Vláda ide bojovať proti hoaxom a dezinformáciám. Pripravila materiál, nad ktorým by aj Orwell otváral oči

Bratislava 11. novembra 2020 (HSP/Foto:Pixabay)

 

Slovenská vláda ide bojovať proti hoaxom. Má už pripravený materiál s názvom „Koordinovaný mechanizmus odolnosti SR voči informačným operáciám“, ktorého najlepšie pasáže prinášame – pozor, nevhodné čítanie pre ľudí so slabými nervami

hoax
Ilustračné foto

Materiál s názvom „Koordinovaný mechanizmus odolnosti SR voči informačným operáciám“ (ďalej KMO) je aktuálne v pripomienkovom konaní a mal by sa realizovať do konca roku 2021. V tomto dokumente (viď tu) sú definované ciele a metódy boja štátu proti dezinformáciám a informačným operáciám. Plánuje sa vytvorenie a prevádzkovanie „nástroja pre automatizovanú detekciu prvkov informačných operácií“ pre všetky štátne orgány, a tiež vytvorenie schémy zapojenia mimovládnych organizácií do neho. Projekt by mal byť financovaný z fondov EÚ.

 

Názorová polarizácia je v demokracii nežiaduca?

„V posledných rokoch sme kvôli dezinformačným správam a konšpiračným teóriám svedkami stále väčšej polarizácie spoločnosti, ktorá sa rozdeľuje na skupiny sympatizujúce s určitým druhom informácií či dezinformácií, ktoré podporujú ich autorov a myšlienku,“ píše sa hneď v úvode. Teda podľa autorov KMO je problém, ak niekto má iný názor ako väčšina ostatných. A ďalej sa píše: „Výsledkom takejto polarizácie vplyvom klamlivých správ môžu byť nielen nepokoje, ale aj strata dôvery ľudí vo vládu či rozvrátenie politickej stability v krajinách.“

„Rozvrátenie politickej stability“ – podľa autorov to je to, čomu treba zabrániť. V demokracii treba urobiť všetko pre to, aby občania nezmenili názor na doterajšie politické usporiadanie. Áno, v demokracii síce majú občania nárok si myslieť čokoľvek, ale iba dovtedy, kým nemenia zaužívaný politický poriadok – naznačujú autori KMO vo svojom dokumente.

Hneď vzápätí však upozorňujú, že tento systém „nebude mať vplyv na slobodu prejavu iným spôsobom, ako je určené v Ústave SR a Európskom dohovore na ochranu ľudských práv.“ Má ísť len o monitorovanie falošných informácií a správ, ich identifikáciu a analýzu. Samozrejme, v konkrétnych trestných prípadoch potom systém bude prijímať aj adekvátne riešenia.

Nemá teda ísť o systém na priamu cenzúru, ale skôr na „špicľovanie a bonzovanie“, ako by to pomenoval niekto ľudovým jazykom. Nuž, ani to by v konečnom dôsledku nemuselo byť celkom zlé, keby tam išlo o odchyt internetových zloduchov, škodcov a podvodníkov. Ibaže tu je zjavne prioritou niečo iné, a je to úplne jasné zo zamerania celého dokumentu KMO: predmetom záujmu je to, čo rozumejú pod pojmom hybridná vojna. Inými slovami, boj proti ľuďom s iným politickým názorom.

 

Čo sú podľa KMO dezinformácie?

KMO zdôrazňuje nebezpečenstvo dezinformácií ako súčasti „hybridnej vojny“: „Verejnosť je tiež vystavená narastajúcemu šíreniu nebezpečných fám, zavádzajúcich informácií a konšpiračných teórií, ktoré môžu ohrozovať ľudské zdravie, poškodzovať súdržnosť spoločnosti alebo viesť k verejnému násiliu a sociálnym nepokojom.“ Vidíme, že tu je spomenutý pojem súdržnosť spoločnosti. Akú súdržnosť majú autori na mysli? Vlastenectvo, ktoré je v ponímaní súčasnej vlády takmer nadávkou? Alebo sociálnu spolupatričnosť, ktorá je výsledkom „sociálneho dialógu“ v ponímaní tejto vlády?

„Informačné operácie môžu okrem cieleného šírenia potenciálne škodlivých informácii zahŕňať aj zber citlivých údajov, podnecovať ľudí k akcii (násilnej alebo nenásilnej) a otvorene alebo skryte propagovať určitú stranu/štát,“ píše sa v dokumente. Inými slovami, ak niekde uvidíte propagáciu nejakého štátu alebo iného politického subjektu, tak to je „informačná operácia“. Samozrejme, to sa netýka propagácie EÚ, NATO ani USA, lebo v takom prípade nejde o informačné operácie, ale o niečo celkom iné.

„Títo aktéri čoraz viac využívajú sofistikované stratégie, aby mohli ovplyvňovať verejné diskusie, prehlbovať polarizáciu spoločnosti, vytvárať čoraz väčšiu skupinu obyvateľstva, ktorá neverí žiadnemu oficiálnemu zdroju a ľahšie tak podlieha manipulácii. Výsledkom je efektívnejšie zasahovanie do demokratického rozhodovania, relativizácia politického vedenia krajiny a oslabovanie dôvery spoločnosti v demokratické inštitúcie,“ píšu autori KMO. Prosím, nemýľte si to s prácou aktérov zo Západu napríklad pri nedávnych voľbách v Bielorusku – každý predsa vie, že to sa nepatrí porovnávať.

 

S akými pojmami KMO pracuje?

Dokument uvádza, že medzi prvky informačných operácií patria:

Falošné správy – podľa KMO sú to „informácie, ktoré zámerne napodobňujú formát spravodajstva alebo iného produktu žurnalistiky, pričom ich tvorcovia úmyselne zavádzajú svoje publikum skresľovaním reality.“

Hoaxy – podľa KMO sú to „virálne rozšírené poplašné správy. Zväčša majú tri typické znaky: naliehavosť, odkaz na iluzórnu autoritu (policajný zdroj, neexistujúce vedecké výsledky) a žiadosť o šírenie ďalej. Častým zámerom je vyvolanie obáv či strachu.“

Propaganda – podľa KMO je to „informácia, idea, názor alebo vizuálny materiál, ktorý je vytvorený a distribuovaný s cieľom ovplyvniť názory ľudí. Nie je postavená iba na polopravdách alebo nepravdách, ale aj pravdivých faktoch, no vždy je zaujatá smerom k propagácii určitej strany alebo názoru. Snahou je tak navodiť objektivitu, ide však o jednostranný naratív, ktorého cieľom je presvedčiť a nie informovať.“

Konšpiračné teórie – podľa KMO sú to „teórie, ktoré vysvetľujú udalosť alebo súbor okolností ako výsledok tajného sprisahania (konšpirácie) zvyčajne malou mocnou skupinou osôb. Takouto skupinou má byť zväčša vláda, predstavitelia tajných spolkov, organizácií alebo spravodajských služieb, jedna alebo viacero spoločne pôsobiacich firiem alebo predstavitelia štátov, národov alebo náboženstiev, či dokonca mimozemské civilizácie. Konšpiračné teórie odmietajú všeobecne akceptované vysvetlenie týchto udalostí.“

Paródia a satira – podľa KMO „v kontexte informačných operácií sa paródia a satira využívajú na agresívne šírenie zavádzajúcich informácií alebo na zosmiešňovanie a kritizovanie cieľa (osoby, skupiny ľudí, názoru apod.), ktorá presahuje bežný rámec tohto žánru.“

Títo páni asi pojedli vtipnú kašu. Naozaj chcú ešte aj paródiu a satiru deliť na tú správnu a na tú, ktorá „prekračuje bežný rámec tohto žánru“? Asi nevideli stránku Zomri, ktorá naozaj prekročila všetko, čo sa prekročiť dalo…

Dezinformácie – podľa KMO „označujú nepravdivé alebo zmanipulované informácie, ktoré sú šírené zámerne s cieľom zavádzať a uškodiť. Dezinformácie môžu mať podobu nepravdivého alebo zmanipulovaného textu, obrázku, videa alebo zvuku, pričom môžu byť použité na podporu konšpirácií, šírenie pochybností a diskreditáciu pravdivých informácií či jednotlivcov a organizácií. Aj pravdivú informáciu môžeme považovať za dezinformáciu, ak je podaná manipulatívnym spôsobom. Medzi dezinformácie nepatria neúmyselné chyby v spravodajstve, satira, paródia ani správy a komentáre naklonené jednej strane, ktoré sú takto zreteľne označené.“

Malinformácie – podľa KMO sú to „informácie, ktoré sú založené na realite, šírené zámerne s cieľom spôsobiť ujmu osobe, organizácii alebo štátu, napr. uniknuté informácie, nenávistné prejavy, obťažovanie“

Teda páni autori KMO tu majú špeciálnu kolónku aj pre pravdu, ktorá sa nehodí – typickým príkladom sú Wikileaks: najväčším hriechom Juliana Assangea je, že prezradil nepríjemnú pravdu (malinformácie) o svinstvách vlády USA.

 

Ľudia sú náchylní na to, aby boli oklamaní?

Autori KMO tvrdia, že rešpektujú slobodu slova a všetka ich činnosť bude iba v medziach zákona. Zaujímavá veta je v časti venovanej účelu a cieľu prvkov informačných operácií. KMO píše: „Ak do oprávnenej verejnej diskusie, ktorá predstavuje právo zaručené Ústavou SR zasahujú neoprávnené vonkajšie subjekty a spoločnosť o týchto vplyvoch buď nevie alebo im nerozumie, rozhodovanie a správanie spoločnosti môže byť nepriamo a nelegitímne ovplyvnené, osobitne pred a počas volebných procesov.“ Tu vyvstáva otázka: ktoré subjekty sú oprávnené sa zúčastňovať verejnej diskusie, a ktoré nie sú oprávnené? Ideologické mimovládky financované zo zahraničia, ako napríklad Globsec, tie sú oprávnené? Zahraniční majitelia masmédií, tí sú oprávnení? A keby boli napríklad z Ruska?

Ďalej sa píše: „Spôsobov ovplyvňovania názorov a správania ľudí existuje viacero, ako napr. marketing, diplomacia, publicistika či lobing. Ide však o všeobecne akceptované spôsoby ovplyvňovania, ktoré sa zároveň riadia určitými pravidlami. Prvky informačných operácií tieto spôsoby napodobňujú, ale využívajú ich klamlivým alebo zavádzajúcim spôsobom a žiadne pravidlá nedodržiavajú.“ Z tejto formulácie by sa George Orwell naozaj potešil. O akých pravidlách to hovoria? Chytá to myši, mňauká to, ale či to uznáme za mačku, to záleží na tom, či je naša alebo susedova…

„Ľudia sú náchylní na to, aby boli oklamaní, vyprovokovaní, podvedení a inak manipulovaní. Ide o určitý druh psychologického zneužívania s cieľom zhromažďovať taktické informácie a neskôr ich využiť k získaniu konkurenčnej strategickej výhody voči súperovi,“ uvádza dokument KMO. Toto je tam naozaj napísané. Páni analytici za vás rozhodnú, kto bol oklamaný a manipulovaný a kto klame a manipuluje. Predplatili ste si to za vaše dane. Či nie?

Keď sme pri tej manipulácii; z pojmového aparátu KMO, ale aj mnohých ďalších vyjadrení vidno silnú tendenciu za každú cenu splietať dokopy dve veci, ktoré spolu nesúvisia: bulvárne nezmysly a výmysly najnižšej cenovej kategórie s legitímnym politickým názorom opozičným voči proamerickému neokoloniálnemu ideologickému mainstreamu. Cieľ je jasný: pošpiniť legitímnosť politickej opozície, dehonestovať ju spájaním s bludmi a nezmyslami a mať zároveň zámienku na boj proti bludárstvu, a popri tom aj proti politickým protivníkom.

 

Ako to má fungovať?

Vzniknú nové analytické útvary: špecifické postavenie bude mať Situačné centrum Slovenskej republiky (SITCEN), organizačne začlenené do štruktúry Kancelárie Bezpečnostnej rady Úradu vlády SR. Pri analýze bude dôležitú úlohu zohrávať aj Národné bezpečnostné analytické centrum (NBAC). Na zbere a analýze informácií budú spolupracovať aj mimovládne organizácie (Ktoré to sú, kto ich platí a aké sú tie ich skúsenosti?). Za naše dane tiež majú byť v tomto smere realizované systematické informačné kampane, aktivity v oblasti školského vzdelávania a pod. A samozrejme, ráta sa s intenzívnou spoluprácou s orgánmi EÚ a NATO.

Vyhľadávanie a identifikáciu prvkov informačnej operácie budú však primárne vykonávať orgány štátnej správy, bude to v kompetencií napríklad tlačových odborov alebo analytických odborov príslušných rezortov. Môžeme si iba domýšľať, že v praxi tak zrejme štátni zamestnanci dostanú do pracovnej náplne novú úlohu a budú chodiť na školenia.

„Vyhľadávanie a identifikovanie by malo byť uskutočňované manuálne, analyticky alebo prostredníctvom softvéru zameraného na vyhľadávanie prvkov informačnej operácie na základe kľúčových slov, naratívov, ale s použitím moderných nástrojov na báze neurónových sietí a umelej inteligencie. Softvér budú používať orgány verejnej moci zapojené do tohto koordinovaného mechanizmu, pričom zamestnanci musia byť vyškolení na jeho efektívne využívanie. Po vyhľadaní a identifikovaní takejto informácie ju príslušný organizačný útvar zaradí do preddefinovanej kategórie podľa úrovne vplyvu prvku informačnej operácie, vychádzajúc zo stanovených kritérií. Takto spracovaný prvok informačnej operácie posiela príslušný organizačný útvar do centra SITCEN, kde bude prebiehať evidencia a analýza,“ píše KMO.

Podnety budú posielať aj mimovládne organizácie a mediálne inštitúcie, ktoré už teraz monitorujú sociálne siete, ale aj občania prostredníctvom na tento účel vytvoreného elektronického formulára. Posudzované, analyzované, vyhodnocované budú aj v analytickom centre NBAC. Tieto útvary budú tiež rozhodovať o reakcii na danú situáciu.

 

Slovensko ako virtuálna pevnosť euroatlantizmu

V Ústave SR, hneď v prvom článku sa píše, že Slovensko je štát, ktorý sa neviaže na žiadnu ideológiu. Ale ako si vysvetliť formulácie v KMO, že štát si buduje „mechanizmus na elimináciu vplyvu dezinformačných kampaní, najmä prostredníctvom efektívnej identifikácie manipulatívneho obsahu a strategickej komunikácie“? Dá sa to vnímať aj inak, než že skupina nositeľov akejsi „oficiálnej štátnej ideologickej doktríny“ sa snaží zabezpečiť verejný komunikačný priestor štátu ako výlučný priestor pre svoju doktrínu, ktorý ovláda a chráni pred inými názormi?

Dá sa to vnímať aj inak ako pokus vlády vybudovať na Slovensku akúsi virtuálnu ideologickú pevnosť, v ktorej by boli bránené myšlienky absolútneho výlučného euroatlantizmu pred narušením podvratnými myšlienkami politickej plurality a neutrality?

To všetko, samozrejme, za peniaze daňových poplatníkov, z ktorých veľká časť sa vôbec s touto ideológiou nestotožňuje, resp. z fondov EÚ, čiže z daní európskych, a teda opäť aj našich daňových poplatníkov. Táto otázka sa nestratí ani vtedy, ak vezmeme do úvahy, že tento vládny projekt nie je na úrovni zákona, ale iba rozhodnutia vlády.

Ešte dodajme, že tento projekt nie je zďaleka jediným spôsobom, akým sa štát rozhodol bojovať proti hybridným hrozbám. Nedávno sme napríklad písali o tom, ako sa štátna tlačová agentúra TASR stala súčasťou „antihoaxového programu“ „veľkej sestry“, globálnej agentúry AFP (písali sme o tom tu). Vyzerá to teda tak, že vláda zobrala boj proti hoaxom a dezinformáciám naozaj vážne.

 

Konečne! Alebo nie?

A preto sme sa aj my najprv potešili a povedali sme si: Konečne! Konečne štát urobí poriadok s tými, ktorí špinia slovenský informačný priestor klamstvami a jedovatými podprahovými manipuláciami. A nielen tými rôznymi nezmyselnými hlúposťami, ktorých je, žiaľ, plný internet, ale najmä tými nebezpečnými, ktoré vedú túto krajinu k čoraz väčšiemu zotročeniu, a ktorými je náš informačný priestor doslova zamorený. Ako napríklad tieto propagandistické manipulácie a dezinformácie:

— že nadvláda a poručníctvo cudzincov sú najlepšou zárukou demokracie, teda vlády tunajšieho ľudu nad svojou krajinou

— že úzka spolupráca s bratskými nezávislými slovanskými krajinami je niečo zlé

— že zaplavenie našej krajiny cudzími a rýchlo množivými etnikami nie je genocída, ale je v náš prospech

— že nenávistná agresívna ideológia a technológia na ovládnutie sveta maskovaná ako náboženstvo je v našej krajine vítaná

— že pozývať dnes do našej krajiny cudzie vojská je niečo celkom iné ako keď ich sem pozývali v roku 1968. A ľudia, ktorí ich sem pozývajú, sú úplne iní než tí, ktorí to urobili vtedy

— že všetko zlé, čo sa dialo kedysi, bolo zlo spôsobené vtedajšími zločinnými režimami, ale dnešný režim nie je zločinný a všetko zlé, čo sa deje dnes, je spôsobené zlými ľuďmi a určite nie principiálnou chybou tohto režimu

— že neokolonializmus v Európe nie je, a okrem toho rozhodne sa netýka našej krajiny

— že demokracia je to isté, čo kapitalizmus, a to je to isté ako spravodlivosť a blahobyt…

…atď., atď. Iste aj vám napadne dosť ďalších vecí, ktoré by ste hneď z voleja do tohto zoznamu doplnili.

A preto aj my sme sa v prvom momente potešili, že sa naša vláda konečne zobudila a začne konať a otvorene poukazovať na tých, ktorí sa snažia škodiť Slovensku, demokracii a slobode. Lenže potom sme si uvedomili, že to nepôjde.

Prečo? Žiaľ, aj vyššie uvedené jedovaté dezinformácie majú v zmysle Ústavy SR a medzinárodných zmlúv, ktoré sú pre Slovensko záväzné, nárok na to, aby boli šírené. Pevnou súčasťou a jedným zo základov medzinárodného práva je totiž neprípustnosť cenzúry a obmedzovania slobody slova a názoru.

 

Základný právny rámec

Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach OSN (ďalej Pakt) je záväzný pre všetky štáty, ktoré podpísali Dohovor o ľudských právach, teda aj pre Slovenskú republiku. (píšeme o tom tu, v anglickom origináli Pakt nájdete tu , so slovenským prekladom napríklad tu.) Pripomeňme si niektoré jeho podstatné ustanovenia.

V bode 9 sa konštatuje právo vyjadrovať názory bez ujmy. Pakt v tomto práve nepovoľuje žiadnu výnimku ani obmedzenie. Žiadna osoba nesmie byť vystavená porušeniu akýchkoľvek jej práv z dôvodu jej skutočných, vnímaných alebo predpokladaných názorov. Všetky formy názorov sú chránené, vrátane názorov politickej, vedeckej, historickej, morálnej alebo náboženskej povahy. Zastávanie nejakého názoru nie je možné považovať za trestný čin.

Bod 10 hovorí, že akákoľvek forma snahy donútiť niekoho zastávať alebo nezastávať ľubovoľný názor je zakázaná.

Bod 49 hovorí, že zákony, ktoré trestajú vyjadrovanie názorov na historické skutočnosti, sú nezlučiteľné s povinnosťami, ktoré Pakt ukladá štátom ohľadne rešpektovania slobody názoru a slobody prejavu. Pakt nepovoľuje všeobecný zákaz vyjadrovať mylný názor alebo nesprávne vysvetľovať minulé udalosti. Sloboda názoru sa nemá nikdy obmedzovať a pokiaľ ide o slobodu prejavu, obmedzenia by nemali prekročiť rámec toho, čo povoľuje odsek 3 alebo článok 20 Paktu (týka sa iba propagácie vojny a explicitného násilia a diskriminácie).

Ústava Slovenskej republiky, prvá hlava, prvý oddiel, Čl. 1, odsek 2 hovorí: Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná, a svoje ďalšie medzinárodné záväzky.

Ústava Slovenskej republiky, druhá hlava, tretí oddiel, Čl. 32 hovorí: Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.

 

Záver

Sloboda slova je prvá zo všetkých slobôd, pretože od nej sa odvíjajú všetky ostatné: kde nie je sloboda vyjadrovania a sloboda názoru, tam postupne zaniknú aj všetky ostatné slobody.

A preto všetky snahy o cenzúru a trestanie rôznych názorov – a áno, aj o cenzúru a trestanie hoaxov, nezmyslov, dezinformácií a klamstiev, kým dokázateľne neubližujú niekomu na zdraví, majetku či právach – sú v rozpore s medzinárodnými zmluvami, ktoré sa Slovensko zaviazalo dodržiavať.

Občania majú plné právo na slobodu slova a názoru – naozajstnú slobodu slova a názoru, a nie iba zmrzačenú, ako by si nejaký tyran vo svojej spupnosti mohol zmyslieť ju oklieštiť – a občania majú plné právo sa mu postaviť na odpor, ak by sa chcel pokúsiť ich o ňu pripraviť. Na to by nemali novodobí politruci, špicli, udavači a kádrovači zabúdať.

Ivan Lehotský

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Kollár: Z koalície odídeme vtedy, keď nebudeme môcť napĺňať svoj program

0 icon

Bratislava 27. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Výstupy z pracovnej skupiny pre obnovu dôvery v právny štát nebudú pre hnutie Sme rodina dôvodom na odchod z koalície. Bude ich však vetovať. Z koalície odíde až vtedy, ak nebude môcť napĺňať svoj program. Pred rokovaním koaličnej rady to uviedol predseda parlamentu…

CIA údajne plánovala únos a vraždu Juliana Assangea

0 icon

Brusel 27. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Frank Augstein)   Príslušníci americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) počas vlády bývalého prezidenta Donalda Trumpa plánovali únos a vraždu novinára a zakladateľa WikiLeaks Juliana Assangea, keď sa ukrýval na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne. Informovala o tom v pondelok na svojej webovej stránke Medzinárodná federácia novinárov (IFJ)…

Arménsko a Azerbajdžan si pripomínajú prvé výročie 44-dňovej vojny o Karabach

0 icon

Baku/Jerevan 27. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Aziz Karimov)   Obyvatelia Arménska a Azerbajdžanu si v pondelok minútou ticha uctili pamiatku obetí šiestich týždňov bojov v Náhornom Karabachu, ktoré vypukli vlani 27. septembra. Informovala o tom agentúra AFP Vojna o kontrolu nad hornatým regiónom Náhorný Karabach si vyžiadala asi 6500 mŕtvych a vyvolala…

Cenu Václava Havla za ľudské práva získala bieloruská opozičná líderka Maryja Kalesnikavová

0 icon

Štrasburg 27. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Jean-Francois Badias)   Držiteľkou deviatej Ceny Václava Havla za ľudské práva sa stala bieloruská opozičná líderka a aktivistka Maryja Kalesnikavová. Ocenenie udelili na špeciálnej ceremónii počas otváracieho dňa jesenného plenárneho zasadnutia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy v Štrasburgu Za Kalesnikavovú cenu, ktorá pozostáva z odmeny 60-tisíc eur,…

EMA posudzuje žiadosť Moderny o podávanie tretej dávky vakcíny

0 icon

Bratislava 27. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Ted S. Warren)   Európska lieková agentúra (EMA) začala posudzovať žiadosť spoločnosti Moderna o podávanie posilňujúcej tretej dávky jej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 Podanie ďalšej dávky očkovacej látky Spikevax chce umožniť najmenej po šiestich mesiacoch od druhej dávky u ľudí vo veku od 12 rokov. EMA…

Pfizer testuje liek na odvrátenie nákazy koronavírusom

0 icon

New York 27. septembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Mark Lennihan)   Farmaceutická firma Pfizer začala testovať prípravok, ktorý by mohol potenciálne pôsobiť ako liek na odvrátenie nákazy koronavírusom v prípadoch, keď sa nakazí blízka osoba Spoločnosť v pondelok informovala, že bude skúmať účinky tabletky obsahujúcej nízku dávku liečiva proti vírusu HIV ritonavír na…

Koaličná rada má riešiť zmeny v polícii či tresty za marihuanu

0 icon

Bratislava 27. septembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Koaličná rada má riešiť zmeny v Policajnom zbore, zriadenie komisie na kontrolu informačno-technických prostriedkov či zmiernenie trestov za marihuanu. Na sociálnej sieti o tom informoval predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa (OĽANO) Šéfka poslaneckého klubu SaS…

Maďarská socialistická strana varovala Orbána: Víťazstvom SPD v Nemecku sa mení európska politika. Szijjártó: Maďarsko bude spolupracovať s akoukoľvek nemeckou vládou

0 icon

Budapešť 27. septembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Violeta Santos Moura, Pool via AP,John Minchillo)   Sociálni demokrati z SPD, ktorí v nedeľňajších parlamentných voľbách v Nemecku tesne porazili kresťanských demokratov (CDU/CSU) odchádzajúcej kancelárky Angely Merkelovej, fandia v budúcoročných parlamentných voľbách v Maďarsku Gergelyovi Karácsonyovi – jednému z opozičných kandidátov na post premiéra.…

Izraelský premiér: Irán v jadrovom programe prekročil všetky hranice

0 icon

New York/Teherán 27. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-John Minchillo, Pool)   Irán prekročil všetky "červené čiary" zamerané na obmedzenie jeho jadrového programu, avšak Izrael mu nedovolí získať jadrovú bombu, povedal v pondelok izraelský premiér Naftali Bennett na pôde Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Informuje o tom agentúra AFP "Iránsky jadrový program…

Afganský vyslanec stiahol svoj prejav z rozpravy Valného zhromaždenia

0 icon

New York 27. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Manuel ElĂ­as/United Nations Photo via AP)   Vyslanec Afganistanu pri OSN Ghulám Isakzaj zrušil svoj prejav pred svetovými lídrami na Valnom zhromaždení OSN, ktorý mal predniesť v pondelok. Informovala o tom hovorkyňa predsedu tohto valného zhromaždenia Monica Grayleyová, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra AFP…

Podkasty

Video Podcast

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marek Brna

Ivermektin do lekární bez predpisu!

0icon

Prihováram sa našim politikom. Pôvodne som chcel v texte začať každú vetu nejakou škaredou nadávkou, ale rozmyslel som si to. Politici, na Ivermektin pri liečbe Covidu som vo svojom okolí počul len chválu. A dokonca aj o tom určenom pre kone či ovce. Politici, Ivermektin je podľa odborných štúdií najbezpečnejší…

Gustáv Murín

Očkovacia propaganda pritvrdzuje - až do absurdna

0icon

Od počiatku tejto umelo zdramatizovanej (napr. aj falošne pozitívnymi testami a manipuláciou so štatistikami hospitalizovaných) pandemickej situácie registrujeme u nás absenciu verejnej odbornej diskusie a následné bezradné, agresívne, neúspešné zásahy do života celej spoločnosti vedenej bandou plagiátorov. Nevedomosť vedie ku katastrofickým následkom. A tie sa dostavili. Len si stručne zhrňme,…

Andrej Sablič

Komu niet rady, tomu niet ani pomoci!!!

0icon

Spravil som vše, preto, aby si táto spoločnosť uvedomila kam smeruje a, čo je tomu na príčine. Žiaľ spoločenská hlúposť, ktorej začínajú podliehať aj jedinci derúci sa k moci sa množí exponenciálne tak ako, aj prázdne peniaze, ktoré sú nositeľom tejto hlúposti. Nuž a tak na záver tohoto seriálu článkov…

Pavel Jacz

Matovič je najšikovnejší slovenský politik. Žiaľ, iba ….

0icon

  (Zdroj Sputnik News) To, čo sa dnes deje v spoločnosti, v politike, na štátnych úradoch a najmä v policajných a s nimi súvisiacich zložkách, ktoré majú dbať na dodržiavanie zákonov je výslednica ťaženia súčasnej klapkovo jednosmernej „najprofesionálnejšej“ slovenskej vlády v histórii (aspoň si myslím, že „šikovnejšía“ nebola žiadna doteraz),…

Boris Mesár

1. Nórsko : COVID je sezónna chrípka ? 2. Členovia kongresu USA a ich zamestnanci sú oslobodení od Bidenovho očkovacieho mandátu 3. Prečo je na celom svete zrazu extrémne vážny nedostatok pracovníkov? 4. ZAOČKOVANÁ SLOVENSKÁ HEREČKA ŠVIDRAŇOVÁ DOSTALA COVID

0icon

1.Koronavírus možno teraz zaradiť do jedného z niekoľkých respiračných ochorení so sezónnymi odchýlkami, uviedol Geir Bukholm, zástupca riaditeľa Nórskeho inštitútu verejného zdravia (NIPH). Za posledný rok a pol bol Covid-19 klasifikovaný ako všeobecne nebezpečná choroba. To sa však môže čoskoro zmeniť, pretože asistent riaditeľa Nórskeho inštitútu verejného zdravia (NIPH) Geir Bukholm…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Nebudeš veriť vlastným očiam! Tieto zvieratá sa očividne roztápajú

0 icon

Zima je už definitívne za nami a blížime sa k tým neznesiteľným horúčavám, ktoré nás čakajú v lete. Predstav si ten pocit, že sa roztápaš. Ako čokoláda, ktorú si nechal na slnku dlhšie, ako bolo potrebné. Presne tak sa v lete cíti nejden človek. A nie len ľudia zdieľajú tieto…

Dunkerque a 2. svetová vojna (5. časť)

0 icon

 Aj napriek hrdinstvu preukázanom v Dunkerquu a úspešnou evakuáciou prevažnej väčšiny spojeneckých vojsk išlo o potupnú porážku. Hitler nariadil, aby na oslavu vyzváňali tri dni zvony a Churchill pochmurne poznamenal: „Evakuáciou sa vojny nevyhrávajú“. Pokračujeme v poradí piatou časťou článku o situácii vo francúzskom meste Dunkerque počas druhej svetovej vojny.…

Čo sa stane s tvojim telom, ak budeš piť len čistú vodu?

0 icon

Všetci dobre vieme, aké zdravotné ťažkosti nám môžu spôsobiť rôzne sladené nápoje - od obezity až po cukrovku a srdcovo-cievne problémy. Avšak ako bude naše telo reagovať, ak tieto nápoje kompletne vyradíme z nášho "jedálnička" a začneme piť výhradne čistú vodu? 1. Schudneš

Prečo na svete existujú len 4 farby pasov a aký majú význam?

0 icon

Je jasné a celkom logické, že každá krajina na svete má svoj vlastný pas a jeho vyhotovenie. Čo však majú všetky pasy spoločné, je farba obalu. Existujú iba štyri základné farby, ktoré sa používajú na cestovných pasoch po celom svete. Každá krajina má svoje vlastné dôvody pre výber jednej z týchto štyroch farieb,…

TOP 10 dôvodov, kvôli ktorým je ťažké byť nadpriemerne vysoký

0 icon

Máš dva metre a stretávaš sa denno denne s problémami, ktoré ti tvoja výška spôsobuje? Samozrejme, nemajú to ľahké ani nízki ľudia... No v dnešnom príspevku dáme priestor vtipným situáciam, do ktorých sa dostávajú tí nadmerne vysokí. Život nie je vždy jednoduchý a to dokazujú aj nasledujúce fotografie.  1. Keď…

Armádny Magazín

Únos alebo vražda Assangea: Plány tajnej vojny CIA proti WikiLeaks

0 icon

Veľká británia, 27.september 2021 (AM) – CIA údajne plánovala únos Juliana Assangeho a niektorí vyšší úradníci agentúry a Trumpovej administratívy údajne zašli tak ďaleko, že zvažovali aj možnosť, ako zavraždiť zakladateľa WikiLeaks, uviedli

Šéf ruskej rozviedky Naryškin vysvetlil údajné akustické útoky na americkú ambasádu na Kube

0 icon

Rusko, 27.september 2021 (AM) – Vedúci zahraničnej spravodajskej služby Sergej Naryškin v komentári k informáciám o záhadnom „kubánskom syndróme“ odhalil podrobnosti o niektorých tajných experimentoch USA, ktoré sa uskutočnili v sovietskych časoch. Americkí experti podľa Naryškina skúmali spôsoby, akými elektromagnetické žiarenie ovplyvňuje ľudský mozog, aby sa

Alijev odtajnil neznáme podrobnosti o Putinovi a Karabachu

0 icon

Azerbajdžan, 27.september 2021 (AM) - Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev odtajnil neznáme podrobnosti súvisiace s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a konfliktom v Náhornom Karabachu. Alijev poznamenal, že komunikácia s arménskym vedením prebehla cez Putina: sprostredkoval správy Pašinjanovi. Putin bol o vojne i

Ako to je v naozaj s Wagnerovcami? Šéf ruskej diplomacie Lavrov aj premiér Mali vysvetľujú

0 icon

Mali, 27.september 2021 (AM) – Predseda vlády republiky Mali Shogel Kokalla Maiga reagoval na obvinenia Francúzska, že krajina sa uchýlila k pomoci ruskej armády prostredníctvom agentúry Wagner. Podľa politika si za to môžu sami Francúzi: „Boli sme do určitej miery opustení uprostred letu.“   Francúzsky m

Zverejnené zábery Putina a Šojgua v tajge

0 icon

Rusko, 27.september 2021 (AM) – Médiá zverejnili zábery ruského prezidenta Vladimira Putina a ruského ministra obrany Sergeja Šojgua v tajge - hlava štátu a vedúci ministerstva obrany tam boli začiatkom septembra. Na záberoch je vidieť Putina počas jeho dovolenky s udicou v ruke, na prechádzke v horách, plavbe loďou po rieke. Putin…

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali