Svätý Kazimír, kráľovič poľský, radšej si zvolil smrť, ako by mal porušiť sľub čistoty

Varšava 6. augusta 2017 (HSP/Foto:Karol Jerguš)

 

Poliaci súc rodu slovanského, prijali vieru kresťanskú z Čiech. Už svätý Vojtech im hlásal Ježiša Krista, a keď po jeho mučeníckej smrti kresťanstvo na čas upadlo, pozdvihla ho znovu česká kňažná Dobrovka, manželka Mečislava I. Od tých čias pridŕžali sa Poliaci viery Kristovej ako najdrahšieho pokladu a povstali medzi nimi mnohí sťatí a oslávení Boží. Jeden z nich je svätý Kazimír.

Na snímke svätý Kazimír

Kazimír narodil sa roku 1458. Dňa 5. októbra práve v ten deň, keď jeho otec Kazimír IV., kráľ poľský, nad rytiermi nemeckého rádu slávneho víťazstva doby. Bohabojná jeho matka Alžbeta, kňažná rakúska  pripravovala zavčasu srdce útleho chlapčeka k životu cnostnému a viery plnému. Výchovu kráľovičovu obstarával kánonník Dlugoš, muž veľmi zaslúžený. Pekné vlohy Kazimírove vyvíjali sa rýchlo, tak že vedomosťou mravnosťou prevyšoval svojich bratov. Hospodin ho obdaril hojnými milosťami, i tak sa stalo, že on už za útlej mladosti, za veku, kde sa ešte dieťa usmieva, hráva a žartúva, bol vážny i usadlý a na veselostiach svojich súdruhov nebrával žiadneho podielu. Ako nevinná a príjemne voňajúca ľalia medzi tŕním a jedovatým krovím dospieval a rástol on, miesto že by bol robil návštevy, kochal sa vo hrách, v tanečných zábavách a honbách: ponáhľal do kostola k oltáru, a tam u Ježiša hľadával potešenie a rozkoš svoju.

Za jeho detinstva panoval Uhorsku Matej Korvín , panovník rovne tak slávny ako prísny. Nespokojní s jeho prísnosťou veľmoži vystrojili roku 1471, skvostné vyslanstvo k poľskému kráľovi, žiadajúc , aby im posial svojho 13 ročného syna Kazimíra za kráľa. Kazimírov otec, kráľ poľský, pristanúc na ich prosby, zasľúbil vystrojiť kráľoviča do Uhier na čele dvanásť tisícového vojska. Ale Kazimir zdráhal sa prijať kráľovský trón, ponúknutý mu cestou nepravou. A tým nadobudol Matej potrebného času priviesť nespokojencov  k poslušnosti, zobrať dostatočného vojska a obrátiť sa s celou silou proti práporom poľským, ktoré na výslovný kráľov rozkaz, s mladým Kazimírom na čele, tiahly k uhorským hraniciam. Ku bitke neprišlo, lebo poľské vojsko, uzrúc výborné čaty kráľa uhorského, pustilo sa na útek a i Kazimír sám pod ochranou niekoľkých sebe verných musel sa utiahnuť., aby nepadol nepriateľovi do rúk.

Musel sa utiahnuť, urobil to však rád, nebažiac po svetských hodnostiach a zemských korunách,  srdce jeho túžilo po večných statkoch nebeských. Život večný, tichý pokoj bez zápasu, radosti bez trápenia, a blahé požívanie toho duševného šťastia, ktoré Boh svojim vyvoleným udeľuje, to bola oná koruna, ktorá mu láskavo a ľúbezne kynula z výšin nebeských. Otec Kazimírov hneval sa nad tým, že sa mu nádeje nesplnili, a preto kráľovič z obavy pred otcovým hnevom nevrátil sa do Krakova, lež uchýlil sa na vzdialený zámok, kým sa pápežovi o niekoľko mesiacov podarilo staré priateľstvo medzi otcom a synom obnoviť. Uprostred dvorného hluku žil napotom v úplnej utiahnutosti , zaoberajúc sa nábožným cvičením a skutkami milosrdenstva. Nádheru netrpel okolo seba, pod rúchom nosil na holom tele vždy pás kajúcnosti a spával na tvrdej zemi. Pôsty zachovával tak prísno, že ani nemocný prestúpiť ich nechcel.

„Pre pôst nestal som sa ešte nikdy nemocnejším“ , hovorieval k lekárovi, „a ak nemajú lieky žiadnej moci k uzdraveniu, neprospeje mi ani keď sa nebudem postiť.“

Včas ráno vstával a vykonával rannú modlitbu, ponáhľal do kostola, aby bol prítomný na svätej omši,  a ak nebol kostol ešte otvorený, kľakol si vonku predo dvermi, modlil sa a čakal, kým otvorili. Pri omši svätej býval tak pobožný, že sa každý domnieval vidieť v ňom anjela. V dospelom veku často i v noci vstával, aby navštívil božského Vykupiteľa v najsvätejšej Sviatosti a rozjímal o jeho horkom umučení. Utrpenie Ježišovo tak hlboko mu vždy dojímalo srdce, že na kríž suchým okom pozrieť nevedel. V tichom rozjímaní sprevádzal obyčajne Spasiteľa na trpkej ceste do Jeruzalemu, kde sa všetko nad ním splniť malo, videl ho v duchu uprostred učeníkov, lúčiaceho sa bolestne s nimi,  videl ho v záhrade getsemanskej úzkostlivo spínať ruky  k nebesám,  sprevádzal ho k súdu a patril slzavým okom, keď ho ubičovaného Pilát predviedol, hovoriac :

„Aj hľa, Človek.“

Sprevádzal ho pod bremenom kríža klesajúceho na horu Golgoty a stál tam v duchu podľa jeho najsvätejšej Matky, videl ho krvácať a skláňať zranenú hlavu, slyšal ho žalovať sa na smäd , Jeho, z ktorého vyviera prameň spasenia,  žalovať sa na svoje úplné opustenie na kríži, jeho, o ktorom svedectvo vydal Otec nebeský:

„Toto je môj premilený Syn.“

Všetko toto videl a slyšal v duchu a ňadrá jeho dvíhali sa citmi bolesti, oko jeho ronilo sväté slzy lásky a vďačnosti. Tu pod krížom slyšal on však i slová Spasiteľove:

„ Aj hľa, matka tvoja“ , preto i plápolalo mu srdce plameňom vrúcnej lásky k Bohorodičke, a nemenúval ju ináč, než svojou milou matkou. Z lásky k nej zložil peknú pieseň v cirkevnej latinskej reči, ktorá sa takto začína:

„Omni die dic Mariae laudes mea anima.“

Túto pieseň prespevoval každodenne. Pred smrťou žiadal, aby táto pieseň odpísaná a do rakve vložená bola. Aby sa svojej nebeskej matke Márii zaľúbil , zložil sľub čistoty panenskej a zadržal ho až do smrti neporušený. Ale jeho vrúcna láska k Ježišu Kristu a k blahoslavenej Panne Márii neukrývala sa len tajne srdci, lež ukazovala sa i zjavne vo skutkoch svetu prospešných. On sa totiž láskavo a chtivo ujímal chudobných a núdzu trpiacich. Už čo chlapec odkladal si peniaze , ktoré na zábavu bol dostal, na stranu aby z nich chudobným udeľovať mohol. Preto. ich každodenne zvolával k sebe v  predsieni kráľovského paláca a keď  dvorania krútili nad tým hlavou a vytýkali, že sa to na kráľoviča nesluši , dal im za odpoveď :

„Spasiteľ povedal, že kto chudobným slúži , jemu slúži ! Môže teda knieža vysoký svoj rod lepšie uctiť , ne takouto službou? Ja si nežiadam vyššej cti, než slúžiť čo i najnižšiemu chudobnému.“

Relikvie svätého Kazimíra v katedrále vo Vilniuse

Na takúto odpoveď dvorania ani slova viacej neriekli.

Svätý Kazimír vyniká medzi svätými čo krásny a vznešený príklad čistoty. Telo jeho bolo vždy čistým chrámom Ducha svätého, on i v srdci rovnal sa nevinnosťou anjelom. Pred ním nesmelo sa prehovoriť nikdy neslušné a čistotu urážajúce slovo. Keď raz pri hostine, pri ktorej čo k kráľovič prítomný byť musel, dostalo sa ušiam necudné slovo, padol na skutku do mdlôb. Jak veľmi miloval čistotu, vysvitá  z toho, že volil radšej umrieť , než ju porušiť.  Keď mu bolo totižto 24 rokov, zachvátila ho ťažká nemoc, a lekári, vynaložiac všetko svoje umenie, nevládali ho vyliečiť.  Len jeden prostriedok ešte odporúčali, aby sa totiž Kazimír oženil, tým že sa vylieči. Otec, matka i príbuzní prosili ho, povšimnúť si rady lekárskej a zachovať si život. Kazimír však riekol:

„Radšej volím umrieť, než takýmto spôsobom život si predlžiť.“

Zimnica ho konečne strávila a priviedla na pokraj hrobu. Deň, kedy zomrie, vedel popredu, a k nastávajúcemu rozlúčeniu sa so svetom, na ktorý po celý život tak málo bol držal, pripravoval sa prijatím sviatostí a vrúcnou modlitbou k Bohorodičke. Umierajúc chopil trasúcou sa rukou ešte raz svätý kríž a pobozkajúc vrúcne rany Spasiteľove, vravel:

„Do rúk Tvojich, o Ježišu, porúčam dušu svoju.“ A s týmto anjelská duša jeho pozdvihla sa k nebesiam  dňa 4. marca 1483.

Panické telo jeho pochované bolo vo Vilne, v kaplnke Matky Božej, ktorú on tak vrúcne miloval. Po 120 rokov otvorili hrob a našli telo neporušené, i vystavili mu na tom mieste skvostnú kaplnku z tesaného mramoru, ako ochrancovi národa poľského.

Svätý Kazimír rád meškával v kostole a rád zotrvával na modlitbách. Čo súdiš ty, drahý čitateľ, o tomto?  Kazimír bol syn mocného kráľa. Žil na dvore kráľovskom uprostred všetkých možných rozkoší, v ktorých by sa bol mohol rovne tak ako i ostatní kochať. A on predsa bol prísny oproti sebe. Činil to zaiste preto, lebo vedel, že prísny a kajúci život potrebný alebo aspoň veľmi osožný je každému stavu. Svätý Kazimír choval sa so zvláštnou úctou k Ukrižovanému a k jeho nepoškvrnenej Matke. Z tejto príčiny volil radšej zomrieť , než poškvrniť svoju panickú čistotu, ktorú si vážil nad život. Drahý čitateľ, ak miluješ Ježiša a Pannu Máriu, miluj i čistotu tvojmu stavu zodpovednú, lebo im nič nieto milšieho nad čistotný život. Úctu svoju k Ukrižovanému preukazuj predovšetkým vo svätý čas pôstny. K tomuto cieľu čítavaj alebo aspoň duchu rozjímaj často o jeho prehorkom umučení, pozdvihuj často oči ku krížu, objímaj vrúcne toto znamenie spasenia a rozvažuj, čo všetko trpel Kristus z lásky k tebe.

„ Z lásky k tebe“ , hovorím , lebo pravdu má svätý Ján Zlatoústy, keď píše: „Každý z nás vďaky vzdávať má Pánu Ježišu Kristu, ako keby z lásky k jednému každému prišiel bol na svet, lebo  jedného každého rovne tak miluje, ako všetkých ľudí napospol.“

Preto praví aj sv. Pavel: „On mňa miloval a obetoval sa za mňa.“

„Akože sa mu teda“ , pýta sa ďalej tenže veľký učiteľ, „za tak veľkú lásku odmeniť chceš ? Čokoľvek konáš ku jeho službe, všetko je primálo. I keby si z lásky k nemu krv svoju vycedil, keby si z úcty k nemu život svoj položil, lásku jeho predsa dostatočne odmeniť nemôžeš, čiň aspoň svedomito, čo môžeš!

Karol Jerguš

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Ajatolláh udelil milosť vyše 2800 väzňom

0 icon

Teherán 31. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Office of the Iranian Supreme Leader via AP)   Iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí udelil milosť viac než 2800 uväzneným odsúdencom. Stalo sa tak pri príležitosti dvoch moslimských náboženských sviatkov, informovala v sobotu tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na Chameneího webovú stránku V…

V Turecku hasiči už tretí deň bojujú s rozsiahlymi požiarmi. Počet obetí lesných požiarov stúpol na najmenej šesť

0 icon

Istanbul 31. júla 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-IHA via AP)   Hasiči v Turecku v sobotu už tretí deň bojujú s mohutnými lesnými požiarmi, ktoré vypukli v rôznych častiach krajiny. Informovala o tom agentúra DPA Turecký minister poľnohospodárstva Bekir Pakdemirli uviedol, že momentálne je aktívnych desať požiarov vrátane troch v provincii Antalya.…

V ČR došlo k zrážke lokomotívy a osobného vlaku, hlásia dvoch zranených

0 icon

Praha 31. júla 2012 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   V českom meste Němčice nad Hanou sa v sobotu zrazila lokomotíva s osobným vlakom, zranenia utrpeli dvaja ľudia. Pri nehode sa oba vlaky vykoľajili. Doprava na trati v úseku Nezamyslice - Kojetín bola prerušená, informoval portál iDNES.cz Prvotné informácie hovorili o väčšom počte…

Švajčiarka so slovenskými koreňmi Bencicová olympijskou víťazkou vo dvojhre

0 icon

Bratislava 31. júla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Seth Wenig)   Švajčiarska tenistka Belinda Bencicová sa stala víťazkou ženskej dvojhry na Hrách XXXII. olympiády v japonskom Tokiu. V sobotňajšom finále si v trojsetovej bitke o zlato poradila s Češkou Markétou Vondroušovou 7:5, 2:6, 6:3 Bencicová v Tokiu dokázala to, čo sa nepodarilo ani dvom…

V Paríži a ďalších francúzskych mestách sa opäť vo veľkom demonštruje proti pandemickým opatreniam

0 icon

Paríž 31. júla 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Michel Euler)   Vo Francúzsku sa v sobotu opäť demonštruje proti pandemickým opatreniam vlády. V hlavnom meste Paríž sa podobne ako predchádzajúce dva víkendy o bezpečnosť stará asi 3-tisíc policajtov V samotnej metropole sa konajú štyri rôzne zhromaždenia. Demonštrácie zvolávali aj v ďalších francúzskych mestách. Odporcovia…

V čom potrebujú zaočkovaní nejaké zastanie či ochranu? Belousovová vníma iniciatívu „Za očkované Slovensko“ ako pokus o zbieranie politických bodov

0 icon

Bratislava 31. júla 2021 (HSP/Foto: SITA/Martin Medňanský)   Mimoparlamentná strana Progresívne Slovensko (PS) zorganizovala v piatok 30. júla 2021 na Námestí Slobody v Bratislave verejnú manifestáciu s názvom Za očkované Slovensko. Bývalá politička Anna Belousovová nechápe, prečo je potrebné zastávať sa očkovaných PS akciu organizovalo ako odpoveď na protesty proti…

Dosiaľ známe indície naznačujú, že vláda skutočne používa mafiánsko-zločinecké spôsoby

0 icon

Bratislava 31. júla 2021 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Z faktov, ktoré postupne vyplávajú na povrch, nemôže mať nikto v tejto republike dobrý pocit. Súčasná vláda dostala dôveru ústavnej väčšiny ľudí. Tí od nej po dvanástich rokoch vlády Smeru veľa očakávali Ak opomenieme diletantizmus, amaterizmus, až hlupáctvo pri riešení praktických problémov a…

Trump údajne naliehal na ministerstvo spravodlivosti, aby minuloročné prezidentské voľby označilo za skorumpované

0 icon

Washington 31. júla 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Evan Vucci)   Bývalý americký prezident Donald Trump údajne naliehal na ministerstvo spravodlivosti, aby minuloročné voľby vyhlásilo za „skorumpované“ a tým mu umožnilo napadnúť ich výsledok v Kongrese Vyplýva to zo záznamu z konverzácie, ktorý zverejnila v piatok dolná komora Kongresu, Snemovňa reprezentantov. „Povedzte jednoducho, že…

V Maďarsku zdravotníci demonštrujú za vyššie mzdy a lepšie pracovné podmienky

0 icon

Budapešť 31. júla 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP)   Tisícky ľudí prišli v sobotu do Budapešti demonštrovať za vyššie mzdy a lepšie pracovné podmienky zdravotníkov. Zhromaždenie zvolala maďarská komora zdravotníckych pracovníkov Organizátori sa zhodujú, že pandémia koronavírusu ďalej zhoršila už beztak zložitú situáciu v zdravotníctve. Vláde vyčítajú, že s nimi nekonzultovala transformáciu zdravotníctva,…

74% prípadov delta v štúdii amerického CDC sú zaočkovaní. Majú rovnakú vírovú nálož ako neočkovaní, priznáva Fauci

0 icon

Washington 31. júla 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Patrick Semansky)   V piatok medzinárodná agentúra Reuters priniesla správu o čerstvo publikovanej štúdií amerického Centra pre prevenciu a kontrolu ochorení (CDC) o nakazených v meste Cape Cod v štáte Massachusetts, kde tri štvrtiny nakazených deltou boli plne očkovaní (k 29. 7. bol Massachussets 2. najzaočkovanejší…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Dušan Hirjak

Ako zistiť, či „pandémia“ koronavírusu je podvodom na globálnej úrovni ? Ak je podvodom, prečo tak musí byť ? Záverečná časť.

0icon

Vládna moc v podmienkach SR oficiálne realizuje globálny príbeh o „pandémii“ koronavírusu. Tento príbeh bol nastolený z úrovne nadnárodných štruktúr a zástupcov globálneho kapitalizmu aj za pomoci ich spoločných prisluhovačov. Najdôležitejšiu úlohu na strane globáln

Ján Droppa

TV Covid (TA3)

0icon

Voľakedy mala TA3 hlavnú náplň info – správy. Zdesil som sa, že za posledné týždne má náplň Covid. Prepnem sem-tam a stále covid, nič iné. Mal by som podať trestné oznámenie za šírenie poplašnej správy, Ale médiá sa bránia – vraj prevzaté z objektívnych svetových spravodajstiev. Kedy, a ako sa…

Pavol Lazar

Pravdy, lži a omyly späté s protestom pred prezidentským palácom dňa 29.07. mojimi očami.

0icon

Pravdy, lži a omyly späté s protestom pred prezidentským palácom dňa 29.07. mojimi očami. 1. "Generálny štrajk".

Marián Moravčík

Riadenie pandémie sa čoraz viac podobá na systematický zločin proti ľudskosti

0icon

Keď sa pred necelým rokom začali distribuovať prvé „vakcíny“ proti Covid-19, sprevádzali ich informácie o tom, že ich účinnosť je viac ako 90 %. Ak by to bola pravda, ich použitie by veľmi rýchlo redukovalo šírenie vírusu a napríklad už pri súčasnom percente zaočkovanosti slovenskej populácie by sme mohli s…

Ivan Holek

Poznajme pravdu o záplavách v Nemecku a spamätajme sa!

0icon

Očista zeme od negatívnych ľudských mentálnych energií pokračuje! O prepojení týchto negatívnych energií so vznikom prírodných katastrof som hovoril už v súvislosti s tornádom na Morave, čo ale mnohí nechcú akceptovať. Avšak pri apokalyptických záplavách v Nemecku je toto prepojenie ešte očividnejšie.

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Pláž je pre teba to najlepšie! Prečo je to tak?

0 icon

Pláž môže byť pre nás veľmi prospešná , emocionálne i fyzicky. Je to najlepší liek, keď sa cítime nahnevaní, úzkostní alebo vystresovaní. Okrem toho, že zlepšuje naše celkové duševné zdravie, môže tiež liečiť kožné ochorenia a dokonca nám pomáha spáliť pár kalórií. Čo je na pláži najlepšie? Voda

Admirál Canaris ako dvojitý agent? 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku o nemeckom admirálovi Canarisovi. Keď bol v roku 1933 menovaný na čelo vojenskej rozviedky, za cieľ si vytýčil vybudovanie špionážnej siete v Španielsku. Dosť mu v tom pomáhalo osobné priateľstvo s Francom a to, že hovoril plynule španielsky. Canaris mal mnoho priateľov medzi Židmi a snažil sa ich v čo najväčšej miere zachrániť. Ako…

Rampy pre ľudí so zdravotným postihnutím vymysleli už starí Gréci

0 icon

Rampy pre ľudí so zdravotným postihnutím, ktoré dnes väčšinou umožňujú hladký vstup do mnohých verejných budov, nie sú moderným vynálezom. Starí Gréci stavali podobné kamenné rampy, aby pomohli jednotlivcom, ktorí mali problémy s chôdzou alebo výstupom na schody. Pravda, vtedy chodili na sväté miesta úplne všetci. To robí z tohto bezbariérového prístupu…

Aké spotrebiče sú tí najväčší požierači elektrickej energie?

0 icon

Viete, kde sa vo vašej domácnosti spotrebuje najviac elektriny? Možno ste ani netušili, že hodina pozerania do televízora vás stojí 3 centy. A také vysávanie? Jedna hodina za 20 centov. Kto by to bol povedal, že pracujeme aj doma za takú almužnu, však? Medzi najväčších žrútov by ste zrejme aj vy…

Pearl Harbor: Provokácia? 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku z mini série Pearl Harbor. O tom, že väčšina Američanov vo vojne sympatizovala skôr s Britmi, ako s nacistami, asi ani nemusíme hovoriť. Najjasnejšie to potvrdzuje nečakaný výber Wendella Willkieho za kandidáta republikánov v prezidentských voľbách z roku 1940. Ako bývalý demokrat a podnikateľ získal nomináciu napriek odporu zo strany časti republikánov. Bol…

Armádny Magazín

Skončia americkí vojaci v kotli? Tisícky Talibancov chcú zaútočiť na vojenskú základňu v Afganistane

0 icon

Afganistan, 31.júl 2021 (AM) – Taliban pred niekoľkými hodinami zahájil ofenzívu na Gozarech a Karoch a plánoval do niekoľkých hodín zahájiť útok na mesto Herát, odkiaľ budú mať militanti priamy prístup na americkú základňu v Šindande, kde je niekoľko stoviek amerických vojakov a stále môžu byť rozmiestnené rôzne druhy zbraní. 

Vzdušná prevaha. Ruská stíhačka preletela vedľa stíhačky F-35. Video

0 icon

Rusko, 31.júl 2021 (AM) – Na webe sa objavilo unikátne video, kde je možné vidieť ako sa stíhačka ruských vzdušných síl Su-30SM dokázala priblížiť k stíhačke F-35 talianskeho letectva na vzdialenosť len dvoch metrov, čím demonštrovala, že má nad bojovým lietadlom NATO piatej generácie jasnú prevahu.  

„Führer bol všade.“ Ako Hitler sedel vo väzení v Moskve, slúžil i v námorníctve USA

0 icon

Slovensko, 31.júl 2021 (AM) –  „Jedného dňa sa ma dôstojník, ktorý kontroloval poriadok na lodi, opýtal, ako sa volám,“ spomínal William Patrick. „Hitler,“ odvetil som. „Teší ma, Hitler!,“ rozosmial sa dôstojník. „Ja sa volám Hess.“ Námorník si spočiatku myslel, že dôstojník žartuje, lenže ten hovoril čistú pravdu.   Do US armá

Bez konkurencie. Rusi spustili na vodu atómovú ponorku Krasnojarsk. Video

0 icon

Rusko, 31.júl 2021 (AM) – V Severodvinsku bola spustená na vodu najnovšia jadrová ponorka Krasnojarsk za účasti vrchného veliteľa ruského námorníctva Nikolaja Evmenova. 30. júla sa uskutočnil slávnostný ceremoniál spustenia raketovej ponorky štvrtej generácie s jadrovým pohonom Krasnoj

Lukašenko: V prípade potreby pre bezpečnosť vstúpia do Bieloruska Ozbrojené sily Ruska

0 icon

Bielorusko, 31.júl 2021 (AM) – Prezident Bieloruska prvýkrát informoval o rozmiestnení ruských vojsk na území republiky. Včera na stretnutí s miestnymi aktivistami o aktuálnych otázkach sociálno-politickej situácie Alexander Lukašenko povedal, že je pripravený povoliť nasadenie ruských ozbrojených síl v Bie

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali