Piata sloboda: Čo získame, čo stratíme?

Piata sloboda: Čo získame, čo stratíme?

Bratislava 3. mája 2024 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)

 

Robert Fico počas svojho prejavu v úvode včerajšej (2. mája 2024) konferencie organizovanej Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí pri príležitosti 20. výročia členstva Slovenskej republiky v Európskej únii potvrdil, že Správa Enrica Letta o budúcom jednotnom trhu únie bola predmetom rokovania Európskej rady

Medzinárodná konferencia "20 rokov členstva SR v EÚ - výzvy a príležitosti"
Na snímke premiér SR Robert Fico (Smer-SD) počas príhovoru na konferenci pri príležitosti 20. výročia vstupu Slovenska do Európskej únie

Premiér tým potvrdil, že ide o dôležitý strategický dokument, ktorý si zaslúži našu pozornosť. Správu do slovenského mediálneho priestoru priniesli Hlavné Správy (po mimoriadnom zasadnutí Európskej rady tu a tu).

Reklama

Premiér vo svojom vystúpení k téme budúceho jednotného uviedol, že táto správa naznačuje množstvo krokov, o ktoré sa spájajú s našim fungovaním na jednotnom trhu únie. „Dámy a páni, je obrovským predmetom kritiky to, ako nie sme schopní získať dostatok finančných zdrojov v Európskej únii na financovanie vlastných potrieb. Ako obrovské množstvo financií odchádza z Európskej únie a končí predovšetkým na iných trhoch, osobitne v Spojených štátoch“, upozornil Robert Fico. „Je to naša neschopnosť, že nie sme schopní ponúknuť také produkty na úrovni Európskej únie, že ľudia, firmy, kapitál tu zostane a bude používaný na naše projekty. Ďalej uviedol, že túto myšlienku, ktorá vznikla na pôde Európskej rady víta a že nie náhodou sa na Slovensku rozbehla diskusia (písali sme o tom tu) o tom, čo ideme urobiť, aby sme na Slovensku okrem zdrojov, ktoré máme v štátnom rozpočte, v európskych fondov, možných zahraničných investíciách, v PPP projektoch, či v pláne obnovy, dokázali zmobilizovať ďalšie domáce zdroje. „Jediné, čo môžeme urobiť, ponúknuť atraktívne finančné produkty pre 2. dôchodkový pilier a ponúknuť atraktívne finančné produkty pre ľudí, aby bolo pre nich výhodnejšie investovať svoje peniaze napríklad do infraštrukturálnych projektov na Slovensku, ako nechať si tieto peniaze na bankových účtoch, ktoré dohromady nič neprinášajú,“ pridal premiér. V ďalšom odmietol klamstvá a frázy o tom, že vláda ide siahnuť ľuďom na peniaze, ktoré do verejného priestoru vypúšťa opozícia. Vláda naopak chce dať ľuďom možnosť, aby sa ich peniaze zhodnotili lepšie oproti tomu, ako dnes zhodnocujú peniaze ľuďom DSSky alebo banky a zároveň, aby sa tieto zhodnocovali doma.

Okrem iného privítal diskusiu s Enricom Lettom aj na tému sociálneho aspektu budúceho jednotného trhu, aby sa na jeho zhodnotenie rozdeľovalo spravodlivejšie ako je tomu dnes, keď z neho profitujú najviac len veľkí hráči.

Reklama

Vystúpenie Róberta Fica je skvelou príležitosťou pre nás dať do verejného priestoru 2. diel z analýzy Správy Enrica Letta o jednotnom trhu únie o tom, čo je piata sloboda. Čo na jednotný trh únie prinesie, prípadne rozprúdili diskusiu o tom, čo nám vezme, ako to už so slobodami EÚ chodí.

 

ENRICO LETTA: Oveľa viac než len trh: Piata sloboda na posilnenie výskumu, inovácií a vzdelávania na jednotnom trhu

Ako nebyť závislý na mimoeurópskych technológiách, bez ktorých nie je možné zabezpečiť ekonomický rast? Ako podporiť inovácie na realizáciu dlhodobých cieľov? Európska únia v súčasnosti disponuje rozsiahlym, ale nedostatočne využívaným fondom údajov, odborných znalostí a začínajúcich podnikov. Bez plného využitia existuje riziko, že z toto bohatstvo prídeme a nakoniec by prinieslo úžitok našej konkurencii (USA, Čína, India).

Podľa Enrica Letta len na jednotnom trhu únie, dokážeme náš inovačný, výskumný potenciál naplno využiť. Vyzýva na vytvorenie technologickej základne, na podporu znalostí a inovácií, a to tak, že jednotlivcom, podnikom a členským štátom poskytne potrebné zručnosti, infraštruktúru a investície.

Jednotný trh bol založený na štyroch základných slobodách: voľnom pohybe tovaru, služieb, osôb a kapitálu. Tieto základné slobody umožnili bezhraničnú spoluprácu ekonomických subjektov, ale aj jednotlivcom. Výzvy a príležitosti 21. storočia ukazujú, že tieto štyri slobody nestačia na plné využitie potenciálu Európskej únie v oblasti globálnych inovácií a znalostnej ekonomiky. Preto budúci jednotný trh prichádza s 5 slobodou.

Reklama

Piata sloboda by mala zahŕňať niekoľko oblastí, medzi ktoré patria výskum, inovácie, údaje, kompetencie, znalosti a vzdelávanie. Konkurenčné prostredie pre bezhraničný výskum a nové obchodné modely, ktoré uprednostňujú investície do nových technológií, vyžadujú maximalizáciu zdieľania verejného záujmu a obmedzenie koncentrácie súkromnej hodnoty z údajov.

Piata sloboda teda presahuje rámec jednoduchého uľahčenia pohybu výstupov výskumu a inovácií v rámci jednotného trhu. Cieľom je zjednotiť samotný výskum a inovácie, aby sa tieto netrieštili a neduplikovali v jednotlivých členských štátoch.

Realizácia piatej slobody si vyžaduje mnohostranný prístup zahŕňajúci politické iniciatívy, zlepšenie infraštruktúry, rámce spolupráce a podpory inovácií, otvorenú vedu a digitálnu gramotnosť. V ďalšom Enrico Letta ponúka návody ako sa k 5. slobode v rámci EÚ dopracovať.

 

Cesta k piatej slobode

Kolektívna inteligencia dvadsiateho prvého storočia spája vedomosti a zručnosti ľudí, nové formy údajov a využíva silu technológií. Na dosiahnutie konkurencieschopnosti je nevyhnutné stimulovať inovácie a podporovať rozvoj subjektov celosvetového významu. Vytvorenie silnej európskej technologickej infraštruktúry si vyžaduje presun riadenia priemyselných politík na európsku úroveň a teda vzdanie sa tejto kompetencie národnými štátmi. Cieľom je podporiť len tie stratégie, ktoré vedú k napĺňaniu dlhodobých cieľov a na ne potom sústrediť súkromné investície. Podľa Enrica Letta bude bez prítomnosti významných európskych technologických korporácií Európa naďalej náchylná na hrozby v oblasti kybernetickej bezpečnosti, dezinformačné kampane a potenciálne vojenské konfrontácie.

Reklama

Ďalšou výzvou je vytvorenie jednotnej európskej znalostnej databázy, digitálnej platformy, ktorá poskytne prístup k verejne financovanému výskumu, súborom údajov a vzdelávacím zdrojom. To dá možnosť občanom, výskumníkom a podnikom využívať bohaté poznatky a tým zrýchliť ďalší vývoj, nakoľko nebudú musieť všetci „vyvinúť koleso“, aby sa dostali ďalej. To by znamenalo začať na úrovni EÚ spolupracovať, aby boli významné subjekty EÚ schopné konkurovať na globálnom svetovom trhu. To bude vyžadovať ďalšiu harmonizáciu, rozumej európsku reguláciu predpisov na výmenu údajov, ich ochranu a investovať do spoľahlivej digitálnej infraštruktúry. Za kľúčové odvetvia, kde by malo dôjsť k zdieľaniu údajov považuje autor správy zdravotníctvo a hospodárstvo. Bude treba posilniť kybernetickú bezpečnosť prostredníctvom predpisov, noriem a postupov, ktoré chránia kritické infraštruktúry a údaje občanov.

Na urýchlenie inovácií, riešenie spoločenských výziev a posilnenie európskej konkurencieschopnosti musí EÚ aktívne podporovať verejno-súkromné partnerstvá v strategických oblastiach zameraných na výmenu poznatkov a zavádzanie inovácií s cielenou podporou malých a stredných podnikov (MSP) a začínajúcich podnikov. Výskumných pracovníkov k sprístupňovaniu ich výskumu, k zdieľaniu výsledkov a spolupráci by mal motivovať európsky rámec otvorenej vedy. Tento rámec musí definovať aj etické aspekty využívania umelej inteligencie.

Na zvýšenie mobility výskumných pracovníkov a inovátorov je potrebné rozšíriť zavedené programy, ako je napr. program veľkých výskumných štipendií „Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA). Takéto programy obohacujú európske výskumné prostredie, podporujú výmenu poznatkov a sú kľúčom k dosiahnutiu skutočne integrovaného európskeho výskumného priestoru. Vďaka takýmto programom dokáže EÚ udržať talentovaných výskumníkov a inovátorov doma, čo považuje autor Správy za prioritu.

Celoeurópske programy zamerané na zvyšovanie digitálnych zručností a gramotnosti sú nevyhnutné na to, aby sa občania mohli plne zapojiť do znalostnej ekonomiky.

Autor považuje za dôležité vytvoriť nástroje monitorovanie neustáleho zdokonaľovania a zlepšovania uplatňovania piatej slobody. Sledovať, analyzovať a vyhodnocovať by sa mali výsledky inovácií, vplyv výskumu, ekonomické prínosy a spoločenský blahobyt.

Okrem toho musíme harmonizovať a jednotne uplatňovať právne predpisy vo všetkých členských štátoch, zjednodušiť byrokraciu, zabezpečiť nediskriminačný prístup k internetu. Tieto kroky vytvoria prostredie, v ktorom budú znalosti prúdiť voľnejšie.

 

Jednotný trh na posilnenie potenciálu EÚ v oblasti výskumu a inovácií

Piata sloboda na jednotnom trhu únie by mala podporiť vedecký výskum založený na zvedavosti, generovaní nápadov zdola nahor, výskum bez vonkajšej manipulácie.

Piata sloboda závisí od bezproblémovej mobility výskumných pracovníkov v rámci Európskej únie a mimo nej. Odstránením administratívnych a právnych prekážok podporujeme živú výmenu odborných znalostí a otvárame dvere jedinečným výskumným príležitostiam. Táto mobilita je nevyhnutná pre rozvoj globálne prepojenej a vysokokvalifikovanej vedeckej komunity.

Kľúčovým pilierom piatej slobody je posilnenie našich výskumných infraštruktúr. Uľahčením prístupu k laboratóriám, digitálnym platformám a špičkovému vybaveniu v celej Európe umožníme výskumníkom riešiť komplexné, multidisciplinárne výzvy dôležité pre našu spoločnú budúcnosť. Výskumná infraštruktúra jednotného trhu búra hranice štátov v tejto oblasti. EÚ by sa mala prioritne zamerať na dobudovanie spoločnej siete výpočtových zdrojov a superpočítačov, aby výskumníkom a podnikom – spĺňajúcim predpoklady zosúladené s verejnými záujmami – umožnila prístup ku kritickým kapacitám vysokovýkonnej výpočtovej techniky. Takáto sieť by uľahčila prelomové objavy v rôznych odvetviach a zabezpečila by konkurencieschopnosť Európy v globálnom prostredí.

Reklama

Na plné využitie potenciálu piatej slobody je najdôležitejšie riešiť nedostatok investícií do výskumu a inovácií. Verejný aj súkromný sektor musia zosúladiť svoje stratégie financovania spoločných cieľov, ktorých cieľom je prekonať globálne problémy, ako je starnutie obyvateľstva a zmena klímy.

V snahe o vedecký pokrok, najmä v oblastiach náročných na zdroje, ako je umelá inteligencia a nástup kvantovej výpočtovej techniky, musí EÚ uprednostniť rozsiahle cezhraničné projekty s významným dopadom, ktoré môžu zmeniť rôzne odvetvia vrátane zdravotníctva, materiálovej vedy a kybernetickej bezpečnosti tým, že umožnia objavovanie nových liekov, vývoj pokročilých materiálov s prispôsobenými vlastnosťami a posilnenie metód šifrovania proti sofistikovaným kybernetickým hrozbám.

 

Údaje, umelá inteligencia a ďalšie aspekty

Znalostná ekonomika je postavená na využívaní informácií a vzdelávaní. Ak majú jednotlivci prístup k obrovskému množstvu informácií a názorov, je pravdepodobnejšie, že navrhnú inovatívne a kreatívne riešenia existujúcich problémov.

V takejto znalostnej ekonomike tí, ktorí majú voľný prístup k novému výskumu, čoraz presnejším údajom a efektívnejším technológiám, môžu rýchlejšie inovovať, zlepšovať svoje procesy a udržiavať si konkurencieschopnosť na globálnom trhu. Podstata piatej slobody preto spočíva v jej schopnosti uvoľniť potenciál údajov zabezpečením ich dostupnosti a zdieľateľnosti naprieč hranicami a sektormi v rámci EÚ.

Reklama

 

 

Dôvera a bezpečnosť sú pre prosperujúce dátové hospodárstvo nevyhnutné. Piata sloboda vyzýva na spoľahlivé riadenie údajov, ktoré chráni osobné údaje a zároveň uľahčuje voľný tok neosobných údajov. Voľný pohyb údajov v rámci jednotného trhu by mohol viesť k budúcej digitálnej infraštruktúre, v ktorej sa údaje chránené mechanizmami na ochranu súkromia môžu využívať v aplikáciách umelej inteligencie a súkromné aj verejné služby v celej EÚ. To by mohlo podporiť integráciu naprieč sektormi – financie, energetika, maloobchod, telekomunikácie, zdravotníctvo, poľnohospodárstvo a potravinárstvo -, čo by v konečnom dôsledku prispelo k dosiahnutiu dokončenia jednotného trhu so službami.

Prístup k údajom a výpočtový výkon sú rozhodujúce pre vývoj riešení umelej inteligencie, ktoré sú robustné, škálovateľné a schopné riešiť komplexné spoločenské výzvy, od zdravotnej starostlivosti až po zmenu klímy. Podpora cezhraničnej spolupráce v rámci EÚ a umožnenie efektívnejšej spolupráce výskumníkov, podnikateľov a inštitúcií je nevyhnutná na riešenie mnohostranných výziev, ktoré AI predstavuje – ako sa uvádza v nedávnom Európskom akte o AI.

Piata sloboda by preto posilnila pozíciu EÚ ako vedúceho centra inovácií v oblasti UI vytvorením atraktívneho prostredia pre výskumníkov, začínajúce podniky a etablované spoločnosti.

Reklama

Napokon piata sloboda zdôrazňuje význam transparentnosti pri vývoji a zavádzaní technológií AI. Podporuje zdieľanie osvedčených postupov, etických usmernení a noriem dodržiavania právnych predpisov. Táto transparentnosť je kľúčom k budovaniu dôvery v systémy UI.

 

Vzdelávanie bez hraníc

Európsky priestor vzdelávania – podpora spolupráce medzi členskými štátmi Európskej bude kľúčovým rozmerom piatej slobody.

Napriek značnému úsiliu a úspechu programu Erasmus+ pri podpore kultúrnych výmen a posilňovaní európskeho spoločenstva má stále príliš málo Európanov možnosť študovať v iných krajinách EÚ alebo kombinovať ponuky rôznych univerzít v rámci spoločného programu. S cieľom ešte viac podporiť nadnárodnú vzdelávaciu mobilitu Európska komisia navrhla projekt európskeho stupňa vzdelania.

Ako nový typ titulu by certifikoval spoločné vzdelávacie programy ponúkané skupinou vysokoškolských inštitúcií v rôznych európskych krajinách. Bol by založený na spoločných kritériách a ponúkal by viac možností štúdia na viacerých univerzitách v Európe. Po jeho zakotvení členskými štátmi do vnútroštátneho práva by sa odstránili administratívne a právne prekážky, s ktorými sa v súčasnosti stretávajú inštitúcie vysokoškolského vzdelávania pri snahe zostaviť spoločné študijné programy. Okrem toho by sa európsky titul mohol v nasledujúcich rokoch ďalej rozšíriť s cieľom vytvoriť európske programy pre špecifické disciplíny (napríklad inžinierstvo, vzdelávanie učiteľov, európske zdravotnícke profesie, IKT/I).

Nové príležitosti pre vzdelávanie aj pracovnú mobilitu, ktoré by sa otvorili na jednotnom európskom trhu sú potrebné na vyplnenie medzier v zručnostiach a na trhu práce a na využitie všetkých jeho príležitostí.

Pri realizácii tejto ambície bude mať ústredný význam 60 európskych univerzít, ktoré dnes existujú a sú podporované programom Erasmus+. Je nevyhnutné, aby boli podporované finančnými prostriedkami, ktoré zodpovedajú ich zásadnej úlohe pri transformácii európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a zavádzaní európskeho diplomu. Skokový nárast na 10 miliónov EUR ročne pre každú alianciu, čo by v súčasnom spektre 60 aliancií predstavovalo 600 miliónov EUR ročne, by mohol výrazne posilniť rozvoj spoločných programov v širšom spektre odborov. Takáto investícia, predstavuje strategickú integráciu európskych, vnútroštátnych a regionálnych zdrojov.

Reklama

Okrem toho musíme rozšíriť možnosti mobility na každého študenta a demokratizovať výmeny v oblasti vzdelávania v celej EÚ. Skúsenosť s mobilitou by mala byť neoddeliteľnou a povinnou súčasťou stredoškolského vzdelávania pre všetkých Európanov mladších ako 18 rokov v rámci iniciatívy “Erasmus pre všetkých / Erasmus pre stredné školy”. Cieľom tejto iniciatívy je zrovnoprávniť podmienky a zabezpečiť, aby mobilita nebola výsadou pre vybraných, ale základným právom pre všetkých, a tým posilniť zmysel pre európsku identitu a solidaritu. Naším cieľom je do roku 2030 normalizovať mobilitu študentov stredných škôl, ktorá sa bude opierať o harmonizované vzdelávacie systémy, posilnené programy odbornej prípravy učiteľov a zvýšené financovanie zo strany EÚ.

 

Tak si to zhrňme

Európska únia plánuje na jednotný trh dostať výskum, inovácie, výskum – piatu slobodu. Podporu dostanú programy celoeurópskeho významu, riešenie výziev ako starnutie obyvateľstva a klimatické zmeny. Celé to má podporiť mohutná digitálna infraštruktúra, ktorá umožní bezpečné zdieľanie údajov, výskumu naprieč EÚ. Umelá inteligencia by sa mala dostať pod kontrolu na európskej úrovni. Výskumníci na všetkých úrovniach by mali spolupracovať a nie si navzájom konkurovať. To by im umožnilo napredovať rýchlejšie a dosiahnuť konkurencieschopnosť na svetovom trhu s globálnymi hráčmi.

Predpokladom tejto hlbšej integrácie je harmonizácia predpisov a regulácia jednotného trhu v týchto oblastiach na úrovni EÚ. Piata sloboda podporí integráciu v ďalších sektoroch: financie, energetika, maloobchod, telekomunikácie, zdravotníctvo, poľnohospodárstvo a potravinárstvo.

V oblasti vzdelávania je na stole návrh na vytvorenie európskeho stupňa vzdelávania. Tento nový prestížny titul bude udeľovať 60 významných univerzít v EÚ. A tie môžu počítať aj s celoeurópskymi programami financovania. Nový jednotný trh by mal umožniť mobilitu vzdelávania už na úrovni stredných škôl.

Piata sloboda prinesie novú slobodu jednotlivcovi, zbúra hranice medzi štátmi EÚ v oblasti vzdelávania, inovácií a výskumu, čo by malo priniesť efektívnejšiu spoluprácu na úrovni EÚ. Nevyhnutným predpokladom je presun ďalších kompetencií a politík z národných štátov na európsku úroveň. Presun nevyhnutne znamená oslabenie národných štátov v oblasti inovácií, výskumu a vzdelávania.

Zaradenie novej slobody do rámca jednotného trhu znamená prehĺbenie integrácie. A teda viac únie, menej národnej suverenity. Na novom jednotnom trhu by to už nebol slovenský výskum. inovácie, znalosti, ale európsky, Čo predstavuje posilnenie EÚ a s tým ruka v ruke strata národnej identity v týchto oblastiach.

Reklama

Zelenú dostanú programy na poslinenie digitálnej gramotnosti.

Prioritou je zabrániť odlivu mozgov z EÚ. A nie je pokrytecké vykrádať mozgy z krajín mimo EÚ (podporou legálnej či nelegálnej migrácie) a znemožniť tak rast týchto krajín?

Práve pri otázke vzdelávania treba byť opatrný vzhľadom na to, aké vzdelávacie ideologické programy sú do našich školských vzdelávacích programov z úrovne EÚ pretláčané už dnes.

Kým u nás chce vláda mobilizovať domáce finančné zdroje na dobudovanie základnej priemyselnej infraštruktúry, lebo máme v tejto oblasti priepastný investičný dlh, Európa na budúcom jednotnom trhu EÚ chce koncentrovať finančné zdroje EÚ do znalostnej ekonomiky a do veľkých projektov na riešenie globálnych výziev.

 

Prečítajte si tiež

 

Reklama

Prihláste sa k odberu newslettra Hlavných správ

Prihláste sa k odberu newslettra Hlavných správ
Pošlite nám tip
Reklama

Odporúčame

Reklama

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

19:43

Zásoby ropy v USA zaznamenali minulý týždeň nečakane vysoký rast, pod čo sa podpísal najmä dovoz ropy, ktorý dosiahol najvyššiu úroveň za šesť rokov. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila najnovšie údaje amerického Úradu pre energetické informácie (EIA).

Zásoby ropy v Spojených štátoch, ktoré majú vplyv na vývoj cien komodity, vzrástli v týždni do 7. júna nečakane o 3,7 milióna barelov (1 barel = 159 litrov).

19:42

Šéf nemeckej automobilky BMW Oliver Zipse skritizoval rozhodnutie Európskej komisie zaviesť od júla dovozné clá na čínske elektrické vozidlá. Podľa neho tento krok vyvolá odvetné opatrenia a nakoniec povedie k izolácii. Informovala agentúra DPA.

Šéf BMW varoval, že protekcionizmus v obchode môže vyvolať špirálu vzájomných protiopatrení, čo v konečnom dôsledku povedie k izolácii.

19:41

Popredný predstaviteľ Hamasu Usáma Hamdán v stredu poprel, že palestínske militantné hnutie predložilo nové návrhy k dohode o prímerí v Pásme Gazy, ktorý predstavili Spojené štáty. O údajných nových návrhoch Hamasu v stredu hovoril americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. Informovala o tom agentúra Reuters.

19:36

Viac ako 80 ľudí prišlo o život pri potopení lode na západe Konžskej demokratickej republiky (KDR). Na sociálnej sieti X to v stredu oznámil tamojší prezident Félix Tshisekedi, informovali agentúry Reuters a AP.

K nehode došlo ešte v pondelok na rieke Kwa, približne 70 kilometrov od mesta Mushie v provincii Mai-Ndombe.

 

18:35

Zamestnanec bude môcť od budúceho roka preniesť rekreačný poukaz aj na svojho rodiča. Vyplýva to z novely Zákonníka práce poslancov koaličnej SNS, ktorú Národná rada (NR) SR v stredu definitívne schválila.

18:34

Spojené štáty rozšírili svoj sankčný zoznam o ďalších vyše 300 fyzických a právnických osôb v Rusku aj v iných krajinách, ktoré Moskve pomáhajú pokračovať vo vojne na Ukrajine a vyhýbať sa sankciám. Na svojej webstránke to v stredu oznámilo americké ministerstvo financií.

Na sankčný zoznam USA pribudla okrem iných aj Moskovská burza, ktorá v reakcii uviedla, že prestáva obchodovať s devízami v dolároch a eurách. Sankcie sa zamerali na spoločnosti a jednotlivcov tretích strán vrátane desiatok dodávateľov elektroniky i polovodičov v Rusku, Číne, na Blízkom východe, v Európe, Afrike aj Karibiku.

18:33

Arménsky premiér Nikola Pašinjan v stredu uviedol, že mierová zmluva s Azerbajdžanom je blízko k dokončeniu, jeho krajina však nebude akceptovať požiadavky Baku, aby zmenila svoju ústavu. Informovala agentúra Reuters.

Arménsko a Azerbajdžan opakovane vyjadrili zámer podpísať mierovú dohodu ukončujúcu konflikt, ktorý vypukol koncom 80. rokov minulého storočia kvôli oblasti Náhorného Karabachu.

18:14

Palestínske militantné hnutie Hamas vo svojej odpovedi na americký plán prímeria v Pásme Gazy samo navrhlo viacero zmien. Niektoré z nich sú vykonateľné, niektoré nie, vyhlásil v stredu minister zahraničných vecí USA Antony Blinken v Katare, informuje denník The Guardian.

Upozornil aj na jednu skutočnosť z rokovaní, počas ktorých jedna zo strán opakovane mení a predkladá svoje vlastné požiadavky vrátane zmien v záležitostiach, s ktorými sama predtým súhlasila. To podľa Blinkena vyvoláva otázku, či táto strana”postupuje v súlade s dobrými úmyslami alebo nie”.

17:16

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová sa po skončení mandátu chce venovať oblasti vzdelávania a mieni pôsobiť v akademickej sfére. Povedala to v stredu po stretnutí s českým prezidentom Petrom Pavlom na Pražskom hrade, informuje spravodajkyňa TASR.

16:18

Tridsaťsedemročný muž zomrel v pondelok v Juhoafrickej republike (JAR) v dôsledku vírusovej infekcie opičích kiahní a stal sa prvou obeťou tohto ochorenia v krajine. Za posledný mesiac zaznamenali v tomto africkom štáte päť laboratórne potvrdených prípadov, uviedol v stredu juhoafrický minister zdravotníctva Joe Phaahla. Informovali agentúry Reuters a AFP.

15:38

Len škrtaním peňazí na výdavkovej strane štát nevie ušetriť 1,4 miliardy eur, preto bude hľadať zdroje aj na strane príjmov. Uviedol to v stredu po rokovaní vlády minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) v súvislosti s konsolidáciou verejných financií, ktorá Slovensko čaká budúci rok.

Doplnil, že už avizované konsolidačné opatrenia v podobe dane zo sladených nápojov a dane z tabakových výrobkov môžu priniesť do rozpočtu približne 100 miliónov eur. Úsporu bude štát podľa Kamenického hľadať hlavne pri výdavkoch ministerstiev.

15:35

Americký technologický gigant Apple sa stal prvou značkou, ktorej hodnota prekonala hranicu 1 bilión USD (931,97 miliardy eur). To predstavuje nárast o 15 % oproti minulému roku. Vyplýva to z globálneho rebríčka BrandZ, ktorý spoločnosť Kantar zverejnila v stredu. Informovala agentúra Reuters.

Apple Event Tim Cook
Generálny riaditeľ spoločnosti Apple Tim Cook reční počas podujatia spoločnosti Apple v kalifornskom Cupertine
15:32

Dolná komora švajčiarskeho parlamentu v stredu hlasovaním zamietla rozhodnutie, ktoré Švajčiarsku nariaďuje, aby robilo viac v boji proti globálnemu otepľovaniu. Tento krok by mohol povzbudiť ostatných, aby sa bránili vplyvu medzinárodných súdov, informuje agentúra Reuters.

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) so sídlom v Štrasburgu vydal v apríli bezprecedentný rozsudok, v ktorom uviedol, že Bern porušil ľudské práva skupiny starších švajčiarskych žien s názvom KlimaSeniorinnen tým, že sa nezaoberal zmenou klímy.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE


Reklama

NAJNOVŠIE


Reklama
Reklama

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

NAJNOVŠIE ROZHOVORY

NAJNOVŠIE Z DOMOVA

NAJNOVŠIE ZO ZAHRANIČIA

NAJNOVŠIE ZO ŠPORTU

NAJNOVŠIE ZO SVETONÁZORU

FOTO DŇA

Na snímke 73-ročný Francisco Claramunt sleduje more pri rybolove ako každé ráno na vlnolame v prístave v španielskej Barcelone

Autor: TASR/AP-Emilio Morenatti

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Reklama
Reklama

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Peter Lipták

Miroslav Urban

Dušan Hirjak

René Pavlík

Milan Šupa

Reklama
Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali