Sudcovia kritizujú zmeny súdnej mapy: vyjadrenia ministerky svedčia o tom, že nemá ani základné vedomosti o práci súdov

Bratislava 10. januára 2021 (HSP/Foto:Screenshot)

 

Sudkyňa Krajského súdu v Bratislave Ayše Pružinec Eren, tiež viceprezidentka Združenia sudcov Slovenska a predsedníčka bratislavskej sekcie v rozhovore pre Hlavné správy hovorí, že odstúpenie ministerky Kolíkovej by malo byť samozrejmosťou

Ayše Pružinec Eren
Na snímke Ayše Pružinec Eren

Hlavné správy: Podpísali ste ešte spolu s ďalšími trinástimi sudcami výzvu prezidentke, vláde, parlamentu a predsedovi Súdnej rady, aby nepošliapavali odkaz demokracie, a aby sa vrátili k rešpektovaniu myšlienok právneho štátu. Myslíte si, že na Slovensku je súčasnou vládnou mocou poškodzovaná demokracia a právny štát?

Pružinec Eren: Pre právnickú obec bolo a je infernálne sledovať proces prijímania legislatívnych zmien a dokonca novely ústavy súčasnou vládnou koalíciou, a preto som sa k tejto výzve pripojila. Pani Kolíkovou prezentovaná nevyhnutnosť reformy justície za účelom očisty je šikovným výmyslom, pretože navrhované legislatívne zmeny s odstránením korupcie v justícii vôbec nesúvisia.

Reforma justície, tak ako je prezentovaná pred verejnosťou, totiž vo svojom výsledku predstavuje deštrukciu súdnictva a degradáciu sudcov, resp. súdnej moci, a je absolútnym popretím zásady trojdelenia moci a poslúži iba ako nástroj na ovládnutie súdnej moci, čo je podľa môjho názoru alfou a omegou projektu, nazývaného vládnou koalíciou „reforma justície“ a súdnej mapy.

Bratislavská sekcia Združenia sudcov Slovenska, ktorej som predsedníčkou, ešte v septembri 2020 doručila pani Kolíkovej svoje vyhlásenie, v ktorom bolo o. i. konštatované, že plánovanými zmenami nazývanými nevyhnutnou reformou za očistu justície súčasná koalícia predbehla aj poľskú justičnú „reformu“, ktorá bola realizovaná napriek výhradám Európskej komisie, či súdu Európskej únie, ktorý už v júni 2019 rozhodol, že kroky poľskej vlády pri reforme súdnictva sú protiprávne a diskriminačné s tým, že vládna strana sa snaží získať nad poľským súdnictvom kontrolu.

V našom vyhlásení sme zároveň skonštatovali, že stretnutia ministerky so sudcami Slovenskej republiky, ako aj rozporové (pripomienkové) konania realizované na pôde Ministerstva spravodlivosti k navrhovaným legislatívnym zmenám, boli realizované iba za účelom formálneho splnenia povinnosti predkladateľa (Ministerstvo spravodlivosti SR) zorganizovať takéto konanie so zástupcami pripomienkujúceho subjektu (ZSS) a stretnutia so sudcami boli motivované tiež len účelom mediálnej prezentácie o „odkomunikovaní“ navrhovaných legislatívnych zmien so všetkými sudcami.

 

Hlavné správy: Ako reagovala pani ministerka na vaše výhrady, pripomienky a návrhy?

Pružinec Eren: Absolútnou diskréciou – nereagovala vôbec. Ministerstvo, na čele ktorého stojí pani Kolíková, nás odignorovalo a nezaujalo žiadne stanovisko ani k našej zásadnej pripomienke týkajúcej sa práve nami proklamovanej výhrady, že sme rovnocennou mocou – nie treťou mocou v štáte, a preto neexistuje žiaden demokraciu ctiaci argument pre to, aby sa napríklad majetkové preverovanie zameralo výlučne na sudcov, následne ich rodinných príslušníkov (rodičov a deti), zavádzalo trestanie v súvislosti s rozhodovaním len u sudcov (ohýbanie práva) a iné, bez toho, aby sa totožne nepristupovalo k moci zákonodarnej a výkonnej; všetkých ústavných činiteľov, poslancov, členov vlády a ďalších, ktorí prijímajú ešte závažnejšie rozhodnutia ako sudcovia.

V tomto smere je skutočne až tragikomické, ak ústavným činiteľom, freneticky volajúcim po detoxikácii justície, na otázku za koľko predali svoju schránkovú firmu, stačí odpoveď „neviem, nepamätám si, bolo to dávno, ale za toľko ako hovoríte to určite nebolo“, prípadne postačuje odpoveď, že „do podnikania svojej manželky sa nestarám a nestarajte sa ani vy“…

Bez povšimnutia skončila kritika väčšiny súdov na Slovensku, ktoré opakovane písomne ministerstvu spravodlivosti po zverejnení navrhovanej súdnej mapy vytýkali, že ignoruje významné závery a odporúčania CEPEJ (Európska komisia pre efektívnosť spravodlivosti je súdny orgán zložený z odborníkov zo všetkých 47 členských štátov Rady Európy a pripravuje nástroje na zlepšenie efektívnosti a fungovania spravodlivosti v Európe).

V predloženom materiáli úplne absentujú akékoľvek analytické dáta nielen vo vzťahu k administratívnemu aparátu súdov na celom Slovensku, ale vôbec nehodnotí ani počet sudcov vo vzťahu k optimálnemu nápadu na jedného sudcu, absentuje v ňom porovnanie stavu rýchlosti, kvality súdnych konaní a ich efektívnosť pred rokom 1996 vo vzťahu k súčasnosti, a najmä neobsahuje žiadnu hĺbkovú analýzu relevantných faktorov, ktoré by vôbec navrhovanú reformu opodstatňovali.

Tento projekt nerieši postavenie probačných a mediačných pracovníkov, vyšších súdnych úradníkov, administratívnych pracovníkov, vôbec sa nezaoberá justičnou pokladnicou, nereflektuje na výsledky projektu „váha vecí“, ktorý nie je ukončený, nerieši dokonca ani presun spisov zo súdov, ktoré sa majú zrušiť na nové súdy, a nereflektuje ani špecifiká jednotlivých regiónov, čo sa týka skladby agendy súdov.

Predpoklad, že na Slovensku nie je potrebných aktuálne existujúcich osem odvolacích súdov (krajské súdy) nie je odôvodnený žiadnym konkrétnym faktom alebo ukazovateľom, čo iba potvrdzuje presvedčenie, že ide o zadanie od vládnej moci, ktorého sa pani Kolíková ujala celou svojou autoritárskou osobnosťou.

Neprekvapuje preto, že pani Kolíková podráždene reaguje na legitímnu otázku, ktorá by mala zaujímať celú našu spoločnosť, ako plánuje naložiť s plne funkčnými budovami súdov, ktoré mieni zrušiť, a do akej budovy chce reálne premiestniť všetkých zamestnancov z krajských súdov v Bratislave a Košiciach, keďže takáto kolosálna budova v Trnave a ani v Prešove nie je.

A prečo, keď každý súd svoju budovu má, pripravuje gigantické zaťaženie štátneho rozpočtu nelogickou výstavbou nových súdov, resp. dočasným prenájmom takýchto budov v situácii, keď je ministerstvo dlhodobo neschopné vyčleniť finančné prostriedky na v roku 2014 kúpenú budovu pre Okresný súd Bratislava I za 3, 6 mil. eur? Náklady na sanáciu havarijného stavu tejto budovy zaťažili rozpočet od roku 2014 sumou viac ako 200 tisíc eur, povinnosť platiť daň z nehnuteľnosti sumou 18 tisíc eur ročne.

Pani Kolíková asi úmyselne nezverejní fakt, že prenajatá budova na Medenej ulici v Bratislave, do ktorej musela byť z kapacitných dôvodov presťahovaná obchodná agenda, t. j. sudcovia a administratívny aparát tohto súdu, zaťažuje štátny rozpočet sumou 442 tisíc eur ročne, náklady na prispôsobenie tejto prenajatej budovy pre potreby súdu boli v roku 2018 vo výške 314 460,93 eur a ročné náklady (energie, správa budovy, vodné, stočné) predstavujú sumu cca 49 tisíc eur.

Ayše Pružinec Eren
Na snímke Ayše Pružinec Eren

 

Hlavné správy: Situáciu v slovenskom súdnictve nedávno skritizovala aj Poradná rada európskych sudcov CCJE. Na jej list s výhradami odpovedal predseda Súdnej rady SR Ján Mazák pomerne arogantným listom, v ktorom zhrnul veci v podstate tak, že u nás je všetko tak, ako má byť a CCJE je zle informovaná. Ako to podľa Vás je?

Pružinec Eren: Obsah listu predsedu Súdnej rady pani prezidentke, ale aj jeho doterajšie vyjadrenia k stavu slovenskej justície, vnímam ako dôkaz toho, že podporuje v úzkom konsenze so zákonodarnou a výkonnou mocou likvidáciu dôveryhodnosti a degradáciu justície, a zároveň obhajuje zreteľné porušovanie ústavy a zákonov, pričom sa neštíti označovať každého oponenta „reformy“ justície za zástancu korupčného správania a – podľa jeho osobného názoru – nefunkčného justičného systému, v ktorom však 30 rokov činný nie je.

Tým, že predseda orgánu správy súdnictva tentoraz zašiel ešte ďalej a vo svojom liste pani prezidentke škandalózne označil člena CCJE, sudcu Najvyššieho súdu SR, za podozrivého (osoba, ktorá má v rámci trestného konania procesné postavenie, voči ktorej u orgánu činnému v trestnom konaní vzniklo dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu, no voči ktorej doposiaľ nebolo začaté trestné stíhanie) z pokusu o spoluprácu s tými, ktorí sú vo väzbe za vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ponúkajúc jej dokonca detaily týchto podozrení, podľa môjho názoru „prekročil „Rubikon“.

Stanovisko CCJE, o ktoré požiadal zástupca sudcov Slovenskej republiky na základe reálne popísanej situácie, vychádzajúc z jednotlivých pripomienok nás sudcov, iba potvrdilo naše vnímanie zásahu do garancií nezávislosti súdnictva.

 

Hlavné správy: Reforma justície zahŕňa aj „zmenu súdnej mapy“, zmenu počtu, štruktúry a umiestnenia súdov na Slovensku. Viacerí sudcovia hovoria, že by to v princípe nemusela byť zlá myšlienka, keby prvotnou motiváciou jej autorov nebol zištný úmysel personálne ovládnuť súdnictvo. Čo si myslíte o takomto názore a čo si myslíte o zmene súdnej mapy?

Pružinec Eren: Zmena súdnej mapy, tak ako je odprezentovaná pani Kolíkovou, nemá žiadny potenciál zlepšiť situáciu v slovenskej justícii. Argumenty, ktorými odôvodňuje reformu súdnej mapy, znejú síce pre občanov impozantne, ale ide o populistické vyjadrenia, keďže sú v úplnom rozpore s existujúcou realitou na súdoch.

Pani Kolíková totiž odôvodňuje reformu súdnej mapy špecializáciou sudcov, avšak tento argument je buď následkom jej absolútnej neznalosti reality, alebo úmyselným ignorovaním verejne známej skutočnosti, že napríklad Krajský súd v Bratislave, ako aj okresné súdy v jeho pôsobnosti, ale aj Krajský súd v Košiciach majú najvyššiu mieru špecializácie. To znamená, že na týchto súdoch pôsobia sudcovia, ktorí sa venujú výlučne rodinnému, trestnému, správnemu, obchodnému a občianskemu právu a nie sú zaradení do zmiešaných agend (keď sudca vybavuje napr. trestnú aj obchodnú právnu agendu súčasne).

Na našu logickú otázku, prečo návrh plánuje zrušiť súdy, na ktorých je špecializácia zabezpečená dlhodobo a súdy, na ktorých špecializácia nie je zostávajú, sme žiadnu odpoveď nedostali. Rovnako tvrdenie pani Kolíkovej, že sústredenie sudcov s rovnakou agendou pod „jednu strechu“ zvýši kvalitu rozhodovania, alebo tvrdenie, že nová súdna mapa urýchli konania, resp., že súdy pojednávajú zriedkavo, je iba corpus delicti o tom, že nemá o práci sudcu sudcu ani elementárne vedomosti. A zároveň potvrdzuje, že ide o politickú objednávku vládnej moci, ktorá sa najmä na úkor potrieb občanov našej krajiny, ktorí sa súdia a súdiť budú, rozhodla zlikvidovať fungujúcu organizáciu súdov a deformovať výkon súdnictva. Táto snaha zároveň signalizuje zreteľné úsilie vládnej moci nielen vymeniť súčasných predsedov súdov, ale aj odstaviť „nepohodlných“ sudcov ich preložením na súd nižšieho stupňa.

Rýchlosť a efektívnosť súdneho konania je závislá na prepracovanej personálnej politike, t. j. na dostatočnom počte sudcov a nie na počte súdov. A aj ďalší argument pani Kolíkovej, že navrhovaná súdna mapa zvýši kvalitu súdnych rozhodnutí, je absolútnou fabuláciou, nakoľko ku kvalite rozhodovacej činnosti sudcov a k zjednocovaniu právnej praxe navrhovaná súdna mapa nemá ako prispieť.

Verejné deklarovanie, že súdna mapa preruší korupčné väzby, je neakceptovateľne dehonestujúce, pretože znamená vyslovenie kolektívnej viny všetkých sudcov a vedome sa ním pracuje na znižovaní dôveryhodnosti občanov v justíciu.

 

Hlavné správy: Súčasná vládna moc zatvára príslušníkov justície z uplynulého obdobia ako na bežiacom páse. Často jej na to slúžia výpovede kajúcnikov, ktoré mnohí označujú ako nedôveryhodné, že je to v podstate korupcia zo strany vládnej moci: povedz nám niečo na ľudí, ktorí nás zaujímajú, a my ti za to čosi odpustíme.

Pružinec Eren: K postaveniu kajúcnika a významu jeho výpovede sa vyjadrilo už viacero právnických kapacít, nebudem sa preto opakovať, iba dodám, že masívnosť zatýkania na základe výpovedí kajúcnikov s benefitom slobody, verejne podporovaných predstaviteľmi exekutívy, evokuje vami vyslovený dojem.

Ayše Pružinec Eren
Na snímke Ayše Pružinec Eren
Hlavné správy: Sudca má súdiť podľa dôkazov a nie podľa dojmov. Ale predsa: aký máte pocit z toho, ako odišiel zo sveta bývalý policajný prezident generál Lučanský? Ministerka tvrdí, že to bola samovražda, ale tomu veľa ľudí neverí. Čo si o tom myslíte?

Pružinec Eren: Som z tejto tragickej udalosti doposiaľ otrasená. Moje ratio odmieta prijať fakt, že kritická situácia, akou väzba nesporne je, a v ktorej sa generál Lučanský ocitol, bola faktorom, ktorý u takej silnej individuality už po 26 dňoch od zadržania spustil suicídívne myšlienky, ale počkajme si na výsledky vyšetrovania.

 

Hlavné správy: Mala by ministerka spravodlivosti podať demisiu?

Pružinec Eren: V demokratickom právnom štáte by to malo byť samozrejmosťou a súčasťou politickej kultúry, ktorú výrazne determinuje intelektuálna a mravná úroveň ľudského a politického správania protagonistov politického diania v parlamente, vo vláde, na poste prezidenta republiky, na ústavnom súde, v komunikácii medzi nimi a vo vzájomnej úcte a rešpektovaní sa týchto najvyšších predstaviteľov moci v krajine.

Pani Kolíková za túto tragickú udalosť nesie objektívne politickú zodpovednosť, nakoľko Zbor väzenskej a justičnej stráže je podriadený priamo ministrovi spravodlivosti, ktorej sa nemôže zbaviť.

A preto bolo jej povinnosťou podať demisiu, keďže je zodpovedná za všetko, čo sa s pánom Milanom Lučanským od momentu jeho uväznenia dialo. Paradoxne jej na odchod z funkcie štátnej tajomníčky Ministerstva spravodlivosti totiž v roku 2018 stačila kauza únosu vietnamského občana, a preto je skutočne prekvapivé, ak ako hlavný veliteľ Zboru väzenskej a justičnej stráže nepociťuje ako samozrejmosť rezignáciu na svoju funkciu po smrti obvineného v kolúznej väzbe, ktorého bol štát povinný chrániť.

 

Hlavné správy: Aj v tomto prípade figuruje meno Daniela Lipšica. Tento človek je vždy nejakým zvláštnym spôsobom namočený do najväčších prípadov politického zločinu na Slovensku: Gorila, Valko, Kuciakiáda, Kočneriáda, zmenky a teraz kauza Lučanský. Myslíte si, že tento politik je vhodným kandidátom na funkciu špeciálneho prokurátora?

Pružinec Eren: Na riadiacej pozícii špeciálnej prokuratúry by mal stáť kariérny prokurátor, pretože najlepšie pozná rôzne aspekty práce prokurátora a zároveň má v rámci tímovej práce najväčší predpoklad pre hladké riadenie ostatných. Pán Lipšic je však predovšetkým politik, ktorý 20 rokov ovplyvňuje verejný život a vo svojom osobnom aj profesijnom živote si nesie rôzne záťaže.

 

Hlavné správy: Nie je režim kolúznej väzby príliš tvrdý a nezmyselne trestajúci? Veď človek, kým nie je právoplatne odsúdený, tak je z pohľadu zákona nevinný a väzba slúži iba ako prevencia, či nie? Ak áno, tak potom prečo nemá vo väzbe, ak už nie všetok komfort ako na slobode, tak aspoň znesiteľné podmienky?

Pružinec Eren: Ministerstvo spravodlivosti je zmluvnou stranou Európskeho dohovoru na zabránenie mučenia a neľudského či dokonca ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania, a je známe, že Výbor CPT (Európsky výbor na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania) po svojich pravidelných návštevách SR opakovane, a to aj v čase pôsobenia pani Kolíkovej vo funkcii štátnej tajomníčky, žiadal zosúladiť podmienky výkonu väzby s medzinárodnými štandardmi v praxi. Vychádza najavo, že v tomto smere sme nedosiahli žiadny pokrok a odporúčania CPT boli zrejme flagrantne odignorované.

 

Hlavné správy: Mikuláš Černák a jeho facebookový fanklub búrlivo privítali uväznenie generála Lučanského. Nie je to paradox, že mnohonásobný vrah si z väzenia veselo šteboce na sociálnej sieti a pochybne obvinený, technicky vzaté stále nevinný policajný generál, pre mnohých hrdina, ktorý sa podstatnou mierou podieľal na likvidácii mafie, v tej istej väznici nesmie dostať ani list od manželky a obrázok od dcéry? Nie je v systéme čosi zle?

Pružinec Eren: Napriek tomu, že kolúzna väzba je najtvrdším spôsobom obmedzenia osobnej slobody, nesmie byť nástrojom mučenia obvinených osôb. Pokiaľ je však obvinená osoba nútená tráviť 23 hodín denne v cele s rozmermi 8 m2, na podlahovej ploche po odpočítaní nábytku 3 m2 a veľkosť koterca pre menšiu rasu psa by nemala byť menšia ako 2 x 2 metre, je nutné konečne pomenovať tieto podmienky ako nehumánne a ignorujúce základné ľudské práva.

Ivan Lehotský

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Spojené kráľovstvo od pondelka zatvára všetky cestovné koridory

0 icon

Bratislava 15. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Kirsty Wigglesworth)   Spojené kráľovstvo od pondelka zatvorí všetky cestovné koridory v snahe o ochranu "pred rizikom dosiaľ neidentifikovaných nových kmeňov" koronavírusu. V piatok to oznámil britský premiér Boris Johnson, podľa ktorého to bude trvať najmenej do 15. februára. Informuje o tom spravodajský portál BBC Všetci…

Celosvetový počet mŕtvych presiahol dva milióny

0 icon

Bratislava 15. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Počet ľudí, ktorí vo svete zomreli v dôsledku nákazy novým koronavírusom, presiahol hranicu dva milióny. Podľa dát Johns Hopkins University, ktorá vedie štatistiky v súvislosti s vírusom, sa tak stalo v piatok Svet dosiahol tento smutný míľnik v čase, keď sa štáty…

Dav v Kapitole chcel zavraždiť zvolených predstaviteľov, tvrdia federálni prokurátori

0 icon

Phoenix 15. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-John Minchillo)   Dav podporovateľov dosluhujúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý minulý týždeň násilne vtrhol do sídla amerického Kongresu a spôsobil tam nepokoje, chcel "zajať a zavraždiť zvolených úradníkov". V súdnych dokumentoch týkajúcich sa prípadu jedného z účastníkov, Jacoba Chansleyho, to uvádzajú federálni prokurátori Chansley je…

Protestné hnutie v Česku plánuje na základe svojich odborníkov predložiť alternatívny plán riešenia koronakrízy. Daniel Landa: „Nie je nás málo“

0 icon

Praha 15. januára 2021 (HSP/Foto:SITA-Jozef Jakubčo)   Uplynulú nedeľu sa v hlavnom meste Českej republiky uskutočnilo veľké protestné zhromaždenie, na ktorom viaceré známe osobnosti kritizovali niektoré opatrenia v boji s pandémiou koronavírusu. Spevák Daniel Landa, ktorý nedávno sformuloval tzv. Blanický manifest, uviedol, že v mene českej spoločnosti chce predstaviť skupinu…

Ministerstvu sa podarilo vybaviť od hygienikov výnimku pre 400 osôb

0 icon

Bratislava 15. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽaNO) vybavil od apríla 2020 do 10. januára 2021 od Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) výnimku pre 400 osôb. Ako pre agentúru SITA uviedol komunikačný odbor rezortu, Krajčí schválil a následne požiadal o výnimku pre iné osoby…

Epidemická situácia na Slovensku by sa mala mierne zlepšiť, uviedol Krajčí

0 icon

Bratislava 15. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Epidemická situácia na Slovensku by sa mala mierne zlepšiť. Na piatkovej tlačovej konferencii to povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí. Odvoláva sa na to, že pozitivita testov na koronavírus za posledný týždeň klesla. Hodnota pozitívnych výsledkov z PCR testov sa za týždeň znížila z…

Šefčovič: Portugalské predsedníctvo sa zameria hlavne na obnovu Európy

0 icon

Brusel/Lisabon 15. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Aris Oikonomou)   Ekonomická obnova, digitálna transformácia a snaha o spravodlivý sociálny rozvoj budú dominovať portugalskému predsedníctvu v Rade EÚ. Uviedol to v piatok pre TASR podpredseda Európskej komisie (EK) pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič, ktorý s užšou delegáciou exekutívy EÚ pod vedením…

Lavrík: Častým prekračovaním miery premiér znehodnotí aj to dobré, čo sa mu podarilo

0 icon

Bratislava 15. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Premiér Igor Matovič (OĽaNO) prekračuje mieru tak razantne a často, že znehodnocuje aj to dobré, čo sa mu doteraz podarilo urobiť. Pre agentúru SITA to uviedol prozaik a režisér Silvester Lavrík, ktorý spolu s ďalšími predstaviteľmi kultúrnej obce spísali premiérovi otvorený list Napriek…

Čínska vakcína dosiahla účinnosť iba 50,38%. Maďarsko zvažuje jej nákup

0 icon

Peking 15. januára 2021 (HSP/Foto:SITA/AP-Binsar Bakkara)   Čínska vakcína proti ochoreniu Covid-19, ktorú vyvinula spoločnosť Sinovac Biotech, dosiahla v záverečných testoch v Brazílií účinnosť iba 50,38%, uviedla vláda brazílskeho federatívneho štátu Sao Paulo Predstavitelia brazílskeho ministerstva zdravotníctva v televízii uviedli, že „účinnosť je na hranici a musíme počkať na hodnotenie…

Premiér: Stanovisko k testovaniu nemením. Chce, aby koaličný partner prestal konečne naháňať percentá

0 icon

Bratislava 15. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Predseda vlády SR Igor Matovič (OĽANO) nemení svoje stanovisko, ktoré sa týka formy a spôsobu plošného testovania. Povedal to po piatkovom rokovaní vlády s tým, že finálne rozhodnutie príde v sobotu (16. 1.) Verí, že sobotňajšie rokovanie dospeje k spoločne akceptovanému riešeniu. Nechcel…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Rastislav Slovák

Sulík je sociálny netvor

0icon

Keď niekto ako Sulík nedopraje ani len vlaky zadarmo pre dôchodcov, študentov a žiakov, dôchodcom nedopraje ani len trináste dôchodky a dokonca nedopraje ani len obedy zadarmo deťom v školách, tak takéto indivíduum ako Sulík si zaslúži pomenovanie SOCIÁLNY NETVOR! Čo tomu sociálnemu netvorovi Sulíkovi vadí na tom, že dôchodcovia majú možnosť…

Marek Brna

Chorá politická scéna

0icon

Ochorela aj naša politická scéna. Situácia je veľmi vážna. Akoby jej dochádzal kyslík. Príznačné pre túto dobu. Spoločnosť by sa mala snažiť dávať si na vedúce miesta tých najschopnejších jedincov. Čím vyššia pozícia v spoločnosti, tým väčšie schopnosti. A čo je najvyššia pozícia v spoločnosti? Exekutíva. Nie novinári, nie umelci.…

Boris Mesár

1. BBC - Covid: Ako vyťažené sú nemocnice v Anglicku?, 2, Testovanie je PSYOPS

0icon

1.) Premiér Boris Johnson pri vyhlásení národného lockdownu uviedol, že v prípade neprijatia opatrení hrozí, že NHS bude ochromená. Štatistiky však naznačujú, že podiel postelí momentálne obsadených pacientmi je v skutočnosti nižší ako obvykle. Ako môže byť teda obe veci pravdivé? Čo je tento rok iné? Zima je pre NHS…

Ivan Holek

Vakcína! Moje osobné legitímne pochybnosti

0icon

Z verejnoprávneho rozhlasu som sa dozvedel pre mňa osobne dosť znepokojivú informáciu, že priemerný čas vývoja vakcíny je dvanásť rokov. A všetky vakcíny, ktorými má byť očkované takmer celé ľudstvo boli vyvinuté za rok. Média však hovoria o ich absolútnej bezpečnosti a na dôkaz toho sa dávajú mnohí politici demonštratívne…

Slavěna Vorobelová

Spasiteľ Matovič alebo viac testov = väčší biznis

0icon

Testovanie v podaní Igora Matoviča začalo takto https://www.crz.gov.sk/zmluva/5021873/ , pokračovalo takto https://www.crz.gov.sk/zmluva/5380151/ a naďalej pokračuje. Pri tomto mega biznise pre čuduj sa svete firmičku z Trnavy, ktorá mala donedávna dlhy voči štátu, asistujeme bohužiaľ, my všetci. Akurát my asistujeme tak, že platíme a necháme si špárať donekonečna v nose, no niekto expresne

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Ako sa mení Zem? NASA odhalila fotografie, ako sa mení podnebie

0 icon

Prírodné katastrofy významne zasiahli milióny ľudí na celom svete. Roztrieštené povodne a zosuvy pôdy pochovali milióny domov a požiare spôsobili zničenie pozemkov. Fotografie NASA ti odhalia viac. Každoročný výskyt prírodných katastrof vyvoláva otázky a odborníci na životné prostredie neustále opakujú, že je to spôsobené ľudskými aktivitami na našej planéte. Aj keď sa…

Malajzia - zaujímavé fakty o tropickom raji 2. časť

0 icon

Malajzia sa svojho času umiestnila na 9. mieste ako najnavštevovanejšia krajina na svete z hľadiska turistických aktivít. Môžeme s istotou povedať, že táto autentická multikultúrna krajina si zaslúži aj tvoju pozornosť, pretože v Malajzii existujú jedinečné veci, ktoré nikde inde na svete nenájdeš. Za spev Despacito ti môžu dať pokutu

Halley a záhady vesmírnych telies: 1. časť

0 icon

Prinášame vám trojdielny článok o Halleyho kométe. Totiž výskumy britského astronóma menom Edmund Halley objasnili množstvo záhad ohľadom vesmírnych telies. Tie tak prestali byť vnímané ako božské znamenia a stali sa predmetom vedeckého bádania. Začíname prvou časťou článku. Kométy boli po stáročia základom vízií mnohých veštcov, priživujúcich sa na ľudovej poverčivosti. Presné…

TOP10: Toto sú tie najstrašidelnejšie a najzáhadnejšie miesta Slovenska

0 icon

Ak máš rád strašidelné príbehy, záhadné a tajomné miesta, staré legendy, si na správnom mieste. V tomto rebríčku sa pozrieme na tie najzáhadnejšie miesta Slovenska, ktoré sú miestami doslova až desivé. Nemáš náhodou jedno z nich niekde poblíž?  1. Katov dom v Trenčíne 

Princezná Diana, Michael Jackson či Kennedy. Ako by vyzerali dnes?

0 icon

Great Senior Living je platforma venovaná blahobytu starších ľudí, ktorá nedávno začala malý projekt nazvaný "Gone But Not Forgotten". Ide o vzdanie pocty ľuďom, ako princezná Diana, Michael Jackson či americký prezident John F. Kennedy, ktorí tento svet opustili predčasne.  V rámci projektu Great Senior Living sa môžeme dozvedieť, ako by vyzerali niektoré "celebrity",…

Vo svete IT

Aktualizujte si Windows 7 na novší čo najskôr. Pozrite sa prečo, a ako môžete tak spraviť lacno a rýchlo!

0 icon

Podpora operačného systému Windows 7 skončila ešte začiatkom minulého roka. V praxi to znamená, že operačný systém už nedostáva žiadne ďalšie aktualizácie s výnimkou platených aktualizácií, ktoré aktuálne využívajú hlavne firmy, ktoré neprešli na novšiu verziu Windowsu 10 z interných dôvodov. Jeden z najviac chybových softwarov podľa CVE Windows 7…

Čmeliakova gravitácia môže vyriešiť expanziu vesmíru: Vedci si ju overia tým najextrémnejším spôsobom

0 icon

Fyzici dlhú dobu predpokladali, že vesmír je rovnaký, bez ohľadu na to, ktorým smerom sa vyberiete. Túto teóriu plánujú už čoskoro overiť tým, že preskúmajú tieň okolo čiernej diery, píše portál livescience.com. Ak sa im podarí dokázať, že tieň čiernej diery je o trochu menší, než predpokladajú fyzikálne teórie, mohli by…

MediaTek ide vyplácať svojim zamestnancom tisícové odmeny! Môže za to rekordný nárast tržieb

0 icon

Taiwanský výrobca mikročipov MediaTek zaznamenal v roku 2020 nečakane prudký nárast tržieb a to hneď z viacerých dôvodov. Primárnym dôvodom bola jednoznačne popularizácia 5G smartfónov, najmä tých dostupnejších, ktorých sa v roku 2020 objavilo na trhu pomerne dosť. Veľké tržby však spoločnosť pripisuje aj ku zvýšeným dodávkam mikročipov najmä pre…

Na ťažbu vo vesmíre nepotrebujeme veľké stroje: Akú alternatívu navrhujú vedci?

0 icon

Ak si predstavíme ťažbu zdrojov, ako prvé nás napadne krompáč, alebo veľké, ťažké stroje. Nemusí to však vždy vyzerať takto. Ťažiť suroviny by sa mohlo aj pomocou mikróbov, ktoré sa už v hojnom počte nachádzajú v baniach po celom svete, tvrdí YouTube kanál SciShow Space. Ide o proces, ktorý sa nazýva bioťažba (pozn.…

Europolu sa podarilo odstaviť z Deep Webu najväčšie nelegálne trhovisko na svete, DarkMarket

0 icon

Téme dark webu, či deep webu, sme sa v  minulosti venovali viackrát. Z veľkej časti ide o časť webu, ktorý nie je indexovaný bežnými vyhľadávačmi a rovnako prístup do tejto časti internetu, častokrát vyžaduje rôzne opatrenia. Inými slovami, je to časť internetu, ku ktorému sa nepripojíte, ako ku každej bežne…

Armádny Magazín

20 krajín s najvyššími vojenskými výdavkami v roku 2019

0 icon

Švédsko, 15. január 2021 (AM) - Rok 2019 bo už piaty rok po sebe čo sa globálne vojenské výdavky v zvýšili a obchod dosiahol 1,917 miliárd dolárov. Rástli o 3,6%, čo z neho robí najväčší rast desaťročia, ktorý v roku 2018 prekonal 2,6%, vyplýva z údajov Štokholmského medzinárodného inštitútu pre výskum…

Ako zareagoval Stalin na Trumanov oznam o atómovej bombe?

0 icon

Rusko, 15. január 2021 (AM) - Pokojná reakcia sovietskeho lídra Josifa Stalina na oznam od Harryho Trumana na Postupimskej konferencii v júli 1945, že USA otestovali atómovú bombu, si zasluhuje, aby sa dostala do učebníc svetovej diplom

Uprostred iránskych námorných cvičení sa objavila neznáma ponorka. Video

0 icon

Irán, 15. január 2021 (AM) - Iránske námorníctvo identifikovalo neznámu ponorku počas svojich vojenských cvičení v severnom Indickom oceáne, informovala tlačová agentúra Tasnim.   Pred týždńom USA jednu z nich v regióne nasadili ako varovanie pre Islamskú republiku. Ponorku spozorovali vo štvrtok iránske protiponorkové vrtuľníky, ktoré sa bl

Keby USA videli, čo USA v USA robia, USA by napadli USA, aby oslobodili USA od tyranie USA

0 icon

USA, 15. január 2021 (AM) - Takto sa zamyslela pri sledovaní situácie vo Washingtone ruská novinárka Júlia Vitazjeva na svojom twitteri. Vzápätí prichádza s otázkou: "Je mi trápne sa opýtať: budú to mať teraz takto po celé 4 roky?"   [caption id="attachment_30301" align

Svetlo sveta

MÚDROSŤ

0 icon

Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

Prečo sa sviatosti Krstu a Prvého svätého prijímania udeľujú väčšinou v apríli a v máji?

0 icon

V rannom kresťanstve sa udeľovali sviatosti Krstu, Prvého svätého prijímania a Birmovania spolu v jeden deň a to za prítomnosti biskupa. Dôvodom bolo, že kresťanmi sa väčšinou stávali dospelí ľudia, ktorí konvertovali buď z judaizmu alebo z rôznych pohanských náboženstiev a k tomuto poznaniu konverzie prišli v pokročilejšom veku. Cirkev sa ich preto snažila v Cirkvi prijať plnými sviatosťami a do…

Dnes bude Slovensku opäť udelené požehnanie relikviou Kristovej krvi z paluby lietadla – VÝZVA K PRIPOJENIU SA V MODLITBE

0 icon

V nedeľu Krstu Krista Pána 10. januára 2021 v popoľudňajších hodinách sa opäť uskutoční let lietadla, na ktorého palube sa bude nachádzať generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý Slovensku udelí požehnanie s relikviou Kristovej krvi, ktorá je uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku.  Zverejňujeme jeho slová výzvy,…

Najväčší pápeži v dejinách SV. LEV VEĽKÝ

0 icon

(*asi 400, Toskánsko – † 10. november 461, Rím) Jeho ústami hovoril apoštol Peter.             Pápežsky úrad sa po smrti  Sixta III. (†18. augusta 440)  nachádzal v úplnej inej situácii než v predchádzajúcich storočiach: už nereprezentoval navonok kresťanské spoločenstvá roztrúsene v anonymite po území hlavného mesta Rímskej ríše.  Časy veľkých perzekúcií,  ktoré…

PATRÓNI LEKÁROV – SVÄTÍ KOZMA A DAMIÁN

0 icon

SVÄTÍ KOZMA A DAMIÁN. Boli bratia a dvojičky. Vyštudovali lekárstvo. Zo svojho povolania si neurobili výnosný biznis. Neprofitovali na cudzom nešťastí. Liečili všetkých a nezištne – bezplatne. Mnohí, keď videli ich príklad, stali sa kresťanmi. Pohanskí kňazi ich obžalovali, že robia čary, a tak zvádzajú ľudí, aby sa klaňali kresťanskému…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali