Sudcovia alarmujú: Vláda pošliapala Ústavu a právny štát. A obracajú sa na Európsku komisiu so žiadosťou o pomoc

Bratislava 4. mája 2021 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)

 

Slovenskí sudcovia bijú na poplach a domáhajú sa spravodlivosti až v Bruseli: zmeny v legislatíve, ktoré urobila Matovičova a Hegerova vláda, vraj poškodili princípy právneho štátu a predstavujú doslova otvorenú bránu pre nástup totality či diktatúry

ústava Slovenskej republiky
Ilustračné foto

Združenie sudcov Slovenska (ZSS) je najväčšou nepolitickou dobrovoľnou stavovskou organizáciou sudcov. Má 607 členov – sudcov z povolania a emeritných sudcov. Je to organizácia, ktorá má v zmysle ústavy a príslušných medzinárodných záväzkov SR zabezpečiť nezávislosť súdnictva a sudcov, obhajovať ich záujmy a presadzovať právny štát. ZSS je členom Európskej asociácie sudcov (The European Association of Judges, EAJ).

Nepolitická organizácia ZSS vníma zásahy do právneho systému SR, ktoré urobila v uplynulom období vláda Matoviča a Hegera, ako natoľko vážne, že sa rozhodla napísať list Európskej komisii o tom, v akom stave je dnes na Slovensku právny štát.

ZSS v tomto liste uvádza, že legislatívne zmeny v oblasti justície platné od začiatku roka v súvislosti s tzv. reformou súdnictva nerešpektujú základné ústavné právo občana na súdnu ochranu len nezávislým a nestranným súdom (neodňateľné, nezrušiteľné a nepremlčateľné právo občana) a predstavujú neakceptovateľný zásah do ústavného princípu deľby moci a nezávislosti súdnictva a sudcov.

 

Zásah do rovnováhy deľby moci ako otvorené dvere pre nástup totality

ZSS v liste konštatuje, že bol vykonaný zásadný zásah do princípu deľby moci a nezávislosti súdnictva, keď bolo Ústavnému súdu odňaté právo posudzovať prípadnú protiústavnosť ústavných zákonov.

ZSS zdôrazňuje, že demokratický a právny štát môže existovať iba za predpokladu zachovania nezávislosti troch zložiek moci: zákonodarnej, výkonnej a súdnej, ktoré sú v parlamentnej demokracii vzájomne spojené len väzbami ústavnej kontroly a spolupráce. A práve tento mechanizmus bol na Slovensku porušený.

Ako? Nie je to nič menšie, než skutočnosť, že slovenský parlament teraz môže prijať ľubovoľný zákon, ktorý bude porušovať ľubovoľné zo základných práv a slobôd občanov či ústavných princípov právneho štátu, pretože už neexistuje mechanizmus, ktorý by tomu zabránil, a ktorý by poslancom (ktorí sú zväčša právnymi laikmi) dal odbornú a záväznú spätnú väzbu, ak prijmú nejaké nebezpečné, hlúpe či nedemokratické rozhodnutie týkajúce sa najvážnejších právnych skutočností zakotvených v ústave, resp. ústavných zákonov.

Inými slovami, zákonodarná, výkonná a súdna moc už nie sú vo vzájomnej rovnováhe, nefunguje princíp ich vzájomných bŕzd a protiváh, ale vládna junta urobila zo súdnej moci svoju slúžku. Uvedená zmena ústavy teda predstavuje vytvorenie reálnych a neodvrátiteľných podmienok na eróziu a rozklad demokracie a nástup totality, prípadne až diktatúry.

A čo viac, táto zmena nebola navrhnutá v riadnom pripomienkovom konaní, ale až po jeho skončení bola do návrhu zákona doplnená vládou (!), čím sa vylúčila akákoľvek transparentná diskusia zo strany odbornej i občianskej verejnosti.

 

Sudcovia už nebudú chránení pred politickým vydieraním

ZSS vo svojom liste ďalej kritizuje výrazné zníženie funkčnej imunity sudcov všeobecných súdov a zrušenie oprávnenia ústavného súdu dávať súhlas na väzobné stíhanie sudcu všeobecného súdu, hoci toto právo mu ostáva v prípade rovnocenných ústavných činiteľov v právnom štáte (poslancov národnej rady či sudcov ústavného súdu). Tieto zmeny reálne vytvárajú priestor na šikanovanie sudcov, ak nebudú rozhodovať tak, ako si želá politická či iná moc.

Popredná európska autorita v oblasti výkladu práva, Poradná rada európskych sudcov CCJE, čo je poradný orgán Rady Európy, ešte vlani skritizovala aj ďalšie zo zmien, ktoré sa na Slovensku zaviedli, ako napríklad zásahy do istoty funkčného obdobia členov Súdnej rady SR (spolitizovanie jej činnosti), zásah do istoty funkčného obdobia a nepreložiteľnosti sudcu bez jeho súhlasu pri zmene sústavy súdov a obmedzenie funkčnej imunity sudcov, čo sú všetko veci, ktoré vedú k väčšiemu politickému tlaku na sudcov.

Škandálom je aj samotný spôsob, akým predseda Súdnej rady Ján Mazák na uvedené stanovisko CCJE zareagoval. Ešte koncom roka napísal prezidentke CCJE list, v ktorom stanovisko CCJE paušálne (a bez zmysluplnej argumentácie) odmietol, pričom textom listu navodil dojem, že hovorí v mene celej Súdnej rady. Tá však o veci vôbec nerokovala a Mazák týmto hrubo porušil ústavný predpis, ktorý stanovuje, ako má Súdna rada rozhodovať (jej stanovisko je platné len vtedy, ak zaň hlasovalo najmenej 10 členov z celkového počtu 18 členov rady).

 

Výhrady k návrhu tzv. súdnej mapy

ZSS kritizuje aj návrh na tzv. zmenu súdnej mapy (zmena štruktúry súdov v SR), ktorý je v súčasnosti v legislatívnom procese. Tento návrh neprešiel diskusiou so sudcami, ďalšími zainteresovanými stranami ani verejnosťou, ignoruje štandardné kritériá Európskej komisie pre efektívnosť súdnictva (CEPEJ) a ignoruje aj projekt „Váženie prípadov“, ktorý na Slovensku prebieha a má ukázať reálne potreby súdnictva.

ZSS varuje, že Ministerstvo spravodlivosti ignoruje pripomienky k nedostatkom plánovanej zmeny súdnej mapy zo strany sudcov, sudcovských rád, odborného administratívneho aparátu či ďalších subjektov.

ZSS poukazuje aj na to, že Ministerstvo v legislatívnych podkladoch návrhu zákona o súdnej mape uvádza, že táto téma organizácie súdnictva je výsostne vnútroštátnou záležitosťou a netýkajú sa jej žiadne pravidlá stanovené EÚ. To však nie je pravda, pretože organizácia súdnictva v členských štátoch síce patrí do právomoci členských štátov EÚ, ale stále platí, že pri výkone tejto právomoci sú členské štáty povinné dodržiavať povinnosti, ktoré im vyplývajú z práva únie a Zmluvy o Európskej únii. Takýto názor má aj Súdny dvor EÚ, a tiež Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP).

Čo v stanovisku ZSS napísané nie je, ale čo je potrebné k tomuto bodu ešte dodať: mnohí sudcovia považujú zmenu súdnej mapy len za zásterku, pod ktorou sa má uskutočniť veľká personálna čistka sudcov, kde tí nepohodlní budú buď úplne odstránení, alebo presunutí do marginálnych pozícií.

 

Zúfalý pokus nájsť pomoc v zahraničí

Vidíme teda, že aj nepolitická organizácia zastrešujúca sudcov na Slovensku si uvdomila vážnosť toho, čo sa na Slovensku deje a hoci vážnou rečou právnikov, v podstate alarmujúco poukazuje na to, že vyššie vymenované hrubé a nekvalifikované zásahy do práva na Slovensku ako celok predstavujú vážny pokus narušiť demokraciu a právny štát za účelom totalitného mocenského ovládnutia krajiny.

ZSS sa preto obracia na Európsku komisiu, aby preskúmala, či orgány SR schválením uvedených legislatívnych zmien nezasiahli do zásad demokratického a právneho štátu a nezávislosti súdnictva a sudcov na Slovensku.

Európska komisia, resp. jej orgány by tiež mali preskúmať, či slovenské orgány uvedenými zásahmi do legislatívy neobchádzajú štandardy krajín Európskej únie dané judikatúrou ústavných súdov krajín EÚ, Európskeho súdu pre ľudské práva, Súdneho dvora EÚ ale aj právne významnými medzinárodnými dokumentmi (ako sú napríklad stanoviská tzv. Benátskej komisie, Výboru ministrov rady Európy, Európskej siete súdnych rád ENCJ, Európskej asociácie sudcov EAJ, Poradného výboru európskych sudcov CCJE a pod.)

 

Ešte jedno vyhlásenie

Združenie sudcov Slovenska okrem listu Európskej komisii vydalo v uplynulých dňoch ešte jedno zásadné vyhlásenie. Ide o stanovisko ZSS k tomu, ako si politické strany predstavujú slobodu prejavu smerom k justícii, keď niektoré politické strany vo svojej komunikácii hrubým spôsobom znevažujú dôveryhodnosť a nezávislosť justície a naznačujú personálne čistky v justícii, a tým vytvárajú neprípustný politický tlak na sudcov v súvislosti s ich rozhodovaním, ktorý ohrozuje ich nezávislosť.

Táto hrozba je teraz ešte väčšia, keďže od začiatku roka bola novelou ústavy prakticky zlikvidovaná funkčná imunita sudcov všeobecných súdov a bol zavedený nový trestný čin ohýbania práva. To zvýšilo možnosť šikanózneho trestného alebo disciplinárneho stíhania sudcov z politických dôvodov. S takýmto posúdením novely ústavy sa stotožnila aj Poradná rada európskych sudcov CCJE.

Uvedené stanovisko ZSS prinášame v plnom znení:

 

Stanovisko Prezídia Združenia sudcov Slovenska k realizácii slobody prejavu politickými stranami

 Združenie sudcov Slovenska so značným znepokojením vníma dlhodobo a sústavne sa opakujúce vyjadrenia viacerých politických strán, ktoré nie sú v súlade s európskymi štandardmi o prípustnej odbornej a vecnej kritike rozhodnutí súdov spôsobom neohrozujúcim dôveryhodnosť a nezávislosť justície vyžadovanú čl. 10 ods. 2 Dohovoru o obmedzení slobody prejavu.

Za absolútne neprijateľné považuje akékoľvek vyhlásenia čo i len naznačujúce personálne „čistky“ v justícii v prípade zmeny politickej garnitúry, keďže vytvárajú neprípustný politický tlak na sudcov v súvislosti s ich rozhodovaním, ktorý je spôsobilý ohroziť ich nezávislosť.

O postihu sudcov za konanie a rozhodovanie sú oprávnené rozhodnúť len disciplinárne senáty alebo všeobecné súdy v trestnom konaní.

Táto hrozba je dnes o to reálnejšia, že výrazné obmedzenie (obsahovo faktické odstránenie) funkčnej imunity sudcov všeobecných súdov novelou ústavy účinnej od 1. 1. 2021 pri súčasnom zavedení nového trestného činu ohýbania práva, otvorilo priestor pre politicky motivovanú nesprávnu interpretáciu, ktorá zvyšuje riziko prípadného šikanózneho trestného alebo disciplinárneho stíhania sudcu, ktorý je pre tú-ktorú (aktuálne vládnucu) garnitúru nepopulárny, čo potvrdilo aj Predsedníctvo Poradnej rady európskych sudcov vo svojom stanovisku z decembra 2020 k presadeným ústavným zmenám v justícii.

Košice, 29. 4. 2021

Za Prezídium ZSS: JUDr. Juraj Sopoliga, prezident ZSS

 

Ivan Lehotský

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Nový COVID automat podľa hlavného hygienika lepšie reaguje na súčasnú epidemickú situáciu

0 icon

Bratislava 13. mája 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Aktualizovaný COVID automat lepšie reaguje na súčasnú epidemickú situáciu. Na tlačovej konferencii to uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas. Vo väčšine prípadov podľa neho zmierňuje opatrenia, keďže zohľadňuje zlepšujúcu sa situáciu Opatrenia sú postavené na regionálnom systéme, podmienky sú zohľadnené v závislosti…

Radovan Sloboda: Kvalitnú kontrolórku športu potrebujeme ako soľ

0 icon

Bratislava 13. mája 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Vláda na návrh ministra školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky, schválila a vymenovala novú hlavnú kontrolórku športu. Stala sa ňou Ing. Mariana Dvorščíková, ktorá nastúpi do funkcie 20. mája 2021 Ako pozorovateľ výberového konania sa zúčastnil aj poslanec NR SR Radovan Sloboda…

Krajčí: Odborníci predpokladajú, že koncom roka bude potrebné opäť preočkovanie proti koronavírusovej infekcii

0 icon

Bratislava 13. mája 2021 (HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) tvrdí, že predpovedať vývoj korona pandémie na jeseň teraz nie je možné Ako uviedol vo svojom profile na sociálnej sieti, očakávať jesennú vlnu, ktorá by mohla byť spôsobená novou mutáciou koronavírusu, pred ktorou by nás…

Zaočkované osoby budú môcť v americkom Ohiu vyhrať milión dolárov

0 icon

Bratislava 13. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   V americkom štáte Ohio sa netradičným spôsobom rozhodli motivovať ľudí k očkovaniu proti ochoreniu COVID-19. Ako uvádza spravodajský web BBC, v rámci lotérie vyžrebujú spomedzi zaočkovaných osôb piatich šťastlivcov, ktorí dostanú peňažnú výhru vo výške milión dolárov (približne 825-tisíc eur) Ako uviedol guvernér Ohia…

Nórsko oficiálne vyradilo AstraZenecu zo schémy očkovania

0 icon

Oslo 13. mája 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Robert Michael/dpa via AP)   Nórsko vyradilo vakcínu proti ochoreniu COVID-19 od spoločnosti AstraZeneca zo svojej kampane očkovania, oznámila v stredu premiérka Erna Solbergová Krajina okrem toho predlžuje dočasné zastavenie používania vakcíny od spoločnosti Johnson & Johnson. Vláda v súčasnosti uvažuje nad tým, že vakcínu od J&J…

Nemci zakázali Facebooku používať dáta z WhatsAppu

0 icon

Bratislava 13. mája 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Pixabay)   Nemecký regulátor oznámil v utorok Facebooku, aby prestal spracovávať dáta zo svojej aplikácie WhatsApp. Odvolal sa pritom na európske právo o ochrane dát Hamburský komisár pre ochranu dát Johannes Caspar vydal príkaz, ktorý zakazuje Facebooku spracovávať dáta užívateľov aplikácie WhatsApp, a to po dobu…

Dvojica, ktorá sa snažila uplatiť Martin Fecka, dostala trojročný pdmienečný trest

0 icon

Pezinok 13. mája 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Právnik Peter Chrašč a manažér Miroslav Sedlák, ktorí sa snažili uplatiť štátneho tajomníka rezortu pôdohospodárstva Martina Fecka, dostali trojročný podmienečný trest so skúšobnou dobou päť rokov Obchodná spoločnosť Lomtec.com musí zaplatiť 40.000 eur, zároveň dostala ročný trest zákazu účasti na verejných obstarávaniach.…

Chmelár by sa na mieste Čaputovej zachoval inak, no pripúšťa, že jej podanie referenda na Ústavný súd môže byť dokonca prospešné. Grendel hovorí o skúške právnických zručností Fica a Danka

0 icon

Bratislava 13. mája 2021 (HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Eduard Chmelár tvrdí, že od súčasnej prezidentky Zuzany Čaputovej sa dalo čakať, že sa obráti na Ústavný súd v súvislosti s referendom o predčasných voľbách ktoré požaduje státisícová petícia. Politológ a komentátor Eduard Chmelár si myslí, že aj napriek avizovanému kroku prezidentky, v otázke…

UEFA presunula finále Ligy majstrov z Istanbulu do Porta, na tribúny smie ísť po 6000 fanúšikov oboch tímov

0 icon

Nyon 13. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Jean-Christophe Bott/Keystone)   Finále tohtosezónnej edície futbalovej Ligy majstrov sa napokon uskutoční v portugalskom Porte. Vo štvrtok to potvrdila Európska futbalová únia (UEFA), ktorá súboj o "ušatú trofej" naplánovaný na sobotu 29. mája presunula do Portugalska z tureckého Istanbulu. Anglické mužstvá Manchester City a FC Chelsea…

KDH: Je neprijateľné, že vláda chce prikázať lekárom slúžiť mimo núdzového stavu

0 icon

Bratislava 13. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Miroslava Mlynárová)   Nariadiť lekárom núdzový stav príkazom bez zmien a aspoň nejakých motivujúcich výhod pre zdravotníkov je zo strany vlády neprijateľné. Uviedlo mimoparlamentné KDH vo svojej reakcii na ďalšie predĺženie núdzového stavu a s ním súvisiacu novelu zákona o hospodárskej mobilizácii. Reakciu TASR zaslala hovorkyňa…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Erik Majercak

Biden volal Putinovi. O čom sa rozprávali? Čo dali papať masmédiám a o čom sa reálne rozprávali

0icon

Biden volal 13. apríla prezidentovi Putinovi. Podľa Bieleho domu – stanovisko tu – o bezpečnostných otázkach a novej zmluve START. Potom teda Biden hovoril, že bude brániť národné záujmy USA, že bráni suverenitu Ukrainy. Že je znepokojený zhromažďovaním vojsk na hraniciach a že RF to má celé deeskalovať. Navrhol osobné str

Pavel Jacz

„Grácie“ Remišová a Bottóová-Cigániková vytýkali Kollárovi porušenie koaličnej zmluvy. To má prvky despotizmu a diktatúry.

0icon

Včera sa zase okato ukázalo, ako to tu riadi od svojho základu dnešná nesúrodá vládna koalícia. Ako považuje, občanov za volov, ktorí ich zaujímajú najmenej i napriek tomu, že by išlo o ich blaho. Kollár so svojou partou chcel podporiť nový a myslím si, že rozumný zákon z dielne Hlas…

Boris Mesár

COVID- 19 ,konečne vychádza pravda na povrch !

0icon

CDC pripúšťa, že pochybila. Vírus sa takmer vôbec nešíri vonku New York Times píše, že Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) pripúšťa, že sa spoliehalo na chybné štúdie, ktoré uvádzali 10-percentnú pravdepodobnosť prenosu covid-19 vonku, v skutočnosti je prenos vonku pod 1% Po použití "nesprávneho výpočtu" na podporu povinného…

Tony Belohorec

Stačilo málo a dieťa v bratislavskom výťahu nemuselo zomrieť

0icon

Pred časom ma jeden známy, nie zrovna úspešný architekt presviedčal o svojich kvalitách. Chcel, aby som mu zveril projektovanie a stavbu domu. Problém je, že za celý svoj život nenaprojektoval jediný dom. Ani ten svoj. Firma, ktorá mu jeho dom postavila, ho stavala na základe obrázku, nakresleného do piesku. Asi…

René Pavlík

Dôvera

0icon

Dôvera. V pondelok som sledoval priamy prenos z Národnej rady. Poslanci opozície odvolávali ministerku koalície. Prežila. Síce ledva ledva, ale prežila. Bude riadiť spravodlivosť podľa svojich pochybných schopností možno ešte 3 roky.  Neprekáža jej, že proti nej stojí takmer celá obec sudcov. Má dôveru.  "Hroznô dačo". Dlhšie ako rok nepočúvame…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Na zničenie sveta by stačila aj malá jadrová vojna, hovorí štúdia

0 icon

Tím vedcov uverejnil analýzu toho, čo by mohla priniesť jadrová vojna medzi Indiou a Pakistanom. Záver? Bola by to úplná katastrofa pre celý svet. Bezprecedentný nedostatok potravín na celej planéte a pravdepodobné hladovanie trvajúce viac ako desať rokov - to je scenár, ktorý môže svet očakávať, ak India a Pakistan…

Prečo je more slané, keď sa doňho vlievajú sladkovodné rieky?

0 icon

Keby sa všetka soľ z morí rovnomerne rozložila po pevnine, vytvorila by vrstvu vysokú vyše 150 metrov — siahala by približne do výšky 45. poschodia. Odkiaľ všetka táto soľ pochádza, zvlášť keď berieme do úvahy, že do oceánov sa vlieva mnoho potokov a riek so sladkou vodou, pričom moria aj oceány zostávajú slané? Jedným zo zdrojov…

TOP10: Najkrajšie národné parky Európy, poznáš všetky?

0 icon

Pri potulkách po Európe by bola chyba držať sa iba mestských oblastí. Ak nepatríš medzi klasických turistov, mal by si vidieť aj nádherné scenérie v týchto národných parkoch. Od anglickej oblasti jazier po park Gran Paradiso v talianskych Alpách sú národné parky perfektným spôsobom, ako zažiť a oceniť jedinečnú krajinu, ktorá sa vyskytuje…

Tragédia tunelu smrti - 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku o tragickej udalosti, ktorá sa stala tretieho marca v roku 1944. Po tom, čo prednosta zazrel červenú lampu, zostúpil z plošiny kabíny a v tom išiel muž mávajúci červenou lampou k zemi. Sotva stihol poznamenať: „Všetci sú mŕtvi!“ Náčelník ho vzal na svoju stanicu a zisťoval, čo sa prihodilo. Bol to brzdič z vlaku…

Ostrovy Phantom existujú už stovky rokov, no stále sú neobjavené

0 icon

Čo sa stane, ak chceš nájsť nejaké miesto, kam sa potrebuješ dostať, ale nemáš ani najmenšiu šajnu, kde to je? Vytiahneš GPS v mobile a hurá do cieľa. Ostrovy Phantom sa ale nedarí nájsť už stovky rokov. Počas plavby z Manily do Mexika v roku 1528 španielsky kapitán Alavaro de Saaverda…

Vo svete IT

Ak nájdeme život na Marse, tak sa tam nemuseli vyvinúť. Odkiaľ by sa tam však vzal? Vedec hovorí o možnom pôvode!

0 icon

Život mimo našej planéty môže znieť ako sci-fi, ale aj napriek tomu, mnoho vedcov a astronómov po ňom aktívne pátra. Ak by sa nám ho podarilo nájsť, a to aj v prípade jednoduchej formy, znamenalo by to, že život nie je tak unikátnym, ako si myslíme, ale mohol sa vyvinúť…

Poco M3 Pro 5G od Xiaomi sa objavil v renderoch: Bude novinka bestsellerom tohto roku?

0 icon

Spoločnosť Poco len nedávno potvrdila prítomnosť Pro verzie modelu Poco M3 a už tu máme i jeho dizajn. Ten však nebude identický so základným modelom, ktorý zaujal výrazným rámčekom pre kameru a tiež neprehliadnuteľným logom spoločnosti. Podľa všetkého bude smartfón vychádzať z nám známeho Redmi Note 10 5G a získa…

Ak nepotvrdíte nové podmienky používania služby WhatsApp do 15. mája, tak stratíte prístup k týmto funkciám!

0 icon

Nové podmienky používania služby WhatsApp plnia plátky mnohých médií. Dôvodom je, že nielen mnohí používatelia ich považujú za kontroverzné, ale ozval sa aj nemecký úrad, konkrétne hamburský komisár pre ochranu údajov, Johannes Caspar. Hoci sa naprieč viacerými médiami objavili správy, že ak nepotvrdíte nové podmienky služby WhatsApp, tak vám bude…

Analytik objavil chyby v protokole WiFi, ktoré ohrozujú milióny zariadení a to už 24 rokov!

0 icon

Málo kto si spomenie na časy, kedy sme sa pripájali k internetu výlučne cez kábel. Technológia WiFi zažila svoj najväčší rozmach v čase nástupu vysokorýchlostného internetu, kedy sa stala konvenčnou technológiou. Najnovšie výskumník Mathy Vanhoef upozorňuje na viacero chýb v protokole WiFi, ktorých pôvod siaha do roku 1997, teda do…

Elon Musk: Tesla okamžite pozastavuje platby za automobily v Bitcoinoch! Čo sa stalo?!

0 icon

Elon Musk v priebehu posledných mesiacov viackrát zamával s trhom s digitálnymi menami. Obzvlášť s menou Doge Coing a Bitcoin. Urobil tak prostredníctvom niekoľkých statusov, či nákupou veľkého množstva digitálnych mien, ale aj prostredníctvom spoločnosti Tesla, ktorá v nedávnej minulosti oznámila, že akceptuje menu Bitcoin. Najnovšie Elon Musk oznámil, že…

Armádny Magazín

Vojenskí zástupcovia Švédska, Dánska a Nórska navštívili pozície ukrajinskej armády na frontovej línii Donbasu

0 icon

Ukrajina, 13.máj 2021 (AM) –Delegáciu prijal veliteľ Ozbrojených síl Urajiny generálmajor Eduard Moskalev a šéf ukrajinskej strany JCCC generálmajor Sergej Salkucan. Ako píše agentúra „Korrespondent“, tlačová služba ústredia takzvanej operácie zjednotených síl informov

Šefčovič: Pokiaľ ide o Rusko, zdôraznili sme potrebu zostať jednotní pri riešení tejto strategickej výzvy

0 icon

Slovensko, 13.máj 2021 (AM) –"Európska únia zostane jednotná, pokiaľ ide o globálnu výzvu, ktorú predstavuje Ruská federácia a v tejto súvislosti zvýši „stabilitu“ Ukrajiny a celého Východného partnerstva." Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič to vyhlásil na tlačovej konferencii po Rade ministrov EÚ pre všeobecné záležitosti. „Pokiaľ ide o Ru

Čínska štátna televízia predviedla na videozáberoch najnovší čínsky „strieľajúci" nôž

0 icon

Čína, 13. máj 2021 (AM) – V Číne bola verejne odprezentovaná modernizovaná verzia čínskeho „strieľajúceho" noža QSB-11, určeného pre prieskumné a špeciálne jednotky. Na videozáberoch Čínskej štátnej televízie bola zbraň predvedená v akcii počas výcviku špeciálnych s

Combined Effort 2021: Slovenskí a poľskí protilietadlovci preverujú svoje spôsobilosti na spoločnom cvičení

0 icon

Slovensko, 13.máj 2021 (AM, MOSR) –V priestoroch Centra výcviku Lešť si slovenskí a poľskí protilietadlovci preverujú svoje spôsobilosti na spoločnom bilaterálnom cvičení Combined Effort 2021. Priamo v priestoroch centra cvičí takmer 800 vojakov a vojačiek, pričom na oboch stranách slovensko-poľskej hranice s

Proti Čínskej invázii. Japonsko, USA a Francúzsko uskutočňujú prvé spoločné cvičenia na japonskej pôde

0 icon

Japonsko, 13.máj 2021 (AM) – Japonské pozemné jednotky sa pridali k americkým a francúzskym kolegom pri ich prvom trojstrannom cvičení na japonskej pôde, pretože sa snažia posilniť vojenské väzby uprostred rastúcej čínskej asertivity v regióne.   Cvičenie „ARC21“ sa začalo v utorok na základni Ainoura pozemných síl v prefektúre Na

Svetlo sveta

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

1.5. Svätý Jozef robotník

0 icon

V cirkevnom roku sú dva dni venované sv. Jozefovi. Dňa 19. marca ho uctievame ako ženícha Panny Márie a pestúna Božieho syna. 1. mája ako príkladného robotníka. Jozef bol predovšetkým Máriiným zákonitým manželom. Mária nemohla dostať čnostnejšieho a lepšieho manžela a ochrancu. Aj Jozef bol po jej boku istotne šťastný. Jozef bol jednoduchý tesár, remeselník, robotník. Pracoval vo svojej…

Čo robil Ježiš v Bielu sobotu keď ho svet považoval za mŕtveho?

0 icon

Po ukrižovaní Ježiša nastalo na zemi ticho Bielej soboty. Napriek tomu mal Ježiš “veľa práce.” V modlitbe Verím v Boha sa modlíme, že Ježiš po ukrižovaní “zostúpil k zosnulým.” V skutočnosti preklad v iných jazykoch ako napríklad v angličtine a francúzštine, je ešte presnejší: “zostúpil do pekla.” Katechizmus Katolíckej cirkvi…

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

0 icon

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

0 icon

Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali