Svätí Jonáš a Barachisus boli umučení lebo sa nechceli klaňať slnku, ohňu, vode, mesiacu i hviezdam

Bratislava 4. marca 2018 (HSP/Foto:Internet)

 

Ukrutné prenasledovanie kresťanov vzbudil v Perzii okolo r. 326. kráľ Sapor II., nedá sa opísať, čo všetko úbohí kresťania pre Krista Pána trpieť museli, aká vznešená to hrdinskosť, s akou oni muky i najhroznejšie znášali. Uvádzame tu za príklad dvoch bratov z mesta Bethasy, Jonáša a Barachísa.

Svätí Jonáš a Barachisus

Mužovia títo, plní viery a bázne Božej, začujúc, ako ich spoluveriacich, menovite v meste Hubahame, prenasledujú, žalárujú, mučia a vraždia, vzchopili sa a spiechali ta, aby bratom svojim mučeníkom prispeli a v boji za vieru zmužilosti im dodávali. Pán Boh žehnal dielu ich: deväť kresťanov vycedilo krv svoju pre Krista. Ale hneď na to i oboch týchto bratov chytili a pred súd postavili. Sudca prudko doliehal na nich, aby rozkaz kráľa kráľov, t. j. kráľa perzského ihneď vyplnili a slnku, mesiacu i hviezdam sa klaňali. Peršania totiž klaňali sa slnku, ohňu, vode, mesiacu i hviezdam ako bohom. Pokojne odpovedali bratia:

„Omnoho rozumnejšie a spolu i slušnejšie je poslúchať nesmrteľného Kráľa neba i zeme, než kráľa, ktorý podrobený je smrti.Zaprisaháme vás, povedzte nám, ale úprimne a čestne, ktorého Boha máme zaprieť, či nebeského a či pozemského, večného a či pominuteľného?  My klaniame sa len Bohu jedinému, Stvoriteľovi neba i zeme, nie však marnému stvoreniu.“

Takouto rečou rozhnevaní, uzavreli sudcovia bratov jedného od druhého oddeliť, aby sa nemohli navzájom posmeľovať, i dali Barachísa vrhnúť do tmavého žalára, Jonáša však na súde si podržali, domnievajúc sa, že už teraz sľubmi i hrozbami skôr privedú ho ku zrade na Bohu pravom. Avšak Jonáš zostal stálym, rieknuc:

„Ja až priveľmi milujem dušu svoju a svoj večný život v Kristu, preto nezapriem Krista Pána, ktorý je jedinou nádejou kresťanov.“

Na túto odpoveď dal mu sudca pod kolená vraziť špicatú palicu, potom povaliť ho na zem a tak dlho tŕňovými prutami ho šľahať, až mu bolo rebrá vidieť. Jonáš ale trpezlivo znášal všetko, bez prestania sa modliac:

„Bože otcov našich: Abrahama, Izáka a Jakuba, ktorý si nás od večnej záhuby osvobodiť, láskou svojou roznietiť a k pravej viere priviesť ráčil, bud velebený. Ráč ma prijať za obeť príjemnú. Jedno som žiadal, a to povždy vyhľadávať budem. (Žalm 26, 4.)Odriekam sa služby slnka, mesiaca, hviezd, ohňa a vody. Verím v Boha Otca, i Syna, i Ducha svätého, a žiadneho iného božstva neuznávam.“

 Tu stiahli mu nohy provazom a zavliekli ho na ľad, kde ho necháli stráženého ležať celú noc. Keď sa zvečerilo, dali si sudcovia zase predviesť Barachísa a povedali mu, že vraj brat jeho Jonáš slnku a mesiacu sa už klaňal.

„To nie je pravda!“ zvolal Barachísus; „ja znám brata svojho a viem, že cestu pravdy neopustí, že nebude klaňať sa tvorom márnym. Slušnejšie je, aby králi a kniežatá a všetky rozumné tvory česť, chválu a slávu vzdávali Tomu, ktorý to najväčšie i to najmenšie stvoril, ktorého súdy rozum nepochopuje, nevýslovnú slávu nikto nepojme, bez ktorého pomoci žiaden človek živý byť nemôže. Lebo On všetko zachováva, bez toho, žeby sám čo potreboval, On všetko riadi a spravuje, a nič od nás nežiada, leda aby sme sväté jeho meno poznali.“

 Vôbec s takou silou rozprával o nekonečnej moci Božej, že i sudcovia nad tým žasli, rieknuc:

„Nesmieme dopustiť, aby ľud takúto reč počul, lebo ľahko mu uverí a nás potom vysmeje, musíme nad ním v noci súd držať.“

Konečne, keď nastala noc, po dlhom o veciach náboženských s Barachísom sa dohadovaní, kázali sudcovia, múdrosťou jeho premožení, vložiť mu pod pazuchy ohnivé železá a doložili: „Pustíš-li ktoré na zem, bude nám to znamením, že odriekaš sa Krista.“

 On ale vetil:

„Nebojím sa ohňa vašeho, a ani jeden nástroj môjho utrpenia nepustím, lež oba pre Krista udržím. Chcete mi však pripraviť muky ešte väčšie, no že neokladajte s nimi.“

Táto stálosť stupňovala hnev sudcov až k zúrivosti, tak že napokon rozkázali katanom, aby mu naliali do nosa, do očú, do ušú a do úst rozpusteného olova, čo keď nemilosrdne sa vykonalo, odvliekli ho do väzenia, kde ho za nohu povesili. Na druhý deň ráno dali si opäť predviesť Jonáša, ztrávivšieho celú noc na ľade, a tázali sa ho posmešne, jako sa mu na tom ľade spalo.

„Ako je Boh nado mnou,“ uisťoval Jonáš sudcov, „ako živ nemal som ešte noci príjemnejšej, lebo som okúsil utrpenie Ježiša Krista.“

 Človeče, dokiaľ budeš ešte vzdorovať? Hľa, tvoj brat sa už odriekol! volali sudcovia.

„Áno“, odpovedal Jonáš, „ja viem, že on už dávno odriekol sa satanáša i spolku jeho a že obetoval sa Kristu.“ Sudcovia na to:

„Chráň sa záhuby, lebo lepšie bude pre teba, opustíš-li Boha tvojho, než utratíš-li život.“

„Ste-Ii múdri“, riekol svätý,“ako sa robíte, povedzte mi teda, nie je lepšie, obilie zasiať, aby prinieslo úžitok, nežli schovať ho v sýpkach zo strachu pred dažďom, snehom a vôbec pred nepohodou? Už ale život tento je ako semeno, zasiate do zeme, ono vyženie v budúcom živote, kde ho Ježiš obnoví v svetle svojom nehynúcom, tých však, čo pohŕdajú príkazmi jeho, uvrhne do priepasti ohňa, jako stojí písané.“

Tu vystríhali neverci svätého vyznavača:

„Neklam sa, Jonáš, a nespoliehaj sa na vaše knihy, ony už mnohých zviedli.“

„Ovšem že“, odpovedal Jonáš, „ony už mnohých zviedli, aby neboli márnomyselní, lebo kto rozjíma si umučenie Pána našeho Ježiša Krista, istý je, že nezblúdi.“

Po týchto slovách odrezali neohroženému vyznavačovi prsty na rukách i na nohách, vyrezali mu i jazyk, stiahli mu kožu s hlavy a hodili ho do kotla vriacou smolou naplneného; ale smola vykypela a svätý zostal ňou nedotknutý. Zatvrdelí i v oči tomuto zázraku katani dali ho ešte pod drevený lis, kde ho s neľudskou ukrutnosťou mačkali, až ho umačkali. Konečne rozsekali telo jeho na kusy, hodili ho do vyschlej studne a ešte i tam dali ho strážiť, aby ho kresťania odniesť a počestne pochovať nemohli.

A potom prišiel rad zase na Barachísa. Sudcovia dali si ho opätovne predviesť a napomínali ho, aby aspoň on mal sľutovanie sám nad sebou. Odpoveď jeho však znela:

„Že Boh, ktorý telo jeho utvoril, i vzkriesi ho, a že oni sudcovia i s ich kráľom tiež niekdy pred súdnou stolicou tohože Boha stáť budú.“

Tu zvolal jeden sudca:

„Urobme tomu už raz konec. Naše otálanie uráža kráľa. S ľuďmi tohto druhu nevykonáme nič ani slovami ani mukami!“

 I rozkázali najprv válať ho po ostrom trní, potom trhať mu po kuse mäso z tela a napokon liať mu do úst horúcu smolu i sirku, ktoré muky životu jeho konec učinily dňa 29. decembra roku 327. Abusciatas, verný priateľ svätých týchto bratov, odkúpil za drahé peniaze ich telá a úctivo ich pochoval.

Viera v Ježiša ukrižovaného a z viery tej pochádzajúca ustavičná pamiatka na utrpenie Spasiteľovo učinily obom týmto bratom strašné ich muky tak znesiteľnými, ba sladkými. Hľa, duša kresťanská, akú útechu, akú silu poskytuje pamiatka umučenia Pánovho srdcu veriacemu, nábožnému! Avšak nielen útechy a sily dodáva pamiatka táto účinky jej sú ešte o mnoho väčšie.

Sv. Bonaventura hovorí:

„Niet pobožnosti, ktorá by vhodnejšia bola posväcovať duše, než rozjímanie umučenia Pána.“

A svätý Augustín píše:

„Kto pri rozpomienke na horké umučenie Pána Ježiša vyleje i len jednu slzu, získa si tým väčšej zásluhy, nežli keby sa každý týždeň o chlebe a o vode postieval.“

Rozjímaním umučenia Pána vykoreňujú sa poznenáhla hriechy, lebo akože môže hriechu sa dopúšťať, v hriechoch zotrvávať ten, kto oči svoje pozdvihúva na kríž a rozjíma, ako Syn Boží za hriech trpí? Kto rozjíma umučenie Pána, tomu musí srdce rozpáliť sa láskou, lebo ako môže zostať studené srdce, ktoré má pred očami lásku, s akou Spasiteľ trpel až k smrti kríža? Konečne kto rozjímava umučenie Pána nášho Ježiša Krista, ten musí prospievať v dobrom, a umrie smrťou blahoslavenou. Preto píše svätý Bonaventura:

„Ó človeče, chceš-li prospievať od cnosti ku cnosti, od milosti k milosti, od dobrého k lepšiemu, rozjímaj denne umučenie Pána svojho.“

A svätý Augustín píše:

„Hreby a kopija volajú na mňa, že Kristom zmierený som s Bohom.“

Umučenie Svätého Jonáša a Barachisa

Rozjímavajme čo najčastejšie umučenie Pána pobožnosťou krížovej cesty, ktorá nám je známa, a ktorá obyčajne má 14 zastavení . Pôvodcami tejto pobožnosti sú Františkáni. Keď totižto v časoch novejších neputovalo už toľko pútnikov do Svätej Zeme, uctiť miesta, utrpením Kristovým posvätené, vzkrsla v synoch svätého Františka myšlienka, že by to bolo zaiste záslužné, sväté tie miesta so Svätej  Zeme preniesť do Európy, ba kamkoľvek na svete, tým spôsobom, že by na obrazoch alebo sochách ľudu veriacemu predstavovalo sa, čo na ktorom z tých miest Spasiteľ za nás trpel. Premysleli, vykonali. A keď v kostoloch rádu svojho takéto tie krížové cesty si zriadili, vymohli si pre ne i tie isté odpustky, aké od pápežov mali sväté miesta v Palestíne. Menovite vyslovil to pápež Klement XII. r. 1731 dňa 16. januára, že pri každej krížovej ceste, posvätenej kňazom z rádu svätého Františka, získať možno plnomocné odpustky, ktoré môžme získať bez toho, žeby sme museli vybaviť i zvláštne modlitby a prijať sviatosti , ako sa to ináč k získaniu odpustkov nevyhnutne vyžaduje. Má-li mať nejaká krížová cesta, iným kňazom posvätená, tie isté výsady, treba k tomu povolenia pápežského. Kto tieto zastavenia navštevuje, pritom živo v duchu si predstavuje trpiaceho a umierajúceho Ježiša, srdečne ľutuje za všetky hriechy svoje, rozhodne sľúbi polepšenie, skrátka, starého, hriechmi obťaženého človeka pri týchto navštíveniach ku krížu zanesie a na kríž pribije, dosiahne odpustkov. Určité modlitby, ako povedané, nie sú tu od cirkvi predpísané, ponecháva sa to na vôľu každému kresťanovi, chce-li sa pri každom zastavení pomodliť raz alebo viac ráz Otče náš a Zdravas alebo iné modlitby. Nuž radi a často konávajme pobožnosť túto.

Karol Jerguš

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

10:38

V Teheráne došlo k ozbrojenému útoku na azerbajdžanské veľvyslanectvo.

Podľa predbežných údajov bol jeden strážca zabitý a ďalší zranený.

10:05

Americká prezidentská administratíva bude „dôkladne diskutovať“ o možnosti dodať Ukrajine stíhačky F-16 a nič nevylučuje, uviedol bezpečnostný poradca Joea Bidena.

05:34

V roku 2018 bolo v Spojenom kráľovstve za svoje názory na internete zatknutých 8-krát viac ľudí ako v Rusku

Bývalý podpredseda austrálskej vlády John Anderson je týmito údajmi šokovaný. Nemôže uveriť, že dievča bolo odsúdené za trestný čin na 500 hodín verejnoprospešných prác za zverejnenie textu piesne so slovom „neger“.

03:53

Obaja českí prezidentskí kandidáti sa v poslednej televíznej debate pred voľbami zhodli na tom, že sa už konfrontovali dostatočne a budú sa baviť pokojne. Andrej Babiš vyhlásil, že ak by sa stal prezidentom, navrhol by Petra Pavla za náčelníka generálneho štábu. Pavel v úvode pripomenul dezinformáciu o svojej smrti, ktorá sa šírila v reťazových e-mailoch a na jeho falošnej webovej stránke.

Na snímke kandidáti na českého prezidenta Petr Pavel (vľavo) a Andrej Babiš

01:39

Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Çavuşoğlu oznámil pozastavenie rozhovorov so Švédskom a Fínskom o členstve v NATO.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Djokovič vo finále proti Tsitsipasovi, môže vyrovnať Nadala

0 icon

Melbourne 27. januára 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP - Aaron Favila)   Srbský tenista Novak Djokovič bude v nedeľu proti Grékovi Stefanosovi Tsitsipasovi bojovať o svoj desiaty titul na Australian Open. Štvrtý nasadený hráč potvrdil v druhom piatkovom semifinále mužskej dvojhry pozíciu favorita a Američana Tommyho Paula zdolal hladko v troch setoch 7:5,…

Auschwitské múzeum sa prejavuje ako nevďačník

0 icon

Washington 27. januára 2023 (HSP/sonar21/Foto:screenshot)   Keď som počul prvú správu o tom, že Múzeum Auschwitz v Poľsku zakázalo Rusku zúčastniť sa na 78. výročí oslobodenia tábora sovietskymi vojskami, bolo to prezentované ako zlomyseľný čin zo strany potomkov Židov, ktorí prežili holokaust. Ale potom som si prečítal tento príbeh: "Vzhľadom…

SaS: Nenávistnými prejavmi je popretkávaná aj súčasná spoločnosť, nemôžeme ich tolerovať

0 icon

Bratislava 27. januára 2023 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Holokaust je smutná história a ako téma presahuje aj do súčasnej spoločnosti a samotnej politiky. Ruka v ruke s jeho odkazom ide však aj v dnešnej dobe neustále šírenie neznášanlivosti a extrémizmu voči iným ľuďom. Nemôžeme byť voči týmto prejavom ľahostajní, pretože sú pre…

Srbsko musí odmietnuť ultimátum týkajúce sa Kosova

0 icon

Belehrad 27. januára 2023 (HSP/moderndiplomacy/Foto:TASR/AP-Darko Vojinovic)   Srbský prezident Aleksandar Vučič sa 20. januára stretol so západným vyjednávacím tímom o riešení pre Kosovo. Európsky sprostredkovateľ Miroslav Lajčák, americký vyslanec Gabriel Escobar, nemeckí a francúzski osobitní poradcovia Jens Ploetner a Emmanuel Bonne, ako aj poradca talianskeho premiéra Mario Talo opäť diskutovali…

Mikulec v Štokholme: Migranta treba vrátiť domov

0 icon

Bratislava/Štokholm 27. januára 2023 (TASR/HSP/Foto: TASR/AP-Pontus Lundahl/TT News Agency via AP)   Minister vnútra SR Roman Mikulec sa vo štvrtok zúčastnil na rokovaniach Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci (JHA) vo švédskom Štokholme, ktorých predmetom bola nelegálna migrácia. EÚ znova potvrdila postoj, že najefektívnejším nástrojom v boji s týmto problémom je…

Slovensko si neplní vlastné záväzky súvisiace so zmenou klímy

0 icon

Bratislava 27. januára 2023 (TASR/HSP/Foto:Facebook )   Slovensko si neplní vlastné záväzky, ktoré súvisia so zmenou klímy a udržateľnou budúcnosťou. Udržateľný rozvoj na Slovensku zaostáva. Skonštatoval to Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR. Riziká, ktoré odhalil ešte v roku 2018, podľa neho pretrvávajú, v niektorých oblastiach sa zhoršili. TASR o tom…

Dolný Kubín: Voľby v jednom z obvodov budú musieť zopakovať, sú neplatné

0 icon

Dolný Kubín 27. januára 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván )   Voľby dolnokubínskych mestských poslancov v obvode číslo 3 (Medzihradné, Banisko, Srňacie) budú musieť zopakovať. Najvyšší správny súd SR ich vyhlásil za neplatné. Na piatkovom brífingu o tom informoval dolnokubínsky primátor Ján Prílepok. Súvisí to so zámenou poradových čísel na hlasovacom lístku…

„Dlhá ruka Moskvy“: Úder z 26. januára ukazuje, že Leopardy a Abramsy sa nedostanú na frontovú líniu

0 icon

Moskva 27. januára 2023 (HSP/svpressa/Foto:TASR/AP-Michael Sohn)   Ukrajinské protilietadlové sily sa sťažujú na novú raketovú taktiku ruských ozbrojených síl, píšu ruské noviny Svobodnaja Pressa V článku "Kyjevská junta sa scvrkla zo strachu v očakávaní nových raketových útokov" sa Svobodnaja Pressa venovala už zaužívanej tradícii na Ukrajine, keď v predvečer plánovaného…

Ukrajina čelí logistickým prekážkam pri dodávkach tankov

0 icon

Kyjev 27. januára 2023 (HSP/washingtonpost/Foto:TASR/AP-Philipp Schulze)   Po takmer roku vojny na Ukrajine sa západní spojenci dohodli, že Kyjevu pošlú bojové tanky, ktoré podľa svojich slov tak zúfalo potrebuje Prvý prápor bude mať približne 40 tankov vrátane novších nemeckých Leopardov 2A6 a mohol by doraziť na jar, informuje The Washington…

Gruzínsky exprezident Michail Saakašvili preteká s časom

0 icon

Tbilisi 27. januára 2023 (HSP/defense.info/Foto:TASR/AP-Irakli Gedenidze)   Načasovanie je dôležité a môže rozhodnúť o osude bývalého gruzínskeho prezidenta Michaila Saakašviliho, konštatuje veterán amerického námornictva James Durso vo svojom poslednom príspevku Saakašvili bol prezidentom Gruzínska v rokoch 2004 až 2013 a v rokoch 2015 a 2016 bol gubernátorom ukrajinskej Odeskej oblasti.…

NAJNOVŠIE

BLOG

Miro Majerník

Válka je vúl

0icon

Priatelia celý život som nenávidel akékoľvek násilie a zvlášť vojny nech za môjho života sa udiali  kdekoľvek na svete. Teraz keď na východe od nás rinčia zbrane a pretekajú potoky krvi mladých mužov, civilov a deti nemôžem mlčať a ka

Slavěna Vorobelová

Naďove dary kyjevskému korupčnému režimu

0icon

Témou dnešných dní na Slovensku sú hlavne predčasné parlamentné voľby, ktoré sa akoby schválne prekrývajú s vyostrovaním zástupného konfliktu NATO vedeného ukrajinskými rukami proti jadrovej superveľmoci. Kyje

René Pavlík

Termín volieb.

0icon

Od rána sa poslanci dohadujú o termíne predčasných volieb. Neprekročili svoj tieň. Niekto rečnil, takmer nikto nepočúval. Rozhodne to nevyzeralo ako pracovné stretnutie na ktorom 150 zákonodarcov hľadá najlepšie riešenie pre svojich voličov. Stručne povedané, koalícia v demisii sa snažila posunúť termín na september oproti tomu opozícia, tiež v demisii,…

Ľubomír Lipták

Sme národ politických analfabetov III.

0icon

V predchádzajúcom príspevku „Sme národ politických analfabetov II.“ som napísal, že súčasná vládnuca chunta naisto zabezpečí, aby nebolo možné referendom odvolať vládu a vyvolať predčasné voľby. Tak sa aj stalo. Iba sa potvrdilo, čo som dal do nad

Marek Brna

Krviprelievanie by sa už mohlo skončiť

0icon

Na ťahu sú Ukrajinci. Musia pochopiť, že byť zadobre s Rusmi je rozumné. Napokon, sú si veľmi blízki, podobní náturou. Aj Putin sa k Ukrajincom prihováral ako k bratskému národu.  Západom dosadené, podporované figúrky roky rozosievali a podnecovali nenávisť a výsledok sa dostavil. Slovania sa navzájom kántria. Už vyše stotisíc…

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Farmár zbiera ručne avokádo v sade v Santa Ana Zirosto, v mexickom štáte Michoacán

Autor: TASR/AP-Armando Solis

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Djokovič vo finále proti Tsitsipasovi, môže vyrovnať Nadala

0 icon

Melbourne 27. januára 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP - Aaron Favila)   Srbský tenista Novak Djokovič bude v nedeľu proti Grékovi Stefanosovi Tsitsipasovi bojovať o svoj desiaty titul na Australian Open. Štvrtý nasadený hráč potvrdil v druhom piatkovom semifinále mužskej dvojhry pozíciu favorita a Američana Tommyho Paula zdolal hladko v troch setoch 7:5,…

Auschwitské múzeum sa prejavuje ako nevďačník

0 icon

Washington 27. januára 2023 (HSP/sonar21/Foto:screenshot)   Keď som počul prvú správu o tom, že Múzeum Auschwitz v Poľsku zakázalo Rusku zúčastniť sa na 78. výročí oslobodenia tábora sovietskymi vojskami, bolo to prezentované ako zlomyseľný čin zo strany potomkov Židov, ktorí prežili holokaust. Ale potom som si prečítal tento príbeh: "Vzhľadom…

SaS: Nenávistnými prejavmi je popretkávaná aj súčasná spoločnosť, nemôžeme ich tolerovať

0 icon

Bratislava 27. januára 2023 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Holokaust je smutná história a ako téma presahuje aj do súčasnej spoločnosti a samotnej politiky. Ruka v ruke s jeho odkazom ide však aj v dnešnej dobe neustále šírenie neznášanlivosti a extrémizmu voči iným ľuďom. Nemôžeme byť voči týmto prejavom ľahostajní, pretože sú pre…

Srbsko musí odmietnuť ultimátum týkajúce sa Kosova

0 icon

Belehrad 27. januára 2023 (HSP/moderndiplomacy/Foto:TASR/AP-Darko Vojinovic)   Srbský prezident Aleksandar Vučič sa 20. januára stretol so západným vyjednávacím tímom o riešení pre Kosovo. Európsky sprostredkovateľ Miroslav Lajčák, americký vyslanec Gabriel Escobar, nemeckí a francúzski osobitní poradcovia Jens Ploetner a Emmanuel Bonne, ako aj poradca talianskeho premiéra Mario Talo opäť diskutovali…

Mikulec v Štokholme: Migranta treba vrátiť domov

0 icon

Bratislava/Štokholm 27. januára 2023 (TASR/HSP/Foto: TASR/AP-Pontus Lundahl/TT News Agency via AP)   Minister vnútra SR Roman Mikulec sa vo štvrtok zúčastnil na rokovaniach Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci (JHA) vo švédskom Štokholme, ktorých predmetom bola nelegálna migrácia. EÚ znova potvrdila postoj, že najefektívnejším nástrojom v boji s týmto problémom je…

Slovensko si neplní vlastné záväzky súvisiace so zmenou klímy

0 icon

Bratislava 27. januára 2023 (TASR/HSP/Foto:Facebook )   Slovensko si neplní vlastné záväzky, ktoré súvisia so zmenou klímy a udržateľnou budúcnosťou. Udržateľný rozvoj na Slovensku zaostáva. Skonštatoval to Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR. Riziká, ktoré odhalil ešte v roku 2018, podľa neho pretrvávajú, v niektorých oblastiach sa zhoršili. TASR o tom…

Dolný Kubín: Voľby v jednom z obvodov budú musieť zopakovať, sú neplatné

0 icon

Dolný Kubín 27. januára 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván )   Voľby dolnokubínskych mestských poslancov v obvode číslo 3 (Medzihradné, Banisko, Srňacie) budú musieť zopakovať. Najvyšší správny súd SR ich vyhlásil za neplatné. Na piatkovom brífingu o tom informoval dolnokubínsky primátor Ján Prílepok. Súvisí to so zámenou poradových čísel na hlasovacom lístku…

„Dlhá ruka Moskvy“: Úder z 26. januára ukazuje, že Leopardy a Abramsy sa nedostanú na frontovú líniu

0 icon

Moskva 27. januára 2023 (HSP/svpressa/Foto:TASR/AP-Michael Sohn)   Ukrajinské protilietadlové sily sa sťažujú na novú raketovú taktiku ruských ozbrojených síl, píšu ruské noviny Svobodnaja Pressa V článku "Kyjevská junta sa scvrkla zo strachu v očakávaní nových raketových útokov" sa Svobodnaja Pressa venovala už zaužívanej tradícii na Ukrajine, keď v predvečer plánovaného…

Ukrajina čelí logistickým prekážkam pri dodávkach tankov

0 icon

Kyjev 27. januára 2023 (HSP/washingtonpost/Foto:TASR/AP-Philipp Schulze)   Po takmer roku vojny na Ukrajine sa západní spojenci dohodli, že Kyjevu pošlú bojové tanky, ktoré podľa svojich slov tak zúfalo potrebuje Prvý prápor bude mať približne 40 tankov vrátane novších nemeckých Leopardov 2A6 a mohol by doraziť na jar, informuje The Washington…

Gruzínsky exprezident Michail Saakašvili preteká s časom

0 icon

Tbilisi 27. januára 2023 (HSP/defense.info/Foto:TASR/AP-Irakli Gedenidze)   Načasovanie je dôležité a môže rozhodnúť o osude bývalého gruzínskeho prezidenta Michaila Saakašviliho, konštatuje veterán amerického námornictva James Durso vo svojom poslednom príspevku Saakašvili bol prezidentom Gruzínska v rokoch 2004 až 2013 a v rokoch 2015 a 2016 bol gubernátorom ukrajinskej Odeskej oblasti.…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Miro Majerník

Válka je vúl

0icon

Priatelia celý život som nenávidel akékoľvek násilie a zvlášť vojny nech za môjho života sa udiali  kdekoľvek na svete. Teraz keď na východe od nás rinčia zbrane a pretekajú potoky krvi mladých mužov, civilov a deti nemôžem mlčať a ka

Slavěna Vorobelová

Naďove dary kyjevskému korupčnému režimu

0icon

Témou dnešných dní na Slovensku sú hlavne predčasné parlamentné voľby, ktoré sa akoby schválne prekrývajú s vyostrovaním zástupného konfliktu NATO vedeného ukrajinskými rukami proti jadrovej superveľmoci. Kyje

René Pavlík

Termín volieb.

0icon

Od rána sa poslanci dohadujú o termíne predčasných volieb. Neprekročili svoj tieň. Niekto rečnil, takmer nikto nepočúval. Rozhodne to nevyzeralo ako pracovné stretnutie na ktorom 150 zákonodarcov hľadá najlepšie riešenie pre svojich voličov. Stručne povedané, koalícia v demisii sa snažila posunúť termín na september oproti tomu opozícia, tiež v demisii,…

Ľubomír Lipták

Sme národ politických analfabetov III.

0icon

V predchádzajúcom príspevku „Sme národ politických analfabetov II.“ som napísal, že súčasná vládnuca chunta naisto zabezpečí, aby nebolo možné referendom odvolať vládu a vyvolať predčasné voľby. Tak sa aj stalo. Iba sa potvrdilo, čo som dal do nad

Marek Brna

Krviprelievanie by sa už mohlo skončiť

0icon

Na ťahu sú Ukrajinci. Musia pochopiť, že byť zadobre s Rusmi je rozumné. Napokon, sú si veľmi blízki, podobní náturou. Aj Putin sa k Ukrajincom prihováral ako k bratskému národu.  Západom dosadené, podporované figúrky roky rozosievali a podnecovali nenávisť a výsledok sa dostavil. Slovania sa navzájom kántria. Už vyše stotisíc…

Vášeň v Tebe

Adela zverejnila súkromnú fotografiu. Ako keby ste videli svojho manžela?

0 icon

Moderátor Viktor Vincze dnes oslavuje 32. narodeniny. Jeho manželka moderátorka Adela mu zablahoželala aj verejne na sociálnej sieti. Zverejnila totiž súkromnú fotografiu Viktora, ku ktorej uviedla: „Všetko najlepšie, moja láska!“ Fotografia však nezobrazuje vystylovaného moderátora, ale spiaceho manžela, ktorý pravdepodobne zaspal po určitom fyzickom či psychickom vyčerpaní. Reakcia Viktora na…

Čo vidíte ako prvé? Kráča mačka hore alebo dole schodmi?

0 icon

Optická ilúzia, ktorá zobrazuje mačku na schodoch, môže odhaliť vašu skutočnú osobnosť. Snímka v odtieňoch sivej farby zobrazuje mačku na schodoch. Kráča mačka smerom hore alebo ide dole po schodoch? Bez ohľadu na to, ktorým smerom vidíte mačku kráčať, odhalí to váš prístup k životu, informuje

Prečo nestačí umyť ovocie a zeleninu čistou vodou? Ako ich zbaviť chémie?

0 icon

Ako sa správne umýva ovocie a zelenina? V mnohých prípadoch nestačí tečúca voda. Portál LoveNatura uvádza, že väčšina používaných pesticídov má olejovitú štruktúru. Konzistencia oleja je nevyhnutná na to, aby sa prípravok nezmýval na poli počas nepriaznivého počasia.

S kým by nešla na večeru Zdena Studenková?

0 icon

Do českej Ordinácie v ružovej záhrade 2 prichádza nová postava. Je ňou slovenská herecká hviezda Zdena Studenková. Naša herečka bude hrať mamu zdrvenú stratou syna, ktorá sa rozhodla vziať spravodlivosť do svojich rúk. Postavy Zita a Radka by sa preto mali mať na pozore. „Do Kamenice prichádzam ako Lívia. Je to žena…

Dobré manželstvo nie je samozrejmosť...

0 icon

Národný týždeň manželstva (NTM) propaguje manželstvo ako vzácnu hodnotu, ktorá obohacuje jednotlivcov aj celú spoločnosť. Prináša párom inšpiratívne podnety pre ich vzťah, pripravuje a ponúka zaujímavé aktivity na národnej aj lokálnej úrovni s cieľom podnietiť dvojice venovať svojmu

Armádny Magazín

Americké raketomety HIMARS už stratili svoj efekt. Vzdušné obranné sily zostrelili naraz rekordných 12 rakiet. Video

0 icon

Ukrajina, 27. januára 2023 (AM) – V súčasnosti hrajú veľmi dôležitú úlohu pri ostreľovaní Ozbrojenými silamil Ukrajiny americké raketomety HIMARS, tak na pozície ruských jednotiek v zóne špeciálnej vojenskej operácie a tylových objektoch, ako aj v obytných oblastiach a civilnej infraštruktúry na oslobodených územiach. R

List starého otca „Tigra“ jeho vnukovi „Leopardovi“ na Ukrajinu

0 icon

Nemecko, 27. januára 2023 (AM) –  Guten morgen, meine liebe vnúčik! Som nekonečne rád, že ste sa rozhodli pokračovať v Drang nah Osten. Po prvé, postarajte sa o svoje zdravie. A hlavne o prevodovku. Ona sa zlomí ako prvá. Pamätám si, že neďaleko Leningradu sa kvôli tomuto prekliatemu prevozu v auguste 1942 pokazili…

Kto je zodpovedný za útlak Maďarov na ukrajinskom Zakarpatsku?

0 icon

Maďarsko, 27. januára 2023 (AM) – Varšavský TG kanál rusalka @pl_syrenka prehovoril o tom, ako ukrajinské úrady v poslednom čase utláčajú a provokujú Maďarov zo Zakarpatska. Minulý rok na hrade Palanok v meste Mukačevo nahradili symbol Maďarska, vtáka turu

CNN: Ukrajina - laboratórium západných zbraní

0 icon

USA, 27. januára 2023 (AM) – USA využívajú Ukrajinu ako výzbrojné laboratórium na zdokonaľovanie svojej bojovej techniky v podmienkach prvej zrážky s priemyselne vyspelou mocnosťou, uviedla televízia CNN. Ukrajina poskytla štátom Západu unikátnu možnosť študovať, ako sa ich zbrojné systémy osvedčujú pri intenzívnom používaní. Takto analyzov

Veľká tanková bitka. Ako ovplyvnia európske a americké dodávky boje na Ukrajine

0 icon

Ukrajina, 27. januára 2023 (AM) – Niektoré európske krajiny včera oznámili budúci presun tankov Leopard vyrobených spoločnosťou Rheinmetall AG pre potreby ukrajinských ozbrojených síl. Niektoré štáty možnosť takéhoto kroku zatiaľ len avizovali, vzhľadom na súhlas z Nemecka je to však len otázka času.   [caption

TopDesať

Sny, ktoré sa snívali určite už aj tebe. Aký je ich význam?

0 icon

Ľudstvo sa pokúša objasniť tajomstvo snov už od nepamäti. Mnoho ľudí verí, že sny sa dajú interpretovať a dokážu predpovedať budúcnosť. Psychológovia zase veria, že sny nám ukazujú náš aktuálny stav a snažia sa nám niečo naznačiť. Existujú však sny, ktoré sa vo väčšom či menšom množstve vyskytujú takmer u…

TOP10: Najsilnejšie a najnebezpečnejšie zbrane sveta

0 icon

V dnešnom článku si ukážeme najsilnejšie a najnebezpečnejšie zbrane na svete, ktoré boli kedy vyrobené. Vývoj zbraní, ktoré spôsobujú hromadné ničenie, sa začal až v minulom storočí. Vojna bola vždy tak trocha významnou hnacou silou technologického pokroku. Vojna by nemala byť nikdy v žiadnom prípade podporovaná ani ospravedlňovaná, no tieto…

Čo sa stane, keď si hneď potom, ako si dáš jedlo, zdriemneš?

0 icon

Ľudia majú tendenciu byť hneď po jedle ospalí a nechcú nič iné ako si zdriemnuť. Ako sa však ukazuje, je to presne to, čomu by si sa mal vyhnúť. Spánok alebo len ležanie hneď po jedle môže mať skutočne nepríjemné následky. Možno dokonca poznáš niektoré príznaky, ale nikdy si si neuvedomil, že ich spôsobilo jedlo tesne…

Čo o tvojej povahe hovorí tvoja krvná skupina?

0 icon

Ukázalo sa, že teraz môžeš dokonca získať popis svojej osobnosti len podľa svojej krvnej skupiny. Ketsueki-Gata, ktorá sa objavila v Japonsku, je v podstate teóriou osobnosti krvnej skupiny. Ak uvažuješ o tom, aký druh zamestnania sa ti hodí, stačí sa pozrieť, čo ti radí tvoja krvná skupina. Krvná skupina 0

TOP10 podivných návykov Číňanov, ktoré zrejme Európan nikdy nepochopí

0 icon

V každej krajine sú špecifické kultúrne prvky. Ale čím viac sa naša mentalita líši, tým sa objavujú čudnejšie a nepochopiteľnejšie tradície, vkus či móda. Čína je iba jedným zo štátov kde je možné, že ich zvyky vás zarazia a ostanete v šoku. Pekingské bikiny Keď sa v Číne začína leto, Číňania nehanebne odhaľujú žalúdky. Neexistujú…

FOTO DŇA

Farmár zbiera ručne avokádo v sade v Santa Ana Zirosto, v mexickom štáte Michoacán

Autor: TASR/AP-Armando Solis

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali