Biskupstvo po mediálnych vystúpeniach suspendovaných kňazov: „Toto sú dôvody, prečo žijeme v celibáte. Radšej strpíme, že Cirkev neobjektívne kritizujete!“

Banská Bystrica 14. januára 2019 (HSP/TK KBS/Foto:Klaudia Sutorová)

 

V októbri minulého roka banskobystrický biskup suspendoval dvoch kňazov, Mgr. Michala Lajchu a Mgr. Petra Baláža. K tomuto bolestnému kroku dospel po dlhom uvažovaní

Ilustračné foto

 

Snažil sa pohľadom otca, ktorému záleží na kňazoch, aj na veriacich, ku ktorým boli poslaní, vidieť celú bolestnú situáciu. Radšej by bol urobil milšie rozhodnutia, ale služba biskupa si niekedy žiada aj nepopulárne kroky.

Konanie týchto kňazov nie je možné prehliadať, lebo svoje názory šíria ďalej (knihy, mediálne vystúpenia…). Obaja verejne odmietajú ten celibát, ktorý je súčasťou platnej disciplíny kňazov Rímskokatolíckej cirkvi. Preto prišli o právoplatné poslanie (menovanie) a museli byť odvolaní z pastorácie.

Hoci pozornosť a polemika sú práve to, o čo sa obaja usilujú, pokladáme za potrebné informovať o celibáte tak, ako o ňom učí Rímskokatolícka cirkev. Niekoľkostranovú informáciu vám dávame k dispozícii v prílohe, ale nie preto, aby sme niekoho umlčali. Informácia môže poslúžiť tým, ktorí chcú v pokoji spoznať dôvody i cieľ nášho celibátu.

Existujú viaceré spôsoby, ktorými možno viesť diskusiu. Avšak rozhodne odmietame znevažovanie tej cirkevnej disciplíny, ktorú Cirkev zachováva stáročia a potvrdzuje ju neprerušený rad pápežov, aj súčasný Svätý Otec. Nesúhlasíme ani so svojvoľným spôsobom mediálneho vystupovania kňazov, ktorí boli činní v pastoračnej službe. Na takéto mediálne vystupovanie nedostali poslanie. Právoplatné poslanie je podstatnou črtou dejín spásy aj základom Cirkvi – poslanie Božieho Syna, apoštolov, biskupov a ich pomocníkov kňazov. Rozhodovať o pravidlách celibátu nemôže kaplán, ani biskup, ani nejaký teológ. Môže o ňom rozhodnúť iba Svätý Otec, ktorý vystupuje ako viditeľný zástupca Ježiša Krista.

Náš biskupský úrad nechce v médiách reagovať na podnety a otázky, ktoré vyvoláva necirkevné správanie spomínaných kňazov. Nepokladá to za vhodné. Okrem toho by to mohlo týmto kňazom brániť v ceste obrátenia a návratu. Cirkev im necháva otvorené dvere a radšej strpí, že ju neobjektívne kritizujú.
Náš úrad má úprimný súcit s tými ľuďmi, veriacimi aj neveriacimi, ktorých sa necirkevné správanie našich kňazov bolestne dotklo. Prosíme ich o prepáčenie za toto pohoršenie.

Želáme si, aby obaja menovaní kňazi dospeli k rozvážnejším a pravdivejším názorom, a tak sa raz mohli vrátiť do kňazskej služby.

 

Prečo celibát?

Celý, veľmi hodnotný text, vysvetľujúci celibát, si môžete prečítať tu: Informácia Biskupského úradu v Banskej Bystrici o kňazskom celibáte.

Vyberáme pre vás z neho niektoré pasáže:

Celibát (spojený s vysviackou sa oficiálne volá „kňazský“, por. Pavol VI.) je dokonalá sexuálna zdržanlivosť vysväteného služobníka; znamená dobrovoľné a trvalé zrieknutie sa všetkých sexuálnych aktivít. Podstatné vlastnosti celibátu sú: Je nadprirodzený; zrodil sa z hĺbky kresťanskej viery „pre Božie kráľovstvo“. Je cirkevným príkazom;cirkevný príkaz posilňuje ľudskú vôľu pred jej možnou slabosťou. Je dobrovoľný; osoba ho dobrovoľne prijíma. Prijímateľ svätenia musí dať svoju vôľu najavo opakovane – aj písomne aj ústne.

Názor, že náš celibát nie je dobrovoľný, lebo je prikázaný, je nesprávny. Cirkev nepozná „nedobrovoľný“, nanútený celibát. Taký by bol naozaj zlý a neľudský. Ak by niekto nedobrovoľne prijímal vysviacku spojenú s celibátom, jeho vysviacka by bola pochybná a Svätý stolec by takého svätenca hneď oslobodil od všetkých záväzkov vysviacky. Teda to, čo je prikázané – nie je automaticky nedobrovoľné. Aj prikázaná vec môže byť dobrovoľná. Ako je napr. prikázaná účasť na nedeľnej svätej omši. Nedá sa tvrdiť, že tí, čo sú účastní na nedeľnej svätej omši, že sú na nej nedobrovoľne. Príkaz a vôľa sú dve rozdielne skutočnosti, a môžu existovať spolu.

Novozákonný celibát má základ v príklade Ježiša – večného veľkňaza a v jeho náuke o čistote pre nebeské kráľovstvo. Pán Ježiš nebol ani zasnúbený, ani ženatý. Aj keď mimoriadne povýšil prirodzené manželstvo, lebo ho ustanovil za nástroj posväcovania (sviatosť), predsa svojich priateľov učil: „Toto je moje prikázanie: Aby ste sa navzájom milovali, ako som ja miloval vás“ (Jn 15, 12). Ježiš svojim apoštolom, z ktorých si urobil priateľov, zdôraznil element osobnej a jedinečnej blízkosti, keď jasne rozlíšil priateľa od sluhu. Sluha tiež mohol byť lojálny, ale nebol v takom intímnom vzťahu ku svojmu pánovi. Preto nie je proti prirodzenosti, ak podľa vzoru samotného Ježiša, nejaký človek dobrovoľne pestuje lásku bez rozmeru pohlavnosti – pre Božie kráľovstvo (por. enc. Sacerdotalis caelibatus 21).

Apoštoli postupne chápali a žili Ježišove slová (Jn 15, 12; Mt 19, 10-12; Lk 18, 28-30). Kvôli nemu opúšťali všetko. „Peter vravel: Pozri, my sme opustili, čo sme mali, a išli sme za tebou. (Ježiš) im povedal: Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto pre Božie kráľovstvo opustí dom alebo ženu, alebo bratov, alebo rodičov, alebo deti, aby nedostal oveľa viac v tomto čase a v budúcom veku večný život“ (Lk 18, 28-30). Apoštoli po prijatí apoštolského poslania a kňazskej moci opustili svoje rodiny; prinajmenšom žili v stálej sexuálnej zdržanlivosti, a tak realizovali ideál, ktorý im predstavil Ježiš (por. 1 Kor 7, 25n; 1 Kor 12, 31). Na túto apoštolskú tradíciu („my sme opustili všetko“) sa právom odvolávajú teológovia Východu i Západu (Alfons Maria Stickler, +2007; Gustav Bickell, +1906).

Vydávanie takéhoto špeciálneho svedectva (kňazský celibát alebo zrieknutie sa sexuálneho života v manželstve po prijatí vysviacky) nebolo nikdy ľahké. Pápež Gregor Veľký (+604) napísal: „Hoci teraz niet prenasledovania, aj táto pokojná doba má svoje mučeníctvo; i keď nedávame krk pod železné ostrie, predsa duchovným mečom usmrcujeme telesné žiadosti“ (Homilia in Evangelium 3, 4). Preto vtedy, keď upadala viera, zanedbával sa aj celibát (Štefan Janega, +2006). Dokazujú to 4.-5. stor. s množstvom pokrstených; 8.-11. stor. boj o investitúru a simónia; 14.-15. stor. nepotizmus, odkladanie reforiem a protestantizmus; 18. stor. Francúzska revolúcia; 20. stor. bojovný ateizmus a konzumizmus. Ľudská slabosť bola pri kňazskom celibáte vždy problémom, ale vidieť v nej argument proti celibátu má rovnakú logiku, ako vidieť v cudzoložstve argument proti manželstvu (Jiří Skoblík).

Ak Cirkev, v určitej dobe a na niektorom mieste, pre dobro duší tolerovala kňazský konkubinát, ktorý bol hriešny, z toho istého dôvodu – niekde a niekedy – tolerovala aj kňazské manželstvo. Bol to však len dočasný stav, po ktorom sa veci opäť vrátili do normálu.

Celibát je anticipáciou budúceho a úplného „byť s Kristom“ (Benedikt XVI.). Celibát má aj eschatologický charakter; aktuálne zrieknutie sa dobrého „teraz a tu“, pre niečo budúce je eschatologické. Celibát poukazuje na to, že napokon príde parúzia; no zároveň ukazuje aj na to, čo príde v bližšej pozemskej budúcnosti – láska žije z odriekania aj v manželskej forme; kto chce viesť zrelý ľudský život, tak sa zriekaniu nevyhne.

V celých dvetisícročných dejinách je prítomné prenasledovanie Cirkvi (raz väčšie – inokedy menšie), ktorému sú najviac vystavení kňazi. Cirkev sa darom povinného celibátu snaží uchrániť mnohé ženy pred ovdovením a početné deti pred osirotením. Počas Francúzskej revolúcie (najmä v r. 1793), aj Mexickej revolúcie (najmä v r. 1926), sa ateistická moc, snažiaca sa zničiť Cirkev, najprv zamerala na odstránenie celibátu (na donútenie kňazov k sobášu), lebo celibát právom považovala za zdroj vnútornej sily Cirkvi. Preto uväznených kňazov neraz vyhladovali, potom ich opili a najaté prostitútky ich zviedli na sex. Bolo to zákerné a podlé konanie, ale silno svedčiace o nadprirodzenej moci celibátu, ktorú chcel bojovný ateizmus eliminovať.

Ak by celibát nebol praktickou požiadavkou k vysviacke, mohlo by to viesť aj k jeho postupnému vylúčenie. Celibátni kňazi by boli sociálne stigmatizovaní. Buď by ich podozrievali z homosexuálnej orientácie alebo z cirkevného kariérizmu (chce byť biskupom). Preto aj tí, ktorí by chceli žiť v celibáte, radšej by sa (dobrovoľne) oženili, aby nepútali nežiaducu pozornosť.

Uvážlivý človek nekritizuje ťažkú prípravu letcov, alebo lekárov, ktorí sa chytajú na veľmi náročné povolanie, lebo budú mať v rukách zdravie a životy mnohých ľudí. Múdry ich prípravu s úctou rešpektuje, lebo si želá, aby boli čo najlepšie do svojej služby pripravení. Neodborné zasahovanie do ich prípravy by malo katastrofálne dôsledky.

Cirkev si uvedomuje, že celibát je Boží dar. Preto kandidátov vysviacky vyberá spomedzi veriacich mužov, ktorí žijú v celibáte a ktorí celibát chcú (por. KKC 1579; enc. Sacerdotalis caelibatus 24). Dôvodom celibátu je „nerozdeliť srdce“, a tak sa ľahšie pripodobniť Kristovi (v láske k Cirkvi) a poslúžiť jeho Cirkvi. Pravdaže aj v manželstve sa dá žiť s nerozdeleným srdcom; a naopak aj v celibáte možno mať rozdelené srdce. Avšak Cirkev usudzuje, že v celibáte to je ľahšie. Aj v tomto zmysle je celibát darom – chce obdarovať človeka tým, že mu niečo uľahčuje (Jiří Skoblík). Áno, aj duchovné povolanie (diakonské, kňazské) je Boží dar, avšak dar pre Cirkev, a nie pre súkromnú osobu; súkromná osoba nemôže dehonestovať legitímne požiadavky na svätenca. Treba otvorene povedať, že kto nedovoleným spôsobom napáda niektorú legitímnu požiadavku Cirkvi, tým napáda aj Cirkev aj jej božského Zakladateľa.

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Ocenenie Biela vrana za rok 2020 odzrkadľuje rok ťažkých skúšok

0 icon

Bratislava 25. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Ocenenia Biela vrana za občiansku odvahu a obhajobu verejného dobra za rok 2020 odzrkadľujú rok ťažkých skúšok. Zhodli sa na tom organizátori podujatia. Ceremoniál, odložený pre pandémiu zo 17. novembra 2020, sa uskutočnil v nedeľu online Ocenenia získali štyri príbehy a putujú do…

Násilné protesty proti reštrikciám hlásili z desiatich miest v Holandsku

0 icon

Amsterdam 25. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Pro News)   Sprísnené epidemiologické opatrenia a nový zákaz vychádzania vyvolali násilné protesty vo viacerých holandských mestách. Krátko pred začiatkom zákazu nočného vychádzania od 21.00 h došlo v nedeľu k výtržnostiam v najmenej desiatich mestách v krajine, oznámila polícia. Jej príslušníci zadržali po celej krajiny viac…

Bývalá Trumpova hovorkyňa chce kandidovať vo voľbách guvernéra Arkansasu

0 icon

Washington 25. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Evan Vucci)   Sarah Sandersová, niekdajšia hlavná hovorkyňa a jedna z najbližších spolupracovníčok exprezidenta USA Donalda Trumpa, plánuje kandidovať na post guvernéra amerického štátu Arkansas. S odvolaním sa na zdroje z jej okolia o tom v nedeľu informovali agentúry AP a Reuters Oficiálne oznámenie Sandersovej o…

Matovič mal mimoriadny príhovor: „Vás, ktorí ste dostali rozhodnutie, že ste negatívni, poprosím, správajte sa, akoby ste pozitívni boli. Jednoducho, tá choroba je hnusoba, ozaj – potvora“

0 icon

Bratislava 25. januára 2021 (HSP/Foto:Facebook)   Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) v nedeľu večer predniesol mimoriadny príhovor k národu, v ktorom poďakoval organizátorom aj zúčastneným občanom za to, ako cez víkend prebiehalo plošné skríningové testovanie. "Ďakujeme vám, že chránite svoje zdravie aj zdravie vášho okolia. V rámci akcie Zachráňme spolu…

BSK spustil informačnú kampaň, ako postupovať pri liečbe nového koronavírusu

0 icon

Bratislava 25. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Bratislavský samosprávy kraj (BSK) spustil informačnú kampaň so základnými informáciami o tom, ako treba postupovať pri liečbe nového koronavírusu a na čo netreba zabudnúť, ak človek dostane pozitívny výsledok testu na ochorenie COVID-19. Odporúčania sa týkajú životosprávy či hygieny, zabúdať netreba ani na…

MUDr. Michal Piják: „Vynára sa otázka, prečo naši „covidoví experti“, ktorí prezentovali remdesivir ako úžasný liek, vôbec neupozornili na jeho riziká a nedostatok štúdií, ktoré by potvrdili ich tvrdenia“

0 icon

Bratislava 25. januára 2021 (HSP/Foto:Screenshot YouTube, Screenshot TV Pravda)   Odborník na chronické vírusové hepatitídy, či autoimunitné choroby pečene, MUDr. Michal Piják koncom minulého týždňa na Facebooku podporil vedca Juraja Mesíka, ktorý dlhodobo kritizuje rezort zdravotníctva kvôli pomalým aktualizáciám štandardov liečby koronavírusu. Mesík taktiež viackrát upozornil na neúčinnosť lieku remdesivir.…

Palestínčania požiadali EÚ o vyslanie volebných pozorovateľov

0 icon

Jeruzalem 25. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:Wikimedia)   Palestínski volební predstavitelia požiadali v nedeľu Európsku úniu, aby vyslala pozorovateľov na monitorovanie tohtoročných parlamentných a prezidentských volieb na palestínskych územiach, prvých za 15 rokov. Informovala o tom agentúra AP Voľby vyhlásené na máj a júl sú vnímané ako dôležitý krok k ukončeniu rozdelenia…

Šutaj Eštok: Za nezbieraním podpisov boli vyhrážky niektorých ministrov. Šeliga: Nevyhovárajte sa

0 icon

Bratislava 25. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Mimoparlamentná strana Hlas-SD ustúpila od zbierania podpisov za referendum o predčasných parlamentných voľbách počas skríningového testovania na ochorenie COVID-19, pretože nechcela ľudí vystavovať vyhrážkam zo strany ministrov obrany či vnútra V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol poslanec Národnej rady (NR)…

Čo zistili médiá o ministerke Kolíkovej pred tromi rokmi? Prekvapí vás to?

0 icon

Bratislava 25. januára 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Kto je vlastne ministerka Mária Kolíková, ktorú teraz vykresľujú mainstreamové médiá ako tú najväčšiu bojovníčku proti zlu, papalášstvu a predošlej vláde? Pred tromi rokmi časopis Plus 7 dní zistil o vtedajšej štátnej tajomníčke ministerstva spravodlivosti vo Ficovej vláde veci, ktoré tento obraz o…

Slováci môžu cestovať do Francúzska len s negatívnym testom na COVID-19

0 icon

Bratislava 25. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR – František Iván )   Od nedele 24. januára môžu občania Slovenskej republiky vstupovať do Francúzska len s negatívnym testom na COVID-19, nie starším ako 72 hodín. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) na svojej webovej stránke Kontroly potvrdení…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavol Kleban

Ako sa stať milionárom za 1 rok? (časť 9.)

0icon

  ODBORNOSŤ   Konkurencieschopnosť je pojem, ktorým označujeme schopnosť firmy, resp. podniku úspešne odolávať konkurencii s podobným alebo rovnakým zameraním (ponukou) na domácom, poprípade na zahraničnom trhu. Vysoká miera konkurencieschopnosti na trhu zabezpečuje pre akúkoľvek spoločnosť jej dlhodobé prežitie a existenciu. Vo všeobecnosti rozlišujeme 5 základných úrovní konkurencieschopnosti: konkurencieschopnosť štát

Rastislav Slovák

Čo všetko vlastní Pavlína Matovičová. Podvádzal a klamal Matovič, keď v predvolebnej kampani sľuboval účinný tvrdý zákon o preukazovaní pôvodu majetku?

0icon

Matovič v majetkovom priznaní uvádza, že nevlastní žiaden majetok, lebo ako sám Matovič vyhlásil on všetok svoj majetok prepísal na jeho manželku Pavlínu Matovičovú. Čo všetko teda preukázane vlastní tá Pavlína Matovičová: - Zmenky v hodnote desiatok miliónov € v rôznych spoločnostiach typu ako napríklad Arca Capital alebo J&T. -…

Ivan Malý

Ivermektín - príklad pre kritické myslenie

0icon

  Predstavte si, že vyhodnocujete súťaž strelcov, ktorí strieľali do obdĺžnikových terčov, kompletne zakrytých bielym plátnom. Žiadne značky cieľov. Píše sa rok 1576 a z kláštora pri Neapole je vyhnaný mn

Mária Šamierová

HNUSOBA a JA

0icon

Nie    som  opica ,ovca, mudrosráč ,idiot ,lúza, politik ani politológ ,nepatrím medzi plagiátorov, mafiánov, donášačov ani milionárov. Som   len normálna, slovenská žena, ktorá získala vzdelanie a všetko čo s tým súviselo, poctivo, zodpovedne a s veľkou skromnosťou.Patrím do skupiny „nerozhodnutých“ (moja chyba),  bola som dlho ticho. Konečne som si uvedomila, že…

Ivan Holek

A je to tu! Čo predpovedali proroci sa napĺňa!

0icon

Doba, o ktorej sa hovorilo už pred stáročiami nadchádza! Hovorili o nej proroci, hovoril o nej Kristus a po ňom ešte mnohí iní. Našej zeme sa dotkol prvý lúč Pánovho Svetla a udalosti sa dali do pohybu. Súd nad ľudstvom započal!

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

TOP10: Bežné veci, ako si ich ešte nevidel!

0 icon

Aj známe veci, s ktorými sa stretávame každý deň, sa môžu prejaviť a odhaliť neobvyklú stránku. Potom sa z bežných predmetov stane niečo úplne iné - na pohľad sú dvakrát tak zaujímavé. Nie každý sa môže pochváliť toho, že videl jeden milión dolárov v hotovosti alebo má bankovky všetkých mien z celého sveta na…

Viera vo vesmírne telesá a kolíska astrológie

0 icon

V 3. tisícročí pred našim letopočtom chaldejskí astrológovia pozorovali planéty a skúmali ich vplyv na ľudské konanie. V 7. storočí pred našim letopočtom počas vlády Nabukadnesara II. sa astrológia a veštenie výrazne zdokonalili. V tejto dobe bola spísaná aj Biblia. Prinášame - z nášho pohľadu - ďalší zaujímavý článok, o veciach, o ktorých ste pravdepodobne nevedeli. Mezopotámia, podľa…

TOP10 jednoduchých zmien, ktorými zachránime Zem!

0 icon

Vedci sa domnievajú, že Zem vznikla pred 4,5 miliardami rokov. Tretia planéta od Slnka je v súčasnosti jediným astronomickým objektom, o ktorom je známe, že má inteligentný život. Po väčšinu histórie našej planéty jej existencii nebránila ľudská činnosť. Až na začiatku 20. storočia začala Zem pociťovať negatívne účinky ľudskej činnosti. Zemská klíma sa za…

Ako sa správne pripraviť na príchod bábätka? – 1. časť

0 icon

Čakanie na príchod bábätka je pre každý pár niečím výnimočný. Okrem šťastného očakávania, ktoré pociťujeme pred príchodom nového člena rodiny, je to tiež obdobie, v ktorom je potrebné urobiť mnoho pre to, aby sme boli dobre pripravení na nové obdobie, ktoré nás čaká.  Pár, ktorý čaká na svoje prvé bábätko, musí…

Lego predstavilo špeciálne kocky pre milovníkov záhrady a kvetov

0 icon

Spoločnosť Lego predstavila novú kolekciu, ktorá zaujme predovšetkým milovníkov kvetov a záhrady, ako aj tých, ktorí chcú mať doma vždy „čerstvé“ kvety. Kocky lega nikdy nevyschnú a neumrú. Nová sada pre všetkých dospelých milovníkov kociek lega sa volá Lego Botanical Collection. Obsahuje súčiastky na zostavenie kytice kvetov a stromu bonsai. V krabici…

Vo svete IT

Cestovanie mimo Slnečnej sústavy: Môže to byť jedného dňa realitou?

0 icon

Ľudstvu sa podarilo pristáť na Mesiaci, dostať sondy na Mars, alebo ku vzdialeným asteroidom, ale aj dostať sondu na jeden z mesiacov Saturnu, Titan. Kedy ale budú môcť ľudia cestovať na vzdialené planéty tak, ako to môžeme vidieť v sci-fi filmoch? Na túto otázku odpovedá YouTube kanál Vsauce. Cestovanie medzi hviezdami by…

Pozrite sa na najšpinavšiu miestnosť na Medzinárodnej vesmírnej stanici

0 icon

Hovorí sa: Čistota pol života a na Medzinárodnej vesmírnej stanici to platí dvojnásobne. Najväčšiu dôležitosť majú antibakteriálne opatrenia, kvôli baktériám, ktoré sa zvyknú množiť v neustále recyklovanom vzduchu na vesmírnej stanici, píše portál Science Alert. Každá sobota je preto „upratovacím dňom.“ Astronauti utierajú všetky povrchy, ktoré sa na stanici nachádzajú, vysávajú a zbierajú…

Môžu čierne diery „narásť“ do naozaj desivých rozmerov? Údajne áno

0 icon

Vesmír je domovom naozaj masívnych čiernych dier. Supermasívna čierna diera v jadre našej galaxie má hmotnosť 4-miliónov Sĺnk, no to je ešte málo, oproti monštrám, ktoré sa ukrývajú v srdciach iných galaxií, píše portál Universe Today. Väčšina supermasívnych čiernych dier má totiž hmotnosť niekoľkých miliárd našich Sĺnk a tá najväčšia môže vážiť takmer…

Nefunguje vám smartfón tak dobre, ako v minulosti? Dôvodom môže byť malware. Takto ho identifikujete a odstránite!

0 icon

Naše smartfóny sú zariadeniami, ktoré neustále nosíme so sebou a to dokonca aj na miesta, kde nie sú vôbec potrebnými. Spolu s rozmachom mobilných zariadení, ktoré sú čoraz dostupnejšími a zároveň výkonnejšími, ide ruka v ruke aj záujem hackerov o smartfóny. Dôvodom je, že sú cenným zdrojom informácií. Tí sa častokrát snažia infikovať…

iOS vo verzii 15 pravdepodobne už nespustíte na týchto smartfónoch a zariadeniach

0 icon

Ešte v júni minulého roka spoločnosť Apple predstavila novú verziu iOS 14. Tá priniesla viacero noviniek a vylepšení vrátane podpory mini aplikácií na ploche obrazovky (takzvané widgety), či vniesla viac transparentnosti do toho, aké dáta sú zo strany vývojárov zbieranými. Aktualizácia bola zároveň sprístupnená pre radu smartfónov vrátane starších zariadení.…

Armádny Magazín

Dobrodruh - cestovateľ Jules Mountain a jeho vrtuľník Bell 505

0 icon

Fort Worth, TX (22. januára 2021) – Pokiaľ ide o súkromné cestovanie, majitelia vrtuľníkov Bell 505 zistili, že im tento stroj ponúka všestranný a spoľahlivý spôsob, ako spoznať svet. Obchodníkom a podnikateľom napríklad rýchlo, bezpečne a v úplnom pohodlí umožňuje zúčastniť sa dôležitých obchodných rokovaní. Je ideálny pre do

Pentagón v Arktíde. Ako Dánsko chodí po lane v Grónsku

0 icon

Dánsko, 24. január 2021 (AM) - Keď sa v Arktíde prehrieva konkurencia medzi Čínou, Ruskom a USA, čoraz viac sa do nej zamotáva Grónsko, poloautonómny región v rámci Dánskeho kráľovstva. To prinieslo príležitosti aj výzvy pre Grónsko a pre Dánsko. Dánsko kontroluje väčšinu zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky Grónska a Kodaň…

Forbes: Ruská zbraň, ktorá môže mať pre USA ničivé následky

0 icon

USA, 24. január 2021 (AM) - Ponorka Poseidon sa stane "poistkou" pre prípad, že by USA mohli zostreliť ruské balistické rakety. Píše o tom Forbes. "Rusko to s prijatím do výzbroje tohto podvodného dronu (jeho dĺžka je 25 metrov) s jadrovým pohonom myslí vážne," 

Michejev: Putin predvídal a nezopakoval Trumpovu chybu

0 icon

Rusko, 24. január 2021 (AM) - Bývalý prezident USA Donald Trump urobil fatálnu chybu, keď úplne dôveroval sociálnym médiám. K tomuto záveru dospel politológ Sergej Michejev.   Udalosti, ktoré sa odohrávajú v Spojených štátoch, jasne ukázali, že stávka amerického lídra na sociálne siete, ktorú spolu so svojím tí

Hitler kaput? Prečo mnohí neuverili smrti vojnového zločinca č. 1?

0 icon

Nemecko, 24. január 2021 (AM) - Mnohí aj po polstoročí od smrti nacistického vodcu dúfali, že ho uvidia na lavici obžalovaných. O tom, že Hitler je mŕtvy nepochybovali iba tí, ktorí našli jeho ostatky.   Na Postupimskej konferencii sovietska strana presvedčila partnerov, aby najneskôr 1. 9. 1945 bol uverejnený konečný zoznam vojno

Svetlo sveta

Arcibiskup Fulton J. Sheen – Hnev

0 icon

“Pane odpusť im, lebo nevedia čo činia.” (Lk 23,34) Prvé slovo, ktoré Ježiš povedal na kríži malo za cieľ odčiniť hriechy prameniace z hnevu. Hnev a rozum vedia konať vo veľkom súzvuku. Rozum dáva argumenty a odôvodnenie pre hnev. Rozum vie pomenovať krivdu, ktorá sa udiala a vie odvážiť váhu…

Čo znamená byť “chudobný duchom” ak je to zárukou svätosti?

0 icon

Definovať chudobu je relatívne jednoduché, pretože je to merateľná veličina vyjadriteľná veľkosťou majetku a peňazí. Spoločnosť stanovuje určitý minimálny príjem, ktorého dosiahnutie je potrebné na to, aby sa dalo hovoriť o ľudskej dôstojnosti. Ak ho človek nedosahuje, poskytuje ho štát, aby nedostatok príjmu neviedol k vylúčeniu človeka mimo aktívnu spoločnosť.…

Rusi sa na sviatok Zjavenia Pána ponárajú do mrznúcej vody

0 icon

Na sviatok Zjavenia Pána sa davy ruských pravoslávnych veriacich zúčastňujú každý rok na tradičnom ponáraní sa do mrznúcej vody. Deje sa tak napriek tomu, že v niektorých častiach krajiny dosahujú teploty -40 stupňov celzia. Podľa ruskej polície sa v sobotu počas sviatku Zjavenia Pána ponorilo do mrznúcej vody približne 2,…

MÚDROSŤ

0 icon

Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

Prečo sa sviatosti Krstu a Prvého svätého prijímania udeľujú väčšinou v apríli a v máji?

0 icon

V rannom kresťanstve sa udeľovali sviatosti Krstu, Prvého svätého prijímania a Birmovania spolu v jeden deň a to za prítomnosti biskupa. Dôvodom bolo, že kresťanmi sa väčšinou stávali dospelí ľudia, ktorí konvertovali buď z judaizmu alebo z rôznych pohanských náboženstiev a k tomuto poznaniu konverzie prišli v pokročilejšom veku. Cirkev sa ich preto snažila v Cirkvi prijať plnými sviatosťami a do…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali