Biskupstvo po mediálnych vystúpeniach suspendovaných kňazov: „Toto sú dôvody, prečo žijeme v celibáte. Radšej strpíme, že Cirkev neobjektívne kritizujete!“

Banská Bystrica 14. januára 2019 (HSP/TK KBS/Foto:Klaudia Sutorová)

 

V októbri minulého roka banskobystrický biskup suspendoval dvoch kňazov, Mgr. Michala Lajchu a Mgr. Petra Baláža. K tomuto bolestnému kroku dospel po dlhom uvažovaní

Ilustračné foto

 

Snažil sa pohľadom otca, ktorému záleží na kňazoch, aj na veriacich, ku ktorým boli poslaní, vidieť celú bolestnú situáciu. Radšej by bol urobil milšie rozhodnutia, ale služba biskupa si niekedy žiada aj nepopulárne kroky.

Konanie týchto kňazov nie je možné prehliadať, lebo svoje názory šíria ďalej (knihy, mediálne vystúpenia…). Obaja verejne odmietajú ten celibát, ktorý je súčasťou platnej disciplíny kňazov Rímskokatolíckej cirkvi. Preto prišli o právoplatné poslanie (menovanie) a museli byť odvolaní z pastorácie.

Hoci pozornosť a polemika sú práve to, o čo sa obaja usilujú, pokladáme za potrebné informovať o celibáte tak, ako o ňom učí Rímskokatolícka cirkev. Niekoľkostranovú informáciu vám dávame k dispozícii v prílohe, ale nie preto, aby sme niekoho umlčali. Informácia môže poslúžiť tým, ktorí chcú v pokoji spoznať dôvody i cieľ nášho celibátu.

Existujú viaceré spôsoby, ktorými možno viesť diskusiu. Avšak rozhodne odmietame znevažovanie tej cirkevnej disciplíny, ktorú Cirkev zachováva stáročia a potvrdzuje ju neprerušený rad pápežov, aj súčasný Svätý Otec. Nesúhlasíme ani so svojvoľným spôsobom mediálneho vystupovania kňazov, ktorí boli činní v pastoračnej službe. Na takéto mediálne vystupovanie nedostali poslanie. Právoplatné poslanie je podstatnou črtou dejín spásy aj základom Cirkvi – poslanie Božieho Syna, apoštolov, biskupov a ich pomocníkov kňazov. Rozhodovať o pravidlách celibátu nemôže kaplán, ani biskup, ani nejaký teológ. Môže o ňom rozhodnúť iba Svätý Otec, ktorý vystupuje ako viditeľný zástupca Ježiša Krista.

Náš biskupský úrad nechce v médiách reagovať na podnety a otázky, ktoré vyvoláva necirkevné správanie spomínaných kňazov. Nepokladá to za vhodné. Okrem toho by to mohlo týmto kňazom brániť v ceste obrátenia a návratu. Cirkev im necháva otvorené dvere a radšej strpí, že ju neobjektívne kritizujú.
Náš úrad má úprimný súcit s tými ľuďmi, veriacimi aj neveriacimi, ktorých sa necirkevné správanie našich kňazov bolestne dotklo. Prosíme ich o prepáčenie za toto pohoršenie.

Želáme si, aby obaja menovaní kňazi dospeli k rozvážnejším a pravdivejším názorom, a tak sa raz mohli vrátiť do kňazskej služby.

 

Prečo celibát?

Celý, veľmi hodnotný text, vysvetľujúci celibát, si môžete prečítať tu: Informácia Biskupského úradu v Banskej Bystrici o kňazskom celibáte.

Vyberáme pre vás z neho niektoré pasáže:

Celibát (spojený s vysviackou sa oficiálne volá „kňazský“, por. Pavol VI.) je dokonalá sexuálna zdržanlivosť vysväteného služobníka; znamená dobrovoľné a trvalé zrieknutie sa všetkých sexuálnych aktivít. Podstatné vlastnosti celibátu sú: Je nadprirodzený; zrodil sa z hĺbky kresťanskej viery „pre Božie kráľovstvo“. Je cirkevným príkazom;cirkevný príkaz posilňuje ľudskú vôľu pred jej možnou slabosťou. Je dobrovoľný; osoba ho dobrovoľne prijíma. Prijímateľ svätenia musí dať svoju vôľu najavo opakovane – aj písomne aj ústne.

Názor, že náš celibát nie je dobrovoľný, lebo je prikázaný, je nesprávny. Cirkev nepozná „nedobrovoľný“, nanútený celibát. Taký by bol naozaj zlý a neľudský. Ak by niekto nedobrovoľne prijímal vysviacku spojenú s celibátom, jeho vysviacka by bola pochybná a Svätý stolec by takého svätenca hneď oslobodil od všetkých záväzkov vysviacky. Teda to, čo je prikázané – nie je automaticky nedobrovoľné. Aj prikázaná vec môže byť dobrovoľná. Ako je napr. prikázaná účasť na nedeľnej svätej omši. Nedá sa tvrdiť, že tí, čo sú účastní na nedeľnej svätej omši, že sú na nej nedobrovoľne. Príkaz a vôľa sú dve rozdielne skutočnosti, a môžu existovať spolu.

Novozákonný celibát má základ v príklade Ježiša – večného veľkňaza a v jeho náuke o čistote pre nebeské kráľovstvo. Pán Ježiš nebol ani zasnúbený, ani ženatý. Aj keď mimoriadne povýšil prirodzené manželstvo, lebo ho ustanovil za nástroj posväcovania (sviatosť), predsa svojich priateľov učil: „Toto je moje prikázanie: Aby ste sa navzájom milovali, ako som ja miloval vás“ (Jn 15, 12). Ježiš svojim apoštolom, z ktorých si urobil priateľov, zdôraznil element osobnej a jedinečnej blízkosti, keď jasne rozlíšil priateľa od sluhu. Sluha tiež mohol byť lojálny, ale nebol v takom intímnom vzťahu ku svojmu pánovi. Preto nie je proti prirodzenosti, ak podľa vzoru samotného Ježiša, nejaký človek dobrovoľne pestuje lásku bez rozmeru pohlavnosti – pre Božie kráľovstvo (por. enc. Sacerdotalis caelibatus 21).

Apoštoli postupne chápali a žili Ježišove slová (Jn 15, 12; Mt 19, 10-12; Lk 18, 28-30). Kvôli nemu opúšťali všetko. „Peter vravel: Pozri, my sme opustili, čo sme mali, a išli sme za tebou. (Ježiš) im povedal: Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto pre Božie kráľovstvo opustí dom alebo ženu, alebo bratov, alebo rodičov, alebo deti, aby nedostal oveľa viac v tomto čase a v budúcom veku večný život“ (Lk 18, 28-30). Apoštoli po prijatí apoštolského poslania a kňazskej moci opustili svoje rodiny; prinajmenšom žili v stálej sexuálnej zdržanlivosti, a tak realizovali ideál, ktorý im predstavil Ježiš (por. 1 Kor 7, 25n; 1 Kor 12, 31). Na túto apoštolskú tradíciu („my sme opustili všetko“) sa právom odvolávajú teológovia Východu i Západu (Alfons Maria Stickler, +2007; Gustav Bickell, +1906).

Vydávanie takéhoto špeciálneho svedectva (kňazský celibát alebo zrieknutie sa sexuálneho života v manželstve po prijatí vysviacky) nebolo nikdy ľahké. Pápež Gregor Veľký (+604) napísal: „Hoci teraz niet prenasledovania, aj táto pokojná doba má svoje mučeníctvo; i keď nedávame krk pod železné ostrie, predsa duchovným mečom usmrcujeme telesné žiadosti“ (Homilia in Evangelium 3, 4). Preto vtedy, keď upadala viera, zanedbával sa aj celibát (Štefan Janega, +2006). Dokazujú to 4.-5. stor. s množstvom pokrstených; 8.-11. stor. boj o investitúru a simónia; 14.-15. stor. nepotizmus, odkladanie reforiem a protestantizmus; 18. stor. Francúzska revolúcia; 20. stor. bojovný ateizmus a konzumizmus. Ľudská slabosť bola pri kňazskom celibáte vždy problémom, ale vidieť v nej argument proti celibátu má rovnakú logiku, ako vidieť v cudzoložstve argument proti manželstvu (Jiří Skoblík).

Ak Cirkev, v určitej dobe a na niektorom mieste, pre dobro duší tolerovala kňazský konkubinát, ktorý bol hriešny, z toho istého dôvodu – niekde a niekedy – tolerovala aj kňazské manželstvo. Bol to však len dočasný stav, po ktorom sa veci opäť vrátili do normálu.

Celibát je anticipáciou budúceho a úplného „byť s Kristom“ (Benedikt XVI.). Celibát má aj eschatologický charakter; aktuálne zrieknutie sa dobrého „teraz a tu“, pre niečo budúce je eschatologické. Celibát poukazuje na to, že napokon príde parúzia; no zároveň ukazuje aj na to, čo príde v bližšej pozemskej budúcnosti – láska žije z odriekania aj v manželskej forme; kto chce viesť zrelý ľudský život, tak sa zriekaniu nevyhne.

V celých dvetisícročných dejinách je prítomné prenasledovanie Cirkvi (raz väčšie – inokedy menšie), ktorému sú najviac vystavení kňazi. Cirkev sa darom povinného celibátu snaží uchrániť mnohé ženy pred ovdovením a početné deti pred osirotením. Počas Francúzskej revolúcie (najmä v r. 1793), aj Mexickej revolúcie (najmä v r. 1926), sa ateistická moc, snažiaca sa zničiť Cirkev, najprv zamerala na odstránenie celibátu (na donútenie kňazov k sobášu), lebo celibát právom považovala za zdroj vnútornej sily Cirkvi. Preto uväznených kňazov neraz vyhladovali, potom ich opili a najaté prostitútky ich zviedli na sex. Bolo to zákerné a podlé konanie, ale silno svedčiace o nadprirodzenej moci celibátu, ktorú chcel bojovný ateizmus eliminovať.

Ak by celibát nebol praktickou požiadavkou k vysviacke, mohlo by to viesť aj k jeho postupnému vylúčenie. Celibátni kňazi by boli sociálne stigmatizovaní. Buď by ich podozrievali z homosexuálnej orientácie alebo z cirkevného kariérizmu (chce byť biskupom). Preto aj tí, ktorí by chceli žiť v celibáte, radšej by sa (dobrovoľne) oženili, aby nepútali nežiaducu pozornosť.

Uvážlivý človek nekritizuje ťažkú prípravu letcov, alebo lekárov, ktorí sa chytajú na veľmi náročné povolanie, lebo budú mať v rukách zdravie a životy mnohých ľudí. Múdry ich prípravu s úctou rešpektuje, lebo si želá, aby boli čo najlepšie do svojej služby pripravení. Neodborné zasahovanie do ich prípravy by malo katastrofálne dôsledky.

Cirkev si uvedomuje, že celibát je Boží dar. Preto kandidátov vysviacky vyberá spomedzi veriacich mužov, ktorí žijú v celibáte a ktorí celibát chcú (por. KKC 1579; enc. Sacerdotalis caelibatus 24). Dôvodom celibátu je „nerozdeliť srdce“, a tak sa ľahšie pripodobniť Kristovi (v láske k Cirkvi) a poslúžiť jeho Cirkvi. Pravdaže aj v manželstve sa dá žiť s nerozdeleným srdcom; a naopak aj v celibáte možno mať rozdelené srdce. Avšak Cirkev usudzuje, že v celibáte to je ľahšie. Aj v tomto zmysle je celibát darom – chce obdarovať človeka tým, že mu niečo uľahčuje (Jiří Skoblík). Áno, aj duchovné povolanie (diakonské, kňazské) je Boží dar, avšak dar pre Cirkev, a nie pre súkromnú osobu; súkromná osoba nemôže dehonestovať legitímne požiadavky na svätenca. Treba otvorene povedať, že kto nedovoleným spôsobom napáda niektorú legitímnu požiadavku Cirkvi, tým napáda aj Cirkev aj jej božského Zakladateľa.

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Zníženie exekučných zrážok pomôže státisícom ľudí, tvrdí Kollár

0 icon

Bratislava 20. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann, Dano Veselský)   Vládou schválené zníženie exekučných zrážok z príjmov dlžníkov pomôže v situácii, keď narastajú životné náklady státisícom ľudí. Na dnešnej tlačovej konferencii to povedal predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Členovia vlády dnes totiž odobrili návrh ministerstva spravodlivosti, ktorý upravuje rozsah zrážok…

Desať rokov od Kaddáfího smrti túžia mnohí, aby znova žil

0 icon

Tripolis 20. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:Wikimedia,Pixabay)   Desať rokov po smrti niekdajšieho diktátora Muammara Kaddáfího túži mnoho obyvateľov Líbye po návrate stability z éry jeho dlhoročného vládnutia. Obyvateľstvo krajiny sužuje už totiž celé roky pretrvávajúca občianska vojna a chudoba, napísala v stredu agentúra DPA Kaddáfí bol kedysi garantom prosperujúceho hospodárstva a…

Nick Rolovich sa odmietol zaočkovať proti koronavírusu, musel preto skončiť ako tréner na WSU

0 icon

Washington 20. októbra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Young Kwak)   Nick Rolovich už nie je trénerom tímu amerického futbalu na Washington State University v USA. Ani po opakovanom upozornení sa nenechal zaočkovať proti koronavírusu a o svoju prácu prišiel v rekordne krátkom čase v histórii amerického univerzitného športu Trénerom The Cougars sa stal…

Kollár aj dnes vykázal opozičného poslanca Petra Krupu z rokovacej sály

0 icon

Bratislava 20. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Predseda Národnej rady SR (NR SR) Boris Kollár (Sme rodina) aj dnes vykázal opozičného poslanca Petra Krupu (ĽSNS) z rokovacej sály. Dôvodom bolo, že Krupa si aj po opakovaných výzvach odmietol nasadiť na tvár rúško V rovnakej veci bol Krupa z pléna vykázaný…

Sociálna poisťovňa vypláca viac materských dávok ako tehotenských, mamičky na tehotenskú dávku zrejme zabúdajú

0 icon

Bratislava 20. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Novú tehotenskú dávku dostalo zo Sociálnej poisťovne v období od mája do septembra tohto roka priemerne mesačne takmer 19-tisíc budúcich mamičiek. Viac mamičiek pritom poberá materskú dávku ako ich predtým poberalo tehotenskú dávku. V rovnakom období totiž poberalo materskú dávku priemerne 26,5 tisíca poistenkýň…

V Nemecku zadržali 2 bývalých vojakov, ktorí plánovali založiť skupinu žoldnierov

0 icon

Berlín 20. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Nemecká polícia zadržala v stredu dvoch bývalých vojakov pre obvinenia, že sa pokúsili o vytvorenie "teroristickej" polovojenskej skupiny so zámerom bojovať v občianskej vojne v Jemene. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na tamojšiu prokuratúru Obe zadržané osoby podnikli kroky k "vytvoreniu…

Filip k dianiu okolo Zemana: Ani najväčšie hyeny, v dobe keď Havla operovali v Rakúsku, si nedovolili organizovať lov

0 icon

Praha 20. októbra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Facebook)   Vojtěch Filip si nebral servítku pred ústa pri komentovaní situácie okolo zdravia prezidenta Miloša Zemana. Ide vraj o pokus predsedu Senátu získať právomoci, ktoré mu nepatria "Podľa mňa jednoduché, ani najväčšie hyeny, v dobe keď Václava Havla operovali v Rakúsku, si niečo také nedovolili napísať,…

Osobitný výbor navrhol obžalovať Stevea Bannona z pohŕdania Kongresom

0 icon

Washington 20. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-J. Scott Applewhite,SITA/AP-John Raoux)   Americkí zákonodarcovia vyšetrujúci januárový útok na americký Kapitol sa v utorok jednomyseľne zhodli, že politický stratég Steve Bannon by mal čeliť žalobe z trestného činu pohŕdania Kongresom, pretože sa odmietol dostaviť pred osobitný výbor Snemovne reprezentantov. Informovala o tom agentúra AFP…

Gastro prevádzky fungujú v neistote, bez pomoci hrozí podľa AZZZ krach a prepúšťanie

0 icon

Bratislava 20. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR–Pavel Neubauer)   Slovenské gastropodniky si počas uplynulého obdobia neboli schopné podľa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ) vytvoriť dostatočné rezervy. Ich zlú finančnú situáciu negatívne ovplyvňuje aj COVID automat. Neustále meniace sa opatrenia na úrovni okresov musia podnikatelia sledovať, čo ich stavia do ťažkej…

Harmonizovaná inflácia v septembri dosiahla 4 %

0 icon

Bratislava 20. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Rast cien potvrdili aj údaje o harmonizovanej inflácii. V septembri medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien dosiahla podľa Štatistického úradu SR hodnotu 4 %. Ide o nižšiu hodnotu oproti národnej metodike spred pár dní. Tá hovorí o medziročnom raste spotrebiteľských cien na…

Podkasty

Video Podcast

icon

Bratislava Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Výtržnosti z nedeľňajšieho zápasu francúzskej...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

icon

Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavel Jacz

Vidíte rozdiely medzi statusom poslanca Tarabu a reláciou Smotánka v Markíze?

0icon

Slovensko ovládla jedna veľká aféra ohľadom dcéry našej prezidentky, ktorá začala svoju éru modelky, vehementne podporovanú svojou matkou prezidentkou Čaputovou, čo je pochopiteľné. Niektoré média Emmu pohanili, ale i ocenili, a ocenil ju aj poslanec Taraba, keď napísal vo svojom príspevku: „"Po včerajšom dni vieme, že máme na Slovensku novú…

Patrik Spišiak

Prečo ceny tak prudko rastú?

0icon

Inflácia celosvetovo naberá na obrátkach, a to znamená len jediné. Zvyšovanie rozdielu medzi bohatými a chudobnými sa opäť zväčšuje (napríklad kvôli rastu cien akcií a nehnuteľností). Keďže inflácia a ekonomická nerovnosť sú moje najobľúbenejšie témy tak sa musím priznať, že súčasný ekonomický vývoj vo svete je pre mňa ako voda na mlyn. V tomto…

Erik Majercak

Zelená ekonomika, konflikt v USA do rozpadu, 6 prostriedkov komunikácie a moci, depopulácia, téma: liberálno-trhový podfuk

0icon

Propagovaná a mainstreamom podporovaná zelená ekonomika ako ju poznáme je jedným z liberálno-trhových podfukov. Je aj zdrojom a jedným z dôvodov budúceho rozpadu USA. Liberálno-trhový konflikt je prvá z ekonomických tém, kde sa budeme snažiť vysvetliť reálnu ekonomiku a nie tie propagandistické, liberálno-neomarxistické,  ekonomické teórie, ktoré sú tu len a len na ohlúpnutie, okrádanie a riadenie más Ak…

Ivan Štubňa

Madam Čaputová opäť perlila..., ale nie je sama zo Sorosovho stáda...

0icon

Madam Čaputová sa nechala počuť, že by bolo dobre, keby si obvinený alebo lepšie povedané osočovaný guvernér NBS Peter Kažimír zobral príklad z rakúskeho kancelára Kurza a odstúpil zo svojej funkcie.  Obvinenie Petra Kažimíra pochádza z dielne úradu špeciálnej prokuratúry, ktorú vedie Daniel Lipšic, pretlačený do funkcie terajšou koaličnou luzou. Lipšic sa stal…

René Pavlík

Trianon a historik

0icon

Trianon a historik. Trianon predstavuje sto rokov hnisajúci vred v hlave každého Maďara. Chrastičku zmierenia vždy 4. júna rozožerie celoštátny plač a škrípanie zubov na panychíde za veľkým Uhorskom. Krutovládu Maďarov nad porobenými národmi ukončila prvá svetová vojna.  Oni sa s tým nevedia zmieriť. Stále kujú pikle a hľadajú spôsob, aby…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

5 psychologických experimentov, ktoré odhalili krutú pravdu o ľuďoch

0 icon

Hoci ako ľudia sme boli vždy fascinovaní fungovaním mysle a dôvodmi nášho správania, až do začiatku 20. storočia bola experimentálna psychológia prakticky neznámym pojmom. Zahŕňajúc celý rad oblastí, od behaviorálnych štúdií po sociálnu dynamiku a zložité biologické procesy vyskytujúce sa v mozgu, starostlivo kontrolované štúdie vykonané v mene experimentálnej psychológie nás naučili toľko…

Ako dlho môžu byť potraviny zmrazené?

0 icon

O jedle sa toho už popísalo veľa. Niet sa čo diviť, keďže čoraz viac a viac ľudí sa zaujíma o to, čo konzumuje, odkiaľ sa to berie, prípadne kto to vyrába a spracúva. Aj my sme vám v rámci článku 8 spôsobov konzervovania priniesli nejaké to info o chladení a…

Koľko cukru sa nachádza vo vašom jedle a pití?

0 icon

Dnešná doba je taká unáhlená a rýchla, že udržiavať svoj životný režim v zdravej rovnováhe môže byť náročné. A tým sa dostávame k cukru, ktorého je v našich potravinách niekedy až priveľa. Spotreba príliš veľkého množstva cukru zvyšuje riziko niekoľkých nebezpečných zdravotných problémov, vrátane obezity, cukrovky typu 2, zvýšeného krvného…

10+ zaujímavých faktov o káve, ktoré by mal vedieť každý kávičkár

0 icon

Káva bola prvýkrát objavená v 15. storočí a dodnes si zachováva svoj status jedného z najpopulárnejších nápojov. Milovníkov kávy sú milióny na celom svete. Káva je vyrobená zo zrelých bobúľ, ktoré sa zbierajú, spracúvajú a sušia. Následne sa káva praží, pomelie a nakoniec sa dostane do našich kávovárov. No nemusíš byť zarytý kávičkár, aby…

Čo ti chce povedať telo, keď zažiješ deja vu?

0 icon

Povedzme, že ideš lyžovať prvýkrát v živote, ale zrazu, keď stúpiš na sneh, máš pocit, že si to už predtým robil. No, práve si zažil deja vu. Aj keď sa to javí ako zriedkavý jav, 60 - 80%  ľudí malo niekedy deja vu. Môže to však znamenať, že tvoje telo vysiela signál, aby ťa…

Armádny Magazín

Irán v po rokovaniach so Šojguom v Moskve potvrdil záujem o ruské stíhačky a helikoptéry

0 icon

Rusko, 19. október 2021 (AM) –  "Pozície Moskvy a Teheránu sa zhodujú vo väčšine kľúčových problémov globálnej a regionálnej agendy. Spolupráca medzi Ruskom a Iránom sa napriek situácii s COVID-19 naďalej rozvíja, uviedol náčelník generálneho štábu ruských ozbrojených síl Valerij Gerasimov. "Napriek zložit

Bývalý šéf Pentagonu prehovoril o chybách v školení afganskej armády

0 icon

USA, 19. október 2021 (AM, Sputnik) – USA urobili kritické chyby v školení afganskej armády, ktoré prispeli k jej rozpadu, myslí

Brilantným riadením Amerika kráča ku komunizmu

0 icon

USA, 19. október 2021 (AM) – Kaliforniu zmieta vlna lúpeží v obchodoch. V San Franciscu ľudia len vojdú, lopatou prehodia tovar z regálov a odídu. Pracovníci obchodu neriskujú svoje zdravie a nezasahujú do lúpeže. Predajcovia môžu iba zavolať políciu a dívať sa. Neprichádza však ani polícia.

Americký výsadok na japonské územie mal byť v septembri 1945

0 icon

Japonsko, 19. október 2021 (AM) –  6. a 9. augusta 1945 USA atómom zbombardovali japonské mestá Hirošimu a Nagasaki. V roku 2015 bol zverejnený údaj o dovtedy celkovom počte obetí vyše 450 tisíc, pričom na následky ožiarenia trpelo ďalších 183 519 ľudí.

Ruskej armáde sa v Sýrii vzdalo niekoľko tisíc militantov

0 icon

Sýria, 19. október 2021 (AM) – Obrovská skupina militantov, ktorí sa predtým aktívne zúčastňovali teroristických aktivít v južnej Sýrii, sa rozhodla vzdať ruskej armáde výmenou za záruky, že nedôjde k ich prenasledovaniu zo strany Damasku. Militanti, ktorí sa zúčastnili na dobrovoľnej kapitulácii, odovzdali niekoľko desiatok tisíc ručných zbraní a množ

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali