Prečo je rusofóbia reliktom marxizmu

Bratislava 6. augusta 2019 (HSP/Foto:Wikimedia)

 

Za jedného z najvýraznejších teoretikov rusofóbie je oprávnene považovaný nemecký marxistický filozof Fridrich Engels (1820-1895). Alter ego Karola Marxa a spolutvorca marxistickej ideológie. Marxizmus aj rusofóbia sú produktom západného filozofického  a politického myslenia, o čo sa výraznou mierou zaslúžil práve Fridrich Engels

Fridrich Engels

Fridrich Engels sa narodil v rodine zámožného fabrikanta. Svoj podiel vo firme svojho otca však v roku 1870 predal a usadil sa v Londýne, kde si užíval ľahko nadobudnuté bohatstvo aj napriek tomu, že formálne odmietal súkromné vlastníctvo a buržoázne prežitky. Okrem svojho komunistického presvedčenia sa Engels veľmi živo zaujímal aj o vojenské otázky, kvôli čomu si v kaviarenských londýnskych kruhoch dokonca vyslúžil prezývku – „generál“. On sám si veľmi zakladal na svojich znalostiach vojenskej problematiky a ako „znalec“ napísal aj množstvo publikácii na túto tému.

Keďže cárske Rusko v tom čase viedlo aktívnu zahraničnú politiku, neuniklo to pozornosti Engelsa, ktorý nevynechal žiadnu príležitosť, aby Rusko zvlášť, a Slovanov všeobecne očiernil, znevážil a pošpinil. Ako Nemca a presvedčeného stúpenca internacionalizmu ho mimoriadne vystrašil pochod ruskej armády do Uhorska v roku 1848 a zahanbujúca porážka Košutovej soldatesky pri Világoši, čím ruský cár vyhovel žiadosti Habsburgovcov, aby im pomohol obnoviť poriadok v nepokojnej uhorskej časti habsburskej monarchie. Ruský cár si tak čestne splnil svoje spojenecké záväzky vyplývajúce z post-napoleonskej „Svätej aliancie“ kresťanských panovníkov, za čo sa Viedeň o päť rokov neskôr odvďačila Rusku hanebnou zradou, keď otvorene podporila anglo-francúzsku agresiu na Kryme (1853-1856), ktorou sa západné mocnosti už vtedy snažili vytlačiť Rusko z Krymu a pomôcť tak osmanskému sultánovi udržať kontrolu nad balkánskymi Slovanmi, keďže títo stále viac vzhliadali k Rusku ako k svojmu ochrancovi a osloboditeľovi spod tureckého jarma.

Tieto udalosti zasiali v Engelsovej hlave panický strach z Ruska a z panslavizmu. Ako marxistický revolucionár rozdelil Engels európske národy na revolučné a kontrarevolučné, čiže barbarské. Na strane revolúcie sa podľa Engelsa ocitli Nemci, Poliaci a Maďari. Ostatné, predovšetkým slovanské národy (okrem Poliakov) boli v očiach Engelsa kontrarevolučné. Okrem revolučných Nemcov, Poliakov a Maďarov prorokoval všetkým ostatným kontrarevolučným slovanským národom zánik v ohni svetovej proletárskej revolúcie.

Engels pripisoval Habsburgovcom hlavnú zásluhu v tom, že zabránili poturčeniu slovanských národov vo svojej mnohonárodnostnej monarchii a na Balkáne. Ako adekvátny prejav vďaky preto očakával ochotu týchto slovanských národov akceptovať ponemčenie, alebo aspoň pomaďarčenie. Paradoxne Engels absolútne neuznával žiadne zásluhy Ruska na záchrane balkánskych Slovanov pred ich poturčením napriek tomu, že Rusko v tom čase už poldruha storočia bojovalo s Osmanskou ríšou s cieľom oslobodiť Srbov, Bulharov a ďalšie slovanské národy na Balkáne. Vojenské aktivity Ruska na Balkáne boli pre Engelsa nočnou morou, pretože panslavizmus bol z jeho pohľadu nielen reakčný a kontrarevolučný, ale tiež predstavoval hlavnú prekážku budúceho triumfu marxistickej ideológie internacionalizmu a svetovej revolúcie.

Engelsovu bázeň pred Ruskom umocňovala jeho mentalita etnického Nemca. V tejto súvislosti napríklad napísal: „Bezprostredným cieľom panslavizmu je vytvorenie slovanského štátu siahajúceho od Krušných hôr a Karpát až po Čierne, Egejské a Jadranské more… Stmeľujúcim putom tohto štátu by neboli tie elementy, ktoré doposiaľ držali pohromade Rakúsko, ale osobitné vlastnosti Slovanov a hlavne im zrozumiteľný slovanský jazyk, ktorému rozumie väčšina populácie.“

Prečo Engels preferoval Rakúsko ako patróna zjednotenia malých národov pred Ruskom? Nuž jednoducho preto, lebo Rakúsko bolo nemecké a teda európske. Jedným dychom tiež zastrašoval Rusko a Slovanov, že „pri prvom víťaznom povstaní francúzskeho proletariátu… rakúski Nemci a Maďari budú oslobodení a krvavým spôsobom sa pomstia slovanským barbarom. Všeobecná vojna, ktorá vypukne, definitívne pochová tento slovanský spolok („slawischen Sonderbund“) a vyhladí všetky tieto drobné a úzkoprsé národy („Völkerabfälle“, resp. „etnický odpad“) až do štádia zániku aj ich mien. Budúca svetová vojna vymaže zo zemského povrchu nielen reakčné triedy a dynastie, ale aj celé reakčné národy. A to bude veľký krok vpred.“

Ťažiskom marxistického internacionalizmu mal byť podľa Engelsových predstáv hlavne boj s „veľkoruským šovinizmom“. Vo svojej práci „Nemecko a panslavizmus“ (Deutschland und der Panslawismus“) to marxistický kultúrtréger zdôvodnil nasledovne: „Slovania… zatlačení Nemcami na východ, pokorení Nemcami, Turkami a Maďarmi, začali po roku 1815 nenápadne spájať svoje rozdrobené sily… po prvýkrát sa ozývajú, volajú po svojej jednote a vyhlasujú tým smrteľnú vojnu románsko-keltským a germánskym národom, ktoré až dosiaľ vládli v Európe. Panslavizmus – nie je iba hnutím za národnú nezávislosť; je to tiež hnutie, ktoré sa snaží zničiť všetko, čo sme dosiahli za posledných tisíc rokov histórie; je to hnutie, ktoré nemôže dosiahnuť svoje ciele bez toho, aby pritom nevymazalo z mapy Európy Turecko, Uhorsko a polovicu Nemecka, pričom dosiahnuť tento výsledok a zabezpečiť si svoju budúcnosť nemôže iným spôsobom než pokorením Európy… Panslavizmus teda ponecháva Európe iba dve alternatívy: buď jej pokorenie Slovanmi, alebo totálne zničenie jadra ofenzívnej sily panslavizmu – Ruska“.

Pozoruhodné je, že Engels sa nikde nezmieňuje o Ukrajincoch, oslobodenie ktorých z pazúrov „veľkoruského šovinizmu“ tak hlboko ležalo na srdci ďalšiemu marxistovi Uľjanovi-Leninovi. V súvislosti s habsburskou monarchiou spomína Engels iba tri milióny Malorusov / Malorussen ( (Rotrussen, Ruthenen, t.j. Červenorusi, resp. Rusíni) v Haliči (Galizien) a na severovýchode Uhorska, ktorých označil za jediný ruský kmeň žijúci za hranicami Ruského cárstva („der einzige russische Stamm außer dem Bereich des russischen Kaisertums“). Svedčí to o tom, že v tom čase ešte aj zarytí rusofóbi chápali, že obyvatelia Haliče sú súčasťou ruského etnika. Engelsa tento fakt logicky veľmi znepokojoval. Nevýslovne sa totiž bál toho, že panslavizmus vyústi do vzniku jednotnej slovanskej ríše na rozvalinách Európy.

Naproti tomu vkladal Engels veľké nádeje do Poľska, ktoré podľa jeho mienky neinklinovalo k slovanskému bratstvu, ale hlásilo sa k myšlienkam slobody a revolúcie v európskom štýle. Celá zahraničná politika európskej robotníckej triedy sa podľa Engelsa  dala zhrnúť do troch slov – „obnovenie nezávislého Poľska“ („What have the Working Classes to do with Poland?“, Londýn, 1866). Obnovenie Poľska bolo podľa Engelsa životne dôležité ako „protiváha ruskej hrozbe v Európe“. Poľsko bolo v jeho ponímaní pohltené Ruskom, pričom decentne opomínal fakt, že na opakovanom delení Poľska sa podieľali jeho súkmeňovci – nemeckí Prusi a rakúski Nemci. Voči úlohe Nemcov v parcelovaní Poľska však Engels prirodzene nikdy nemal žiadne výhrady.

Pokorenie Poľska ruskými vojakmi a maloruskými sedliakmi síce bolo podľa Engelsa svojráznou formou triedneho boja, keď Rusi a Malorusi spoločne podpaľovali zámky poľských aristokratov, avšak takýto spôsob triedneho boja sa Engelsovi nepozdával. „Triedny boj“ zo strany Rusov vraj nebol v tomto prípade úprimný, ale mal výbojný charakter a bol iba prípravou na údajnú anexiu Poľska.

Vo svojej patologickej rusofóbii sa Engels neštítil fabrikovať absolútne choré konšpirácie o tom, že barbarskí Rusi údajne chceli v mene panslavizmu zničiť dokonca aj Švédsko prostredníctvom agitácie cárskych agentov medzi kočovnými Laponcami (Saamovia), žijúcimi na severe Švédska a Nórska. Bez akýchkoľvek dôkazov Fridrich Engels tvrdil, že cárski agenti vraj presviedčali týchto „kočujúcich divochov“ (Laponcov), aby sa prihlásili k fínskej národnosti, vďaka čomu získajú ochranu v rámci ruského fínskeho protektorátu.

Pre marxistu a revolučného internacionalistu Engelsa bolo Rusko v Európe niečím cudzorodým, podobne ako Turecko. Z jeho pohľadu „autentického Európana“ a Nemca bolo životne dôležité vytlačiť z Európy „ruskú reakciu a ruskú armádu“, pričom nešlo iba o záujem diktovaný revolučnými ideálmi, ale išlo o hlbšie civilizačné odmietnutie Ruska. Tento názor bol hlboko zakorenený v malomeštiackych európskych kruhoch a patril medzi tradičné intelektuálne stereotypy nemeckej mentality formovanej dlhé stáročia.

Na druhej strane však Fridrich Engels pri všetkej svojej otvorenosti zarytého rusofóba paradoxne preukázal aj určitú schopnosť pochopiť psychológiu svojho nepriateľa. Výrečne to potvrdzujú jeho slová: „Ruský národ je inštinktívnym revolucionárom, ktorý sa opakovane búril v roľníckych povstaniach proti šľachte a jednotlivým hodnostárom, ale nikdy nie proti cárovi, s výnimkou falošných samozvancov… Cár je pre ruského roľníka pozemským Bohom. „Bog vysok, Car daljok“, Boh je vysoko, cár je ďaleko…“ konštatoval frustrovaný Fridrich Engels.

Túto historickú charakteristiku ruského národa vystihol Fridrich Engels verne. Samoderžavie, pravoslávie a národ boli vždy tri piliere, vďaka ktorým Rusko získalo svoju veľkosť. Práve tieto piliere sa snažil podkopať Fridrich Engels a po ňom aj ďalší marxisti a novodobí rusofóbi. Keď britský historik George Grimes Watson (1927-2013) na základe analýzy Engelsových textov stotožnil marxizmus s výzvou na genocídu ruského národa, logicky dospel k záveru, že Adolf Hitler bol vlastne tiež marxista. V tomto kontexte je otázne, či dnešní moderní rusofóbi vôbec tušia, že sa vlastne otvorene hlásia ku genocídnym marxistickým víziám Fridricha Engelsa?

Gabriel Gačko

 

POTREBUJEME VAŠU POMOC
Všetci sme dnes kvôli koronavírusu v zlej situácii.
Hlavným správam
zásadným spôsobom klesli príjmy z reklamy.
O to viac preto dnes potrebujeme Vašu podporu.
Bez vašej pomoci nedokážeme prekonať toto obdobie.


č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Pošlite nám tip

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Špecializovaný trestný súd uznal Miroslava M. vinným z vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej

Pezinok 6. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Špecializovaný trestný súd uznal Miroslava M. vinným z vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej Správu aktualizujeme

Na poste hovorkyne Slovenskej pošty došlo k zmene, opäť je ňou Iveta Dorčáková

Bratislava 6. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Marko Erd)   Staronovou hovorkyňou Slovenskej pošty je od pondelka opäť Iveta Dorčáková, ktorá sa vrátila z rodičovskej dovolenky. Na tejto pozícii nahradila Evu Rovenskú, ktorá bola hovorkyňou pošty od decembra 2018 Dorčáková vyštudovala Fakultu masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Pôsobila ako…

Bývalý riaditeľ McLarenu zaplatí zdravotníkom milión jedál

Londýn 6. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Frank Augstein)   Britský podnikateľ a bývalý riaditeľ tímu McLaren z motoristického seriálu F1 Ron Dennis sa rozhodol pomôcť zamestnancom Národnej zdravotníckej služby (NHS) vo svojej krajine. V najbližších troch mesiacoch im zaplatí celkovo jeden milión jedál "Je dôležité, aby títo ľudia nemuseli rozmýšľať nad tým,…

Česká republika zmierni niektoré opatrenia, Česi budú môcť cestovať do zahraničia

Praha 6. apríla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Česká republika plánuje postupne začať uvoľňovať niektoré opatrenia, ktoré doteraz zaviedla v boji proti šíreniu nového koronavírusu. Ako v pondelok informoval český minister vnútra Jan Hamáček, s platnosťou od 14. apríla by chcela vláda zrušiť úplný zákaz vycestovania do zahraničia Vycestovanie z krajiny…

Priame prenosy bohoslužieb biskupov a farností počas Veľkej noci

Bratislava 6. apríla 2020 (HSP/TK KBS/Foto:Pixabay)   Prinášame vám aktualizovaný zoznam veľkonočných bohoslužieb celebrovaných biskupmi z jednotlivých diecéz, ktoré budú prenášané online alebo v televízii Bratislavská arcidiecéza V Bratislavskej arcidiecéze budú bratislavskí biskupi - Mons. Stanislav Zvolenský a Mons. Jozef Haľko - všetky sväté omše a obrady sláviť bez účasti…

Hlavný hygienik o kritériách pre kostoly otvorené v čase mimo bohoslužieb

Bratislava 6. apríla 2020 (HSP/TK KBS/Foto:Pixabay)   Hlavný hygienik SR Ján Mikas vydal usmernenie ku konaniu neverejných bohoslužieb a kritériá pre kostoly otvorené na súkromnú modlitbu mimo času bohoslužieb. Prinášame ho v plnom znení Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky ku konaniu bohoslužieb a otvoreniu kostolov V súvislosti s blížiacimi sa…

Verejné bohoslužby ostávajú počas veľkonočných sviatkov zakázané, upozorňuje Úrad verejného zdravotníctva

Bratislava 6. apríla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR–Martin Palkovič)   Verejné bohoslužby ostávajú naďalej zakázané, nariadenie tak trvá aj počas veľkonočných sviatkov. Na súkromnej bohoslužbe sa môže zúčastniť výlučne celebrant a nevyhnutná asistencia, prípadne technický pracovník, ktorý zabezpečuje prenos pre veriacich. Vyplýva to z usmernenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Agentúru SITA o…

Vláda podľa Matoviča intenzívne rokuje s Európskou komisiou o pomoci pre veľké firmy

Bratislava 6. apríla 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA/Úrad vlády SR)   Vláda intenzívne rokuje s Európskou komisiou o pomoci pre veľké firmy. Na pondelkovej tlačovej besede po rokovaní s odborármi to uviedol predseda vlády Igor Matovič. "Rysuje sa to dobre, ale nechcem zakríknuť," povedal. Vládny kabinet by mal podľa neho v najbližších dňoch…

Na Slovensku pribudlo 49 prípadov nákazy koronavírusom. Hygienik nariadil karanténu 130 ľuďom vracajúcim sa z Rakúska. 34 z nich bolo pozitívnych

Bratislava 6. apríla 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR–Jakub Kotian)   Počas nedele (5. 4.) pribudlo na Slovensku 49 nových prípadov nákazy novým koronavírusom, pričom v laboratóriách otestovali 1036 vzoriek. Väčšina (34) pozitívne testovaných pochádza zo skupiny navrátilcov zo zahraničia. Počet pozitívnych prípadov na SARS-CoV-2 stúpol na 534. V pondelok o tom informoval…

Hasiči stále bojujú s lesným požiarom v černobyľskej uzavretej zóne

Kyjev 6. apríla 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Yaroslav Yemelianenko)   Ukrajinskí hasiči aj v pondelok ďalej bojujú s lesnými požiarmi v okolí Černobyľskej atómovej elektrárne, kde v roku 1986 explodoval reaktor. Dvojica požiarov vypukla v sobotu v takzvanej Černobyľskej uzavretej zóne, pričom menší z nich, ktorý zasiahol oblasť asi piatich hektárov, sa už…

Švédska vláda požiada parlament o rozšírenie právomocí v boji s koronavírusom

Štokholm 6. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/TT-Anders Wiklund)   Švédska vláda požiada parlament o širšie právomoci v boji proti koronavírusu vrátane práva uzavrieť letiská a železničné stanice bez súhlasu zákonodarného zboru. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters Švédsko dosiaľ v boji proti koronavírusu neprijalo rovnako prísne opatrenia ako iné európske štáty.…

Raši: Zdá sa, že Veľkonočné sviatky budú aké už desiatky rokov neboli – pod dozorom polície a armády

Bratislava 6. apríla 2020 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Bývalý podpredseda vlády a niekdajší minister zdravotníctva Richard Raši (Smer-SD) sa na sociálnej sieti vyjadril k návrhu premiéra Igor Matovič, obmedziť pohyb občanov počas sviatkov Veľkej noci. O tomto návrhu v pondelok rokuje Vláda SR. Ako píše Raši v úvode, už niekoľko týždňov vieme, že tohtoročné Veľkonočné…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Uspatie Slovenska ako samostatného celku nemožné uspatie Európy chce štátnika ale nie paranoika.

Tento rok je od začiatku turbulentný najskorej voľby medzi časom kovid a nakoniec nový premiér. Nezvozte ma ak poviem že sa mi vcelku pozdáva plán nie zastaviť ale pozastaviť krajinu respektíve uspať jej väčšiu časť tú časť ktorá je síce chrbtom ekonomiky no teraz patrí k tým ktoré sú potencionálne…

Najlepší z lepších lotrov, drak Ivan Najmúdrejší sa vracia a naháňa nám strach

Raz mi bývalý predseda KDH vysvetľoval rozdiely medzi pravicou a ľavicou takto: „Ježiš bol ukrižovaný uprostred a po jeho pravici a ľavici viseli dvaja lotri. Ten napravo prosil o zľutovanie. Pravica sú teda lepší lotri.“ Myslel to vážne. Smial sa nad mojou definíciou, že pravica berie chudobe a dáva bohatým a ľavica zvykne naopak, lebo má…

Koronavírus zatiaľ zvládame veľmi dobre

Chcem poďakovať vedeniu štátu, všetkým odborníkom, ktorí sa zaslúžili o to, že v porovnaní s okolitými krajinami zvládame vírus hádam najlepšie. V prvom rade zrejme zaúčinkovali promptné opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia. Zatvorenie škôl, ako prvé, myslím, že to bolo mesto Malacky, zatvorenie hraníc, rúška. V tomto všetkom sme boli…

Informačná nákaza

Aj keď som si myslel, že sa úplne odmlčím od politiky a verejného života, nedá mi nereagovať na postupy vládnych špičiek vlád sveta a našej vlády Slovenskej. Mimochodom už mám x-tú sms od našej vlády o tom ako sa mám správať a pripomína mi to opatrenia zo sci-fi filmov o…

80% potrestať, no fajčiarov a obezných zachrániť za akúkoľvek cenu!?

To nášmu premiérovi už nikto nevie povedať, že je tu ešte tretia cesta – ZAPNÚŤ EKONOMIKU a izolovať len ohrozených? Ide na úkor práv a životov všetkých, ktorí prekonať vírus nemajú problém, zachraňovať túto kategóriu ľudí pred dôsledkami ich zlého životného štýlu, nakoľko oni sú najrizikovejšou kategóriou pre ochorenie na…

Zúfalé návrhy sú dôsledkom zúfalstva a bezradnosti. Aktualizované 4. apríla

Ak je niečo z konania čerstvého predsedu vlády veľmi evidentné, tak je to zúfalstvo a bezradnosť. Dokazujú to niektoré zúfalé návrhy, ktoré vyšli z dielne novej vlády a bezradnosť. Nie sú schopní si uvedomiť a definovať skutočné hlavné ohrozenie Slovenska a jeho obyvateľov, svojich voličov. Zúfalé návrhy sú dôsledkom zúfalstva, nie príčinou. Bezradnosť je dôsledkom…

TopDesat

Izolácia lieči: Tieto miesta ťa svojou krásou chytia za srdce

0

V dnešnom príspevku ti dokážeme, že izolácia lieči. Tieto miesta ťa svojou krásou chytia za srdce. Dnešný rýchly život náš často unavuje a vysáva z nás energiu. Nie je preto ničím výnimočným, že ľudia vyhľadávajú miesta, na ktorých ich nebude nikto vyrušovať. Podľa týchto ľudí izolácia lieči. Občas je skvelé…

Koniec sveta: Toto sú tie najhoršie predpovede

0

Keď niekto začne spomínať koniec sveta, zvyčajne to nie je veľmi veselá téma. Predpovedí o konci sveta bolo už viac ako dosť. Ani jedna z nich sa však, prekvapivo, nepotvrdila. Aj napriek tomuto faktu, vedci, náboženskí lídri a svetoví odborníci prilievajú benzín do ohňa so svojimi novými prognózami. Podľa nich…

TOP10: Najčastejšie mýty o mozgu vyvrátené!

0

Niektoré vedomosti, ktoré máme o mozgu, sú založené viac na všeobecnom presvedčení ako na vedeckých skutočnostiach. V skutočnosti je to stále veľmi tajomný orgán a veda pri ňom ešte musí porozumieť mnohým veciam. Postupne sa však odhaľujú niektoré mýty, ktoré nás približujú k pochopeniu našich vlastných druhov. 1. Používame iba 10% nášho…

Biblický príbeh z knihy Genezis – Rajská záhrada 2. časť

0

Vitajte pri pokračovaní článku Biblický príbeh z knihy Genezis – Rajská záhrada 1. časť. Ako sme načrtli v prvej časti, v rámci druhej časti sa budeme venovať jednej z najpravdepodobnejších hypotéz, ktorou je Rohlova hypotéza. Na základe geografických údajov, ktoré sú uvedené v Biblii a biblickom texte, je zrejmé, že sa mýtická záhrada nachádzala medzi riekami…

Atlantída: Ostrov pohltený morom 2. časť

0

Vitajte pri pokračovaní článku o bájnom ostrove, ktorý bol pohltený morom po tom, ako sa neúspešne civilizácia zvaná Atlanťania, pokúsila dobyť svet. V rámci druhej časti článku sa pozrieme na mýtus o Atlantíde a jej otáznu polohu ako ostrova s prívlastkom mýtický. V priebehu dejín ľudstva bol mýtus o Atlantíde, na začiatku ktorého stál Platón, stredobodom špekulácií,…

Zábavné fotografie, ktoré vznikli pod tým správnym uhlom

0

Ak zachytíš konkrétny moment pod tým správnym uhlom, tak z toho väčšinou vzniknú takéto zábavné fotografie. Zábavné fotografie nemusia byť zábavné iba preto, že sa na nich niekto snaží vyzerať vtipne, prípadne robí všetko preto, aby tá situácia vtipne vyzerala. Niekedy bohate postačí náhoda, správne načasovanie a hlavne ten správny…

Vo svete IT

MIUI 11: Málo známe funkcie v Xiaomi a Redmi telefónoch, ktoré pravdepodobne nepoznáte, ale mali by ste

0

Kto raz okúsil smartfóny spoločnosti Xiaomi, resp. dcérskej spoločnosti Redmi, tak ťažko sa mu prechádza k iným výrobcom. Dôvodom nie je len skvelý pomer cena : výkon, ale aj softwarová podpora, a to aj v prípade starších zariadení. MIUI nadstavba je vo všeobecnosti považovaná za jednu z tých lepších, a…

Posledná aktualizácia Windowsu 10 spôsobuje závažné problémy. Stretávate sa s nimi aj Vy?

0

Aktívni používatelia operačného systému Windows 10 obdržali pred necelými dvomi týždňami novú kumulatívnu aktualizáciu s označením KB4541335, ktorá prináša najnovšie buildy 18363.752 / 18362.752 pre verziu Windows 10 1903, respektíve 1909. Po niekoľko dňovom reálnom testovaní používateľmi to ale vyzerá tak, že najnovšia aktualizácia Windowsu 10 sa Microsoftu opäť príliš…

Google pomáha reštauráciám. V mapách pridal možnosť rozvozu jedál a ich vyzdvihnutia

0

Situácia okolo aktuálnej pandémie COVID-19 donútila viacero podnikateľov uzavrieť svoje prevádzky. Tými najviac zasiahnutými sú však vo všeobecnosti služby, ktoré prestali zo dňa na deň predávať. Inými slovami, prestali zarábať peniaze. Viacerí prevádzkovateľa týchto služieb, ktorým to umožnila situácia, obzvlášť stravovacích zariadení, sa tak  obratom preorientovali na  čiastočne iný druh…

Koniec vesmíru je neodvrátiteľný. Kedy nastane a ako bude prebiehať? Takto si to predstavujú niektorí vedci

0

Všetko má svoj začiatok a rovnako aj svoj koniec, dokonca aj vesmír. Jedinou dobrou správou je, že máme ešte „trochu“ času predtým, než sa tak stane. Vedecká práca z roku 2010 s názvom Večné rozpínanie predpovedá koniec času, popisuje práve koniec vesmíru. Podľa vedcov by sa mal skončiť za 5…

Nepremeškajte zľavu na inteligentný dávkovač vody Xiaomi Xiaoda, na ktorého akcia končí už čoskoro!

0

Spoločnosť Xiaomi má vo svojej ponuke naozaj množstvo dostupných gadgetov do domácnosti, ktoré sú často oveľa lacnejšie, ako konkurenčné produkty od iných výrobcov. Tento inteligentný dávkovač vody Xiaomi je toho typickým príkladom. Za oveľa menej peňazí ponúka také isté možnosti, ako jeho konkurenti a ako bonus ušetríte nie len pri…

NASA vysvetlila, ako bude prebiehať ich program Artemis, ktorý vráti ľudí na Mesiac

0

NASA vydala správu, v ktorej približuje svoje plány mesačnej základne a z nej posielať astronautov na Mars, ako súčasť svojho vesmírneho programu Artemis. Mať na mesiaci dlhodobú posádku by bolo zjednodušením budúcich medziplanetárnych misií. Píše o tom portál digitaltrends.com Plánovaná mesačná základňa by obsahovala vozidlo, slúžiace na prepravu astronautov, prenosný…

TopSpeed

Predaje nových áut sa v EÚ takmer zastavili, Švédi predávajú ďalej

0

Prísne opatrenia slúžiace na zabránenie šírenia koronavírusu si vyžiadali svoju daň nielen vo forme zastavenia výroby nových áut, ale aj v obrovskom úpadku ich predaja. Predaje nových áut sa v Európe v priebehu marca 2020 dramaticky znížili. Najviac pochopiteľne v Taliansku, kde predaje spadli o ťažko uveriteľných 85 %, v…

Tradičný jesenný autosalón v Paríži nebude. Končí definitívne?

0

Tradičné autosalóny nateraz končia. Hlavnou príčinou pritom nie je zúriaca pandémia koronavírusu, ako by sa mohlo zdať. Tá veci len urýchlila. Prísnym opatreniam súvisiacim so zabránením šírenia ochorenia Covid-19 však momentálne podľahla ďalšia obeť. Už teraz je totiž jasné, že autosalón v Paríži nebude. Po Frankfurte nad Mohanom a Ženeve je to…

Zrýchlenie Lamborghini Aventador proti Tesla Model S Performance

2

Tentokrát sa na letiskovej ploche stretli dve veľmi odlišné autá. Aj napriek úplne rozdielnemu zameraniu však nebude tento duel úplne jednoznačný. Zrýchlenie Lamborghini Aventador proti Tesla Model S Performance ukáže rozdiely v jednotlivých autách, aj v pohonnom ústrojenstve. Bude aj tu kraľovať elektromobil?

Takto vyzerajú aerodynamické testy špeciálu Cupra Leon Competición

0

Príchod nového Seatu Leon bol veľkou udalosťou. Všetci motoristický nadšenci však čakali na inú verziu Leonu. Na ostrý športový Leon so znakom Cupra. Zdá sa však, že športová značka Seatu tam nekončí a má prekvapenie aj pre fanúšikov motoršportu. Pracuje totiž na novom okruhovom pretekárskom špeciály, ktorý dostal meno Cupra…

Ďalšie značky využili marketingové príležitosti koronavírusu

1

Ako sme už informovali, koronavírus neznamená iba veľké finančné strany, ale aj marketingové príležitosti. Na podporenie ľudí v udržiavaní si odstupu od ostatných, menia svoje ikonické logá. K iniciatíve sa už pripojili napríklad Volkswagen, Audi a Mercedes. Najnovšie sa pridal aj Hyundai so skutočne kreatívnym prevedením svojho loga.

Škoda Octavia opäť získala ocenenie za vynikajúci produktový dizajn

5

Nová Škoda Octavia sa skutočne vydarila. Presvedčil sa o tom už aj Maroš s Alexom v našom videoteste. No okrem ich uznania, získala štvrtá generácia Octavie aj renomovanú cenu. Jedná sa o cenu Red Dot Award, ktorá sa udeľuje za vynikajúci produktový dizajn. Po rokoch 2006 a 2017 tak získal…

KAMzaKRÁSOU

RECEPT: Fitness sviečková, ktorá chutí ako od babičky

0

Možno by ste to nepovedali, ale aj takéto tradičné jedlo sa dá pripraviť na zdravší spôsob. Fitness sviečková je však takmer na nerozoznanie od klasickej!

Ako znížiť príjem cukru v strave? Máme pre teba 7 užitočných tipov!

0

Ak sa snažíte znížiť príjem cukru vo svojej strave, vhodné je v prvom rade začať si viac všímať zloženia produktov a potravín, ktoré nakupujete. Z obalu sa rýchlo dozviete, či náhodou nie je jednou z hlavných zložiek cukor a koľko sa ho tam vlastne nachádza. Nestriehnite len na slovo cukor,…

Žihľavová tinktúra proti vypadávaniu vlasov: To najlepšie, čo existuje!

0

To najlepšie, čo existuje, proti vypadávaniu vlasov! Žihľavová tinktúra je trikom našich starých mám, ktoré vedeli ako riešiť mnohé problémy prírodne.

TOP recepty na tradičné veľkonočné zákusky: Oslaď si s nami Veľkú noc!

0

Dnes vám prinášame skvelé tipy na recepty na tradičné veľkonočné zákusky. Niektoré možno poznáte, iné neváhajte vyskúšať. Oslaďte si s nami Veľkú noc!

Makramé dekorácie: Nechaj sa inšpirovať našimi skvelými nápadmi!

0

Makramé dekorácie môžu byť krásnou ozdobou, praktickým riešením pre zavesenie poličky, závideniahodnou kolískou pre bábo, jedinečným zrkadlom.

Si stále roztržitá a trápi ťa klesajúca produktivita? Pomôžeme ti!

0

Či chceme alebo nie, v dnešnom svete existuje až príliš veľa roztržitostí, vďaka ktorým často prichádza aj klesajúca produktivita. Ako s ňou zatočiť?

Svetlo sveta

Premeniť svoj kríž na lásku – kard. Comastri spomína na sv. Jána Pavla II.

0

Pri príležitosti 15. výročia smrti sv. Jána Pavla II. pápežský vikár pre mesto Vatikán kardinál Angelo Comastri pripomenul jeho duchovný odkaz osobným svedectvom. Pápež Ján Pavol II. zomrel 2. apríla 2005 po niekoľko rokov trvajúcom zápase s napredujúcou parkinsonovou chorobou. Svojím životom zanechal Cirkvi vzor svätosti duchovného pastiera, muža modlitby, aktívneho…

Tešiteľ Faustyn: Tento čas vníma ako krásne duchovné cvičenia

0

Katolícky kňaz a člen Kongregácie bratov Tešiteľov z Gethseman Faustyn Rafał Wesołowski vníma tento čas vníma ako krásne duchovné cvičenia, ktoré pre neho pripravil Boh. Ako povedal pre Tlačovú kanceláriu Konferencie biskupov Slovenska, na začiatku rozšírenia koronavírusu a zavádzaní opatrení proti nákaze, mu bolo ťažko zmieriť sa so situáciou. Teraz…

AKO SI VZBUDIŤ DOKONALÚ ĽÚTOSŤ

0

„Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa dokonalá (je to ľútosť z lásky; lat. caritatis contritio).“ KKC 1452 PRVÝ KROK – Poprosiť Ducha Svätého o pomoc pri konaní dokonalej ľútosti. Tu prosíme aj o zahnanie myšlienok na seba a sebecké motivácie, o zahnanie strachu pred večným…

Vo Fatime sa modlili za zastavenie pandémie. Ochranu prosili aj pre Slovensko

0

Modlitbu zasvätenia národov Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie predniesol vo Fatime na sviatok Zvestovania Pána kardinál Antonio Dos Santos, biskup diecézy Leiria-Fatima. Obrad nasledoval po modlitbe ruženca, ktorú kardinál viedol v sanktuáriu pred sochou Panny Márie Fatimskej, prosiac o zastavenie šírenia koronavírusu.Okrem Portugalska – ktoré iniciatívu podnietilo – viacero biskupských…

Homília pápeža Františka pri Urbi et Orbi: Víťazné zbrane sú modlitba a tichá služba

0

Stovky miliónov katolíckych veriacich celého sveta, a nielen oni, sa v piatok 27. marca o 18. hodine spojili prostredníctvom médií v modlitbe so Svätým Otcom Františkom, aby vyprosovali zastavenie pandémie Covid-19. Svätý Otec viedol modlitbu na prázdnom námestí sv. Petra a eucharistickú poklonu pod priečelím baziliky za mierneho mrholenia. Modlitba…

Trnavský arcibiskup vyzýva k účasti na požehnaní Urbi et Orbi

0

Z láskavého poverenia Štátneho sekretariátu trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch vyzýva všetkých veriacich a kresťanov iných konfesií na území Trnavskej arcidiecézy, aby sa v piatok 27. marca duchovne spojili so Svätým Otcom Františkom na modlitbe, po ktorej udelí zúčastneným požehnanie Urbi et Orbi. Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch vyzýva všetkých…

Armádny Magazín

Austrália: Ľudia chcú kupovať zbrane a strelivo, vláda radšej zakázala predaj

0

Austrália, 6.apríl 2020 ( AM,  zbrojnice.cz ) - Austrálčania držia v prepočte na počet obyvateľov približne o polovicu viac zbraní ako Česi. Po niekoľkých vlnách reštrikcií a konfiškáciou síce majú výrazne obmedzené mo

Prvý a posledný alebo čím bolo unikátne stíhacie lietadlo Su-37

0

Rusko, 6.apríl 2020 ( AM, rg ) - Pred 24 rokmi, 2. apríla 1996, vzlietlo z letiska Žukovskij ne

"Bola uvoľnená cesta na Prahu a Berlín." Historik oznámil podrobnosti oslobodenia Viedne

0

Rakúsko, 6.apríl 2020 ( Sputnik ) - Presne pred 75 rokmi v záverečnej fáze Veľkej vlasteneckej vojny začala sovietska armáda operáciu s cieľom dobytia rakúskej metropoly Viedne. Vedecký riaditeľ Ruskej vojenskej historickej spoločnost

VOJENSKÁ REFORMA – ZÁMERY A REALITY deviata časť

0

V tomto pokračovaní si zadefinujeme organizačné štruktúry vzdušných síl. Na lepšie pochopenie princípov modernej armády sa vráťme do obrazného vyjadrenia federalizmu v modelovej západnej armáde kontinentálneho štátu, teda v organizácii, v ktorej centrálny orgán

Vysoký veliteľ Hizballáhu bol zabitý - pravdepodobne kvôli spolupráci s Mosadom

0

Libanon, 5.apríl 2020 ( AM ) - Ali Mohammad Younes, vysoký veliteľ Libanonského Hizballáhu bol včera v noci zabitý. Ešte v noci tvrdili médiá Hizballáhu, že Ali Mohammad Younes bol eliminovaný s pomocou dronu Izraelských leteckých síl. Video z nočného vyhlásenia: https://twitter.com/i/status/1246664298799251457   [caption id="attachment_13466" align="alignnone" width=

Historik prezradil, kvôli ktorej krajine bol Hitler ochotný vydať nepriateľovi Berlín

0

Maďarsko, 5.apríl 2020 ( AM, Sputnik ) - Maďarsko bolo najoddanejším a posledným spojencom nemeckej Tretej ríše. Hitler bol ochotný obetovať Berlín, aby ho ubránil, povedal v sobotňajšom rozhovore odborník Ruskej vojensko-historické spoločnosti Nikita Bur

Tvoja Svadba

Biela svadobná výzdoba: 23 inšpirácií pre elegantnú svadbu

0

Čistá, nevinná, elegantná a pompézna! Biela svadobná výzdoba vyzerá očarujúco sama osebe, no pokojne ju môžete skombinovať aj s inou farbou. Inšpirujte sa!

Trendy farebné svadobné šaty: Zabudni na bielu!

0

Trendy farebné svadobné šaty pre tento rok sú hravou kombináciou viacerých farieb, aplikácií a doplnkov. Ak máte odvahu, zabudnite na biele šaty!

Jedinečné svadobné oznámenia: Určite ťa očaria!

0

Jedinečné svadobné oznámenia sú neoddeliteľnou súčasťou celej svadby. Nechajte sa inšpirovať našimi tipmi a vyberte si svoje originálne oznámenie.

Svadobné noviny: Novinka, ktorá poteší hostí, snúbencov aj rodičov!

0

Svadobné tlačoviny sú aktuálne veľkým trendom na svadbách. Svadobné noviny by mali vyrozprávať váš príbeh lásky, ale mali by byť aj poďakovaním. Pre koho?

Jedinečné svadobné ceremónie: Už si o nich počula?

0

Jedinečné svadobné ceremónie sú krásny aktom, ktorý vyjadruje spojenie dvoch ľudí a ich rodín. Pozrite sa s nami na niekoľko z nich a inšpirujte sa.

Skvelé nápady na svadbu, ktoré ju spravia nezabudnuteľnou

0

Skvelé nápady na svadbu, ktoré dokážu premeniť klasickú svadbu na výnimočnú udalosť, na ktorú budete nielen vy, ale i vaši hostia dlho spomínať. Inšpirujte sa!

Tvoje Zdravie

Ako podporiť chudnutie? Pomôžu tie správne bylinky!

0

Nakoniec sa pri chudnutí odporúča siahnuť aj po cesnaku medveďom. Má antibakteriálne, antiplesňové a antimykotické účinky a skvele pomáha naštartovať trávenie. Zlepšuje vyprázdňovanie, prečisťuje črevá a odstraňuje plynatosť. Môže pomôcť pri žalúdočných ťažkostiach a okrem toho sa naň môžete spoľahnúť pri problémoch s tlakom či zhoršenou imunitou. Medvedí cesnak je…

Ktoré potraviny nejesť surové? Pozor, hrozia zdravotné ťažkosti!

0

Pri niektorých potravinách by nám asi ani nenapadlo, aby sme ich jedli surové. Je však dobré vedieť, pri ktorých potravinách by sme to ani nemali skúšať a pri ktorých má ich tepelná úprava veľký význam. Ako prvé môžeme spomenúť zemiaky, ktoré obsahujú nestráviteľné amidy. Konzumáciou surových zemiakov si privodíte nemalé…

Osvedčené tipy výživových poradcov, ako schudnúť po štyridsiatke!

0

Mnohé ženy si myslia, že po štyridsiatke sa ich život takpovediac skončil, čo je však samozrejme úplný nezmysel. Pravdou však je, že čo sa metabolizmu týka, po štyridsiatke sa výrazne spomaľuje a kilá zvyknú skôr pribúdať ako ubúdať. Aj s tým sa však dá čosi robiť a podľa výživových poradcov…

Ktoré kvety sú jedlé? Skúste túto netradičnú a zdravú pochúťku i vy!

0

Ktoré kvety sú jedlé? Verte, že ich je viac než si myslíte. V článku vám niektoré predstavíme a možno vás inšpirujeme touto netradičnou a zdravou pochúťkou!

TOP 7 dôvodov, prečo jesť špargľu: Toto ste o nej ani netušili!

0

Viete, prečo jesť špargľu? Práve sa začína jej sezóna, ktorá je skutočne krátka. Preto sa neoplatí čakať. Naservírujte si ju ešte dnes. Aké má účinky?

Ako pomáha eukalyptový olej zdraviu? Tu je 9 tipov na jeho použitie!

0

Esenciálny eukalyptový olej môže byť veľkým pomocníkom pre naše zdravie, najmä ak ho vieme správne používať. Preto vám prinášame hneď deväť tipov, ako na to!