti rezonujú otázky, týkajúce sa celoplošného testovania, ktoré sa chystá v nasledujúcich dňoch, o stanovisko sme požiadali predsedu Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislava Zvolenského. Jeho odpoveď prinášame v plnom znení. “Čo sa týka plošného testovania na ochorenie Covid-19, v záujme zastavenia šírenia koronavírusu, po porade s otcami biskupmi,…

Život s ovdoveným otcom sa pre Jána Pavla II. stal “prvým seminárom.”

0 icon

Ján Pavol II vo svojich spomienkach častokrát hovoril, že obdobie po smrti jeho matky a život s otcom bol “prvým jeho seminárom”, ktorý ho nasmeroval na neskoršiu kňazskú dráhu. Práve konfrontovaný so smrťou a bolesťou spôsobenou smrťou matky a jeho súrodencov sa stalo tým, čo dopomohlo vzniku silného citového puta…

Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

0 icon

Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

icon FOTO DŇA