Príspevok k zdrojom ruskej a západoeurópskej mentality

Bratislava 22. júna 2018 (HSP/Slovenskeslovo/Foto:wikimedia)

 

 Nedávno sa mi dostala do rúk kniha ruských filozofov, ktorých v dvadsiatich rokov minulého storočia vykázali z Leninského Ruska . Boli príliš známi vo vede, aby ich jednoducho mohli zlikvidovať a ukázať tak prax boľševikov a Lenina osobitne.

Ilustračné foto

Tí sa rozišli po Európe.  Usídlili sa aj v prvej  Č-SR. V tejto knihe o ruskej filozofii popisujú viacerí autori ruskú mentalitu. Ako prejav ruského svetonázoru. To znamená spôsobu myslenia.  Je to aktuálne po tom čo si Európa nevie vytvoriť vzťah k Rusku. Ale  sú tu aj širšie  súvislosti. Ako napríklad varovanie  S.M. Huntingtona pred stretom civilizácii.  Čo  sa považuje v civilizácii za tradíciu? Ruské myslenie považuje tradíciu nie za návod na riešenie, ale ako otázky, na ktoré sa prišlo a ktoré prechádzajú na iné generácie. Myslím, že toto by pomohlo k sebapoznávaniu sa civilizácii. K opatrnejšiemu formovaniu toho čo sa považuje v civilizácii za absolútne.  Pozrime sa na toto sebapoznávanie ruskej mentality samotnými Rusmi, ktoré môže prispieť aj dnes k diskusii  k problematike mentálnych charakteristík európskych národov a ich vzťahu k spolupráci.

V štúdii „Ruský svetový názor“,  S. Frank, ale aj v ďalších, sa uvádza, že ruský spôsob myslenia je od základu intuitívny. Posledným miestom pravdy je tu skúsenosť. Poznanie je  osvojené, vyskúšané  vnútorným prežitím a  precítením.  Pochopením ktoré je precítené. Skúsenosť pre Rusov znamená   vždy životnú skúsenosť. Poznanie v tradícii ruského myslenia je  živé poznanie. Tradícia neznamená hotové odpovede, vyriešené problémy, ale nové otázky, ktoré treba dopovedať.  Skúsenosť nie je iba vonkajší dotyk s predmetmi, ale  prežité ľudským duchom, v celej ich duchovnej plnosti.  V ruskom myslení je dôležitý vzťah k tomu čo je to súcno. Teda to čo je. Ruský spôsob myslenia sa k súcnu nestavia ako k objektu,  mimo neho. Ako k nejakému zdroju ktorý možno explantovať, čerpať z neho, objektivizovať ho, zvecniť.  Práve myslením. To by bolo o tom čo R. Decart vyjadril známym  „cogito ergo sum“.  Pre ruské myslenie je najsamprv toto „som“ ktoré je  vnorené v súcno. Až potom myslenie. Môžeme si spomenúť  na postavu Karatajeva  v Tolstého románe Vojna a mier.  Na jeho pokoj v hraničných situáciách francúzkeho zajatca. Až po prijatie smrti. Tiež Pierov smiech, keď v  istej situácii mu francúzky vojak povie, že tam nesmie. Piere pozri na hviezdne nebo a cíti úľavu z toho, že je súčasťou nekonečná, symbolizovaného hviezdami posiatym  nebom. To je výsledok vnorenia v súcno.   Súcno sa tým nestáva subjektívne. Ostáva nad individuálne. Umožňuje transcedenciu.  Toto v súcno vnoreného “som“ smeruje k mysleniu, ktoré ostáva citlivé k osobnému, ale aj náboženskému, kresťanskému.  Poznanie nie je iba fakt, ale ašpiruje byť pravdou.   Toto je blízke ruskej povahe. Pre ruské myslenie  je zrejmá samo evidencia tohto súcna. Vedomie človeka je prejavom odnože súcna. Súcno v ruskom myslení nie je cez vedomie, alebo pre vedomie. Pretože vedomie samo je  bezprostredným prejavom súcna. Potom v ruskom myslení platí, že človek je tým čím je.  Súcno, to čo je, sa  nechápe   cez  poznanie, myslenie.  Aby sa mohlo toto poznanie súcna vôbec  uskutočniť, musí byť človek najprv v súcno vkorenený.  Tento rozmer absentuje v západnej, odcudzenej spoločnosti.

S. Frank uvádza, že dobrým spôsobom ako pochopiť ruské myslenie, je porovnať ho s myslením iných národov. Porovnáva ho s anglickým,  francúzkym a nemeckým  myslením. Anglický empirizmus  porovnáva s francúzkym racionalizmom . Empirizmus v tomto porovnaní  považuje   bezprostrednú a konkrétnu skúsenosť  za jedinú oporu, prameň poznania.  Tvorí tendenciu anglického národného ducha. Pripomína Fr. Bacona,  R. Bacona,  W. Occama, novšie pragmatizmus J.S. Milla.  Francúzky duch je zase charakterizovaný sklonom budovať poznanie na báze  abstraktne logických súvislosti.  Sklonom k racionalizmu založenom na abstrakcii a logike.  Skutočnosť je postihovaná logickou evidenciou. Skúsenosť  v prejavoch ruskej mentality potrebuje byť precítená, poznanie zažité. Nie je iba na vonkajšom plášti pravdy.  V tomto zmysle považuje ruské myslenie za antiracionalistické, ale nie v zmysle iracionality.   V ruskom chápaní antiracionalizmus neznačí odpor k exaktnému  poznávaniu.  Je vzopretie sa šablónovitosti. Odosobneniu poznania. Pripomína ruskú vedu, ktorá prináša dôkazy, že  ruské myslenie má zmysel pre exaktné.  Ale poslednou inštanciou  ostáva skúsenosť.  Nie v zmysle zmyslovej evidencie. Pre Rusov je skúsenosť to čo sa rozumie ako životná skúsenosť. Živé poznávanie, vedenie. Intuícia , bezprostredne uchopenie  dôležitého.  Osvojenie si aj vnútornou skúsenosťou.

Natíska sa otázka, v akom vzťahu je takáto ruská a mnohom aj slovanská mentalita, k nevyhnutným prakticizmom života, jej odkázanosti aj na organizačné, odvodené stránky života, na právo ako také. Tomu sa venuje iná štúdia J. Gurviča. Pripomína, že ak je najvyšší kultúrny cieľ mravný vo vnútornom osobnom, duchovnom, vyžaduje neustále obrodzovanie. A možno povedať, že môže vnímať právne ustanovenia, predpisy, ako niečo druhotné. A preto píše  J. Gurvič, môže považovať  štátoprávne aspekty štátu za niečo  druhoradé, ako pomocný prostriedok.  Štát pre  Solovjova je iba prostriedkom k umožneniu realizácie mravného ideálu.   Píše, že tejto ruskej mentalite nestačia drobné právne predpisy, ona sa chce zmocniť dobra celého. Preto štát nebol v ruskom chápaní ako priorita. Nie že by ho nevnímali, ale jeho pragmatika bola  pre ruskú intuíciu plytkým morom. Môžeme si spomenúť z najstaršej   ruskej histórie, že chceli iných aby im prišli vládnuť.  To možno vyznieva pejoratívne. Ale vo svetle tej túžby uchopiť celý život, naraz, bezprostredne, ako živé poznávanie, chápem toto ako poverenie iných vládnuť ako poverenie niečím menej podstatným. Menej podstatným  ako cítená hĺbka života a osobné prežitie toho, ako dostačujúcu satisfakciu pre život. Tí iní boli vnímaní ako takí, ktorí sú mimo povolanie k ruskému svetonázoru. Gurvič píše, že poriadok nie je ruskej povahe vlastný.  Že sa preto ťažko vštepuje ruskej povahe rešpekt k odvodenému právu. Tejto povahe nestačia predpisy, usmernenia, prakticizmy. Ona cíti, že to je len pomôcka, že to čo stoji za život je položené omnoho hlbšie.  Toto vysvetľuje mnohé z aj ruských  dejín. Neraz možno pozorovať ako sa zmeškajú praktické príležitosti, aby až po nejakom otrase sa, konfrontuje tá ruská povaha, aby v obetavosti mohla prejaviť svoju príslušnosť k tomu čo vôbec je, k súcnu a poráža organizácie západu založené na empirizme, či logickej evidencii niečoho. Nazdávam sa, že tu si obe strany môžu čímsi prispieť. Zatiaľ sa uzatvára Západ. Aj S. Frank  toto postihol, keď píše, že ruská povaha čaká katastrofy ako prerušenie prázdnoty iba vonkajšieho sveta.  Treba povedať, že desaťročia, ktoré uplynuli od napísania týchto textov , boli aj tlakom na technologické myslenie, nevyhnutnosť organizácie. Ale možno pripomenúť aj Jeľcynove Rusko, ktoré nebolo dobrým začiatkom. Až súčasný stav ruskej spoločnosti je korekciou toho. Aj  človek, ktorý zlyhal, dopustil sa zla,  je vnímaný ruskou mentalitou   ako možný nositeľ dobra, čo možno doložiť literárnymi postavami z Tolstého, Dostojevského, Gogoľovej tvorby. Pre ruskú mentalitu sa môžu  organizačné rámce, predpisy javiť ako plytké  práve pre jej sklon k intuitívnym, špekulatívnym ponorom.  Môžu ostať bez  povšimnutia činy, ktoré predpisy porušujú.  Ona tá povaha hľadá inú mieru mravného cieľa a tak sa paradoxne môže dostať do vzájomne sa vylučujúceho vzťahu nedodržanie právnych noriem a vedomie toho, že aj ponad toto nedodržiavanie sa môžeme navzájom vnímať ako kladný ľudia. Veď tie predpisy nevyjadrujú plne mravné ciele. Právo vždy nesie so sebou aj isté absencie prirodzeného a  mravného zákona. Ruská mentalita je na toto extrémne citlivá, tak ako západná mentalita je extrémne necitlivá k tomu. Preceňuje vonkajškový plášť pravdy a nepreniká do jeho podstaty. Množstvo byrokracie a záľuba v predpisoch  v EU je toho dôkazom.

S čím sa môže táto mentalita stretnúť v prostredí liberálne demokracie Západu?  Človek je náchylný na zlyhanie. Liberalizmus postavil proti tejto nespoľahlivosti človeka systémy, systémy, ktoré fungujú. Na báze neosobných faktov.  Poznatky nie sú personalizované. Systémy sú „spoľahlivejšie“ ako človek. Voči týmto systémom sa chce človeka vybaviť kompetenciami. Od toho ten slogan všekompetentný človek. Liberálna demokracia je toho obrazom. Systémy produkujú, vyrábajú, poskytujú niečo  užitočné. Javí sa toto ako neosobné dobro systémov. Neosobné sa iba konzumuje. Ľuďom chýba osobné dobro.  Od toho konzumný človek. Človek v pomere k systémom má byť vybavený kompetenciami. Certifikovaný človeka. Psychológia by sa nemal k tomu znížiť. Najjednoduchší obraz je pásová výroba. Vo svojich funkciách sfunkčňuje človeka a núti ho obstať  oproti systému. Počul som od istého liberála výrok, skomplikujme systémy, počítače, aby sa vytriedili neschopní ľudia. Liberalizmus má záujem o inteligenciu.  O jej výkony, ale nie o procesy ktorými sa oni dosahujú. Tie sa musia vyregulovať priam darwinovským výberom. V liberalizme je človek provokovaný aby bol stále otvorený očakávaniam niečoho nového.  Priam démon novosti oberá o pozornosť venovať sa tomu čo má ostať stále.  Alebo je transcedentné. Takýto život je život iba na verejnosti. Privátna sféra sa považuje za niečo neužitočné. Nepoužiteľné pre fungovanie systémov. Preto kríza rodiny, vzťahu ku kresťanstvu. Zo spoločnosti sa vytráca ostýchavosť. Pozorovať to na reči ľudí. Vulgarizmy vedľa nie vulgarizmov, ako prejav modernosti. Nič v sebe nepotláčať. Rakúsky neuropsychiater a autor teórie  logoterapie , ktorá považuje motív po zmysle života za najdôležitejší, upozorňuje na konštantu v človeku. Ostych má v jeho živote miesto. Chráni  ľudí pred tým aby sa nestali predmetmi vo verejnom priestore. Súkromie má význam.  Frankl konštatuje spredmetnenie človeka. Stáva sa vecou medzi vecami. Spoločnosť sa stotožnila so systémami. Oni produkujú, ale súčasne sú v konflikte s  požiadavkami konštánt v človeku a jeho vývine. Ovplyvňuje to to čo sa bude považovať za kritérium vo vývoji spoločnosti.

Nebol nie tak dávny transformačný proces, taký ústup slovanskej mentality, ktorá nemá rada organizáciu, volaním poďte nám vládnuť? Aby sme mohli žiť svoju intuíciu nezaťaženú pragmatizmami a prakticizmami ? Prišiel liberalizmus.  Myslím, že môžeme povedať, že žijeme korekciu toho.

Liberalizmus už unavuje.  Kyvadlo sa vracia na druhú stranu kde  by sme mohli očakávať konzervativizmus. Ale aký? Čo v  ňom má byť nové? Hovorí sa, že riešenia prídu z východu. Z ruskej mentality by to mala byť vernosť skúsenosti, nie na západný spôsob ako iba logická  evidencia vonkajšieho sveta.  Pre nové hromadenie. Pre nové akumulovanie moci, kontrolovať toto vonkajšie, ktoré sa absolutizuje.  Ale ako skúsenosť a plný zážitok živého života. A tu môže byť podnetná vernosť vzťahu kultúry a kresťanstva v ruskej mentalite. O to viacej, že  vzťah kresťanstva a kultúry , je aj stredoeurópanmi ,vo svojej väčšine, ešte stále považovaný za dôležitú kontrolu pravdivosti prežitého.  Stredná Európa tu má osobitne povolanie.  To je úloha pre národné mentality, mať svoju kresťanskú filozofiu a psychológiu človeka , nie ako príležitosť certifikovať ľudí.  Deliť ich na  označkovaných a neoznačkovaných, ale ako spôsob poznávania svojich trendov, položených otázok po poznávaní sa k tomu čo je. To je psychológia bio psychologicko duchovných sfér človeka, ako ju nastolil V.E. Frankl. Cítiť to nakoniec aj na Západe. Už E. Husserl napísal v knihe Kríza európskych vied,  treba sa vrátiť od odvodeného poznania k vlastnému bytiu.  Postaviť namiesto systému, znova osobnosť človeka.  Vrátiť ľudskému subjektu pozíciu v jeho vývine.  Zdá sa mi, že republikánske zriadenia sa nadmieru stotožnilo s liberalizmom a že nemusí dať priestor práve alternatíve , ktorá chce opäť osobnosť a jej výchovu , dôveru v jej možnosti vyjadriť na jej obraz aj sociálny svet. Sankcie voči Rusku iba potvrdzujú, že národné mentality ostávajú silné a spôsobilé obnovy. Že odolávajú západnému importu. Že ich mentálne zdroje treba poznať, rešpektovať ich a preskúmať možnosti koexistencie, vzájomného doplnenia sa. To by mohlo byť obsahom európskej vzájomnosti. A čo Slovensko? Stále sa pýtam, prečo Svätopluk na bratislavskom hrade  nesmie mať označenie Rex. Kráľ. Nebude to aj naša slovanská mentalita hľadajúca v hlbších ponoroch únik a očakávanie, že organizačnú podobu zmien urobia zase iní? Zmien, kedy republikánska forma organizácie nepustí kyvadlo konzervativizmu a bude sa hľadieť zmeniť? Počíta sa s nami? A že tí iní vedia, že to Rex  pri mene Svätopluka znamená prekonanie slovanskej slabosti pre organizácie a organizovanie. Zrealizovanie tohto nášho „sme“, toho „som“ aj  organizačne, v štátnosti na ktorej sa bude trvať v mene tradície. Tá kladie otázky.  A to Rex, vrátené Svätoplukovi, by bolo zodpovedanie jednej z mnohých otázok.

Nájde sa nejaký subjekt ktorý sa k týmto úlohám prihlási?

 

Stanislav Hvozdík

Článok pôvodne vyšiel na portáli slovenskeslovo.sk

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Pfizer odhalil nečakané vedľajšie účinky po tretej dávke svojej vakcíny

0 icon

Moskva 19. septembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:SITA/AP-Robert F. Bukaty)   Spoločnosť Pfizer predstavila nové štatistiky o vedľajších účinkoch po tretej dávke vakcíny, ktorú americká firma vyvinula spolu s nemeckou spoločnosťou BioNTech. Výskumu sa zúčastnilo 306 osôb a z uvedených dát vyplýva, že vedľajšie účinky po tretej dávke sa väčšinou podobali tým, ktoré…

Občania idú brániť Žilinku. Stretneme sa v pondelok 20. 9. od 9:30 hod. na Námestí SNP v Bratislave

0 icon

Bratislava 19. septembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian, Screenshot YouTube)   Generálny prokurátor svojim prísnym dodržiavaním zákona a prijatím zákonných rozhodnutí zjavne stúpol na otlak mnohým ľuďom z politickej garnitúry, ktorá je teraz pri moci, hlavne OĽaNO. Na sociálnej sieti sa objavilo video, ktoré vyzýva k jeho vypískaniu. Tomuto sa postavila občianska…

Bennett ocenil operáciu, ktorej výsledkom je dolapenie všetkých väzňov na úteku

0 icon

Jeruzalem 19. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Ohad Zwigenberg,Pixabay)   Izraelský premiér Naftali Bennett v nedeľu ocenil dolapenie zvyšných dvoch zo šestice palestínskych väzňov, ktorým sa pred takmer dvomi týždňami podarilo utiecť z prísne stráženej väznice Gilboa na severe Izraela Podľa spravodajského webu The Times of Israel Bennett označil spoločnú operáciu tajnej služby…

Robert Fico vyzýva na spoluprácu dvoch „sociálnych demokracií“. Slovákom nie je blízky liberalizmus, od ktorého sa Hlas nedokáže jasne dištancovať

0 icon

Bratislava 19. septembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian, Jaroslav Novák)   Predseda Smeru Robert Fico najnovšie vyzval stranu Hlas, aby s jeho stranou čo najskôr začala rokovania o predvolebnej a povolebnej spolupráci. Fico verí, že v prípade spoločného postupu vo voľbách by mohli Hlas a Smer získať 35 až 40 percent hlasov…

Macron a Biden budú telefonicky hovoriť o spore pre dodávky ponoriek Austrálii

0 icon

Paríž 19. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Evan Vucci)   Francúzsky prezident Emmanuel Macron bude v najbližších dňoch telefonicky hovoriť s americkým prezidentom Joeom Bidenom. Bude to ich prvý kontakt od vypuknutia diplomatickej krízy medzi Francúzskom a USA pre zrušenie dohody o dodávkach francúzskych ponoriek Austrálii. Hovorca francúzskej vlády Gabriel Attal uviedol, že…

Advokát Peter Kubina urazil sudcu. Kolega ho vyzval, aby vážil slová. “Vieš, ta­ké­to vy­jad­re­nia sa Ti nie­ke­dy mô­žu vy­pom­stiť”

0 icon

Bratislava 19. septembra 2021 (HSP/Foto:TASR - Pavol Zachar)   Advokát JUDr. Namir Alyasry vyzval prostredníctvom otvoreného listu svojho mediálne známeho kolegu Petra Kubinu, aby v súvislosti s rozhodnutím súdu o vzatí vyšetrovateľov NAKA do väzby vážil slová. Jeho vyjadrenia o tom, že od­ôvod­ne­nie vä­zob­né­ho roz­hod­nu­tia vo veci jeho klientov, vyšetrovateľov…

Matovič: Sme rodine by mala byť odňatá SIS, ak sa potvrdia informácie, že za vojnou v polícii je tajná služba. Na ospravedlnení kvôli “čurillovskej mafii” trvá

0 icon

Bratislava 19. septembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/TASR/HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Hnutiu Sme rodina by mal byť odňatý post riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS), ak sa potvrdia informácie, že za vojnou v polícii je tajná služba. Uviedol to minister financií SR Igor Matovič (OĽaNO) v relácii V politike v televízii TA3 „Ak by…

Pellegrini reaguje na Ficovu výzvu: Teraz hovoriť o predvolebnej spolupráci je úplne zbytočné. Vylúčil ju aj Raši

0 icon

Bratislava 19. septembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák, Jakub Kotian)   Teraz hovoriť o predvolebnej spolupráci je úplne zbytočné. Predseda strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini to povedal v relácií O 5 minút 12 v Slovenskej televízii RTVS Reagoval tak na to, že predseda strany Smer – sociálna demokracia…

Politológ Jozef Lenč: Sme rodina môže získať body odmietnutím účasti v skupine, ktorá má pripraviť zmeny v polícii či prokuratúre. Účelovú zmenu zákonov považuje za cestu do pekla

0 icon

Bratislava 19. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Koaličné strany, ktoré sa zapoja do práce v odbornej skupine na zmenách vo fungovaní polície, prokuratúry a súdov, môžu na tom stratiť. Pre agentúru SITA to povedal politológ Jozef Lenč. Podľa neho by na neúčasti v tejto skupine mohlo získať politické body koaličné…

Lipšic: SIS začala spochybňovať integritu trestných konaní, keď začali podozrenia smerovať k ich predstaviteľom

0 icon

Bratislava 19. septembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic sa obáva, že Slovenská informačná služba (SIS) začala spochybňovať integritu trestných konaní v okamihu, keď bolo zrejmé, že tie podozrenia smerujú k ich predstaviteľom. Povedal to v relácii Na Telo s Michalom Kovačičom v televízii Markíza  Špeciálny prokurátor…

Podkasty

Video Podcast

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

René Pavlík

Opona

0icon

Bitka o právo Už viacej ako jeden a pol roka, namiesto serióznej správy štátu  sledujeme narastajúcu búrku v parlamente, v polícii, v správe štátu. Nakoľko vláda je v rukách politikov, a tí majú moc úmernú svojej schopnosti oklamať voličov, dospela situácia tak ďaleko, že nikto neverí nikomu. Z búrky, vplyvom globálneho…

Ladislav Hvižďák

Nočný strážca

0icon

Na webovej stránke Paul Craig Robertsa , ktorý ako už väčšina z čitateľov vie, bol v administratíve prezidenta Reagana , ktorý vládol v 80 – tých rokoch minulého storočia v USA,  ako námestník ministra financií a písal a píše do viacerých amerických denníkov, vyšiel krátky článoček, ktorý sa trefne hodí do…

Jozef Slávik

451° Fahrenheita ...

0icon

Ide o rovnomenný román od spisovateľa Raymonda Bradburyho z roku 1953, v ktorom popisuje súboj medzi antiutopistickou spoločnosťou, kde víťazí technokratická a povrchná kultúra médií nad vzdelanou spoločnosťou, ktorá uznáva hodnotu kníh. tento román bol aj úspešne sfilmovaný. Vo veľkom je tento román podobný aj súčasnému dianiu nielen vo svete,…

Marián Tkáč

Na okraj Františkovej návštevy – 2. časť: Symboly majú svoj veľký význam

0icon

Pokračujeme v poznámkach súvisiacich s udalosťou, ktorá sa udiala od 12. do 15. septembra. Bola to pastoračná návšteva hlavy katolíckej cirkvi, ktorá ako taká je mimoriadnou udalosťou a „postretla“ novodobé Slovensko po štvrtý raz, pričom je málo takých štátov/krajín, ktoré Petrov nástupca navštívi viackrát. A ak vezmeme do úvahy aj…

Marek Brna

Vystúpiť z NATO má byť priorita

0icon

Skončením takzvanej studenej vojny mal zaniknúť aj význam aliancie NATO. Lenže sa vymyslelo nové opodstatnenie, aby sa udržal stabilný odbyt amerických výrobkov, štáty aliancie majú vydávať 2% svojho ročného HDP na obranu. Aj za cenu, že majú dlhodobo deficitné hospodárenie, prostriedky na nákup americkej vojenskej techniky je potrebné nájsť. Za…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

11 slávnych fotografií, ktoré sú v skutočnosti sfalšované

0 icon

Internet nás často prekvapuje šikovnými fotografickými manipuláciami. Niektorí používatelia sa na nich bavia, iní im slepo dôverujú. Práve preto sme našli niekoľko skvelých príkladov fotografií, ktoré spôsobili veľký rozruch po celom svete, no vysvitlo, že boli sfalšované. 1. Nominácia bez nominácie [caption id="attachment_13560" align="aligncenter" width="650"]

Týchto 5 spotrebičov odoberá energiu aj po vypnutí

0 icon

Vedel si, že niektoré domáce elektrické spotrebiče odoberajú energiu aj po tom, čo ich vypneš? Predpokladáme že určite áno. Tušil si to minimálne v prípade nabíjačky na mobilný telefón. Známa webová stránka Bright Side vykonala menší výskum a zistila, ktoré zariadenia aj po vypnutí odoberajú elektrickú energiu. Týchto 5 spotrebičov…

Britskí zajatci v Osvienčime

0 icon

Poľský historik v osvienčimskom múzeu objavil mená 17 britských zajatcov väznených v Osvienčime. Prišiel na ne úplne náhodne, keď sa prebojovával troskami bunkru v koncentračnom tábore nazývanom Osvienčim III. Prinášame ďalší článok, ktorý opisuje hrôzy druhej svetovej vojny. Väzni na nútených prácach v Osvienčime III. (tzv. tábor Monovice) tam pracovali…

10 satirických ilustrácií o svete, ktoré ťa prinútia zamyslieť sa

0 icon

Umenie je veľmi subjektívna záležitosť. Sto ľudí, sto chutí, a teda sa nikdy nezhodneme na tom, čo je naozaj krásne. Niekedy však estetická stránka nehrá hlavnú rolu. Existuje mnoho umelcov, ktorí svojimi výtvormi nastavujú spoločnosti zrkadlo a ich diela nesú hlbokú myšlienku alebo nejaké posolstvo. O jedného takéhoto umelca sme sa začali zaujímať…

Týchto 18 obrázkov je dôkazom úplného perfekcionizmu

0 icon

Kto nemiluje ten pocit pohodlia? Dnes ti ukážeme krátku zbierku bezchybne organizovaných objektov z každodenného života, ktoré ťa jednoducho upokoja a uspokoja tvoj perfekcionizmus. V každom z nás sa nachádza kúsok perfekcionistu - ten pocit hrdosti rozdeľovať veci a vytvárať poriadok z chaosu. Zoradiť veci chronologicky, abecedne, podľa tvaru, veľkosti alebo…

Armádny Magazín

Stíhačky v ohrození. Po rokoch Izrael prestáva bombardovať Sýriu

0 icon

Izrael, 19.september 2021 (AM) – Benjamin Netanjahu, ktorý pôsobil vo funkcii predsedu vlády 12 rokov (od roku 2009), prestal byť pri moci. A keďže sa moc zmenila, dohoda medzi Ruskom a Netanjahuom, podľa ktorej Moskva ignorovala útoky Izraela na proiránske sily v Sýrii, už neexistuje

Nový samopal KEDR využijú ruské silové zložky pre mestský boj

0 icon

Rusko, 19.september 2021 (AM) – Jednotky špeciálnych síl orgánov činných v trestnom konaní čoskoro získajú nový samopal KEDR-PARA. Novinka bola vyvinutá v Zlatouste a už vstupuje do štádia štátnych testov.   Samopal vyvinul z vlastnej iniciatívy strojársky závod Zlatoust, aby nahradil samopal PP-91 Kedr, ktorý je v súčasnosti v užívaní bezpečnos

Putin nariadil vyplatiť obrancom Leningradu 50 tisíc rubľov

0 icon

Rusko, 19.september 2021 (AM) – Ruský prezident Vladimir Putin podpísal dekrét o paušálnej odmene 50 000 rubľov Rusom, ktorým bola udelená medaila „Za obranu Leningradu“ alebo odznak „Obyvateľ obkľúčeného Leningradu“. Dokument bol zverejnený na webovej stránke Kremľa.   Prijmú ich občania Ruskej federácie žijúci v Rusku, ako aj v Lotyšs

Kapitalista (?) v boji o chlieb (či zisk) nepozná brata?

0 icon

Presne to sa nám odhalilo na prípade zrušených spoločných osláv 240. výročia francúzskej podpory mladých USA v námornej Bitke pri Chesapeakskom zálive, ktorá bola vybojovaná 5. 9. 1781 (poznáme ju aj ako Battle of Virginia Capes, či Battle of the Capes).   Oslavy, ktoré sa mali konať 17. 9. 2021, zrušilo…

V Austrálii sa môžu objaviť nové americké základne. USA rozširujú svoju vojenskú prítomnosť

0 icon

Austrália, 18.september 2021 (AM, Sputnik) –USA posilní svoju vojenskú prítomnosť v Austrálii, uvažuje sa o rozmiestnení stálych amerických vojenských základní na juhu kontinentu, oznámil v piatok v relácii Today televíznej stanice 9News austrálsky minister obrany Peter Dutton.   "Niektoré z nich budú stále, prerokúvame ich počet.

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali