Projekt Social Awards Slovakia Sowa Tour pod záštitou ministerstva školstva bez vyslovenia informovaného súhlasu rodičov

Bratislava 21. augusta 2021 (HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)

 

Projektu Social Awards Slovakia SOWA Tour s plánovanou realizáciou na základných a stredných školách od septembra 2021 pod záštitou Ministerstva školstva SR, chýba informovaný súhlas rodičov, ktorí sú aktívnou súčasťou vzdelávacieho systému svojich detí s právom oboznámiť sa s jeho presným obsahom, identitou zúčastnených odborníkov a jeho prípadným zastavením

škola, študenti, žiaci
Ilustračné foto

Výchova detí je najvznešenejším poslaním a je primárnou povinnosťou a právom rodičov. Popri nich zohráva dôležitú úlohu škola, ktorá prostredníctvom učiteľov plní štátnu politiku v rámci rozvoja výchovy a vzdelávania detí a mládeže v rámci dlhodobých zámerov vlády na základe štátnych vzdelávacích programov, učebných plánov a štandardov tak, ako sú uvedené v Štatúte ministerstva školstva.

Ministerstvo je rozpočtovou organizáciou štátu, ktorá je so svojimi príjmami a výdavkami napojená na štátny rozpočet, takže rokovať a vyhodnocovať otázky plnenia, týkajúce sa štátnej politiky v oblasti výchovy a vzdelávania, je príslušný Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, ktorý by tomto projektu mal venovať pozornosť a vyžiadať si k nemu všetky relevantné listiny bez výnimky, aby ich mohol objektívne vyhodnotiť, či sú v najlepšom záujme našich detí a opatrené informovanými súhlasmi rodičov.

Organizátorom tohto agitačného projektu pod názvom SOWA Tour je Social Awards Slovakia s tým, že „známe osobnosti“ sa budú od začiatku roka stretávať so žiakmi a „zhovárať“ sa o rôznych témach. Navštívia stredné aj základné školy a ako bolo uvedené:

„Už v septembri budú aj v tej tvojej škole…“

Základnými a nosnými témami budú sexuálna výchova, mediálna výchova, zdravie a xenofóbia, homofóbia a rasizmus. Ako vysvetlil Štefan Šperka z Agentúry Fakt Media:

„Väčší rozmer a edukačný smer SOWA Tour posunie celý projekt na vyššiu úroveň. Už v septembri 2021 navštívia „vplyvné osobnosti sociálnych sietí“ stredné školy. Budú to návštevy 1 až 2 škôl denne, čo predstavuje za týždeň približne 10 škôl s tým, že postupne pokryjú celé Slovensko. Záštitu nad projektom prevzal aj župan Bratislavského kraja, ktorý našu iniciatívu ocenil a s radosťou sa za ňu postavil.”

 

Bez súhlasu rodičov

Pri óde na tento dopredu oslavovaný projekt však nespomenul tých, ktorí ako jediní sa majú právo k nemu vyjadriť, a to rodičia detí. Bez ich vedomia a súhlasu by tento ďalší druh „edukačného“ biznisu nemal prejsť. Tu už nejde o mrhanie štátnych – teda našich spoločných peňazí na lotériu verejnoprávnej televízie Covid-19, ale o intelektuálne ničenie študentov s vážnymi psychologickými účinkami s použitím overených techník manipulácie.

Ľudia zapojení do „projektu“ nie sú skutočnými odborníkmi, ale len vybranou časťou jasne definovaného politického spektra, ktorí boli prizvaní alebo sa sami zapojili ako „dobrovoľníci a agitátori“ a samých seba považujú za schopných vzdelávať a „edukovať“ naše deti.

Nakoľko táto akcia Ministerstva školstva SR nie je vôbec transparentná, ministerstvu by malo byť uložené túto aktivitu objasniť, vysvetliť a predložiť kompletnú dokumentáciu aj s uzavretými zmluvnými podmienkami, aby učitelia ako skutoční odborníci s riadne získanými vysokoškolskými diplomami vedeli porovnať svoje platy s honorármi externých edukačných odborníkov, ktorým by mal byť povolený prístup do škôl bez výslovného súhlasu rodičov.

Deti sú ovplyvniteľné jediným krátkym rozhovorom s tzv. „laboratórnym propagandistom“, ako nazval týchto samozvaných, resp. prizvaných aktivistov jeden z účastníkov vedeckého sympózia na tému páchania škôd na deťoch.

Aký je cieľ takýchto projektov? Formálne sa uvedie jeden účel, ktorý skrýva druhý. Skutočným cieľom „edukačného“ projektu je prekonať rodové stereotypy so zdanlivým „dialógom“ aj o iných otázkach na spôsob: Každá šelma je maskovaná.

Predtým, ako prekročia „známe osobnosti“ brány našich škôl a infiltrujú sa do učebných osnov, riaditelia by mali predstúpiť pred rodičov, ktorých by mali v plnom rozsahu, dôsledne a do podrobností oboznámiť s celým projektom, dodaným škole a rodičom Ministerstvom školstva v dostatočnom množstve vyhotovení a:

  1. Oboznámiť ich s presným obsahom projektu,
  2. Predstaviť identitu zúčastnených odborníkov,
  3. Odôvodniť spôsob a formu účasti školy na projekte,
  4. Návrat do riadneho vyučovania v súlade so školskými osnovami po ukončení projektu,
  5. Od každého rodiča vyžiadať informovaný súhlas.

Parlamentný výbor by mal predložiť projekt vedeckej komunite na preskúmanie a vyjadrenie. Mal by zabezpečiť a dohliadnuť na to, aby sa takáto súkromná edukačná aktivita nezvrhla na jednopólovú politickú „diskusiu“, k čomu podľa zostavy „známych osobností“ jednoznačne speje. Do projektu by mali byť zapojení učitelia s právom zasiahnutia v prípade nevhodnosti zvolenej „diskusie“ voči žiakom a študentom, aby mohli školákov uchrániť pred subjektívnymi interpretáciami liberálnej ideológie, lebo toto je skutočným zámerom projektu, plížiacim sa do našich škôl.

Ministerstvo školstva nemôže podporovať školské aktivity bez zdieľania s rodičmi a navyše v otázkach, v ktorých je vedecká aj laická verejnosť rozdelená, čo sa stalo symptomatickým pre celú našu spoločnosť, takže nie je žiadúce zakorenené rozpory ďalej stupňovať a vyostrovať. Ministerstvo nemôže pripustiť na školách žiadnu politickú ani inú propagandu. Naši študenti sú si rovní vo svojich právach a povinnostiach a majú sa učiť bezpodmienečne akceptovať všetkých bez rozdielu. Neberme deťom slobodu ich vlastného myslenia, nedovoľme medzi nich pôsobiť propagátorov „ privilegovanej menšiny“ a „ mlčiacej väčšiny“.

 

Strata slobody prejavu detí

Agenda, ktorá je predmetom projektu, je okopírovaním globálneho nástroja na „indoktrináciu študentov na verejných školách, obmedzenie slobody prejavu, získavanie osobitného zaobchádzania a zasahovanie do slobody združovania“. Táto agenda v školách, ktorá vyžaduje verejné financovanie, prináša so sebou rozsiahlu stratu slobody prejavu detí, ktoré sú zmätené nastolenými otázkami, nedokážu sa zorientovať v úmysloch „edukačných odborníkov“, ktorým sme ich vydali na milosť a nemilosť bez prítomnosti psychológov a opory rodičov. Nie je to vymývanie mozgov deťom?

„Národ, ktorý opúšťa svoj morálny základ a zdegeneruje inštitúciu rodiny, zdegeneruje až do takej miery, že bude vydaný napospas tyranii“. Západná svetová populácia začína byť tak zmanipulovaná a zničená na duchovnej úrovni, že nie je schopná vnímať a čeliť realite a zodpovednosti, takže z tejto cesty by sme sa mali vrátiť k svojej vlastnej podstate a hodnotám.

A kto sú tie „známe osobnosti“, ktoré by mali na odbornej úrovni viesť diskusie na rôzne otázky ? Odborníčkou na rozoznanie hoaxu od pravdivej správy bude Zuzana Kovačič Hanzelová, ktorá sa podľa vlastných slov „trochu bojí, aby nás tu agresia a extrémizmus v tom našom sebeckom tichu neprevalcovali“.

Vlajkovou loďou však bude Monika Tódová, ktorá je odborníčkou na vynášanie informácií z vyšetrovacích a súdnych spisov. Ako bonus môže so sebou priniesť aj vychádzajúcu hviezdu mainstremových médií – spolupracujúceho obvineného Ľudovíta Makóa, v inej odbornej terminológii označeného ako páchateľa závažnej trestnej činnosti alebo nežným a ľúbivým slovkom „kajúcnika“, čo je výraz priam na ochrannú známku. Samozrejme, ak sa vôbec bude unúvať prísť alebo priletieť v rámci projektu na Slovensko.

Odborníkom na xenofóbiu, homofóbiu a rasizmus je Ferko Joke a odborníčkou na „rozmotávanie klbka“ informácií pre našu mladú generáciu je Veronika Cifrová Ostrihoňová, v čom jej bude po neúspešnom projekte Silnej zostavy v RTVS, ktorý vo večernom prime-time zmenila na prvoplánovú propagandu a demagógiu jedného politického názoru, manžel Matej Cifra, Kristína Tomová, Viktor Vincze a Simona Sálátová, ktorá takisto bude mať v rámci výchovy, edukácie a kultúry prejavu čo povedať a hlavne presvedčiť váhajúcich rodičov napríklad touto letorou:

„Som zaočkovaná a s chuťou môžem oblizovať aj držadlá v električke,“ pričom pózuje v tričku „Mám to v paži“. A pokračuje: „Môže mi byť srdečne jedno, koľko ľudí zomrie, koľko detí stratí rodičov, koľko lekárov bude vyčerpaných. Môžem ignorovať hlupákov v Bratislave a zasmiať sa na ich pokrikoch. Môžem mať všetko v mojej krásnej veľkej prdeli a paži. Ale nemám. A to sa dnes volá polarizácia spoločnosti. Zaočkovaní by mohli mať v paži, ale napriek tomu bojujú, lebo spoločnosť potrebuje rásť zodpovedne a spolu. Akoby vakcínu odmietali výlučne intelektovo obmedzení ľudia” – uzatvára edukatívnym tónom intelektuálka.

A keďže predmetom projektu je aj xenofóbia, homofóbia a rasizmus, načrime do histórie: Medzinárodná organizácia gayov a lesbičiek – ILGA (ktorí majú v našej ústave a legislatíve garantované všetky práva) bola založená v roku 1978. Európska komisia ako medzivládny subjekt, poskytuje až 68 % rozpočtu ILGA. Holandská vláda poskytla ďalších 50 000.- Eur, čím sa financovanie ILGA zvýšilo na 71 %. Zvyšok financovania pochádza od ľavicových darcov, ako sú George Soros, Sigrid Rausingová a anonymný darca. Samuel Adams zhrnul:

„Je ľahko pozorovateľné, že tí, ktorí sa snažia zničiť slobodu ľudu, praktizujú každý trik, aby znečistili akúkoľvek morálku.“

To je dôvod, prečo liberálni a progresívni politici podporujú morálnu degeneráciu, úplné nihilizovanie myšlienky rodiny a na konci tejto cesty už muž a žena nebudú mať identitu, deti už nebudú vychovávané v rodinnom a chránenom prostredí. V priebehu niekoľkých rokov sa dokonca očakáva, že tí, ktorí budú považovať za rodinu ženu, otca, deti, budú perzekvovaní a dokonca trestne stíhaní a do 10 – 15 rokov by mala byť pedofília prijatá ako „alternatívny životný štýl.“

Napr. Dr. Brongers v akademickom časopise „Journal of Homosexuality, známym svojim „priateľským“ prístupom k pedofílii uvádza: Rodičia by nemali vidieť pedofila ako súpera alebo konkurenta, nie ako zlodeja, ale ako partnera pri výchove chlapca, niekoho, kto by mal byť vítaný v dome“.

George Soros daroval 525 000 dolárov mimovládnej organizácii Justice atState, ktorá sa snaží podporovať rozmanitosť na súdoch pre ľudí v rámci LGBT komunity. Citujem z jej vyjadrenia:

“Súdnictvo môže viesť k vzniku predsudkov a dokonca aj konkrétnych predsudkov. Rozmanitejšie súdnictvo zlepšuje kvalitu spravodlivosti pre všetkých občanov. Vyhrať súdne rozhodnutia nestačí, aby boli spravodlivé, musíte ich kontrolovať na súdoch.“

Naša spoločnosť by nemala „mať v paži“, kto, kedy, kde a za akých podmienok chce zasahovať do školského systému Slovenskej republiky s úmyslom priamym manipulovať vedomie našich detí a vniesť do ich zatiaľ usporiadaných hlavičiek zmätok, neistotu a strach. A už vonkoncom to nemôže mať „v paži“ Ministerstvo školstva SR a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport – pre rodičov by to bola poľutovaniahodná ľahostajnosť k našej mladej generácii.

Eva Zámocká

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

11:38

 Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara postúpil na MS v japonskom Saitame do voľných jázd medzi elitnú 24-ku. Vo štvrtkovom krátkom programe si vytvoril nové osobné maximum 70,29 bodu a pred poslednými dvoma skupinami figuroval na priebežnom 12. mieste. Pre 16-ročného Hagaru je to životný úspech na svetovom šampionáte, vlani skončil na 26. priečke.

11:36

Kanadský spevák Bryan Adams je už druhý rok na celosvetovom turné So Happy It Hurts, s ktorým tento rok zavíta nielen do USA, Japonska, Singapuru, Thajska, Malajzie či Filipín, ale aj k nám na Slovensko. S koncertným programom sa predstaví v nedeľu 17. decembra v Tipos Aréne bratislavského zimného štadióna Ondreja Nepelu.

11:14

Mesto Bratislava zdvihne ceny viacerých poplatkov. Bratislavský primátor Matúš Vallo to zdôvodnil dosahmi prijatej legislatívy i inflácie na rozpočet mesta.

11:12

Ruský minister obrany Sergej Šojgu odmietol počas televízneho rozhovoru odpovedať na otázku, kedy sa skončí vojna na Ukrajine.

11:09

Britský miliardár Jim Radcliffe a katarský šejk Jassim predložia v najbližších dňoch druhé ponuky na kúpu futbalového klubu Manchester United. Pôvodne tak mali urobiť do stredajšieho večera, no konečný termín predĺžili. Informoval o tom internetový portál bbc.com.

10:50

Izraelský parlament schválil prvý z viacerých zákonov kontroverznej justičnej reformy. Jej podoba vyvolala masové protesty kvôli obavám z obmedzovania demokracie.

10:36

Pokus o zatknutie ruského prezidenta Vladimira Putina v zahraničí na základe zatykača Medzinárodného trestného súdu (ICC) by Moskva považovala za vyhlásenie vojny Rusku. V stredu večer na to upozornil bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev.

10:33

Pracujúcim seniorom zvyšuje Sociálna poisťovňa dôchodky za rok 2022. Dotkne sa to 156.782 ľudí, zvýšené dôchodky dostanú v apríli spolu s doplatkom za obdobie od 1. januára. Vo štvrtok o tom informoval hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

10:14

Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka považuje navrhovanú novelu Trestného zákona za kvalitný legislatívny materiál, ktorý má jeho plnú podporu.

10:03

Prezidentka SR Zuzana Čaputová požiadala dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera, aby vláda stiahla nomináciu Martina Klusa na kandidáta za člena Európskeho dvoru audítorov.

09:47

Spojené štáty sa nedomnievajú, že by bezprostredne hrozila invázia Číny na Taiwan. Sú však pripravené samosprávny ostrov brániť, uviedol predstaviteľ amerického ministerstva obrany.

09:39

Workshopy a rôzne experimenty ponúkne podujatie Kúzelná fyzika. Pre deti ho 24. marca popoludní organizuje Krajské osvetové stredisko v Nitre.

09:34

Mimoparlamentný Hlas-SD vyzval vládu, aby stiahla nomináciu M. Klusa za člena Európskeho dvoru audítorov.

09:32

Počet obyvateľov Kanady sa vlani zvýšil o viac než jeden milión, pričom väčšinu z tohto počtu tvorili prisťahovalci. Celkový počet obyvateľov v januári dosiahol 39.566.248.

09:22

Poslanci Národnej rady (NR) SR začali 7. rokovací deň aktuálnej 88. schôdze diskusiou o návrhu zákona o dopravných prostriedkoch a prepravných prostriedkoch používaných na prepravu skaziteľných potravín.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Radcliffe a šejk Jassim predložia druhé ponuky na kúpu Manchestru United

0 icon

Manchester 23. marca 2023  (TASR/HSP/Foto:Twitter)   Britský miliardár Jim Radcliffe a katarský šejk Jassim predložia v najbližších dňoch druhé ponuky na kúpu futbalového klubu Manchester United. Pôvodne tak mali urobiť do stredajšieho večera, no konečný termín predĺžili. Informoval o tom internetový portál bbc.com Radcliffe je zakladateľ spoločnosti INEOS, ktorá pôsobí…

Kto pochybil? Hamran informoval o ôsmych zadržaných v dôležitom prípade, v skutočnosti ich bolo desať

0 icon

Bratislava 23. marca (TASR/HSP/Foto: TASR-Dano Veselský)   Dnes mal tlačovú konferenciu prezident policajného zboru Štefan Hamran a riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Ľubomír Daňko V kauze vraždy Daniela Tupého zatiaľ polícia zadržala desať osôb. Osem z nich medzitým prepustila na slobodu. Vyšetrovanie naďalej pokračuje. Zatiaľ nikoho neobvinili. Vedenie polície o…

Čaká Avdejevku osud Artemovska?

0 icon

Kyjev 23. marca 2023 (HSP/Foto:Twitter)   V oblasti Avdejevky majú Rusi úspech. Dostali informáciu, že ich jednotky sa útokom dostali z oblasti Novobachmutovky až k diaľnici. Teraz sa snažia postupovať smerom na Novokalinovo. Obkľúčenie zo severnej časti Avdejevky sa teda rozširuje Má to zmysel: úzky koridor sa nedá napadnúť. Inak…

Žilinka: Návrh veľkej novely Trestného zákona má moju plnú podporu

0 icon

Bratislava 23. marca 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR - Jakub Kotian)   Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka považuje navrhovanú novelu Trestného zákona za kvalitný legislatívny materiál, ktorý má jeho plnú podporu. Uviedol to na sociálnej sieti "Návrh veľkej novely Trestného zákona z dielne rezortu spravodlivosti, ktorý je výsledkom zhody početných odborníkov, považujem za…

Ako to skutočne je? Podľa Blahu Naď dokonal svoj gigantický podvod

0 icon

Bratislava 23. marca 2023 (HSP/Foto: Wikimedia)   Nemáme čím brániť vzdušný priestor, budeme však schopní zahnať každý torpédoborec v okolí Popradu! To je prvé, čo mi napadlo pri čítaní toho, čo dnes napísal Ľuboš Blaha. Tak som sa tomu prizrel bližšie. O čo ide? Jaroslav Naď je asi presvedčený, že…

Péter Szijjártó Američanom: ”Nepleťte sa do cudzích vecí!”

0 icon

Budapešť 23. marca 2023 (HSP/Remix/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó sa vyjadril k neustálemu zasahovaniu amerického ministerstva zahraničných vecí do záležitostí, do ktorých sa podľa neho nemá čo miešať, informuje Remix News Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v stredu ostro zaútočil na americké ministerstvo…

Ruská ofenzíva sa začala: AFU má na výber – buď jeden kotol v Bachmute, alebo tri

0 icon

Kyjev 23. marca 2023 (HSP/Svppressa/Foto:TASR/AP-Libkos)   "Cholodnyj Jar" muži z 93. OMBr sú presvedčení, že Syrskij stiahol pancierovú päsť z Časov Jaru na iný smer a nechal ich napospas istej smrti. Situáciu analyzuje článok v ruských novinách Svobodnaja Pressa Situácia na smere Bachmut/Artemovsk sa rýchlo mení. Plukovník Čerevatyj, hovorca východnej…

Zádrhel Čaputovej tvrdenia

0 icon

Bratislava 23. marca 2023 (HSP/Foto: TASR–Martin Baumann)   "Konečne sa blíži čas , kedy ťa vyhodia s parlamentu a ja už budem len mojim deťom rozprávať že tam bol raz jeden bezvýznamný vysokoškolák, ktorý si urobil kariéru na vražde novinára a potom len útočil na GP Žilinku, aby kryl Špeciálneho…

Načo je kresťanskému voličovi dobré KDH

0 icon

Bratislava 23. marca 2023 (HSP/Foto: Foto:TASR–Jaroslav Novák)   KDH je strana, ktorá sa prezentuje ako vyslovene kresťanská (nie je na Slovensku jediná, ale je najstaršia a aj najväčšia). Preto sa pozrime na to, aké benefity táto strana prináša kresťanskému voličovi Tak v prvom rade a to je pre kresťanského, veriaceho voliča veľmi…

Poslanci začínajú štvrtkové rokovanie sériou návrhov ministerstva dopravy

0 icon

Bratislava 23. marca 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR - Pavel Neubauer)   Poslanci Národnej rady (NR) SR začali 7. rokovací deň aktuálnej 88. schôdze diskusiou o návrhu zákona o dopravných prostriedkoch a prepravných prostriedkoch používaných na prepravu skaziteľných potravín. Prevoz týchto potravín by mal byť podľa neho v budúcnosti možný iba v špecializovaných…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Štubňa

Verejne obviňujem USA a Veľkú Britániu zo štátneho terorizmu proti ľudstvu!!!

0icon

  Veľkú Britániu môžete s čistým svedomím zaradiť medzi neonacistické štáty…Niet pochýb o tom, že Veľká Británia a Nemecko od konca druhej svetovej vojny sú strážni psi americkej neokolonialistickej politiky

Peter Poláček

Ty Si – Ja Som, Inferno

0icon

Tento krát nebudeme nahliadať do zakázanej komnaty, ale prvýkr

Marián Tkáč

Hlavné jedlo na poslednej večeri u Havrana: strach z Orbána

0icon

Na obrazovkách quasi-verejnoprávnej RTVS naposledy večerali s Havranom traja muži a jedna žena „rovnakej chute“, pričom počas večerania odznela aj kritika maďarskej verejnoprávnej televízie, že neumožňuje žiaden dialóg. Aj hľa, Havran ako pravzor dialógu: akoby zakaždým všetkých jeho diskutérov jedna mater mala! Ba predsa len. Podľa kníh, ktoré mu na

Miroslav Urban

Zabudnuté zločiny USA a Veľkej Británie v Iraku sa vracajú späť ...na Ukrajinu

0icon

Briti i američania plánujú dodať na Ukrajinu strely s ochudobneným uránom. Uvedené strely s ochudobneným uránom vo veľkom použili "naši spojenci" (🇺🇲, 🇬🇧) vo vojne v Iraku 🇮🇶. Od vojny v Iraku evidujú v mieste konfliktov extrémny nárast výskytu rakoviny (hlavne rakoviny pľúc, leukémie...) ako i závažných malformácii (poškodenia) novoro

Gustáv Murín

Slovensko – raj kajúcnikov

0icon

Žijeme šialenú dobu. Šialenec ovládol túto krajinu. Mal šialený plán. A prvou obeťou tohto plánu sa stal nevinný generál Milan Lučanský. Nemohlo by sa to stať, keby šialenec nemal bezcharakterných pomocníkov – v prvom rade brutálneho vyšetrovateľa Čurillu a jeho Apačov, sudkyňu Záleskú, doposiaľ neznámych vykonávateľov vo väzobnej v&au

Armádny Magazín

Pred 88 rokmi nemeckí nacisti tajne zrušili Versailleskú zmluvu

0 icon

Nemecko, 23. marec 2023 (AM) – Konkrétne ňou 16. marca 1935 zrušili ustanovenia, ktoré zakazovali zavedenie všeobecnej brannej povinnosti v Nemecku, ako aj označenie ríšska obrana (Reichswehr) a zaviedli označenie branná moc (Wehrmacht). Zároveň armádu rozšírili o

Stretnutie v Moskve. Keď geopolitický protivník nemá žiadne tromfy nielen v rukáve, ale dokonca ani v balíčku

0 icon

Rusko, 23. marec 2023 (AM) – "Väčšina záhad histórie podlieha rekonštrukcii. Aby ste mohli vytvoriť novú krajinu, musíte vytvoriť jej občanov. A občania sa nemôžu objaviť vo vlastnom štáte bez vlastnej histórie. A to je kľúč k veľkému množstvu rozporov v našom svete. Je možné sa týmto rozporom vyhnúť? Som presvedčený, že to…

Deti z Chersonu, Krymu a špinavé hry Západu

0 icon

Rusko, 23. marec 2023 (AM) – Podľa Al Mayadeen: Rusko hostí viac ako 4 milióny utečencov z Ukrajiny. "Podľa Vysokého komisára OSN pre utečencov prišli do Ruska približne tri milióny Ukrajincov z ôsmich miliónov utečencov, ktorí hľadajú azyl v susedných krajinách. Podľa ministerstva zahraničných vecí však Rusko prijalo viac ako štyri milióny…

Spojené štáty ponúkli Slovensku vrtuľníky ako náhradu za presun stíhačiek MiG-29 do Kyjeva

0 icon

Slovensko, 23. marec 2023 (AM) – Spojené štáty americké ponúkli Slovensku 12 nových vrtuľníkov Bell AH-1Z Viper s dvojtretinovou zľavou ako náhradu za MiG-29 presúvané do Kyjeva. Na svojej stránke na sociálnej sieti to oznámil šéf Ministerstva obrany SR.  

Francúzsko a neokolonializmus v Afrike. Vojenské základne na čiernom kontinente

0 icon

Francúzsko, 23. marec 2023(AM) –Rastúci záujem o Afriku a snaha niekoľkých popredných krajín rozšíriť svoj vplyv na tomto kontinente nemohli neprilákať pozornosť francúzskych orgánov. Koniec koncov, viac ako polovica afrických krajín má francúzštinu ako svoj úradný jazyk, čo je priame dedičstvo ich koloniálnej minulosti.   Paríž

TopDesať

Otestuj si svoj zrak: Nájdi skryté predmety na obrázkoch

0 icon

Otestuj si svoj zrak a zisti tak, či patríš medzi tých pozornejších ľudí, ktorí sa zameriavajú na detaily, alebo si naopak roztržitejší človek a menšie detaily ti dokážu uniknúť. Nie každý z nás sa dokáže opísať ako "pozorný" človek. Niektorí z nás sa dokonca môžu považovať za trocha roztržitejších a…

Pred a po: Takto sa v priebehu rokov zmenili slávne mestá

0 icon

Dnešné fotografie ti ukážu, ako sa niektoré slávne mestá zmenili v priebehu zopár rokov. Rozdiely sú obrovské! Ver tomu alebo nie, ale najstaršie nepretržite obývané mesto na svete má k dnešnému dňu viac ako 11 000 rokov. Mesto Damask je sýrskym hlavným mestom a prekvapivo sa toho veľa za hradbami…

9 každodenných vecí, ktoré nám môžu uškodiť

0 icon

Týchto 9 každodenných vecí nám môže poriadne uškodiť. Na tieto veci by si si mal dať pozor. Škodlivé látky v našej domácnosti - každý z nás sa zameria na domáce chemikálie a pesticídy. Prekvapením však môže byť, že niektoré každodenné veci, ktoré používame, ako špongia do kúpeľa a voda z…

10+ zvláštnych faktov o Číne, o ktorých si pravdepodobne nevedel

0 icon

 Čína je naozaj fascinujúca krajina. Niektoré veci či zvyky sú v Číne naozaj veľmi zaujímavé a veci, ktoré sa v tejto krajine považujú za normálne, sú pre nás naozaj dosť netradičné. Prečítaj si niečo o tom, určite ťa to prekvapí. P.S.: Nezabudni, že článok pokračuje aj na druhej strane! [the_ad…

5 znakov, pri ktorých ti hrozí nebezpečenstvo

0 icon

Zlodeji a zločinci sú poriadne prefíkaní! Majú niekoľko trikov, pri ktorých ti hrozí nebezpečenstvo. Ako však tieto triky včas zaregistrovať a ochrániť tak seba, prípadne svoj majetok? Neexistuje žiadna všeobecná rada, pretože zlodeji a zločinci využívajú nespočetné množstvo trikov, pri ktorých ti hrozí reálne nebezpečenstvo. Mal by si byť obozretný…

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali