Projekt Social Awards Slovakia Sowa Tour pod záštitou ministerstva školstva bez vyslovenia informovaného súhlasu rodičov

❚❚
Projekt Social Awards Slovakia Sowa Tour pod záštitou ministerstva školstva bez vyslovenia informovaného súhlasu rodičov

Bratislava 21. augusta 2021 (HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)

 

Projektu Social Awards Slovakia SOWA Tour s plánovanou realizáciou na základných a stredných školách od septembra 2021 pod záštitou Ministerstva školstva SR, chýba informovaný súhlas rodičov, ktorí sú aktívnou súčasťou vzdelávacieho systému svojich detí s právom oboznámiť sa s jeho presným obsahom, identitou zúčastnených odborníkov a jeho prípadným zastavením

škola, študenti, žiaci
Ilustračné foto

Výchova detí je najvznešenejším poslaním a je primárnou povinnosťou a právom rodičov. Popri nich zohráva dôležitú úlohu škola, ktorá prostredníctvom učiteľov plní štátnu politiku v rámci rozvoja výchovy a vzdelávania detí a mládeže v rámci dlhodobých zámerov vlády na základe štátnych vzdelávacích programov, učebných plánov a štandardov tak, ako sú uvedené v Štatúte ministerstva školstva.

Reklama

Ministerstvo je rozpočtovou organizáciou štátu, ktorá je so svojimi príjmami a výdavkami napojená na štátny rozpočet, takže rokovať a vyhodnocovať otázky plnenia, týkajúce sa štátnej politiky v oblasti výchovy a vzdelávania, je príslušný Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, ktorý by tomto projektu mal venovať pozornosť a vyžiadať si k nemu všetky relevantné listiny bez výnimky, aby ich mohol objektívne vyhodnotiť, či sú v najlepšom záujme našich detí a opatrené informovanými súhlasmi rodičov.

Organizátorom tohto agitačného projektu pod názvom SOWA Tour je Social Awards Slovakia s tým, že „známe osobnosti“ sa budú od začiatku roka stretávať so žiakmi a „zhovárať“ sa o rôznych témach. Navštívia stredné aj základné školy a ako bolo uvedené:

Reklama

„Už v septembri budú aj v tej tvojej škole…“

Základnými a nosnými témami budú sexuálna výchova, mediálna výchova, zdravie a xenofóbia, homofóbia a rasizmus. Ako vysvetlil Štefan Šperka z Agentúry Fakt Media:

„Väčší rozmer a edukačný smer SOWA Tour posunie celý projekt na vyššiu úroveň. Už v septembri 2021 navštívia „vplyvné osobnosti sociálnych sietí“ stredné školy. Budú to návštevy 1 až 2 škôl denne, čo predstavuje za týždeň približne 10 škôl s tým, že postupne pokryjú celé Slovensko. Záštitu nad projektom prevzal aj župan Bratislavského kraja, ktorý našu iniciatívu ocenil a s radosťou sa za ňu postavil.”

 

Bez súhlasu rodičov

Pri óde na tento dopredu oslavovaný projekt však nespomenul tých, ktorí ako jediní sa majú právo k nemu vyjadriť, a to rodičia detí. Bez ich vedomia a súhlasu by tento ďalší druh „edukačného“ biznisu nemal prejsť. Tu už nejde o mrhanie štátnych – teda našich spoločných peňazí na lotériu verejnoprávnej televízie Covid-19, ale o intelektuálne ničenie študentov s vážnymi psychologickými účinkami s použitím overených techník manipulácie.

Reklama

Ľudia zapojení do „projektu“ nie sú skutočnými odborníkmi, ale len vybranou časťou jasne definovaného politického spektra, ktorí boli prizvaní alebo sa sami zapojili ako „dobrovoľníci a agitátori“ a samých seba považujú za schopných vzdelávať a „edukovať“ naše deti.

Nakoľko táto akcia Ministerstva školstva SR nie je vôbec transparentná, ministerstvu by malo byť uložené túto aktivitu objasniť, vysvetliť a predložiť kompletnú dokumentáciu aj s uzavretými zmluvnými podmienkami, aby učitelia ako skutoční odborníci s riadne získanými vysokoškolskými diplomami vedeli porovnať svoje platy s honorármi externých edukačných odborníkov, ktorým by mal byť povolený prístup do škôl bez výslovného súhlasu rodičov.

Deti sú ovplyvniteľné jediným krátkym rozhovorom s tzv. „laboratórnym propagandistom“, ako nazval týchto samozvaných, resp. prizvaných aktivistov jeden z účastníkov vedeckého sympózia na tému páchania škôd na deťoch.

Aký je cieľ takýchto projektov? Formálne sa uvedie jeden účel, ktorý skrýva druhý. Skutočným cieľom „edukačného“ projektu je prekonať rodové stereotypy so zdanlivým „dialógom“ aj o iných otázkach na spôsob: Každá šelma je maskovaná.

Predtým, ako prekročia „známe osobnosti“ brány našich škôl a infiltrujú sa do učebných osnov, riaditelia by mali predstúpiť pred rodičov, ktorých by mali v plnom rozsahu, dôsledne a do podrobností oboznámiť s celým projektom, dodaným škole a rodičom Ministerstvom školstva v dostatočnom množstve vyhotovení a:

Reklama
  1. Oboznámiť ich s presným obsahom projektu,
  2. Predstaviť identitu zúčastnených odborníkov,
  3. Odôvodniť spôsob a formu účasti školy na projekte,
  4. Návrat do riadneho vyučovania v súlade so školskými osnovami po ukončení projektu,
  5. Od každého rodiča vyžiadať informovaný súhlas.

Parlamentný výbor by mal predložiť projekt vedeckej komunite na preskúmanie a vyjadrenie. Mal by zabezpečiť a dohliadnuť na to, aby sa takáto súkromná edukačná aktivita nezvrhla na jednopólovú politickú „diskusiu“, k čomu podľa zostavy „známych osobností“ jednoznačne speje. Do projektu by mali byť zapojení učitelia s právom zasiahnutia v prípade nevhodnosti zvolenej „diskusie“ voči žiakom a študentom, aby mohli školákov uchrániť pred subjektívnymi interpretáciami liberálnej ideológie, lebo toto je skutočným zámerom projektu, plížiacim sa do našich škôl.

Ministerstvo školstva nemôže podporovať školské aktivity bez zdieľania s rodičmi a navyše v otázkach, v ktorých je vedecká aj laická verejnosť rozdelená, čo sa stalo symptomatickým pre celú našu spoločnosť, takže nie je žiadúce zakorenené rozpory ďalej stupňovať a vyostrovať. Ministerstvo nemôže pripustiť na školách žiadnu politickú ani inú propagandu. Naši študenti sú si rovní vo svojich právach a povinnostiach a majú sa učiť bezpodmienečne akceptovať všetkých bez rozdielu. Neberme deťom slobodu ich vlastného myslenia, nedovoľme medzi nich pôsobiť propagátorov „ privilegovanej menšiny“ a „ mlčiacej väčšiny“.

 

Strata slobody prejavu detí

Agenda, ktorá je predmetom projektu, je okopírovaním globálneho nástroja na „indoktrináciu študentov na verejných školách, obmedzenie slobody prejavu, získavanie osobitného zaobchádzania a zasahovanie do slobody združovania“. Táto agenda v školách, ktorá vyžaduje verejné financovanie, prináša so sebou rozsiahlu stratu slobody prejavu detí, ktoré sú zmätené nastolenými otázkami, nedokážu sa zorientovať v úmysloch „edukačných odborníkov“, ktorým sme ich vydali na milosť a nemilosť bez prítomnosti psychológov a opory rodičov. Nie je to vymývanie mozgov deťom?

„Národ, ktorý opúšťa svoj morálny základ a zdegeneruje inštitúciu rodiny, zdegeneruje až do takej miery, že bude vydaný napospas tyranii“. Západná svetová populácia začína byť tak zmanipulovaná a zničená na duchovnej úrovni, že nie je schopná vnímať a čeliť realite a zodpovednosti, takže z tejto cesty by sme sa mali vrátiť k svojej vlastnej podstate a hodnotám.

A kto sú tie „známe osobnosti“, ktoré by mali na odbornej úrovni viesť diskusie na rôzne otázky ? Odborníčkou na rozoznanie hoaxu od pravdivej správy bude Zuzana Kovačič Hanzelová, ktorá sa podľa vlastných slov „trochu bojí, aby nás tu agresia a extrémizmus v tom našom sebeckom tichu neprevalcovali“.

Vlajkovou loďou však bude Monika Tódová, ktorá je odborníčkou na vynášanie informácií z vyšetrovacích a súdnych spisov. Ako bonus môže so sebou priniesť aj vychádzajúcu hviezdu mainstremových médií – spolupracujúceho obvineného Ľudovíta Makóa, v inej odbornej terminológii označeného ako páchateľa závažnej trestnej činnosti alebo nežným a ľúbivým slovkom „kajúcnika“, čo je výraz priam na ochrannú známku. Samozrejme, ak sa vôbec bude unúvať prísť alebo priletieť v rámci projektu na Slovensko.

Odborníkom na xenofóbiu, homofóbiu a rasizmus je Ferko Joke a odborníčkou na „rozmotávanie klbka“ informácií pre našu mladú generáciu je Veronika Cifrová Ostrihoňová, v čom jej bude po neúspešnom projekte Silnej zostavy v RTVS, ktorý vo večernom prime-time zmenila na prvoplánovú propagandu a demagógiu jedného politického názoru, manžel Matej Cifra, Kristína Tomová, Viktor Vincze a Simona Sálátová, ktorá takisto bude mať v rámci výchovy, edukácie a kultúry prejavu čo povedať a hlavne presvedčiť váhajúcich rodičov napríklad touto letorou:

„Som zaočkovaná a s chuťou môžem oblizovať aj držadlá v električke,“ pričom pózuje v tričku „Mám to v paži“. A pokračuje: „Môže mi byť srdečne jedno, koľko ľudí zomrie, koľko detí stratí rodičov, koľko lekárov bude vyčerpaných. Môžem ignorovať hlupákov v Bratislave a zasmiať sa na ich pokrikoch. Môžem mať všetko v mojej krásnej veľkej prdeli a paži. Ale nemám. A to sa dnes volá polarizácia spoločnosti. Zaočkovaní by mohli mať v paži, ale napriek tomu bojujú, lebo spoločnosť potrebuje rásť zodpovedne a spolu. Akoby vakcínu odmietali výlučne intelektovo obmedzení ľudia” – uzatvára edukatívnym tónom intelektuálka.

A keďže predmetom projektu je aj xenofóbia, homofóbia a rasizmus, načrime do histórie: Medzinárodná organizácia gayov a lesbičiek – ILGA (ktorí majú v našej ústave a legislatíve garantované všetky práva) bola založená v roku 1978. Európska komisia ako medzivládny subjekt, poskytuje až 68 % rozpočtu ILGA. Holandská vláda poskytla ďalších 50 000.- Eur, čím sa financovanie ILGA zvýšilo na 71 %. Zvyšok financovania pochádza od ľavicových darcov, ako sú George Soros, Sigrid Rausingová a anonymný darca. Samuel Adams zhrnul:

Reklama

„Je ľahko pozorovateľné, že tí, ktorí sa snažia zničiť slobodu ľudu, praktizujú každý trik, aby znečistili akúkoľvek morálku.“

To je dôvod, prečo liberálni a progresívni politici podporujú morálnu degeneráciu, úplné nihilizovanie myšlienky rodiny a na konci tejto cesty už muž a žena nebudú mať identitu, deti už nebudú vychovávané v rodinnom a chránenom prostredí. V priebehu niekoľkých rokov sa dokonca očakáva, že tí, ktorí budú považovať za rodinu ženu, otca, deti, budú perzekvovaní a dokonca trestne stíhaní a do 10 – 15 rokov by mala byť pedofília prijatá ako „alternatívny životný štýl.“

Napr. Dr. Brongers v akademickom časopise „Journal of Homosexuality, známym svojim „priateľským“ prístupom k pedofílii uvádza: Rodičia by nemali vidieť pedofila ako súpera alebo konkurenta, nie ako zlodeja, ale ako partnera pri výchove chlapca, niekoho, kto by mal byť vítaný v dome“.

George Soros daroval 525 000 dolárov mimovládnej organizácii Justice atState, ktorá sa snaží podporovať rozmanitosť na súdoch pre ľudí v rámci LGBT komunity. Citujem z jej vyjadrenia:

“Súdnictvo môže viesť k vzniku predsudkov a dokonca aj konkrétnych predsudkov. Rozmanitejšie súdnictvo zlepšuje kvalitu spravodlivosti pre všetkých občanov. Vyhrať súdne rozhodnutia nestačí, aby boli spravodlivé, musíte ich kontrolovať na súdoch.“

Reklama

Naša spoločnosť by nemala „mať v paži“, kto, kedy, kde a za akých podmienok chce zasahovať do školského systému Slovenskej republiky s úmyslom priamym manipulovať vedomie našich detí a vniesť do ich zatiaľ usporiadaných hlavičiek zmätok, neistotu a strach. A už vonkoncom to nemôže mať „v paži“ Ministerstvo školstva SR a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport – pre rodičov by to bola poľutovaniahodná ľahostajnosť k našej mladej generácii.

Eva Zámocká

 

Prihláste sa k odberu newslettra Hlavných správ

Prihláste sa k odberu newslettra Hlavných správ
Pošlite nám tip
Reklama

Odporúčame

Reklama

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

15:51

Ruskí zákonodarcovia vo štvrtok predbežne schválili navrhovanú legislatívu, ktorá umožní zahraničným bankám otvárať pobočky v Rusku. Ministerstvo financií dúfa, že tento krok zmierni problémy s cezhraničným zúčtovaním. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.

Ruské banky majú problémy s cezhraničným zúčtovaním po tom, ako im sankcie Západu v dôsledku konfliktu na Ukrajine zablokovali prístup do globálneho platobného systému SWIFT.

15:50

Slovenská ekonomika prejavila značnú odolnosť voči negatívnym šokom spôsobeným pandémiou a vojnou na Ukrajine, ako aj súvisiacou energetickou krízou. Naopak, jej zraniteľným miestom naďalej ostávajú verejné financie. Poukázala na to Národná banka Slovenska (NBS) v tohtoročnom vydaní publikácie venovanej štrukturálnym výzvam pre ekonomiku.

15:47

Počet registrovaných nezamestnaných vo Francúzsku, ktoré je druhou najväčšou ekonomikou eurozóny, v júni 2024 opäť vzrástol, už druhý mesiac po sebe. Dosiahol pritom najvyššiu úroveň za 20 mesiacov. TASR o tom informuje na základe správy portálu france24.

Konkrétne sa počet ľudí evidovaných ako nezamestnaní v tzv. kontinentálnom Francúzsku, bez zámorských území, v júni 2024 oproti máju zvýšil o 18 300 na 2,835 milióna osôb.

15:45

Významná ruská ekonómka Valentina Bondarenková zomrela po páde z okna svojho moskovského bytu, uvádzajú médiá. TASR o tom informuje na základe tlačovej agentúry DPA.

Médiá informovali, že Bondarenková trpela chronickou chorobou, ale príčiny jej pádu sú stále nejasné.

15:42

Ukrajinská polícia zadržala skupinu ľudí, ktorá pripravovala na objednávku Ruska podpaľačské útoky na Ukrajine a tiež v Poľsku a pobaltských krajinách, oznámila vo štvrtok ukrajinská generálna prokuratúra. TASR o tom informuje podľa správy agentúry PAP.

Jedným z podozrivých je muž z Ivano-Frankivska, ktorí za peniaze súhlasil, že nájde cez internet ľudí ochotných vykonávať podvratnú činnosť proti Ukrajine. Ukrajinská polícia pritom počas vyšetrovania zadržala v tejto súvislosti troch ľudí.

14:55

Biden bude vo štvrtok na nadchádzajúcich rokovaniach vyvíjať väčší tlak na Netanjahua, aby urýchlil dosiahnutie dohody o prímerí v Gaze, informuje Politico.

Publikácia sa odvoláva na zdroje z Bieleho domu a uvádza, že Biden sa po tom, ako sa „zbavil politických pút“, pokúsi dať rozhovorom tvrdší tón.

14:42

Na obchvate Mosta pri Bratislave (cesta II/572) pri križovatke s diaľnicou D4 hlásia nehodu s tým, že autá blokujú pravý pruh. Obchádza sa vľavo. Zelená vlna STVR o tom informovala na svojom webe.

14:35

Ruskú vládu znepokojuje vysoká miera inflácie. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov to vyhlásil deň pred tým, ako sa stretne ruská centrálna banka, aby rozhodla o úrokových sadzbách. Analytici očakávajú, že ich zvýši. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Medziročná miera inflácie dosiahla v júni 8,6 %, čo je viac ako dvojnásobok oficiálneho vládneho cieľa na úrovni 4 %. Skrotenie inflácie je jednou z priorít vlády, ktorá vypracuje a zavedie potrebné opatrenia, uviedol Peskov bez ďalších podrobností.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE


Reklama

NAJNOVŠIE


Reklama
Reklama

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

NAJNOVŠIE ROZHOVORY

NAJNOVŠIE Z DOMOVA

NAJNOVŠIE ZO ZAHRANIČIA

NAJNOVŠIE ZO ŠPORTU

NAJNOVŠIE ZO SVETONÁZORU

FOTO DŇA

Bocian letí nad kravou na lúke v Neu-Anspachu pri Frankfurte nad Mohanom v Nemecku

Autor: TASR/AP-Michael Probst

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Reklama
Reklama

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Viktor Pondělík

Artem Klymenko

Erik Majercak

Gustáv Murín

Milan Šupa

Reklama
Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali