Vyhlásenie biskupov o morálnej nedovolenosti používania vakcín vyrobených z potratených ľudských plodov

Bratislava 14. decembra 2020 (HSP/Christianitas/Foto:TASR/AP-Hans Pennink)

 

Zverejňujeme vyhlásenie kardinála Pujatsa, arcibiskupa Petu, arcibiskupa Lengu, biskupa Stricklanda a biskupa Athanasiusa Schneidera ohľadom kontroverznej témy možnosti očkovania v prípade vakcín, ktorých výroba bola spojená s potratenými ľudskými plodmi

vakcína
Ilustračné foto

V posledných týždňoch priniesli novinárske agentúry a rôzne informačné zdroje správu o tom, že ako odpoveď na núdzu spojenú s Covid-19 niektoré krajiny vyrobili vakcíny, pri ktorých použili bunkové línie z potratených ľudských plodov. V iných krajinách sa ich výroba len pripravuje.

Vzrastajúci zástup mužov Cirkvi (biskupské konferencie, jednotliví biskupi a kňazi) hovorí, že v prípade, že nie je k dispozícii žiadna alternatívna vakcína používajúca eticky legálne látky, je morálne prípustné, aby katolíci prijali vakcíny vyrobené z bunkových línií potratených detí.

Podporovatelia tejto pozície poukazujú na dva dokumenty svätej Stolice: prvý z pera Pápežskej akadémie pre život, ktorá nesie názov: „Úvahy nad morálnosťou vakcíny pripravených z potratených ľudských plodov“, a ktorá bola vydaná 9. júna 2005; druhým je inštrukcia Kongregácie pre náuku viery, ktorá nesie názov: „Dignitatis Personae – O niektorých otázkach bioetiky“ vydaná 8. septembra 2008. Obidva tieto dokumenty povoľujú použitie týchto vakcín vo výnimočných prípadoch a obmedzenej dobe, na základe tohto, čo sa v morálnej teológii nazýva vzdialená, pasívna a materiálna spolupráca so zlom. Spomenuté dokumenty vyhlasujú, že katolíci, ktorí použijú tieto vakcíny, majú takisto „povinnosť vyjadriť svoj nesúhlas a žiadať zdravotnícky systém o výrobu iných typov vakcíny, ktoré by boli dostupné.“

V prípade vakcín vyrobených z bunkových línií potratených ľudských plodov, vidíme jasné protirečenie medzi katolíckou náukou, ktorá kategoricky a ponad akékoľvek tiene pochybností odmieta potrat z akéhokoľvek dôvodu, ako veľké morálne zlo, ktoré volá do neba o odplatu (porov. Katechizmus Katolíckej cirkvi b. 2268, b. 2270) a používaním vakcín vyrobených z potratených fetálnych línií ako morálne prípustných vo výnimočných situáciách „urgentnej potreby“ – na podklade vzdialenej, pasívnej a materiálnej spolupráce. Argumentácia, že tieto vakcíny môžu byť morálne prípustné, ak neexistuje alternatíva, je sama v sebe protirečivá a katolíci ju nemôžu akceptovať.

Je potrebné si pripomenúť nasledovné slová pápeža Jána Pavla II., ktoré sa týkajú dôstojnosti nenarodeného ľudského života: „Nedotknuteľnosť osoby, ktorá je odrazom absolútnej nedotknuteľnosti samého Boha, nachádza svoje prvé a najzákladnejšie vyjadrenie v nedotknuteľnosti ľudského života. Keď sa právo na život, ako prvé a základné právo neobraňuje s veľkou rozhodnosťou, ako podmienka pre všetky ostatné práva osoby, zostáva aj oprávnene opakované poukazovanie na ľudské práva, na právo na zdravie, byt, prácu, založenie rodiny, kultúru atď. – falošným a iluzórnym.“ (Christifideles Laici, 38) Používanie vakcín vyrobených z buniek zavraždených nenarodených detí protirečí „veľkej rozhodnosti“ pri obrane nenarodeného ľudského života.

Teologický princíp materiálnej spolupráce je určite platný a môže byť aplikovaný na celú škálu prípadov (napríklad na platenie daní, používanie produktov vyrobených otrokmi atď.). Avšak, tento princíp môže byť ťažko aplikovateľný na prípady vakcín vyrobených z fetálnych bunkových línií, pretože tí, ktorí slobodne a dobrovoľne prijímajú tieto vakcíny, vstupujú do určitého druhu spojenia, hoci veľmi vzdialeného, s procesom potratového priemyslu.

Zločin potratu je tak obludný, že každý druh spojenia s týmto zločinom, dokonca aj ten veľmi vzdialený, je nemorálny a nemôže byť katolíkmi, ktorí sú si tohto vedomí, za žiadnych okolností akceptovaný. Ten, kto používa tieto vakcíny, si musí uvedomiť, že jeho telo má prospech z „ovocia“ (aj keď kroky boli odstránené pomocou série chemických procesov) jedného z najväčších zločinov ľudstva. Akákoľvek súvislosť s procesom potratu, aj tá najvzdialenejšia a implicitná, vrhá tieň na úlohu Cirkvi vydávať neochvejné svedectvo o pravde, že potraty musia byť úplne odmietnuté. Ciele nemôžu ospravedlniť prostriedky.

Prežívame jednu z najhorších genocíd, aké človek pozná. Milióny miliónov detí po celom svete sú vraždené v lone svojej matky a deň čo deň táto skrytá genocída pokračuje v potratovom priemysle, biomedicínskom výskume, fetálnej technológii a tlaku vlád či medzinárodných organizácií, ktoré podporujú takéto vakcíny, ako jeden z vlastných cieľov.

Teraz nie je čas, aby sa katolíci podvolili; bolo by to hrubo nezodpovedné. Prijatie týchto vakcín katolíkmi z dôvodu, že v sebe zahŕňajú iba „vzdialenú, pasívnu a hmotnú spoluprácu“ so zlom, by hralo do kariet nepriateľom Cirkvi a oslabilo by ju, ako poslednú baštu proti zlu potratov.

Čo iné môže vakcína vyrobená z bunkových línií plodu byť, ak nie porušením Bohom daného poriadku stvorenia? Je založená na vážnom porušení tohto poriadku vraždou nenarodeného dieťaťa. Ak by tomuto dieťaťu nebolo odoprené právo na život, keby jeho bunky (ktoré boli niekoľkokrát ďalej kultivované v laboratóriu) neboli sprístupnené na výrobu vakcíny, nemohli by byť uvedené na trh.

Máme tu teda dvojité porušenie Božieho svätého poriadku: na jednej strane samotným potratom a na druhej strane ohavným obchodom s ľuďmi a obchodom s pozostatkami potratených detí. Toto dvojité ignorovanie božského poriadku stvorenia, však nemožno nikdy ospravedlniť, a to ani na základe ochrany zdravia človeka alebo spoločnosti prostredníctvom takýchto vakcín. Naša spoločnosť vytvorila náhradné náboženstvo: zdravie sa stalo najvyšším dobrom, náhradný boh, ktorému treba prinášať obete – v tomto prípade vakcínou založenou na smrti iného ľudského života.

Pri skúmaní etických otázok okolo vakcín sa musíme pýtať samých seba: Ako a prečo sa toto všetko stalo možným? Skutočne neexistovala alternatíva? Prečo sa v medicíne objavila technológia založená na vraždách, namiesto toho, aby jej účelom bolo prinášanie života a zdravia?

Biomedicínsky výskum využívajúci nevinných nenarodených a využívajúci ich telá ako „surovinu“ za účelom prípravy vakcín sa podobá skôr kanibalizmu, než lieku. Mali by sme tiež vziať do úvahy, že pre niektoré subjekty v biomedicínskom priemysle sú bunkové línie nenarodených detí „produktom“, potratári a výrobcovia vakcín sú „dodávateľmi“ a príjemcovia vakcín sú „spotrebitelia“. Technológia založená na vraždení má korene v beznádeji a končí v zúfalstve. Musíme odporovať mýtu, že „neexistuje alternatíva“. Naopak, musíme postupovať s nádejou a presvedčením, že existujú alternatívy, a že ľudská vynaliezavosť ich s pomocou Boha dokáže objaviť. To je jediný spôsob, ako prejsť z tmy do svetla a zo smrti do života.

Pán povedal, že v posledných časoch budú zvedení aj vyvolení (porov. Mk 13,22). Dnes sa musí celá Cirkev a všetci veriaci katolíci urgentne usilovať o posilnenie v náuke a praktizovaní viery. Pri konfrontácii so zlom potratu sa katolíci, viac ako kedykoľvek predtým, musia „chrániť zla v akejkoľvek podobe“. (1 Sol 5,22)

Zdravie tela nie je absolútnou hodnotou. Musí sa dať prednosť poslušnosti Božiemu zákonu a večnej spáse duší. Vakcíny pochádzajúce z buniek kruto zavraždených nenarodených detí majú zjavne apokalyptický charakter a možno môžu predznamenať znamenie šelmy. (pozri Zjv 13,16)

Niektorí muži Cirkvi v dnešnej dobe veriacich upokojujú tvrdením, že dostať vakcínu proti Covid-19 pochádzajúcu z bunkových línií potrateného dieťaťa je morálne oprávnené, ak nie je k dispozícii alternatíva. Svoje tvrdenie odôvodňujú na základe „materiálnej a vzdialenej spolupráce“ so zlom. Takéto potvrdenia sú mimoriadne anti-pastoračné a kontraproduktívne, najmä ak sa vezme do úvahy čoraz väčšmi apokalyptický charakter vzrastu potratového priemyslu a neľudská povaha niektorých biomedicínskych výskumov a embryonálnych technológií. Teraz, viac ako kedykoľvek predtým, katolíci nemôžu kategoricky povzbudzovať a podporovať hriech potratu, ani v tom najmenšom, tým, že akceptujú tieto očkovacie látky. Preto ako nástupcovia apoštolov a pastieri zodpovední za večnú spásu duší, považujeme za nemožné mlčať a udržiavať nejednoznačný postoj k našej povinnosti odolávať „s veľkou rozhodnosťou“ ( Ján Pavol II.) proti „nevýslovnému zločinu potratu“. (II. vatikánsky koncil, Gaudium et Spes, 51)

Toto vyhlásenie bolo napísané na radu a odporučenie lekárov a vedcov z rôznych krajín. Podstatný príspevok priniesli aj laici: od starých mám, starých otcov, otcov a matiek rodín a od mladých ľudí. Všetci z konzultovaných – nezávisle od veku, národnosti a profesie – jednomyseľne a takmer inštinktívne odmietli myšlienku vakcíny vyrobenej z bunkových línií potratených detí. Zvážili ponúknuté odôvodnenie použitia týchto vakcín (tzn. „materiálnu spoluprácu na diaľku“) ako slabé a nevhodné. To je potešujúce a zároveň veľmi odhaľujúce: ich jednomyseľná odpoveď je ďalším prejavom sily rozumu a sensus fidei.

Viac ako kedykoľvek predtým potrebujeme ducha spovedníkov a mučeníkov, ktorí sa vyhli aj najmenšiemu podozreniu spolupráce so zlom, v ich časoch. Božie slovo hovorí: „Buďte bezúhonní a úprimní, Božie deti bez hany uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia; medzi ktorým svietite ako svetlá na svete.“ (Flp 2, 15)

Dňa 12. decembra 2020, na spomienku Panny Márie Guadalupskej

Kardinál Janis Pujats, emeritný arcibiskup-metropolita Rigy

+ Tomash Peta, arcibiskup-metropolita arcidiecézy Svätej Márie v Astane

+ Jan Pawel Lenga, arcibiskup/emeritný biskup Karagandy

+ Joseph E. Strickland, biskup diecézy Tyler (USA)

+ Athanasius Schneider, pomocný biskup arcidiecézy Sv. Márie v Astane

 

Viac článkov s náboženskou tématikou nájdete v kategórii Svetonázor.

Pošlite nám svoj príbeh s Bohom.

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Spojené kráľovstvo od pondelka zatvára všetky cestovné koridory

0 icon

Bratislava 15. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Kirsty Wigglesworth)   Spojené kráľovstvo od pondelka zatvorí všetky cestovné koridory v snahe o ochranu "pred rizikom dosiaľ neidentifikovaných nových kmeňov" koronavírusu. V piatok to oznámil britský premiér Boris Johnson, podľa ktorého to bude trvať najmenej do 15. februára. Informuje o tom spravodajský portál BBC Všetci…

Celosvetový počet mŕtvych presiahol dva milióny

0 icon

Bratislava 15. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Počet ľudí, ktorí vo svete zomreli v dôsledku nákazy novým koronavírusom, presiahol hranicu dva milióny. Podľa dát Johns Hopkins University, ktorá vedie štatistiky v súvislosti s vírusom, sa tak stalo v piatok Svet dosiahol tento smutný míľnik v čase, keď sa štáty…

Dav v Kapitole chcel zavraždiť zvolených predstaviteľov, tvrdia federálni prokurátori

0 icon

Phoenix 15. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-John Minchillo)   Dav podporovateľov dosluhujúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý minulý týždeň násilne vtrhol do sídla amerického Kongresu a spôsobil tam nepokoje, chcel "zajať a zavraždiť zvolených úradníkov". V súdnych dokumentoch týkajúcich sa prípadu jedného z účastníkov, Jacoba Chansleyho, to uvádzajú federálni prokurátori Chansley je…

Protestné hnutie v Česku plánuje na základe svojich odborníkov predložiť alternatívny plán riešenia koronakrízy. Daniel Landa: „Nie je nás málo“

0 icon

Praha 15. januára 2021 (HSP/Foto:SITA-Jozef Jakubčo)   Uplynulú nedeľu sa v hlavnom meste Českej republiky uskutočnilo veľké protestné zhromaždenie, na ktorom viaceré známe osobnosti kritizovali niektoré opatrenia v boji s pandémiou koronavírusu. Spevák Daniel Landa, ktorý nedávno sformuloval tzv. Blanický manifest, uviedol, že v mene českej spoločnosti chce predstaviť skupinu…

Ministerstvu sa podarilo vybaviť od hygienikov výnimku pre 400 osôb

0 icon

Bratislava 15. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽaNO) vybavil od apríla 2020 do 10. januára 2021 od Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) výnimku pre 400 osôb. Ako pre agentúru SITA uviedol komunikačný odbor rezortu, Krajčí schválil a následne požiadal o výnimku pre iné osoby…

Epidemická situácia na Slovensku by sa mala mierne zlepšiť, uviedol Krajčí

0 icon

Bratislava 15. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Epidemická situácia na Slovensku by sa mala mierne zlepšiť. Na piatkovej tlačovej konferencii to povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí. Odvoláva sa na to, že pozitivita testov na koronavírus za posledný týždeň klesla. Hodnota pozitívnych výsledkov z PCR testov sa za týždeň znížila z…

Šefčovič: Portugalské predsedníctvo sa zameria hlavne na obnovu Európy

0 icon

Brusel/Lisabon 15. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Aris Oikonomou)   Ekonomická obnova, digitálna transformácia a snaha o spravodlivý sociálny rozvoj budú dominovať portugalskému predsedníctvu v Rade EÚ. Uviedol to v piatok pre TASR podpredseda Európskej komisie (EK) pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič, ktorý s užšou delegáciou exekutívy EÚ pod vedením…

Lavrík: Častým prekračovaním miery premiér znehodnotí aj to dobré, čo sa mu podarilo

0 icon

Bratislava 15. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Premiér Igor Matovič (OĽaNO) prekračuje mieru tak razantne a často, že znehodnocuje aj to dobré, čo sa mu doteraz podarilo urobiť. Pre agentúru SITA to uviedol prozaik a režisér Silvester Lavrík, ktorý spolu s ďalšími predstaviteľmi kultúrnej obce spísali premiérovi otvorený list Napriek…

Čínska vakcína dosiahla účinnosť iba 50,38%. Maďarsko zvažuje jej nákup

0 icon

Peking 15. januára 2021 (HSP/Foto:SITA/AP-Binsar Bakkara)   Čínska vakcína proti ochoreniu Covid-19, ktorú vyvinula spoločnosť Sinovac Biotech, dosiahla v záverečných testoch v Brazílií účinnosť iba 50,38%, uviedla vláda brazílskeho federatívneho štátu Sao Paulo Predstavitelia brazílskeho ministerstva zdravotníctva v televízii uviedli, že „účinnosť je na hranici a musíme počkať na hodnotenie…

Premiér: Stanovisko k testovaniu nemením. Chce, aby koaličný partner prestal konečne naháňať percentá

0 icon

Bratislava 15. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Predseda vlády SR Igor Matovič (OĽANO) nemení svoje stanovisko, ktoré sa týka formy a spôsobu plošného testovania. Povedal to po piatkovom rokovaní vlády s tým, že finálne rozhodnutie príde v sobotu (16. 1.) Verí, že sobotňajšie rokovanie dospeje k spoločne akceptovanému riešeniu. Nechcel…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Rastislav Slovák

Sulík je sociálny netvor

0icon

Keď niekto ako Sulík nedopraje ani len vlaky zadarmo pre dôchodcov, študentov a žiakov, dôchodcom nedopraje ani len trináste dôchodky a dokonca nedopraje ani len obedy zadarmo deťom v školách, tak takéto indivíduum ako Sulík si zaslúži pomenovanie SOCIÁLNY NETVOR! Čo tomu sociálnemu netvorovi Sulíkovi vadí na tom, že dôchodcovia majú možnosť…

Marek Brna

Chorá politická scéna

0icon

Ochorela aj naša politická scéna. Situácia je veľmi vážna. Akoby jej dochádzal kyslík. Príznačné pre túto dobu. Spoločnosť by sa mala snažiť dávať si na vedúce miesta tých najschopnejších jedincov. Čím vyššia pozícia v spoločnosti, tým väčšie schopnosti. A čo je najvyššia pozícia v spoločnosti? Exekutíva. Nie novinári, nie umelci.…

Boris Mesár

1. BBC - Covid: Ako vyťažené sú nemocnice v Anglicku?, 2, Testovanie je PSYOPS

0icon

1.) Premiér Boris Johnson pri vyhlásení národného lockdownu uviedol, že v prípade neprijatia opatrení hrozí, že NHS bude ochromená. Štatistiky však naznačujú, že podiel postelí momentálne obsadených pacientmi je v skutočnosti nižší ako obvykle. Ako môže byť teda obe veci pravdivé? Čo je tento rok iné? Zima je pre NHS…

Ivan Holek

Vakcína! Moje osobné legitímne pochybnosti

0icon

Z verejnoprávneho rozhlasu som sa dozvedel pre mňa osobne dosť znepokojivú informáciu, že priemerný čas vývoja vakcíny je dvanásť rokov. A všetky vakcíny, ktorými má byť očkované takmer celé ľudstvo boli vyvinuté za rok. Média však hovoria o ich absolútnej bezpečnosti a na dôkaz toho sa dávajú mnohí politici demonštratívne…

Slavěna Vorobelová

Spasiteľ Matovič alebo viac testov = väčší biznis

0icon

Testovanie v podaní Igora Matoviča začalo takto https://www.crz.gov.sk/zmluva/5021873/ , pokračovalo takto https://www.crz.gov.sk/zmluva/5380151/ a naďalej pokračuje. Pri tomto mega biznise pre čuduj sa svete firmičku z Trnavy, ktorá mala donedávna dlhy voči štátu, asistujeme bohužiaľ, my všetci. Akurát my asistujeme tak, že platíme a necháme si špárať donekonečna v nose, no niekto expresne

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Ako sa mení Zem? NASA odhalila fotografie, ako sa mení podnebie

0 icon

Prírodné katastrofy významne zasiahli milióny ľudí na celom svete. Roztrieštené povodne a zosuvy pôdy pochovali milióny domov a požiare spôsobili zničenie pozemkov. Fotografie NASA ti odhalia viac. Každoročný výskyt prírodných katastrof vyvoláva otázky a odborníci na životné prostredie neustále opakujú, že je to spôsobené ľudskými aktivitami na našej planéte. Aj keď sa…

Malajzia - zaujímavé fakty o tropickom raji 2. časť

0 icon

Malajzia sa svojho času umiestnila na 9. mieste ako najnavštevovanejšia krajina na svete z hľadiska turistických aktivít. Môžeme s istotou povedať, že táto autentická multikultúrna krajina si zaslúži aj tvoju pozornosť, pretože v Malajzii existujú jedinečné veci, ktoré nikde inde na svete nenájdeš. Za spev Despacito ti môžu dať pokutu

Halley a záhady vesmírnych telies: 1. časť

0 icon

Prinášame vám trojdielny článok o Halleyho kométe. Totiž výskumy britského astronóma menom Edmund Halley objasnili množstvo záhad ohľadom vesmírnych telies. Tie tak prestali byť vnímané ako božské znamenia a stali sa predmetom vedeckého bádania. Začíname prvou časťou článku. Kométy boli po stáročia základom vízií mnohých veštcov, priživujúcich sa na ľudovej poverčivosti. Presné…

TOP10: Toto sú tie najstrašidelnejšie a najzáhadnejšie miesta Slovenska

0 icon

Ak máš rád strašidelné príbehy, záhadné a tajomné miesta, staré legendy, si na správnom mieste. V tomto rebríčku sa pozrieme na tie najzáhadnejšie miesta Slovenska, ktoré sú miestami doslova až desivé. Nemáš náhodou jedno z nich niekde poblíž?  1. Katov dom v Trenčíne 

Princezná Diana, Michael Jackson či Kennedy. Ako by vyzerali dnes?

0 icon

Great Senior Living je platforma venovaná blahobytu starších ľudí, ktorá nedávno začala malý projekt nazvaný "Gone But Not Forgotten". Ide o vzdanie pocty ľuďom, ako princezná Diana, Michael Jackson či americký prezident John F. Kennedy, ktorí tento svet opustili predčasne.  V rámci projektu Great Senior Living sa môžeme dozvedieť, ako by vyzerali niektoré "celebrity",…

Vo svete IT

Aktualizujte si Windows 7 na novší čo najskôr. Pozrite sa prečo, a ako môžete tak spraviť lacno a rýchlo!

0 icon

Podpora operačného systému Windows 7 skončila ešte začiatkom minulého roka. V praxi to znamená, že operačný systém už nedostáva žiadne ďalšie aktualizácie s výnimkou platených aktualizácií, ktoré aktuálne využívajú hlavne firmy, ktoré neprešli na novšiu verziu Windowsu 10 z interných dôvodov. Jeden z najviac chybových softwarov podľa CVE Windows 7…

Čmeliakova gravitácia môže vyriešiť expanziu vesmíru: Vedci si ju overia tým najextrémnejším spôsobom

0 icon

Fyzici dlhú dobu predpokladali, že vesmír je rovnaký, bez ohľadu na to, ktorým smerom sa vyberiete. Túto teóriu plánujú už čoskoro overiť tým, že preskúmajú tieň okolo čiernej diery, píše portál livescience.com. Ak sa im podarí dokázať, že tieň čiernej diery je o trochu menší, než predpokladajú fyzikálne teórie, mohli by…

MediaTek ide vyplácať svojim zamestnancom tisícové odmeny! Môže za to rekordný nárast tržieb

0 icon

Taiwanský výrobca mikročipov MediaTek zaznamenal v roku 2020 nečakane prudký nárast tržieb a to hneď z viacerých dôvodov. Primárnym dôvodom bola jednoznačne popularizácia 5G smartfónov, najmä tých dostupnejších, ktorých sa v roku 2020 objavilo na trhu pomerne dosť. Veľké tržby však spoločnosť pripisuje aj ku zvýšeným dodávkam mikročipov najmä pre…

Na ťažbu vo vesmíre nepotrebujeme veľké stroje: Akú alternatívu navrhujú vedci?

0 icon

Ak si predstavíme ťažbu zdrojov, ako prvé nás napadne krompáč, alebo veľké, ťažké stroje. Nemusí to však vždy vyzerať takto. Ťažiť suroviny by sa mohlo aj pomocou mikróbov, ktoré sa už v hojnom počte nachádzajú v baniach po celom svete, tvrdí YouTube kanál SciShow Space. Ide o proces, ktorý sa nazýva bioťažba (pozn.…

Europolu sa podarilo odstaviť z Deep Webu najväčšie nelegálne trhovisko na svete, DarkMarket

0 icon

Téme dark webu, či deep webu, sme sa v  minulosti venovali viackrát. Z veľkej časti ide o časť webu, ktorý nie je indexovaný bežnými vyhľadávačmi a rovnako prístup do tejto časti internetu, častokrát vyžaduje rôzne opatrenia. Inými slovami, je to časť internetu, ku ktorému sa nepripojíte, ako ku každej bežne…

Armádny Magazín

20 krajín s najvyššími vojenskými výdavkami v roku 2019

0 icon

Švédsko, 15. január 2021 (AM) - Rok 2019 bo už piaty rok po sebe čo sa globálne vojenské výdavky v zvýšili a obchod dosiahol 1,917 miliárd dolárov. Rástli o 3,6%, čo z neho robí najväčší rast desaťročia, ktorý v roku 2018 prekonal 2,6%, vyplýva z údajov Štokholmského medzinárodného inštitútu pre výskum…

Ako zareagoval Stalin na Trumanov oznam o atómovej bombe?

0 icon

Rusko, 15. január 2021 (AM) - Pokojná reakcia sovietskeho lídra Josifa Stalina na oznam od Harryho Trumana na Postupimskej konferencii v júli 1945, že USA otestovali atómovú bombu, si zasluhuje, aby sa dostala do učebníc svetovej diplom

Uprostred iránskych námorných cvičení sa objavila neznáma ponorka. Video

0 icon

Irán, 15. január 2021 (AM) - Iránske námorníctvo identifikovalo neznámu ponorku počas svojich vojenských cvičení v severnom Indickom oceáne, informovala tlačová agentúra Tasnim.   Pred týždńom USA jednu z nich v regióne nasadili ako varovanie pre Islamskú republiku. Ponorku spozorovali vo štvrtok iránske protiponorkové vrtuľníky, ktoré sa bl

Keby USA videli, čo USA v USA robia, USA by napadli USA, aby oslobodili USA od tyranie USA

0 icon

USA, 15. január 2021 (AM) - Takto sa zamyslela pri sledovaní situácie vo Washingtone ruská novinárka Júlia Vitazjeva na svojom twitteri. Vzápätí prichádza s otázkou: "Je mi trápne sa opýtať: budú to mať teraz takto po celé 4 roky?"   [caption id="attachment_30301" align

Svetlo sveta

MÚDROSŤ

0 icon

Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

Prečo sa sviatosti Krstu a Prvého svätého prijímania udeľujú väčšinou v apríli a v máji?

0 icon

V rannom kresťanstve sa udeľovali sviatosti Krstu, Prvého svätého prijímania a Birmovania spolu v jeden deň a to za prítomnosti biskupa. Dôvodom bolo, že kresťanmi sa väčšinou stávali dospelí ľudia, ktorí konvertovali buď z judaizmu alebo z rôznych pohanských náboženstiev a k tomuto poznaniu konverzie prišli v pokročilejšom veku. Cirkev sa ich preto snažila v Cirkvi prijať plnými sviatosťami a do…

Dnes bude Slovensku opäť udelené požehnanie relikviou Kristovej krvi z paluby lietadla – VÝZVA K PRIPOJENIU SA V MODLITBE

0 icon

V nedeľu Krstu Krista Pána 10. januára 2021 v popoľudňajších hodinách sa opäť uskutoční let lietadla, na ktorého palube sa bude nachádzať generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý Slovensku udelí požehnanie s relikviou Kristovej krvi, ktorá je uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku.  Zverejňujeme jeho slová výzvy,…

Najväčší pápeži v dejinách SV. LEV VEĽKÝ

0 icon

(*asi 400, Toskánsko – † 10. november 461, Rím) Jeho ústami hovoril apoštol Peter.             Pápežsky úrad sa po smrti  Sixta III. (†18. augusta 440)  nachádzal v úplnej inej situácii než v predchádzajúcich storočiach: už nereprezentoval navonok kresťanské spoločenstvá roztrúsene v anonymite po území hlavného mesta Rímskej ríše.  Časy veľkých perzekúcií,  ktoré…

PATRÓNI LEKÁROV – SVÄTÍ KOZMA A DAMIÁN

0 icon

SVÄTÍ KOZMA A DAMIÁN. Boli bratia a dvojičky. Vyštudovali lekárstvo. Zo svojho povolania si neurobili výnosný biznis. Neprofitovali na cudzom nešťastí. Liečili všetkých a nezištne – bezplatne. Mnohí, keď videli ich príklad, stali sa kresťanmi. Pohanskí kňazi ich obžalovali, že robia čary, a tak zvádzajú ľudí, aby sa klaňali kresťanskému…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali