Martin Píry: Slovenský Roe vs.Wade, alebo ako zákon o potratoch popiera rodovú rovnosť

Bratislava 17. októbra 2018 (HSP/Foto:Pixabay)

 

Je zákon o potratoch vykonateľný? Je v súlade s rodovou rovnosťou, alebo je diskriminačný? Zamyslenie nad výkladom ústavného súdu jedného legislatívneho, socialistického reliktu

Ilustračné foto

Problematika ochrany ľudského života pred narodením má mnoho rozmerov. Jedným z nich, a za podmienky existencie štátu aj najdôležitejší , je právny rozmer. V Slovenskej republike máme k dispozícii nález Ústavného súdu k téme potratového zákona. V roku 2001 skupina poslancov napadla Zákon o potratoch (oficiálne Zákon o umelom prerušení tehotenstva) na Ústavnom súde. Po dlhých rokoch rozhodovania v roku 2007 padlo rozhodnutie, ktorým prakticky (až na malé výnimky) sa návrh zamieta. Dnes, ak by sa opäť otvárala téma tohto socialistického reliktu, je potrebné sa k tomuto nálezu vrátiť a ozrejmiť niekoľko faktov. Upozorňujem, že som selektívne vybral iba tú argumentáciu, ktorá by mala byť akceptovateľná bez ohľadu na politické zaradenie a vierovyznanie a ktorej záver je, že zákon ako celok je nevyhnutne potrebné zmeniť.

V konaní sa vyjadrovalo niekoľko orgánov, pričom Najvyšší súd SR vo svojom stanovisku podporil protiústavnosť potratového zákona a žiadal vyhovieť návrhu poslancov o zrušení tohto zákona. Opačný názor zastávala NR SR ako celok, generálna prokuratúra SR  a Ministerstvo zdravotníctva. Z ich stanovísk som si dovolil vybrať niektoré poznámky:

  • NR SR hovorí interpretujúc článok 15 ods. 1 Ústavy (ľudský život je hodný ochrany už pred narodením), že ide len o deklaráciu budúceho želaného stavu, táto formulácia neumožňuje záver o subjektivite plodu. Vo svojom stanovisku však hovorí veľmi významný moment, ktorý si dovolím podčiarknuť: „ V danom prípade skôr ako protiústavnosť ide o správnosť resp. nesprávnosť, resp. o etickú rovinu súčasnej právnej úpravy, pričom otázku liberálnejšieho, alebo naopak prísnejšie zákona je možné riešiť v rámci novely.“

  • Kreatívny prístup k danej téme zaujala aj Generálna prokuratúra „Ľudský život tak ako ho má na mysli čl. 15 ústavy SR, nemožno stotožňovať s okamihom vzniku plodu. Ide tu síce tiež o život, ten sa však stane ľudským až po vytvorení základného atribútu ľudského života odlišujúceho ľudský od akýchkoľvek iných foriem života. Týmto atribútom je ľudské vedomie.“
  • V neposlednom rade si dovolím uviesť stanovisko MZ SR, ktoré okrem iného uvádza: „Ale naozaj akokoľvek to znie nezmyselne, nemôže nikto dne spoľahlivo prehlásiť, že keď dôjde k spojeniu dvoch zárodočných buniek mužskej spermie s polovičnou zostavou chromozómov a ženského vajíčka s polovičnou zostavou chromozómov, keď dôjde ku kombinácii, nikto so stopercentnou istotou nemôže prehlásiť iba ak prehlási z titulu svojej viery, ale nie racionálneho poznania vývoja, že z toho určite vznikne človek. Môžem len prehlásiť s vysokou pravdepodobnosťou, že to bude človek. Lebo inak by som musel poprieť Darwina, lebo keby to bola pravda, človek by bol nemenný.“

Ústavný súd vo svojom náleze uvádza niekoľko zaujímavých bodov, ktoré v kontexte vyššie uvedených stanovísk sú jadrom mojej úvahy:

 

Objektívna hodnota

V prvom rade (bod 6 predmetného rozhodnutia) rešpektuje princíp objektívnej ústavnej hodnoty ako hodnoty prirodzeného práva. Pod touto objektívnou hodnotou si ústavný súd predstavuje práve druhú vetu článku 15 ods. 1 Ústavy SR. Dokonca presne v zmysle ustálenej judikatúry súdov ju chápe ako hodnotu prirodzeného práva, ktorú zákonodarca uznáva, ale netvorí. Teda na jednej strane konštatuje existenciu ústavnej hodnoty (objektívnej hodnoty), ktorá je nezmeniteľná vôľou zákonodarcu, na druhej strane ju dáva oproti napr. právu na súkromie slabšej pozície.

 

Právo na súkromie

Výklad práva na súkromie (bod 13 a 14 predmetného rozhodnutia) je však už prvým výslovne konfliktným bodom tohto celého rozhodnutia. Podľa názoru Ústavného sudu je „akékoľvek obmedzenie rozhodovania ženy o zotrvaní v tehotenstve zásah do práva na súkromie“. Potom, ale obmedzenie potratov 12. týždňom predstavuje práve takýto zásah do súkromia a práva na telesnú integritu. Teda buď platí scestnosť výkladu Ústavného súdu v otázke práva na súkromie, alebo platí skutočnosť, že súčasný stav je protiústavný lebo obmedzuje ženu po 12. týždni tehotenstva. Samozrejme k tomuto bodu je potrebné povedať viac. Okrem zjavnej logickej rozporuplnosti aj z iného dôvodu, ktorý už uvádza aj sudca Lajos Mezsároš vo svojom odlišnom stanovisku. Právo na súkromie nie je absolútnej povahy. Aj dnes v stave v roku 2018 je legálne obmedziteľné pri ochrane verejného záujmu napríklad v podobe sledovanie legitímnych cieľov, ktoré predpokladá zákon. Zásah do práva na súkromie musí teda vždy predpokladať existenciu legitímneho cieľu. Nepochybne ústavné hodnoty vrátane ústavnej hodnota ochrany života pred narodením je týmto legitímnym cieľom. Opak by znamenal, že druhá veta prvého odseku čl. 15 je právne bez významu, ale potom je na mieste otázka prečo existuje limit 12 týždňov a „nad rámec ústavy obmedzenie ženy“?

Treba k tomuto bodu nálezu Ústavného súdu zároveň dodať niekoľko zrejmých faktov. Právo na súkromie v svojej prirodzenej rovine je judikované ako právo zahrňujúce napríklad ochranu osobnosti. Veľká väčšina judikátov sa týka okrem iného aj použitia informačno-technických prostriedkov ako legálneho narušenia súkromnej autonómie jednotlivca. A do toho príde názor prebratý z Roe vs. Wade a nasl. – judikátov úplne odlišnej právnej tradície, že právo na súkromie je aj právo invazívnym spôsobom ukončiť život plodu/dieťaťa v istom časovom limite. Zoberme si však situáciu, že je pravdivé vnímanie práva na súkromie ženy a dá sa takto extenzívne vykladať nad rámec ochrany čl. 15 ods. 1 druhá veta. Potom prečo nie je v rámci tejto ochrany práva na súkromie povolená samovražda, alebo legalizované akékoľvek rozhodnutie samého o sebe vrátane dobrovoľného nevoľníctva, alebo otroctva?

 

Rodová rovnosť

Navyše ústavný súd v bode 13 a 14 predmetného rozhodnutia poprel rodovú rovnosť. Právo na súkromie determinuje výlučne na základe rodu a priznáva ho žene. Treba však povedať, že pri súčasných poznatkoch medecíny a biológie spoluautorom predmetu rozhodovania (teda plodu/dieťaťa) je aj muž. Ak je aplikácia práva na súkromie, vrátane rodinného života, správna a má zahŕňať rozhodovanie o živote nenarodeného dieťaťa treba povedať, že inštitút výživného sa dostáva do ťažkej ústavnej diskomformity a v kontexte práva ženy porušuje rovnosť pred zákonom. Je totiž na mieste argument a contrario, že muž by nemusel platiť výživné, ak by sa mohol rozhodnúť pre potrat, ale keďže ani parciálne mu to legislatíva neumožňuje, je diskriminovaný podľa pohlavia, keďže právo na súkromie v tejto veci má len žena – muž len povinnosť výživného. V otázke rodovej rovnosti, ktorá je jedným z pilotných argumentov neústavnosti zákona o potratoch treba pripomenúť, že zákon hovorí len o práve ženy, pričom ani vyvažujúco v § 1 predmet zákona nehovorí o ústavnej hodnote života pred narodením ani o právach otca dieťaťa. Otec dieťaťa sa za súčasnej legislatívy ani nemusí dozvedieť o tom, že žena bola na potrate.

 

Hodnota života

Napriek tomu, že stanovisko MZ SR je že „to čo je pred narodením „nie je ľudský život“ Ústava práve v druhej vete vyslovene hovorí o ľudskom živote, ktorý je hodný ochrany. Súčasný zákon však mimo rámca samotnej ochrany života pred narodením licituje hodnotu života ako takého. Licituje ju na základe dvoch kritérií:

  1. Vývojového stupňa.
  2. Kvality zdravia nenarodeného dieťaťa.

Lehota 12 týždňov je lehota, ktorá sa podľa názoru Ústavného sudu odvíja od praxe relevantného zákonodarstva štátov umožňujúcich potrat. Teda účelovo neboli brané v rámci EU do úvahy právne názory, tradície a výklady s prísnejšou legislatívou. V tomto prípade, ak sa má komparatistika použiť, nie je možné brať len vyhovujúce poznatky, ale aj prax (judikatúru) a poznatky či zákonodarstvo štátov s reštrikčnou legislatívou. Ústavný súd však v tomto bode skonštatoval dva rozhodujúce momenty:

  • Lehota 12 týždňov nemusí byť v súlade s lekárskou vedou.
  • Vo svojom rozhodnutí skúma len ústavný exces.

Ale pri tomto výklade zdá sa hovorí, že život dieťaťa s downovým syndrómom ma inú hodnotu – menšiu ako zdravého dieťa, lebo jeho ukončenie je možné aj po 12 týždni. Odlišnou reguláciou potratov zákon legitimizuje prvky eugeniky. Navyše ak je po 12 týždni možné realizovať ochranu zdravého „plodu“ proti všetkým, ako to definuje Ústavný súd tak platí, že v 13 týždni je už dieťa s postihnutým menejcenný život.

Samozrejme opätovne treba povedať, ak hodnota života pred narodením ako ho predpokladá druhá veta ods .1 (čl.15) nie je hodnotou „legitímneho cieľa“, ktorým je možné obmedziť právo na súkromie, tak limit 12 týždňov nemá význam a treba povoliť realizáciu potratu do momentu úplného narodenia tak ako to bolo za vlády B. Obamu v USA.

 

Platnosť práva

Jazykový (reštriktívny) výklad práva, ktorý sa s obľubou používa na obhajobu ústavnosti potratov z hľadiska slova „hodný a každý “ v druhej vete kritického článku ústavy treba nepochybne použiť aj pri výklade právnej normy samotnej, teda zákona.

Zákon umožňuje v § 4 a 5 len prerušiť tehotenstvo. Dnes neexistuje v zákone možnosť ukončiť tehotenstvo, čo dostáva celú problematiku potratov do osobitného bizarného postavenia a prax potratov do šedej zóny legislatívy. Samozrejme požiadavka na materiálny právny štát je deformovaná týmto zákonom a slovným vyjadrením prerušiť tehotenstvo. Obsahom právnej normy je tak technicky nemožný úkon, teda za striktného trvania na požiadavka právneho štátu a určitosti legislatívy sú potraty v SR vykonávané nelegálne.

 

Morálka

V rámci konania pred Ústavným súdom bol braný do úvahy aj znalecký posudok bioetika, ktorý odpovedal na dve otázky týkajúce sa morálky. Pričom jeho záver bol, že morálka je to na čom sa zhodne spoločnosť. Takýto záver popiera Norimberg, precedensy ohľadne genocíd a legitimizuje nacistické a komunistické zločiny. Napriek tomu, že tento záver nebol pilotný pre rozhodnutie súdu má istú výpovednú hodnotu o atmosfére za ktorej sa tvoril slovenský Roe vs. Wade.

Martin Píry

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Organizátori hlásia ďalších deväť pozitívnych prípadov

0 icon

Peking 26. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Mark Schiefelbein)   Organizátori zimných olympijských hier v Pekingu zachytili v stredu ďalších deväť prípadov koronavírusu medzi členmi olympijských výprav. Ani jeden nakazený nie je z radov športovcov Od nedele do utorka prišlo do dejiska ZOH podľa informácií DPA celkovo 1109 ľudí. Všetci sú v bubline,…

Úrad špeciálnej prokuratúry uzavrel s dvojicou obvinených z kauzy Mýtnik dohody o vine a treste

0 icon

Bratislava 26. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)   Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) uzavrel s dvojicou obvinených Štefanom P. a Pavlom B. z kauzy Mýtnik dohody o vine a treste. Vyplýva to z vyjadrenia, ktoré TASR poskytla hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Jana Tökölyová. Upozornil na to portál Aktuality.sk "S dvoma obvinenými…

Špecializovaný trestný súd otvoril proces s ôsmimi obžalovanými zo zločineckej skupiny Sereďania

0 icon

Banská Bystrica 26. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Branislav Račko)   Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica otvoril v stredu proces v kauze zločineckej skupiny nazývanej Sereďania, ktorá pôsobila v Seredi, Galante, Šali a v okolí Úrad špeciálnej prokuratúry (UŠP) viní ôsmich členov gangu, z nich je jeden na úteku, z 12…

Dánsko plánuje na začiatku februára zrušiť všetky pandemické opatrenia

0 icon

Kodaň 26. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Claus Bech/Ritzau Scanpix)   Dánsko plánuje budúci týždeň zrušiť všetky pandemické opatrenia, ktoré sú v súčasnosti v platnosti, aj napriek tomu, že tam denne pribúda vysoký počet nových prípadov nákazy koronavírusom. Informovala o tom v stredu agentúra Reuters Dánsko po lockdowne, ktorý trval mesiac, uvoľnilo niektoré…

Po Maďarsku ďalší náš sused odmieta protiruskú rétoriku: “Nemôžeme dosiahnuť stabilitu v Európe bez Ruska”

0 icon

Bratislava 26. januára 2022 (HSP/Sputnik/TASR/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo)   Európa môže žiť v mieri a bezpečnosti len spolu s Ruskom. Vyhlásil to v stredu 26. januára minister zahraničných vecí Rakúska Alexander Schallenberg „Trvalá stabilita a bezpečnosť v Európe sa dá zaistiť nie proti Rusku, ale spolu s Ruskom. Môžeme to povedať naopak: trvalá…

Népszava: Osobitný výbor EP ostro kritizuje Orbánovu vládu za Fu-tan i Pegasus

0 icon

Budapešť 26. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-John Thys)   Záverečná správa Osobitného výboru Európskeho parlamentu pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v EÚ vrátane dezinformácií (INGE), ktorú tento orgán schválil v utorok, vo viacerých bodoch označil Maďarsko za krajinu, ktorá "napomáha škodlivým záujmom vonkajších mocností". Uviedlo to internetové vydanie maďarského denníka…

Piráti a STAN chceli iný prepočet hlasov na mandáty

0 icon

Praha 26. januára (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Česká koalícia Pirátov a hnutia STAN neuspela na Ústavnom súde s napadnutím uznesenia Najvyššieho správneho súdu ohľadom prepočtu hlasov podľa nového volebného zákona. Ústavný súd návrh zamietol z procesných dôvodov, informoval v stredu webový spravodajský portál Novinky.cz Podľa súdu bol podnet podaný neskoro, pretože bola…

„Prevzatý a premenovaný”: Austrália tvrdí, že čínska platforma WeChat odstránila, respektíve ukradla, účet premiéra Morrisona

0 icon

Austrália 26. januára 2022 (HSP/cnn/Foto:TASR/AP-Lukas Coch/AAP Image)   Austrália obvinila WeChat, že stiahol účet premiéra Scotta Morrisona a presmeroval jeho nasledovníkov na stránku, ktorá tvrdí, že poskytuje informácie pre čínskych Austrálčanov Odstránenie účtu ako prvý v pondelok potvrdil James Paterson, predseda spoločného austrálskeho parlamentného výboru pre spravodajstvo a bezpečnosť. V…

Hlas-SD vylučuje volebnú spoluprácu s OĽANO, do referenda pridá sociálnu otázku

0 icon

Banská Bystrica 26. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Mimoparlamentná strana Hlas-SD vylučuje spoluprácu s hnutím OĽANO v tohtoročných regionálnych a komunálnych i budúcich parlamentných voľbách. Zapojí sa tiež do zberu podpisov za vyhlásenie opozičného referenda o zmene ústavy týkajúcej sa predčasných volieb, do ktorého pridá vlastnú sociálnu otázku. Na stredajšej…

Vážený pane prezidente

0 icon

Bratislava 26. januára 2022 (HSP/Vidlakovy kydy/Foto:TASR/AP-Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)   Článok z kategórie Česky   Vážený pane prezidente My, níže podepsaní občané České republiky sledujeme s velkým znepokojením dění na Ukrajině.  Sledujeme zprávy o eskalaci napětí ze strany Ruské federace, pohybu vojsk v blízkosti hranic a čteme…

NAJNOVŠIE

BLOG

Boris Mesár

1. Vyhláška MZ SR 96/2021 . Čaká opichancov 13 ,,včeličiek" ? 2. V Európe sa začali zakazovať látkové rúška . Nezarába sa nich ? 

0icon

1.Prečítal som si vyhlášku MZ SR 96/2021 zo dňa 21.12.2021, ktorá zrušuje vyhlášku 93/2021 ,ktorá predtým zrušila vyhlášku 58/2021.https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/96/Nebudem zachádzať do podobností, dal som link. To čo ma tam zaujalo ,je to ,že sa tam píše o 13 fázach(1) očkovania . Znamená t

Andrej Biras

Pán Šeliga, začnite stavať pre obyvateľstvo bunkre a učte sa po čínsky! Nič sa Vám nestane, obyvateľstvo sa Vám poďakuje.

0icon

Vojnový vlak sa už asi nedá zastaviť a namiesto toho, aby Slovensko prijalo situácii primerané podmienky Ruska, čo si želá aj veľká časť národa, teda  byť neutrálna krajina, naši "zástupcovia" pridávajú do kotla. A vlak sa rozbieha a rozbieha. Potom je namieste otázka, pán Šeliga, čo je horšie ako eskalácia…

René Pavlík

O, aké naše

0icon

Sme nepoučiteľní. Opakujeme tú istú chybu donekonečna, a z neúspechu dokážeme slepo obviniť celý svet. Robíme to tak často, že sa to dá považovať za poruchu. Nakoľko ide vždy o ten istý princíp, opakujúci sa po celé stáročia, asi je možné konštatovať, že ide o genetickú nedobrosť. Napríklad. Niekto založí…

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke skupina srniek beží po poli pokrytom snehom neďaleko Geiselhöringu v Nemecku

Autor: TASR/AP-Armin Weigel/dpa

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Organizátori hlásia ďalších deväť pozitívnych prípadov

0 icon

Peking 26. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Mark Schiefelbein)   Organizátori zimných olympijských hier v Pekingu zachytili v stredu ďalších deväť prípadov koronavírusu medzi členmi olympijských výprav. Ani jeden nakazený nie je z radov športovcov Od nedele do utorka prišlo do dejiska ZOH podľa informácií DPA celkovo 1109 ľudí. Všetci sú v bubline,…

Úrad špeciálnej prokuratúry uzavrel s dvojicou obvinených z kauzy Mýtnik dohody o vine a treste

0 icon

Bratislava 26. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)   Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) uzavrel s dvojicou obvinených Štefanom P. a Pavlom B. z kauzy Mýtnik dohody o vine a treste. Vyplýva to z vyjadrenia, ktoré TASR poskytla hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Jana Tökölyová. Upozornil na to portál Aktuality.sk "S dvoma obvinenými…

Špecializovaný trestný súd otvoril proces s ôsmimi obžalovanými zo zločineckej skupiny Sereďania

0 icon

Banská Bystrica 26. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Branislav Račko)   Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica otvoril v stredu proces v kauze zločineckej skupiny nazývanej Sereďania, ktorá pôsobila v Seredi, Galante, Šali a v okolí Úrad špeciálnej prokuratúry (UŠP) viní ôsmich členov gangu, z nich je jeden na úteku, z 12…

Dánsko plánuje na začiatku februára zrušiť všetky pandemické opatrenia

0 icon

Kodaň 26. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Claus Bech/Ritzau Scanpix)   Dánsko plánuje budúci týždeň zrušiť všetky pandemické opatrenia, ktoré sú v súčasnosti v platnosti, aj napriek tomu, že tam denne pribúda vysoký počet nových prípadov nákazy koronavírusom. Informovala o tom v stredu agentúra Reuters Dánsko po lockdowne, ktorý trval mesiac, uvoľnilo niektoré…

Po Maďarsku ďalší náš sused odmieta protiruskú rétoriku: “Nemôžeme dosiahnuť stabilitu v Európe bez Ruska”

0 icon

Bratislava 26. januára 2022 (HSP/Sputnik/TASR/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo)   Európa môže žiť v mieri a bezpečnosti len spolu s Ruskom. Vyhlásil to v stredu 26. januára minister zahraničných vecí Rakúska Alexander Schallenberg „Trvalá stabilita a bezpečnosť v Európe sa dá zaistiť nie proti Rusku, ale spolu s Ruskom. Môžeme to povedať naopak: trvalá…

Népszava: Osobitný výbor EP ostro kritizuje Orbánovu vládu za Fu-tan i Pegasus

0 icon

Budapešť 26. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-John Thys)   Záverečná správa Osobitného výboru Európskeho parlamentu pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v EÚ vrátane dezinformácií (INGE), ktorú tento orgán schválil v utorok, vo viacerých bodoch označil Maďarsko za krajinu, ktorá "napomáha škodlivým záujmom vonkajších mocností". Uviedlo to internetové vydanie maďarského denníka…

Piráti a STAN chceli iný prepočet hlasov na mandáty

0 icon

Praha 26. januára (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Česká koalícia Pirátov a hnutia STAN neuspela na Ústavnom súde s napadnutím uznesenia Najvyššieho správneho súdu ohľadom prepočtu hlasov podľa nového volebného zákona. Ústavný súd návrh zamietol z procesných dôvodov, informoval v stredu webový spravodajský portál Novinky.cz Podľa súdu bol podnet podaný neskoro, pretože bola…

„Prevzatý a premenovaný”: Austrália tvrdí, že čínska platforma WeChat odstránila, respektíve ukradla, účet premiéra Morrisona

0 icon

Austrália 26. januára 2022 (HSP/cnn/Foto:TASR/AP-Lukas Coch/AAP Image)   Austrália obvinila WeChat, že stiahol účet premiéra Scotta Morrisona a presmeroval jeho nasledovníkov na stránku, ktorá tvrdí, že poskytuje informácie pre čínskych Austrálčanov Odstránenie účtu ako prvý v pondelok potvrdil James Paterson, predseda spoločného austrálskeho parlamentného výboru pre spravodajstvo a bezpečnosť. V…

Hlas-SD vylučuje volebnú spoluprácu s OĽANO, do referenda pridá sociálnu otázku

0 icon

Banská Bystrica 26. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Mimoparlamentná strana Hlas-SD vylučuje spoluprácu s hnutím OĽANO v tohtoročných regionálnych a komunálnych i budúcich parlamentných voľbách. Zapojí sa tiež do zberu podpisov za vyhlásenie opozičného referenda o zmene ústavy týkajúcej sa predčasných volieb, do ktorého pridá vlastnú sociálnu otázku. Na stredajšej…

Vážený pane prezidente

0 icon

Bratislava 26. januára 2022 (HSP/Vidlakovy kydy/Foto:TASR/AP-Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)   Článok z kategórie Česky   Vážený pane prezidente My, níže podepsaní občané České republiky sledujeme s velkým znepokojením dění na Ukrajině.  Sledujeme zprávy o eskalaci napětí ze strany Ruské federace, pohybu vojsk v blízkosti hranic a čteme…

Podkasty

Zlu postačí, aby dobrí ľudia mlčali

icon

Bratislava 25. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Úvodný zvuk. Vznikne súštátie nazvané Trojmorie na báze Vyšehradskej štvorky a Habsburskej monarchie? Európsky parlament má nového podpredsedu. Je ním Michal Šimečka z Progresívneho Slovenska. Zrejme jedným z dôvodov, prečo ho liberálne krídlo Europarlamentu zvolilo, bola jeho správa, ktorú v októbri 2020 schválili europoslanci. Navrhol v nej systém monitorovania dodržiavania „právneho...

Prežili sme ďalší zložitý týždeň. Pozitívne je, že žijeme…

icon

Bratislava 25. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann) Tzv. obranná dohoda medzi Slovenskom a USA je na spadnutie. Už vieme, že prezidentka ju nepredloží na Ústavný súd – zrejme to nie je vec taká vážna, ako referendum o predčasných voľbách, ktoré chcelo šesťsto tisíc občanov. No paradoxne to ešte neznamená, že dohoda má zelenú. S rôznymi expertmi...

Kresťanov, katolíkov, ba aj „Maďarov“ je menej. Ale Slovákov pribudlo

icon

Bratislava 24. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Takmer po deviatich mesiacoch od ukončenia sčítania obyvateľstva, domov a bytov, ktoré sa po prvý raz uskutočnilo elektronicky, sme sa dozvedeli jeho prvé výsledky. K prvému januáru 2021 nás bolo presne 5 449 270, čo znamená, že od posledného sčítania v roku 2011 je nás viac o 52 234 ľudí. Je nás dovedna viac, mali...

Ôsmi z desiatich Slovákov žijú v strese, ostatní v zahraničí – pokus o vtip či realita?

icon

Bratislava 22. januára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Už druhý rok nám obmedzujú život, deti nechodia do škôl a divočejú – viď Malinovo! Deti nesmú športovať a športovci v piatich najsledovanejších športoch môžu hrať pred prázdnymi hľadiskami, ostatní vôbec nie. Do sveta odchádza nielen veľké množstvo lekárov i zdravotných sestier, ale aj mladé športové talenty, lebo tu sa...

Oplatí sa byť kajúcnikom? Čo na to Fico, krstný otec knihy o ľuďoch zapredaných súčasnému režimu?

icon

Bratislava 21. januára 2022 (HSP/Foto:Michaela Kolimárová) V Bratislave uviedli do života knihu novinára, publicistu a literáta Ľudovíta Števka s názvom príznačným pre dobu, v ktorej žijeme. „Byť kajúcnikom sa oplatí“. Autor knihy, Ľudovít Števko, píše otvorene o veciach, pred ktorými si mnohí zakrývame oči. Kniha nie je o vine či nevine obvinených a zatknutých ľudí, žijúcich v podmienkach mnohomesačnej kolúznej či preventívnej väzby....

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Boris Mesár

1. Vyhláška MZ SR 96/2021 . Čaká opichancov 13 ,,včeličiek" ? 2. V Európe sa začali zakazovať látkové rúška . Nezarába sa nich ? 

0icon

1.Prečítal som si vyhlášku MZ SR 96/2021 zo dňa 21.12.2021, ktorá zrušuje vyhlášku 93/2021 ,ktorá predtým zrušila vyhlášku 58/2021.https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/96/Nebudem zachádzať do podobností, dal som link. To čo ma tam zaujalo ,je to ,že sa tam píše o 13 fázach(1) očkovania . Znamená t

Andrej Biras

Pán Šeliga, začnite stavať pre obyvateľstvo bunkre a učte sa po čínsky! Nič sa Vám nestane, obyvateľstvo sa Vám poďakuje.

0icon

Vojnový vlak sa už asi nedá zastaviť a namiesto toho, aby Slovensko prijalo situácii primerané podmienky Ruska, čo si želá aj veľká časť národa, teda  byť neutrálna krajina, naši "zástupcovia" pridávajú do kotla. A vlak sa rozbieha a rozbieha. Potom je namieste otázka, pán Šeliga, čo je horšie ako eskalácia…

René Pavlík

O, aké naše

0icon

Sme nepoučiteľní. Opakujeme tú istú chybu donekonečna, a z neúspechu dokážeme slepo obviniť celý svet. Robíme to tak často, že sa to dá považovať za poruchu. Nakoľko ide vždy o ten istý princíp, opakujúci sa po celé stáročia, asi je možné konštatovať, že ide o genetickú nedobrosť. Napríklad. Niekto založí…

TopDesať

10 prípadov, kedy americký zdravotný systém šokoval celý svet

0 icon

Hoci sa Spojené štáty v posledných desaťročiach považovali za najväčšiu krajinu na svete, štatistiky ukazujú, že existujú oblasti, v ktorých sa táto veľmoc môže výrazne zlepšiť. Jednou z nich je aj zdravotný systém... Vo vojenskej sile a obranných výdavkoch je USA jednoznačne číslom jedna. Ale v iných oblastiach, omnoho dôležitejších pre ľudský blahobyt, ako…

Petra: Počuli ste už o červenoružovom meste? 1. časť

0 icon

Mesto Petra, ktoré dostalo prívlastok „červenoružové“, zostávalo skryté pred zrakmi sveta po celé stáročia. Kedysi bolo rozkvitajúcim centrom, ktoré navštevovali cestovatelia, keď uberali po starých obchodných cestách. Pretože Petru obklopujú vysoké hory a dá sa do nej dostať len cez úzky prielom, jej pozoruhodných skalných budov sa zub času prakticky…

Vrchol nevkusu: 10 naozaj ostrasných svadobných fotografií

0 icon

Svadba. Niečo jedinečné, čo by sa v živote malo opakvoať len raz. Alebo dvakrát. No aj počas takéhoto výnimočného dňa môže dôjsť k značnému faux pas. Jednou z vecí, ktoré sa môžu pokaziť, sú aj svadobné fotografie. Aj takto vyzerá vrchol nevkusu. 1.

10+ netradičných dizajnérskych výtvorov, ktoré by si doma mať nechcel

0 icon

Je ľahké zvyknúť si na bežné veci, ktoré vidíme každý deň. Ale niekedy sa stretávame s neúspešnými zlyhaniami, ktoré nám spríjemňujú deň a rozveseľujú nás. To je príklad aj týcho 10 výtvorov, ktoré by si ale doma zrejme mať nechcel. 1. Priehľadné WC [caption id="attachment_21494" align="aligncenter" width="650"]

Západ verzus východ. Ako veľmi sa líši kultúra dvoch protipólov sveta?

0 icon

Ilustrátorka Siyu sa narodila a vyrastala v Pekingu, no posledných 10 rokov strávila cestovaním, štúdiom a prácou v zahraničí v USA, vo Veľkej Británii a vo Francúzsku. Mnohí ľudia sa jej na jej cestách pýtali na jeho domovinu. Ako veľmi sa odlišuje kultúra východu a západu? Niektorí zakončili rozhovor o Číne slovami ako "komunisti", "smog" a…

Armádny Magazín

Južná Kórea zavádza nový ľahký guľomet vlastnej produkcie

0 icon

Južná Kórea, 26. januára 2022 (AM) – Južná Kórea dlho využívala výlučne západné bojové systémy. Od konca 80. rokov sa však krajina tejto závislosti postupne zbavuje a vytvára vlastné vojenské produkty. Jednou z prvých „lastovičiek“ formovania národného vojensko-priemyselného komplexu bol K3, prvý ľahký guľomet vytvorený vlastným úsilím na báze belgického FN…

S propagandou „hrozieb“ Tokio postupne zvyká Japoncov na myšlienku vojny

0 icon

Japonsko, 26. januára 2022 (AM) – S cieľom ospravedlniť revíziu japonskej vojenskej doktríny z obrannej na útočnú začať zdvojnásobovať rozpočtové prostriedky na budovanie  „síl sebaobrany“, ktoré sú už porovnateľné s armádami veľkých krajín sveta, Japonská vláda ich vyzbrojila

Bude možné prejsť bez vojny? Satanovskij odpovedal mimoriadne úprimne

0 icon

Ukrajina, 26. januára 2022 (AM) – Politológ Satanovskij zhodnotil pravdepodobnosť konfliktu na Ukrajine. „Bude možné prekĺznuť bez vojny? Nádej v to zostáva až do poslednej minúty, ale je veľmi slabá, “povedal.   Politológ a ekonóm Jevgenij Satanovskij zhodnotil na pozadí vyhrotenia sit

Rusi našli spôsob ako „hlušiť“ nepriateľských bojových plavcov

0 icon

Rusko, 26. januára 2022 (AM) – Budú ich zneškodňovať akustickými vlnami, ktoré vyvolajú v organizme diverzantov bolesť v ušiach, pocity strachu, slabosti a tiesne. Koncepciu tohto projektu prinieslo nové číslo časopisu Vojenská myseľ (Военная мысль).   Autori projektu vychádzajú z toho, že protivník môže nasadzovať diverzno-prieskumné skupiny, v

Prečo Američania súrne utekajú z Kyjeva

0 icon

Ukrajina, 26. januára 2022 (AM) - "Ruská vojenská akcia môže začať kedykoľvek." Týmito slovami americké ministerstvo zahraničia oficiálne vysvetľuje začiatok evakuácie svojich diplomatov z Kyjeva. Toto rozhodnutie odradilo paradoxne nielen Európu, ale dokonca aj ukrajinské vedenie. Ak však západným diplomatom v Kyjeve nehrozí žiadne reálne nebezpečenstvo, čo vl

Svetlo sveta

Kde sa nachádzajú Traja králi dnes?

0 icon

Po narodení Ježiša nám Sväté písmo predkladá príbeh, ako králi alebo inak nazývaní aj mudrci z východu, prišli do Betlehema, aby sa Kristovi poklonili. Nový zákon kladie dôraz na skutočnosť, že na základe hviezdy na oblohe muži prišli až do Betlehema. Biblia nehovorí koľko týchto kráľov bolo ani z akej…

Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

0 icon

Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

Prečo si Cirkev na Vianoce pripomína sv. Štefana a evanjelistu Jána?

0 icon

Pre veriaci ľud je častokrát ťažko pochopiteľné, prečo počas oktávy na Vianoce hneď po oslávení Narodenia Pána, Cirkev predkladá na oslavu martýra sv. Štefana a evanjelistu sv. Jána. Ako prišlo k tomu, že najveselšie sviatky roku sa veľmi rýchlo menia na pripomienku umučenia človeka? Je opodstatnené, aby sv. Štefan ako…

26.12. Svätý Štefan, mučeník pri obhajobe pravého učenia Cirkvi

0 icon

Svätý Štefan je považovaný v Katolíckej Cirkvi sa prvého mučeníka, ktorého sviatok sa slávi 26.12. Tento deň boli totiž nájdene relikvie svätého Štefana. Stalo sa tak na základe videnia, ktoré mal v roku 415 kňaz menom Lucian. V roku 439 relikvi boli prenesené do nového kostola postaveného pri Damašskej bráne v Jeruzaleme. Krížiaci volali…

Narodenie Ježiša Krista – vianočné sviatky a okruh ich slávenia

0 icon

Na Vianoce kresťania slávia narodenie Ježiša Krista. Sú to sviatky Božieho vtelenia, sviatky vykúpenia, pokoja a lásky. Vianoce oslávia na celom svete dve miliardy veriacich. Presný dátum narodenia Pána známy nie je. Slávenie 25. decembra ako narodenie Ježiša je doložené po prvý raz z roku 336 v Ríme. Na základe…

FOTO DŇA

Na snímke skupina srniek beží po poli pokrytom snehom neďaleko Geiselhöringu v Nemecku

Autor: TASR/AP-Armin Weigel/dpa

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali