Trnavská novéna 2017: homília o manželstve a cti ľudského života

Trnava 20. novembra 2017 (HSP/Foto: screenshot YouTube)

 

Deväťdňová slávnosť slovenských katolíkov je unikátom a nielen slovenským. Počas deviatich dní sa v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave slúži každý deň päť svätých omší, na ktoré prichádza množstvo ľudí nielen z Trnavy a okolia, ale aj z celého Slovenska, ba i zo zahraničia. Trnavská novéna sa koná na počesť trnavskej Panny Márie, ktorá tu v roku 1710 zastavila mor. Veriaci v procesii so zázračným obrazom prešli mestom, a morová epidémia zrazu skončila. Tak nám to zachovali historické dokumenty. Tradícia, pochádzajúca z tých čias, bola obnovená v roku 1944. Program i zoznam slávnostných kazateľov je aj v tomto roku bohatý

Prinášame Vám v plnom znení homíliu ThDr. Jána Košiara zo soboty 18. novembra 2017

Na snímke kňaz Ján Košiar

Drahí bratia a sestry, milí mariánski ctitelia!

Tohtoročná trnavská novéna v roku stého výročia fatimských zjavení je venovaná rodine, preto je aj namieste aj dnešné evanjelium o svadbe v Káne Galilejskej, ktorá nám približuje túto udalosť. Udalosť svadby, keď dvaja ľudia – muž a žena – si zakladajú rodinu a povedia si svoje áno. A práve od čias tejto svadby v Káne môžeme povedať, že svojou účasťou na svadbe Pán Ježiš povýšil manželstvo, toto Bohom stanovené spoločenstvo muža a ženy, ktoré je povolané stať sa rodinou, na sviatosť. To nám hovorí aj Katechizmus Katolíckej cirkvi: bod 1601 „Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti.“

Tu vpravo hore, smerom k východu, nájdete fresku, ktorá zobrazuje práve svadbu v Káne Galilejskej. Minule si túto fresku všimli nejakí dvaja cudzinci – turisti a pýtali sa ma, že kto si koho v tej Káne bral. Tak som im musel povedať, čo poviem teraz aj vám: Že to nie je dôležité. Ináč bol by ich mená, evanjelista, sv. Ján zapísal. Čo je teda dôležité v opise tejto udalosti v Káne? No predsa prítomnosť Pána Ježiša Krista medzi ľuďmi. V manželstve, v rodine, v spoločnosti. Spoločnosť, ktorá Boha vylučuje zo svojho života, končí vždy zle. V dejinách je na to mnoho príkladov.

Sám Pán Ježiš Kristus, ak ho muž a žena, manžel a manželka chcú mať medzi sebou doma, ich posväcuje a pomáha v každodenných starostiach. Preto sviatosť manželstva je vlastne prítomnosť Ježiša v každodenných udalostiach, ktoré manželia prežívajú. Okrem iného aj preto, lebo je obrazom spoločenstva Najsvätejšej Trojice a zároveň jednoty, ktorá je medzi Kristom a Cirkvou. Toto tajomstvo však pochopíme len vtedy, ak prijmeme to, že manželstvo je povolanie kráčať cestou života vo dvojici za Ježišom a k Ježišovi. Je to povolanie viesť toho druhého do večnosti. Toto si snúbenci sľubujú pri prijímaní sviatosti manželstva. A práve toto je aj prvý i posledný dôvod nerozlučiteľnosti manželstva.

Včera bolo 17. novembra. V Bratislave sme mali pietnu spomienku a veniec mučeníkom komunizmu a politickým väzňom položil aj nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier spolu s prezidentom Andrejom Kiskom. Bol to už druhý zahraničný prezident, ktorý tak urobil. Ale tu, v Trnave, v ten deň v roku 1989, sa tu okrem novény, určite nič mimoriadne nedialo, ale aj tak, 17. november 1989 je u nás symbol zmeny režimu, a jeden z výdobytkov novembra 1989 je aj ten, že manželstvo stačí uzatvoriť iba raz, kto chce v kostole, stačí v kostole. A matrika – štátny úrad je povinný manželstvo zaregistrovať.

Ja mám k tomu takúto otázku, ktorú som aj položil na rozličných fórach: „Kto dal moc štátnemu súdu rozviesť manželstvo, ktoré bolo uzatvorené v katolíckom kostole ako nerozlučiteľné?“ Už desaťročia tu pritom máme zákon, ktorý povoľuje rozvod manželstva. A preto aj my sme v situácii Ježišových súčasníkov, ktorí sa ho pýtajú, či muž smie prepustiť svoju manželku. Čo nám povie Pán Ježiš dnes? „Mojžiš to urobil iba pre tvrdosť vášho srdca, na počiatku to tak nebolo… (Mt 19, 8). Manželstvo a rodina patrí teda k prirodzenému životu od tých čias, keď Boh stvoril človeka ako muža ženu. Tento princíp jednoty a nerozlučiteľnosti manželstva je základom spoločenského poriadku, v ktorom rodina má nezastupiteľné miesta. „Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele“ A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje.” (Mt 19, 4 – 6). Žiaľ, súčasné zmýšľanie v spoločnosti je často v silnej opozícii ku kresťanskému chápaniu manželstva, čo sa týka jeho ne-rozlučiteľnosti.

Hovorím tu, aby bolo jasné, o manželstve a rodine, ktorej základ tvorí jeden muž a jedna žena. Nie o nejakých alternatívach dvoch mužov či dvoch žien, ktorí si môžu kúpiť dieťa. To je cesta do Sodomy a Gomory, môžete si doma prečítať ako to dopadlo s ľuďmi, ktorí stratili Boží obraz zo svojej prirodzenosti. A čo po nich ostalo. Mŕtve more. Prečo sa volá mŕtve? Lebo nie je v ňom život. Ani jedna ryba, ani jedna vodná rastlina.

Kardinál Carlo Caffarra, pán dekan (prof. ThDr. Stanislav Vojtko) ho tu na novéne spomínal, ktorý bol prvým šéfom Pápežského inštitútu pre štúdium manželstva a rodiny, ešte v roku 1980 za pápeža sv. Jána Pavla II., poslal sestre Lucii z Fatimy list, v ktorom ju prosil o modlitby a tá mu takto odpovedala:

„Posledný zápas medzi Pánom a kráľovstvom Satana bude o manželstvo a rodinu. Nebojte sa! Každý, kto sa bude snažiť o posvätnosť manželstva a rodiny bude mať protivníkov a oponentov, lebo toto je rozhodujúca otázka. Potom dodala: Panna Mária už však rozmliaždila hlavu Satana.“ Kardinál Caffarra k tomu hovorí, že rodina je jadro sporu, keďže je nosným pilierom stvorenia. Ak padne tento základový stĺp, zrúti sa celá budova. A toho sme žiaľ svedkami v dnešnej dobe. Práve sa nachádzame v tomto kľúčovom bode a vieme to.“

Nedávno, minulý mesiac, sa v Paríži stretla skupina filozofov a vedcov z kľúčových štátov EÚ, kde prijala Výzvu na obnovu kultúrneho a kresťanského dedičstva Európy. V tomto dokumente signatári výstražne poukazujú, že moderný liberalizmus, ktorý nadobudol takmer náboženský charakter, nakazil ducha Európy nebezpečnou kváziideológiou, ktorá svojím vplyvom vniesla do európskej spoločnosti rozklad a odcudzila ju jej kultúrnemu dedičstvu. Z 36 bodov, ktoré nielen kritizujú súčasnú situáciu v Európe, ale ukazujú aj východiská, sa jeden bod zaoberá aj rodinou: „Manželstvo a rodina sú nezastupiteľne dôležité. Manželstvo je základom ľudskej spoločnosti a bázou harmónie medzi mužom a ženou. Otec a matka majú fundamentálnu úlohu v ľudskej spoločnosti. Manželstvo a deti sú podstatným predpokladom prosperujúceho rozvoja ľudstva. Zo strany rodičov je výchova detí často náročnou obetou a túto obetu musí si spoločnosť primerane uctiť. V plnom rozsahu podporujeme múdru sociálnu politiku, ktorá podnecuje a posilňuje manželstvo, deti a výchovu detí. Spoločnosť, ktorá nevie oceniť rodinu s deťmi, nemá budúcnosť.

Túto Parížsku deklaráciu našiel náš pán prof. František Vnuk a celú ju publikoval v časopise Kultúra.

Nedávno sme mali Dušičky, deň i celý týždeň, keď sme si osobitne spomínali na našich drahých, ktorí nás predišli do večnosti. Ak sme veriaci, nádej nám vždy dávajú slova Pána Ježiša: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky.” (Jn 11, 25-26). Iste aj tí, ktorí v Pána Boha a nesmrteľnú dušu človeka neveria, aj takých máme, počas týchto dní si iste našli čas na pietnu spomienku, a s pokorou si pripomenuli pominuteľnosť ľudského života a vedomie toho, že pred majestátom smrti sme si všetci rovní. Dôstojnosť človeka vyžaduje aby bola s úctou vnímaná aj jeho smrť, nech by bola akákoľvek, a rovnako aby bola rešpektovaná aj možnosť dôstojného pochovania tela. A predstavte si, že ani toto sa v našej Slovenskej republike nerešpektuje. Pritom už od čias rímskeho práva existujú pravidlá, písané i nepísané o narábaní s mŕtvym telom, nech by to už bolo telo zločinca, neznámeho, alebo nám blízkeho človeka. Ani Pontský Pilát neodmietol vydať Jozefovi z Arimatey mŕtve telo Pána Ježiša, aby ho pochoval.. A my tu dnes v Bratislave v Inchebe už pol roka máme výstavu mŕtvol. Viacerí, či poslanci, alebo lekári i iní významní ľudia protestovali a nič. Aj malá skupina katolíkov sa bola modliť pred tým výstaviskom Incheba.

Žiaľ, obchod s mŕtvolami tu máme dnes, v roku Pána 2017. Len aby sa nepremenil na obchod so smrťou. Toto je ovocie 17. novembra 1989? Ešte aj obete černovskej tragédie pred 110 rokmi boli dôstojne pochované. A my to tu pol roka trpíme, a tvárime sa že nič, 110 rokov po Černovej, keď v Bratislave, sa stále točí medzinárodný biznis, zarábajúci na vystavovaní mŕtvych, rozporcovaných a inak preparovaných ľudských tiel. Ich identitu ani nepoznáme, hoci je dosť rozšírené doteraz nevyvrátené podozrenie, že sú to pravdepodobne obete čínskeho komunistického režimu, ktorý ich pripravil nielen o slobodu, o život, o vlastné meno ale i o posmrtnú dôstojnosť.

Na Slovensku mnohí z volených i nevolených našich elít hovoria o potrebe nasledovania najmodernejších európskych trendov aj v legislatíve, najmä v oblasti zrovnoprávnia manželstva osôb rovnakého pohlavia. A západné elity nám vyčítajú, že stále nemáme tie registrované partnerstvá, že ešte nemáme ani jednu mešitu. Hlavne, že máme vládnu stratégiu uplatnenia rodovej rovnosti na všetkých úrovniach spoločnosti.

Naša biskupská konferencia dala k tomu takéto vyjadrenie: “Sme sklamaní z rozhodnutia Vlády SR. Považujeme ho za nesprávne. Toto rozhodnutie nás motivuje k tomu, aby sme ešte intenzívnejšie svedčili o pravej dôstojnosti každej ľudskej osoby a skutočnej rovnosti medzi mužmi a ženami.” A čo sa zmenilo? Páni sa tvária, že nič nepočuli. A v Šaštíne, či v Nitre, kde predsa len páni prídu, lebo majú radi prvé miesta, a namiesto výzvy na obrátenie a presadzovanie kresťanských hodnôt do života slovenskej spoločnosti počujú od slávnostného kazateľa, ktorý v priamom prenose dáva za vzor prezidenta 1. republiky Tomáša Gariqua Masaryka, ktorého známym heslom bolo Řím musí byt souzen a odsouzen…

O nejaký čas sa už bude považovať za prejav extrémizmu aj odlišný názor na nejakú ktovie akým chorým mozgom, včerajší slávnostný kazateľ10 ich nazval „podivnými mičurincami“ vymyslenú teóriu genderizmu, že človek si môže slobodne vybrať, či chce byť muž alebo žena, že nemusí rešpektovať, ako ho Pán Boh stvoril a povolal do života. Človek zabudol, že jeho telo je chrámom Ducha Svätého a že to nie je tovar na predaj! Ani živé, ani po smrti, ako to robia v Inchebe.

Prosme našu nebeskú Matku, Pannu Máriu trnavskú, aby nás uchránila, i to, čo tu ešte máme, od moru našej súčasnej spoločnosti, ktorá berie človeku nielen Boha, ale aj jeho vlastnú ľudskú dôstojnosť. Pred narodením, počas života i po smrti.

Prijmime preto medzi seba Ježiša Krista ako tí mladí v Káne Galilejskej. Nielen že im nechýbalo víno, ale vďaka Božej pomoci a vedeniu dokázali slušne žiť celý život. A stačilo tak málo, robiť všetko, čo nám Pán Ježiš hovorí. Ako tí nalievači vína v Káne. Nepochodili zle. Tak aj my, ak chceme zmeniť našu chorú slovenskú spoločnosť, musíme sa pevne držať Ježiša Krista a nenechávať sa opíjať rožkom, ako sa hovorí v našich končinách. Pravda a spravodlivosť nie je na predaj, pravdu a spravodlivosť, postavenú na Kristovi, treba žiť. S Božou pomocou sa to určite dá.

Pán Ježiš ako Boží Syn, teda spoluautor stvorenia všetkých vecí i prírodných zákonov, dokáže všeličo. Len musíme v neho a jemu veriť. A konať. On aj z vody našich ľudských slabostí a nemožností dokáže urobiť víno dobrých a odvážnych životných postojov, aj keď slabostí a nemožností dokáže urobiť víno dobrých a odvážnych životných postojov, aj keď nie okamžite. Preto vždy je dobré mať Pána Ježiša, nielen ako svadobného hosťa, nablízku. Žiť v jeho prítomnosti a pod ochranou Panny Márie. Generácie, ktoré žili pred nami, nám potvrdzujú, že sa to dá.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Kotleba si myslí, že vojaci budú nasadení preto, že „vláde vadí, že policajti v dvojčlenných hliadkach sú príliš ľudskí“

0 icon

Bratislava 27. februára 2021 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   V sobotu unikli do médií údajné vládnou pripravované sprísnené epidemické opatrenia, ktoré budú pravdepodobne platiť od 8. marca 2021. V rámci vymožiteľnosti opatrení sa navrhuje aj to, aby dodržiavanie zákazov kontrolovali aj príslušníci Ozbrojených síl. Špekulácie o tom, že po novom budú opatrenia…

Politické napätie v Arménsku neutícha, premiér Pašinjan odmieta rezignovať

0 icon

Jerevan 27. februára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Stepan Poghosyan/PHOTOLURE)   V Arménsku naďalej vládne veľké politické napätie. Tamojší premiér Nikol Pašinjan čelí od 10. novembra mohutnému tlaku, keďže mu mnohí obyvatelia Arménska i politickí oponenti vyčítajú, že súhlasil s mierovou dohodou, ktorá ukončila šesťtýždňový konflikt s Azerbajdžanom o oblasť Náhorného Karabachu Po uzavretí…

Černákova Tampa zdolala Sekerov Dallas 5:0, vyhral aj líder z Toronta

0 icon

New York 28. februára 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Mike Carlson)   Hokejisti Tampy Bay triumfovali v zápase zámorskej NHL v noci na nedeľu doma nad Dallasom vysoko 5:0. Lightning predĺžili sériu víťazných zápasov na číslo štyri. V repríze minulosezónneho finále Stanleyho pohára proti sebe nastúpili dvaja slovenskí obrancovia. Domáci Erik Černák päťkrát vystrelil…

Erik Tomáš: „Na ivermektín sú diskutabilné názory, ale spýtajte sa tých ľudí, ktorým niekto zomiera…“

0 icon

Bratislava 27. februára 2021 (TASR/HSP/Kombosnímka:TASR-Martin Baumann, TASR-Jaroslav Novák)   Vyhrať boj s pandémiou treba ešte pred nemocnicami. Zhodli sa na tom koaličná poslankyňa Anna Zemanová (SaS) a opozičný poslanec parlamentu Erik Tomáš (nezaradený). Prízvukujú, aby sa ambulantní lekári viac venovali ľuďom pozitívne testovaným na ochorenie COVID-19. Uviedli to v diskusnej relácii…

Počas protestov proti uväzneniu rapera zadržali najmenej desať ľudí

0 icon

Barcelona 28. februára 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Felipe Dana)   Najmenej desať ľudí zadržala polícia v Barcelone počas sobotňajších protestov na podporu uväzneného kontroverzného španielskeho rapera Pabla Haséla. Demonštrácie, ktoré sa konali po niekoľkodňovej odmlke, znova prerástli do násilia, píšu agentúry AP a Reuters Medzi zadržanými sú aj dve osoby, ktoré sa pokúšali…

Médiá sa dostali ku informáciám, aké nové opatrenia majú platiť od 8. marca. Pripravte sa na povinné respirátory či zrušenie niektorých výnimiek v rámci zákazu vychádzania

0 icon

Bratislava 27. februára 2021 (HSP/Foto:Pixabay)   Premiér Igor Matovič (OĽaNO) zatiaľ neinformoval o konkrétnych záveroch rokovaní so skupinou odborníkov, ktorých si pozval na Úrad vlády začiatkom tohto týždňa, a ktorí majú určiť ďalšie smerovanie krajiny vo vrcholiacej pandémii. Niektorým médiám sa ale podarilo zistiť údajné pripravované opatrenia, ktoré majú vstúpiť…

Skončí sa čoskoro koronavírusová pandémia? Expert WHO to vidí jasne

0 icon

Bratislava 28. februára 2021 (HSP/Epochtimes/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Odborníci zo Svetovej zdravotníckej organizácie vidia koniec pandémie koronavírusu – a to v krátkom čase. Riaditeľ WHO pre Európu predpovedal, že pandémia sa skončí „o pár mesiacov“ Zatiaľ čo mnohé krajiny nevychádzajú z lockdownu, Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) hlási zarážajúce zmiernenie pandemickej…

Kopia sa v skladoch: Pochybnosti o účinnosti vakcíny. Merkelová sa vakcínou AstraZeneca zaočkovať nedá, pretože je „príliš stará“

0 icon

Berlin 27. februára 2021 (HSP/News/Foto:SITA/AP-Bernd von Jutrczenka/dpa)   Angelu Merkelovú, ktorá má 66 rokov, požiadal nemecký denník Frankfurter Allgemeine, či by sa nedala zaočkovať vakcínou AstraZeneca, aby tak odvrátila pochybnosti obyvateľstva voči vnímaniu, že vakcína je neúčinná. Nemecká kancelárka však uviedla, že vakcínu nevyužije, pretože v Nemecku nebola schválená pre…

132. Neznámych slovenských dejín: My a svet ďaleký i neďaleký

0 icon

Bratislava 28. februára 2021 (HSP/Kresba:Marián Tkáč)   Už od začiatku roku 1993, a vlastne aj predtým, sa intenzívne pracovalo na začlenení NBS do medzinárodných inštitúcií. Išlo predovšetkým o MMF a Svetovú banku. Tu boli problémom aj čísla, kvóty, teda rozdelenie dovtedajšej spoločnej česko-slovenskej kvóty na slovenskú a českú časť Slovensku…

Berlínski policajti majú strach z očkovania AstraZenecou

0 icon

Berlin 28. februára 2021 (HSP/Berliner Zeitung/Foto:Pixabay)   Policajti v Nemecku sú pri vakcinácii uprednostňovaní, pripravených je 24 000 očkovacích dávok. V polícii však cítiť výrazný odpor Po tom, čo berlínsky senátor pre vnútorné záležitosti Andreas Geisel (SPD) a policajná prezidentka Barbara Slowiková v utorok privítali možnosť, že berlínski policajti budú…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Štubňa

Boli Izraelčania zadržaní 11. septembra 2001 špióni ?

0icon

Biela dodávka Milióny  ľudí sledovali  zábery útokov na WTC a tí, čo ich videli, na ne nikdy nezabudnú. Aj domáca pani z New Jersey bola v to ráno svedkom čohosi, čo napokon skončilo vyšetrovaním piatich mladých Izraelčanov, s možnou nadväznosťou na izraelskú tajnú službu. Istá žena, budeme jej hovoriť Mária,…

Peter Švec

Kto nepozná plány susedných štátov, ten s nimi nemôže uzatvárať spojenectvá: Sun-Tzu. 11.

0icon

Pokračujem 11. časťou z trinástich zo seriálu múdrostí staročínskeho Majstra Sun. Tento originálny autorský preklad z roku 1996 poskytujem pre Inštitút sociálno-ekonomických otázok, pre Armádny magazín v Hlavných správach a pre všetky médiá, presadzujúce slobodu slova, ktoré si ho osvoja. Je určený pre všetkých múdrych vlasti oddaných Slovákov bez ohľadu na národnosť, ktorí chcú…

Ivan Holek

O nevyhnutnosti aktívneho a pasívneho odporu voči korona totalite!

0icon

Tak sme sa teda v počte úmrtí pretestovali na prvé miesto na svete! Ale žiaľ, vláda i tak nechápe to, čo by už pochopilo aj desaťročné dieťa. A síce, že ak sa niečo robí úplne zle, musí to mať nevyhnutne aj zlé následky. A ak chceme zmenu k lepšiemu, musíme…

Marek Brna

Národ, čo chce opraviť

0icon

V školskej lavici som si všimol obraz nad tabuľou. Gustáv Husák. Keď som z vysielania televízie dokázal vydedukovať, že je Slovák, prekvapilo ma to. Hovoril po česky, ale zle. Tak v tomto 15 miliónovom národe je čelný predstaviteľ Slovák... To je fajn, bol som spokojný. Ale v Prahe som sa…

Ľudovít Gunčaga

Komu nezahral klavír a husličky v nedeľu doobeda v rozhlase RTVS

0icon

Každú nedeľu dopoludnia slovenský rozhlas RTVS v relácii "Encyklopédia spravodlivých", predstavuje príbehy záchrany príslušníkov istého etnického pôvodu, občanov 1. Slovenskej republiky pred deportovaním v období 2.svetovej vojny. Takto rozhlas RTVS od roku 2014 odvysielal stovky relácií, v ktorých spravodlivosť, aj keď zaiste ušľachtilá, je spojená takmer výlučne s konaním v prospech…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Sovietsky projekt superhlbokého vrtu 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku s názvom Sovietsky projekt superhlbokého vrtu. Kolský superhlboký vrt zmiatol množstvo ľudí. Veľmi rýchlo uverili nepravdepodobnému príbehu, že niekoľko kilometrov pod zemským povrchom vedci objavili peklo. Pozrite sa spoločne s nami na realitu tohto prípadu. Sprvu plánovali dosiahnuť hĺbku 15 kilometrov, čo vyzeralo ako odvážny plán, keďže by…

TOP10: Čo sa stane, ak budeš jesť Chia každý deň?

0 icon

Aztékovia a Mayovia odhalili význam Chia semien ako prví, však, moderný svet len nedávno uznal pozitívne účinky tejto plodiny a označil ju ako superjedlo. Tieto drobné semená sú veľmi bohaté na živiny a vďaka svojej neutrálnej chuti môžu byť potenciálne pridané do akéhokoľvek receptu. Aké výhody ti prinesie konzumácia Chia semien každý deň?…

TOP10+: Keď už niečo vyleješ, nech to stojí za to!

0 icon

Ľudská nešikovnosť je pre svet nevyhnutá. Ak sa považujete za človeka s oboma rukami ľavými, tak ste na tvorenie neporiadku určite zvyknutý. Ale nech to stojí za to! A nehoda v podobe vyliateho džúsu či kávy nie je ničím výnimočným. Takéto incidenty, ktorý si následne vyžadujú upratovanie, vedia byť niekedy…

Aká tenká je hranica medzi pravdou a podvodom?

0 icon

Už mnohokrát sa ukázalo, že takzvané „záhady“ boli len obyčajnými podvodmi. Motiváciou ich vzniku sú väčšinou sláva, finančné obohatenie sa alebo pôžitok z balamutenia vedcov a nadšencov. Pokiaľ ide o zvláštne, netradičné alebo dokonca magické javy, ľudská vynaliezavosť nepozná hraníc, a preto je ľahké chytiť sa do pasce lží. Nepopierateľné dôkazy konšpiračných teórií spochybňujú…

Protokoly sionských mudrcov a antisemitský magnát

0 icon

Protokoly sionských mudrcov vznikli údajne počas tajných stretnutí významných židovských osobností. Išlo o antisemitskú klamlivú publikáciu, ktorú preložili do viac než 20 jazykov. Všetko sa začalo v roku 1903, keď sa v ruskom denníku Vlajka (znamja) objavili úryvky zo známeho diela. O dva roky neskôr vyšli ako príloha knihy Veľké v malom: Príchod Antikrista a vláda…

Vo svete IT

Rover Perseverance objavil na Marse „záhadnú“ skalu

0 icon

Rover americkej NASA, Perseverance nedávno pristál v kráteri Jezero na Marse. Priniesol prvé zábery, historickú nahrávku svištiaceho vetra, ale aj dramatické zábery z pristávania. Momentálne nie je ešte rover pripravený začať s vedeckou prácou. Práve teraz prebiehajú na červenej planéte skúšky jeho systémov, aby sa vedci uistili, že všetko funguje…

Tím vedcov objavil prach z asteroidu, ktorý vyhladil dinosaury

0 icon

Dinosaury boli dominantným druhom na našej planéte dlhú dobu, kým pred 66-miliónmi rokov nenarazil do Zeme asteroid, ktorý spôsobil globálne vyhynutie viacerých živočíšnych druhov, píše portál Science Alert. Asteroid narazil do oblasti, ktorá sa nachádzala v dnešnom Mexiku. Teória o náraze asteroidu je podložená obrovským množstvom dôkazov, a tak naozaj niet pochýb o tom,…

Výstavba orbitálnej stanice Voyager s umelou gravitáciou sa má začať už o pár rokov!

0 icon

Projekt prvej komerčnej orbitálnej stanice s umelou gravitáciou s názvom Voyager opäť ožíva. Spoločnosť Orbital Assembly Corporation (OAC), stojaca za projektom Voyager Station, len nedávno predstavila bližšie detaily o pripravovanom projekte, ktorého výstavba by sa mala začať už v roku 2025. Svoje plány predstavila svojim súkromným investorom počas nedávneho virtuálneho…

Mobilná satirická hra „Testovič: atomovka na hnusobu“ vám určite vyčarí úsmev na tvári

0 icon

Aktuálna zložitá pandemická situácia na Slovensku, ale aj v Česku takmer určite ide hore krkom väčšine z nás. Keďže sme ale technologický portál, nebudeme do tejto témy príliš hlboko „zabŕdať“ a radšej by sme vám chceli dať do pozornosti nedávny počin šikovných slovenských vývojárov, ktorý rozhodne stojí za vyskúšanie a…

Microsoft sa údajne pripravuje na predstavenie „nového Windowsu“. Prísť by mohol už čoskoro

0 icon

Spoločnosť Microsoft už niekoľko rokov pracuje na novej verzii operačného systému Windows 10, ktorá by mala byť určená pre menej výkonné zariadenia. Reč je o operačnom systéme Windows 10X logicky vychádzajúceho z klasického desktopového Windowsu 10, ktorý poznáme všetci. Na túto odľahčenú verziu čakáme už naozaj zopár rokov, keďže práve…

Armádny Magazín

Izrael: Utajované jadrové zariadenie začalo s veľkou výstavbou

0 icon

Izrael, 28. február 2021 (AM) - Utajené izraelské jadrové zariadenie v strede národného centra atómových zbraní prechádza procesom, ktorý sa zdá byť najväčším stavebným projektom za posledné desaťročia.   [caption id="attachment_31710" align="alignnone" width="1000"]

Predvádzací „Demo" tím F-35 bol donútený znížiť počet účastí na leteckých prehliadkach pre problémy s motormi, ktoré aktuálne trápia celú flotilu F-35

0 icon

USA, 28. február 2021 (AM) – Časový rozvrh leteckých ukážok Demo tímu na lietadlách amerického armádneho letectva F-35A Lightning II bol zredukovaný o jednu tretinu kvôli pretrvávajúcim problé

Irán predstavil nové bezpilotné lietadlo podobné americkému dravcovi. Video

0 icon

Irán, 28. februára 2021 (AM) - Teherán predstavil bezpilotník Kaman 22 - svoj prvý dron so širokým telom. Zábery nového dronu počas návštevy brigádneho generála Aziza Nasirzadeha, veliteľa IRIAF (Iránske vzdušné sily Islamskej republiky), poskytujú letmý pohľad na domáce bezpilotné lietadlo, s niektorými zbraňami nabitými na vonkajších pylónoch a niekoľkými ďalšími

Ruské ministerstvo zverejnilo zábery použitia raketového systému Iskander-M v Sýrii. Video

0 icon

Sýria, 27. februára 2021 (AM) - Ministerstvo obrany Ruskej federácie zverejnilo video, ktoré potvrdzuje použitie operatívno-taktického raketového komplexu Iskander-M v Sýrii.  

Zahraniční agenti budú od marca napĺňať ruský rozpočet. Poďakovať za to môžu Spojeným štátom

0 icon

Slovensko, 26. február 2021 (AM) - V správnom poriadku Ruska sa uskutočnili zmeny, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby zahraniční agenti v Rusku aktívne dopĺňali ruský rozpočet, píše Alexander Travnikov. Predpokladá sa, že teraz vo federálnom rozpočte bude dokonca samostatná položka príjmu.  

Svetlo sveta

25 tajomstiev boja proti diablovi od Ježiša

0 icon

2 júna 1938 Ježiš požiadal rehoľnú sestru Faustínu Kowalskú, aby sa na tri dni venovala duchovnej obnove. V tomto čase dostala od Boha 25 rád, ako sa človek s Božou pomocou môže uchrániť pred útokmi diabla. Tieto inštrukcie sa stali nástrojmi sestry Faustíny pri dobrom boji. Ježiš Faustíne povedal: “Dcéra…

Ján Vojtaššák (14.11.1977-4.8.1965) – spišský biskup a podpredseda Štátnej rady prvej Slovenskej republiky

0 icon

Narodil sa v oravskej obci Zákamenné v chudobnej rodine. Bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie. Keď sa dozvedel o skutočnom údele deportovaných Židov na základe anonymného spisu, ktorý mu bol poslaný poštou z Obišoviec, hneď napísal ministrovi vnútra Alexandrovi Machovi list. Požiadal svojho profesora zo spišskom seminára Ladislava Hanusa, aby…

Používanie učebníc „Láske sa treba učiť“ je na území arcidiecézy i naďalej zakázané

0 icon

„Napriek tejto zmene, prezentovanej Mons. Mariánom Chovancom, musím, žiaľ, opätovne zdôrazniť moje negatívne stanovisko a vyjadriť tak moje presvedčenie, že tieto učebnice nie sú vhodné ani ako pomôcky katolíckych pedagógov a rodičov pre sexuálnu výchovu detí predškolského veku, ani ako učebnice pre žiakov katolíckych škôl. Preto som sa rozhodol potvrdiť…

Svätý Peter – Prvá hlava a základ Cirkvi

0 icon

Jeho pôvodne meno bolo Šimon, ale podľa evanjelistov Ježiš mu dal prezývku Kéfa, po aramejsky Kefas, po grécky Πέτρα  (v mužskom rode Πέτρος), čo znamená skala. Bol synom Jonáša a pochádzal z mestečka Betsaida, kde sa živil ako rybár. Keď sa ako mladý muž oženil, presťahoval sa aj s bratom Andrejom o niekoľko kilometrov ďalej…

V Devíne sme si uctili svätých Cyrila a Metoda

0 icon

V nedeľu 14. februára 2021 uplynulo 1152 rokov od smrti Konštantína – sv. Cyrila. Riaditeľka Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave Inna V. Kuznecova, predsedníčka občianskeho združenia Cyrilometodiada Daniela Suchá spolu s Mons. Mariánom Gavendom si uctili svätých solúnskych bratov položením kvetov k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali