Sergej Lavrov: Od EÚ očakávame, že politika vo vzťahu k nám bude založená na rovnováhe záujmov a nie na diktáte menšiny voči väčšine

Moskva 4. júla 2017 (HSP/Foto:Screenshot YouTube)

 

Minister zahraničných vecí Ruska Sergej Lavrov vystúpil na II. Medzinárodnom vedecko-expertnom fóre venovanom pamiatke Jevgenija Primakova (Primakovské sympózium) a odpovedal na otázky novinárov.

Na snímke minister zahraničných vecí Ruska Sergej Lavrov

V úvode poznamenal, že v terajšej komplikovanej situácii na medzinárodnej scéne si spojenie intelektuálneho úsilia, depolitizované a naozaj expertné hľadanie optimálnych spôsobov na prekonanie spoločných naliehavých problémov zaslúži úprimnú úctu a podporu.

„Na Ministerstve zahraničných vecí Ruska s uznaním sledujeme, že Primakovské sympózium sa sústreďuje na posúdenie komplexu aktuálnych otázok súčasnosti, pričom vychádza zo skúseností našich veľkých predchodcov a prirodzene sa teda opiera aj o mnohostranný tvorivý odkaz Jevgenija Maximoviča Primakova. Vynikajúci štátnik a spoločenský dejateľ dnešných čias, diplomat, vedec a mysliteľ Jevgenij Maximovič značne prispel k vytvoreniu časom preverenej koncepcie zahraničnopolitickej doktríny súčasného Ruska, ale nielen to, všemožne sa zaslúžil aj o komplexné chápanie zložitých procesov, ktoré prebiehajú v „postbipolárnom“ svete, a ako ukázal život, nezapadajú do zjednodušenej logiky „konca dejín“.

Rusko si čestne splnilo svoju časť „domácej úlohy“ spočívajúcej v likvidácii dedičstva studenej vojny, veľa urobilo pre upevnenie dôvery a vzájomného porozumenia v Euroatlantickom priestore a vôbec na celom svete. Spomedzi najvýznamnejších krokov spomeniem našu bez zveličenia rozhodujúcu úlohu pri zjednotení Nemecka a odsun vojsk zo štátov Strednej a Východnej Európy a z Pobaltia. Po celý čas sme „hrali s otvorenými kartami“, konali sme bez postranných úmyslov a dvojtvárnosti. Nebude na škodu pripomenúť, že aj vďaka našej politike Európania ušetrili značné prostriedky, lebo mohli znižovať výdavky na obranu a investovať do sociálno-ekonomického rozvoja svojich štátov a zvyšovania blahobytu občanov.

Žiaľ, svet sa nestal ani stabilnejším, ani predvídateľnejším. Neraz sme už hovorili o príčinách degradácie medzinárodnej situácie, o tom, že koncepcia jednopolarity nie je životaschopná, že jednostranné kroky sú kontraproduktívne, že podkopávanie medzinárodného práva je nebezpečné a spojené s nárastom silového faktora vo svete.

Dnes je zrejmé, že „liberálny“ model globalizácie, ktorého korene siahajú do začiatku deväťdesiatych rokov minulého storočia, najmä však ekonomická stránka tohto modelu, zameraná na zabezpečenie líderstva a prekvitania malej skupiny štátov na úkor ostatného sveta, sa už prežil. Ukázal sa ako neodolný voči rozličným výzvam a neschopný efektívne zvládať početné problémy, hoci navonok prezentované tézy sú zdanlivo dobré.

Nové možnosti, ktoré sa naskytli ľudstvu pri prechode na nové priemyselné a technologické metódy, neviedli k zmenšeniu rozdielov v úrovni rozvoja medzi bohatými a chudobnými krajinami. Za posledné desaťročia sa tieto rozdiely ešte zväčšili. Pretrváva volatilita vo svetovej ekonomike a svetových financiách. Veľké riziká so sebou nesú zmeny podnebia. Chudoba, sociálna zraniteľnosť, stupňujúca sa konkurencia prakticky vo všetkých smeroch prispievajú k rastu izolacionizmu, protekcionizmu, nacionalizmu, extrémizmu, nekontrolovateľnej migrácii.

„Západocentristický“ model globalizácie, úporná snaha o posudzovanie ostatných podľa stupnice svojich pseudoliberálnych hodnôt, zavádzanie zmien bez zohľadňovania miestnych špecifík alebo dokonca násilné zvrhnutie nepohodlných režimov má aj odvrátenú stranu, a tou je prudký vzostup medzinárodného terorizmu. Neustále krvavé teroristické útoky v rozličných oblastiach sveta alebo migračná kríza sužujúca Európu tiež hovoria o iluzórnosti snahy vybudovať „izolované ostrovčeky bezpečnosti“, prečkať búrku „v tichom prístave“ alebo vyriešiť vlastné problémy bez širokej mnohostrannej spolupráce.

Mimoriadne znepokojujúci je veľký nárast kybernetickej kriminality, stále častejšie zneužívanie informačných a komunikačných technológií na ovplyvňovanie spoločensko-politickej a sociálno-ekonomickej situácie a na manipulovanie verejnou mienkou za účelom dosiahnutia a riešenia maximálne sebeckých cieľov. Rovnako nebezpečné je zneužívanie kybernetického priestoru na propagovanie myšlienok extrémizmu a lanárenie ľudí do medzinárodných teroristických organizácií. Rusko sa už dlhé roky dôsledne snaží, aby boli v rámci OSN prijaté univerzálne zásady zodpovedného správania štátov v kybernetickom priestore. Čakáme odpoveď na naše návrhy.

Je očividné, že v najbližšej budúcnosti sa svet bude potykať s celým radom problémov dlhodobého, skutočne celocivilizačného rázu. Prezident Ruska V. V. Putin vo svojom nedávnom vystúpení na zasadnutí Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra zdôraznil, že nesmieme, nemáme právo rozmieňať sa na drobné, mrhať silami a časom na škriepky a rozbroje, geopolitické hry. Žiaduci je múdry, rozvážny prístup, ktorý predpokladá, že nikto sa nebude individualisticky snažiť o globálnu dominanciu, ani nebude nerozumne aplikovať dvojité štandardy.

Dnes sme všetci účastníkmi objektívneho procesu utvárania polycentrického usporiadania sveta, o ktorom veľa hovoril a písal J. M. Primakov. Jeho vedecký talent a skutočne systematický prístup mu umožnili všimnúť si to najpodstatnejšie, presne vystihnúť význam tektonických pohybov na medzinárodnej scéne. Asi nikto nemôže poprieť, že to je prirodzená tendencia, súvisiaca s prerozdeľovaním globálnej rovnováhy síl, s posilňovaním faktoru kultúrno-civilizačnej identity v súčasnom svete.

Je v našom spoločnom záujme, aby sme nebrzdili tento proces, ale aby sme zaisťovali jeho stabilitu a predvídateľnosť. Treba sa snažiť, aby obnovené svetové usporiadanie, očistené podľa zásad Charty OSN, bolo spravodlivé a demokratické, aby globalizácia hrala zjednocujúcu úlohu vďaka tomu, že bude brať ohľad na záujmy absolútne všetkých účastníkov medzinárodných stykov a bude prispievať k zabezpečeniu stabilnej a bezpečnej budúcnosti celého ľudstva.

Vznik nových sebavedomých centier ekonomickej sily a s tým súvisiaceho politického vplyvu predpokladá novú, vyššiu úroveň vzájomnej dôvery, čo nie je možné bez dodržiavania takých elementárnych zásad medzinárodného života, ako zvrchovanosť štátov, nezasahovanie do ich vnútorných záležitostí, riešenie sporov mierovou cestou. Treba sa dohodnúť na jednotnom výklade zásad a noriem medzinárodného práva. Nedoceniteľný je v tejto súvislosti význam Organizácie spojených národov, ktorá má univerzálnu legitimitu. Prax v poslednom čase ukázala, že jednotný postup, ktorý sa opiera o autoritu OSN vo forme príslušných rezolúcií Bezpečnostnej rady, môže priviesť k veľkému pokroku v riešení tých najzložitejších a najzamotanejších problémov.

Snahy o prispôsobenie inštitúcií z čias bipolárneho nepriateľstva reáliám 21. storočia sú odsúdené na neúspech. Konkrétne Severoatlantická aliancia dodnes zotrváva v logike studenej vojny a pokúša sa nájsť zdôvodnenie vlastnej existencie. Pritom vysvitlo, že nie je schopná adekvátne zareagovať na rast hlavnej súčasnej hrozby, na terorizmus. Súčasne však svojimi krokmi NATO veľmi destabilizovalo bezpečnostnú štruktúru Európy a v tomto duchu sa správa aj naďalej. Toto je bezpochyby v rozpore s nádejami európskeho kontinentu.

Medzinárodné vzťahy sa dnes ocitli na dôležitom rázcestí. Od toho, ktorou cestou sa vydáme, závisí, aký bude svet o 15, 20 a viac rokov. Buď budeme naďalej strácať čas, nadarmo vynakladať zdroje a prostriedky, čo môže mať za následok nové preteky v zbrojení, ďalšie rozširovanie priestoru nestability, chaosu, neovládateľnosti. Alebo sa popredným civilizačným centrám podarí nájsť spoločnú reč, spojiť úsilia na základe širokého medzinárodného partnerstva pod centrálnym koordinačným vedením OSN.

Rusko jednoznačne vystupuje za druhú verziu. Sme stále rovnako pripravení spolupracovať so všetkými, čo prejavia ústretovú ochotu, s cieľom dosiahnuť efektívne riešenie kľúčových otázok svetového rozvoja. Tento náš prístup, teda podporovanie kolektívnych, multilaterálnych snáh, rozvíjanie širokej rovnoprávnej vzájomne výhodnej spolupráce, zdieľa s nami väčšina členov svetového spoločenstva.

Rusko bude aj v budúcnosti vyvíjať činnosť v tomto duchu, presadzovať mierovú, pozitívnu, perspektívnu agendu v medzinárodných záležitostiach, bude vystupovať ako rovnovážny faktor, garant globálnej stability. Budeme aj naďalej vo väčšom rozsahu spolupôsobiť s partnermi v takých zoskupeniach nového typu ako G20, BRICS, Šanghajská organizácia pre spoluprácu, Eurázijská hospodárska únia, iné útvary v priestore Spoločenstva nezávislých štátov, kde niet nadriadených a podriadených, kde sa rozhodnutia prijímajú na základe dohodnutého konsenzu, zohľadňujúceho záujmy absolútne všetkých zúčastnených.

Mimoriadny význam sa v dnešnom svete pripisuje vzťahom medzi Ruskom a USA, od ktorých závisí riešenie mnohých medzinárodných problémov, počnúc od zabezpečenia strategickej stability až po urovnanie regionálnych kríz. Vidíme, s akým znepokojením väčšina štátov vo svete vníma dnešný nenormálny stav týchto vzťahov, ktoré sa stali rukojemníkom vnútropolitického boja v Spojených štátoch.

Dúfame, že ohlásené stretnutie prezidentov V. V. Putina a D. Trumpa v Hamburgu vnesie svetlo do otázky o perspektívach rusko-amerického spolunažívania. Ja osobne pevne verím, že preváži pragmatizmus, snaha o obhajovanie národných záujmov realistickými a čo najefektívnejšími metódami. Práve takýto prístup bol vždy typický pre Henryho Kissingera, „patriarchu“ americkej zahraničnej politiky a veľkého priateľa Jevgenija Maximoviča Primakova, ktorý je tu dnes spolu s nami prítomný na tomto veľmi dôležitom Primakovskom sympóziu.

Vedecko-expertné spoločenstvo má zohrávať energickú úlohu vo všestrannej, komplexnej analýze medzinárodnej situácie. Pripomínam, že Jevgenij Maximovič pripisoval takejto činnosti veľký význam. Z jeho iniciatívy boli vytvorené také inštitúcie ako Oddelenie globálnych problémov a medzinárodných vzťahov Ruskej akadémie vied a Centrum pre situačnú analýzu Ruskej akadémie vied. Dúfam, že vysoký potenciál Primakovského sympózia bude aj naďalej v plnej miere využívaný na objektívne vyhodnotenie početných súčasných problémov a nachádzanie možností ich dlhodobého urovnania, ako aj celkového ozdravenia situácie vo svete.

 

Otázka: Je známe, že je naplánované stretnutie medzi prezidentom Ruska V. V. Putinom a prezidentom USA D. Trumpom. Vieme, že atmosféra vo vzťahoch je dosť ťaživá. Čo podľa Vás od tohto stretnutia očakáva V. V. Putin?

Predpokladám, že tak prezident Ruska V. V. Putin, ako aj prezident USA D. Trump sa pri svojej činnosti riadia národnými záujmami svojich krajín a chápu tieto záujmy lepšie, než ktokoľvek iný. Spomínam si, ako som kedysi dávno pracoval v New Yorku a ako do tohto mesta prišiel Ehud Barak, ktorý bol v tom čase izraelským ministrom obrany. Na jeho počesť veľvyslanec Izraela usporiadal večeru, kde som sedel za jedným stolom s hostiteľom a E. Barakom spolu s H. Kissingerom.

Bolo to v januári 1996, len niekoľko dní po vymenovaní J. M. Primakova za ministra zahraničných vecí Ruska. Niekto, kto sedel pri tom istom stole, sa spýtal Henryho Kissingera, čo si myslí o tom, že J. M. Primakov bol vymenovaný za ministra zahraničia po dosť liberálnom období v ruskej zahraničnej politike. H. Kissinger odpovedal, že vždy sa mu ľahšie pracovalo s ľuďmi, ktorí chápu svoje národné záujmy. Vychádzam z toho, že prezidenti V. V. Putin a D. Trump chápu tieto záujmy. Zdržím sa formulovania očakávaní, lebo za najhlavnejšie považujem to, že bude prekonané nenormálne obdobie v našich vzťahoch, keď vedúce osobnosti dvoch veľmocí navzájom komunikovali iba telefonicky a ani raz sa nestretli osobne.

Áno, bol u nás štátny tajomník USA R. Tillerson a v Bielom dome ma prijal prezident USA D. Trump, ale aj tak je osobný kontakt prezidentov popri ich telefonických rozhovoroch veľmi dôležitý, tým viac, že (ako môžeme usudzovať z ich telefonátov) obaja si želajú prekonať nenormálnu situáciu, ktorá panuje dnes, a začať sa dohovárať o konkrétnych záležitostiach, od ktorých závisia bilaterálne vzťahy, vrátane záujmov obchodu medzi oboma krajinami a riešenia medzinárodných problémov.

Keď hovoríme s našimi európskymi a ďalšími partnermi o ukrajinskej kríze, o potrebe urovnania situácie v Sýrii – nedávne udalosti, spojené s obviňovaním Damasku z toho, že 4. apríla vládne sily v Chán Šajchúne použili chemické zbrane (v tejto súvislosti Organizácia pre zákaz chemických zbraní zareagovala veľmi chabo, odmietla ísť na inkriminované miesto, neposkytla nijaké informácie, včera zverejnila správu, v ktorej sa hovorí, že nemožno s istotou tvrdiť, že sarín, ktorý sa tam údajne zistil, bol zhodený v bombách z lietadla, že nevedno, ako sa tam ten sarín dostal, zato po všetky tie mesiace sa okolo toho robí veľký rozruch), takže každý, s kým som hovoril na akúkoľvek tému (dúfam, že neprezradím nijaké tajomstvo), či už o týchto otázkach, alebo aj o mnohých iných, keď začíname pri rozhovoroch s európskymi partnermi alebo s predstaviteľmi medzinárodných štruktúr vysvetľovať svoje argumenty, všetci nám naznačujú, že sa máme dohodnúť s Američanmi, a všetko ostatné sa samo ľahko a jednoducho vyrieši.

Netvrdím, že je to zle. Život je taký, že o mnohých veciach sa skutočne musia dohodnúť Rusko a USA, aj keď pravdaže nesmieme zabúdať ani na iné veľmoci, ktoré majú svoje špecifické záujmy v iných oblastiach sveta. To len dokazuje, že pretrvávanie tejto nenormálnej situácie v našich vzťahoch by bolo hroznou chybou, lebo tým mnohí trpia. Dúfam, že na tomto stretnutí preváži pragmatizmus, realizmus a pochopenie toho, že oba naše štáty môžu zabezpečovať svoje národné záujmy efektívnejšie, vystupujúc nie ako „sólisti“, ale ako „tímoví hráči“.

 

Otázka: Pán Henry Kissinger sa vyslovil, že Rusko v historickej perspektíve často nepristúpilo ku kompromisnému riešeniu a trpievalo porážku pri riešení určitých problémov. Nemyslíte si, že v celej sade medzinárodných otázok sme „hráčmi s cudzej ligy“?

Všetko záleží na tom, kto sa pozerá na konkrétnu situáciu. Neviem, či politologické spoločenstvo vníma nás ako „hráčov s cudzej ligy“. Čítal som a stále počujem kritizovanie toho, že sme sa zbytočne zaplietli do konfliktu v Donbase, Sýrskeho konfliktu. Asi je nutný komplexný prístup k pochopeniu toho, čo je vlastne ten alebo onen národ a ľudia. Sú to ľudia, ktorí chcú len „chlieb a hry“ a nezaujíma ich, ako sú vnímaní na medzinárodnej scéne, v akej úlohe – vážnych, zodpovedných, nezávislých, dôstojných hráčov – alebo tí, ktorí kvôli „chlebu a hrám“ sú pripravení vyhovieť akýmkoľvek rozmarom hegemóna. Pre mňa je veľmi dôležité pochopiť stav.

Nechcem porovnávať, ale prednedávnom na jednom z našich kanálov bolo počuť úvahy , prečo sme nevydali Leningrad Nemcom, mali by sme sa dobre a ušetrili by sa životy. Pre mňa táto otázka nie je možná. Nech všetko určujú tí, ktorí analyzujú situáciu, nech určujú na základe kritérií, ktorých sa pridŕžajú ako politológovia a analytici.

Zodpovedalo by nášmu postaveniu vo svetovej politike zamlčovanie a uznanie prevratu, keby sme na Ukrajine zanechali Rusov a rusky hovoriacich po tom, čo organizátori protiústavného ozbrojeného puču, podporovaní zo zahraničia, ako prvý akt zakázali množstvo záležitosti, spätých s ruským jazykom, nasadili diskrimináciu ruského jazyka, a následne vyhlásili, že Rusi na Kryme nikdy nebudú myslieť ukrajinsky, preto je potrebné vyhnať Rusov z Krymu?

Teraz už to nie je dôležité. Keby sme tak nekonali, zradili by sme našu civilizáciu, ktorú naši predkovia tvorili  stovky rokov, šírili ju, ako povedal Henry, po obrovských priestoroch. Podobné sa deje v Sýrii. Niektorí z popredných členov medzinárodného spoločenstva sa zamerali na odstránenie prezidenta SAR B. Asada za každú cenu, podobne ako bolo s M. Kaddáfí, s priamym prepojením na teroristov počítajúc, že neskôr sa podarí týchto teroristov „priviesť k rozumu“.

Hovorí sa, že to nie je naša liga, a nech, vraj, hrajú tí, ktorí sú tam zvyknutí, a to v situácii, keď nás sužovali teroristi viac než kohokoľvek iného ešte počas našej post-sovietskej histórie, keď tento druh špinavých machinácií so zločincami odporuje všetkým základom medzinárodného práva? V lige, o ktorej hovorím, a do ktorej, ako ste povedal, by sme sa ani nemali kvalifikovať, sa hrá spôsobmi, ktoré podkopávajú všetky základy medzinárodného práva a zásady Charty OSN. Neviem, či je to naša vec, ale myslím si, že je našou úlohou chrániť to, čo bolo dohodnuté po Veľkom Víťazstve v roku 1945. Nemám inú odpoveď na túto otázku. Opäť platí, že to je vec vkusu, výchovy a politických názorov. Snažil som sa predostrieť vlastné.

 

Otázka: Teraz nastal čas, kedy schôdzka prezidentov, bohužiaľ, nie vždy postačí, aby presvedčila národy štátov, ktorých sú lídrami. A  napríklad v USA významnú úlohu formovania, vrátane zahraničnej politiky, hrá americký kongres. Myslíte si, že zo strany Ruska postačí komunikácia s členmi Kongresu USA, z ktorých každý pôsobí na základe informácií poskytnutých určitými loby a médiami, ktoré nie sú vždy dobre informované o Rusku? Plánujete novú vlnu komunikácie s cieľom priameho predostretia pravdy a vlastných názorov, vrátane cez kanály ľudovej diplomacie?

Americký kongres, a to nielen dnes, ale vždy hral a naďalej hrá veľmi dôležitú úlohu, zakotvenú Ústavou Spojených štátov, v zahraničnej politike, rovnako ako v mnohých ďalších sférach. Okrem toho, komunikačný kanál je teraz prakticky umŕtvený. Vidím tu člena Výboru Rady Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie pre obranu a bezpečnosť A.K.Puškova a našich ďalších poslancov. Už niekoľko rokov, ešte predtým, než sa uskutočnili nové voľby v USA, boli pokusy o vytvorenie takýchto kontaktov, dokonca sa konali krátke produktívne stretnutia na okraj rôznych medzinárodných fórov.  Ale teraz, ako máme hlásené z Washingtonu, si americkí zákonodarcovia, vrátane vedúcich medzinárodných komisií Kongresu, urobili prestávku. Týmto sa veľmi zdvorilo snažím vysvetliť, čo nám bolo povedané.

Myslím, že je to nesprávne, pretože medziparlamentné vzťahy, ako ukazujú skúsenosti našich vzťahov s drvivou väčšinou štátov, sú mimoriadne dôležitým kanálom, pretože poslanci sú zástupcami príslušných krajín, boli riadne zvolení v patričných voľbách. Uzatvárať sa, aj majúc na zreteli americkú zvyklosť, podľa ktorej väčšina členov Kongresu necestuje do zahraničia, nie je správne. Sú medzi nimi aj aktívni činitelia – kongresmani, senátori, členovia Snemovne reprezentantov, ktorí sa venujú zahraničnej politike. Mnohí z nich výrazne prispeli k sovietsko-americkým, a teraz rusko-americkým vzťahom. Sú tam ľudia, ktorí chápu udalosti vo svete a som presvedčený, majú záujem o voľne kanály medziparlamentnej komunikácie.

Ale v USA dnes prevláda atmosféra, zažívajú taký „hon na čarodejnice“,  pri ktorej nikto nechce konať tak, ako v inej atmosfére by bolo považované za úplne normálne, ale v súčasnej situácii bude vnímané akoby si bol „čarodejnica“. V mnohých ohľadoch boli ľudia vystrašení, ale myslím si, že to pominie, že sa jedná o absolútnu anomáliu, ktorá teraz opanovala politický život USA, kedy, nevykazujúc žiadny dokázaný fakt sa pokúšajú v konečnom dôsledku zmeniť výsledky volieb, čo nemôže dlho pokračovať.

Predsa len americká verejnosť, rovnako ako americký politický systém majú pud sebazáchovy. Dúfam, že tento stav pominie. A kontakty v rovine verejnej diplomacie, rôznych mimovládnych organizácií, politologických centier, podľa môjho názoru, pretrvávajú aj dnes, aj keď naši kolegovia z ruských mozgových centier pociťujú určitú zdržanlivosť v správaní amerických partnerov z rovnakého dôvodu. Nikto si neželá chváliť sa kontaktmi s našou krajinou.

 

Otázka: Správne ste poznamenal, že vo svete bude veľa závisieť od toho, či sa Rusi dohodnú s Američanmi. Ale vyzerá to tak, že sa Američania dohodli s Číňanmi. To zjednodušuje alebo komplikuje našu úlohu?

S.V. Lavrov: To je opäť hra s nulovým súčtom, teória „veľkého medzinárodného sprisahania“, „veľká šachovnica“, ako napísal Z. Brzezinski alebo to, čo Henry Kissinger uviedol vo svojej knihe „O Číne“. Tento trojuholník mnohí zamiešavajú v rôznych konfiguráciách. Pripomeňme si, bola „Chimerica“, predpovedal sa jej možný vznik a svetovláda. Myslím si, že toto všetko je nereálne.

Po prvé, neprispeje to k upevneniu stability medzinárodného systému, ktorý po ústupe koncepcie unipolárneho sveta hľadá nové opory. Sú celkove pochopiteľné – krajiny s najvyšším tempom rastu dopĺňajú spoločenstvo lídrov svetového rozvoja. Zatiaľ je všetko v pohybe, a pravdepodobne ešte dlho zostane v pohybe. Nie je možné ho zastaviť, ale je potrebné upevniť stabilitu. Tomuto sa, vlastne, všetci teraz venujú.  V tejto súvislosti je nemožné považovať model, kedy sa USA a Čína zjednotia proti Rusku alebo Čína a Rusko sa dajú na pochod proti USA za produktívny.

Ale možnosť, že všetci traja si uvedomíme, ako naše tri krajiny, s prihliadnutím na ich vplyv vo svetovom dianí a globálnu ekonomiku, môžu prispieť k riešeniu medzinárodných problémov, je úplne reálna. Samozrejme, že v danej konkrétnej situácii politici, a to najmä v krajinách, kde veľa záleží na volebných cykloch, ako v Spojených štátoch, majú vždy pokušenie hrať vo svoj prospech, snahu prejsť partnerom cez rozum pre získanie nejakých geopolitických bodov pred svojimi voličmi, spojencami, použiť niektoré triky a začať sa správať nie celkom poctivo.

Stáva sa tak, a nedá sa vylúčiť, že sa nebude opakovať. Určite v rôznych krajinách sú zástancovia týchto hier, keď niekto je nútený pracovať s niekým proti niekomu. To je život, stretávame sa s tým často v domácnosti, v rodinných vzťahoch, vzťahoch s priateľmi, kamarátmi. To nie je nič nové. Asi to nikdy nebude možné vykoreniť.

Prosím, pochopte ma správne, je potrebné neustále sa snažiť o čestnú dohodu, napriek tomu, že je to neprirodzené ľudskej náture. Pripomínate si, ako V.I.Čapajev navštívil Monte Carlo? Keď sa rozdali karty a hráči začali licitovať kto má koľko bodov, niekto povedal, že  má 21. Vasilij Ivanovič požiadal, aby ukázali. Na jeho žiadosť mu odpovedali, že sú zvyknutí dôverovať. Vtom V.I.Čapajev dostal „dobrú“ kartu. Niečo podobné sa deje teraz aj s obvineniami proti nám. Tí, ktorí nás obviňujú z útokov hackerov, schválených štátom, zo zasahovania do volebnej kampane v USA a mnohých európskych krajinách, ktorí obviňujú B. Asada z použitia chemických zbraní, ktorí nás i iných obviňujú z mnohých hriechov, nasledujú tú istú maximu – v slušnej spoločnosti je zvykom veriť na slovo.

Avšak, po prvé, medzinárodné spoločenstvo je mnohofarebné a mnohotvárne. Po druhé, istý Prezident USA Ronald Reagan vyriekol významnú vetu: „Dôveruj, ale preveruj“. My budeme dôverovať jedine faktom, a neveriť na slovo.

 

Otázka: Čo si myslíte o budúcnosti Európskej únie? Viem, že v Moskve mnohí predpokladajú čoskoro rozpad Európskej únie, iní ju považujú za nedokonalú. Čo sa dá očakávať od vzťahu medzi Ruskom a Európskou úniou? Pokiaľ si spomínam, na jesennom stretnutí Valdajského klubu ste sa zmienil, že by bolo dobré, keby Európa hrala aktívnejšiu úlohu. Akou by mala byť táto úloha v súčasnej situácii?ň

Začali ste Vašu otázku tvrdením, že mnohí v Moskve si myslia, že Európska únia sa už čoskoro rozpadne a že nie je dokonalá. Zdalo sa mi, že tieto sentencie vyjadrujú predstavitelia mnohých štátov EÚ. V Moskve my len počúvame, čo sa tam deje, ale o tom hovoria európske štáty. Nebudem ich teraz pomenovávať, aby ich neobvinili zo spolupráce s Rusmi pri podkopávaní jednoty Európskej únie.

Opakujem, hovoria o tom členské štáty EÚ a už vidíme niektoré iniciatívy zo strany aktívnych politikov o zopakovaní príkladu Britov a usporiadaní referenda o odstúpení z Európskej únie. Pozorujeme to všetko bez akejkoľvek škodoradosti, určite nemáme z toho potešenie, ale chápeme, že ovplyvniť súčasné dianie v Európskej únii nemôžeme. Tieto procesy, toto „vrenie“ sa musí nejako upokojiť.

Mali sme a máme záujem o silnú a jednotnú Európsku úniu, ktorá vystupuje jednotne. Je tragické, že teraz jednotný hlas EÚ je naladený na najnižší tón ladičky, na najnižší spoločný menovateľ a je tvorený na základe pozície, ktorú zastáva rusofóbska menšina. Tí ľudia, ktorí konštruktívne vnímajú vzťahy s Ruskom a chápu kontraproduktivitu súčasnej situácie a ďalšieho stupňovania  konfrontácie EÚ vo vzťahu k nám, bezmocne dvíhajú ruky a hovoria, že máme, vraj, princíp solidarity a konsenzu.

Konsenzus, ako som už povedal,  je stretnutie niekde uprostred medzi krajnými polohami. Európska únia vo svojej ruskej politike posledných rokov nekoná v súlade s touto zásadou, ale buduje konsenzus ustupujúc na extrémistické a protiruské pozície malej skupiny štátov. Všetci vieme, ako sa volá. Od Európskej únie očakávame, že politika vo vzťahu k nám, a vlastne vo vzťahu k akémukoľvek inému jej partnerovi, bude založená na rovnováhe záujmov v rámci EÚ, a nie na diktáte menšiny voči väčšine.

 

Vystúpenie Lavrova a Kissingera si môžete pozrieť tu:

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Marian Kotleba k voľbe generálneho prokurátora: Tomáš Honz nie je náš favorit

0 icon

Bratislava 28. novembra 2020 (HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Predseda Ľudovej strany Naše Slovensko Marian Kotleba hovorí, že poľovačka na predošlé vedenie justície a štátu, napriek nejakému pravdepodobnému reálnemu základu, je teatrálnym organizovaným spôsobom ako likvidovať a zastrašovať Hlavné správy: Máme tu voľbu generálneho prokurátora. Koho budete voliť vy? Kotleba: „V podstate…

Belousovová sa nemieni ospravedlniť za svoj nekompromisný status ku kauze Kollára a jeho priateliek: „To, čo sa tu od volieb deje, sa slušne komentovať nedá“

0 icon

Bratislava 28. novembra 2020 (HSP/Foto:SITA-Marián Peiger)   Bývalá podpredsedníčka Národnej rady Anna Belousovová vo štvrtok ostro odsúdila konanie súčasného šéfa parlamentu Borissa Kollára kvôli návštevám, ktoré prijíma v nemocnici napriek celoplošnému zákazu kvôli covidu-19. Podľa niektorých to však vulgarizmami na adresu Kollárovych priateliek prehnala "Za nič sa ospravedlňovať nebudem!" Anna…

Herec George Clooney kritizuje demokraciu v Maďarsku. Vie vôbec kde Maďarsko leží, pýtajú sa maďarskí predstavitelia

0 icon

Bratislava 28. novembra 2020 (HSP/Foto:archív HSP)   S predajnými hercami máme skúsenosti aj na Slovensku, väčšinou ponúkajú názor na politické dianie vo vlastnej krajine Niekedy však zaujmú „odborné stanovisko“ aj ku krajine na opačnej pologuli. Nie náhodou v starom Ríme boli jedinou profesnou skupinou, ktorá nemala volebné právo. Americký herec…

Hlas-SD: Strana si dnes zvolí predsedu i časť predsedníctva

0 icon

Bratislava 28. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) si na dnešnom ustanovujúcom sneme zvolí predsedu strany, troch podpredsedov, časť predsedníctva a ďalšie orgány Jediným kandidátom na predsedu strany je expremiér Peter Pellegrini. Ako informovala hovorkyňa Hlasu Patrícia Medveď Macíková, snem sa uskutoční online formou. „Ide…

Habera: „Byť dobrým politikom a vodcom je niečo úplne iné ako predvádza Matovič.“ Toto odkázal premiérovi

0 icon

Bratislava 28. novembra 2020 (HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Aj hudobník Pavol Habera otvorene vyjadril svoj názor na politiku súčasnej vládnej koalície. Najmä u premiéra Igora Matoviča sa mu nepáči "diktátorstvo, detinská urážlivosti či prehnané vylievanie svojich pocitov".Uviedol to na sociálnej sieti Instagram Habera vo svojom príspevku poukázal aj na rozdielny prístup…

Komu v skutočnosti prospieva „uznanie“ Náhorného Karabachu

0 icon

Moskva 28. novembra 2020 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP)   Rezolúcia francúzskeho senátu s odporúčaním uznať náhornokarabašskú Republiku Arcach získala rezervovanú pochvalu Jerevanu a pobúrila Baku. Azerbajdžanský parlament požiadal, aby vláda preskúmala vzťahy s Parížom. Do diplomatickej hádky sa zamiešala Ankara, francúzsky minister zahraničia sa rýchlo dištancoval od senátom schváleného dokumentu   O tom,…

Biden si vybral poradcu pre národnú bezpečnosť. Ten vraví že treba podporiť čínsky rast!

0 icon

Bratislava 28. novembra 2020 (HSP/Foto:Screenshot)   Jacob Jeremiah Sullivan, bývalý hlavný poradca pre kampaň Hillary Clintonovej v roku 2016 a člen Obamovej administratívy, počas rozhovoru pre CBS News minulý rok v podcaste Intelligence Matters, trval na tom, že vzostup Číny ktorému napomáhali USA je úspechom „Pomohli sme vytvoriť podmienky stability…

Ferenčák: Český recept pre slovenské školy – časté vetranie a nosenie rúšok

0 icon

Bratislava 28. novembra 2020 (HSP/Foto: Pixabay)   Nezaradený opozičný poslanec Ján Ferenčák, ktorý sa pridal k strane Hlas-SD, si myslí, že by sme sa na Slovensku pri opätovnom otváraní škôl mali riadiť český receptom -  časté vetranie a nosenie rúšok Podľa Ferenčáka včerajšie vystúpenie predsedu vlády Igora Matoviča ukazuje, že…

Po demontáži zvyšku pomníka maršala Koneva v Prahe prišla odpoveď z Moskvy

0 icon

Bratislava 28. novembra 2020 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-David W Cerny)   Ruské ministerstvo zahraničia v piatok vyhlásilo, že postoj k odstráneniu pomníka maršala Koneva v Prahe budú vnímať v kontexte vzájomných vzťahov Ruské ministerstvo zahraničia v piatok reagovalo na demontáž zvyšku pomníka maršala Koneva v Prahe. "Je nám hlboko ľúto, že 20. novembra…

Matovič: Zaočkovať sa dám, ale pripadalo by mi férové, aby som ako kapitán lode bol zaočkovaný úplne posledný

0 icon

Bratislava 27. novembra 2020 (HSP/Foto:TASR - Pavel Neubauer)   Premiér Igor Matovič bol vo štvrtok večer hosťom relácie televízie JOJ Na hrane. Počas vysielania odpovedal aj na sériu diváckych otázok. Jeho odpovede boli viac ako zaujímavé Jednou z otázok, ktorá bola premiérovi položená bola, či ak dorazí na Slovensko očkovacia…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Boris Mesár

Ako to Fuhrer Matovič dáva na ,,Hitlera"!

0icon

Od 2SV sa veľa ľudí zamýšľa  nad tým, ako sa dá vysvetliť fenomén nacistického štátu - hitlerovské Nemecko ? Prečo milióny ľudí po nástupe Hitlera k moci vykonávali hrozné, neľudské a trestné príkazy? Pokiaľ však do roku 2020, bolo možné študovať iba historické materiály a zamyslieť sa nad fenoménom nacistického…

Peter Švec

Odstráňme systémovú nespravodlivosť spôsobenú nepripravenosťou vládcov!

0icon

V živote ľudí existujú tri základné túžby. Prvou je túžba po prežití, teda schopnosti postarať sa o základné životné potreby pre seba a svojich blízkych, vrátane potomstva. Druhou je túžba po bezpečnosti vo všetkých aspektoch, vrátane ochranných funkcií, táto zahŕňa aj aspekty prvej túžby: prežitia. Treťou je túžba po spravodlivosti, takisto vo všetkých…

Jana Tutková

D3 cesta alebo Pandemický plán bez stredovekých praktík

0icon

Za cenu jedného testu sa dá kúpiť 150 kapsulí vitamínu D3 v dávke 3 000 IU denne za maloobchodnú cenu. Vláda by to vedela nakúpiť výhodnejšie pre všetkých občanov a investovať tak do zdravia až do konca jari. Dostatok vitamínu D3 je prevenciou hospitalizácií a liečbou COVID-19, ale aj niektorých…

Mária Benová

Pellegrini sa priznal, že premiérom sa stal až po rokovaniach s ambasádou USA

0icon

Bývalý premiér Peter Pellegrini už reagoval na slová Moniky Jankovskej, ktorá ho i s R.Ficom v stredu spomenula počas výsluchu na NAKA. Jankovská sa tam priznala k viacerým trestným činom a tvrdila, že Ficovi i Pellegrinimu hovorila, že "rieši" kauzu miliónových televíznych zmeniek. [Zdroj: TA3/TASR] Dnes však nie je až…

Jozef Slávik

Idiot ...

0icon

Idiot. Ide pôvodne o latinské slovo, označujúce v dobách gréckych mestských štátov ľudí, starajúcich sa iba o svoje vlastné záujmy na úkor celku. Neskôr sa názov idiot začal používať na označenie ľudí s veľmi nízkym intelektom, všeobecným laikom a to až do takej miery, že to úzko súviselo aj s naivitou a duševnou…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Je Veľký čínsky múr skutočne viditeľný z vesmíru? Pravda alebo lož?

0 icon

Veľký čínsky múr je starý systém opevnenia, ktorý sa ťahá napriek severnou Čínou. Mnoho domácich aj svetových nadšencov sa domnievalo, že stavbu takejto veľkosti je určite vidno aj z vesmíru. Je to pravda, alebo je to len turistická kačka? Už v 3. storočí pred naším letopočtom začal prvý cisár prebudovávať existujúce múry…

Ako môže tvoje oblečenie ovplyvniť tvoj úspech?

0 icon

Štúdia ukázala, že je možné sa dozvedieť veľa o osobnosti človeka, napríklad stav, vek a príjem, len z pohľadu na fotografiu jeho topánok. V tejto súvislosti má fráza „Vždy sa oblečte pre úspech“ ďalší, veľmi praktický význam. Oblečenie totiž môže naozaj zaručiť tvoj úspech! 1. Vďaka neobvyklému oblečeniu vyzeráš kompetentnejšie

900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne: 1. časť

0 icon

Niektoré udalosti sú také bizarné a zjavne nevysvetliteľné, že sa okolo nich nevyhnutne musí objaviť nejaká tá konšpiračná teória. Jednou takou udalosťou je aj masaker v Jonestowne, pri ktorom spáchalo samovraždu 900 ľudí, členov sekty žijúcich v Guyane, tým, že vypili ovocný nápoj z prášku v kombinácii s kyanidom. Veľkú časť mŕtvych tvorili aj deti, ktorým…

Dramatické fotografie, ktoré ťa chytia za srdce

0 icon

28Všetci vieme, že život je tvrdý, takže po celý náš život vystavujeme svoju "tvár" a čakáme, či príde tvrdá rana. Občas však príde niečo nečakané a tieto dramatické fotografie, ktoré ťa chytia za srdce, ti ukážu, čo nečakané sa udeje. Jedného dňa však uvidíš predavačku, ako maľuje nechty dievčaťu, ktoré…

Tupac a Biggie: Smrť a konšpirácie 1. časť

0 icon

Na začiatku deväťdesiatych rokov sa stal rap jedným z najpopulárnejších žánrov a jeho predstavitelia sa začali nielen objavovať v tabuľkách najpopulárnejších skladieb, ale aj na titulných stránkach novín. Nová generácia raperov potom gangsterský život nielen opisovala, ale aj žila. Dve z najvýznamnejších mien svetového gangster rapu boli Tupac Shakur a The Notorious B.I.G. (známy tiež…

Vo svete IT

Kolobežka KUGOO KIRIN M4 – maximálka až 45 km/h, dojazd na úrovni 45 km aktuálne za cenu, aká tu ešte nebola

0 icon

S elektrickými kolobežkami sa vo väčších mestách už stretávame na dennej báze. Moderný trend osobnej prepravy naberá na sile a spolu s ním prichádzajú na trh neustále nové modely, ktoré sa snažia nalákať potencionálneho zákazníka na najnovšie technické vychytávky. Veľká časť elektrických kolobežiek na trhu však nespĺňa všetky požiadavky, ktoré od nich…

Príbeh „posledného sovietskeho občana,“ kozmonauta, ktorý ostal uviaznutý vo vesmíre

0 icon

18. mája 1991 sa kozmonaut Sergei Krikaľov vydal na sovietsku vesmírnu stanicu Mir. Počas jeho pobytu na vesmírnej stanici však štát, ktorého bol občanom prestal existovať. Vďaka tomu bol Krikaľov aspoň na pár mesiacov „posledným Sovietskym občanom,“ píše portál IFLScience.com Krikaľov pracoval ako raketový inžinier a zároveň bol aj členom…

Vedci postupne prichádzajú na to, čo ničí zdravie astronautov vo vesmíre

0 icon

Život vo vesmíre nie je jednoduchý. Dnes už poznáme veľa spôsobov, ako vesmír ovplyvňuje zdravie živých bytostí, píše NASA. Tím vedcov však tvrdí, že prišiel na to, čo tieto zmeny spôsobuje. Je to mitochondria, ktorá pracuje inak, keď sa nachádza vo vesmíre. Ide o novú prácu, ktorá čerpá z experimentálneho…

Black Friday: Získajte trvalú aktiváciu Windows 10 za zlomok pôvodnej ceny vrátane ďalšieho softwaru

0 icon

Microsoft  s Windowsom 10 stále napreduje dopredu a nijak tomu nie je ani v poslednej dobe. Ak si plánujete kúpiť nový počítač alebo spraviť upgrade staršieho softwaru (napr. z Windows 7) na novší, tak práve teraz máte príležitosť tak spraviť. Cena Windowsu 10 je častokrát privysoká Ako dobre už asi…

Takto vyzerá aktualizovaný rebríček 105 najlepších fotomobilov. Ako dopadlo vaše zariadenie?

0 icon

Približne 2 mesiace dozadu sme vám priniesli rebríček najlepších fotomobilov vytvorený na základe dát DXOMARK. Okrem toho, že medzičasom bolo predstavených viacero nových modelov smartfónov, ktoré otriasli rebríčkom, tak zároveň odborná porota poupravila metodiku hodnotenia zariadení. Toto sú najlepšie fotomobily dostupné na trhu V rebríčku nižšie celkovo nájdete 105 smartfónov…

Armádny Magazín

Video: Rostec úspešne testoval nové samohybné delo Lotos

0 icon

Rusko, 28. november 2020 (AM) - Ruská spoločnosť Rostec informovala o úspešných akceptačných testoch Lotosu, samohybného dela pre potreby výsadkových vojsk. Uvádza sa, že stroj potvrdil svoje technické vlastnosti. Počas testu prekonal Lotos 400 kilometrov a strieľal 14-krát. Trasa zahŕňala celkovo 57 testových bodov, kde sa skúš

Ako poľská jazda víťazila nad Hitlerovými tankami

0 icon

Poľsko, 28. november 2020 (AM) - Dejiny poľského jazdectva, ktoré v roku 1939 neohrozene útočilo na nemecké tanky, majú hlboké spomienky. Pravdu o tom bádal nemecký historik. Keď 1. septembra 1939 Nemci prepadli Poľsko, začala sa písať zvláštna história. Poľskí huláni, čiže ľahká jazda, boli rozhodne naladení na boj pr

Ruský minister obrany Šojgu prehovoril o pôžičkách pre armádu, o tisícoch kusoch novej techniky a manželkách vojakov

0 icon

Rusko, 28. november 2020 (AM) - Ruské jednotky dostanú v budúcom roku viac ako 3,4 tisíc kusov nového a 1,3 tisíc opraveného vybavenia, budú na to použité dve tretiny vojenského rozpočtu, uviedol v piatok minister obrany Sergej Šojgu. „Na dosiahnutie týchto ukazovateľov v budúcom roku pôjdu dve tretin

Odstránia USA jadrové zbrane z Európy? Lavrov objasnil podstatu nezhôd medzi USA a Ruskom v zmluve ŠTART

0 icon

Rusko, 28. november 2020 (AM) - USA ak chcú do rokovaní o obmedzení rakiet zahrnúť taktické jadrové zbrane, predtým však musia tieto rakety odniesť z území krajín NATO. USA nasadili taktické jadrové zbrane v piatich európskych krajinách NATO a pravidelne cvičia nejadrové sily na ich použitie. Toto vyhlásenie urobil ruský minister zahraničia Sergej…

Prezident Zeman podporil Česko - Nemeckú zbrojársku kooperáciu

0 icon

Česko, 28. november 2020 (AM) - Spoločnosti Rheinmetall a Czechoslovak Group a.s. podpísali Memorandum o porozumení v oblasti taktický

Svetlo sveta

Ako vznikol kult svätého Petra a Pavla

0 icon

Kult svätého Petra nevznikol v starokresťanskej tradícii hneď po apoštolovej smrti; jeho rozvoj je nerozlučne spojený s utváraním kultu svätého Pavla, ktorý bol sťatý mečom roku 67 na mieste nazývanom ad Aquas Salvias, na južnom okraji Ríma v blízkosti Ostijskej cesty (Via Ostiense). V období, keď obidvaja podstúpili mučenícku smrť, kresťania predstavovali v Ríme…

25.11. Svätá Katarína Alexandrijská, mučenica čistoty

0 icon

Svätá Katarína Alexandrijská je mučenica, ktorá bola ako 18 ročná umučená rukami pohanského vládcu Maxentiusa. Cirkev ju zaraďuje medzi 14 svätých pomocníkov v núdzi, ktorých orodovanie u Boha sa uznáva ako osobitne účinné. Svätá Katarína bola o 1100 rokov identifikovaná svätou Johankou z Arku ako jednou z tých, ktorá sa…

Hriech Lenivosti

0 icon

« Je dokonané » (Jn 19, 30)Šieste slovo, ktorým sa nám prihovára Ježiš z kríža, je vyslovené na zadosťučinenie hriechu lenivosti. Lenivosť je choroba vôle, ktorá spôsobuje, že zanedbávame svoje povinnosti. V bežnom živote sa prejavuje ako lenivosť, neochota, ľahostajnosť, ľahkovážnosť. Lenivosť v náboženskej oblasti je predovšetkým nevôľa k duchovnému…

Otec Urbančok: Blíži sa bibliou predpovedaný koniec sveta ?

0 icon

Homília na 25. nedeľu po Turícach – Misál sv. Jána XXIII. Mt 24,15-35 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr, kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,…

Arcibiskup Fulton J. Sheen: Nebo nie je až tak ďaleko

0 icon

V jednej známej piesni sa hovorí: “Keď som pri tebe, som v nebi.” Nech to znie akokoľvek ľúbivo, toto nie je nebo, o ktoré človek na zemi zápasí. Ak chceme hovoriť o nebi, musíme najskôr pochopiť, prečo nebo je večnosť. Hovoriť o večnosti znamená pochopiť čas. V nebi nie je…

icon FOTO DŇA