Ústavný súd vyslovil v roku 2017 v 90 nálezoch porušenie základného práva na súdnu a inú právnu ochranu a práva na spravodlivé súdne konanie

Košice 7. februára 2018 (HSP/Foto:TASR-František Iván)

 

Medzi základné ľudské práva a slobody, ktoré chráni Ústava Slovenskej republiky (ďalej aj „ústava“), patrí aj právo na súdnu a inú právnu ochranu garantované čl. 46 ods. 1 ústavy. S týmto právom je prepojené právo na spravodlivé súdne konanie garantované čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“), základné právo na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a právo na spravodlivý proces podľa čl. 47 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“). Slovenská republika predmetné dokumenty ratifikovala, resp. sa k nim pripojila.

Na snímke predsedníčka ÚS SR Ivetta Macejková

Významná novelizácia Ústavy Slovenskej republiky ústavným zákonom č. 90/2001 Z. z. z 23. februára 2001, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.
v znení neskorších predpisov, priniesla od roku 2001 množstvo zmien. Jednou z najdôležitejších zmien je napríklad tá, vďaka ktorej sa môžu  na Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) účinne obracať sťažnosťou podľa čl. 127 ústavy fyzické osoby alebo právnické osoby, ak namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd, alebo ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ak o ochrane týchto práv a slobôd nerozhoduje iný súd. Práve ochrana základných práv a slobôd – posudzovanie individuálnych ústavných sťažností fyzických a právnických osôb – je najprogresívnejšie rastúcou agendou ústavného súdu.

V zmysle čl. 127 ods. 2 ústavy v prípade, ak ústavný súd vyhovie sťažnosti, svojím rozhodnutím vysloví, že právoplatným rozhodnutím, opatrením alebo iným zásahom boli porušené práva alebo slobody, a zruší také rozhodnutie, opatrenie alebo iný zásah. Ak porušenie práv alebo slobôd vzniklo nečinnosťou, ústavný súd môže prikázať, aby ten, kto tieto práva alebo slobody porušil, vo veci konal. Ústavný súd môže zároveň vec vrátiť na ďalšie konanie, zakázať pokračovanie v porušovaní základných práv a slobôd, alebo ak je to možné, prikázať, aby ten, kto porušil práva alebo slobody, obnovil stav pred porušením.

 

Ústavný súd vyslovil v roku 2017 až v 90 nálezoch porušenie uvedených článkov ústavy, dohovoru, listiny a charty.

Pre porovnanie nárastu nálezov vyslovujúcich porušenie uvedených článkov ústavy, dohovoru, listiny a charty uvádzame nasledujúce štatistické údaje za posledných päť rokov:

  • v roku 2013 – v 76 nálezoch,
  • v roku 2014 – v 73 nálezoch,
  • v roku 2015 – v 102 nálezoch,
  • v roku 2016 – v 75 nálezoch,
  • v roku 2017 v 90 nálezoch.

 

Z hľadiska rozhodovacej činnosť jednotlivých všeobecných súdov ústavný súd v roku 2017 vydal najväčší počet nálezov týkajúcich sa porušenia už uvedených článkov ústavy, dohovoru, listiny a charty v prípade týchto súdov:

– Najvyšší súd Slovenskej republiky – 41 nálezov,

– Krajský súd v Bratislave – 16 nálezov,

– Krajský súd v Košiciach – 7 nálezov.

 

Výška priznaného primeraného finančného zadosťučinenia, ktorú boli všeobecné súdy na základe nálezov ústavného súdu povinné sťažovateľom uhradiť v súvislosti s porušením uvedených článkov ústavy, dohovoru, listiny a charty, dosiahla v roku 2017 hodnotu 4 000 €.

 

90 nálezov, ktorými ústavný súd rozhodol v roku 2017 o porušení uvedených článkov ústavy,

dohovoru, listiny a charty, sa:

33 nálezov týkalo občianskoprávnych vecí,

11 nálezov týkalo obchodnoprávnych vecí,

10 nálezov týkalo trestných vecí,

18 nálezov týkalo vecí správneho súdnictva,

5 nálezov týkalo vecí konkurzu a reštrukturalizácie,

10 nálezov týkalo exekučných vecí,

2 nálezy týkali pracovnoprávnych vecí,

1 nález týkal veci ochrany priemyselného vlastníctva.

 

V roku 2017 sa z rozhodnutí týkajúcich sa porušenia predmetných článkov ústavy, dohovoru, listiny a charty stretli so záujmom médií a verejnosti viaceré nálezy a uznesenia ústavného súdu:

„Ústavný súd nálezom sp. zn. II. ÚS 454/2016 rozhodol o sťažnosti mesta Martin a konštatoval, že konajúci sudcovia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (vo veci sp. zn. 1 M Obdo V 2/2015) sa môžu z objektívneho hľadiska javiť ako zaujatí vo veci rozhodovania o druhom mimoriadnom dovolaní, a preto ústavný súd vyhovel v tejto časti sťažnosti mesta Martin. Naproti tomu ústavný súd nevyhovel námietkam mesta Martin proti odôvodneniu rozhodnutia najvyššieho súdu o odmietnutí mimoriadneho dovolania. Ústavný súd uvedené uznesenie zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

 

Ústavný súd nálezom sp. zn. II. ÚS 285/2017 rozhodol o sťažnosti Ústavu pamäti národa (ÚPN) a konštatoval, že Najvyšší súd Slovenskej republiky (vo veci sp. zn. 2 Cdo 984/2015) neprípustne zasiahol do skutkového stavu tým, že v rámci dovolacieho konania vykonal dokazovanie, ku ktorému nemohol ÚPN zaujať stanovisko. Ústavný súd zároveň vzhľadom na skutočnosť, že ÚPN zverejňuje prepisy evidencií bývalej Štátnej bezpečnosti na základe zákona o pamäti národa, a teda nenesie zodpovednosť za zverejnenú evidenciu a jej obsah, dospel k záveru, že aj Krajský súd v Bratislave (vo veci sp. zn. 5 Co 635/2014) pochybil, a preto sťažnosti vyhovel. Ústavný súd uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a rozsudok Krajského súdu v Bratislave zrušil a vec vrátil Krajskému súdu v Bratislave na ďalšie konanie.

 

Ústavný súd nálezom sp. zn. III. ÚS 104/2017 rozhodol o sťažnosti vydavateľa denníka Pravda a konštatoval, že Krajský súd v Žiline (vo veci sp. zn. 5 Co 282/2015) a Okresný súd Čadca (vo veci sp. zn. 4 C 203/2011) neadekvátne uprednostnili ochranu súkromia pred právom na slobodu prejavu a na slobodné rozširovanie informácií, keď nezohľadnili fakt, že inkriminované články sa dotýkali sféry, ktorú v čase ich uverejnenia bolo možné oprávnene považovať za predmet verejného záujmu, a nezohľadnili tak všetky okolnosti prípadu, a preto sťažnosti vyhovel. Ústavný súd rozsudok Krajského súdu v Žiline zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

 

Ústavný súd nálezom sp. zn. I. ÚS 212/2017 rozhodol o sťažnosti fyzickej osoby a konštatoval, že Najvyšší súd Slovenskej republiky (vo veci sp. zn. 3 To 8/2011 a sp. zn. 1 TdoV 9/2015) dospel k správnemu záveru o nemožnosti uplatnenia inštitútu účinnej ľútosti pri trestnom čine spáchanom neoprávneným uplatnením nároku na vrátenie dane z pridanej hodnoty. Ústavný súd  preto rozhodol, že základné práva sťažovateľa porušené neboli.

 

Ústavný súd nálezom sp. zn. III. ÚS 196/2017 rozhodol o sťažnosti mesta Košice a konštatoval, že Najvyšší súd Slovenskej republiky (vo veci sp. zn. 4 Sžr 32/2016) pochybil, keď komplexne neprihliadal na návrh územných zmien hranice obce pozostávajúci z viacerých materiálov, a preto sťažnosti vyhovel. Ústavný súd rozsudok najvyššieho súdu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

 

Ústavný súd uznesením sp. zn. I. ÚS 14/2017 rozhodol o sťažnosti Slovenských elektrární, a. s.,  a konštatoval, že v konaní pred Najvyšším súdom Slovenskej republiky (vo veci sp. zn. 3 Obdo 40/2015) týkajúcom sa neplatnosti zmluvy o prevádzke vodnej elektrárne Gabčíkovo nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd sťažovateľa, a sťažnosť odmietol.

 

Ústavný súd uznesením sp. zn. III. ÚS 459/2017 rozhodol o sťažnosti obchodných spoločností STRABAG a. s., Skanska a. s., MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUCAO   S.A. a konštatoval, že sťažovatelia nepreukázali, že by v konaní pred Najvyšším súdom Slovenskej republiky (vo veci sp. zn. 5 Sžh 2/2015) o preskúmaní pokuty uloženej Protimonopolným úradom Slovenskej republiky sťažovateľom za kartelové správanie vo verejnej súťaži na stavbu diaľnice bolo porušené  ich právo na zákonného sudcu, a preto sťažnosť odmietol.

 

Ústavný súd uznesením sp. zn. III. ÚS 464/2017 rozhodol o sťažnosti viacerých fyzických osôb a konštatoval, že z odôvodnení napadnutých rozhodnutí Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Úradu inšpekčnej služby, sekcie kontroly a inšpekčnej služby, odboru inšpekčnej služby Stred v Banskej Bystrici (vo veci ČVS: SKIS-15/OISS-V-2014) a Krajskej prokuratúry v Prešove (vo veci sp. zn. Kv 13/14/7700) neprichádza do úvahy ani len minimálna pochybnosť o tom, že by nebolo vykonané účinné úradné vyšetrovanie inkriminovanej policajnej akcie v Moldave nad Bodvou a následného konania príslušníkov polície na Obvodnom oddelení PZ Moldava nad Bodvou vo vzťahu k sťažovateľom, a sťažnosť odmietol,“ objasňuje predsedníčka ústavného súdu Ivetta Macejková.

Redakciu informovali z Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Ukrajina dostala prvé dávky vakcíny od Pfizeru v rámci iniciatívy COVAX

0 icon

Kyjev 16. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Boris Grdanoski)   Ukrajina v piatok dostala prvých 117-tisíc dávok vakcíny proti koronavírusu od konzorcia Pfizer/BioNTech prostredníctvom medzinárodnej iniciatívy COVAX pre globálny prístup k očkovacím látkam. Námestník ministra zdravotníctva Viktor Ľaško informoval, že očkovanie danou látkou sa začne v nedeľu v Kyjevskej oblasti a od pondelka…

UNHCR apeluje na Taliansko, aby mimovládnym organizáciám nebránilo v pomoci migrantom

0 icon

Miláno 16. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Fernando Vergara)   Šéf Úradu vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR) Filippo Grandi vyzval Taliansko, aby zbytočne nebránilo v činnosti mimovládnym organizáciám prevádzkujúcim záchranné lode na pomoc migrantom v centrálnom Stredomorí. Očakáva, že teplejšie počasie spôsobí tradičný sezónny nárast aktivity migrantov na člnoch predovšetkým…

Ibrahimovič údajne má podiel v stávkovej spoločnosti. Ak mu to dokážu, hrozí mu koniec kariéry

0 icon

Bratislava 16. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Luca Bruno)   Švédsky futbalista Zlatan Ibrahimovič ako magnet priťahuje nielen loptu v šestnástke súpera, ale občas aj problémy. Ak sa potvrdí, že útočník AC Miláno vlastní akcie v jednej zo švédskych stávkových spoločností, neminie ho zrejme vysoká pokuta a možno až trojročný zákaz hrať futbal…

Hamáček s Dankom do Moskvy nepoletí, Babiš mu to zakázal

0 icon

Praha 16. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Petr David Josek)   Český vicepremiér Jan Hamáček do Moskvy v pondelok napokon neodletí. S cestou, ktorá vzbudzovala vášne naprieč celým českým politickým spektrom, totiž nesúhlasil premiér ČR Andrej Babiš, uviedol v piatok pre webový server denníka Mladá fronta DNES dobre informovaný zdroj z prostredia vlády…

Lengvarský: Nechceme urobiť chyby krajín,ktoré príliš rýchlo uvoľnili opatrenia

0 icon

Trnava 16. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) plánuje trvať na tom, aby zákaz vychádzania zostal naďalej v platnosti. Podľa neho stále existuje vysoké riziko zhoršenia epidemiologickej situácie. Povedal to počas pracovného výjazdu v Trnave "Od pondelka (19. 4.) sa ide otvárať veľa prevádzok a…

Moskva v odvete za najnovšie sankcie Washingtonu vyhostí desať amerických diplomatov

0 icon

Moskva 16. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Yuri Kochetkov)   Rusko nariadi desiatim americkým diplomatom, aby opustili krajinu. Oznámil to v piatok minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Krok je odvetou za najnovšie protiruské sankcie zo strany Washingtonu Lavrov ďalej uviedol, že Moskva na svoj sankčný zoznam pridá ďalších osem ruských predstaviteľov a podnikne…

Šéf WHO označil rast počtu prípadov za znepokojujúci

0 icon

Ženeva 16. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP/WHO-Christopher Black)   Generálny tajomník Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus uviedol, že počet prípadov koronavírusu na globálnej úrovni naďalej stúpa „znepokojujúcim“ tempom. Infikovanosť sa podľa neho blíži k najvyššiemu stupňu v doterajšom priebehu pandémie Ghebreyesus poukázal na to, že niektoré krajiny, ktoré dosiaľ úspešne…

Kremeľ verí, že Macron a Merkelová presvedčia Ukrajincov k dodržiavaniu prímeria

0 icon

Moskva 16. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Seth Wenig)   Rusko verí, že Francúzsko a Nemecko presvedčia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby zabezpečil dodržiavanie prímeria na východe Ukrajiny a naplnenie mierovej dohody podpísanej v Minsku v roku 2015. Vyhlásil to v piatok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v reakcii na ohlásené rokovania ukrajinského prezidenta…

Šéfka ŠÚKL Zuzana Baťová popiera, že by sa doma radila so svojím manželom Radom Baťom, s manželom vraj už niekoľko mesiacov spolu nežijú

0 icon

Bratislava 16. apríla 2021 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Kontroverzná riaditeľka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Zuzana Baťová popiera, že by sa doma dohadovala so svojim manželom Radom Baťom na tému ruskej vakcíny Sputnik V. S Radom Baťom vraj už niekoľko mesiacov spolu nežijú. Potvrdila to v štvrtkovej relácii Silná zostava na…

Kolíková: Zmluva o nákupe Sputnika V by mala byť povinne zverejnená

0 icon

Bratislava 16. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Zmluva o nákupe ruskej vakcíny Sputnik V by mala byť povinne zverejnená. "Nenašli sme žiadne dôvody na to, aby sa daná zmluva nepovažovala za takú, ktorá by mala byť povinne zverejnenou. Na tomto stanovisku trvám," uviedla v piatok ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Rene Molnaru

Chyba nie je v ľuďoch, chyba je v systéme, ktorí vytvorili nadľudia

0icon

Podľa mojej skromnej mienky, nadľudia sú všetci tí, ktorí si o sebe myslia, že len oni majú pravdu a všetci ostatní sú hlupáci. Pravda je ovšem úplne inde, hlupáci sú práve tí, ktorí považujú správnych ľudí s morálnym kompasom za neschopných, lebo nedokážu uživiť rodinu inak len poctivou prácou, kým…

Ivan Holek

Nedajte sa oklamať! Vakcína nie je sloboda! Vakcína je lož!

0icon

Čo je sloboda ducha? Čo je najdôležitejším predpokladom slobody, ktorý ak nesplníme, prepadneme sa do vonkajšej neslobody? Čo je skutočnou príčinou toho, že ľudia začnú byť zrazu navonok obmedzovaní, neustále kontrolovaní a systematicky oberaní o svoje predchádzajúce práva a slobody. Inými slovami povedané, čo je príčinou stavu neslobody, do ktorého…

Boris Mesár

Prečo považujem USA za teroristický štát .

0icon

Najprv je potrebné naštudovať ako je vlastne definovaný terorizmus . Wikipédia -Terorizmus je definovaný ako súhrn antihumánnych metód hrubého zastrašovania politických odporcov hrozbou sily a užitia rôznych foriem násilia. Vedľa individuálneho terorizmu existuje terorizmus skupín, niektoré koordinujú svoju činnosť na medzinárodnej úrovni (medzinárodný terorizmus). Iný zdroj - Terorizmus je veľmi…

Martin Borguľa

Čo sa to vlastne deje v zariadeniach pre seniorov?

0icon

Prípadov týrania, zlého zaobchádzania a hrubého zanedbávania starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb pribúda. O niektorých sa dozvieme prostredníctvom médií, mnohé ale zostanú pred očami verejnosti a, bohužiaľ, aj pred kontrolou, skryté. Keď sa tento rok v médiách objavila správa o týraní seniorov v zariadení sociálnych služieb v Prievidzi, bol to šok. Mnoho ľudí si ale povedalo, že…

Štefan Surmánek

Je úsmevné a nepresvedčivé, keď usvedčení plagiátori vyhlasujú boj proti plagiátorstvu

0icon

V súvislosti s medializáciou plagiátorstva záverečných prác najvyšších politických predstaviteľov (bývalý predseda vlády SR I. Matovič, bývalý predseda parlamentu SR J. Danko, terajší predseda parlamentu SR B. Kollár, minister školstva, vedy a športu SR B. Grohling a ďalší) sa tento problém stal príčinou prijatia novely Vysokoškolského zákona, ktorá bola dňa 8.12.2020 schválená v NR…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Čo o tvojej povahe hovorí tvoja krvná skupina?

0 icon

Ukázalo sa, že teraz môžeš dokonca získať popis svojej osobnosti len podľa svojej krvnej skupiny. Ketsueki-Gata, ktorá sa objavila v Japonsku, je v podstate teóriou osobnosti krvnej skupiny. Ak uvažuješ o tom, aký druh zamestnania sa ti hodí, stačí sa pozrieť, čo ti radí tvoja krvná skupina. Krvná skupina O

Ktorá je najväčšia opustená výrobná fabrika na svete?

0 icon

Packard Automotive Plant je bývalý výrobný automobilový závod, ktorý sa nachádza v Detroite. Ako ale táto fabrika skončila opustená? Samotná fabrika sa skladá z 325 000 metrov štvorcových, ktoré navrhol Kahn Associates s použitým produktov spoločnosti Trussed Concrete Steel Company. Závod Packard bol otvorený už v roku 1903 a v…

František I.: Kráľ narodený v Cognacu

0 icon

V rámci minisérie „muži robia dejiny“ sme si pripravili niekoľko zaujímavých článkov o významných francúzskych panovníkoch. Tí totiž neformovali len dejiny Francúzska, ale vo všeobecnosti dejiny Európy, Slovenska (Uhorska) nevynímajúc. Pozrime sa na zaujímavosti - v tomto prípade - Františka I., ktorý žil v rokoch 1494 až 1547. František I. sa narodil dňa 12.9.1494…

Nebaví ťa čistiť chladničku? Tento trik ti pomôže s upratovaním

0 icon

Priznajme si to, veľa z nás nečistí chladničku v pravidelných intervaloch. Prečo si to ale neuľahčiť jednoduchým trikom, ktorý zaberie minimum času? Po čase je nádoba na zeleninu celá špinavá, zvyšky vytečeného kečupu pôsobia ako lepkavá láva a šunka opretá o stenu tiež nie je najšťastnejším riešením pre nasledujúce čistenie.…

10 odvážnych žien, ktoré navždy zmenili svet

0 icon

Mnohé štúdie ukazujú, že práve ženy sú tým silnejším pohlavím. Už v maternici predbiehajú mužské pohlavie v rýchlosti vývinu, sú schopné žiť dlhšie ako muži aj v extrémnych podmienkach (epidémie, hladomory),... No naprieč históriu sú to práve ženy, ktoré to často mali omnoho ťažšie ako muži. Dokonca ani nemali právo voliť! Existujú…

Vo svete IT

Na Slovensku, stále viac ako každý 10 počítač, má Windows 7. Aktualizácia na Windows 10 nemusí byť drahou!

0 icon

V priebehu začiatku minulého roka Windows 7 prestal byť zo strany Microsoftu oficiálne podporovaným. V praxi to znamená, že už nedostáva žiadne ďalšie aktualizácia vrátane bezpečnostných záplat, ak si neplatíte predĺženú podporu. Dnes je viac ako rok od straty podporu tejto verzie Windowsu, ktorá bola mimochodom predstavená ešte v októbri…

RECENZIA: Jimmy H8 Pro, bezdrôtový tyčový vysávač, ktorý robí z vysávania zážitok a zo zaprášeného bytu hotel Hilton

0 icon

Po pár dňoch s vysávačom Jimmy H8 Pro sa môj vzťah k domácim prácam radikálne zmenil. Aspoň čo sa týka vysávania, utierania prachu a čistenia kuchynskej linky. A nie je to len o novej hračke v domácnosti, z ktorej sa prvých pár dní tešíte a chcete ju veľa používať. Bezdrôtový…

Najnovšia aktualizácia Windowsu 10 opäť spôsobuje mnoho problémov na najrôznejších zariadeniach

0 icon

Operačný systém Windows 10 opäť trápia problémové kumulatívne aktualizácie. Na najnovšie problémy po aktualizovaní rôznych zariadení upozorňuje zahraničný portál Techradar.com, ktorý sa odvoláva aj na zahraničné používateľské fóra. Kritika na najnovšie kumulatívne aktualizácie je vyzerá byť naozaj oprávnená, keďže hlásení o problémoch s touto aktualizáciou je stále viac a viac.…

Astronómovia možno našli spôsob, ako by sme mohli preskúmať nielen našu sústavu, ale aj Alfa Centauri

0 icon

Sústava Alfaa Centauri je najbližšou hviezdnou sústavou, nachádza sa od nás približne 4-svetelné roky. Skladá sa z troch hviezd a minimálne dvoch planét, ktoré obiehajú okolo menšej z trojice hviezd – Proxima Centauri, píše portál IFL Science. Keďže ide o najbližšiu hviezdu pri Slnečnej sústave, vedci rozmýšľajú nad tým, že…

Pozrite sa, ako môžete pridať ľubovoľnú aplikáciu do ponuky kontextového menu vo Windows 10!

0 icon

Ak používate vo svojom počítači niektoré aplikácie vo výrazne vyššej miere, ako iné, tak potom by ste nemali prehliadať návod nižšie, ktorý vám chceme dať do pozornosti. Ide konkrétne o možnosť pridania skratiek, či odkazov na aplikácie, do ponuky kontextového menu, ktoré vyvolávate pravým kliknutím myšky v rozhraní Windows 10.…

Armádny Magazín

Idú slovenské obrnence na Ukrajinu? V Nitre sa objavil vlak s bojovou technikou smerujúci na východ

0 icon

Slovensko, 16. apríl 2021 (AM) – V Nitre sa včera podľa očitých svedkov premiestňovala vojenská technika údajne smerom na východ.  Fotografie boli urobené zo železničnej stanice v Nitre vo štvrtok 15. apríla 2021 podvečer. Na snímkach je vidieť niekoľko armádnych nákladných vozidiel a približne 20 bojových pechotných vozidiel  so slovenskými znakmi. &nbs

Klady a zápory aerodynamickej koncepcie tzv. „lietajúceho krídla"

0 icon

Svet, 15. apríl 2021 (AM) – Bez ohľadu na všeobecnú známosť dokonca aj medzi verejnosťou na hony vzdialenej letectvu, aerodynamická koncepcia tzv. lietajúceho krídla (terminologicky správne ide o 

Na Donbas dorazilo 150 vojakov z Turecka. Majú riadiť zverbovaných militantov zo Sýrie

0 icon

Turecko, 16. apríl 2021 (AM) – Podľa svedectiev obyvateľov Mariupoľu Turci, ktorí tam dorazili, nevyzerajú na operátorov dronov. Skôr pripomínajú bojovníkov špeciálnych jednotiek. Podľa zdrojov, ktoré informujú Tg-kanál „Wargonzo“, v Mariupole napriek vyhláseniam tureckého ministra zahraničia o neutralite v súvislosti s konfliktom na Ukrajine zaznamenali obyv

Vojenské letectvo USA mení taktiku leteckých útokov

0 icon

USA, 16. apríl 2021 (AM) - Roje autonómnych dronov, rádiolokačné prieskumné a útočné zbrane. Sľubný americký dron XQ-58A Valkyrie prejde ďalšou fázou testovania. Konštruktéri ukázali, čoho je schopný ako nosič menších bezpilotných vzdušných prostriedkov. Tvrdia tiež, že má umelú inteligenciu a že m

Americký generál je pripravený bojovať do posledného Ukrajinca

0 icon

Ukrajina, 16.apríl 2021 (AM) – Americký generál Tod Wolters vyhlásil, že ukrajinské ozbrojené sily sú pripravené bojovať proti Rusku. Podľa portálu „Censor.NET“ s odvolaním sa na Hlas Ameriky, odpovedajúc na otázku senátora Angusa Kinga, či má Ukrajina dostatok zbraní, skúseností a sily na zastavenie „invázie“ zo strany Ruska, veliteľ amerických síl v…

Svetlo sveta

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

0 icon

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

0 icon

Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

0 icon

V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

Arcibiskup Sheen: Pilát a najväčší justičný omyl

0 icon

Súdny proces, o ktorom budem dnes rozprávať je proces, na ktorom bolo prítomné celé ľudstvo. Jednotlivci, ktorí sa na tomto procese nachádzajú, v skutočnosti zastupujú jednotlivé kategórie ľudí. Súdny proces sa odohrával pred miestne najvyšším predstaviteľom Rímskej ríše, ktorý sa nazýval Poncius Pilát. Na to, aby sme boli schopní porozumieť…

Najdôležitejší žalm Veľkej noci

0 icon

Autorstvo žalmov sa pripisuje kráľovi Dávidovi, ktorý približne 1000 rokov pred príchodom Krista zostavil ich podstatnú časť. Starý zákon nám hovorí, že kráľ Dávid miloval hrať na harfe a žalmy boli oslavnými piesňami radosti, ale aj žiaľu v utrpení. Skutočný význam žalmov sa vie pochopiť, ak sa ich modlíme z…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali