Putin o výsledkoch XXV. summitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v Danangu: spoločne k prosperite a harmonickému rozvoju“

Danang 15. novembra 2017 (HSP/Foto: TASR/AP- Mikhail Klimentyev)

 

V dňoch 10. a 11. novembra sa v Danangu konal jubilejný, 25. summit Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC). Prinášame tlačovú správu s názormi Vladimíra Putina

Na snímke ruský prezident Vladimir Putin

Vysoko oceňujeme to, že fórum # APEC poskytuje všetkým jeho účastníkom široké možnosti zapojiť sa do komunikácie zainteresovaných strán a  zosúladiť pozície v najrozličnejších otázkach: ekonomických, sociálnych, ekologických a humanitárnych. Naše krajiny sa usilujú o spoluprácu na základe princípov konsenzu a dobrovoľnosti, vzájomnej úcty a pripravenosti na kompromis, nezávisle od politickej konjunktúry. Práve v tomto sa prejavuje unikátny partnerský duch Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC).

Rusko, ako najväčšia euroázijská veľmoc s rozľahlými ďalekovýchodnými územiami disponujúcimi značným potenciálom, je zainteresovaná na úspešnej budúcnosti Ázijsko-Tichooceánskeho regiónu (ATR), na tom, aby sa zabezpečil nepretržitý všestranný rast v celom jeho priestore.  Za kľúčový nástroj riešenia tejto úlohy pokladáme efektívnu ekonomickú integráciu na princípoch otvorenosti a vzájomných výhod, na základe univerzálnych pravidiel Svetovej obchodnej organizácie .

Podporujeme myšlienku vytvorenia Ázijsko-Tichooceánskej zóny voľného obchodu. Vidíme v tom praktický záujem, možnosť upevniť pozície na dynamicky rastúcich trhoch # ATR. Pripomeniem, že za uplynulých päť rokov podiel ekonomík združenia APEC v zahraničnom obchode Ruska sa zvýšil z 23 na 31%, v exporte zo 17 na 24%. A nehodláme sa na dosiahnutom zastaviť.

Rozsiahly projekt vytvorenia zóny voľného obchodu združenia APEC  sa nepochybne musí realizovať s prihliadnutím na akumuláciu prevádzky a skúsenosti kľúčových integračných formátov Ázijsko-Tichooceánskeho regiónu a Eurázie, vrátane Euroázijskej hospodárskej únie, v ktorej Rusko spolupracuje s Arménskom, Bieloruskom, Kazachstanom a Kirgizskom. Naša únia sa dynamicky rozvíja a sme pripravení budovať vzťahy so všetkými zainteresovanými krajinami a združeniami. # Vietnam, ktorý hostí dnešné fórum, sa stal prvým štátom, ktorý uzavrel s Euroázijskou hospodárskou úniou zmluvu o zóne voľného obchodu, v dôsledku čoho náš obrat tovaru značne vzrástol, stal sa diverzifikovanejším. Len nedávno sa skončili rokovania o Zmluve o obchodno-ekonomickej spolupráci s Čínou. Začali sa rokovania so Singapurom, rozpracúvajú sa možnosti uzavretia zmluvy o voľnom obchode so  Združením krajín juhovýchodnej Ázie # (ASEAN). A samozrejme, zvlášť by som chcel spomenúť našu myšlienku vytvoriť Veľké euroázijské partnerstvo. Padol návrh, aby sa vytvoril na báze Euroázijskej hospodárskej únie a čínskej iniciatívy „Jedno pásmo – jedna cesta“. Zdôrazňujem, že je to pružný, moderný projekt, otvorený pripojeniu iných účastníkov. Základom efektívnej integrácie by sa mal stať komplexný rozvoj infraštruktúry, vrátane, dopravnej, telekomunikačnej a energetickej. Rusko v súčasnosti aktívne modernizuje morské a vzdušné prístavy na Ďalekom východe, rozvíja transkontinentálne železničné trasy, stavia nové plynovody a ropovody. Sme pripravení realizovať dvojstranné a mnohostranné infraštruktúrne projekty, ktorí spoja naše ekonomiky a trhy. Mám tým na mysli tiež energetický “superokruh“ spájajúci Rusko, Čínu, Japonsko a Kórejskú republiku, alebo dopravný priechod medzi Sachalinom a ostrovom Hokkaido. Mimoriadnu pozornosť venujeme integrácii sibírskych a ďalekovýchodných území do systému ekonomických vzťahovATR. Taká práca zahŕňa celý komplex opatrení na zvýšenie investičnej príťažlivosti našich regiónov, na zapájanie našich regiónov do medzinárodných výrobných reťazcov.

Pre Rusko je rozvoj Ďalekého východu národnou prioritou XXI. storočia. Ide o vytvorenie „územia rastu“ v regióne, o rozsiahle využitie prírodného bohatstva a podporu popredných vysoko-technologických odvetví, o investície do ľudského kapitálu, do oblastí vzdelávania a zdravotníctva, do vytvárania konkurencieschopných vedeckovýskumných centier.

Dúfame, že zahraniční partneri, najmä z ekonomík APEC, sa budú aktívne zapájať do realizácie týchto programov a projektov. Tým väčšmi, že zahraniční účastníci každoročného Východného ekonomického fóra vo Vladivostoku sa už mohli presvedčiť o perspektívnosti a reálnosti našich plánov. Rovnako vážne pristupujeme aj k zapájaniu  malých a stredných podnikov do procesu ekonomickej integrácie v rámci združenia APEC, k podpore podnikania žien, ako aj startupov mladých podnikateľov. A, samozrejme, veľký význam pripisujeme upevňovaniu humanitárnych vzťahov, rozširovaniu kontaktov v oblasti vedy a vzdelávania. A perspektívne, vytváraniu vzdelávacieho priestoru ATR, jedným z centier ktorého by sa mohla stať Ďalekovýchodná federálna univerzita.

Za veľmi dôležitú úlohu, súladnú s našou dynamickou érou, pokladáme nadväzovanie efektívnej spolupráce v oblasti podpory inovácií. Rusko v tejto súvislosti predložilo niekoľko konkrétnych iniciatív. Mám na mysli unifikáciu pravidiel digitálnej ekonomiky a obchodu, harmonizáciu národných technických štandardov, zosúladenie stratégií formovania vysoko-technologických trhov, vytvorenie jednotného pojmového aparátu pre digitálny priestor. Partnerov sme oboznámili tiež s tým, ako sme postúpili v oblasti poskytovania služieb obyvateľstvu v elektronickej podobe. Okrem toho, navrhujeme začať v rámci združenia APEC konzultácie o otázkach medzinárodnej informačnej bezpečnosti, ochrany počítačových programov.

Ďalšou výzvou, ktorá si vyžaduje spoločné reagovanie všetkých partnerov v ATR je likvidácia následkov prírodných katakliziem a technologických havárií, epidémií a pandémií a predchádzanie im. A, samozrejme, spoločne sa treba zaoberať otázkami potravinovej bezpečnosti. Uvažovať o tom, ako zabezpečiť rýchlo rastúcu potrebu kvalitných a zdravých potravín v regióne. Rusko zaberá vedúce pozície vo svete v exporte obilia, rastlinných olejov, rýb a mnohých ďalších tovarov. Plánujeme stať sa hlavným dodávateľom ekologicky čistých potravín pre našich susedov z ATR, a preto prijímame opatrenia na zvýšenie poľnohospodárskej výroby, na zvýšenie jej produktivity. Na nastávajúcom summite v Danangu sme pripravení na zainteresované rokovania o všetkých spomínaných otázkach. Som presvedčený, že dôstojne vyriešime úlohy týkajúce sa zabezpečenia nepretržitého, vyrovnaného, harmonického rastu nášho spoločného regiónu, že dosiahneme jeho prosperitu. Rusko je na takú spoločnú prácu pripravené.

Otázka médií: Dobrý deň! Končí sa samit Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce. Boli by sme radi, keby ste nám podrobnejšie povedali, ako hodnotíte výsledky práce s lídrami, prípadne organizačné otázky. Okrem toho Ázijsko-tichomorská hospodárska spolupráca už tradične prijíma záverečný dokument, takže by nás zaujímalo, ako sa pripravoval a či boli nejaké kontroverzie.

Putin: Čo sa týka organizácie, Vietnam urobil všetko, aby sme mohli pohodlne a príjemne pracovať, a vytvoril bezpochyby výbornú atmosféru. To po prvé.

Po druhé, čo sa týka samotnej témy, téma je veľmi aktuálna. Viete, že v Rusku (sú tu hlavne ruskí žurnalisti) venujeme veľa pozornosti digitálnej ekonomike v jej rôznych aspektoch a podobách, posudzujeme problémy z rôznych strán.

To, že Vietnam nastolil práve túto otázku, považujem za nesmierne dôležité, aktuálne, pretože niektoré problémy musíme nielen posudzovať, ale aj riešiť všetci spoločne. Samému sa to podarí len ťažko.

Mám na mysli napríklad to, že všetci hovoria o malom a strednom podnikaní alebo mikropodnikaní, ale treba si ujasniť, ako sa dá zakomponovať do celkového systému, do reťazca fungovania v súčasnej ekonomike, informačnej ekonomike.

Čo by sme pre to mali urobiť? V tejto súvislosti Rusko prišlo s konkrétnymi návrhmi, ja som ich predniesol. Týka sa to samotného vytvorenia pojmového aparátu: čo je to digitálna ekonomika, čo je to digitálny obchod a tak ďalej. Na prvý pohľad sa všetko zdá veľmi jednoduché, ale v skutočnosti si to vyžaduje hlbší ponor.

Alebo napríklad musíme posúdiť sociálne následky zavedenia nových technológií. Niekto hovorí, že je to nebezpečné a hrozné, pretože sa uvoľní množstvo pracovných miest, nik netuší, ako sa to bude dať riešiť. Iní hovoria, že to nie je také hrozné, ľudia sa budú preškoľovať.

Ale to si vyžaduje odborné zhodnotenie, prácu s odborovými zväzmi, s medzinárodnými expertmi a s Medzinárodnou organizáciou práce. Toto všetko bolo predmetom našich diskusií.

Dotkli sme sa samozrejme aj ďalších otázok. Spomeniem napríklad boj s terorizmom a situáciu na svetových energetických trhoch. Akurát teraz pri pracovnom obede o tom bola reč.

Hovorili sme aj o perspektívach rozvoja Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce. Počas existencie tejto organizácie vzájomný obchod mnohonásobne vzrástol. Toto celkove poukazuje na efektivitu tohto združenia.

Hovorili sme o potrebe ďalšej liberalizácie trhov, budovaní vzťahov v rámci jednotného voľného trhu. Hoci si podaktorí myslia, že je ešte predčasné o tom hovoriť, pričom dôvodia rozdielnou úrovňou rozvoja ekonomík členských štátov tejto organizácie.

Veľmi zaujímavá bola informácia pani Lagardovej o stave svetovej ekonomiky, ktorá ako vieme rastie a aj zo strednodobého hľadiska má dobrú perspektívu. Ale ako hovorila, existujú aj riziká, vyplývajúce z toho, že vo vyspelých ekonomikách sa spomaľuje rast miezd, čo znižuje kúpyschopnosť obyvateľstva.

Hovorila o potrebe realizácie vyváženej rozpočtovej, finančnej a úverovej politiky, o potrebe štruktúrnych zmien v ekonomike. Toto všetko bolo predmetom našej diskusie.

Toto všetko je nesmierne zaujímavé, dôležité, potrebné. A to, že máme celkovú predstavu o tom, akým smerom máme ísť, má veľký význam.

Otázka: Jednou z horúcich tém končiaceho sa samitu bola možnosť Vašich rokovaní s pánom Trumpom. Ak som dobre pochopil, predsa len ste si stihli niečo povedať, ako sa vraví „postojačky“. Povedzte nám, prosím, o čom ste hovorili, a prečo sa podľa Vás nepodarilo zorganizovať plnohodnotné rokovania, schôdzku v štandardnom formáte?

Putin: Čo sa týka samostatnej schôdzky, všetko záviselo najmä od harmonogramu pána Trumpa, môjho harmonogramu a určitých formálnych záležitostí protokolu, ktoré sa našim tímom bohužiaľ nepodarilo zosúladiť. Trest ich neminie.

Na druhej strane nič hrozné sa nestalo, podebatovali sme si behom dnešného zasadnutia,  porozprávali sme sa, a v podstate sme prediskutovali všetko, čo sme chceli. O čom sme hlavne hovorili?

Hovorili sme o tom, čo sa prediskutovávalo na samotnom samite Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce, hovorili sme o tom, ako treba využívať nové možnosti, ktoré poskytuje digitálna ekonomika na rozvoj hospodárskych stykov. Okrem toho viete, že sme prijali spoločné vyhlásenie o boji proti terorizmu v Sýrii.

V tomto zmysle sa dá povedať (mám na mysli tak prvú, ako aj druhú otázku), že práca na okraj APEC bola užitočná a úspešná, pretože dosiahnuť vyhlásenie o Sýrii nebolo jednoduché. Naši experti pripravovali toto vyhlásenie ešte pred samitom a včera sa ten dokument ešte dolaďoval. Ministri zahraničných vecí pán Lavrov a pán Tillerson riešili otázky, ktoré vyvstali až po tom, ako bol text predložený expertmi, a dnes sme pred chvíľou s prezidentom Spojených štátov tento dokument odsúhlasili. Považujem ho za dôležitý, lebo zdôrazňuje niektoré absolútne zásadné veci.

Po prvé je to pokračovanie boja proti terorizmu. Je to mimoriadne dôležité aj pre Spojené štáty, hlavne vo svetle nedávnych tragických udalostí, ktoré sa tam odohrali a patria do kategórie teroristických činov. Je to dôležité aj pre nás ako pre krajinu, ktorá už dávno zápasí s týmto problémom, a je to dôležité aj pre celé medzinárodné spoločenstvo. Boj proti terorizmu bude pokračovať, pričom spoločným úsilím.

Čo sa týka Sýrie, považujem za nesmierne dôležité, že sme potvrdili územnú celistvosť a zvrchovanosť tejto krajiny. Dohodli sme sa na tom, že po zavŕšení boja proti teroru, po zlikvidovaní teroristických hrozieb na tomto území budeme postupovať cestou politického urovnania pod vlajkou Organizácie spojených národov. S podrobnosťami vyhlásenia sa môžete oboznámiť sami, podľa mňa už bolo uverejnené.

Otázka: Vladimír Vladimírovič, ako hodnotíte takzvané protiruské vyšetrovanie, ktoré sú podľa všetkého v Spojených štátoch čoraz intenzívnejšie? Ministri americkej vlády, ktorých už obviňujú z korupčných stykov s Ruskom, a údajné stretnutia predvolebného štábu Donalda Trumpa údajne s vašou neterou. Ako hodnotíte túto situáciu? To je prvá otázka. A druhá otázka: Vladimír Vladimírovič, kedy sa už konečne dočkáme? Už nás to čakanie unavuje!

Putin: Na druhú časť Vašej otázky zatiaľ neodpoviem. Keď príde čas, porozprávame sa na túto tému.

Čo sa týka prvej otázky, už som sa k tomu veľakrát vyjadril. Nazdávam sa, že všetko súvisí s takzvanou ruskou „kauzou“ v Spojených štátoch a v súčasnosti je to prejav pokračujúceho vnútropolitického boja.

O tých konkrétnych veciach, ktoré ste spomenuli, viem, hoci o nejakých stykoch mojich príbuzných s vládnymi predstaviteľmi alebo s nejakými oficiálnymi osobami som sa dozvedel iba včera od pána Peskova. Inak o tom neviem nič, absolútne nič. To všetko je podľa mňa len fantazírovanie.

Čo sa týka ministra obchodu, podľa mňa ide o ministra obchodu Spojených štátov, ktorý predtým podnikal a bol akcionárom alebo majiteľom zasielateľskej spoločnosti, pričom veľmi významnej, uzatváral kontrakty s odosielateľmi nákladov po celom svete, možno aj s ruskými. Ale tieto styky nepresahovali rámec podnikania a nikdy nemali a ani nemajú nič spoločné s politikou. Ja neviem dokonca ani jeho priezvisko, ak mám byť úprimný, len nedávno som o tom počul. Preto tu nie je čo vyšetrovať. Ale kto chce, ten sa samozrejme môže posnažiť vyhrabať nejakú senzáciu. Lenže nič nenájde, lebo nijaká senzácia neexistuje.

Čo sa týka pána Manaforta, toho tiež nejako spájajú s Ruskom. Jeho jediné spojenie s Ruskom by malo spočívať v tom, že ako šéf a pravdepodobne majiteľ, vlastne ani neviem, americkej poradenskej agentúry v oblasti public relations uzatváral zmluvy a spolupracoval ako osoba podnikajúca v tejto sfére s Ukrajinou, okrem iného s bývalým prezidentom Janukovyčom.

Ale nechápem, čo to má spoločné s Ruskom. Absolútne nič, doslova a do písmena nič, všetko sú táraniny a snaha využiť každú zádrapku na boj proti súčasnému prezidentovi Spojených štátov. Ale opakujem, to nie je naša vec, nech si to tam sami riešia.

Otázka: Pravidelne sa stretávate so Si Ťin-pchingom, ale toto stretnutie bolo určite, mimoriadne, pretože k nemu došlo bezprostredne po zjazde komunistickej strany. A pokiaľ viem, trvalo pomerne dlho. Rozprávali ste sa nejaký čas dokonca „medzi štyrmi očami“. Nepovedali by ste nám, o akých témach ste diskutovali, či ste sa dotkli témy Severnej Kórey, nakoľko sú si blízke postoje vašich dvoch krajín a čo by sme mali očakávať, pretože toto je teraz pre celý svet nanajvýš aktuálna téma.

Putin:S najvyšším predstaviteľom Čínskej ľudovej republikysa stretávame pravidelne, naše vzťahy sú veľmi rozsiahle. Je to náš najväčší obchodno-ekonomický partner, obrat dosahuje vyše 60 miliárd dolárov, a to už po poklese.

Bezpochyby sa dostaneme na želanú úroveň, a ak zachováme tempo, ktoré teraz naberáme, určite dosiahneme v najbližších rokoch 100 miliárd. Máme veľké plány v oblasti energetiky a atómovej energie, v oblasti využívania uhľovodíkových surovín, nebudem tu opakovať všetky tieto projekty, aby som nestrácal čas, to všetko sú známe veci.

Máme dobré perspektívy v oblasti vesmírneho výskumu, vrátane vzdialeného vesmíru, letectva (širokotrupé lietadlo). Už sme vytvorili projektovú organizáciu, ba dokonca už máme aj názov pre takéto lietadlo. Máme dobré vyhliadky v oblasti konštrukcie vrtuľníkov, budeme vyrábať ťažké vrtuľníky. Existuje veľa pracovných záležitostí, vždy sa máme o čom porozprávať.

Pokiaľ ide o zahraničnopolitickú sféru, ako radi hovoria diplomati, naše pozície sú si veľmi blízke alebo sa zhodujú v mnohých otázkach, celkom určite v kľúčových. Jednou z takých kľúčových otázok dneška je, nepochybne, problém Severnej Kórey. Tu sa v názoroch plne zhodujeme.

Považujeme to za problém. Nepriznávame Severnej Kórei štatút jadrovej mocnosti, súčasne vyzývame k zníženiu stupňa konfrontácie a k tomu, aby všetky znepriatelené strany konfliktu našli v sebe silu zasadnúť za rokovací stôl. Iná cesta vyriešenia konfliktu neexistuje.

Rusko a Čína navrhli cestovnú mapu na riešenie tohto problému, v ktorej je krok za krokom uvedené všetko, čo treba urobiť: najprv zastaviť rétoriku, potom zastaviť akékoľvek prejavy agresie zo všetkých strán, a napokon, zasadnúť za rokovací stôl.

Ako ste však počuli, v ostatnom čase zaznievajú povzbudivé signály, a to aj z administratívy Spojených štátov, Japonska, Južnej Kórey, že v podstate všetci chápu, že neexistuje alternatívne riešenie tohto problému. Dúfame, že to tak aj bude.

Potom sa skutočne konalo ešte i stretnutie „medzi štyrmi očami“, počas ktorého ma predseda Komunistickej strany Číny podrobnejšie informoval o priebehu zjazdu strany, o tom, aké plány má pred sebou Čína z hľadiska strednodobého rozvoja.

Keď máme na mysli práve to, čím som začal, pre nás je to dôležité, pretože Čína je náš najväčší obchodno-ekonomický partner. Je pre nás zásadné chápať, ako a kam sa bude uberať táto veľká ekonomika, ktorá nepochybne v najbližšom čase zaujme prvé miesto na svete. Pri každoročnom tempe rastu o šesť a niečo percent, a predtým to bolo ešte viacej, k tomu rozhodne dôjde. A my, samozrejme, musíme chápať, ako budeme riadiť svoju prácu s Čínou, mať na zreteli aj svoje plány v rozvoji Euroázijskej hospodárskej únie, aj koordináciu týchto plánov s plánmi Číny, týkajúcimi sa Hodvábnej cesty a jej stratégie rozvoja vzťahov so susedmi.

Otázka: Vladimír Vladimírovič, stretnutia „na okraji“ na takýchto summitoch bývajú často nemenej dôležité, ako oficiálne stretnutia. Mohol by som Vás požiadať, aby ste nám porozprávali o kontaktoch v kuloároch? A ešte jedna otázka týkajúca sa tejto témy. Donald Trump je známy svojráznym zvykom, že pri podávaní ruky pritiahne spolubesedníka k sebe. Ale hovorí sa, že v zápasení sambo je takýto chvat bezúčelný. Pokúšal sa o niečo podobné, keď sa zdravil s Vami?

Putin:Viete, nie sú mi známe jeho zvyky, ešte sa nepoznáme dlho. Ale prezident Spojených štátov sa správa nanajvýš korektne, dobromyseľne a prebieha medzi nami normálny dialóg.

Žiaľ, času je málo, zatiaľ sa nám nepodarilo podrobne prediskutovať celý komplex našich vzťahov, a tam je o čom hovoriť, či je to oblasť bezpečnosti, či oblasť ekonomickej spolupráce, ktorá je momentálne prakticky na nule. Bolo to okolo 28 miliárd, zostalo 20 miliárd. Je to nula, keď berieme také krajiny, ako sú Spojené štáty a Rusko, je to takmer nula. Preto rozhodne budeme musieť nájsť predsa len možnosť ako na úrovni našich tímov, tak aj na úrovni prezidentov, sadnúť si a prediskutovať celý komplex našich vzťahov. Ale opakujem, je to človek slušný a  dá sa s ním komunikovať o spoločnej práci.

Otázka: (Nepočuť)

Putin:Viete predsa, že som mal stretnutie s japonským premiérom, s prezidentom Filipín, s generálnym tajomníkom Komunistickej strany Číny a osobitné stretnutie s prezidentom Vietnamu. S vedúcim činiteľom každej krajiny to boli veľmi podrobné rozhovory.

Samozrejme, každé stretnutie má svoje špecifiká, keď uvážime aj úroveň našich ekonomických vzťahov, politickej súčinnosti, prácu v oblasti bezpečnosti, vojensko-technickej spolupráce. Je to celý komplex otázok, tu sa všetko nedá obsiahnuť. Bolo to však nesmierne užitočné, a myslím si, vlastne, nie, že si to myslím, ja som presvedčený, že to bude mať význam pre praktickú činnosť s partnermi v týchto krajinách.

Otázka: Dobrý deň! Dovoľte, aby som sa vrátil k otázke o Sýrii a dozvedel sa, ako hodnotíte to, čo sa v súčasnosti deje v Sýrskej arabskej republike.

Je zrejmé, že už nejde o prielom situácie, ako sa hovorilo doslova pred rokom. Čo sa deje v súčasnosti a aké sú perspektívy vývinu situácie v tejto krajine?

Putin: K dnešnému dňu sa však očividnou stáva skutočnosť, že bojové akcie pri likvidácii teroristického ohniska v Sýrii sa končia. O tom svedčia práve posledné udalosti na juhovýchode krajiny, to bola prakticky posledná bašta ISIL, mesto na hranici medzi Sýriou a Irakom na juhovýchode, a potom vyčistenie východného brehu Eufratu. Teraz je najdôležitejšie to dokončiť a zaistiť zmluvy týkajúce sa deeskalačných zón, zabezpečiť režim zastavenia paľby, vytvoriť podmienky na začatie politického procesu. V podstate, o tomto je dnes, okrem iného, aj naše spoločné rusko-americké vyhlásenie. Domnievam sa, že to bude podstatný faktor v práci na urovnanie sýrskeho problému.

Otázka: Ministerstvo spravodlivosti USA núti našu mediálnu skupinu Russia Today, aby sa zaregistrovala v tejto krajine ako zahraničný agent. A tiež nedávno spoločnosť Twitter zakázala šírenie našej reklamy, bez ohľadu na to, že bola zaplatená a šírená legálne. Aký je váš názor na taký bezprecedentný nátlak na ruské médiá v USA? Budú prijaté odvetné opatrenia?

Putin:Bolo by to, ako sa u nás ľudovo hovorí, smiešne, keby to nebolo také smutné. Pretože tí, čo toto v Spojených štátoch robia, sa po celý čas bili do pŕs a hovorili, že oni sú čistí demokrati číslo jedna vo svete. Bez slobody slova demokracia neexistuje. A v tejto súvislosti sa sloboda slova vždy vyzdvihovala na štít ako pochodeň demokracie. Útok na naše masovokomunikačné prostriedky v Spojených štátoch, to je útok na slobodu slova, o tom niet pochýb. Sme sklamaní, ako sa v takýchto prípadoch hovorí. Samozrejme, inak to byť ani nemôže. A to, čo sa teraz prerokúva v Štátnej dume (videl som to včera) je možno priostré, ale je to prirodzené, pretože na úrovni zastupiteľských mocenských orgánov často zaznievajú kategorické hodnotenia, radikálne úsudky a rezolútne návrhy. Odpoveď však rozhodne v určitej podobe sformulujeme a bude to zrkadlové opatrenie. Rád by som obrátil vašu pozornosť na to, že nijaké dôkazy o zasahovaní našich médií do priebehu volebnej kampane nejestvujú a ani jestvovať nemôžu.

Posledné vyšetrovanie v Kongrese či v Senáte, podľa mňa, ukázalo, že podiel reklamy tam predstavoval nula celá nejaké stotinky percenta. Vplyv na verejnosť sa meria nejakými tiež desatinami či stotinami percent. Čiže je to absolútne neporovnateľné – stotisíc, podľa mňa, bola vaša reklama, a iné americké médiá uverejňujú reklamu na milióny. Je to jednoducho neporovnateľné! Nie. A toto sa zdalo nebezpečné, a podáva sa to ako akési zasahovanie.

Masovo komunikačné prostriedky vyslovujú mienku, predkladajú informácie vysvetľujú ich a vyjadrujú svoj názor. Možno s nimi polemizovať, nie však takým spôsobom, že noviny zatvoria alebo vytvoria také podmienky, v ktorých nie sú schopné vykonávať priamu profesionálnu činnosť, lež takým spôsobom, že poskytnú svoj názor, predložia čitateľskej verejnosti svoje informácie. No nie, oni si zvolili cestu faktického zatvorenia médií. Odpoveď bude adekvátna, zrkadlová.

Otázka: Vladimír Vladimírovič, dobrý deň! The Wall Street Journal zverejnil správu, že USA sa chystajú predložiť Rusku plán na rozmiestnenie amerických mierotvorných síl, v poznámke sa tam uvádza počet 20 tisíc.

Putin: Kde ?

Replika: V Donbase. v Ukrajine.

Putin: O ničom takom neviem. Nemusíte ani pokračovať, pretože…

Otázka: Chceli, aby sa táto informácia nejako dostala k vedeniu. Počuli ste niečo o tom? A ako by ste sa hypoteticky k postavili k takémuto návrhu, keby k nemu došlo?

Putin. Už som vám odpovedal. Nič také som nepočul, nič o tom neviem, preto to nie je možné komentovať. Jednoducho, je to nereálne. Keď budú sformulované konkrétne… Rozumiete, veď ako to v praktickom živote chodí? Hypotéza je jedna vec. A keď sa na papier kladie nejaký návrh, tak to často vyzerá celkom inak. Komentovať niečo, čo nie je, no uznajte, čo mám komentovať, ak niečo neexistuje? A ak budú také návrhy, potom sa uvidí.

Otázka: Ste sklamaný z toho, že ste sa s Trumpom nestretli? A čo toto naznačuje o stave  vzťahov medzi Ruskom a USA?

Putin: To naznačuje, že vzťahy medzi Ruskom a Spojenými štátmi sa ešte nedostali z krízy. Ako viete, často a veľa o tom hovorím, my sme pripravení otočiť stranu a ísť ďalej, pozerať sa do budúcnosti, riešiť problémy ktoré zaujímajú rovnako ľud Spojených štátov aj ľud Ruskej federácie, premýšľať o tom, ako naplniť naše ekonomické väzby konkrétnym, podstatným obsahom.

Pozrite sa, na poslednom Ekonomickom fóre v Petrohrade boli americké spoločnosti zastúpené najväčším počtom účastníkov. Na Ekonomickom fóre v Petrohrade bolo najviac amerických spoločností. Každý chce podnikať v Rusku.

Napríklad, zakázali firme Exxon Mobil pracovať na Arktickom šelfe. Stratili zaujímavú, sľubnú prácu, ktorá by posilňovala ekonomickú výkonnosť Spojených štátov, vytvárala by ďalšie pracovné miesta v Spojených štátoch, priniesla zisk, daňové príjmy atď.

Toto je len jeden príklad, a pamätajúc na obmedzenia v sfére, povedzme, financovania a podobne, je mnoho iných príkladov. Vaše miesto obsadia konkurenti. V modernom svete je to nevyhnutné. Chceme však, aby sme mali so Spojenými štátmi harmonický vzťah nielen v oblasti hospodárstva, ale aj v oblasti zaistenia bezpečnosti.

Máme uzatvorenú Zmluvu o znižovaní strategických útočných zbraní – START III. Keď túto Zmluvu podpisovali nebol som prezidentom Ruska a prezident Trump sa nezúčastnil na príprave tohto dokumentu. Ale dokument existuje. Existuje tam viacero otázok, ktoré treba prerokovať.

Ďalším problémom sú rakety s malým a stredným dosahom. Počujeme  výčitky od niektorých partnerov v Spojených štátoch, že Rusko údajne porušuje túto Zmluvu. Ale potom musíte uviesť, v akých bodoch ju porušujeme.

A skutočnosť, že v Rumunsku sú umiestnené odpaľovacie zariadenia, ktoré možno použiť nielen pre riadené strely, ale aj pre systém Trident, a to sú rakety stredného doletu rozmiestnené na mori ktoré môžu byť ľahko presunuté na pevninu a použité ako rakety stredného doletu s pozemných základní. Toto je podľa nášho názoru priame porušenie.

Existujú aj ďalšie otázky, o ktorých môžeme a musíme diskutovať, vrátane boja proti terorizmu. To, že sa dokážeme o niečom dohodnúť aj za terajších podmienok (v tomto prípade mám na mysli vyhlásenie o Sýrii) je už dobré, ale to nestačí.

Otázka: Chcel by som sa opýtať na Vaše včerajšie stretnutie s predsedom vlády Abe. Povedali ste, že víťazstvo vo voľbách v Japonsku nám umožní realizovať všetky naše plány. Čo znamená „naše plány“? Abeho plán, ako vieme, zahŕňa podpísanie mierovej zmluvy. Súhlasíte s tým, že táto otázka je súčasťou Vášho spoločného plánu? A ešte. Rokovania o realizovaní tohto plánu budú pravdepodobne trvať niekoľko rokov. Znamená to, že budete kandidovať na ďalšie obdobie ako prezident?

Putin: Správne ste povedali, máme veľa plánov a mnohokrát sme ich anonsovali. V ekonomickej sfére sú to predovšetkým plány samotného premiéra Abe. Ako viete, pred niekoľkými mesiacmi sformuloval svoje návrhy pre mnohé odvetvia. Okrem toho vymenoval aj osobitného ministra, ktorý sa zaoberá týmito otázkami. Je to len prvý problém.

Druhým problémom alebo druhou časťou problému je bezpečnosť regiónu ako celku. Práve sme tu, na tlačovej konferencii hovorili o probléme Severnej Kórey. Takisto sme o tom diskutovali. Diskutovali sme o prvom probléme, aj o druhom probléme.

Samozrejme, hovorili sme aj o mierovej zmluve. A to všetko je, samozrejme, zahrnuté do našich spoločných plánov. Chcem povedať, že existuje množstvo otázok týkajúcich sa mierovej zmluvy. Nie je žiadnym tajomstvom – musíme si ujasniť, aké záväzky má Japonsko voči svojim partnerom v sfére obrany a bezpečnosti, ako to ovplyvní priebeh rokovaní o mierovej dohode medzi Ruskom a Japonskom, aké záväzky má Japonsko, a čoho je schopné a čoho nie je schopné vykonať samostatne.

Je úplne prirodzené, že ak existujú určité vzájomné dohody, je nutné, pravdepodobne, tieto dohody dodržovať. A ako to ovplyvní naše vzťahy s Japonskom to všetko si musíme zistiť, to si vyžiada veľa práce. A možno, naozaj, práca je predurčená na viacero rokov. Existujú však aj problémy, ktoré je možné vyriešiť dnes.

Napríklad, predseda vlády Abe vzniesol otázku o návšteve hrobov predkov na ostrovoch Južných Kuríl japonskými štátnymi občanmi a požiadal nás, aby sme to urobili zjednodušeným postupom, bez víz. Ako viete, tak aj konáme.

Potom nás požiadal, aby sme týmto japonským občanom umožnili navštíviť nielen miesta, kde už predtým boli, ale aj takzvané uzavreté oblasti týchto ostrovov. Vyhoveli sme tiež.

Dohodli sme sa, že skupina japonských podnikateľov pricestuje na ostrovy s tým, aby sa tu, na mieste, porozprávali o tom, čo a ako sa tam spoločne dá rozpracovávať. Takisto sme boli ústretoví a také cesty sa uskutočnili. To znamená, že niečo sa dá urobiť už teraz, niečo si, asi, vyžiada dlhší časový horizont.

Ale proces nezávisí od toho, kto je pri moci – Abe, Putin, niekto iný – to nie je podstatné. Čo je dôležité je naladenie našich krajín, našich národov na dlhodobé urovnanie všetkých problémov s cieľom utvoriť priaznivé podmienky pre rozvoj našich vzťahov nie v krátkodobej, ba ani nie v strednodobej, ale v dlhodobej historickej perspektíve.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Bieloruská polícia zatkla 100 demonštrantov, ktorí vytvorili ľudskú reťaz

0 icon

Minsk 23. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/BelTA-Nikolai Petrov)   Bieloruská polícia zadržala v sobotu približne 100 demonštrantov, ktorí v hlavnom meste Minsk tvorili ľudské reťaze a požadovali odstúpenie dlhoročného autoritatívneho lídra Alexandra Lukašenka. Informovala o tom agentúra AP Podľa bieloruskej polície vytvorili demonštranti v Minsku viacero živých reťazí, v rámci ktorých sa…

Provizórne premostenie Hornádu je poškodené, nutná je oprava

0 icon

Košice 23. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR–František Iván)   Provizórne premostenie cez rieku Hornád medzi Kysakom a Veľkou Lodinou na mieste zrúteného mosta je poškodené a potrebná je jeho oprava. Ak k nej v krátkom čase nedôjde, premostenie bude uzavreté a autá budú musieť opätovne využívať obchádzku. Informoval o tom v sobotu…

EÚ odsúdila rozsiahle zatýkanie na protestoch v Rusku

0 icon

Brusel 23. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Olivier Hoslet)   Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell vyjadril znepokojenie nad "rozsiahlym zatýkaním" a "neprimeraným použitím sily" počas sobotňajších protestov v Rusku, ktoré zorganizovali stúpenci opozičného lídra Alexeja Navaľného. Informovala o tom agentúra AFP Demonštrácie za prepustenie Navaľného z väzby sa v sobotu konali v desiatkach…

Podľa prezidentky budú v boji s pandémiou kľúčovú úlohu zohrávať mobilné odberové miesta

0 icon

Bratislava 23. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Pokiaľ nebude zaočkované dostatočné množstvo ľudí, bude testovanie súčasťou ľudských životov. Vo svojom profile na sociálnej sieti to napísala prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá v piatok 22. januára navštívila jedno z mobilných odberných miest v Bratislave. Kľúčovú úlohu v boji s pandémiou koronavírusu…

V Českej republike otvorili stovky reštaurácií a barov na protest proti reštrikciám

0 icon

Praha 23. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   V Česku otvorili v sobotu svoje prevádzky reštaurácie a pohostinstvá, ktoré podporujú iniciatívu Chcípl PES. Spravili tak na protest proti epidemiologickým opatreniam, ktoré otvorenie takýchto podnikov nepovoľujú. Cieľom protestu nie je na pandémii zarábať, ale prežiť, uviedol podľa portálu Novinky.cz spoluorganizátor protestu Jakub Olbert…

Na kandidatúru na špeciálneho prokurátora je potrebná previerka NBÚ. Lipšicovi ju pomohol získať jeho známy – minister práce Milan Krajniak

0 icon

Bratislava 23. januára 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Médiá v piatok informovali o tom, že advokát a bývalý minister Daniel Lipšic kandidujúci na post šéfa špeciálnej prokuratúry, donedávna nemal previerku NBÚ na stupeň prísne tajné a získal ju údajne "narýchlo" vďaka Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny pod vedením Milana Krajniaka…

Sudkyňa ukončila výsluch sudkyne Evy K., rozhodnutie bude známe večer

0 icon

Bratislava 23. januára 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku začal v sobotu ráno rozhodovať o návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) väzobne stíhať sudkyňu Krajského súdu v Žiline Evu K. Výsluch obvinenej sa začal približne o 9.00 h, keď krátko predtým…

Lekári radia Francúzom, aby sa nerozprávali vo verejnej doprave

0 icon

Paríž 23. januára (SITA/AP/HSP/Foto:Pixabay)   Francúzska lekárska akadémia vydala v piatok usmernenie, podľa ktorého by sa ľudia mali vyhnúť „rozhovorom alebo telefonovaniu“ v metre, autobusoch alebo kdekoľvek na verejnosti, kde nie je možné dodržiavať spoločenské rozostupy. Napriek tomu, že vo Francúzsku obyvatelia musia nosiť rúška, cestujúci si ich pri telefonovaní…

Služobný odev pre jedného policajta vyjde približne na 1000 eur

0 icon

Bratislava 23. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/Polícia SR)   Hodnota služobného odevu pre jedného príslušníka Policajného zboru SR predstavuje 1033,70 eura. Vyplýva to z Opatrenia Ministerstva vnútra SR o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2021 Do výstroje sú podľa dokumentu zahrnuté napríklad zimná čiapka, šiltovka,…

Žilinka uložil Úradu špeciálnej prokuratúry, aby preveril združenie Pre lepšiu budúcnosť bývalého premiérovho poradcu Kalinského

0 icon

Bratislava 23. januára 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka uložil zástupcovi špeciálneho prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Alexandrovi Bíróvi preveriť, či v súvislosti s poskytnutím podpory občianskemu združeniu Pre lepšiu budúcnosť nedošlo k spáchaniu trestného činu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie alebo niektorého z…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Mária Šamierová

HNUSOBA a JA

0icon

Nie    som  opica ,ovca, mudrosráč ,idiot ,lúza, politik ani politológ ,nepatrím medzi plagiátorov, mafiánov, donášačov ani milionárov. Som   len normálna, slovenská žena, ktorá získala vzdelanie a všetko čo s tým súviselo, poctivo, zodpovedne a s veľkou skromnosťou.Patrím do skupiny „nerozhodnutých“ (moja chyba),  bola som dlho ticho. Konečne som si uvedomila, že…

Rastislav Slovák

Nejaká osoba menom Pavlína Matovičová vlastní majetok v hodnote desiatok možno až stoviek miliónov €

0icon

Mimochodom táto osoba menom Pavlína Matovičová je manželkou Matoviča. Matovič sa sám aj pochválil, že všetok svoj majetok prepísal na jeho manželku Pavlínu Matovičovú. Nahonobili toho dosť, otázka je len či zákonným spôsobom. Matovič vo všetkých svojich predvolebných kampaniach sľuboval  zákon o preukazovaní pôvodu majetku. Je podozrivé, že Matovič je…

Ivan Holek

A je to tu! Čo predpovedali proroci sa napĺňa!

0icon

Doba, o ktorej sa hovorilo už pred stáročiami nadchádza! Hovorili o nej proroci, hovoril o nej Kristus a po ňom ešte mnohí iní. Našej zeme sa dotkol prvý lúč Pánovho Svetla a udalosti sa dali do pohybu. Súd nad ľudstvom započal!

Boris Mesár

Čo všetko už stihla napáchať Matovičova fašistická chunta na Slovensku za necelý rok !

0icon

Fašistický puč vo februári 2020 (novinárskymi prostitútkami milne označovaný za voľby 2020 ) bol vlastne zavŕšením prevzatia moci na Slovensku americkou ambasádou , Sorosovými mimovládkami a tajnými službami USA a GB. Prvá časť puču bolo zvolenie sorošovej handry za prezidentku . O tom ,že Matovič je ťažký psychopat a notorický…

Ivan Malý

Strach je horší ako pandémia

0icon

Ako sa môžem vyhnúť pandémii? Táto otázka bola položená indickému guruovi Oshovi asi pred 40 rokmi počas éry AIDS! „ Kladiete nesprávnu otázku,“ odpovedal Osho, ,,Správna otázka by mala znieť: Ako sa dá vyhnúť strachu zo smrti, spôsobeným pandémiou? Pretože je veľmi ľahké vyhnúť sa vírusu, je veľmi ťažké vyhnúť…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Ploštice: Ako zistíš, či sú aj v tvojej posteli?

0 icon

Aj keď ploštice v posteli neprinášajú žiadne infekčné choroby, stále môžu byť nepríjemné a dokonca spôsobiť určité zdravotné problémy. Od fyzických reakcií, ako sú vyrážky alebo alergie, až po psychologické účinky, ako sú úzkosť, stres a nespavosť - tieto dôvody sú viac než dostatočné na to, aby sa ploštice stali nevítanými hosťami v tvojej…

Neuveriteľné miesta: Svojou krásou ti vyrazia dych

0 icon

Na Zemi je množstvo úžasných miest. Tie boli vytvorené prirodzene alebo umelo. Dnes ti takéto neuveriteľné miesta ukážeme na týchto zaujímavých fotografiách. Tieto neuveriteľné miesta ti najskôr svojou krásou vyrazia dych. Niektoré sú naozaj nádherné a ty len ťažko uveríš, že sa nachádzajú na našej planéte. Napríklad taká "Brána do…

TOP10: Čo sa stane, ak prestaneš úplne jesť cukor? 1. časť

0 icon

"Face Sugar", fúzy nad hornou perou, a dokonca aj neplodnosť  - to sú len niektoré účinky, ktoré sú spojené s konzumáciou zákernej bielej kryštalickej látky, ktorá sa volá cukor. Keď ho dáme preč z našich tanierov a pohárov, nemusí sa z nás stať superhrdina, ale určite to môže zlepšiť náš život a zdravie. A tak sme…

Halley a záhady vesmírnych telies (3. časť)

0 icon

Prinášame vám záverečné pokračovanie trojdielneho článku s názvom Halley a záhady vesmírnych telies. Nebudeme zdržiavať a vrhnime sa spoločne naspäť medzi vesmírne telesá. Až v roku 1472 pozoroval nemecký astronóm Johann Muller (žil v rokoch 1436 až 1476) kométu ako kozmický jav a nie ako božské znamenie. V jeho šľapajách pokračovali Talian Girolamo Fracastoro (1483 až 1553)…

Prečo sa v ponorkách používa vždy červené svetlo?

0 icon

Možno si si už aj ty zopárkrát kládol otázku, prečo sa vo filmoch alebo seriáloch v ponorkách vyskytuje vždy iba červené svetlo. No, dnes je tvoj šťastný deň a niečo sa o tejto záhade dozvieš. V prvom rade treba povedať, že červené svetlo v ponorkách sa nepoužíva neustále. Osvetlenie v ponorke sa prepne na červené iba…

Vo svete IT

Záhadný patent Microsoftu môže naznačovať nepeknú budúcnosť

0 icon

Portál inputmag.com získal informácie o niekoľkých technologických patentoch. Tie nám dávajú lepší obraz o tom, čo nás môže v budúcnosti čakať. Tieto patenty hovoria o dlhšej životnosti batérií pre hodinky Apple Watch, alebo o personalizovaných správach od Googlu. Prekvapila však spoločnosť Microsoft, ktorá si dala patentovať niečo naozaj zvláštne. Patent…

Ako Einstein vymyslel teóriu relativity, ktorá navždy zmenila chápanie vesmíru?

0 icon

Einstein po prvýkrát publikoval svoju teóriu relativity v roku 1905. V tej dobe však bol buď zosmiešnený, alebo ignorovaný. Jeho teórie boli pre ľudí tej doby príliš zvláštne, či radikálne na to, aby mohli byť pravdivé, hovorí YouTube kanál Arvin Ash. Teória relativity napádala Newtonove teórie, ktoré boli overené a…

Málo známe, ale aj napriek tomu šikovné funkcie v Messengeri, ktoré mnohí nepoznajú

0 icon

V súčasnosti jednou z najpopulárnejších komunikačných platforiem na svete je Messenger. Ide o službu, ktorá je automaticky aktivovanou pre všetkých používateľov sociálnej siete Facebook.  Paradoxom je, že hoci túto službu používa väčšina z nás, tak aj napriek tomu nepoznáme mnoho funkcií, ktoré ponúka. End-to-end šifrovanie Súkromie je čoraz viac frekventovanejšou…

Google mení vzhľad výsledkov vyhľadávania pre smartfóny. Pozrite sa, ako bude vyzerať

0 icon

Nový rok je pre mnohých z nás začiatkom niečoho nového. Dávame si predsavzatia, že dačo chceme zmeniť a pokúšame sa tieto ciele naplniť. Rovnako, ako ľudia, tak aj spoločnosti robia razantné rozhodnutia a zmeny. Jednou z takýchto spoločností je aj Google, ktorý upravuje vzhľad výsledkov vyhľadávania pre mobilné vyhľadávanie. Informuje…

Už čoskoro si budeme môcť vypočuť, ako znie Mars: Vedci tvrdia, že zvuk bude iný ako na Zemi

0 icon

Rover americkej vesmírnej agentúry, NASA, Perseverance, má na červenej planéte pristáť 18. februára. Misia sa zameriava primárne na zber pôdy, no rover nám prinesie aj ďalšie dychberúce zábery Marsu. Okrem toho by nám však mohol priniesť aj zvuky červenej planéty, píše portál NASA. Rover si totiž so sebou nesie pár…

Armádny Magazín

Naživo z Moskvy: Demonštrácie na podporu zatknutého Navaľného

0 icon

Rusko, 23. január 2021 (AM) - Navaľného zadržali 17. januára po návrate z Nemecka do Ruska, kde sa takmer päť mesiacov zotavoval a rehabilitoval po údajnej otrave. V pondelok bol uväznený na 30 dní za porušenie podmienok podmienečného prepustenia na základe podmienečného odsúdenia za spreneveru z roku 2014:

Šéf Pentagonu skritizoval stíhací bombardér F-35

0 icon

USA, 23. január 2021 (AM) - Úradujúci minister obrany USA Christopher Miller krátko pred svojou demisiou označil stíhacie lietadlo piatej generácie F-35 za "kus ...". Stenogram tlačovej konferencie bol zverejnený na webových stránkach Pentagonu. V priebehu tlačovej konferencie Miller pre

Geostrategický partner: Rusko dodá do Mjanmarska - Pancire , drony Orlan-10E“ a radary

0 icon

Mjanmarsko, 23. január 2021 (AM) - Ozbrojené sily Mjanmarska prejavujú záujem o ďalšie moderné ruské modely vojenskej techniky. Rusko dodá do Mjanmarska raketové systémy protivzdušnej obrany Pantsir-S1, drony Orlan-10E a radarové stanice.   Dokument bol podpísaný za prítomnosti ruského ministra obrany Sergeja Šojgua, ktorý bol v Mjanmarsku na oficiálnej

Tajný palác Alexeja Navaľného. Vyšetrovanie

0 icon

Rusko, 23. január 2021 (AM) - V reakcii na posledné „vyšetrovanie“ Navaľného a jeho fanúšikov, pri ktorom sa pokúsili vydávať  penzión v Gelendžiku za „Putinov palác“, som vykonal vlastné „vyšetrovanie“, zhruba to isté.   Vážne, niekto skutočne verí, že človek navrhne svoj domov ako sanatórium hotelového typu? Alebo niekto váž

FRANCÚZSKO : Nexter úspešne testoval riadené 155mm delostrelecké granáty KATANA

0 icon

Francúzsko, 23. január 2021 (AM) - CAESAr je špičkové 155 mm delo a patrí do skupiny najmodernejších zariadeniam francúzskej armády. Bol použitý vo viacerých konfliktoch a skúsenosti priamo z boja sú starostlivo analyzované.   Výrazne sa mohol preukázať v službách Francúzskej armády v bojoch proti DAESH (Islamský štát) v Iraku. Francúzsky…

Svetlo sveta

Čo znamená byť “chudobný duchom” ak je to zárukou svätosti?

0 icon

Definovať chudobu je relatívne jednoduché, pretože je to merateľná veličina vyjadriteľná veľkosťou majetku a peňazí. Spoločnosť stanovuje určitý minimálny príjem, ktorého dosiahnutie je potrebné na to, aby sa dalo hovoriť o ľudskej dôstojnosti. Ak ho človek nedosahuje, poskytuje ho štát, aby nedostatok príjmu neviedol k vylúčeniu človeka mimo aktívnu spoločnosť.…

Rusi sa na sviatok Zjavenia Pána ponárajú do mrznúcej vody

0 icon

Na sviatok Zjavenia Pána sa davy ruských pravoslávnych veriacich zúčastňujú každý rok na tradičnom ponáraní sa do mrznúcej vody. Deje sa tak napriek tomu, že v niektorých častiach krajiny dosahujú teploty -40 stupňov celzia. Podľa ruskej polície sa v sobotu počas sviatku Zjavenia Pána ponorilo do mrznúcej vody približne 2,…

MÚDROSŤ

0 icon

Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

Prečo sa sviatosti Krstu a Prvého svätého prijímania udeľujú väčšinou v apríli a v máji?

0 icon

V rannom kresťanstve sa udeľovali sviatosti Krstu, Prvého svätého prijímania a Birmovania spolu v jeden deň a to za prítomnosti biskupa. Dôvodom bolo, že kresťanmi sa väčšinou stávali dospelí ľudia, ktorí konvertovali buď z judaizmu alebo z rôznych pohanských náboženstiev a k tomuto poznaniu konverzie prišli v pokročilejšom veku. Cirkev sa ich preto snažila v Cirkvi prijať plnými sviatosťami a do…

Dnes bude Slovensku opäť udelené požehnanie relikviou Kristovej krvi z paluby lietadla – VÝZVA K PRIPOJENIU SA V MODLITBE

0 icon

V nedeľu Krstu Krista Pána 10. januára 2021 v popoľudňajších hodinách sa opäť uskutoční let lietadla, na ktorého palube sa bude nachádzať generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý Slovensku udelí požehnanie s relikviou Kristovej krvi, ktorá je uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku.  Zverejňujeme jeho slová výzvy,…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali