VYHLÁSENIE: Predsedníčky ÚS SR Ivetty Macejkovej k definitívnemu ukončeniu…

Vyhlásenie predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetty Macejkovej k definitívnemu ukončeniu tzv. kauzy Špeciálny súd

Bratislava 10. októbra (TASR) – Plénum Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) na svojom neverejnom zasadnutí prejednalo vec vedenú pod sp. zn. Spr. 215/2012, ktorá súvisí s podozrením zo spáchania zločinu obmedzovania osobnej slobody podľa § 183 ods. 1 a ods. 2 písm. a) Trestného zákona s poukázaním na § 138 písm. f) Trestného zákona voči JUDr. V. O. (ďalej len „poškodená“) a v nadväznosti na to aj s údajným nátlakom na rozhodovaciu činnosť sudcu ústavného súdu doc. JUDr. Ladislava Orosza, CSc., a to nielen pri rozhodovaní vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 17/08 o návrhu skupiny poslancov NR SR o nesúlade zákona č. 458/2003 Z. z. o zriadení Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s Ústavou SR (tzv. kauza Špeciálny súd).

Vzhľadom na okolnosti, ktoré sprevádzali tzv. kauzu Špeciálny súd od apríla 2009 až do dnes a na rozsah medializácie v súvislosti s rozhodovacou činnosťou sudcu ústavného súdu doc. JUDr. Ladislava Orosza, CSc., som ako predsedníčka ústavného súdu považovala za potrebné, aby bol tento prípad prerokovaný v pléne ústavného súdu a s konečnou platnosťou uzavretý nielen vo vzťahu k doc. JUDr. Ladislavovi Oroszovi, CSc., ale aj: . k inštitúcii ústavného súdu, – k sudcom ústavného súdu, – k elektronickým a printovým médiám a niektorým politikom, ktorí sa kauze venovali od apríla 2009 až do dnes.

V tejto súvislosti pre informovanosť uvádzam niektoré z množstva citátov politikov a novinárov, ktoré boli prezentované v slovenských médiách: a/ v denníku SME: – „Ak na sudcu naozaj zaútočili, je najvyššou povinnosťou štátu, aby bránil svoju zvrchovanosť a chránil nezávislosť sudcov pred zločincami….. Štát je zvrchovaný vtedy, keď ľudia prijímajúci rozhodnutia v mene republiky rozhodujú slobodne a nie sú vystavení vydieraniu. Hrubý nátlak na ústavného sudcu predstavuje hrozbu, s ktorou sa musí spoločnosť čo najskôr a čo najrozhodnejšie vyrovnať. Ten, kto sa opovážil mafiánskym spôsobom ovplyvňovať ústavného sudcu, musí byť odhalený a potrestaný, lebo ide o opovážlivosť, ktorá je spoločensky mimoriadne nebezpečná.“ (15. máj 2009 – Marián Leško) – „Ak by sa to potvrdilo, Slovensko by sa len veľmi ťažko mohlo nazvať právny štát.“ (16. máj 2009 – Daniel Lipšic) – „Neverím, že sudcovia ÚS rozhodovali nestranne a nezaujato. Neviem sa zbaviť pochybností, že neboli protiprávne ovplyvňovaní.“ (21. máj 2009 – Lucia Žitňanská)

b/ v denníkoch Pravda a Plus 1 deň: – „… z týchto informácií vyplýva vážne podozrenie, že bol spáchaný trestný čin vydierania, trestný čin ublíženia na zdraví, trestný čin útoku na orgán verejnej moci a trestný čin útoku na verejného činiteľa. Je obzvlášť dôležité, aby rozhodovanie ústavného súdu bolo zbavené akýchkoľvek pochybností o tom, že sudcovia rozhodovali pod nátlakom a v obavách o bezpečnosť svojich blízkych, nie slobodne a na základe svojho presvedčenia.“(15. máj 2009 – Ondrej Dostál) – „Pred rozhodnutím boli zverejnené informácie o možnom nátlaku na jedného z ústavných sudcov. Čiže v tomto kontexte sa mi zdá, že ak ústavný súd napriek tomu išiel rozhodovať 20. mája, tak to môže vzbudzovať pochybnosti. Ale nerád by som špekuloval. Jedna vec je istá. Zrušenie špeciálneho súdu presadzovala mafia…“ (23. máj 2009 – Daniel Lipšic)

c/ v televízii Markíza, relácia Na telo: – „To rozhodnutie ústavného súdu ma znepokojuje aj preto, lebo je sprevádzané podozreniami takého charakteru, o ktorých hovorí jeden z ústavných sudcov. To je niečo neskutočné. A pýtam sa, keď toto rozhodnutie bolo 7:6, či bol sám jeden zo sudcov ústavného súdu, ktorého rodina bola v ohrození, alebo či takéto ohrozenie nebolo zo strany podsvetia vyvolávané aj voči iným sudcom. Som tým veľmi znepokojený.“ (24. máj 2009 – Mikuláš Dzurinda)

Svoje stanovisko k tejto kauze zaujal v rozhovore pre týždenník Plus 7 dní zo 7. augusta 2009 aj Prof. JUDr. Ján Mazák, PhD., bývalý predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky a v súčasnosti generálny advokát Súdneho dvora Európskej únie nasledovne:

„Na celej veci ma zaujíma iba jedno – za akúkoľvek cenu sa to musí vyšetriť. Každý v tomto štáte musí mať na tom eminentný záujem.“

a predovšetkým k širokej verejnosti, ktorá bola a je dlhodobo zavádzaná a zneisťovaná informáciami o nátlaku na rozhodovaciu činnosť sudcu ústavného súdu doc. JUDr. Ladislava Orosza, CSc.

Údajnému nátlaku na rozhodovaciu činnosť sudcu ústavného súdu doc. JUDr. Ladislava Orosza, CSc. predchádzal celý rad udalostí, ktoré uvádzam v stručnom prehľade:

Dňa 16. apríla 2009 na oslave životného jubilea istého právnika v Košiciach sa mal neznámy páchateľ dopustiť údajného trestného činu voči poškodenej, manželke sudcu ústavného súdu doc. JUDr. Ladislava Orosza, CSc.

Dňa 27. apríla 2009 podala poškodená na Krajskom riaditeľstve PZ Úrad justičnej a kriminálnej polície v Košiciach trestné oznámenie sp. zn. OPv 142/09 vo veci obmedzovania jej osobnej slobody za účelom diskreditácie jej osoby, prípadne osoby jej manžela doc. JUDr. Ladislava Orosza, CSc., sudcu ústavného súdu (teda až 11 dní po údajnom spáchaní skutku a 10 dní po absolvovaní lekárskych vyšetrení s negatívnym výsledkom, takže už pred podaním trestného oznámenia mali poškodená aj doc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc vedomosť o negatívnom výsledku vyšetrení).

Dňa 29. apríla 2009 začalo Krajské riaditeľstvo PZ Úrad justičnej a kriminálnej polície v Košiciach trestné stíhanie za zločin obmedzovania osobnej slobody podľa § 183 ods. 1 a ods. 2 písm. a) Trestného zákona s poukázaním na § 138 písm. f ) Trestného zákona.

Dňa 18. mája 2009 mi bol ako predsedníčke ústavného súdu doručený list sudcu ústavného súdu doc. JUDr. Ladislava Orosza, CSc., ktorý informoval o tom, že vzhľadom na charakter skutkov, ktoré boli predmetom trestného oznámenia poškodenej – jeho manželky, ako aj na ďalšie okolnosti prípadu, nemožno vylúčiť, že tieto skutky boli spáchané resp. pripravované za účelom (pripravovaného) nátlaku voči jeho osobe, ktorý súvisí s výkonom jeho funkcie sudcu ústavného súdu. Doc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc. v predmetnom liste informoval aj o tom, citujem: „Mám dôvodné podozrenie, že jedným z možných dôvodov uvedeného nátlaku voči mojej osobe môže byť práve môj nepriamo naznačený postoj k rozhodovaniu vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 17/08“ (tzv. kauza Špeciálny súd).

Dňa 20. mája 2009 ústavný súd zverejnil moje vyhlásenie ako predsedníčky ústavného súdu (www.concourt.sk – Tlačová informácia č. 22/09) o tom, že spolu s ostatnými sudcami ústavného súdu sme boli informovaní sudcom doc. JUDr. Ladislavom Oroszom, CSc. o tom, že sa mu nikto nevyhrážal a nezastrašoval ho ústne, telefonicky ani písomne.

Dňa 20. mája 2009 bolo publikované vyhlásenie sudcu doc. JUDr. Ladislava Orosza, CSc. (www.concourt.sk – Tlačová informácia č. 23/09), v ktorom informoval o tom, že poškodená – manželka podala 27. apríla 2009 trestné oznámenie, ktorého obsahom bolo oznámenie skutočností nasvedčujúcich, že voči jej osobe bol v noci zo 16. na 17. apríla 2009 spáchaný trestný čin a že obdobný trestný čin bol v nasledujúcich dňoch pripravovaný aj voči ich dcére. Doc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc. ďalej uviedol: „Na základe okolností, za akých k uvedeným skutkom došlo, nie je možné vylúčiť, že k ich spáchaniu došlo v súvislosti s prípravou nátlaku na moju osobu ako sudcu ústavného súdu, a to nielen v súvislosti s rozhodovaním o súlade zákona o špeciálnom súde s ústavou“. Zdôraznil, že „vzhľadom na charakter skutkov sa nedá vylúčiť, že motívom skutkov mohol resp. je pripravovaný nátlak na moju osobu ako sudcu ústavného súdu. Preto je v bytostnom záujme tejto krajiny, aby sa skutky spáchané voči mojej manželke a pripravované voči mojej dcére riadne vyšetrili a aby boli páchatelia odhalení a boli za nej aj postavení pred súd.“

S poukázaním na hore uvedené je potrebné zdôrazniť, že vyšetrovanie údajného trestného činu prebiehalo od apríla 2009 a bolo ukončené v októbri 2011 nasledovne:

Uznesením sp. zn. ČVS:ORP-97/4-OVK-KE-2011 zo dňa 14. júna 2011 Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Odbor kriminálnej polície v Košiciach zastavilo vyšetrovanie vo veci trestného stíhania za zločin obmedzovania osobnej slobody podľa § 183 ods. 1 a ods. 2 písm. a) Trestného zákona s poukázaním na § 138 písm. f) Trestného zákona, „lebo je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa viedlo trestné stíhanie.“ (Podrobné odôvodnenie sa nachádza v citovanom uznesení.)

Uznesením Vojenskej obvodnej prokuratúry v Bratislave OPv 142/09 zo dňa 20. októbra 2011 bola zamietnutá sťažnosť poškodenej JUDr. V. O. proti uzneseniu Okresného riaditeľstva Policajného zboru Odbor kriminálnej polície v Košiciach sp. zn. ČVS:ORP-97/4-OVK-KE-2011. (Podrobné odôvodnenie sa nachádza v citovanom uznesení.)

Vzhľadom na skutočnosti vyplývajúce z týchto uznesení na záver uvádzam:

Sudca ústavného súdu doc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc. za celé obdobie trvania tzv. kauzy Špeciálny súd od apríla 2009 až do dnes nepovažoval za potrebné: – oboznámiť sudcov ústavného súdu s okolnosťami prípadu, teda s tým, že nebol spáchaný údajný trestný čin za účelom prípravy nátlaku na jeho rozhodovaciu činnosť ako sudcu ústavného súdu nielen v tzv. kauze Špeciálny súd, o ktorom informoval prostredníctvom médií širokú verejnosť, hoci o tom nepochybne vedel – ospravedlniť sa sudcom ústavného súdu za pochybnosti, ktoré vďaka vyhláseniam doc. JUDr. Ladislava Orosza, CSc. sprevádzali aj rozhodovanie ostatných sudcov ústavného súdu v tzv. kauze Špeciálny súd (viď vyššie spomínané reakcie politikov v médiách o tom, že podobným spôsobom mohol byť vyvíjaný nátlak aj na ďalších sudcov ústavného súdu).

Nech si čitateľ tohto vyhlásenia sám dá odpoveď na nasledujúce otázky: Prečo doc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc., vyfabuloval tento príbeh o údajnom trestnom čine? Prečo ho spájal s profesionálnym postojom sudcu ústavného súdu a následne aj s jeho rozhodovacou činnosťou? Prečo mal záujem vyvolať mediálnu kampaň proti inštitúcii ústavného súdu, ako aj proti sudcom ústavného súdu, ktorá zneisťovala a do dnešného dňa zneisťuje širokú verejnosť, kampaň, ktorá eskalovala a naďalej eskaluje napätie v celej spoločnosti. A predovšetkým, prečo sám aktívne neurobil vyhlásenie, ktorým by všetky vzniknuté pochybnosti spojené s rozhodovaním tzv. kauzy Špeciálny súd odstránil a zneistenú verejnosť upokojil?

JUDr. Ivetta Macejková, PhD. predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky

Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

ZMOS v súvislosti s testovaním na školách apeluje na prezidentku a ombudsmanku

0 icon

Bratislava 3. decembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Miroslava Mlynárová)   Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa v súvislosti s testovaním na prítomnosť ochorenia COVID-19 listom obrátilo na prezidentku Zuzanu Čaputovú a verejnú ochrankyňu práv Máriu Patakyovú. V tlačovej správe to uviedol ústredný riaditeľ kancelárie ZMOS-u Michal Kaliňák Podľa združenia predstavitelia politickej moci…

Merkelová žiali nad stratou „veľkého Európana“ Giscarda d’Estainga

0 icon

Berlín 3. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Markus Schreiber, SITA-Branislav Bibel)   Nemecká kancelárka Angela Merkelová vzdala vo štvrtok poctu bývalému francúzskemu prezidentovi Valérymu Giscardovi d'Estaingovi, ktorý zomrel vo veku 94 rokov v stredu neskoro večer Merkelová smúti nad stratou priateľa Nemecka a "veľkého Európana", citovala z odkazu na Twitteri tlačová agentúra AFP.…

Hrubé pochybenia a tajné dohody spôsobili rýchle rozšírenie koronavírusu, tvrdí vyšetrovanie v Číne

0 icon

Wu-chan 3. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Ng Han Guan)   Tajnostkárčenie a bratríčkovanie v poprednom čínskom úrade pre kontrolu chorôb (CDC) viedli k rozsiahlym nedostatkom testov a pochybeniam kompetentných Ako počas vyšetrovania zistila agentúra Associated Press, tieto aspekty následne bránili včasnej reakcii po prepuknutí koronavírusu. Podľa vyšetrovania, ktoré bolo založené na skúmaní…

Podľa Cigánikovej sa premiér správa k partnerom a občanom zákerne; Komentátor Daniš chce, aby sa naňho pozreli odborníci

0 icon

Bratislava 3. decembra 2020 (HSP/Foto: SITA/Branislav Bibel)   Potom ako ministrovi školstva Branislavovi Gröhlingovi (SaS) zamietli jeho plán, podľa ktorého sa mali od budúceho týždňa otvárať školy, prišiel premiér Igor Matovič s tým, že preberá pilotné testovanie žiakov na ochorenie COVID-19 do vlastných rúk. Podľa Matoviča to totiž minister školstva…

Obrovský rádioteleskop Arecibo sa zrútil v Portoriku

0 icon

Bratislava 3. decembra 2020 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Tomas van Houtryve)   Jedno z najväčších astronomických observatórií na svete Arecibo v Portoriku sa zrútilo. Informoval o tom na svojom profile na Facebooku člen Ruskej akadémie vied, šéf vedeckého programu Radioastron Jurij Kovaljev Na svojom profile na Facebooku informoval veľmi stručne o incidente: "Aresibo: platforma…

Remišová zvolala koaličnú radu kvôli školákom. „Ústredný krízový štáb nepriniesol riešenie, čo je zlé“

0 icon

Bratislava 3. decembra 2020 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Spor vo vládnej koalície ohľadom otvorenia či neotvorenia škôl pre všetkých žiakov ešte pred Vianocami naberá na sile. Po tom, čo premiér Igor Matovič (OĽaNO) v stredu skritizoval ministra školstva a "zobral situáciu do vlastných rúk", vicepremiérka a líderka strany Za ľudí Veronika…

Bratislavčanov chytili pri vlámačke do auta

0 icon

Bratislava 3. decembra 2020 (SITA/HSP/Foto:Facebook-Polícia SR-Bratislavský kraj)   V rukách polície skončili dvaja muži, ktorí sa na parkovisku za Červeným mostom pri bratislavskej Železnej studničke vlámali do zaparkovaného auta Ako informovala bratislavská krajská polícia, VW Caravelle odomkli za použitia doposiaľ neznámeho elektronického predmetu a vozidlo začali prehľadávať. Pri čine ich…

Smer-SD chce začať zber podpisov na iniciovanie referenda začiatkom roka

0 icon

Bratislava 3. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Opozičný Smer-SD by chcel začať zbierať podpisy na iniciovanie referenda o skrátení volebného obdobia Národnej rady (NR) SR na prelome januára a februára budúceho roka. Na stredajšej tlačovej konferencii to povedal šéf strany Robert Fico. Chce začať komunikovať s opozičnými partnermi, takisto s…

V Maďarsku pribudlo rekordných 182 úmrtí

0 icon

Bratislava 3. decembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Pavel Golovkin)   Maďarsko vo štvrtok potvrdilo rekordných 182 úmrtí na ochorenie COVID-19. Ako uvádza webstránka koronavirus.gov.hu, väčšinu obetí tvorili "starší a chronicky chorí pacienti" Celkový počet úmrtí v Maďarsku tak dosiahol 5 324. V krajine zároveň za uplynulých 24 hodín pribudlo aj 6 635 nových…

Putin prikázal rozsiahlu vakcináciu proti COVID-19 so štartom v závere budúceho týždňa

0 icon

Moskva 3. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP/Sputnik, Kremlin-Alexei Druzhinin, TASR/AP-Alexander Zemlianichenko Jr)   Ruský prezident Vladimir Putin v stredu prikázal "rozsiahlu" vakcináciu proti ochoreniu COVID-19 so začiatkom v závere budúceho týždňa Jeho krok prišiel len niekoľko hodín po tom, ako Veľká Británia ako prvá západná krajina schválila použitie vakcíny proti koronavírusu, ktorú…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Martin Borguľa

Realitný trh sa zbláznil. Šancou pre ľudí budú štátne nájomné byty

0icon

Pre mnoho ľudí sa štátne nájomné byty možno stanú jediným riešením ich bytovej otázky do budúcnosti. Dôvodom je momentálny stav na trhu s nehnuteľnosťami. Ten ako keby vôbec nereflektoval súčasnú situáciu. Ceny všetkých nehnuteľností stále raketovo rastú. Pandémia koronavírusu paralyzovala takmer všetky oblasti našich životov. Prekvapujúco, jednou z tých oblastí, ktoré nezasiahla,…

Marek Danko

Dohody treba zachovávať

0icon

9. decembra uplynie rok od parížskeho samitu v normandskom formáte (Nemecko, Francúzsko, Rusko a Ukrajina). Je teda na čase zhodnotiť, ako v skutočnosti ide s vykonávaním dohôd, ktoré sa tam uzavreli. Tu budú vylúčené všetky ďalšie problémy súčasnej Ukrajiny, ako napríklad zaobchádzanie s ruským jazykom pre 40 percent populácie. Závery…

Boris Mesár

Ako je možné ,že novinárske curvy sú pri každom ,,tajnom" zásahu teroristov z NAKA ?

0icon

Najprv vysvetlím to slovné spojenie ,,novinárske curvy"  - curva za peniaze urobí čokoľvek ,kdekoľvek ,akokoľvek a komukoľvek ! Tento opis presne sedí na napodobeniny novinárov v sračkometoch MSM (mainstreámových médií) Nebudem to rozoberať do detailov ,to by som musel písať dva dni. Prečo ,,teroristi z NAKA" - keď príde 40…

Robo Bačinský

Fiktívna pandémia, koordinácia s EÚ a buzeranti z Bruselu.

0icon

Veľkolepý plán ďalšieho celosvetového zotročenia ľudí naberá na obrátkach. Lenže obrátky sú tak vysoké, že plán to nevydržal. Odstredivá sila spôsobila najprv netesnosti, potom malé trhlinky, čo prešlo až k trhlinám po celom obvode, a celý tento Covid kolos nakoniec praskol. Darmo ju tí, ktorí sa titulujú ako vyvolení omotali…

Mária Benová

Fico ďakuje Haščákovi za kus dobrej roboty

0icon

Všetky slovenské redakcie dostali v noci 16.okt.2019 email s nahrávkou GORILA. Zaujímavé, že za 13 mesiacov ani tí najväčší tzv.“protikorupční investigatívni“ bojovníci z redakcií DenníkN, SME, časopisov .týždeň, TREND či portál aktuality.sk, TV Markíza (+portál tvnoviny.sk) nenašli vôľu publikovať obyčajný prepis tých najdôležitejších 5 minút z

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Tieto fotografie ti dokážu, že samota vie byť niekedy poriadne krutá

0 icon

Samota vie byť niekedy poriadne krutá a každý kto ňou trpí, potrebuje niekoho, kto mu dá najavo, že je pre neho v živote dôležitý. Takéto podobné príbehy, aké uvidíš dnes na týchto fotografiách, sa odohrávajú po celom svete. Je pravda, že sa o týchto príbehoch veľa nehovorí, ale tieto fotografie sú…

Ak voda obsahuje vodík, ktorý je horľavý, prečo nehorí?

0 icon

Ak je vodík horľavý, prečo potom voda z vodovodného kohútika nehorí vždy, keď sa prederie potrubím až do nášho drezu? Voda sa skladá z dvoch prvkov, vodíka a kyslíka. Vodík je horľavý, ale kyslík nie. Horľavosť je schopnosť horľavého materiálu s dostatočným prísunom kyslíka udržiavať dostatok tepelnej energie na udržanie ohňa po jeho…

Človek premenený na vlka a vytie na mesiac: 1. časť

0 icon

V rámci tohto dvojdielneho článku s názvom Človek premenený na vlka a vytie na mesiac  sa spoločne pozrieme na človeka premeneného na vlka, číhajúceho na svoje obete za mesačného svitu. Táto predstava existuje v mysliach ľudí už od nepamäti. Črty tohto mýtu ostávajú skryté v najrôznejších kultúrach planéty. Ľudská predstavivosť vytvorila ohromnú zbierku bytostí, ktoré…

Tupac a Biggie: Smrť a konšpirácie 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku o rapových legedách, o najprv kamarátoch na život a na smrť, následne však úhlavných nepriateľov, ktorí boli odlišní, jeden od druhého, ako protipóly. Ich život sa však rovnako skončil zastrelením. Zrazu sa z Tupaca stala hviezda na konte s množstvom hudobných hitov a úloh vo filmoch. Zároveň sa však zaplietol do série…

Incident vo Waco: 1. časť

0 icon

Za posledných niekoľko desaťročí Amerikou otriaslo niekoľko udalostí, ktoré urobili malú časť Američanov cynických voči správaniu sa ich vlastnej vlády. O mnohých z nich sme už na TOPdesať písali. Medzi týmito udalosťami môžeme nájsť aj incident, ktorý sa v prvej polovici roka 1993 odohral v sídle sekty Davidiánov v blízkosti mesta Waco v Texase. V tejto vládou…

Vo svete IT

Xiaomi má na rok 2021 ambiciózny plán. Chce predať viac smartfónov ako Apple

0 icon

V súčasnosti druhým najväčším výrobcom smartfónov na svete je spoločnosť Huawei, ktorá sa vzhľadom na predaj dcérskej spoločnosti Honor, pravdepodobne prepadne v rebríčku najpredávanejších výrobcov smartfónov v priebehu nasledujúceho roka na 3. až 4 miesto. Okrem iného k tomuto prepadu pravdepodobne dopomôže aj  spoločnosť Xiaomi, ktorá má zámer vo významnej…

One UI 3.0 a Android 11 dorazí na viac ako 40 smartfónov. Tu je ich zoznam vrátane očakávaného dátumu dostupnosti

0 icon

Spoločnosť Samsung už nejakú dobu testuje nadstavbu One UI 3.0 v kombinácii s Androidom 11. Ide hlavne o vlajkové smartfóny. Doposiaľ však nebol zverejnený žiaden verejný zoznam smartfónov, či časový harmonogram uvoľňovania veľkej aktualizácie s novým softwarom. To sa v týchto dňoch však mení. Portál gsmarena.com poukazuje na publikované správy…

Rusko začalo s vyšetrovaním Google. Spoločnosť údajne neodstraňuje nebezpečný obsah z výsledkov vyhľadávania

0 icon

Ruský mediálny regulátor, Roskomnadzor, začal vyšetrovať spoločnosť Google. Dôvodom je, že spoločnosť údajne neodstránila sporný obsah z výsledkov vyhľadávania. Na tému upozorňuje portál rferl.org. Sporný obsah vo výsledkoch vyhľadávania Podľa publikovaných správ približne 30% obsahu, ktorý sa zobrazuje vo výsledkoch vyhľadávania je sporným.  „Spoločnosť je obvinená z porušenia požiadaviek ruskej legislatívy…

Nemecký astrofyzik chcel nájsť tajnú správu od tvorcov nášho vesmíru. Čo sa mu podarilo objaviť?

0 icon

Vesmír je zvláštne miesto. Vieme, že existuje, no nevieme prečo existuje a ani ako k tomu presne došlo, píše Science Alert. Čo však, ak by bol vesmír vytvorený zámerne? Čo ak je to produkt nejakej vyššej inteligencie? V roku 2005 dvaja fyzici povedali, že ak by existoval tvorca vesmíru, pravdepodobne…

Xiaomi Redmi 1A – jeden z najlacnejších bezrámčekových monitorov je aktuálne dostupný za skvelú cenu

0 icon

Ekosystém zariadení spoločnosti Xiaomi sa takmer každý mesiac rozrastá o ďalšie zaujímavé produkty, ktoré určite stoja za povšimnutie a to nie len vďaka svojej kvalite, ale aj nízkej cene oproti konkurencii. Jednou zo zaujímavých „noviniek“, teda minimálne na našom trhu, je aj dokonale vyzerajúci monitor Xiaomi Redmi 1A s uhlopriečkou…

Armádny Magazín

Šéf NATO Stoltenberg a bývalá tlačová tajomníčka Bieleho domu Jen Psaki „fajčia to isté svinstvo“

0 icon

Rusko, 3.December 2020 (AM) - Známa ruská novinárka Julia Viťazevová vysvetlila, ako sa Rusku podarilo „obkľúčiť“ NATO. Uviedla, že generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg jednoducho nemal na škole zemepis.   Stoltenberg pred videokonferenciou ministrov zahraničných vecí NATO predniesol neočakávan

Rusko testuje jediný plávajúci tank na svete - Sprut-SDM1

0 icon

Rusko, 3.December 2020 (AM) - Úradné skúšky jediného ľahkého plávajúceho tanku Sprut-SDM1 na svete budú ukončené v roku 2022, oznámil priemyselný riaditeľ zbrojného komplexu štátnej korporácie rastú Bekchan Ozdojev.  

Ekonóm Chazin: "Nová Jalta“ odstráni dolár zo svetového finančného systému

0 icon

Rusko, 3.December 2020 (AM) - Ekonóm Michail Chazin dospel k záveru, že čas bežného dolára v medzinárodných finančných inštitúciách sa končí.   Expert sa inšpiroval chovaním súčasného prezidenta USA Donalda Trumpa. Podľa Chazina môže americký vodca v záujme udržania moci prijať najrozhodujúcejšie opatrenia vrátane uz

Rostec: Vyvíjame nový univerzálny protilietadlový raketový komplex krátkeho doletu

0 icon

Rusko, 3.December 2020 (AM) - V Rusku bude vyvinutý nový univerzálny protilietadlový raketový komplex krátkeho doletu schopný ničiť ciele akéhokoľvek typu, vyhlásil v priemyselný riaditeľ zbrojného komplexu štátnej korporácie Rostec Bekchan Ozdojev. &n

Beneš ako zbabelec

0 icon

Česko, 3. december 2020 (AM) - V rozhovore s prezidentom asociácie obranného a bezpečnostného priemyslu a prezidentským kandidátom Jiřím Hynkom sa v roku 2017 dali čítať aj tieto slová: Edvard Beneš sa zachoval ako zbabelec, pretože podľahol Mníchovskému diktátu v roku 1938.   Literarky.cz mu však takýto striktný postoj vyčítali s odôvodnením,

Svetlo sveta

Aký je osud kríža, na ktorom bol ukrižovaný Kristus?

0 icon

Na svete sa dnes uchovávajú viaceré významné relikvie spojené s utrpením Krista. Najhlavnejší symbol jeho ukrižovania, samotný kríž, bol predmetom záujmu už prvých veriacich. Čo teda vieme o osude kríža, na ktorom skutočne zomrel Kristus? Z obáv pred glorifikáciou a zbožštením Krista sa židia usilovali eliminovať všetky príležitosti pre vytvorenie jeho posmrtného kultu. Z evanjelií…

Najvyšší súd v USA zablokoval uplatňovanie prísnejších pandemických opatrení na kostoly ako na obchody

0 icon

Kým sme na Slovensku svedkami ako náboženské inštitúcie spolupravujú s vládou pri aplikácii reštrikčných opatrení uvalených na bohoslužby, v USA náboženské organizácie zvolili presne opačný prístup a podali v predmetnej veci právnu žalobu. Predmetom žaloby na Najvyššom súde Spojených štátov bolo, aby súd vydal predbežné opatrenie, že nariadenia zamedzujúce ľuďom návštevu bohoslužieb a zároveň neuplatňovanie…

Prečo nazývame Abrahama „otcom všetkých národov“ alebo „všetkých veriacich“?

0 icon

Abrahám je pôvodným menom Abram, čo v preklade znamená „vznešený.“ Je to odrazom vznešenosti ako žil svoj život v chaldeskej krajine, v prosperujúcom meste Ur na území dnešného Iraku, kedy napriek tomu, že bol bohatý, dokázal rozpoznať volanie Boha, aby všetko pohodlie zanechal a vydal sa na Božie volanie do neznáma. Spoločnosť, v ktorej Abram…

Otec Urbančok: Covid presmeroval ľudí do novodobých chrámov

0 icon

Milovaní Bratia a Sestry! Je to už takmer rok, čo sa z Číny dostal COVID pomaly do celého sveta. Následkom neho došlo k historickému precedensu, zrušeniu slávenia verejných svätých omší už niekoľkokrát. Tí veriaci, ktorí žili naozaj životom živej viery a boli si vedomí hodnoty sviatostí, zažili skutočné duchovné utrpenie, tí, ktorí ju až…

Ako vznikol kult svätého Petra a Pavla

0 icon

Kult svätého Petra nevznikol v starokresťanskej tradícii hneď po apoštolovej smrti; jeho rozvoj je nerozlučne spojený s utváraním kultu svätého Pavla, ktorý bol sťatý mečom roku 67 na mieste nazývanom ad Aquas Salvias, na južnom okraji Ríma v blízkosti Ostijskej cesty (Via Ostiense). V období, keď obidvaja podstúpili mučenícku smrť, kresťania predstavovali v Ríme…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali