Právnik Ivana Lexu Marek Para: Informáciu, že obžaloba je podaná alebo sa má konať na základe pôvodnej obžaloby, považujem za mediálne „fantazírovanie“

Bratislava 12. júla 2017 (HSP/Goldman/Foto:Jozef Barinka)

 

Patrí medzi tých advokátov, ktorých pozná celé Slovensko. Aj napriek tomu, že je pomerne mladý. Verejne známou osobou sa stal takpovediac zo dňa na deň, keď prijal ponuku právne zastupovať bývalého riaditeľa SIS Ivana Lexu azda v najznámejšej kaze v moderných dejinách Slovenskej republiky.

Marek Para

 

Neprekáža vám, že ste sa zrazu ocitli v centre záujmu médií?

V tomto smere by som bol zdržanlivý. Nemyslím si, že verejnosť sa zaujíma o moju osobu, ale skôr o tabuizovanú tému amnestií a o vyšetrovania mediálne známych káuz, ktoré sa práve z dôvodu prísneho utajenia viacerých spisov stali predmetom mystifikácií. Navyše, nie sú mediálne presne interpretované a mnohé informácie sú skresľované. Žiaľ, mnohé pritom boli zneužité na politické ciele.

 

Vašou špecializáciou je trestné právo. Prečo ste si vybrali práve túto oblasť?

Trestné právo je špecifické tým, že proti fyzickej osobe stojí štátna moc s celým svojím aparátom, médiami, v dôsledku čoho sa občan ocitá vo veľmi defenzívnej pozícii. Samotné vznesenie obvinenia, či uvalenie väzby začína obvinenú osobu stigmatizovať v spoločnosti a obhajca je práve ten, ktorý musí často proti väčšine a v znevýhodnenom prostredí brániť práva a základné slobody. Vždy som sa snažil na každú vec si vytvoriť vlastný názor, pochybovať v situácii, aj keď iní sú slepo presvedčení. Trestný proces je presne to, kde sa môžem realizovať.

 

Snívali ste od detstva, že sa stanete advokátom?

V podstate veľmi skoro, už v prvom ročníku na gymnáziu, som sa rozhodol, že budem právnikom, keďže sa mi páčil kultivovaný prejav a spôsob, ako s nadhľadom dokázali pomáhať ľuďom v ťažkých životných situáciách. Až neskôr som v celej hĺbke pochopil skutočnú podstatu tejto profesie, ktorá nie je ani tak podnikaním, ako poslaním a dodnes si vážim, že sa mi podarilo v nej presadiť.

 

Čo vám dali dve vyštudované vysoké školy práva vo Viedni a Bratislave?

Možnosť porovnávať dva fungujúce systémy mi umožňuje vnímať právne relevantné inštitúty z rôznych uhlov pohľadu a vyvodzovať lepšie argumenty. Štúdium vo Viedni ma naučilo myslieť a spochybňovať, nielen naivne nasledovať poučky a názory iných.

 

Čo pre vás právo ako také znamená?

To je veľmi zložitá otázka, ktorá by zabrala niekoľkohodinovú diskusiu. Ak odhliadnem od práva ako oprávnenia či nároku, tak právo chápem ako systém noriem, ktoré sa vyvinuli trvalým používaním určitých morálnych zásad a majú za cieľ regulovať v najširšom význame medziľudské vzťahy v životných situáciách.

Marek Para

Hoci každý prípad je iný, predsa však môže právnik nachádzať inšpiráciu aj v starších kauzách. Aké prípady z histórie vás zaujali najviac?

Je ich, samozrejme, viac, ale môj obľúbený je tzv. prípad „Mignonette“ z roku 1884, v ktorom sa riešila morálnosť usmrtenia človeka v extrémnej situácii. Právne úvahy v tomto prípade odlíšili úroveň protiprávnosti od úrovne viny, keď protiprávnosť znamená rozpor s právom, avšak vina znamená možnosť urobiť konkrétnej osobe z jej protiprávneho konania výčitku, teda klásť protiprávne konanie niekomu za vinu. V prípade, ak ako sudca neviem osobe konajúcej protiprávne povedať, že ako by som v jej situácii konal inak, a teda v súlade s právom, nemôžem tejto osobe z jej protiprávneho konania logicky robiť výčitku, keďže by som v danej situácii konal rovnako. Je fascinujúce, keď aktuálnosť myšlienky pretrvá storočia.

 

Niektorí filozofi sa vo svojich dielach dotýkali práva ako takého. Máte medzi nimi aj nejaké vzory?

Poznatky iných, ktorí v životných skúškach dospeli k určitým poznatkom, sú pre mňa vždy užitočné. Pritom nerozhoduje, či ide o dávnu minulosť alebo súčasnosť. Dá sa odpovedať slovami Galilea: „Nikdy som nestretol nikoho takého hlúpeho, aby som sa od neho niečomu nepriučil“.

 

Na ktorý váš prípad ste najviac hrdý?

V trestnom práve si každý prípad vyžaduje veľmi individuálny prístup a dva naoko podobné prípady sú napokon úplne iné. Nedá sa vybrať prípad, ktorý by som špeciálne vyzdvihol, ale v mojom úplne prvom prípade, ktorý som riešil ako samostatný advokát a ku ktorému som sa dostal tak trochu náhodou, bol mandant podozrivý z pestovania 500 kg marihuany. Keď sa mi podarilo postupne narušiť všetky predpoklady tímu vyšetrovateľov a klienta prepustili z väzby, bol to prvý veľký úspech, ktorý si určite rád pripomínam.

 

Je pre vás objektívna pravda dôležitá?

Narážate pravdepodobne na situáciu, v ktorej riešim konkrétny prípad obhajoby. Samozrejme, vždy potrebujem poznať skutočnosť, aby som vedel zaujať obhajobné stanovisko a pripraviť stratégiu. Každý obhajca v trestnom práve chce poznať pravdu a som presvedčený, že moderný obhajca neusiluje nikdy o znemožnenie hľadania pravdy, sledujúc len svoj prospech.

 

Ako ste vnímali ponuku, aby ste právne zastupovali pána Lexu v prípade, ktorý súvisí so zrušením tzv. Mečiarových amnestií?

Vnímal som ju ako výsledok tvrdej dlhoročnej práce, ktorá mi priniesla pozitívne referencie. Nakoľko sme sa predtým nepoznali, som veľmi rád, že po prijatí obhajoby sme si aj po ľudskej stránke takpovediac „sadli“ a na obhajobe pracujeme fakticky na dennej báze.

 

Aký máte názor na zrušenie amnestií, ktoré pred 22 rokmi vydal bývalý premiér a následne toto rozhodnutie odobril aj Ústavný súd?

Som presvedčený, že nad právnou úvahou zvíťazila politická stratégia a snaha odpútať pozornosť od vážnejších tém. Zhon, v ktorom bolo toto riešenie prijaté, zrejme zodpovedá jeho „kvalite“. K Ústavnému súdu by som sa radšej vyjadril, keď sa oboznámim s obsahom odôvodnenia jeho rozhodnutia. Musím však povedať, že lehota 60 dní na rozhodnutie bola „šibeničná“ a celkovo tak určite neprospela hĺbke úvah.

 

Zrejme ste neočakávali, že rozhodnutie parlamentu potvrdí aj Ústavný súd… Alebo ste rátali aj s takouto možnosťou napriek faktu, že Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu už raz rozhodol, že amnestie ako také sú nezrušiteľné?

Osobne som bol presvedčený, že lehota 60 dní nie je dostatočná na rozhodnutie v takej zložitej otázke. Ústavný súd však v podstate len vyslovil, že uznesenie parlamentu o zrušení dvoch článkov tzv. Mečiarových amnestií je v súlade so zmenenou ústavou. Treba dodať, že k zmene ústavy došlo krátko pred rozhodnutím parlamentu o zrušení amnestií.

 

Amnestie sú zrušené de facto, ale dá sa povedať, že aj de iure?

Zrušenie amnestií parlamentom má mať podľa zmenenej ústavy „automaticky“ za následok zrušenie všetkých rozhodnutí štátnych orgánov, ktoré boli vo výroku a v odôvodnení založené na tzv. Mečiarovej amnestii. Problematickým teda nie je ani tak výrok parlamentu ohľadom zrušenia amnestií, ktorý by som mohol chápať ako určitú morálnu deklaráciu, ale otázka, či možno týmto spôsobom automaticky rušiť rozhodnutia súdov a, samozrejme, otázka, v akom konaní už pred príslušným súdom sudca vysloví, že došlo ku zrušeniu konkrétneho rozhodnutia. Veta „zrušujú sa všetky rozhodnutia“ je veľmi všeobecná na to, aby sa bez ďalšieho konania automaticky vychádzalo zo zrušenia konkrétneho rozhodnutia.

Marek Para

Aký budú vaše ďalšie kroky?

Predložili sme príslušnému súdu plnú moc na právne zastupovanie, tak aby súd – ak uzná, že je možné v akomkoľvek režime pokračovať v konaní či začať konanie – nás registroval a musel brať v úvahu. Zároveň sme požiadali o možnosť nahliadnutia do spisu a súdu sme predložili formou podnetu právny názor na vzniknutú situáciu, aby tento náš názor mohol vziať do úvahy pri svojom rozhodovaní.

 

Obrátite sa opäť aj na Európsky súd pre ľudské práva?

Nepochybne, základný koncept podania už máme spracovaný a v súčasnosti čakáme len na zverejnenie odôvodnenia rozhodnutia Ústavného súdu a odlišných stanovísk sudcov, tak aby sme tieto myšlienky a názory mohli zohľadniť v argumentácii.

 

Rozhodnutie v Štrasburgu môže padnúť aj po dlhšom období. Pritom podaná obžaloba je de facto platná a slovenský súd môže vo veci konať. Aký vývoj očakávate?

Informáciu, že obžaloba je podaná alebo sa má konať na základe pôvodnej obžaloby, považujem za mediálne „fantazírovanie“. V predmetných medializovaných trestných veciach, a to kauza „Mercedes“ a „zavlečenie“, boli vydané meritórne (konečné) súdne rozhodnutia, pričom musí byť príslušným sudcom, resp. sudcami posúdené, či je vôbec dôvod vo veci konať. Problémom je skutočnosť, že Trestný poriadok neobsahuje žiadnu úpravu, t.j. „manuál“ pre sudcu, akým spôsobom, na základe akých ustanovení a v akom konaní posúdiť, či v minulosti vydané súdne rozhodnutie v danej veci bolo vo výroku a v odôvodnení založené na tzv. Mečiarovej amnestii, a teda je podľa čl. 154f Ústavy SR zrušené.

 

Možno predpokladať, že bude obnovené vyšetrovanie?

Pokiaľ sa nevyrieši vyššie uvedený problém s predchádzajúcimi vo veci vydanými rozhodnutiami, tak určite vyšetrovanie veci nie je prípustné. Považujem za jediné racionálne riešenie, aby sa príslušný súd obrátil na Súdny dvor EÚ v Luxemburgu s otázkami na výkladové stanoviská, t.j. inštrukcie, či je možné a ako postupovať.

 

Spis, ktorý má okolo 20.000 strán, je prísne utajený. Ako je možné, že niektorí ľudia majú prístup k informáciám z prísne utajeného spisu?

To je veľmi dobrá otázka, neviem však, či informácie protiprávne zverejnené na internete sú zhodné so spisovým materiálom a nevylučujem, že sú nepravdivé, skreslené alebo vytrhnuté z kontextu tak, aby manipulovali verejnú mienku. Je pre mňa zarážajúce, ak orgány činné v trestnom konaní vedia, že mohlo dôjsť k úniku prísne tajných informácií a vôbec tieto okolnosti nevyšetrujú. Navyše v súčasnej dobe nevidím dôvody pre ďalšie utajenie spisu, prípadne rozhodujúcich častí.

 

Na verejnosť prenikla aj informácia, že obžaloba stojí na veľmi slabých základoch, výpovede ľudí sú často nedokázateľné, niektoré výpovede boli odvolané a dotyční tvrdili, že vypovedali pod nátlakom. Je možné, že prípad sa ani nedostane na súd?

Dôkazné bremeno znáša pred súdom prokurátor, ktorý v podstate zodpovedá aj za úspech či neúspech obžaloby. Neúspech sa prejaví v zastavení trestného stíhania alebo oslobodení spod obžaloby. Slabý dôkazný stav v zásade nebráni podaniu obžaloby, hoci prokurátor by mal mať natoľko objektívne vnímanie, že posúdi aj okolnosti svedčiace v prospech a nielen v neprospech danej osoby. Namiesto podania obžaloby môže trestné stíhanie aj zastaviť, čo sa však často spája s náročnejším odôvodňovaním.

 

Ak sa stane, že váš klient bude oslobodený (aj) v tejto kauze, budete požadovať odškodné za poškodzovanie jeho mena?

V prvom rade som presvedčený, že sme veľmi vzdialení reálnemu súdnemu procesu a bez vyriešenia procesných otázok ani nebude možné vo veci konať. Vyjadrovať sa z mojej strany k veciam, ktoré sa „hovoria“, by bolo neprofesionálne a obsah spisu podrobne nepoznám. Preto môžem len uviesť, že starší kolegovia, ktorí v minulosti mali prístup ku spisu, konštatovali na základe dlhoročných skúseností, že predpoklady prokurátora nemajú reálne základy, sú vágne, sčasti vystavané na pochybne získaných dôkazoch a v sumáre možno konštatovať, že sa počas celej praxe nestretli s tak slabo rozpracovanou kauzou.

 

Na chvíľu sa ešte vráťme k vám osobne. Je niečo, čo by ste chceli vo svojom živote, resp. v profesii dosiahnuť? Máte nejaké sny, ktoré čakajú na realizáciu?

Nakoľko sa považujem za mladého advokáta, verím, že v mojej profesii som našiel životné poslanie, ktoré mi prinesie ešte veľa úspechov a uznania.

 

Akým spôsobom najradšej využívate voľný čas?

Voľného času mám málo, preto ho trávim najmä s rodinnou, popritom čas najradšej trávim športom a prechádzkami so psom v prírode.

 

A váš vzťah ku športu? Máte rád adrenalín?

Som veľmi opatrný človek, ktorý vždy kalkuluje riziko, aj preto som adrenalínové športy nikdy neskúsil a neoslovili ma. Pre mňa je najväčším koníčkom rekreačný beh v prírode a plávanie.

 

Čo pre vás znamená šťastie?

Šťastie je sloboda. Absolútna sloboda, sloboda v myslení, vyjadrovaní a konaní v živote.

 

Na čo neľutujete míňať viac peňazí?

Na rodinu, priateľov a cestovanie.

 

VIZITKA

Marek Para

* Dátum narodenia: 12.10.1979

* Vyštudoval: Právo

* Venuje sa: Advokácia so zameraním na trestné právo

* Rodina: Slobodný

* Bydlisko: Bratislava

* Čo robí, keď nepracuje: Vzdeláva sa

* Profesijné vzory: Prof. Dr. Eckart Ratz

* Iní favoriti medzi osobnosťami: Sokrates pre jeho princíp rozumovej argumentácie

* Najlepší šport: Beh

* Obľúbená kniha: John Grisham – Partner

* Obľúbená hudba: Klasická

* Obľúbený film: Mlčanie jahniat (1991)

* Obľúbené výtvarné dielo: Auguste Renoir – Zábava v Moulin de la Galette

* Obľúbené značky: Všetky kvalitné

* Favorit medzi autami: BMW

* Obľúbené jedlo: Sushi

Tomáš Szmrecsányi

Interview pôvodne vyšlo na portáli goldman.sk.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Schwarzerová: EÚ chýbajú mechanizmy na ochranu jednotného trhu a Schengenu

0 icon

Bratislava 24. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Proces európskej integrácie je v dôsledku pandémie koronavírusu ohrozený, pretože Európska únia síce vytvorila jednotný trh a zónu voľného pohybu, ale nezriadila mechanizmy potrebné na vyrovnanie sa s mimoriadnymi krízami. Pre TASR to uviedla riaditeľka Nadácie otvorenej spoločnosti pre Európu a Euráziu Daniela Schwarzerová…

Slovenskí poslanci vyzývajú: Postavme sa za suverenitu Slovenska proti správe Matić

0 icon

Bratislava 24. júna 2021 (HSP/Foto:TASR - Jakub Kotian, SITA-Branislav Bibel )   V európskom parlamente sa dnes má preberať kontroverzná správa europoslanca Predraga Matića, ktorá má za cieľ upravovať sexuálne a reprodukčné zdravie a práva žien v Európskej únii. Návrh minulý týždeň neschválil ani slovenský parlament. Slovenskí europoslanci tak vyzývajú…

Smer-SD napadol novelu Zákonníka práce na Ústavnom súde SR

0 icon

Bratislava 24. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Poslanci Národnej rady SR za stranu Smer-SD napadli tohtoročnú novelu Zákonníka práce na Ústavnom súde SR. Na štvrtkovej tlačovej besede to povedal líder opozičnej strany Robert Fico Ústavný súd SR opoziční poslanci žiadajú, aby posúdil, či vládnou koalíciou prijatá novela pracovného kódexu je…

Do systému očkovania proti COVID-19 v ambulanciách sa zatiaľ prihlásilo 64 lekárov

0 icon

Bratislava 24. júna 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Do systému očkovania proti COVID-19 v ambulanciách sa zatiaľ prihlásilo 64 lekárov. Na tlačovej konferencii o tom informoval štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Kamil Száz Prihlasovanie pre všeobecných lekárov a pediatrov do systému očkovania je možné na stránke rezortu zdravotníctva od stredy.…

Americké Centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb potvrdilo „pravdepodobný“ súvis myokarditídy s očkovaním. Dáta ukazujú až 200-násobný nárast u mladých

0 icon

Bratislava 24. júna 2021 (HSP/Foto:Pixabay, screenshot)   Prípady zápalu srdcového svalu sa vyskytujú u mladých a deťoch po očkovaní proti covid-19 oveľa častejšie, ako je bežný výskyt. Zverejnené údaje z USA varujú pred očkovaním zdravých detí vakcínou, ktorá nesie toto riziko Kvôli medializovaným, hospitalizovaným a nahláseným prípadom myokarditídy a perkarditídy…

Čo upiekli Erdoğan s Bidenom tesne pred Bidenovým stretnutím s Putinom?

0 icon

Bratislava 24. júna 2021 (HSP/Foto:screenshot, TASR/AP-Turkish Presidency, Patrick Semansky, Pixabay, TASR/AP-Staff Sgt. Chris Thornbury/U.S. Air Force)   Iba dva dni pred stretnutím amerického prezidenta Joea Bidena s ruským prezidentom Vladimírom Putinom sa konalo na samite NATO iné zaujímavé stretnutie. Naznačilo všeličo, pokiaľ ide o možný ďalší geopolitický vývoj v oblasti…

Ankara a USA rokujú o ochrane letiska v Kábule po odchode vojakov NATO z Afganistanu

0 icon

Ankara 24. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-AP-Burhan Ozbilici)   Predstavitelia tureckej a americkej armády sa vo štvrtok stretli v Ankare, aby diskutovali o pláne o pokračovaní ochrany letiska v Kábule tureckou armádou po odchode vojakov USA a ďalších krajín NATO z Afganistanu. Turecko, ktoré je jedinou moslimskou krajinou v rámci Organizácie Severoatlantickej…

Ukrajina je proti obnoveniu summitov EÚ-Rusko, upozornil šéf diplomacie Kuleba

0 icon

Brusel 24. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Francisco Seco)   Ukrajina považuje iniciatívy za obnovenie konania summitov medzi Európskou úniou a Ruskom za nebezpečnú odchýlku od sankčnej politiky. Uviedol to vo štvrtok v Bruseli šéf ukrajinskej diplomacie Dmytro Kuleba "Podľa nášho názoru je pozastavenie dialógu na vysokej úrovni medzi EÚ a Ruskom súčasťou…

Do COVID automatu zapracujú rýchlejšiu brzdu. V súvislosti s očkovacím certifikátom odporúča Lengvarský stiahnuť si aplikáciu zdravotnej poisťovne

0 icon

Bratislava 24. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)   Do COVID automatu zapracujú rýchlejšiu brzdu. V diskusnej relácii rádia Expres Braňo Závodský naživo to uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský Dôvodom je, aby sa v prípade zhoršenia situácie mohli prijať opatrenia okamžite. Nepôjde však o sprísňovanie v celých okresoch, ale podľa potreby, teda…

Beluský z ĽSNS pripomína, že Parlamentné zhromaždenie Rady Európy v rezolúcii odmietlo nátlak vlád na ľudí, ktorí sa nemôžu, alebo nechcú zaočkovať

0 icon

Bratislava 24. júna 2021 (HSP/Foto:Facebook)   Opozičný poslanec a šéf Osobitného kontrolného výboru NR na kontrolu činnosti NBÚ Martin Beluský (ĽSNS) v stredu na Facebooku upozornil na zásadnú rezolúciu Parlamentného zhromaždenia Rady Európy, v ktorom ako člen za slovenský parlament zastupuje našu krajinu Martin Beluský upozornil, že v utorok 22.…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Erik Majercak

Otázka odpoveď ku KSB – Plná funkcia riadenia - záver

0icon

Už bez prednášky, iba otázka / odpoveď / debata. Video séria 1 – Plná funkcia riadenia je kompletná. Tu je link Tu je link na prvú časť - prvý diel na pokračovanie z diskusie v ISOP - Inštitút sociálnych práv. Tu je

Ivan Štubňa

Raz a navždy k všeobecnej záväznosti vyhlášok ÚVZ

0icon

Vyhlášky ÚVZ SR nie sú prameňom práva Tento krátky právny príspevok možno nebudete hodnotiť ako krátky, ale verte tomu, že to tak je. Nemá vôbec zmysel, aby som sa vyjadroval nejako rozsiahlo, keďže názorové pozície sú jasné. Preto sa vyjadrím iba „v krátkosti“, nebudem písať ani žiadne rozsiahle právne stanovisko, i keď…

Pavel Jacz

„Super špeciál turbo“ charakter Sulíka. Je neuveriteľné, že v sebe nemá kúsok cti, hrdosti a charakteru!

0icon

Ani o chrbtovej kosti nemá predseda SaS ani páru. Je to cudzie slovo, ktoré sa Sulík za celý život nenaučil. Začínam veriť, že jeho vzpriamenosť má na starosti nejaký umelý skelet, inak by musel chodiť ohnutý s ovisnutou hlavou na úrovni lýtok. Prečo to konštatujem? Všetci majú v pamäti to,…

Miro Majerník

Československé spartakiády neboli iba komunistický výmysel

0icon

Články o slovenskej politike presýtenej nenávisťou medzi stranami, pandémiou Kovid 19, politický boj medzi koalíciou a opozíciou, každodennými aférami o zatýkaní nepohodlných politikov začínajú nás bežných ľudí už unavovať. Ako bloger sa už dlhšiu dobu sa snažím vyhnúť týmto nechutným témam ktoré nám bežným ľuďom prinášajú iba stres a neistotu.…

Boris Mesár

1. Stoja globalisti za problémami s vodou v Kalifornii ? Hroziaca katastrofa v zásobovaní potravinami 2. Veľké farmaceutické spoločnosti a médiá vlastnia rovnakí pochybní ľudia

0icon

Dnes to budú dva dlhšie články ,ale verím ,že vám niečo objasnia  1. V posledných mesiacoch rastie krízová situácia v USA v zásobovaní potravinami, ktorá má nadobudnúť alarmujúce rozmery, ktoré by sa mohli stať katastrofou . Na vrchole existujúceho koronakrízy a nezamestnanosti v súvislosti s koronovou pandémiou by mohla hroziaca…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Posledné slová celebrít: Čo povedal pred smrťou Jobs, Hendrix či Mozart?

0 icon

Vraví sa, že pred smrťou ti prebehne pred očami celý život. Všetko dobré aj zlé, čo si spravil. Všetky výnimočné momenty a chvíle. Možno práve posledné slová budú mať omnoho väčšiu váhu ako tie miliardy prázdnych viet, ktoré si vypovedal počas celého života. Či už vieš, že sa blíži koniec,…

Dôkaz, že úsmev zmení tvár na nepoznanie

0 icon

Predstav si svet, v ktorom ťa pozdraví a venuje ti úsmev každý, koho stretneš. Austrálsky fotograf a cestovný sprievodca, Jay Weinstein, nám prostredníctvom svojho projektu s názvom „ Tak som ich požiadal o úsmev “ nahliadol so toho, ako by takýto svet vyzeral. To, čo sa začalo ako náhodná fotografia v roku  2013, rozkvitlo do bohatej galérie…

Fastfood: TOP10 šokujúcich faktov o rýchlom občerstvení

0 icon

Fastfood je rýchly, pohodlný a často aj chutný spôsob, ako si naplniť žalúdok. Dokonca ani nemusíš variť. Ako rastie fastfoodový trh, tak sa množia aj šokujúce fakty okolo tohto spôsobu stravovania. TOP10 ti prináša rebríček tých našokujúcejších faktov o fastfoode. Niektoré ťa znechutia! 10. Milkshake – Mliečne kokteily obsahujú viac chemikálií ako…

Let Nemcov do New Yorku a Michiganu 1. časť

0 icon

Podľa niektorých správ letel 27. augusta 1943 Junkers Ju-390 z Nórska plniť prieskumnú úlohu až do Severnej Ameriky. Miesto druhého pilota údajne zastávala Anna Kreislingová, prezývaná „biela vlčica luftwaffe“, pretože mala plavé vlasy a prenikavo modré oči. Prinášame ďalší záhadný príbeh druhej svetovej vojny. Leteli Nemci do Severnej Ameriky? Pozrite sa s nami…

Sprchovanie: Chyby pri sprchovaní, ktoré ovplyvňujú naše zdravie

0 icon

Ak sa chceš cítiť vo svojom tele sviežo a čisto, potrebuješ zo sebou spraviť niekoľko vecí, aby si tento efekt dosiahol. Čistenie zubov, umývanie rúk a sprchovanie. Hlavným a najdôležitejším očisťovacím procesom je jednoznačne sprchovanie. Niektorí ľudia uprednostňujú sprchu, zatiaľ čo iní si radšej užívajú čas ponorení vo vani. Kúpanie aj sprcha odstraňujú…

Vo svete IT

Koniec púte legendárny Poco F1? Zdá sa, že s ním už Xiaomi do budúcna nepočíta!

0 icon

Keď Xiaomi predstavilo model s názvom Pocophone F1, strhla sa nákupná horúčka. „Zabijak vlajkových lodí“ prišiel s nevídaním výkonom za naozaj nízke peniaze a dnes už trojročný model má stále mnoho aktívnych používateľov. Jedným z dôvodov prečo sa fanúšikovia spoločnosti stále držia pri stárnucom Poco F1, je stále dostačujúci výkon…

Výrobca Tronsmart spúšťa exkluzívny výpredaj. Tieto slúchadlá kúpiš vo viac ako 30 percent zľave!

0 icon

Spoločnosť Tronsmart je na trhu už 8 rokov, oslávte toto malé výročie s týmto stále populárnejším výrobcom aj Vy. Na e-shope Geekbuying.com sa spúšťa neuveriteľné zľavové šialenstvo, vďaka ktorému môžeš ušetriť niekoľko desiatok eur pri kúpe nových bezdrôtových slúchadiel, či bezdrôtového reproduktoru. Celú ponuku nájdeš priamo na e-shope Geekbuying.com, no…

Kozmické déjá vu potvrdilo Einsteinove teórie: Trikrát po sebe, ten istý úkaz!

0 icon

Je naozaj zložité predstaviť si, že vo vesmíre existujú galaxie tak vzdialené, že svetlo, ktoré od nich prichádza, môže byť ohnuté a pocítiť formu časovej dilatácie, píše portál Universe Today. Dilatácia času je efekt, ktorý vychádza z Einsteinovej špeciálnej teórie relativity. V podstate ide o to, že čas plynie pomalšie v sústave, ktorá sa pohybuje…

Blíži sa najväčšia kométa v histórii ľudstva: Čo to pre nás znamená?

0 icon

Blíži sa ku nám kozmický objekt, ktorý by mohol byť tou najväčšou kométou, akú sme v histórii ľudstva zaznamenali, píše portál IFL Science. Obežná dráha objektu je neobyčajne veľká a v najvzdialenejšom bode sa môže od Slnka nachádzať takmer jeden svetelný rok. Odhadnúť dráhu objektu je pre vedcov nesmierne zložité, pretože sa veľmi…

Rusko a Čína sa „stavajú“ proti USA: Oznámili svoje plány spolupráce pri prieskume Mesiaca

0 icon

V nasledujúcich rokoch bude na Mesiaci naozaj rušno. Po prvýkrát od skončenia vesmírneho programu Apollo sa našu prirodzenú družicu chystá navštíviť viacero vesmírnych agentúr, píše portál Universe Today. Najvýraznejším hráčom je americká vesmírna agentúra NASA. Tá momentálne pracuje na svojom programe Artemis, ktorý hlási ich návrat na povrch Mesiaca. Spojené…

Armádny Magazín

Ruský generálny štáb: tajné služby mnohých krajín financujú terorizmus vo svete

0 icon

Rusko, 24. júna 2021 (AM) – Tajné služby mnohých krajín financujú a vyzbrojujú skupiny medzinárodných teroristov, vyhlásil na 9. moskovskej konferencii o medzinárodnej bezpečnosti náčelník Generálneho štábu OS Ruska Valerij Gerasimov.   Podľa jeho slov v súčasnosti v Sýrii

Rheinmetall dodal pre Bundeswehr celkovo 405 vozidiel GTK Boxer

0 icon

Nemecko, 24. júna 2021 (AM) – Spoločnosť ARTEC GmbH, spoločný podnik Krauss-Maffei Wegmann (KMW) a Rheinmetallu, oficiálne odovzdala posledné kusy celkovej dodávky obrnených transportérov Boxer (GTK) zástupcom ministerstva obrany a nemeckého Spolkového úradu pre vybavenie, informačné technológie a podporu prevádzky (BAAINBw).  

„Som pripravený na vojnu aj so svojím bratom, ak pôjde proti Kadyrovovi“ Koná sa svetový kongres Čečencov

0 icon

Čečensko, 24. júna 2021 (AM) – Dnes sa v Groznom koná Svetový kongres národov Čečenskej republiky, na ktorom sa stretli zástupcovia národa z 23 krajín sveta: Turecka, Francúzska, Nemecka, Gruzínska, Ukrajiny atď. Svetový kongres čečenského ľudu má presvedčiť Ramzana Kadyrova, aby išiel voliť.   „Dnešná republika, ktorá je každým dňom čoraz kra

Hlavná chyba Hitlera pri útoku proti ZSSR

0 icon

Nemecko, 24. júna 2021 (AM) – Podľa autora článku Johanna Althausa v novinách Die Welt išlo o chybu, v dôsledku ktorej bolo Nemecko nakoniec porazené.   Išlo vraj o to, že rýchle víťazstvá Wehrmachtu v Európe boli nesprávne interpretované. Bleskové obsadenie Poľska, Nórska, Francúzska, Beneluxu a Juhoslávie presvedčili Nemecko, ž

Boli to len "cvičné streľby". Británia popiera ruskú paľbu na jej torpédoborec pri pobreží Krymu

0 icon

Rusko, 23. júna 2021 (AM) – Včera hliadková loď ruskej FSB vykonala varovnú streľbu v smere na britský torpédoborec „ Defender “ neďaleko pobrežia Krymu. Vedľa lode bola uskutočnená aj streľba z armádnej stíhačky Su-24. Informovala o tom štátna agentúra 

Svetlo sveta

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali