Sudcovia alarmujú: Vláda pošliapala Ústavu a právny štát. A obracajú sa na Európsku komisiu so žiadosťou o pomoc

Bratislava 4. mája 2021 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)

 

Slovenskí sudcovia bijú na poplach a domáhajú sa spravodlivosti až v Bruseli: zmeny v legislatíve, ktoré urobila Matovičova a Hegerova vláda, vraj poškodili princípy právneho štátu a predstavujú doslova otvorenú bránu pre nástup totality či diktatúry

ústava Slovenskej republiky
Ilustračné foto

Združenie sudcov Slovenska (ZSS) je najväčšou nepolitickou dobrovoľnou stavovskou organizáciou sudcov. Má 607 členov – sudcov z povolania a emeritných sudcov. Je to organizácia, ktorá má v zmysle ústavy a príslušných medzinárodných záväzkov SR zabezpečiť nezávislosť súdnictva a sudcov, obhajovať ich záujmy a presadzovať právny štát. ZSS je členom Európskej asociácie sudcov (The European Association of Judges, EAJ).

Nepolitická organizácia ZSS vníma zásahy do právneho systému SR, ktoré urobila v uplynulom období vláda Matoviča a Hegera, ako natoľko vážne, že sa rozhodla napísať list Európskej komisii o tom, v akom stave je dnes na Slovensku právny štát.

ZSS v tomto liste uvádza, že legislatívne zmeny v oblasti justície platné od začiatku roka v súvislosti s tzv. reformou súdnictva nerešpektujú základné ústavné právo občana na súdnu ochranu len nezávislým a nestranným súdom (neodňateľné, nezrušiteľné a nepremlčateľné právo občana) a predstavujú neakceptovateľný zásah do ústavného princípu deľby moci a nezávislosti súdnictva a sudcov.

 

Zásah do rovnováhy deľby moci ako otvorené dvere pre nástup totality

ZSS v liste konštatuje, že bol vykonaný zásadný zásah do princípu deľby moci a nezávislosti súdnictva, keď bolo Ústavnému súdu odňaté právo posudzovať prípadnú protiústavnosť ústavných zákonov.

ZSS zdôrazňuje, že demokratický a právny štát môže existovať iba za predpokladu zachovania nezávislosti troch zložiek moci: zákonodarnej, výkonnej a súdnej, ktoré sú v parlamentnej demokracii vzájomne spojené len väzbami ústavnej kontroly a spolupráce. A práve tento mechanizmus bol na Slovensku porušený.

Ako? Nie je to nič menšie, než skutočnosť, že slovenský parlament teraz môže prijať ľubovoľný zákon, ktorý bude porušovať ľubovoľné zo základných práv a slobôd občanov či ústavných princípov právneho štátu, pretože už neexistuje mechanizmus, ktorý by tomu zabránil, a ktorý by poslancom (ktorí sú zväčša právnymi laikmi) dal odbornú a záväznú spätnú väzbu, ak prijmú nejaké nebezpečné, hlúpe či nedemokratické rozhodnutie týkajúce sa najvážnejších právnych skutočností zakotvených v ústave, resp. ústavných zákonov.

Inými slovami, zákonodarná, výkonná a súdna moc už nie sú vo vzájomnej rovnováhe, nefunguje princíp ich vzájomných bŕzd a protiváh, ale vládna junta urobila zo súdnej moci svoju slúžku. Uvedená zmena ústavy teda predstavuje vytvorenie reálnych a neodvrátiteľných podmienok na eróziu a rozklad demokracie a nástup totality, prípadne až diktatúry.

A čo viac, táto zmena nebola navrhnutá v riadnom pripomienkovom konaní, ale až po jeho skončení bola do návrhu zákona doplnená vládou (!), čím sa vylúčila akákoľvek transparentná diskusia zo strany odbornej i občianskej verejnosti.

 

Sudcovia už nebudú chránení pred politickým vydieraním

ZSS vo svojom liste ďalej kritizuje výrazné zníženie funkčnej imunity sudcov všeobecných súdov a zrušenie oprávnenia ústavného súdu dávať súhlas na väzobné stíhanie sudcu všeobecného súdu, hoci toto právo mu ostáva v prípade rovnocenných ústavných činiteľov v právnom štáte (poslancov národnej rady či sudcov ústavného súdu). Tieto zmeny reálne vytvárajú priestor na šikanovanie sudcov, ak nebudú rozhodovať tak, ako si želá politická či iná moc.

Popredná európska autorita v oblasti výkladu práva, Poradná rada európskych sudcov CCJE, čo je poradný orgán Rady Európy, ešte vlani skritizovala aj ďalšie zo zmien, ktoré sa na Slovensku zaviedli, ako napríklad zásahy do istoty funkčného obdobia členov Súdnej rady SR (spolitizovanie jej činnosti), zásah do istoty funkčného obdobia a nepreložiteľnosti sudcu bez jeho súhlasu pri zmene sústavy súdov a obmedzenie funkčnej imunity sudcov, čo sú všetko veci, ktoré vedú k väčšiemu politickému tlaku na sudcov.

Škandálom je aj samotný spôsob, akým predseda Súdnej rady Ján Mazák na uvedené stanovisko CCJE zareagoval. Ešte koncom roka napísal prezidentke CCJE list, v ktorom stanovisko CCJE paušálne (a bez zmysluplnej argumentácie) odmietol, pričom textom listu navodil dojem, že hovorí v mene celej Súdnej rady. Tá však o veci vôbec nerokovala a Mazák týmto hrubo porušil ústavný predpis, ktorý stanovuje, ako má Súdna rada rozhodovať (jej stanovisko je platné len vtedy, ak zaň hlasovalo najmenej 10 členov z celkového počtu 18 členov rady).

 

Výhrady k návrhu tzv. súdnej mapy

ZSS kritizuje aj návrh na tzv. zmenu súdnej mapy (zmena štruktúry súdov v SR), ktorý je v súčasnosti v legislatívnom procese. Tento návrh neprešiel diskusiou so sudcami, ďalšími zainteresovanými stranami ani verejnosťou, ignoruje štandardné kritériá Európskej komisie pre efektívnosť súdnictva (CEPEJ) a ignoruje aj projekt „Váženie prípadov“, ktorý na Slovensku prebieha a má ukázať reálne potreby súdnictva.

ZSS varuje, že Ministerstvo spravodlivosti ignoruje pripomienky k nedostatkom plánovanej zmeny súdnej mapy zo strany sudcov, sudcovských rád, odborného administratívneho aparátu či ďalších subjektov.

ZSS poukazuje aj na to, že Ministerstvo v legislatívnych podkladoch návrhu zákona o súdnej mape uvádza, že táto téma organizácie súdnictva je výsostne vnútroštátnou záležitosťou a netýkajú sa jej žiadne pravidlá stanovené EÚ. To však nie je pravda, pretože organizácia súdnictva v členských štátoch síce patrí do právomoci členských štátov EÚ, ale stále platí, že pri výkone tejto právomoci sú členské štáty povinné dodržiavať povinnosti, ktoré im vyplývajú z práva únie a Zmluvy o Európskej únii. Takýto názor má aj Súdny dvor EÚ, a tiež Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP).

Čo v stanovisku ZSS napísané nie je, ale čo je potrebné k tomuto bodu ešte dodať: mnohí sudcovia považujú zmenu súdnej mapy len za zásterku, pod ktorou sa má uskutočniť veľká personálna čistka sudcov, kde tí nepohodlní budú buď úplne odstránení, alebo presunutí do marginálnych pozícií.

 

Zúfalý pokus nájsť pomoc v zahraničí

Vidíme teda, že aj nepolitická organizácia zastrešujúca sudcov na Slovensku si uvdomila vážnosť toho, čo sa na Slovensku deje a hoci vážnou rečou právnikov, v podstate alarmujúco poukazuje na to, že vyššie vymenované hrubé a nekvalifikované zásahy do práva na Slovensku ako celok predstavujú vážny pokus narušiť demokraciu a právny štát za účelom totalitného mocenského ovládnutia krajiny.

ZSS sa preto obracia na Európsku komisiu, aby preskúmala, či orgány SR schválením uvedených legislatívnych zmien nezasiahli do zásad demokratického a právneho štátu a nezávislosti súdnictva a sudcov na Slovensku.

Európska komisia, resp. jej orgány by tiež mali preskúmať, či slovenské orgány uvedenými zásahmi do legislatívy neobchádzajú štandardy krajín Európskej únie dané judikatúrou ústavných súdov krajín EÚ, Európskeho súdu pre ľudské práva, Súdneho dvora EÚ ale aj právne významnými medzinárodnými dokumentmi (ako sú napríklad stanoviská tzv. Benátskej komisie, Výboru ministrov rady Európy, Európskej siete súdnych rád ENCJ, Európskej asociácie sudcov EAJ, Poradného výboru európskych sudcov CCJE a pod.)

 

Ešte jedno vyhlásenie

Združenie sudcov Slovenska okrem listu Európskej komisii vydalo v uplynulých dňoch ešte jedno zásadné vyhlásenie. Ide o stanovisko ZSS k tomu, ako si politické strany predstavujú slobodu prejavu smerom k justícii, keď niektoré politické strany vo svojej komunikácii hrubým spôsobom znevažujú dôveryhodnosť a nezávislosť justície a naznačujú personálne čistky v justícii, a tým vytvárajú neprípustný politický tlak na sudcov v súvislosti s ich rozhodovaním, ktorý ohrozuje ich nezávislosť.

Táto hrozba je teraz ešte väčšia, keďže od začiatku roka bola novelou ústavy prakticky zlikvidovaná funkčná imunita sudcov všeobecných súdov a bol zavedený nový trestný čin ohýbania práva. To zvýšilo možnosť šikanózneho trestného alebo disciplinárneho stíhania sudcov z politických dôvodov. S takýmto posúdením novely ústavy sa stotožnila aj Poradná rada európskych sudcov CCJE.

Uvedené stanovisko ZSS prinášame v plnom znení:

 

Stanovisko Prezídia Združenia sudcov Slovenska k realizácii slobody prejavu politickými stranami

 Združenie sudcov Slovenska so značným znepokojením vníma dlhodobo a sústavne sa opakujúce vyjadrenia viacerých politických strán, ktoré nie sú v súlade s európskymi štandardmi o prípustnej odbornej a vecnej kritike rozhodnutí súdov spôsobom neohrozujúcim dôveryhodnosť a nezávislosť justície vyžadovanú čl. 10 ods. 2 Dohovoru o obmedzení slobody prejavu.

Za absolútne neprijateľné považuje akékoľvek vyhlásenia čo i len naznačujúce personálne „čistky“ v justícii v prípade zmeny politickej garnitúry, keďže vytvárajú neprípustný politický tlak na sudcov v súvislosti s ich rozhodovaním, ktorý je spôsobilý ohroziť ich nezávislosť.

O postihu sudcov za konanie a rozhodovanie sú oprávnené rozhodnúť len disciplinárne senáty alebo všeobecné súdy v trestnom konaní.

Táto hrozba je dnes o to reálnejšia, že výrazné obmedzenie (obsahovo faktické odstránenie) funkčnej imunity sudcov všeobecných súdov novelou ústavy účinnej od 1. 1. 2021 pri súčasnom zavedení nového trestného činu ohýbania práva, otvorilo priestor pre politicky motivovanú nesprávnu interpretáciu, ktorá zvyšuje riziko prípadného šikanózneho trestného alebo disciplinárneho stíhania sudcu, ktorý je pre tú-ktorú (aktuálne vládnucu) garnitúru nepopulárny, čo potvrdilo aj Predsedníctvo Poradnej rady európskych sudcov vo svojom stanovisku z decembra 2020 k presadeným ústavným zmenám v justícii.

Košice, 29. 4. 2021

Za Prezídium ZSS: JUDr. Juraj Sopoliga, prezident ZSS

 

Ivan Lehotský

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Pátranie v troskách zrútenej budovy na Floride sa skončilo

0 icon

Bratislava 24. júla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Gerald Herbert)   Hasiči ukončili pátranie po telách v troskách zrútenej obytnej budovy na Floride. Kolaps 12-poschodového domu Champlain Towers South v Surfside z 24. júna si vyžiadal najmenej 97 mŕtvych. Telo jednej obete zostáva nezvestné. Informuje o tom spravodajský portál BBC V prvých hodinách od…

Taraba: Ako je možné, že Matovič Lengvarského za také správanie okamžite neodvolá? Čo je za tým?

0 icon

Bratislava 24. júla 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Novela zákona o verejnom zdraví, alebo skôr o zavedení apartheidu na Slovensku, ktorá je v programe aktuálnej schôdze Národnej rady SR, spôsobila včera pred parlamentom masové protesty. Medzi ľuďmi bol aj poslanec Národnej rady Tomáš Taraba (Život – národná strana), ktorému sme v…

Fakty bez pátosu: Nenávistné kampane valcujú Slovensko. Spontánny protest pred parlamentom zneužili politici

0 icon

Bratislava 24. júla 2021 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar,Facebook,Screenshot)   Kampane politikov na sociálnych sieťach ničia spontánne občianske aktivity. Akákoľvek snaha z ľudu o zlepšenie situácie v krajine je potláčaná konaním a stanoviskami politikov. Sociálne siete fungujú ako destabilizátory zomknutosti národa O proteste, ktorý sa konal dňa 23. júla 2021 pred NR SR…

Komentované udalosti týždňa: Slovenský „útok na Kapitol.“ Pápež len pre zaočkovaných. Vládny režim chráni svojich ľudí – nepohodlnú vyšetrovateľku z policajnej inšpekcie odstavili

0 icon

Bratislava 24. júla 2021 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar,TASR/AP-Alessandra Tarantino)   Prinášame vám top udalosti týždňa Slovenský „útok na Kapitol“ V piatok od 9. hodiny rannej bolo pred parlamentom rušno. Poslanci totiž prerokovávali návrh zákona z dielne ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského, ktorý má za cieľ diskriminovať neočkovaných ľudí. Ak by poslanci zákon schválili,…

Medvede stratili plachosť a svoj podiel ma na tom aj štát. Envirorezort to sám nezvládne. Činnosť zásahového tímu je drahá a neefektívna. Z ochrany medveďa je dnes hlavne biznis s eurodotáciami

0 icon

Bratislava 24. júla 2021 (HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Všade vo svete sú medvede lovené legálnym spôsobom, no na Slovensku sú "zabíjané" smrtiacou injekciou. Zásahový tím populisticky informuje, že ich humánne eutanázuje. Avšak pojem eutanázia je v súvislosti so zvieraťom úplne absurdný – zviera predsa nie je človek a nemôže dobrovoľne súhlasiť…

Schvália poslanci diskrimináciu neočkovaných? Mimoriadna schôdza pokračuje druhým rokovacím dňom. Slováci aj dnes protestujú pred NR SR

0 icon

Bratislava 24. júla 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Mimoriadna schôdza parlamentu bude dnes od 9:00 pokračovať druhým rokovacím dňom. Poslanci by mali rokovať až do úplného prerokovania všetkých bodov. Plénum v skrátenom legislatívnom konaní rokuje o vládnej novele zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia Cieľom návrhu je podľa…

Medvedev postúpil do 2. kola, v debli vypadli nasadené dvojky

0 icon

Tokio 24. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Patrick Semansky)   Ruský tenista Daniil Medvedev má za sebou víťazný vstup do olympijského turnaja v Tokiu. Druhý nasadený hráč si v prvom kole dvojhry poradil s Alexandrom Bublikom z Kazachstanu v dvoch setoch 6:4 a 7:6 (8) Hneď na úvodnej prekážke v mužskej štvorhre stroskotali…

Tužinský nepostúpil do finále vo vzduchovej pištoli, v kvalifikácii skončil na 27. mieste

0 icon

Bratislava 24. júla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Slovenský reprezentant v streľbe Juraj Tužinský nezabojuje o medailu v disciplíne vzduchová pištoľ na 60 výstrelov na olympijských hrách v Tokiu. V kvalifikácii súťaže pištoliarov obsadil v 36-člennom štartovnom poli 27. priečku a do osemčlenného finále nepostúpil. Jediný slovenský zástupca dosiahol 570 bodov…

Výsledky auditu digitálnych technológií v školách majú byť koncom augusta

0 icon

Bratislava 24. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Aspoň čiastkové výsledky auditu digitálnych technológií na základných a stredných školách má mať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR na konci augusta, respektíve začiatkom septembra. Pre TASR to potvrdil odbor komunikácie a marketingu rezortu školstva s tým, že ide o rozsiahly a…

Mikulec: Nedokážem pochopiť ľudí, ktorí hádžu po policajtoch vajíčka

0 icon

Bratislava 23. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) vyjadril pochopenie, že pre niektorých ľudí sú pandémia nového koronavírusu i s ňou súvisiace obmedzenia natoľko frustrujúce, že sa rozhodnú prísť protestovať pred Národnú radu (NR) SR. Nedokáže však pochopiť, aký je skutočný úmysel a cieľ ľudí, ktorí…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marek Tencer

Manipulačné techniky provakcinérov!

0icon

Kolektívna vina, umelo vytvorný nedostatok, klamstvá, znevhodňovanie, zastrašovanie to sú základné manipulačné techniky provakcinérov. Kolektívna vina. Až nenosíš rúško tak všetkých ohrozuješ, až pôjdeš navštíviť svojich blízkych tak ich môžeš zabiť. Takto nás strašila vláda pred Veľkou Nocou 2020. Strašenie pokračovalo tým že do

Boris Mesár

Dnes Národná rada (zrada) rozhoduje o prijatí ,,Čínskeho sociálneho kreditu " na Slovensku!!!

0icon

Dnes stojíme na prahu zavedenie Total Control režime plne odvodeného od čínskeho Sociálneho kreditu! V piatok bude Národná rada SR schvaľovať drakonických zákon, ktorý zabráni vstupu Slovákom do všetkých miest, prevádzok a budov, ak sa nepreukážu Digital Green Pass aplikácií! Právnik dokument rozobral a varuje, že jeho definíciu možno výkladom…

Ivan Holek

Úvaha o rizikách ženského pôvabu

0icon

Krása predstavuje moc, pretože je to niečo, čo veľmi silne pôsobí na iných. Krásu, a teda moc, je však možné využiť na niečo pozitívne, alebo zneužiť na niečo negatívne. Čo však kto seje, to nakoniec aj zožne, čo vo vzťahu k negatívnemu zneužitiu krásy kvôli osobnému prospechu, peniazom, alebo nejakým…

Andrej Sablič

Analýza ekonómie

0icon

Začiatok Prečo som sa rozhodol pre jej analýzu? Po II. Svetovej vojne sa ČLOVEK prostredníctvom svojich politikov dušoval, že už nikdy takúto katastrofu nepripusti. Dnes stojíme nad priepasťou ešte hrozivejšej vojny a politici sa už ani nepretvarujú a šíria virtuálny oheň a síru svetom. ČLOVEK zlyhal a tak je načase…

Dušan Hirjak

Ako zistiť, či „pandémia“ koronavírusu je podvodom na globálnej úrovni ? Ak je podvodom, prečo tak musí byť ? Časť II.

0icon

Teraz sa pozrime na určité množstvo singulárnych tvrdení, ktoré vyplývajú z idey ochrany globálneho zdravia či z idey boja proti „pandémii“ koronavírusu. Podľa uvedených a ďalších podobných tvrdení pracujú národné vlády a organizujú celé národné spoločnosti do boja proti koronavírusu až do definitívneho víťazstva. Singulárne tvrdenia patria do sféry domnienok…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Ako ovplyvňuje meno tvoj život? Je jeho výber dôležitý?

0 icon

Vybrať meno dieťaťa je jedným z prvých veľkých rozhodnutí, ktoré musia rodičia urobiť. A ukázalo sa, že výber tejto „životnej“ značky pre dieťa si vyžaduje hlboké zamyslenie, pretože podľa jednej štúdie môžu mená určovať, ako bude človek vyzerať v dospelosti. Respondenti dokázali správne odhadnúť meno cudzinca na základe fotografie tváre

Hľadá sa Liberator: 2. časť

0 icon

Prinášame pokračovanie článku s názvom Hľadá sa Liberator. Po tom, čo ťažbári ropy našli v Líbyjskej púšti vrak lietadla, sa rozpútalo vyšetrovanie. Všetkých členov posádky našli uprostred púšti mŕtvych, chýbal však jeden člen. Už pri vzlietaní v nepriaznivých podmienkach sa z 25 člennej skupiny lietadiel s cieľom bombardovať Neapol, vrátilo 9 kusov. Medzi nimi však…

8 potravín, ktoré majú naozaj pozitívny vplyv na tvoje zdravie!

0 icon

V dnešnej dobe sa medicína rozvíja naozaj veľmi rýchlo. Lieky na všetky možné choroby máme k dispozícii v rôznych formách prípadne aj príchutiach. Kedykoľvek čelíme zdravotným problémom, rozmýšľame, aké kapsule by bolo najvhodnejšie užiť. Nech sme čím skôr fit! So zdravím sa však spájajú aj potraviny ako špenát, cesnak či banány.…

TOP10: Kuchynské katastrofy alebo ty už do kuchyne nikdy nevkročíš!

0 icon

Ak chceš tráviť čas v miestnosti, kde sa pripravuje jedlo, mal by si vedieť aspoň nejaké základy. Ak ich ale nemáš, kuchynské katastrofy na seba nenechajú dlho čakať. Nesprávne používanie sporáku alebo ostrých nožov môže byť skutočne nebezpečné. Hlavne keď ani nemáš šajnu, čo vlastne robíš. Svoje o tom vedia…

10 šokujúcich fotografií, ktoré odhaľujú život v Hongkongu

0 icon

V Hongkongu žije takmer až 7,5 milióna obyvateľov.  Aj preto je v tomto veľkomeste veľmi obtiažne nájsť miesto vhodné miesto na bývanie. Našlo sa však jedno, nie veľmi šťastné riešenie. Ľudia tu bývajú v akýchsi malých kockách. Organizácia spojených národov takéto byty odsúdila za "urážku ľudskej dôstojnosti". To však nemení…

Armádny Magazín

Ktorá hypersonická raketa ako prvá vstúpi do služby americkej armáde

0 icon

USA, 24.júl 2021 (AM) – Americké ministerstvo obrany vydalo vyhlásenie týkajúce sa prvých hypersonických rakiet, ktoré sa môžu objaviť v službe americkej armáde. Podľa riaditeľa programu pre hypersonické zbrane v Pentagóne Mika Whitea bol stanovený

V USA označili ruský protivzdušný systém S-500 za veľmi vážnu hrozbu pre NATO

0 icon

USA, 24.júl 2021 (AM) – Najmodernejší protivzdušný systém na svete S-500 je veľkou výzvou pre NATO. O tom píše dopisovateľ Caleb Larson pre portál 19FortyFive.   Nový ruský protivzdušný systém môže zneškodňovať celé spektrum súčasných aj perspektívnych leteckých prostriedkov útoku

Talibanci sú ˇpríčetní". Lavrov označil moskovský formát za najúčinnejší pre diskusiu o situácii v Afganistane

0 icon

Rusko, 24.júl 2021 (AM) – Ako minister poznamenal, tento formát je „reprezentatívny, ale na druhej strane priestranný a efektívny“. Minister poznamenal, že „moskovský formát“, ktorý sa už stretol viackrát a ktorý predstavuje všetky krajiny Strednej Ázie bez ohľadu na ich hranicu s Afganistanom je najefektívnejší.   Ruský min

Podľa čoho si vybrať správný kolimátor

0 icon

Slovensko, 24.júl 2021 (AM) – Veľakrát dostávam otázku, aby som poradil aký kolimátor si majú ľudia kúpiť. A každý očakáva, že mu rovno poviem značku a presný model.   Ale ono to nie je také jednoduché .. Napriek tomu sa pokúsim dať zopár odporúčaní, ktorých sa držať a pár mojich osobných…

Spomienka na prvé Bojové jánošíkovské družiny

0 icon

Slovensko, 24.júl 2021 (AM) – Pred budovou vlády SR sa nachádza socha Mareka Čulena, ktorého dnes asi väčšina národa už nepozná. Iní ho vnímajú ako zakladateľa Komunistickej strany Československa, no najlepšie by ho mali poznať členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, pretože bol jednoznačným stúpencom obrany ČSR pr

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali