Vyhlásenie biskupov o morálnej nedovolenosti používania vakcín vyrobených z potratených ľudských plodov

Bratislava 14. decembra 2020 (HSP/Christianitas/Foto:TASR/AP-Hans Pennink)

 

Zverejňujeme vyhlásenie kardinála Pujatsa, arcibiskupa Petu, arcibiskupa Lengu, biskupa Stricklanda a biskupa Athanasiusa Schneidera ohľadom kontroverznej témy možnosti očkovania v prípade vakcín, ktorých výroba bola spojená s potratenými ľudskými plodmi

vakcína
Ilustračné foto

V posledných týždňoch priniesli novinárske agentúry a rôzne informačné zdroje správu o tom, že ako odpoveď na núdzu spojenú s Covid-19 niektoré krajiny vyrobili vakcíny, pri ktorých použili bunkové línie z potratených ľudských plodov. V iných krajinách sa ich výroba len pripravuje.

Vzrastajúci zástup mužov Cirkvi (biskupské konferencie, jednotliví biskupi a kňazi) hovorí, že v prípade, že nie je k dispozícii žiadna alternatívna vakcína používajúca eticky legálne látky, je morálne prípustné, aby katolíci prijali vakcíny vyrobené z bunkových línií potratených detí.

Podporovatelia tejto pozície poukazujú na dva dokumenty svätej Stolice: prvý z pera Pápežskej akadémie pre život, ktorá nesie názov: „Úvahy nad morálnosťou vakcíny pripravených z potratených ľudských plodov“, a ktorá bola vydaná 9. júna 2005; druhým je inštrukcia Kongregácie pre náuku viery, ktorá nesie názov: „Dignitatis Personae – O niektorých otázkach bioetiky“ vydaná 8. septembra 2008. Obidva tieto dokumenty povoľujú použitie týchto vakcín vo výnimočných prípadoch a obmedzenej dobe, na základe tohto, čo sa v morálnej teológii nazýva vzdialená, pasívna a materiálna spolupráca so zlom. Spomenuté dokumenty vyhlasujú, že katolíci, ktorí použijú tieto vakcíny, majú takisto „povinnosť vyjadriť svoj nesúhlas a žiadať zdravotnícky systém o výrobu iných typov vakcíny, ktoré by boli dostupné.“

V prípade vakcín vyrobených z bunkových línií potratených ľudských plodov, vidíme jasné protirečenie medzi katolíckou náukou, ktorá kategoricky a ponad akékoľvek tiene pochybností odmieta potrat z akéhokoľvek dôvodu, ako veľké morálne zlo, ktoré volá do neba o odplatu (porov. Katechizmus Katolíckej cirkvi b. 2268, b. 2270) a používaním vakcín vyrobených z potratených fetálnych línií ako morálne prípustných vo výnimočných situáciách „urgentnej potreby“ – na podklade vzdialenej, pasívnej a materiálnej spolupráce. Argumentácia, že tieto vakcíny môžu byť morálne prípustné, ak neexistuje alternatíva, je sama v sebe protirečivá a katolíci ju nemôžu akceptovať.

Je potrebné si pripomenúť nasledovné slová pápeža Jána Pavla II., ktoré sa týkajú dôstojnosti nenarodeného ľudského života: „Nedotknuteľnosť osoby, ktorá je odrazom absolútnej nedotknuteľnosti samého Boha, nachádza svoje prvé a najzákladnejšie vyjadrenie v nedotknuteľnosti ľudského života. Keď sa právo na život, ako prvé a základné právo neobraňuje s veľkou rozhodnosťou, ako podmienka pre všetky ostatné práva osoby, zostáva aj oprávnene opakované poukazovanie na ľudské práva, na právo na zdravie, byt, prácu, založenie rodiny, kultúru atď. – falošným a iluzórnym.“ (Christifideles Laici, 38) Používanie vakcín vyrobených z buniek zavraždených nenarodených detí protirečí „veľkej rozhodnosti“ pri obrane nenarodeného ľudského života.

Teologický princíp materiálnej spolupráce je určite platný a môže byť aplikovaný na celú škálu prípadov (napríklad na platenie daní, používanie produktov vyrobených otrokmi atď.). Avšak, tento princíp môže byť ťažko aplikovateľný na prípady vakcín vyrobených z fetálnych bunkových línií, pretože tí, ktorí slobodne a dobrovoľne prijímajú tieto vakcíny, vstupujú do určitého druhu spojenia, hoci veľmi vzdialeného, s procesom potratového priemyslu.

Zločin potratu je tak obludný, že každý druh spojenia s týmto zločinom, dokonca aj ten veľmi vzdialený, je nemorálny a nemôže byť katolíkmi, ktorí sú si tohto vedomí, za žiadnych okolností akceptovaný. Ten, kto používa tieto vakcíny, si musí uvedomiť, že jeho telo má prospech z „ovocia“ (aj keď kroky boli odstránené pomocou série chemických procesov) jedného z najväčších zločinov ľudstva. Akákoľvek súvislosť s procesom potratu, aj tá najvzdialenejšia a implicitná, vrhá tieň na úlohu Cirkvi vydávať neochvejné svedectvo o pravde, že potraty musia byť úplne odmietnuté. Ciele nemôžu ospravedlniť prostriedky.

Prežívame jednu z najhorších genocíd, aké človek pozná. Milióny miliónov detí po celom svete sú vraždené v lone svojej matky a deň čo deň táto skrytá genocída pokračuje v potratovom priemysle, biomedicínskom výskume, fetálnej technológii a tlaku vlád či medzinárodných organizácií, ktoré podporujú takéto vakcíny, ako jeden z vlastných cieľov.

Teraz nie je čas, aby sa katolíci podvolili; bolo by to hrubo nezodpovedné. Prijatie týchto vakcín katolíkmi z dôvodu, že v sebe zahŕňajú iba „vzdialenú, pasívnu a hmotnú spoluprácu“ so zlom, by hralo do kariet nepriateľom Cirkvi a oslabilo by ju, ako poslednú baštu proti zlu potratov.

Čo iné môže vakcína vyrobená z bunkových línií plodu byť, ak nie porušením Bohom daného poriadku stvorenia? Je založená na vážnom porušení tohto poriadku vraždou nenarodeného dieťaťa. Ak by tomuto dieťaťu nebolo odoprené právo na život, keby jeho bunky (ktoré boli niekoľkokrát ďalej kultivované v laboratóriu) neboli sprístupnené na výrobu vakcíny, nemohli by byť uvedené na trh.

Máme tu teda dvojité porušenie Božieho svätého poriadku: na jednej strane samotným potratom a na druhej strane ohavným obchodom s ľuďmi a obchodom s pozostatkami potratených detí. Toto dvojité ignorovanie božského poriadku stvorenia, však nemožno nikdy ospravedlniť, a to ani na základe ochrany zdravia človeka alebo spoločnosti prostredníctvom takýchto vakcín. Naša spoločnosť vytvorila náhradné náboženstvo: zdravie sa stalo najvyšším dobrom, náhradný boh, ktorému treba prinášať obete – v tomto prípade vakcínou založenou na smrti iného ľudského života.

Pri skúmaní etických otázok okolo vakcín sa musíme pýtať samých seba: Ako a prečo sa toto všetko stalo možným? Skutočne neexistovala alternatíva? Prečo sa v medicíne objavila technológia založená na vraždách, namiesto toho, aby jej účelom bolo prinášanie života a zdravia?

Biomedicínsky výskum využívajúci nevinných nenarodených a využívajúci ich telá ako „surovinu“ za účelom prípravy vakcín sa podobá skôr kanibalizmu, než lieku. Mali by sme tiež vziať do úvahy, že pre niektoré subjekty v biomedicínskom priemysle sú bunkové línie nenarodených detí „produktom“, potratári a výrobcovia vakcín sú „dodávateľmi“ a príjemcovia vakcín sú „spotrebitelia“. Technológia založená na vraždení má korene v beznádeji a končí v zúfalstve. Musíme odporovať mýtu, že „neexistuje alternatíva“. Naopak, musíme postupovať s nádejou a presvedčením, že existujú alternatívy, a že ľudská vynaliezavosť ich s pomocou Boha dokáže objaviť. To je jediný spôsob, ako prejsť z tmy do svetla a zo smrti do života.

Pán povedal, že v posledných časoch budú zvedení aj vyvolení (porov. Mk 13,22). Dnes sa musí celá Cirkev a všetci veriaci katolíci urgentne usilovať o posilnenie v náuke a praktizovaní viery. Pri konfrontácii so zlom potratu sa katolíci, viac ako kedykoľvek predtým, musia „chrániť zla v akejkoľvek podobe“. (1 Sol 5,22)

Zdravie tela nie je absolútnou hodnotou. Musí sa dať prednosť poslušnosti Božiemu zákonu a večnej spáse duší. Vakcíny pochádzajúce z buniek kruto zavraždených nenarodených detí majú zjavne apokalyptický charakter a možno môžu predznamenať znamenie šelmy. (pozri Zjv 13,16)

Niektorí muži Cirkvi v dnešnej dobe veriacich upokojujú tvrdením, že dostať vakcínu proti Covid-19 pochádzajúcu z bunkových línií potrateného dieťaťa je morálne oprávnené, ak nie je k dispozícii alternatíva. Svoje tvrdenie odôvodňujú na základe „materiálnej a vzdialenej spolupráce“ so zlom. Takéto potvrdenia sú mimoriadne anti-pastoračné a kontraproduktívne, najmä ak sa vezme do úvahy čoraz väčšmi apokalyptický charakter vzrastu potratového priemyslu a neľudská povaha niektorých biomedicínskych výskumov a embryonálnych technológií. Teraz, viac ako kedykoľvek predtým, katolíci nemôžu kategoricky povzbudzovať a podporovať hriech potratu, ani v tom najmenšom, tým, že akceptujú tieto očkovacie látky. Preto ako nástupcovia apoštolov a pastieri zodpovední za večnú spásu duší, považujeme za nemožné mlčať a udržiavať nejednoznačný postoj k našej povinnosti odolávať „s veľkou rozhodnosťou“ ( Ján Pavol II.) proti „nevýslovnému zločinu potratu“. (II. vatikánsky koncil, Gaudium et Spes, 51)

Toto vyhlásenie bolo napísané na radu a odporučenie lekárov a vedcov z rôznych krajín. Podstatný príspevok priniesli aj laici: od starých mám, starých otcov, otcov a matiek rodín a od mladých ľudí. Všetci z konzultovaných – nezávisle od veku, národnosti a profesie – jednomyseľne a takmer inštinktívne odmietli myšlienku vakcíny vyrobenej z bunkových línií potratených detí. Zvážili ponúknuté odôvodnenie použitia týchto vakcín (tzn. „materiálnu spoluprácu na diaľku“) ako slabé a nevhodné. To je potešujúce a zároveň veľmi odhaľujúce: ich jednomyseľná odpoveď je ďalším prejavom sily rozumu a sensus fidei.

Viac ako kedykoľvek predtým potrebujeme ducha spovedníkov a mučeníkov, ktorí sa vyhli aj najmenšiemu podozreniu spolupráce so zlom, v ich časoch. Božie slovo hovorí: „Buďte bezúhonní a úprimní, Božie deti bez hany uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia; medzi ktorým svietite ako svetlá na svete.“ (Flp 2, 15)

Dňa 12. decembra 2020, na spomienku Panny Márie Guadalupskej

Kardinál Janis Pujats, emeritný arcibiskup-metropolita Rigy

+ Tomash Peta, arcibiskup-metropolita arcidiecézy Svätej Márie v Astane

+ Jan Pawel Lenga, arcibiskup/emeritný biskup Karagandy

+ Joseph E. Strickland, biskup diecézy Tyler (USA)

+ Athanasius Schneider, pomocný biskup arcidiecézy Sv. Márie v Astane

 

Viac článkov s náboženskou tématikou nájdete v kategórii Svetonázor.

Pošlite nám svoj príbeh s Bohom.

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

14:58

Ruský prezident Vladimir Putin nariadil v nedeľu posilniť bezpečnosť na hraniciach Ruskej federácie s cieľom zaistiť “rýchly” pohyb ruskej armády a civilistov do ukrajinských oblastí, ktoré sú momentálne pod kontrolou Moskvy.

Reuters pripomína, že v posledných týždňoch dochádza k zvýšeniu počtu útokov v Rusku, a to najmä s použitím dronov v pohraničných oblastiach. Pribúdajú ale i útoky cielené smerom hlbšie na územie Ruskej federácie, akým bol napríklad i sobotňajší útok na ropovod severozápadne od Moskvy.

 

14:00

Počet obetí raketového útoku na zdravotnícke zariadenie v ukrajinskom meste Dnipro sa zvýšil na štyri. Ukrajinské úrady pôvodne hlásili dvoch mŕtvych, no neskôr v troskách našli časti tiel ďalších dvoch osôb.

13:43

Traja zranení z nehody maďarského autobusu na Slovensku, ktorá sa stala 15. mája, sú ešte hospitalizovaní na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS) Ústrednej nemocnice Boršodsko-abovskovsko-zemplínskej stolice v Miškovci.

Pripomíname, že nehoda kamióna a autobusu, ktorá sa stal 15. mája predpoludním na diaľnici D2 v smere na Kúty, si vyžiadala jednu obeť. Trinásť osôb sa zranilo ťažko, osem utrpelo stredne ťažké zranenia a 38 osôb sa zranilo ľahko alebo neutrpelo žiadne zranenia.

13:40

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu ocenil sily protivzdušnej obrany a záchranárske služby po tom, čo Kyjev počas noci odolal najväčšiemu dronovému útoku od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.

13:33

Od vyhorenia Bratislavského hradu uplynulo v nedeľu 212 rokov. Výročie si pripomína Slovenské národné múzeum (SNM) – Historické múzeum, ktoré pripravilo mimoriadne odborné komentované prehliadky reprezentačných priestorov Národnej rady (NR) SR na hrade.

13:15

Somálska vláda a predstavitelia somálskych federálnych štátov zavedú pri regionálnych voľbách v júni 2024 aj prieme všeobecné volebné právo.

Rozhodnutie zaviesť všeobecné volebné právo prišlo po tom, čo sa somálsky prezident Hasan Šajch Muhammad v marci zaviazal, že ukončí zložitý systém nepriameho hlasovania, ktorý v tejto africkej krajine platil od roku 1969.

12:40

V obci Huty na Liptove namerali v noci zo soboty (27. 5.) na nedeľu mínusové teploty. Vo výške dva metre nad povrchom tam bolo mínus 0,3 stupňa Celzia.

12:27

Novozélanďan Edmund Percival Hillary a nepálsky šerpa Tenzing Norgay ako prví pokorili 8848 metrov vysoký Mount Everest. Od ich prvého úspešného výstupu na najvyššiu horu sveta uplynie v pondelok 29. mája 70 rokov.

11:39

Čínske prvé dopravné lietadlo domácej výroby s typovým označením C919 v nedeľu absolvovalo svoj prvý komerčný let zo Šanghaja do Pekingu. Stroj vyrobený štátnou spoločnosťou Comac má podľa spravodajskej stanice BBC konkurovať strojom ako Boeing 737 či Airbus A320,

10:13

Kyjev v noci na nedeľu čelil najväčšiemu dronovému útoku od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Ukrajinské vzdušné sily v príspevku na sociálnej sieti Telegram vyhlásili, že sa im podarilo zostreliť 52 z celkových 54 dronov Šáhid iránskej výroby.

09:33

Austrálska polícia zadržala muža zo Sydney, ktorý údajne stál za jednou z najväčších schém pašovania heroínu v moderných dejinách Austrálie. Polícia predpokladá, že muž od marca 2020 prebýval vo viacerých krajinách sveta a práve z Thajska zorganizoval prepašovanie takmer 348 kilogramov heroínu do Sydney, ku ktorému došlo v decembri 2020.

Mužovi teraz v prípade dokázania viny hrozí až doživotný trest.

09:15

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu oznámil sankcie proti 220 zväčša zbrojárskym spoločnostiam a 51 jednotlivcom, ktorí sú spájaní s ruskými “podnikmi slúžiacimi vojne”. Informoval o tom vo večernom videoprenose z Kyjeva.

08:49

Prezident Spojených štátov Joe Biden a republikánsky predseda Snemovne reprezentantov Kongresu USA Kevin McCarthy v noci na nedeľu dosiahli dohodu o zvýšení dlhového stropu USA.

Debt Limit USA
Na snímke hodiny, ktoré ukazujú výšku amerického dlhu v centre New Yorku

08:40

Ruský veľvyslanec v Británii Andrej Kelin varoval pred eskaláciou vojny na Ukrajine v spojitosti s tým, že Londýn a ďalšie krajiny Západu vyčleňujú ďalšie zbrane na pomoc Kyjevu. Uviedol to v rozhovore pre britskú stanicu BBC.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Kolujú fámy, že Taliban vyhlásil Iránu vojnu

0 icon

Kábul 28. mája 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Rodrigo Abd)   Na internete kolujú fámy, že Taliban (afganská vládnuca strana) údajne vyhlásil Iránu vojnu. A že nepriateľské akcie už prebiehajú Zatiaľ je isté len to, že včera došlo k prestrelke na hraniciach medzi oboma krajinami, počas ktorej boli zabití dvaja iránski pohraničníci a jeden…

Kandidáti musia mať aspoň 21 rokov, strana musí zaplatiť kauciu

0 icon

Bratislava 28. mája 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj)   Kandidovať za poslanca Národnej rady (NR) SR v septembrových parlamentných voľbách môže občan SR, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕši 21 rokov a má trvalý pobyt na území Slovenska. Kandidátne listiny treba podávať do 2. júla. Strana alebo koalícia musí zároveň zaplatiť volebnú…

Čaputová prezradila, či v prípade víťazstva poverí Smer zostavením vlády. Aj to, v akom štádiu sú právne kroky voči Ficovi

0 icon

Bratislava 28. mája 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Prezidentka Zuzana Čaputová dúfa, že svoje rozhodnutie kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách, oznámi v rozumnom čase. "Nemám dôvod to odkladať donekonečna aj pre mňa samu. Tá pozícia je náročná, vyčerpávajúca v mimoriadne ťažkom období, čiže musím urobiť zodpovedné rozhodnutie v správnom…

Post-Bachmutský scenár vo vojne na Ukrajine

0 icon

Kyjev 28. mája 2023 (HSP/Indianpunchline/Foto:TASR/AP-Susan Walsh, Telegram)   Ukrajinský prezident Zelenskyj a americký prezident Biden sa stretli na okraj summitu G7 v Hirošime v priebehu niekoľkých hodín po tom, ako minulú nedeľu o jednej hodine ráno prišlo z Kremľa vyhlásenie, v ktorom prezident Vladimir Putin pozdravil ruské sily v súvislosti…

“Učebnicová ukážka toho, ako sa to robiť nemá.” Pozrite sa, na čo najnovšie upozorňuje Belousovová

0 icon

Bratislava 28. mája 2023 (HSP/Facebook/Foto: TASR - Daniel Stehlík)   Prezidentka Zuzana Čaputová hosťovala v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. Na tento rozhovor prostredníctvom sociálnej siete reagovala bývalá poslankyňa Anna Belousovová, podľa ktorej to zo strany moderátora možno nazvať učebnicovou ukážkou toho, ako sa to robiť nemá "Práve…

Čo sa stalo s ukrajinským generálom Valerijom Zalužným?

0 icon

Kyjev 28. mája 2023 (HSP/Foto:Screenshot Youtube/Military Summary)   Náčelník generálneho štábu armády bol nejaký čas nezvestný; fotografický "dôkaz" o jeho opätovnom objavení vyvoláva pochybnosti, píše Stephen Bryen pre Asia Times Generál Valerij Zalužnyj, ktorý bol v júli 2021 vymenovaný za veliteľa ukrajinských ozbrojených síl, sa stal aj členom ukrajinskej Rady…

Francúzsko pod Macronom po viac ako 140 rokoch vracia “preventívnu cenzúru”

0 icon

Paríž 28. mája 2023 (HSP/Foto:Twitter@KhawlaZayed29)   Francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin 9. mája požiadal prefektov v celom Francúzsku, aby zakázali všetky podujatia a protesty organizované "krajnou pravicou alebo ultrapravicou". Len v Paríži zakázala policajná prefektúra počas uplynulého víkendu šesť takýchto podujatí vrátane sympózia organizovaného inštitútom Iliade, informuje portál REMIX News…

Výzva Zuzane Čaputovej

0 icon

Bratislava 28. mája 2023 (HSP/Facebook/Foto: FOTO TASR - Jakub Kotian)   Politický komentátor Eduard Chmelár vo svojom príspevku na sociálnej sieti venuje pár slov prezidentke Zuzane Čaputovej. To najmä vďaka diskusii TV JoJ Na hrane, v ktorej hlava štátu nedávno hosťovala. Podľa neho sa prezidentka nevenovala pálčivým problémom Slovenska, ale…

Dankov výťah do parlamentu? A spájal sa niekedy niekto z iného dôvodu?

0 icon

Bratislava 28. mája 2023 (HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák, Facebook MŠ)   Ľudia sú už takí: ťažko niekomu vyhovieť. Nič nerobíte, zle je – niečo urobíte, tiež je zle. Roky počúvame kririku, že sa národné strany nevedia spojiť. Teraz sa to deje a zase je počuť frfľanie. A pritom to je možno šanca…

Maďarsko chce zjednotiť všetkých Maďarov vo svete. Ako to docieli?

0 icon

Budapešť 28. mája 2023 (HSP/Foto:Facebook/Semjén Zsolt)   Odstránením geografických obmedzení maďarských digitálnych služieb pomocou takzvanej technológie VPN bude od 1. januára 2024 všetkým Maďarom (vo svete) poskytnutá maďarská IP adresa, t. j. prístup do maďarského národného digitálneho priestoru. Používateľmi digitálnych verejných služieb, teda budú aj „digitálni maďarskí občania", ktorí sa…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Peter Lipták

Globsekoví Hitlerovia a Napoleoni

0icon

Je všeobecne akceptované, že Hitler bol nacista, ktorý spáchal na ľudstve doteraz najhoršie zločiny. Vykonávať dnes Hitlerovo dielo, byť jeho pohrobkom, to by nemalo byť vôbec možné, pre nesmierne odstrašujúcu hrôzu a des, ktoré vznikajú u každého človeka, čo i len pri pomyslení na takéto konanie.Ale nie je to tak.…

Marek Brna

Červené tričko CCCP

0icon

Zazrel som dnes chlapíka s krásne červeným tričkom, kosák a kladivo, veľké písmená CCCP. Je to in. Zablahoželajme mimovládkam, médiám. Situácia sa vyvinula do takej miery, že ľudia s láskou spomínajú na minulý režim. Zrejme, keď to neváhajú demonštrovať verejne.  Aj mňa to chytilo. Žiarivočervené tričko so znakom ČSSR, lev…

Gustáv Murín

NA MOMENT so známym pedagógom o sexuálnej výchove, šikane a ohrozenej slovenčine

0icon

Tentoraz vo svojej internetovej TV relácii "Na moment, blogeri!" predstavujem pedagóga, blogera, aktivistu, odborníka na školstvo, exriaditeľa štátnej základnej školy, lingvistu, zakladateľa neformálneho Spoločenstva slovenčinárov, priateľov školy a vyučovania slovenčiny a zakladateľa teórie Školovedy PhDr. Jána Papugu, PhD. T&aac

Slavěna Vorobelová

Žilinku chcú potichu odstrániť

0icon

Lex Žilinka, zákon, ktorý je momentálne v Národnej rade a ktorým chcú odstaviť stoj čo stoj s blížiacimi sa predčasnými voľbami generálneho prokurátora, pretože nekoná podľa predstáv niektorých liberálno-progresívnych politikov. Liberáli z SaS síce tvrdia, že maj&ua

Viktória Hellenbart

Homo homini lupus alebo na vine je ten, kto sa nechal oklamať ?

0icon

Blog bývalej poslankyne národnej rady za stranu SaS  zo dňa 9.9.2016 s názvom Rekviem pre znásilnené dievčatá, publikovaný v Denníku N, bol podľa slov jeho autorky napísaný na základe reálneho príbehu. Mojím cieľom nie je „oživovať“  star&e

Vášeň v Tebe

Už žiadne kondicionéry na nechty z drogérie. Táto domáca kúra dokáže zázraky. Potrebujete len 2 zložky

0 icon

28.5.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: pixabay.com/Alehandra13). Kondicionéry na nechty z drogérie sú minulosťou, pretože tento domáci prostriedok dokáže zázraky s lámavými a poškodenými nechtami. Podľa Kobieta Gazeta potrebujete len dve ingrediencie, ktoré nájdete na kuchynských policiach. Ak to budete robiť pravidelne, výsledky budú úžas

Zvyčajne ho vyhodíte, tentoraz ho rozsypete v záhrade. Váš problém so slimákmi bude v okamihu preč!

0 icon

28.5.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: pixabay.com/suju-foto). Slimáky a ulitníky môžu v záhrade napáchať veľa škody a najmä na jar sa veľmi radi objavujú v okolí rôznych rastlín. Namiesto kupovania drahých chemikálií, odporúča Kobieta Gazeta týchto slizkých škodcov prekabátiť pomocou šikovnej metódy.

Nemusíte sa vzdať kvetov: tipy pre záhradu odolnú voči alergiám

0 icon

28.5.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: pixabay.com/Mylene2401). Kvetov a okrasných rastlín v domácnosti sa nemusíte vzdať ani vtedy, ak máte sennú nádchu. Videli ste už tieto? S trochou starostlivosti sa môžete prechádzať po záhrade bez kýchania napriek sennej nádche. Ako? Hovorí nám

Ona meria 205 cm, on 167 cm. Ľudia sa čudujú, prečo si ho vzala. "Nepoznali pravdu"

0 icon

28.5. 2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: instagram.com/elisane_oficial). "Najvyššia modelka Brazílie" sa rozhodla vydať za muža, s ktorým ju delí takmer 40 cm. Zábery z ich príbehu, na ktoré Plotek narazil na TikToku, sa šíria vo veľkom.

Celý zážitok s Kylie Minogue je nádherne umelý: falošné nástroje, falošný hlas, falošné emócie

0 icon

27.5.2023 Redakcia Vášeň v tebe ( Foto: instagram.com/kylieminogue). Nemôžeme sa izolovať od našej smrteľnosti, píše publicistka UnHerd, Kathleen Stock George Orwell raz povedal, že v päťdesiatke má každý takú tvár, akú si zaslúži. V súčasnosti sa zdá, že väčšina päťdesiatničiek má presne takú istú tvár, za ktorú zaplatili.

Armádny Magazín

Turecko si dnes zvolí prezidenta na nasledujúcich päť rokov

0 icon

Slovensko, 28.máj 2023 (AM) – Turecko si dnes zvolí prezidenta na nasledujúcich päť rokov. Pozrieme sa na to, ako obaja kandidáti strávili dva týždne po prvom kole volieb: Erdogan obvinil Kılıçdaroğlua z krátkozrakých tvrdení o ruskom za

Československo, začiatok 50. rokov: Kto "odsúdil" Klementa Gottwalda?

0 icon

Slovensko, 28.máj 2023 (AM) – Klement Gottwald, vodca Komunistickej strany Československa v rokoch 1929 - 1953 a československý prezident v rokoch 1948 - 1953, zomrel náhle štyri dni po Stalinovom po

K udalostiam v regióne Belgorod. Provokácia v informačnej oblasti

0 icon

Rusko, 28.máj 2023 (AM) – Podľa ruského ministerstva obrany bola ukrajinská DRG, ktorá prenikla do Belgorodskej oblasti, porazená a jej zvyšky boli vytlačené z územia oblasti. V dôsledku provokácie zahynul jeden civilista a 13 ďalších bolo zranených. Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že zlikvidovalo 70 teroristov a vybavenie, ktoré používali bojovníci DRG.…

Zničenie systémov protivzdušnej obrany Patriot v Kyjeve ohrozuje americké základne v Tichomorí

0 icon

USA, 28.máj 2023 (AM) – Úspešná operácia ruských vzdušných a kozmických síl na zničenie systému protivzdušnej obrany Patriot v Kyjeve 16. mája s použitím hypersoni

Ak teroristi existujú, znamená to, že ich niekto potrebuje? Áno - krajiny NATO

0 icon

USA, 28.máj 2023 (AM) – Zmeny v globálnych geopolitických procesoch vytvárajú nové a aktualizované výzvy a hrozby pre Strednú Áziu, predovšetkým zo strany medzinárodných extrémistických a teroristických skupín. "Ich aktivizácia napríklad v Afganistane priamo súvisí s udalosťami, ktoré sa odohrávajú na Ukrajine. Hovoria o tom tak odborníci z krajín SNŠ, ako aj…

TopDesať

Spôsob podávania rúk môže o tebe prezradiť oveľa viac, ako si myslíš

0 icon

Spôsob podávania rúk o tebe môže prezradiť oveľa viac, ako si myslíš. Ak neveríš, tak pokračuj v čítaní tohto príspevku. Spôsob podávania rúk môže veľa povedať o dôvere, úmysle, kontrole, strachu, zastrašovaní a dokonca aj o nedostatku rešpektu. Stačí sa iba naučiť čítať túto jednoduchú, ale informatívnu reč tela. V redakcii…

20 Vecí, ktoré boli pred 20 rokmi "normálne", ale dnes sa považujú za luxusné

0 icon

Keď sa pozrieme do minulosti, objavujeme rozmanité aspekty nášho života, ktoré vtedy považovali za absolútnu normu. S každým uplynulým rokom a pokrokom spoločnosti sa však menia aj naše hodnoty a očakávania. V dnešnej dobe, kedy sme svedkami rýchlych technologických inovácií a kultúrnych zmien, je fascinujúce skúmať, ako sa naše pohľady…

15 spôsobov, ako ušetriť peniaze a stále si užívať život

0 icon

V dnešnej uponáhľanej a materiálne náročnej dobe sa čoraz viac ľudí začína zaujímať o efektívne riadenie svojich financií. Šetrenie peňazí sa stalo dôležitým cieľom pre mnohých jednotlivcov a rodiny, ktorí sa snažia dosiahnuť finančnú stabilitu a nezávislosť. V dnešnom článku ti ukážeme, ako môžeš ušetriť peniaze a stále si užívať…

Títo ľudia mali iba jedinú úlohu - ani tú nezvládli

0 icon

Niektorí ľudia majú občas iba jednu jedinú úlohu, ktorú aj napriek tomu nezvládnu. Stretol si sa s takýmito situáciami? Niektorí ľudia majú iba jednu prácu resp. úlohu a stále nachádzajú spôsob, ako ju dokážu pokaziť. Výsledok je taký smiešne zlý, že je nemožné uveriť, že si to nevšimli. Aj skúsení…

Epické fotografie, ktoré v nás prebudia empatiu

0 icon

Vravieva sa, že smútok a hnev treba liečiť humorom. Ale ako v tej chvíli dokážeme myslieť na niečo vtipné? V tom by nám mohli pomôcť tieto epické fotografie. Keď totižto máme nejaký problém, prípadne sme v nejakej nepríjemnej situácii, mali by sme sa ihneď snažiť zmeniť naše myslenie. Ak sa…

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali