Bývalý špeciálny prokurátor Kováčik píše z väzenia: Kajúcnici po prepustení na slobodu spolu koordinujú výpovede a opakovane ich navštevujú operatívci; manželke zablokovali účet

Banská Bystrica 6. júna 2021 (HSP/Pravnelisty/Foto:TASR – Henrich Mišovič)

 

K spra­co­va­niu nas­le­du­jú­ce­ho vy­jad­re­nia ma vied­li osob­né skú­se­nos­ti v po­zí­cii ob­vi­ne­né­ho s niek­to­rý­mi pro­ces­ný­mi pos­tup­mi or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní, kto­ré po­va­žu­jem za od­raz aké­ho­si úpad­ku sa­mot­ných prin­ci­piál­nych zá­kla­dov tres­tné­ho ko­na­nia. V tej­to sú­vis­los­ti tak­tiež od­mie­tam ve­rej­né vy­jad­re­nia pred­sta­vi­te­ľov or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní vo vzťa­hu k pro­ces­né­mu pos­tu­pu v me­dia­li­zo­va­ných prí­pa­doch, v zmys­le kto­rých ,,Všet­ky úko­ny sú vy­ko­ná­va­né vý­luč­ne v me­dziach zá­ko­na, oso­by sú vy­po­čú­va­né po zá­kon­nom pou­če­ní a po vzne­se­ní ob­vi­ne­nia aj za prí­tom­nos­ti ob­haj­cov tak, aby bo­lo v pl­nej mie­re dodr­ža­né prá­vo ob­vi­ne­ných na ob­ha­jo­bu.“(zve­rej­ne­né dňa 27.05.2021 na via­ce­rých inter­ne­to­vých spra­vo­daj­ských por­tá­loch). Píše bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, ktorý sa v súčasnosti nachádza vo väzbe. Jeho list, ktorý publikoval portál Právne listy, prinášame v plnom znení

Polícia
Ilustračné foto

V úvo­de si do­vo­ľu­jem kri­tic­ky uviesť, že ak­tuál­na do­ba je z tres­tnop­ráv­ne­ho hľa­dis­ka poz­na­če­ná dos­lo­va zbe­si­lou sna­hou or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní po náj­de­ní spra­vod­li­vos­ti, a to i za ce­nu ri­zi­ka, že hľa­da­ná spra­vod­li­vosť mô­že byť v ko­neč­nom dôs­led­ku iba spra­vod­li­vos­ťou ilu­zór­nou. Uve­de­né sna­hy vy­sti­hu­je práv­na zá­sa­da ,,exiniu­riaius non ori­tur“ te­da ,,z nep­rá­va ne­mô­že vznik­núť prá­vo“. Zá­kon­nosť pos­tu­pu or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní a i sa­mot­né­ho tres­tné­ho pro­ce­su je ima­nen­tnou sú­čas­ťou ús­tav­né­ho prá­va byť stí­ha­ný len zo zá­kon­ných dô­vo­dov a zá­kon­ným spô­so­bom pod­ľa čl. 17 ods. 2 ús­tav­né­ho zá­ko­na č. 460/1992 Zb. Ústa­va Slo­ven­skej re­pub­li­ky (ďa­lej len ako ,,Ústa­va SR“).

Uve­de­nej sku­toč­nos­ti zod­po­ve­dá v zmys­le čl. 2 ods. 2 Ústa­vy SR po­vin­nosť, aby štát­ne or­gá­ny ko­na­li iba na zá­kla­de ús­ta­vy, v jej me­dziach a v roz­sa­hu a spô­so­bom, kto­rý us­ta­no­ví zá­kon. Tres­tné ko­na­nie je zo svo­jej pod­sta­ty ko­na­ním o naj­zá­važ­nej­ších zá­sa­hoch do ľud­ských práv a slo­bôd, v kto­rom by me­dzi­ná­rod­né zmlu­vy o ľud­ských prá­vach, Ústa­va SR, zá­ko­ny a po­dzá­kon­né práv­ne ak­ty ma­li pred­sta­vo­vať pi­lie­re spra­vod­li­vos­ti. Je pri­tom pa­ra­doxné, že prá­ve v tom­to ko­na­ní, v kto­rom sa pre­jed­ná­va­jú naj­zá­važ­nej­šie ľud­ské hod­no­ty, sú mnou spo­mí­na­né pra­me­ne prá­va v up­ly­nu­lom ob­do­bí čo­raz viac opo­mí­na­né, pri­čom sa do pop­re­dia dos­tá­va do­jem ap­li­ká­cie zá­sa­dy,,účel svä­tí pros­tried­ky“.

 

K spolu­pra­cu­jú­cim sved­kom

Pre oz­rej­me­nie vy­ššie uve­de­né­ho zdô­raz­ňu­jem, že or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní v me­dia­li­zo­va­ných tres­tných ko­na­niach (ozna­čo­va­ných pod náz­vom po­li­caj­no-za­is­ťo­va­cej ak­cie ,,Očis­tec“, ,,Bo­žie Mly­ny“ a ďal­šie) vy­uží­va­jú in­šti­tút spolu­pra­cu­jú­cich sved­kov resp. spolu­pra­cu­jú­cich ob­vi­ne­ných čas­to ozna­čo­va­ných poj­mom ,,ka­júc­nik“. V zmys­le § 218 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku by ma­lo ísť o oso­by, kto­ré sa vý­znam­nou mie­rou po­die­ľa­jú na ob­jas­ne­ní taxatív­ne vy­me­dze­ných tres­tných či­nov ale­bo na zis­te­ní ale­bo us­ved­če­ní ich pá­cha­te­ľov. Zá­kon­nou pod­mien­kou ap­li­ká­cie toh­to in­šti­tú­tu je strik­tné dodr­ža­nie zá­sa­dy pro­por­cio­na­li­ty, pod­ľa kto­rej zá­ujem spo­loč­nos­ti na ob­jas­ne­ní tres­tné­ho či­nu, o kto­rom spolu­pra­cu­jú­ci ob­vi­ne­ný vy­po­ve­dá, mu­sí pre­vy­šo­vať zá­ujem na tres­tnom stí­ha­ní sa­mot­né­ho spolu­pra­cu­jú­ce­ho ob­vi­ne­né­ho. V tres­tnop­ráv­nej praxi je spolu­pra­cu­jú­ci ob­vi­ne­ný oso­bou, kto­rej sú pos­ky­to­va­né ur­či­té for­my vý­hod v tres­tnom ko­na­ní, av­šak v sú­čas­nos­ti čo­raz čas­tej­šie aj mi­mo tres­tné­ho ko­na­nia.

V pos­ta­ve­ní spolu­pra­cu­jú­cich ob­vi­ne­ných v tres­tných ko­na­niach ve­de­ných pro­ti mne sú oso­by stí­ha­né pre množ­stvo skut­kov, kto­rých hor­ná hra­ni­ca tres­tnej sadz­by v niek­to­rých prí­pa­doch pre­sa­hu­je vý­me­ru 20 ro­kov resp. al­ter­na­tív­ne umož­ňu­je ulo­že­nie tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy na do­ži­vo­tie. Ide pri­tom o oso­by, kto­rých tres­tná čin­nosť je pos­tup­ne od­ha­ľo­va­ná vý­po­ve­ďa­mi iných sved­kov, kto­rí ta­kých­to ,,ka­júc­ni­kov“ us­ved­ču­jú z mi­mo­riad­ne roz­sia­hlej eko­no­mic­kej, ko­rup­čnej a da­ňo­vej tres­tnej čin­nos­ti. Je viac ako zrej­mé, že u ta­kých­to osôb nie je a ne­mô­že byť spl­ne­ná vy­ššie spo­mí­na­ná pod­mien­ka pro­por­cio­na­li­ty zá­važ­nos­ti tres­tnej čin­nos­ti, o kto­rej spolu­pra­cu­jú­ci ob­vi­ne­ný vy­po­ve­dá vo vzťa­hu k zá­važ­nos­ti tres­tnej čin­nos­ti, kto­rá sa im kla­die za vi­nu.

Z me­dia­li­zo­va­ných in­for­má­cií viac­krát vy­ply­nu­lo, že uve­de­né oso­by oča­ká­va­jú za svo­ju sve­dec­kú vý­po­veď úpl­nú bez­tres­tnosť ako aj pre­pus­te­nie z väz­by. Prav­di­vos­ti tých­to in­for­má­cií nas­ved­ču­je sku­toč­nosť, že spolu­pra­cu­jú­ci ob­vi­ne­ní sú pre­púš­ťa­ní z väz­by na slo­bo­du, a to pria­mo na zá­kla­de prí­ka­zu pro­ku­ra­tú­ry, a to v zá­sa­de a vý­luč­ne až po tom, ako sa priz­na­jú k tres­tnej čin­nos­ti a vy­po­ve­da­jú pro­ti iným oso­bám. Uve­de­ná sku­toč­nosť pod­po­ru­je té­zu, že spolu­pra­cu­jú­ci ob­vi­ne­ní sú de fac­to od­me­ňo­va­ní za svo­ju ,,loa­jál­nu“ vý­po­veď pre­pus­te­ním z väz­by.

Zdô­raz­ňu­jem, že priz­na­nie k tres­tnej čin­nos­ti a vý­po­veď pro­ti iným oso­bám lo­gic­ky ne­zap­rí­či­ňu­je auto­ma­tic­ký zá­nik oba­vy, že by ob­vi­ne­ný pok­ra­čo­val v tres­tnej čin­nos­ti, do­ko­nal trest­ný čin, o kto­rý sa po­kú­sil, ale­bo vy­ko­nal trest­ný čin, kto­rý prip­ra­vo­val ale­bo kto­rým hro­zil. Uve­de­nú sku­toč­nosť v mi­nu­los­ti kon­šta­to­val aj Naj­vyš­ší súd Slo­ven­skej re­pub­li­ky vo svo­jej roz­ho­do­va­cej praxi (napr. uz­ne­se­nie sp.zn. 2 Tost 39/2018 z 19.09.2018). Opač­ný vý­klad ve­die k zvrá­te­né­mu sta­vu zrej­mé­ho ob­cho­do­va­nia s ma­te­riál­nou prav­dou, spra­vod­li­vos­ťou a te­da sta­vu, kto­rý sa prie­či úče­lu tres­tné­ho ko­na­nia.

V nad­väz­nos­ti na vy­ššie uve­de­né pri­po­mí­nam zná­me roz­hod­nu­tie Európ­ske­ho sú­du pre ľud­ské prá­va (ďa­lej len ako ,,ESĽP“) vo ve­ci Adam­čo pro­ti Slo­ven­skej re­pub­li­ke, pod­ľa kto­ré­ho už sa­mot­né do­čas­né od­lo­že­nie vzne­se­nia ob­vi­ne­nia mož­no po­va­žo­vať za vý­ho­du v tres­tnom ko­na­ní. V uve­de­nom roz­hod­nu­tí ESĽP tak­tiež kon­šta­to­val, že pou­ži­tie vý­po­ve­dí pos­kyt­nu­tých sved­ka­mi vý­me­nou za ich bez­tres­tnosť ale­bo iné vý­ho­dy mô­že spo­chyb­niť spra­vod­li­vosť ko­na­nia pro­ti ob­vi­ne­né­mu a mô­že vy­vo­lať zá­važ­né otáz­ky v tom oh­ľa­de, že ta­ké­to vý­po­ve­de sú už zo sa­mej ich pod­sta­ty ma­ni­pu­lo­va­teľ­né a mô­žu byť pos­kyt­nu­té vý­luč­ne s cie­ľom zís­kať vý­ho­dy po­nú­ka­né vý­me­nou za nich ale­bo s cie­ľom osob­nej poms­ty.

Zá­ro­veň z hľa­dis­ka vie­ro­hod­nos­ti vý­po­ve­dí tých­to sved­kov zdô­raz­ňu­jem, že jed­not­li­ví spolu­pra­cu­jú­ci ob­vi­ne­ní sa po pre­pus­te­ní z väz­by v prie­be­hu tres­tných ko­na­ní nav­zá­jom kon­tak­tu­jú a úmy­sel­ne stre­tá­va­jú. Uve­de­né sku­toč­nos­ti sú preu­ká­za­né vý­po­ve­ďa­mi sved­kov a vy­vo­lá­va­jú zjav­né po­chyb­nos­ti o vzá­jom­nej inter­ak­cii vý­po­ve­dí tých­to osôb a o ich ko­lúz­nom ko­na­ní.

Oso­bit­ný prob­lém pred­sta­vu­je sku­toč­nosť, že spolu­pra­cu­jú­ci sved­ko­via v prie­be­hu príp­rav­né­ho ko­na­nia opa­ko­va­ne a preu­ká­za­teľ­ne pri­chá­dza­jú do kon­tak­tu s prís­luš­ník­mi ope­ra­tív­nych od­de­le­ní a to aj v sú­vis­los­ti s ich vý­po­ve­ďa­mi v tres­tnom ko­na­ní. Pri­po­mí­nam, že spo­mí­na­ná čin­nosť prís­luš­ní­kov ope­ra­tív­nych od­de­le­ní ne­má cha­rak­ter úko­nov tres­tné­ho ko­na­nia v zmys­le § 10 ods. 21 Tres­tné­ho po­riad­ku, pri­čom ani sa­mot­ný prís­luš­ník ope­ra­tív­ne­ho od­de­le­nia ne­má po za­ča­tí tres­tné­ho stí­hania vo ve­ci pod­ľa § 199 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku pos­ta­ve­nie or­gá­nu čin­né­ho v tres­tnom ko­na­ní v zmys­le § 10 ods. 1 v spo­je­ní s § 10 ods. 7,8,9 Tres­tné­ho po­riad­ku. Pos­tup or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní, kto­rým do­chá­dza k vy­uží­va­niu čin­nos­ti prís­luš­ní­kov ope­ra­tí­vy po za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia vo ve­ci je v roz­po­re so zne­ním § 199 ods. 5 Tres­tné­ho po­riad­ku. Uta­je­ný a spra­vo­daj­ský cha­rak­ter ope­ra­tív­no – pát­ra­cej čin­nos­ti v sú­vis­los­ti s kon­tak­to­va­ním spolu­pra­cu­jú­cich sved­kov vo ve­ci ich sve­dec­kých vý­po­ve­dí vy­vo­lá­va mi­mo­riad­ne zá­važ­né po­chyb­nos­ti o prá­ci or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní a sa­mot­nej zá­kon­nos­ti prie­be­hu vy­šet­ro­va­nia.

 

Vy­šet­ro­va­teľ v po­zí­cii poš­ko­de­né­ho

Ďalej uvá­dzam, že ob­vi­ne­nie mi vznie­sol vy­šet­ro­va­teľ, kto­rý vo vzťa­hu k mo­jej oso­be vy­stu­pu­je v pro­ces­nom pos­ta­ve­ní poš­ko­de­né­ho v inom tres­tnom ko­na­ní. Ten­to vy­šet­ro­va­teľ vie­dol od po­čiat­ku aj vy­šet­ro­va­nie a vy­ko­ná­val úko­ny tres­tné­ho ko­na­nia. Za­rá­ža­jú­ce je, že i sa­mot­ná pro­ku­ra­tú­ra v návr­hu na mo­je vza­tie do väz­by zo dňa 23.10.2020 opa­ko­va­ne zdô­raz­ňo­va­la, že spo­mí­na­ný vy­šet­ro­va­teľ má vo vzťa­hu k mo­jej oso­be pos­ta­ve­nie poš­ko­de­né­ho.

Je nep­rí­pus­tné, aby vy­šet­ro­va­teľ vy­stu­po­val vo vzťa­hu k mo­jej oso­be ako sve­dok – poš­ko­de­ný a v dru­hom tres­tnom ko­na­ní vo vzťa­hu k mo­jej oso­be ako vy­šet­ro­va­teľ. Uve­de­ná po­zí­cia vy­vo­lá­va zjav­né a zá­sad­né po­chyb­nos­ti o za­uja­tos­ti resp. o po­me­re vy­šet­ro­va­te­ľa k pre­jed­ná­va­nej ve­ci ako i k mo­jej oso­be tak, ako to us­ta­no­vu­je § 31 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku. Uve­de­ný vy­šet­ro­va­teľ ne­bol vy­lú­če­ný z vy­ko­ná­va­nia úko­nov tres­tné­ho ko­na­nia a to ani na­priek mo­jej ná­miet­ke za­uja­tos­ti a sťaž­nos­ti pro­ti uz­ne­se­niu o je­ho ne­vy­lú­če­ní.

V tej­to sú­vis­los­ti pri­po­mí­nam, že ju­di­ka­tú­ra ESĽP po­ža­du­je, aby oso­by vy­ko­ná­va­jú­ce vy­šet­ro­va­nie bo­li ne­zá­vis­lé na oso­bách, kto­ré by moh­li byť za­po­je­né do vy­šet­ro­va­ných uda­los­tí, pri­čom ne­vyh­nut­ná je ab­sen­cia hie­rar­chic­kých či in­šti­tu­cio­nál­nych vä­zieb me­dzi tý­mi­to oso­ba­mi. Dô­raz je pri­tom tiež kla­de­ný na prak­tic­kú ne­zá­vis­losť (napr. roz­hod­nu­tia vo ve­ciach Gülec pro­ti Tu­rec­ku, Ogür pro­ti Tu­rec­ku, Er­gi pro­ti Tu­rec­ku)

Vy­ššie uve­de­né opo­mí­na­nie zjav­nej ab­sen­cie nes­tran­nos­ti vy­šet­ro­va­cie­ho or­gá­nu po­va­žu­jem za ab­sur­dnosť, kto­rá ne­má v de­mok­ra­tic­kom práv­nom štá­te ob­do­bu a pred­sta­vu­je zá­važ­ný zá­sah do ús­tav­né­ho prá­va na práv­nu ochra­nu ne­zá­vis­lým a nes­tran­ným vy­šet­ro­va­cím or­gá­nom pod­ľa čl. 46 ods. 1 Ústa­vy SR.

 

K za­is­te­niu ma­jet­ku

Oso­bit­nou prob­le­ma­tic­kou čas­ťou tres­tné­ho ko­na­nia je za­is­ťo­va­nie ma­jet­ku. Pre oz­rej­me­nie uvá­dzam, že uz­ne­se­ním pro­ku­ra­tú­ry mi bol za­is­te­ný ce­lý ma­je­tok, vrá­ta­ne ma­jet­ku pa­tria­ce­ho do bez­po­die­lo­vé­ho spolu­vlas­tníc­tva man­že­lov. Do­mi­nan­tnú časť za­is­te­né­ho ma­jet­ku pred­sta­vu­jú neh­nu­teľ­nos­ti, pre­dov­šet­kým ro­din­ný dom s priľ­ah­lým po­zem­kom. Zdô­raz­ňu­jem, že or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní pri vy­da­ní uz­ne­se­ní o za­is­te­ní ma­jet­ku ab­so­lút­ne ne­zoh­ľad­ni­li ča­so­vý as­pekt na­do­bud­nu­tia vlas­tníc­ke­ho prá­va k za­is­te­ným ve­ciam.

Čo sa tý­ka neh­nu­teľ­nos­tí, s man­žel­kou vlas­tní­me ro­din­ný dom, ga­ráž a po­ze­mok, na kto­rom je ro­din­ný dom pos­ta­ve­ný (ten­to je roz­čle­ne­ný na via­ce­ro par­ciel). Z hnu­teľ­ných ve­cí vlas­tní­me skú­ter za­kú­pe­ný v ro­ku 2014. Auto­mo­bil je vo vlas­tníc­tve lea­sin­go­vej spo­loč­nos­ti, av­šak i na­priek tej­to sku­toč­nos­ti or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní uz­ne­se­ním auto­mo­bil za­is­ti­li. Vlas­tníc­ke prá­vo k ro­din­né­mu do­mu som spo­lu s mo­jou man­žel­kou na­do­bu­dol v ro­ku 2011, t.j.  viac ako 6 ro­kov pred­tým, ako je ča­so­vo vy­me­dze­ný opis ,,naj­star­šie­ho“ skut­ku ob­ža­lo­by. Ro­din­ný dom sme s man­žel­kou fi­nan­co­va­li aj za po­mo­ci hypo­te­kár­ne­ho úve­ru od ban­ky. Os­tat­né za­is­te­né neh­nu­teľ­nos­ti som spo­lu s mo­jou man­žel­kou na­do­bu­dol do bez­po­die­lo­vé­ho spolu­vlas­tníc­tva v ro­ku 2001, t.j. 3 ro­ky pred­tým, ako som vô­bec za­čal vy­ko­ná­vať fun­kciu špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra a v ro­koch 2008 a 2010, t.j. 9 resp. 7 ro­kov pred­tým, ako je ča­so­vo vy­me­dze­ný opis ,,naj­star­šie­ho“ skut­ku ob­ža­lo­by. S man­žel­kou pri­tom nev­las­tní­me ma­je­tok, kto­rý by sme si ne­moh­li do­vo­liť z náš­ho spo­loč­né­ho príj­mu, kto­ré­ho ce­lo­ži­vot­ný úhrn nie­koľ­ko­ná­sob­ne pre­vy­šu­je hod­no­tu za­is­te­né­ho ma­jet­ku.

Z uve­de­nej sku­toč­nos­ti cel­kom zjav­ne a lo­gic­ky vy­plý­va, že za­is­te­né ve­ci ne­mô­žu byť nás­tro­jom a ani vý­no­som z tres­tnej čin­nos­ti. V tej­to sú­vis­los­ti za­is­te­nie ce­lé­ho ma­jet­ku v in­ten­ciách sú­čas­né­ho zne­nia § 426 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku za­prí­či­ňu­je, že v tres­tnom ko­na­ní do­chá­dza k si­tuáciám, ke­dy je za­is­te­ný ma­je­tok ob­vi­ne­né­ho, kto­rý cel­kom zjav­ne nie je nás­tro­jom a ani vý­no­som tres­tnej čin­nos­ti, pri­čom neexis­tu­je ani žiad­na prí­čin­ná sú­vis­los­ti me­dzi skut­kom vy­me­dze­ným v ob­ža­lo­be a za­is­ťo­va­ným ma­jet­kom. Za­is­te­nie ce­lé­ho ma­jet­ku bez zoh­ľad­ne­nia vy­ššie uve­de­ných as­pek­tov na­do­bud­nu­tia ma­jet­ku (čas, práv­ny ti­tul na­do­bud­nu­tia a ďal­šie) na­vy­še ne­ga­tív­ne za­sa­hu­je do sa­mot­né­ho prá­va na ob­ha­jo­bu, na­koľ­ko ob­me­dzu­je mož­nos­ti ap­li­ká­cie in­šti­tú­tu pe­ňaž­nej zá­ru­ky pod­ľa § 81 Tres­tné­ho po­riad­ku a tak­tiež ob­me­dzu­je fi­nan­co­va­nie ob­ha­jo­by.

Uve­de­ný pro­ces­ný pos­tup zá­važ­ným spô­so­bom za­sa­hu­je do vlas­tníc­ke­ho prá­va ob­vi­ne­né­ho, do bez­po­die­lo­vé­ho spolu­vlas­tníc­tva man­že­lov, a te­da ne­ga­tív­ne pos­ti­hu­je i man­že­la/man­žel­ku ob­vi­ne­né­ho. Pre úpl­nosť uvá­dzam, že za­is­te­né bo­li tak­tiež pe­ňaž­né pros­tried­ky na ban­ko­vom úč­te, kto­ré slú­ži­li na us­po­ko­jo­va­nie zá­klad­ných ži­vot­ných po­trieb mo­jej man­žel­ky, čo zá­sad­ne ov­plyv­ňu­je aj ďal­šiu pla­tob­nú schop­nosť. V tej­to sú­vis­los­ti uvá­dzam, že man­žel­ka za­bez­pe­ču­je sta­ros­tli­vosť aj o svoj­ho ot­ca. Pe­ňaž­né pros­tried­ky na ban­ko­vom úč­te pri­tom po­chá­dza­jú z vy­pla­te­nej mzdy od môj­ho za­mes­tná­va­te­ľa (GP SR) a za­mes­tná­va­te­ľa mo­jej man­žel­ky, pri­čom je zrej­mé že ne­mô­žu byť nás­tro­jom a ani vý­no­som tres­tnej čin­nos­ti.

Zne­nie § 426 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku ne­zoh­ľad­ňu­je čas a ani cha­rak­ter práv­ne­ho ti­tu­lu na­do­bud­nu­tia ma­jet­ku, pri­čom uve­de­né as­pek­ty ma­jú pre za­is­te­nie ma­jet­ku z hľa­dis­ka ele­men­tár­nej spra­vod­li­vos­ti nes­po­chyb­ni­teľ­ný vý­znam. V dôs­led­ku tej­to sku­toč­nos­ti umož­ňu­je § 426 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku za­is­tiť ma­je­tok na­do­bud­nu­tý nap­rík­lad ako de­dič­stvo ale­bo dar, a toaj na­priek to­mu, že neexis­tu­je žiad­na prí­čin­ná sú­vis­losť me­dzi zde­de­ným resp. da­ro­va­ným ma­jet­kom a tres­tnou čin­nos­ťou, kto­rá je ob­vi­ne­né­mu kla­de­ná za vi­nu. Ob­dob­ne in­šti­tút za­is­te­nia ma­jet­ku mô­že pos­ti­ho­vať i le­gál­ne do­siah­nu­tú mzdu a od­me­nu z pod­ni­ka­teľ­skej čin­nos­ti.

Za­is­te­nie ce­lé­ho ma­jet­ku bez zoh­ľad­ne­nia ča­su je­ho na­do­bud­nu­tia v kon­texte ča­so­vé­ho vy­me­dzenia opi­su skut­ku, bez zoh­ľad­ne­nia práv­ne­ho ti­tu­lu je­ho na­do­bud­nu­tia a ďal­ších okol­nos­tí ve­die k po­ru­šo­va­niu zá­klad­ných ľud­ských práv a slo­bôd, resp. k ne­zá­kon­né­mu zá­sa­hu do vlas­tníc­ke­ho prá­va pod­ľa čl. 17 ods. 1 Char­ty EÚ, čl. 1 Do­dat­ko­vé­ho pro­to­ko­lu z 20.03.1952 k Do­ho­vo­ru a pod­ľa čl. 20 ods. 5 Ústa­vy SR ako i do vlas­tníc­ke­ho prá­va prí­pad­né­ho spolu­vlas­tní­ka za­is­te­ných ve­cí (napr. z ti­tu­lu bez­po­die­lo­vé­ho spolu­vlas­tníc­tva man­že­lov).

Pre oz­rej­me­nie uvá­dzam, že pod­ľa čl. 20 ods. 5 Ústa­vy SR: ,,Iné zá­sa­hy do vlas­tníc­ke­ho prá­va mož­no do­vo­liť iba vte­dy, ak ide o ma­je­tok na­do­bud­nu­tý ne­zá­kon­ným spô­so­bom ale­bo z ne­le­gál­nych príj­mov a ide o opat­re­nie ne­vyh­nut­né v de­mok­ra­tic­kej spo­loč­nos­ti pre bez­peč­nosť štá­tu, ochra­nu ve­rej­né­ho po­riad­ku, mrav­nos­ti ale­bo práv a slo­bôd iných.“

Pod­ľa § 426 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku: ,,Za­is­te­nie sa vzťa­hu­je na ce­lý ma­je­tok ob­vi­ne­né­ho, ako aj na ma­je­tok, kto­rý ob­vi­ne­ný na­do­bud­ne po za­is­te­ní; nev­zťa­hu­je sa však na pros­tried­ky a ve­ci, na kto­ré sa pod­ľa zá­ko­na nev­zťa­hu­je pre­pad­nu­tie ma­jet­ku.“

Pod­ľa § 425 ods. 1, tre­tia ve­ta Tres­tné­ho po­riad­ku: ,,Pri za­is­te­ní ma­jet­ku ob­vi­ne­né­ho sa pos­tu­pu­je pri­me­ra­ne pod­ľa § 50 ods. 2 a 3, § 89a a 90, § 94 až 96g a § 98a.“

Pod­ľa § 95 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku: ,,Ak sku­toč­nos­ti nas­ved­ču­jú to­mu, že pe­ňaž­né pros­tried­ky na úč­te v ban­ke ale­bo po­boč­ke za­hra­nič­nej ban­ky ale­bo iné pe­ňaž­né pros­tried­ky sú nás­tro­jom tres­tnej čin­nos­ti ale­bo vý­no­som z tres­tnej čin­nos­ti, mô­že pred­se­da se­ná­tu a v príp­rav­nom ko­na­ní pro­ku­rá­tor vy­dať prí­kaz, aby pe­ňaž­né pros­tried­ky bo­li za­is­te­né.“

Pod­ľa § 96a ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku: ,,Ak zis­te­né sku­toč­nos­ti nas­ved­ču­jú to­mu, že neh­nu­teľ­nosť je nás­tro­jom tres­tnej čin­nos­ti ale­bo vý­no­som z tres­tnej čin­nos­ti, mô­že pred­se­da se­ná­tu a v príp­rav­nom ko­na­ní pro­ku­rá­tor vy­dať prí­kaz na za­is­te­nie neh­nu­teľ­nos­ti.“

Pod­ľa § 96f Tres­tné­ho po­riad­ku: ,,Ak zis­te­né sku­toč­nos­ti nas­ved­ču­jú to­mu, že hnu­teľ­ná vec je nás­tro­jom tres­tnej čin­nos­ti ale­bo vý­no­som z tres­tnej čin­nos­ti, mô­že pred­se­da se­ná­tu a v príp­rav­nom ko­na­ní pro­ku­rá­tor vy­dať prí­kaz na za­is­te­nie hnu­teľ­nej ve­ci.“

Z ci­to­va­ných us­ta­no­ve­ní vy­plý­va, že in­šti­tút za­is­te­nia ma­jet­ku mož­no ap­li­ko­vať len vo vzťa­hu k tým neh­nu­teľ­ným ve­ciam, hnu­teľ­ným ve­ciam a pe­ňaž­ným pros­tried­kom, pri kto­rých zis­te­né sku­toč­nos­ti nas­ved­ču­jú to­mu, že sú nás­tro­jom ale­bo vý­no­som z tres­tnej čin­nos­ti. Uve­de­ná sku­toč­nosť pod­por­ne vy­plý­va i zo sa­mot­né­ho úče­lu tres­tné­ho ko­na­nia, kto­rým je v zmys­le no­ve­li­zo­va­né­ho zne­nia § 1 Tres­tné­ho po­riad­ku (zne­nie účin­né od 01.01.2021) ok­rem iné­ho i od­ňa­tie vý­no­sov z tres­tnej čin­nos­ti, pri­čom tre­ba reš­pek­to­vať zá­klad­né prá­va a slo­bo­dy fy­zic­kých osôb a práv­nic­kých osôb.

V tej­to sú­vis­los­ti pou­ka­zu­jem i na Smer­ni­cu Európ­ske­ho parla­men­tu a ra­dy 2014/42/EÚ z 03. ap­rí­la 2014 o za­is­te­ní a kon­fiš­ká­cii pros­tried­kov a príj­mov z tres­tnej čin­nos­ti v Európ­skej únii (ďa­lej len ako ,,Smer­ni­ca o za­is­te­ní ma­jet­ku“), z kto­rej náz­vu a ob­sa­hu je zre­teľ­né, že up­ra­vu­je za­is­te­nie pros­tried­kov a príj­mov z tres­tnej čin­nos­ti. Spo­mí­na­ná Smer­ni­ca o za­is­te­ní ma­jet­ku v čl. 2 ods. 1 de­fi­nu­je príj­my ako ,,aký­koľ­vek hos­po­dár­sky pros­pech po­chá­dza­jú­ci pria­mo ale­bo ne­pria­mo z tres­tnej čin­nos­ti; mô­žu po­zos­tá­vať z ma­jet­ku v akej­koľ­vek po­do­be a za­hŕňa­jú všet­ky nás­led­né opä­tov­né in­ves­tí­cie ale­bo pre­me­nu pria­mych príj­mov a aký­koľ­vek ma­jet­ko­vý pros­pech.“

Pod­ľa čl. 2 ods. 3 Smer­ni­ce o za­is­te­ní ma­jet­ku sa pros­tried­ka­mi ro­zu­mie ,,aký­koľ­vek ma­je­tok, kto­rý bol akým­koľ­vek spô­so­bom, cel­kom ale­bo sčas­ti, pou­ži­tý ale­bo ur­če­ný na spá­chanie tres­tné­ho či­nu ale­bo tres­tných či­nov.“

Z ci­to­va­ných us­ta­no­ve­ní Smer­ni­ce o za­is­te­ní ma­jet­ku je te­da zrej­mé, že jej úče­lom je up­ra­viť pod­mien­ky a spô­sob za­is­te­nia pros­tried­kov a príj­mov z tres­tnej čin­nos­ti. Vy­ššie ci­to­va­né us­ta­no­ve­nia § 96a ods. 1 a § 96f Tres­tné­ho po­riad­ku sú pri­tom od­ra­zom tran­spo­zí­cie spo­mí­na­nej Smer­ni­ce o za­is­te­ní ma­jet­ku do Tres­tné­ho po­riad­ku a to zá­ko­nom č. 312/2020 Z.z. o vý­ko­ne roz­hod­nu­tia o za­is­te­ní ma­jet­ku a sprá­ve za­is­te­né­ho ma­jet­ku a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov (ďa­lej len ako ,,No­ve­la TP“). V tej­to sú­vis­los­ti zdô­raz­ňu­jem, že aj dô­vo­do­vá sprá­va No­ve­ly TP us­ta­no­vu­je vý­klad in­šti­tú­tu za­is­te­nia neh­nu­teľ­nos­tí nas­le­dov­ne: ,,Ide o špe­ci­fic­kú práv­nu úp­ra­vu pri za­is­ťo­va­ní neh­nu­teľ­nos­tí, kto­rá do­po­siaľ ab­sen­to­va­la v slo­ven­skej práv­nej úp­ra­ve a or­gá­nom čin­ným v tres­tnom ko­na­ní neu­mož­ňo­va­la účin­ne pos­tu­po­vať pri za­is­te­ní neh­nu­teľ­nos­tí, kto­ré sú nás­tro­jom tres­tnej čin­nos­ti ale­bo vý­no­som z tres­tnej čin­nos­ti.“ Ob­dob­ný vý­klad sa vzťa­hu­je i na za­is­te­nie hnu­teľ­ných ve­cí a pe­ňaž­ných pros­tried­kov.

Zdô­raz­ňu­jem, že uz­ne­se­nie o za­is­te­ní ma­jet­ku v od­ôvod­ne­ní v mo­jom prí­pa­de neob­sa­hu­je žiad­ne sku­toč­nos­ti, z kto­rých by vy­plý­va­lo, že za­is­te­né neh­nu­teľ­nos­ti, hnu­teľ­né ve­ci a pe­ňaž­né pros­tried­ky na ban­ko­vom úč­te by ma­li byť nás­tro­jom ale­bo vý­no­som z tres­tnej čin­nos­ti. V dôs­led­ku tej­to sku­toč­nos­ti do­chá­dza k svoj­voľ­né­mu za­is­ťo­va­niu ve­cí a pe­ňaž­ných pros­tried­kov, kto­ré ne­ma­jú ab­so­lút­ne žia­den sú­vis s vy­šet­ro­va­ný­mi skut­ka­mi.

 

K opo­mí­na­niu vy­hľa­dá­va­cej zá­sa­dy v príp­rav­nom ko­na­ní

V kon­texte vy­ššie uve­de­né­ho zdô­raz­ňu­jem, že v prie­be­hu vy­šet­ro­va­nia som v in­ten­ciách prá­va na ob­ha­jo­bu navr­hol vy­ko­na­nie cel­ko­vo 13 vý­slu­chov vrá­ta­ne vý­slu­chov sved­kov, znal­ca ako i kon­fron­tá­cií. Or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní ne­vy­ho­ve­li ani jed­né­mu návr­hu, ho­ci iš­lo o sved­kov, kto­rí ma­li pria­mu spo­ji­tosť so skut­ko­vý­mi okol­nos­ťa­mi, kto­ré mi bo­li kla­de­né za vi­nu v uz­ne­se­ní o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia. Ob­dob­ne som navr­hol ob­sta­ra­nie via­ce­rých lis­tin­ných dô­ka­zov (roz­hod­nu­tí sú­dov, pro­ku­ra­tú­ry a ďal­šie lis­ti­ny), kto­ré ma­jú pod­stat­ný vý­znam z hľa­dis­ka zá­sa­dy zis­te­nia skut­ko­vé­ho sta­vu bez dô­vod­ných po­chyb­nos­tí pod­ľa § 2 ods. 10 Tres­tné­ho po­riad­ku. Ani návr­hom na ob­sta­ra­nie lis­tin­ných dô­ka­zov však or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní ne­vy­ho­ve­li. Za­rá­ža­jú­cim fak­tom je, že ne­vy­ko­na­nie navr­ho­va­ných dô­ka­zov od­ôvod­ni­li or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní mož­nos­ťou vy­ko­na­nia tých­to dô­ka­zov v ko­na­ní pred sú­dom. Pri uve­de­nom spô­so­be ob­sta­rá­va­nia resp. skôr neob­sta­rá­va­nia dô­ka­zov sa cel­kom zjav­ne nas­ky­tu­je do­jem, že or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní v roz­po­re s vy­hľa­dá­va­cou zá­sa­dou pod­ľa § 2 ods. 10 Tres­tné­ho po­riad­ku v spo­je­ní s § 201 ods. 4 Tres­tné­ho po­riad­ku neob­jas­ňu­jú s rov­na­kou sta­ros­tli­vos­ťou okol­nos­ti sved­čia­ce v pros­pech ob­vi­ne­né­ho a už vô­bec ne­vy­ko­ná­va­jú dô­ka­zy tak, aby umož­ni­li sú­du spra­vod­li­vé roz­hod­nu­tie. V dôs­led­ku ne­vy­ko­na­nia mnou navr­ho­va­ných dô­ka­zov v príp­rav­nom ko­na­ní som bez meš­ka­nia po do­ru­če­ní ob­ža­lo­by v sú­la­de s § 240 ods. 3 Tres­tné­ho po­riad­ku navr­hol vy­ko­na­nie tých­to dô­ka­zov na hlav­nom po­jed­ná­va­ní.

Uve­de­ný pro­ces­ný pos­tup, ke­dy or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní for­mál­ne od­mie­ta­jú vy­ko­na­nie aké­ho­koľ­vek dô­ka­zu v pros­pech ob­vi­ne­né­ho, má ďa­le­ko­siah­ly do­pad na ce­lý prie­beh tres­tné­ho ko­na­nia. Pre oz­rej­me­nie pou­ka­zu­jem na si­tuáciu, ke­dy Špe­cia­li­zo­va­ný trest­ný súd po po­da­ní ob­ža­lo­by roz­ho­dol o mo­jom ďal­šom po­ne­cha­ní vo väz­be pod­ľa § 238 ods. 4 Tres­tné­ho po­riad­ku dô­vo­diac aj tým, že eš­te ne­bo­li vy­po­ču­té v pro­ces­nom pos­ta­ve­ní sved­kov oso­by, kto­ré navr­hu­jem vy­po­čuť v ko­na­ní pred sú­dom. V kon­texte tej­to sku­toč­nos­ti je nep­rí­pus­tné, aby súd od­vo­dzo­val údaj­nú exis­ten­ciu vä­zob­né­ho dô­vo­du od návr­hu ob­vi­ne­né­ho na vy­ko­na­nie dô­ka­zov na hlav­nom po­jed­ná­va­ní. Všet­ky dô­ka­zy, kto­ré som navr­hol vy­ko­nať na hlav­nom po­jed­ná­va­ní som to­tiž navr­ho­val vy­ko­nať už po­čas vy­šet­ro­va­nia. Prá­vo navr­ho­vať dô­ka­zy je ima­nen­tnou sú­čas­ťou prá­va na ob­ha­jo­bu v zmys­le čl. 48 ods. 2 Char­ty zá­klad­ných práv Európ­skej únie (ďa­lej len ako ,,Char­ta EÚ“), čl. 50 ods. 3 Ústa­vy SR, prá­va na spra­vod­li­vé súd­ne ko­na­nie pod­ľa čl. 6 ods. 3 písm. d) Európ­ske­ho do­ho­vo­ru o ľud­ských prá­vach (ďa­lej len ako ,,Do­ho­vor“) a te­da i sú­čas­ťou ob­ha­job­ných práv ozna­čo­va­ných aj ako ,,fa­vor de­fen­sio­nis“ pod­ľa § 34 ods. 1, ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku. Prá­vo na ob­ha­jo­bu v in­ten­ciách prá­va navr­ho­vať vy­ko­na­nie dô­ka­zov vo svoj pros­pech nik­dy nes­mie byť prí­ťa­žou ob­vi­ne­né­ho a už vô­bec ním ne­mož­no od­ôvod­ňo­vať ďal­šie tr­va­nie väz­by. Pri­pus­te­nie opač­né­ho vý­kla­du by zá­sad­ným a priam ab­sur­dným spô­so­bom ob­me­dzo­va­lo nie­len prá­vo na ob­ha­jo­bu ale i zá­sa­du rov­nos­ti strán a zá­sa­du kon­tra­dik­tór­nos­ti ako nos­né prin­cí­py pre­dov­šet­kým súd­nej čas­ti tres­tné­ho ko­na­nia.

 

K tzv. ,,prek­la­da­niu“ zá­pis­níc

Krát­ko po vzne­se­ní ob­vi­ne­nia na kon­ci me­sia­ca ok­tó­ber 2020 bo­lo ko­na­nie pro­ti mo­jej oso­be vy­lú­če­né zo spo­loč­né­ho ko­na­nia via­ce­rých ob­vi­ne­ných na sa­mos­tat­né ko­na­nie. V me­sia­ci ap­ríl 2021 or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní vy­ko­na­li vý­sluch sved­ka v pô­vod­nom ko­na­ní, z kto­ré­ho som bol vy­lú­če­ný na sa­mos­tat­né ko­na­nie, pri­čom zá­pis­ni­cu z toh­to vý­slu­chu za­lo­ži­li do vy­šet­ro­va­cie­ho spi­su v tres­tnom ko­na­ní ve­de­nom pro­ti mne. Je te­da zrej­mé, že vý­sluch sved­ka bol vy­ko­na­ný v inom ko­na­ní a toh­to vý­slu­chu som ne­mal mož­nosť zú­čas­tniť sa ja ako ani mo­ji ob­haj­co­via, av­šak zá­pis­ni­ca z ta­ké­ho­to vý­slu­chu bo­la pre­lo­že­ná do vy­šet­ro­va­cie­ho spi­su ako dô­kaz. V dôs­led­ku ne­mož­nos­ti zú­čas­tniť sa ta­ké­ho­to vý­slu­chu som ne­mal mož­nosť žiad­nym spô­so­bom up­lat­ňo­vať mo­je prá­vo na ob­ha­jo­bu tak, ako ho us­ta­no­vu­je čl. 50 ods. 3 Ústa­vy SR a § 2 ods. 9 Tres­tné­ho po­riad­ku. Uve­de­ná sku­toč­nosť sa od­ra­zi­la v tom, že sved­ko­vi bo­li zo stra­ny or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní pri vý­slu­chu kla­de­né via­ce­ré nep­rí­pus­tné otáz­ky v roz­po­re s § 132 ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku vrá­ta­ne kap­cióz­nych otá­zok, pri­čom zo zá­pis­ni­ce vy­plý­va­jú via­ce­ré po­chyb­nos­ti o prie­be­hu úko­nu. Uve­de­ným pos­tu­pom zá­ro­veň do­chá­dza k zjav­né­mu ne­reš­pek­to­va­niu § 2 ods. 1 vy­hláš­ky Mi­nis­ter­stva spra­vod­li­vos­ti Slo­ven­skej re­pub­li­ky o tvor­be spi­su or­gán­mi čin­ný­mi v tres­tnom ko­na­ní a súd­mi (ďa­lej len ako ,,Vy­hláš­ka“), v zmys­le kto­ré­ho vy­šet­ro­va­cí spis tvo­ria pí­som­nos­ti vrá­ta­ne zá­pis­níc, kto­ré sa vzťa­hu­jú vý­luč­ne na tú is­tú vy­šet­ro­va­nú tres­tnú vec.

Zdô­raz­ňu­jem pri­tom, že o dô­kaz v po­do­be zá­pis­ni­ce o vý­slu­chu sved­ka z iné­ho tres­tné­ho ko­na­nia sa opie­ra aj od­ôvod­ne­nie ob­ža­lo­by. Mož­no te­da kon­šta­to­vať, že vy­lú­če­nie tres­tné­ho ko­na­nia pro­ti mo­jej oso­be na sa­mos­tat­né ko­na­nie umož­ni­lo or­gá­nom čin­ným v tres­tnom ko­na­ní vy­ko­nať úkon tres­tné­ho ko­na­nia bez mo­jej prí­tom­nos­ti a prí­tom­nos­ti mo­jich ob­haj­cov a te­da bez mož­nos­ti up­lat­ňo­vať mo­je prá­vo na ob­ha­jo­bu tak, ako ho us­ta­no­vu­je čl. 50 ods. 3 Ústa­vy SR a § 2 ods. 9 Tres­tné­ho po­riad­ku.

Pri­po­mí­nam, že v po­čiat­ku tres­tných ko­na­ní som or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní žia­dal, aby mi bo­la umož­ne­ná osob­ná účasť pri vy­šet­ro­va­cích úko­noch. Tej­to mo­jej žia­dos­ti or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní bez uve­de­nia re­le­van­tné­ho dô­vo­du ne­vy­ho­ve­li. Ne­po­vo­le­nie mo­jej osob­nej účas­ti na úko­noch zá­sad­ne ob­me­dzu­je mo­je prá­vo na ob­ha­jo­bu, a to obzvlášť s oh­ľa­dom na sku­toč­nosť, žev jed­nom z tres­tných ko­na­ní mi or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní neoz­na­mu­jú vop­red iden­ti­tu sved­kov, kto­rých vý­sluch plá­nu­jú vy­ko­nať. V dôs­led­ku neoz­ná­me­nia iden­ti­ty sved­kov vop­red a bez umož­ne­nia mo­jej účas­ti na vy­šet­ro­va­cích úko­noch ne­mám mož­nosť po­ra­diť sa s mo­ji­mi ob­haj­ca­mi o pos­tu­pe pri kon­krét­nom vý­slu­chu a na tie­to vý­slu­chy sa dôs­led­ne prip­ra­viť, na­koľ­ko iden­ti­tu sved­ka sa doz­ve­da­jú mo­ji ob­haj­co­via až pri sa­mot­nom vý­slu­chu. Ok­rem to­ho mi v uve­de­nom tres­tnom ko­na­ní do­po­siaľ ne­bo­lo umož­ne­né na­zrieť do niek­to­rých čas­tí vy­šet­ro­va­cie­ho spi­su a s tý­mi­to sa oboz­ná­miť. Uve­de­né pos­tu­py or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní­mi zne­mož­ňu­jú príp­ra­vu ob­ha­jo­by tak, ako to up­ra­vu­je čl. 6 ods. 3 písm. b) Do­ho­vo­ru.

 

K de­zin­terpre­tá­cii ob­sa­hu dô­ka­zov

Za­rá­ža­jú­cou sku­toč­nos­ťou a prak­ti­kou or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní je ab­so­lút­na de­zin­terpre­tá­cia ob­sa­hu dô­ka­zov, kto­rá je v prík­rom roz­po­re so zá­sa­dou voľ­né­ho hod­no­te­nia dô­ka­zov. Pre up­res­ne­nie uvá­dzam, že v ob­ža­lo­be, kto­rá bo­la na mňa po­da­ná, je ob­sah dô­ka­zov po­pi­so­va­ný v roz­po­re s ich reál­nym ob­sa­hom. Je nep­rí­pus­tné, aby or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní v ob­ža­lo­be pre­zen­to­va­li, že sve­dok vy­po­ve­dal o ur­či­tých okol­nos­tiach, o kto­rých ten­to sve­dok nik­dy ne­vy­po­ve­dal. Je nep­rí­pus­tné, aby or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní v ob­ža­lo­be pre­zen­to­va­li, že zá­ve­ry zna­lec­ké­ho do­ka­zo­va­nia preu­ka­zu­jú okol­nos­ti, kto­ré v sku­toč­nos­ti zna­lec­ké do­ka­zo­va­nie ab­so­lút­ne ni­jak nep­reu­ká­za­lo.

Ta­ká­to nes­práv­na inter­pre­tá­cia ob­sa­hu dô­ka­zov cel­kom zjav­ne ne­zod­po­ve­dá zá­sa­de voľ­né­ho hod­no­te­nia dô­ka­zov pod­ľa § 2 ods. 12 Tres­tné­ho po­riad­ku, pod­ľa kto­ré­ho or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní a súd hod­no­tia dô­ka­zy zís­ka­né zá­kon­ným spô­so­bom pod­ľa svoj­ho vnú­tor­né­ho pres­ved­če­nia za­lo­že­né­ho na sta­ros­tli­vom uvá­že­ní všet­kých okol­nos­tí prí­pa­du jed­not­li­vo i v ich súhr­ne ne­zá­vis­le od to­ho, či ich ob­sta­ral súd, or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní ale­bo niek­to­rá zo strán. Vnú­tor­né pres­ved­če­nie ako sú­časť zá­sa­dy voľ­né­ho hod­no­te­nia dô­ka­zov sa via­že na zhod­no­te­nie jed­not­li­vých dô­ka­zov a z nich vy­plý­va­jú­cich sku­toč­nos­tí a nez­na­me­ná te­da ľu­bo­vô­ľu (napr. Uz­ne­se­nie Naj­vyš­šie­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky zo dňa 23.08.2007, sp.zn. 8Tdo/853/2007). Zá­klad­nou li­mi­tá­ciou voľ­né­ho hod­no­te­nia dô­ka­zov je zá­sa­da pre­zum­pcie ne­vi­ny a z nej vy­plý­va­jú­ce pra­vid­lo in du­bio pro reo.

Mnou uve­de­né sku­toč­nos­ti (ok­rem mno­hých ďal­ších) sú dô­ka­zom to­ho, že tres­tné ko­na­nie v pod­mien­kach Slo­ven­skej re­pub­li­ky je poz­na­če­né akou­si re­zig­ná­ciou na za­cho­vá­va­nie zá­klad­ných ľud­ských práv, zá­sad tres­tné­ho ko­na­nia, ako i sa­mot­ných kri­té­rií práv­ne­ho štá­tu. Uve­de­ný stav pri­po­mí­na bez­prá­vie, kto­ré práv­ni teo­re­ti­ci v mi­nu­los­ti de­fi­no­va­li ako stav, kto­rý vzni­ká a pretr­vá­va s ďa­le­ko­sia­hly­mi de­mo­ra­li­zač­ný­mi účin­ka­mi na spo­loč­nosť a jed­not­liv­cov a to jed­nak pri hru­bom po­ru­šo­va­ní ús­ta­vy a zá­ko­nov a jed­nak pri roz­po­re práv­ne­ho sys­té­mu štá­tu s ľud­ský­mi prá­va­mi a ich me­dzi­ná­rod­ný­mi štan­dar­da­mi.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Grécki hasiči zasahovali pri požiaroch v Aténach, Olympii i na ostrove Eubója

0 icon

Atény 4. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Thanassis Stavrakis)   Hasiči v Grécku zasahovali v stredu pri viacerých požiaroch, ktoré zničili desiatky domov a v niektorých oblastiach si vyžiadali evakuáciu obyvateľstva, informovala agentúra AFP Šéf civilnej ochrany Nikos Hardalias uviedol, že Grécko čelí približne 40 požiarom po tom, ako krajinu zasiahla vlna horúceho…

Trnava proti Tel Avivu bez Griča a s podporou detí

0 icon

Trnava 4. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj)   Futbalisti Spartaka Trnava sa v 3. predkole Európskej konferenčnej ligy pokúsia zaskočiť protivníka z Izraela. Tréner Michal Gašparík označil Maccabi Tel Aviv za favorita konfrontácie, ktorej prvý diel je na programe vo štvrtok o 20.15 h na Štadióne Antona Malatinského "Teší nás, že…

Nemecko daruje vakcíny od AstraZeneca iniciatíve COVAX

0 icon

Berlín 4. augusta 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Axel Schmidt, Pool)   Nemecká vláda daruje všetky budúce objednávky vakcíny proti koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca globálnej iniciatíve COVAX Minister zdravotníctva Jens Spahn v stredu pre mediálnu skupinu RedaktionsNetzwerk Deutschland povedal, že vakcinačnej iniciatíve, ktorú podporuje Organizácia Spojených národov, dodajú 1,3 milióna dávok danej očkovacej látky…

Ingrid Brocková: Slovensko je odhodlané pokračovať v pomoci Libanonu pri obnove krajiny

0 icon

Bratislava 4. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR dnes (4. augusta 2021) zastupovala Slovensko na Medzinárodnej konferencii na podporu obyvateľov Libanonu. Podujatie sa uskutočnilo z iniciatívy Francúzska a Organizácie Spojených národov symbolicky v deň prvého výročia ničivej explózie v prístave v libanonskom…

Šéf WHO vyzval na odklad očkovania treťou dávkou

0 icon

Ženeva 4. augusta 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP/Keystone-Martial Trezzini)   Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v stredu vyzval na odklad očkovania treťou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Podľa neho je to spôsob, ako sa dá zabezpečiť, že dávky sú dostupné v krajinách, kde je málo ľudí zaočkovaných ešte len prvou dávkou Tedros…

Juraj Kucka má namierené do Watfordu

0 icon

Rím 4. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/PA-Liam McBurney)   Slovenský futbalový reprezentant Juraj Kucka je údajne blízko prestupu do anglického Watfordu. Účastník Premier League sa podľa informácie portálu football-italia.net dohodol s jeho súčasným zamestnávateľom Parmou a nič by nemalo brániť tomu, aby 34-ročný stredopoliar pokračoval v kariére na Britských ostrovoch Kuckov kontrakt…

Kontroverzného výtvarníka Kalmusa mali dobiť do bezvedomia

0 icon

Bratislava 4. augusta 2021 (HSP/Foto: TASR-František Iván) AKTUALIZOVANÉ   Televízia TA3 priniesla informáciu, že slovenského výtvarníka Petra Kalmusa v stredu v Martine napadli útočníci a zbili až do bezvedomia Televízia sa odvoláva na jemu spriaznený časopis .týždeň, ktorý uviedol, že Kalmus absolvoval vyšetrenia v nemocnici ako CT hlavy. Kalmus si…

Do kancelárií Microsoftu v USA budú môcť vstúpiť iba plne zaočkovaní zamestnanci

0 icon

Redmond 4. augusta 2021 (SITA/A/HSP/Foto:SITA/AP-Mark Lennihan)   Zamestnanci spoločnosti Microsoft v USA musia byť od budúceho mesiaca plne zaočkovaní proti koronavírusu, aby mohli vstupovať do jej kancelárií a na ďalšie pracoviská. Doklad o zaočkovaní bude firma požadovať aj od všetkých dodávateľov a hostí, ktorí vstupujú do jej priestorov v USA…

Libanonská polícia v deň výročia výbuchu v prístave zasahovala voči demonštrantom. Macron: Libanonskí lídri dlhujú ľuďom pravdu o výbuchu

0 icon

Bejrút 4. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Bilal Hussein,Christophe Simon/Pool Photo via AP)   Libanonská polícia v stredu zasahovala voči demonštrantom, ktorí žiadali vyvodenie zodpovednosti za minuloročný výbuch v bejrútskom prístave, informovala agentúra AFP Zrážky medzi policajtmi a protestujúcimi vypukli v Bejrúte neďaleko od miesta, kde sa konalo podujatie pri príležitosti prvého…

Úradníčka ministerstva zdravotníctva Vargová: „Buď si tupelo a neočkuješ sa, alebo nie si tupelo a očkuješ sa“. Matovič rázne zareagoval a vyzýva ministra ku konaniu: Nech ide kade ľahšie svinským krokom!

0 icon

Bratislava 4. augusta 2021 (HSP/Foto:TASR-Róbert Fritz)   Niekomu sa úspešne darí rozoštvávať slovenskú spoločnosť Vakcinačná propaganda stroskotala Slováci sú relatívne zmierlivý národ. No čo je veľa, to je veľa. Pohár trpezlivosti už pretiekol. Všetko sa to začalo príchodom rýchlokvasených vakcín proti Covidu, ktoré sú v experimentálnej fáze. Vládny režim zaplatil…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Tony Belohorec

Je severokórejský vodca Kim Čong-un naozaj mŕtvy?

0icon

Svet o Severnej Kórei a jej vodcoch moc nevie. Napr. o Kim Čong-unovi sa nevie presne ani to, kedy sa narodil. To isté platí samozrejme o celej jeho rodine a súrodencoch. Celá ich identita, je po celý ich život účelovou menená. Keď deti bývalého severokórejského diktátora Kim Čong-ila napr. študovali…

Peter Štrba

Žiadosť na Ministerstvo zdravotníctva na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám

0icon

Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám chcem Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej len MZ) požiadať o odpovede na nasledujúce otázky: 1) V januári MZ vydalo povolenie terapeurického použitia neregistrovaného lieku Ivermectin pre potreby zdravotníckych zariadení na šesť mesiacov. Keďže máme koniec tohto obdobia,…

Ivan Lehotský st.

Nie sme na „buzerplaci“

0icon

Maďar Miklós Horthy sa honosil titulom admirál, hoci nevelil žiadnej flotile, okrem nejakých dunajských bárok. Ak vychádzame z tejto skúsenosti z minulosti, smelo môžeme povedať, že aj my máme admirálov, dokonca troch: Naďa, Lengvarského a Klusa. Teda aspoň to tak vyzerá, podľa ich správania, ktoré pôsobí, akoby sa priam nadchýnali…

Boris Mesár

Je segregácia spásou pre nás neočkovaných ?

0icon

Ďalší dôležitý detail v téme „pandémie“ je v MSM ponechaný takmer bez povšimnutia. Ide o správy, že očkovaní sa stali zdrojom infekcie pre neočkovaných. Publikácia č. 1 Čoraz viac žien sa po očkovaní proti koronavírusu sťažuje na silné krvácanie. "... Americký profesor vykonal online prieskum ... a spôsobil lavínu: nespočetné…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Dôkaz, že cukor je jed. 14 vecí, ktoré sa dejú s naším telom po obmedzení príjmu cukru

0 icon

Cukor je jed a novodobý zabijak! Nadmerná konzumácia cukru môže závažne ovplyvniť naše zdravie. Vedie k nárastu telesnej hmotnosti, ostrým výkyvom nálady a dokonca aj k závislosti na cukru. Odborníci na výživu považujú túto potravinu za nebezpečnejšiu ako samotný tuk. Pozornosť by sme však mali venovať samotnému množstvu, ktoré konzumujeme.…

TOP 6 najväčších magických trikov a tajomstvo, ktoré sa za nimi skrýva

0 icon

Kvalita kúzelníka spočíva v jeho schopnosti udržať divákov v mrazivom očakávaní počas každého triku. Často sa zdá, že kúzelníci skutočne dokážu robiť veci, ktoré sú v rozpore so všetkými známymi zákonmi vesmíru a atmosféra, ktorú vytvárajú počas svojich vystúpení, pomáha ďalej zmierniť akékoľvek tvoje pochybnosti, že je to len trik. Nuž, v tomto článku si posvietime…

Pearl Harbor: Varovania nepomohli. 4. časť

0 icon

Napriek viditeľnej nie-neutralite Spojených štátov, Nemci nereagovali. Zdalo sa tiež možné, že Japonci budú nasledovať nacistický príklad. Pokračujeme štvrtou časťou článku z mini série Pearl Harbor. Ak to vezmeme racionálne, Japonci mohli len ťažko počítať s tým, že by Spojené štáty vo vojne porazili. Ako ukázali udalosti, určite mohli dobyť britské, francúzske…

Špión zo Scapa Flow: Potopenie lode Royal Oak 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou o skutočnom príbehu potopenia lode Royal Oak. Tento husársky kúsok si dovolila jedna z nemeckých ponoriek na čele s len 30 ročným kapitánom. Mali Nemci v Scapa Flow špióna? Kapitán ponorky - Prien si behom večera ešte všetko starostlivo preštudoval. Neskôr sa nechal počuť: „Pristúpil som k tomu ako k matematickej úlohe.“…

Otestuj sa! Toto je minútový IQ test, má len tri otázky

0 icon

V roku 2005 psychológ Shane Frederick vytvoril najkratší IQ test, ktorý vyhodnotí tvoj intelekt v priebehu minúty. Má len tri otázky, ktoré musíš zodpovedať čo najskôr. Odpovede si môžeš dokonca skontrolovať aj ty sám! Pozývame ťa teda spraviť si IQ test, vďaka ktorému si okamžite skontroluješ svoje kognitívne schopnosti. Zapni mozgové závity, zapíš si svoje…

Armádny Magazín

Veľká Británia po útoku na tanker na Blízky východ presunula elitnú špeciálnu jednotku

0 icon

Veľká Británia, 4.August 2021 (AM) – Veľká Británia po útoku na izraelský ropný tanker Mercer Street, počas ktorého zomreli rumunskí a britskí občania, na Ďaleký východ vyslala členov elitných jednotiek SBS (Special Boat Squadron) a SAS (Special Air Service). Informuje o tom The Mirror.   Podľa z

Rusko vsadilo na dominanciu vo vzdušnom priestore ako podmienku úspešného vedenia bojových akcií

0 icon

Rusko, 4.August 2021 (AM) – V Ruskej federácii aktuálne prebieha vývoj najnovšej leteckej hypersonickej strely dlhého doletu Ch-95. Informoval o tom vedúci vojenskej akadémie Generálneho štábu Ozbrojených síl RF, generálplukovník Vladimir Zarudnickij. Podľa jeho slov v dnešnej dobe je dominancia vo vzdu

Dve tretiny Talibanu chcú mier v Afganistane. Zbytok sú mladí radikáli z utečeneckých táborov

0 icon

Afganistan, 4.August 2021 (AM) – Dve tretiny lídrov hnutia Taliban sú naklonené mierovému osídleniu v Afganistane, uviedol Zamir Kabulov, riaditeľ druhého odboru Ázie na ruskom ministerstve zahraničných vecí.   "Podľa našich odhadov sa zhruba dve tretiny tohto hnutia vrátane najvyššieho vedenia angažujú v politickom riešení a

Modernizovaná riadená raketa Ch-59MKM

0 icon

Rusko, 4. augusta 2021 (AM) – Na

Zahraničné služby potrebovali posvätnú obeť: Šéf ruskej rozviedky odhalil ťaživé detaily prípadu Navaľného

0 icon

Rusko, 4.August 2021 (AM) – Zahraničná spravodajská služba (SVR) má o prípade Alexeja Navalného spoľahlivé informácie, ale celkový obraz je stále nejasný. Oznámil 1. augusta, riaditeľ SVR Sergej Naryškin.

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali