Vyšla apoštolská exhortácia Gaudete et exsultate o svätosti v súčasnom svete

Vatikán 10. apríla 2018 (HSP/TK KBS/RV/Foto:PrintScreen:Vatikan)

 

V deň slávnosti Zvestovania Pána, ktorá bola tento rok preložená na 9. apríl, bola zverejnená nová apoštolská exhortácia pápeža Františka o povolaní k svätosti v súčasnom svete Gaudete et exsultate – Radujte sa a jasajte. Svätý Otec v nej predstavuje svätosť ako jedinečné osobné povolanie od Boha pre každého človeka. Cestu ku svätosti vysvetľuje slovami samotného Ježiša.

Vyšla apoštolská exhortácia Gaudete et exsultate o svätosti v súčasnom svete

Jadrom dokumentu, ktorý je svojím rozsahom polovičný oproti prvej Františkovej exhortácii Evangelii gaudium, sú Ježišove blahoslavenstvá a jeho kritériá, podľa ktorých budeme súdení. Svätý Otec rad radom predstavuje charakteristiky svätosti u kresťana súčasnosti, medzi ktorými nechýbajú napr. odvaha, radosť, zmysel pre humor, trpezlivosť, stála modlitba a spojenie so spoločenstvom. O svätosti hovorí v zmysle „logiky daru a logiky kríža“ ako o duchovnom zápase, ktorý si vyžaduje bdelosť a rozlišovanie za pomoci Ducha Svätého.

Pápež sa bohato odvoláva na II. vatikánsky koncil a upozorňuje aj na niektoré pomýlené tendencie súčasnej doby, ktoré namiesto pravej svätosti vytvárajú ideológiu a v skutočnosti odďaľujú od Boha. Konkrétne pomenúva pelagianizmus a gnosticizmus v ich súčasných prejavoch.

Exhortácia Gaudete et exsultate – Radujte sa a jasajte – nesie podpis pápeža Františka z 19. marca 2018, na sviatok sv. Jozefa, v šiestom roku jeho pontifikátu. Text v ôsmich hlavných jazykoch dnes predstavili v Tlačovom stredisku Svätej stolice. Za prítomnosti vatikánskeho hovorcu Grega Burkeho ho priblížili novinárom generálny vikár Svätého Otca pre Rímsku diecézu Mons. Angelo De Donatis, novinár Gianni Valente a predstaviteľka talianskej Katolíckej akcie Paola Bignardiová.

Mons. De Donatis pri prezentácii skonštatoval: „Slovo svätosť je dnes považované za trochu staromódne, a to práve tým súčasným svetom, ku ktorému sa exhortácia chce prihovoriť. Kto by dnes týmto slovom vyjadril to, po čom túži jeho srdce – pre seba, pre vlastný každodenný život?

Táto situácia je podľa rímskeho vikára výzvou, na ktorú reaguje nový pápežský dokument: „Je ňou ukázať trvalú aktuálnosť kresťanskej svätosti predstavením jej obsahu, ako ho podáva Sväté písmo. A to tak, aby ju bolo možné ponúknuť všetkým ako niečo, čo sa oplatí dať si za cieľ svojej životnej cesty. Ako povolanie, s ktorým sa Boh obracia na každého.“

Prinášame vybrané časti z nového dokumentu v zatiaľ neoficiálnom preklade:

Myšlienky z apoštolskej exhortácie o povolaní k svätosti v súčasnom svete

„«Radujte sa a jasajte» (Mt 5,12), hovorí Ježiš tým, ktorí sú kvôli nemu prenasledovaní a ponižovaní. Pán žiada všetko, a ponúka pravý život a šťastie, pre ktoré sme boli stvorení. Chce, aby sme boli svätí, a neočakáva, že sa uspokojíme s priemernou a zriedenou existenciou. Vskutku, už od prvých strán Biblie je v rozličných podobách prítomné povolanie k svätosti. Takto ho Pán predložil Abrahámovi: «Kráčaj v mojej prítomnosti a buď dokonalý» (Gn 17,1).“ (GE 1)

„Neočakávajte, že bude nasledovať traktát o svätosti, s mnohými definíciami a deleniami, ktoré by mohli obohatiť túto dôležitú tému, alebo s analýzami, ktoré by sa dali urobiť ohľadom prostriedkov posväcovania. Mojím skromným cieľom je dať opätovne zarezonovať povolaniu k svätosti, v snahe vložiť ho do aktuálneho kontextu, s jeho rizikami, výzvami a príležitosťami. Pretože každého z nás si Pán vyvolil, «aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske» (Ef 1,4).“ (GE 2)

Z prvej kapitoly: Povolanie k svätosti

„V liste Hebrejom sa spomínajú rozličné svedectvá, ktoré nás oduševňujú: «Vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou» (Hebr 12,1). Hovorí sa tam o Abrahámovi, Sáre, Mojžišovi, Gedeonovi, a viacerých ďalších (por. Hebr 11) a predovšetkým tam zaznieva pozvanie, aby sme si uvedomili, že sme «obklopení oblakom svedkov» (Hebr 12,1), ktorí nás povzbudzujú, aby sme sa nezastavili na ceste a pobádajú nás, aby sme kráčali až do cieľa. A medzi nimi môže byť naša vlastná mama, stará mama a ďalšie blízke osoby (por. 2 Tim 1,5). Možno ich život nebol vždy dokonalý, predsa však, aj uprostred nedokonalostí a pádov, nasledovali Pána a mali v ňom záľubu.“ (GE 3)

„Nemyslime len na tých, ktorí sú už blahoslavení alebo svätorečení. Duch Svätý svätosť rozlieva všade, na svätý ľud verný Bohu, pretože «Bohu sa zapáčilo posväcovať a spasiť ľudí nie každého osve, bez akéhokoľvek vzájomného spojenia, ale vytvoriť z nich ľud, ktorý by ho pravdivo poznal a sväto mu slúžil». Pán v dejinách spásy zachránil jeden ľud. Plná identita nejestvuje bez prináležitosti k ľudu. Preto sa nik nespasí sám, ako izolovaný jednotlivec, ale Boh nás povoláva s tým, že berie do úvahy zložitú spleť medziosobných vzťahov, ktoré sa vytvárajú v ľudskom spoločenstve: Boh chcel vstúpiť do ľudovej dynamiky, do dynamiky ľudu.“ (GE 6)

„Páči sa mi vidieť svätosť v ľude trpezlivého Boha: v tých ženách, ktoré s veľkou láskou vychovávajú svoje deti, v tých mužoch, ktorí pracujú, aby domov priniesli chlieb, v chorých, v staručkých rehoľniciach, ktoré sa stále usmievajú. V tejto stálosti kráčania vpred, nasledovania deň za dňom vidím svätosť zápasiacej Cirkvi. Je to mnoho ráz svätosť «z vedľajších dverí», tých, ktorí žijú medzi nami a sú odrazom Božej prítomnosti, alebo – aby som použil iný výraz – «strednej triedy svätosti».“ (GE 7)

„… to, čo sa chce pripomenúť touto exhortáciou, je predovšetkým povolanie k svätosti, ktoré Pán predkladá každému jednému z nás, to povolanie, ktoré sa obracia aj na teba: «Buďte svätí, lebo ja som Svätý» (Lv 11,44; 1 Pt 1,16). Druhý vatikánsky koncil to dôrazne vyzdvihol: «Všetci veriaci v Krista akéhokoľvek povolania a stavu, vystrojení toľkými a takými spasiteľnými prostriedkami, sú Pánom povolaní, každý svojou cestou, na takú dokonalú svätosť, ako je dokonalý sám Otec».“ (GE 10)

„Dôležité je, aby každý veriaci objavil svoju vlastnú cestu a dostal zo seba to najlepšie, čo doňho Boh vložil (por. 1 Kor 12,7) a nepreobliekal sa v snahe napodobňovať niečo, čo nebolo zamýšľané preňho. Všetci sme povolaní byť svedkami, ale «existujú mnohé existenciálne formy svedectva». Vskutku, keď veľký mystik svätý Ján z Kríža písal svoj Duchovný spev, uprednostňoval vyhýbať sa fixným pravidlám pre všetkých a vysvetľoval, že jeho verše boli napísané tak, aby ich každý použil «podľa vlastného spôsobu». Pretože Boží život sa nám komunikuje «jedným takým a druhým onakým spôsobom».“ (GE 11)

„Medzi rozličnými formami chcem zdôrazniť, že «ženský genius» sa tiež prejavuje v ženských štýloch svätosti, nenahraditeľných pre odzrkadlenie Božej svätosti v tomto svete. Práve v tých časoch, keď boli ženy najviac vytláčané na okraj, Duch Svätý vzbudil svätice, ktorých čaro vyvolalo nové duchovné dynamizmy a dôležité reformy v Cirkvi. Mohli by sme spomenúť svätú Hildegardu z Bingenu, svätú Brigitu, svätú Katarínu Sienskú, svätý Teréziu Avilskú alebo svätú Teréziu z Lisieux. Ja však chcem pripomenúť mnohé neznáme a zabudnuté ženy, ktoré – každý svojím spôsobom – podržali a premenili rodiny a spoločenstvá silou svojho svedectva.“ (GE 12)

Z druhej kapitoly: Dvaja subtílni nepriatelia svätosti

„V tomto rámci chcem upriamiť pozornosť na dva falzifikáty svätosti, ktoré by nás mohli zviesť zo správnej cesty: gnosticizmus a pelagianizmus. Sú to dve herézy, ktoré sa objavili v prvých kresťanských storočiach, sú však stále alarmujúco aktuálne. Aj dnes srdcia mnohých kresťanov, možno bez toho, aby si to uvedomovali, nechávajú sa zviesť týmito klamlivými návrhmi. V nich sa prejavuje antropocentrický imanentizmus, prestrojený za katolícku pravdu. Pozrime sa na tieto dve formy doktrinálnej alebo disciplinárnej sebaistoty, vedúce «k narcistickému a autoritárskemu elitarizmu, v ktorom sa namiesto evanjelizovania analyzujú a klasifikujú tí druhí a namiesto uľahčenia prístupu k milosti sa míňa energia na kontrolovanie. V oboch týchto prípadoch nestojí v strede záujmu ani Ježiš Kristus, ani ľudia».“ (GE 35)

Z tretej kapitoly: Vo svetle Majstra

„Môžu existovať mnohé teórie o tom, čo je to svätosť, početné vysvetlenia a rozlišovania. Táto reflexia by mohla byť užitočná, ale nič tu neprinesie viac svetla, než vrátiť sa k Ježišovým slovám a prevziať jeho spôsob komunikácie pravdy. Ježiš vysvetlil úplne jednoducho, čo to znamená byť svätí, a urobil to, keď nám zanechal blahoslavenstvá (por. Mt 5,2-12; Lk 6,20-23). Sú ako preukaz totožnosti kresťana. Teda, ak si niekto z nás kladie otázku «čo treba robiť, aby sa človek stal dobrým kresťanom?», odpoveď je jednoduchá: treba robiť, každý svojím spôsobom to, čo hovorí Ježiš v reči o blahoslavenstvách. V nich sa črtá tvár Majstra, ktorej sme povolaní dať zažiariť v každodennosti nášho života.“ (GE 63)

„Slovo «šťastný» alebo «blahoslavený», sa stáva synonymom slova «svätý», pretože vyjadruje, že osoba, ktorá je verná Bohu a žije jeho Slovom, dosahuje – v darovaní seba samého – pravú blaženosť.“ (GE 64)

Proti prúdu

„Byť chudobnými v srdci, to je svätosť.“ (GE 70)
„Reagovať s pokornou tichosťou, to je svätosť.“ (GE 74)
„Vedieť plakať s druhými, to je svätosť.“ (GE 76)
„Hľadať spravodlivosť s hladom a smädom, to je svätosť.“ (GE 79)
„Hľadieť a konať s milosrdenstvom, to je svätosť.“ (GE 82)
„Udržať si srdce čisté od všetkého, čo poškvrňuje lásku, to je svätosť.“ (GE 86)
„Rozsievať okolo seba pokoj, to je svätosť.“ (GE 89)
„Prijať každý deň cestu evanjelia, aj keď nám spôsobuje problémy, to je svätosť.“ (GE 94)

„V 25. kapitole evanjelia podľa Matúša (v. 31-46) sa Ježiš vracia k jednému z týchto blahoslavenstiev, ktoré za šťastných vyhlasuje milosrdných. Ak hľadáme tú svätosť, ktorá je cenená v Božích očiach, práve v tomto texte nachádzame pravidlo správania, podľa ktorého budeme súdení: «Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne» (Mt 25,35-36).“ (GE 95)

„Keď narazím na človeka, ktorý spí vonku napospas chladnej noci, môžem to vnímať ako neočakávanú hromadu, ktorá ma vyrušuje, záhaľčivého lenivca, prekážku na ceste, nepríjemný osteň pre moje svedomie, problém, ktorý musia vyriešiť politici, a možno aj ako neporiadok, ktorý znečisťuje verejný priestor. Alebo môžem reagovať na základe viery a milosrdnej lásky a spoznať v ňom ľudskú bytosť s rovnakou dôstojnosťou, akú mám ja, stvorenie nekonečne milované Otcom, Boží obraz, brata vykúpeného Ježišom Kristom. Toto je byť kresťanom! Alebo sa azda dá svätosť chápať bez tohto živého priznania dôstojnosti každej ľudskej bytosti?“ (GE 98)

Ideológie, ktoré okypťujú srdce Evanjelia

„Bohužiaľ, ideológie nás niekedy vedú k dvom škodlivým pochybeniam. Na jednej strane je to pochybenie kresťanov, ktorí oddeľujú tieto požiadavky evanjelia od svojho osobného vzťahu s Pánom, od vnútornej jednoty s ním, od milosti. Tak sa z kresťanstva stáva len mimovládna organizácia, a pripravuje sa o tú žiarivú mystiku, ktorú žili a prejavovali svätý František z Assisi, svätý Vincent de Paul, svätá Terézia z Kalkaty a mnohí ďalší. Týmto veľkým svätcom ani modlitba, ani láska k Bohu, ani čítanie evanjelia neumenšovali zápal alebo efektívnosť ich nasadenia pre blížnych; práve naopak.“ (GE 100)

„Taktiež škodlivé a ideologické je pochybenie tých, ktorí sa k sociálnej angažovanosti druhých stavajú podozrievavo, a považujú ju za čosi povrchné, svetské, sekularizované, imanentné, komunistické alebo populistické. Alebo ju relativizujú, akoby iné veci boli dôležitejšie, alebo zaujímala len určitú etiku alebo dôvod, ktorý títo ľudia obhajujú. Obrana nevinného, napríklad toho, ktorý sa ešte nenarodil, musí byť jasná, pevná a oduševnená, pretože je tu v hre dôstojnosť ľudského života, vždy posvätného, a vyžaduje si to láska ku každej osobe, bez ohľadu na stupeň jej vývoja. Avšak rovnako posvätný je život chudobných, ktorí sa už narodili, a ktorí zápasia s biedou, odvrhnutím, vylúčením, obchodovaním s ľuďmi, skrytou eutanáziou chorých a starých pozbavených starostlivosti, s novými formami otroctva, a s každou formou skartovania.“ (GE 101)

Zo štvrtej kapitoly: Niektoré charakteristiky svätosti v súčasnom svete

Znášanlivosť, trpezlivosť, tichosť

Radosť a zmysel pre humor

„Zvyčajne je kresťanská radosť sprevádzaná zmyslom pre humor, tak zjavným, napríklad, u svätého Tomáša Morusa, svätého Vincenta de Paul alebo svätého Filipa Neriho. Zlá nálada nie je znakom svätosti: «Odstráň mrzutosť zo svojho srdca!» (Kaz 11,10). Toľko toho dostávame od Pána, «ktorý nám hojne dáva všetko na užívanie» (1 Tim 6,17), že neraz sa smútok viaže na nevďačnosť, na takú uzavretosť do seba samých, že sa stávame neschopnými spoznať Božie dary.“ (GE 126)

„Nehovorím o konzumnej alebo individualistickej radosti, tak prítomnej v niektorých súčasných kultúrnych skúsenostiach. Pretože konzumizmus len zaťažuje srdce; môže ponúknuť príležitostné a prechodné potešenia, ale nie radosť. Mám na mysli skôr tú radosť, ktorá sa žije v spoločenstve, ktorá sa zdieľa a šíri, pretože «blaženejšie je dávať ako prijímať» (Sk 20,35) a «veselého darcu Boh miluje» (2 Kor 9,7). Bratská láska znásobuje našu schopnosť radosti, lebo nás robí schopnými tešiť sa z dobra druhých: «Radujte sa s radujúcimi» (Rim 12,15). «Preto sa radujeme, keď sme slabí a vy ste silní» (2 Kor 13,9). Na druhej strane, ak sa «budeme koncentrovať len na naše potreby, odsúdime sa na život v obmedzenej radosti».“ (GE 128)

Odvaha a horlivosť

V spoločenstve

V neustálej modlitbe

Z piatej kapitoly: Boj, bdelosť a rozlišovanie

„Kresťanský život je neustály boj. Potrebné sú sila a odvaha na odolanie pokušeniam diabla a na ohlasovanie evanjelia. Tento zápas je veľmi pekný, pretože nám umožňuje oslavovať zakaždým, keď Pán v našom živote zvíťazí.“ (GE 158)

„Ako rozpoznať, či niečo pochádza od Ducha Svätého, alebo je pôvod tej veci v duchu sveta, či duchu diablovom? Jediný spôsob je rozlišovanie, a to predpokladá nielen dobrú schopnosť uvažovania a zdravého rozumu,  ale je to aj dar, o ktorý treba prosiť. Ak oň s dôverou prosíme Ducha Svätého, a zároveň sa snažíme rozvíjať ho modlitbou, uvažovaním, čítaním a dobrou radou, určite budeme môcť v tejto duchovnej schopnosti rásť.“ (GE 166)

„Želám si, aby Mária korunovala tieto uvažovania, pretože ona žila Ježišove blahoslavenstvá tak ako nik iný. Ona je tá, ktorá sa chvela radosťou v prítomnosti Boha, ktorá uchovávala všetko vo svojom srdci a nechala sa preniknúť mečom. Je svätou medzi svätými, najpožehnanejšou, tou, ktorá nás učí ceste svätosti a sprevádza nás na nej.“ (GE 176)

Preložili: Slovenská redakcia VR / Martin Kramara

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Slováci v Markkleebergu v nedeľu bez pódia, najbližšie k nemu mal Slafkovský

0 icon

Bratislava 20. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Bez pódiového umiestnenia v nedeľňajších súťažiach ukončili slovenskí reprezentanti svoje účinkovanie na pretekoch Svetového pohára vo vodnom slalome v nemeckom Markkleebergu. Všetci traja slovenskí kanoisti - Marko Mirgorodský, Alexander Slafkovský aj Matej Beňuš - postúpili do desaťčlenného finále, v ňom však ich výkony…

V Arménsku počas volieb došlo k prípadom streľby a narušenia hlasovania

0 icon

Jerevan 20. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Davit Hakobyan, PAN Photo via AP)   Počas nedeľňajších predčasných parlamentných volieb v Arménsku došlo k dvom prípadom streľby. Podľa arménskej polície sa vyskytlo tiež 64 prípadov narušenia priebehu volebného procesu, informovala ruská tlačová agentúra Interfax Líder jednej z kandidujúcich politických strán Arman Babadžanjan na sociálnej…

V Nemecku strana Ľavica schválila program na septembrové parlamentné voľby

0 icon

Berlín 20. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Michael Sohn)   Nemecká opozičná strana Ľavica (Die Linke) sa v nedeľu na svojom zjazde, ktorý sa konal prostredníctvom videokonferencie, dohodla na volebnom programe, píše agentúra DPA. Ten zahŕňa vyššie dane pre bohatých, kratší pracovný týždeň a dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2035 Volebný program strany…

Afganský prezident navštívi v piatok Washington

0 icon

Washington 20. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Rahmat Gul)   V čase prebiehajúceho odsunu zahraničných vojakov z Afganistanu prijme americký prezident Joe Biden budúci piatok v Bielom dome afganského prezidenta Ašrafa Ghaního. Spoločne s ním Biden vo Washingtone privíta hlavného vyjednávača afganskej vlády na rozhovoroch s Talibanom Abdulláha Abdulláha, oznámila v nedeľu hovorkyňa…

Svetové mocnosti chcú obnoviť rozhovory o iránskom jadrovom programe

0 icon

Viedeň 20. júna 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/TASR/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Ronald Zak,Yonatan Sindel/Pool via AP)   Zástupcovia svetových mocností by mali v nedeľu stretnúť na ďalšom kole rozhovorov o iránskom nukleárnom programe. Informovala o tom agentúra AP Hlavný ruský vyjednávať Michail Uljanov v sobotu uviedol, že dohoda o reštarte dialógu je na dosah, hoci ešte…

Niekoľko tisíc ľudí v Prahe demonštrovalo proti vláde a premiérovi Babišovi

0 icon

Praha 20 jún 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Niekoľko tisíc ľudí sa v nedeľu zhromaždilo na pražskom Václavskom námestí, aby vyjadrili nespokojnosť s českou vládou a premiérom Andrejom Babišom. Demonštráciu organizoval spolok Milion chvilek pro demokracii, informoval spravodajský server iDnes.cz Na Václavskom námestí sa podľa odhadov polície zišlo približne 5000 ľudí,…

Nechať dieťa v aute v horúčavách môže mať trestnoprávnu dohru

0 icon

Bratislava 20. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Nechať dieťa v aute bez dozoru a v horúčavách môže mať trestnoprávnu dohru. V súvislosti s aktuálnym horúcim počasím na to upozorňuje bratislavská polícia na sociálnej sieti. Dodala, že v podobných prípadoch hrozí aj väzenie "V takýchto prípadoch môže ísť o trestný čin opustenia…

Regulácia teploty v interiéri je dôležitá v prítomnosti detí či seniorov

0 icon

Bratislava 20. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča udržiavať v interiéri teplotu pod 32 stupňov Celzia počas dňa, v noci by izbová teplota nemala prekročiť 24 stupňov Celzia. Regulácia teploty je obzvlášť dôležitá v prítomnosti detí, seniorov nad 65 rokov a chronicky chorých. Pripomenula to Daša Račková,…

Pre deštrukciu právneho štátu na Slovensku žiada Fico stretnutie so šéfkou Európskej komisie

0 icon

Bratislava 20. júna 2021 (HSP/Foto:Facebook)   Predseda opozičnej strany Smer-SD Robert Fico v nedeľu na sociálnej sieti uviedol, že sa chce stretnúť s predsedníčkou eurokomisie Ursulou Von der Leyenovou, aby jej tlmočil súčasnú situáciu v justícii a bezpečnostných zložkách v Slovenskej republike. Robert Fico vyhlásil, že Slovensko je dnes príkladom…

Mníchovský starosta chce počas zápasu Nemecka s Maďarskom osvetliť futbalový štadión dúhovými farbami

0 icon

Mníchov 20. júna 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/DPA-Peter Kneffel)   Primátor Mníchova Dieter Reiter písomne vyzve Úniu európskych futbalových zväzov (UEFA), aby počas stredajšieho zápasu národného tímu s Maďarskom povolila osvetliť miestny futbalový štadión vo farbách dúhy. Ako informoval v nedeľu, gesto bude dôležitým signálom tolerancie a rovnosti Na osvetlenie štadióna dúhovými farbami…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Lehotský st.

Niečo tu nesedí

0icon

Z oficiálnych celoeurópskych štatistík sa možno dozvedieť, že ku dňu 8. 6. 2021 došlo v Európskej únii po očkovaní proti Covidu-19 k 13 867 úmrtiam a ťažkým poškodeniam zdravia. Menované sú tam všetky štyri západné druhy očkovania. Z celkového počtu 448 miliónov obyvateľov EÚ je to 0,0031 %. Štatistika Slovenskej…

Pavol Lazar

Slovenské dôchodky v ohrození?

0icon

Dôchodky na Slovensku v ohrození! Kotlebovci od roku 2016 neustále upozorňujú na potrebný vyrovnaný štátny rozpočet a zásadnú obozretnosť pri akomkoľvek zadlžovaní. 👉 Varujú pravidelne pred tým, čo všetko spôsobí veľké zadĺženie Slovenska. 👉 Ich nespočetné upozornenia, že sociálny systém musí byť založený aj na princípe zásluhovosti, aby mohol motivovať tých,…

Ivan Štubňa

„Arbeit macht frei“ alebo „Vakcína je sloboda“

0icon

„Arbeit macht frei“ – smutne známy nápis z koncentračných táborov nacistov, známy v preklade ako prácou k slobode, práca oslobodzuje alebo práca Vás urobí slobodným. Týkalo sa to koncentrákov a cynizmus nacistov sa prejavil v tom, že keď ste neboli schopní pracovať, skončili ste v plynovej komore ako odpad. Čiže ste boli „oslobodení“ - smrťou... Dnes…

Štefan Harabin

Výzva občanov Slovenskej republiky parlamentu na okamžite odvolanie náčelníka podvodných pyramídových hier, Jána Mazáka, z členstva v Súdnej rade.

0icon

Ťažký kriminálnik Mazák sa pre Sorošovské ultraliberálne, fašistické média vyslovil, že je nehorázne u sudcu Mgr. Dalibora Miľana, ak si v súvislosti s rozhodovacím procesom viažucim aj k protipandemickým opatreniam Mikasa a vlády dovolil vykladať Ústavu. Treba mu preto okamžite zastaviť výkonu funkcie sudcu. Mazák bez najmenších pochybnosti na politickú…

Boris Mesár

Chazarská mafia už takmer zničila Ukrajinu .

0icon

Pád až na samé dno ! Ucro-stad vydal štatistiku za rok 2020 , z ktorej stávajú vlasy dupkom ! Keď som to videl prvý krát , nemohol som veriť ,že sa odvážili toto zverejniť. Demografia, priemysel, medicína, poľnohospodárstvo ... Tu sú len tie najpôsobivejšie body: V porovnaní s rokom 2013.…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

TOP10: Najdrsnejšie filmové matky, z ktorých ide strach a rešpekt

0 icon

Možno by si aj ty viac poslúchal ako malý, keby tvoja mama ovládala perfektnú hru s katanou alebo dokázala odstreliť muža na niekoľko kilometrov. Vyslúžila by si tak konečne tvoj rešpekt? Nuž, nie všetci majú v reálnom živote akčnú ženu, ale všetky matky si zaslúžia náš obdiv a uznanie nielen…

Paleontológovia zistili, že najnebezpečnejšie miesto v dejinách Zeme bola Sahara

0 icon

Podľa nového dokumentu bola dlho známym, no málo študovaným ložiskom kriedového kameňa. Reč je o púšti Sahara, ktorá je viac ako len pohrebisko pre dinosaurov. Oblasť Kem Kem (Sahara) vo východnom Maroku by tiež mohla byť hlavným kandidátom na najnebezpečnejšie miesto a čas, kde prehistorické tvory Zeme trávili svoje obľúbené…

Ako prichádzajú hurikány k svojim menám a opakujú sa?

0 icon

Hurikány sa vyskytujú každý rok a niekedy môžu byť aktívne 2 alebo 3 súčasne. Používanie mien týchto búrok značne uľahčuje všetkým ľuďom komunikovať o konkrétnych hurikánoch. Meteorológovia, výskumní pracovníci, núdzový štáb, kapitáni lodí aj občania musia jasne vedieť, čo sa k nim blíži. Z tohto dôvodu Svetová meteorologická organizácia vypracúva…

Záhada nacistických pokladov: Ukrývanie nacistického pokladu. 4. časť

0 icon

Po tom, čo esesáci zistili, že sú spojenecké vojská už priam za rohom, rozhodli sa lup zakopať pod stromy. Ďalší esesáci si postupne delili iné poklady, až sa do toho zamiešal neslávne známy podplukovník Otto Skorzeny. Korisť vzal na horský svah a zakopal. Z jeho pokladu sa nikdy nič nenašlo. Po vojne…

Francúzsky umelec premieňa ulice svojimi 3D grafikami

0 icon

Bez ohľadu na to, ako si zaneprázdnený alebo do akej miery sa ponáhľaš, nie je možné si nevšimnúť prácu pouličného umelca Grafodeca . Francúzsky umelec vytvára 3D pouličné obrazy, ktoré sú také skutočné, že sa budeš musieť zastaviť a lepšie sa pozrieť, aby si sa uistil, že ten dinosaurus ťa nesleduje. Jeho graffiti sú také…

Vo svete IT

Jeden z najlepších robotických vysávačov Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro+ je aktuálne dostupný v neodolateľnej zľave

0 icon

Kúpa špičkového robotického vysávaču s funkciou mopovania nebola nikdy atraktívnejšia. Robotický vysávač Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro+ patrí medzi technologicky najvyspelejšie kúsky na trhu, čo sa odzrkadľuje aj na jeho bežnej cene, ktorá v našich končinách atakuje hranicu 400 eur. Vďaka prichádzajúcemu letnému výpredaju na populárnom e-shope Aliexpress.com…

Pozrite sa, ako vedci zničili satelit v plazmovom tuneli, aby sa uistili, že zhorí v atmosfére

0 icon

Na obežnej dráhe Zeme sa nachádza viac ako 12-tisíc satelitov. Niektoré monitorujú počasie, iné zas poskytujú internet. Otázka ale znie, čo sa deje so satelitmi, keď už prestanú slúžiť svojmu účelu? Ostanú na obežnej dráhe, ako vesmírny odpad, alebo zostúpia na Zem a zhoria v atmosfére? Odpoveď na túto otázku prináša portál…

Takto vyzerá prvý závodný lietajúci automobil. Sadli by ste si do neho?

0 icon

Závody automobilov sú pre mnohých z nás divadlom, na ktoré sa radi pozeráme. Spoločnosť Alauda Racing a startup eVTOL chcú tento druh športu povzniesť na novú úroveň. Konkrétne nad naše hlavy. Spoločnosť ešte vo februári tohto roka odhalila elegantný lietajúci automobil, ktorý sa podobá na dron. Samozrejme, lietajúci automobil bol…

Android 11 konečne prichádza do tohto nesmierne populárneho Redmi smartfónu! Registrujete ho i vy?

0 icon

Operačný systém Android 11 registrujú vo svojich smartfónoch mnohí používatelia smartfónov Xiaomi. Populárna séria dostupných smartfónov z minulého roka zrejme schytala v tejto aktualizácii „čierneho Petra“, keďže postupne prichádza do modelov so značným oneskorením. Modely zo série Redmi Note 9 mali získať novú verziu systému už koncom mesiaca apríl, základná…

Záleží vám na súkromí? Tieto Android aplikácie neprehliadajte, mali by ste ich používať!

0 icon

Súkromie je čoraz frekventovanejšou témou a týka sa to najmä mobilných aplikácií. Tie sú totiž v mnohých prípadoch nástrojmi, ktoré sú schopné o nás zberať kvanta dát. Ide o častú praktiku rôznych aplikácií, ktoré tieto dáta najčastejšie zdieľajú s tretími stranami za účelom lepšieho cielenia reklamy. Len pre zaujímavosť, Android zariadenia v priemere každých…

Armádny Magazín

Irak ohlásil nákup ruských raketových systémov S-400. USA začali sťahovať svoje systémy Patriot

0 icon

Irak, 20. júna 2021 (AM) – Po zámeroch Iraku kúpiť skupinu ruských raketových systémov S-400 začali USA sťahovať svoje systémy Patriot.   V Iraku nedávno umiestnené americké protilietadlové raketové systémy Patriot budú z územia tejto blízkovýchodnej krajiny stiahnuté . V budúcom

Viete, že pred 80 rokmi šesť dní existovala „banderovská“ Ukrajina, a viete čo robili československí ženisti v lete 1968 na Šumave? a ďalšie zaujímavo

0 icon

Slovensko, 20. júna 2021 (AM) – Takže, viete, že...? ...pred 80 rokmi 30. 6. 1941 bola vo Ľvove vyhlásená „Ukrajinska deržava“ (Akt o vyhlásení nezávislej Ukrajiny) na čele so Step

CIA má problém. Pakistan vyhlásil že v žiadnom prípade neposkytne svoje vojenské základne

0 icon

USA, 20.jún 2021 (AM) – Denník „The New York Times“ už skôr informoval, že unáhlené stiahnutie amerických vojakov z Afganistanu vyvolalo pre CIA urgentnú potrebu nájsť novú „základňu“.   Ako informovala agentúra TASS, Pakistan kategoricky vylučuje možnosť umožniť americkej CIA využívať vojenské zákl

Ruské vojnové lode sa opäť zúčastnia testovania amerických hypersonických rakiet na Havaji

0 icon

Havaj, 20. júna 2021 (AM) – Skupina ruských vojnových lodí smeruje na Havajské ostrovy, vydali sa do oblasti údajných testov amerických hypersonických zbraní. Informujú o tom  viaceré telegramové kanály, s tým, že v čase vypustenia hypersonickej rakety, ktoré je naplánované na 21. júna, dorazia ruské bojové lode tichomorskej flotily do testovacej obl

Ukrajina predstavila nový guľomet veľkého kalibru. Video

0 icon

Ukrajina, 20.jún 2021 (AM) – Na vojenskej výstave „ Arms and Security 2021“, ktorá sa konala v Kyjeve , predstavila ukrajinská spoločnosť „XADO-Holding“ nový guľomet veľkého kalibru Snipex Laska K-2.   ]

Svetlo sveta

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali