Marcela Dobešová vysvetlila úskalia Istanbulského dohovoru

Slovensko 4. mája 2015 (HSP/Foto:TASR)

 

Aktuálne na Slovensku prebieha kampaň „Odzvoňme násiliu na ženách – Podporme Istanbulský dohovor“. Kampaň je projektom ľudskoprávnej organizácie Možnosť voľby. Hlavným cieľom kampane je urýchlenie ratifikácie Istanbulského dohovoru, ktorý podľa organizácie navrhuje komplexné riešenia násilia páchaného na ženách.

Na snímke Marcela Dobešová

Avšak voči prijatiu Istanbulského dohovoru má výhrady Fórum života, ktoré sa tiež zaoberá násilím páchaným na ženách. Úskalia dohovoru vysvetlila Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života, v rozhovore pre rádio Lumen.

 

Veľa sa hovorí v súčasnosti na Slovensku o Istanbulskom dohovore – o aký dokument ide? Čoho sa týka?

Ide o Dohovor, ktorý bol podpísaný 11. mája 2011 v Istanbule. Hlavným cieľom Dohovoru je harmonizovať časti národnej legislatívy, ktoré sa dotýkajú násilia na ženách a domáceho násilia. Predpokladaná harmonizácia by mala zahŕňať oblasti trestného práva, civilného procesu, migrácie a azylu, ale aj oblasti, ktoré priamo nesúvisia s vyšetrovaním a stíhaním tohto typu trestnej činnosti: napr. čl. 13 – zvyšovanie povedomia, alebo čl. 14 – vzdelávanie.

Dohovor obsahuje mnohé užitočné ustanovenia, ktoré môžu účinne pomôcť obetiam domáceho násilia (zariadenia núdzového bývania, ochranné opatrenia, právna pomoc). Väčšina týchto ustanovení je však už obsiahnutá v národnej legislatíve väčšiny členských štátov Rady Európy. Čo vyžaduje väčšiu pozornosť v Dohovore sú zamerania a terminológia Dohovoru, jeho rozsah a monitorovací mechanizmus.

Tento dokument sa propaguje pod heslom „odzvoňme násiliu na ženách“. Znie to veľmi pozitívne, prečo teda Fórum života a ďalšie MVO sú proti jeho ratifikácii?

V roku 2013 sme dali vypracovať právnu analýzu tohto strategického Dohovoru s dopadom na našu spoločnosť. Totiž v tomto istom roku bol pripravený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny návrh Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2014-2019, ktorý sa odvolával na tento dokument.

Na základe tejto analýzy sme z Fóra života vyzvali kompetentné štátne orgány, aby zvážili prijatie tohto dokumentu vzhľadom na jeho široký rozsah, ktorý v procese aplikácie môže vytvoriť mnoho kontroverzných situácii. Napriek tomu, že cieľ Dohovoru – znížiť násilie na ženách – jednoznačne podporujeme, vidíme aj konkrétne nebezpečenstvá, ktoré z dlhodobého hľadiska spolu s kontrolným mechanizmom môžu mať vplyv na vzdelávanie v oblasti rodovej teórie.

Po Národnom pochode za život v Košiciach v roku 2013 110 organizácií vyzvalo vládu, aby bez celospoločenskej diskusie zastavila proces ratifikácie tohto Dohovoru, ktorú mala v pláne do konca roka 2013 prijať. Minister spravodlivosti pán Borec presunul túto ratifikáciu na rok 2016.

Vrátim sa ale do reality. Neprekvapuje ma, že práve v tomto období sa spustila kampaň za urýchlené prijatie tohto Dohovoru. Vládou schválený Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia na ženách a Celoštátna stratégia podpory a ochrany ľudských práv sa odvolávajú práve na tento dokument. Ak by sa schválil NR SR bude záväzný vo všetkých bodoch a treba ho plniť s dostatkom finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a fondov Európskej únie.

A proces sa začína.

Podľa tejto stratégie treba investovať do bezpečných domov pre týrané ženy, spustiť bezplatnú linku pomoci, vybudovať poradne, vzdelávať …

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje ako „konečne“ ide pomáhať týraným ženám. V rámci projektu zameraného na vytvorenie Koordinačno – metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie sa vraj konečne budú mať ženy na koho obrátiť, konečne ich niekto vypočuje a konečne im aj pomôže. Keby štát skutočne chcel znížiť násilie páchané na ženách, ktoré je cieľom Istanbulského dohovoru, minimálne by podporil a dofinancoval tie projekty, ktoré aj bez štátnej dotácie dosahujú dobré výsledky.

Ako vnímate podpornú kampaň zo strany slovenských hercov voči Istanbulskému dohovoru, ktorá beží v týchto dňoch? Zdá sa, že tu ide o masívne masírovanie verejnej mienky… aký je váš postoj?

Kampaň, ktorá momentálne beží za urýchlenie ratifikácie Istanbulského dohovoru je urobená vynikajúco. Ide na city a skutočne, človek, ktorý nevie o čo tu ide, musí podporiť túto kampaň.

Ak začnete rozmýšľať, pýtať sa a nájdete odpovede na otázky, dospejete k inému názoru, že za tým Istanbulským dohovorom je aj niečo iné, ako len eliminácia násilia páchaného na ženách.

V týchto dňoch iniciovalo občianske združenie Možnosť voľby otvorenú výzvu najvyšším štátnym predstaviteľom na urýchlenie ratifikácie a implementácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (tzv. Istanbulského dohovoru).

Vo výzve sa píše, že „právo na život bez násilia je základným ľudským právom a mali by ho chrániť a napĺňať verejné predstaviteľky a predstavitelia, ako aj verejnosť, je toto právo dodnes mnohým ženám upierané. Znepokojuje nás, že na Slovensku sú státisíce žien vystavené rôznym formám násilia a každý deň prežívajú strach o zdravie, život a bezpečnosť seba a svojich detí. Veľa žien v dôsledku násilia zomiera, mnohé trpia fyzickými a psychickými následkami celý život.“

Určite Možnosť voľby má k tomu aj relevantné výskumy. Z dlhoročnej praxe v Áno pre život a vo Fóre života v oblasti advokácii a v konkrétnej pomoci ženám a ich deťom, na ktorých bolo páchané násilie vidíme vážny rozpor medzi základnými ľudskými právami – právom na život a právom osobnej slobody. Tento rozpor nevidím len v tejto verejno-prospešnej službe, ktorá zasahuje verejný a neziskový sektor. Vidím ho aj v podnikateľskom prostredí. Sama podnikám od roku 1990. Som presvedčená, že určiť hranicu kedy právo na život ohrozuje osobnú slobodu a naopak sa dá jedine v spoločnosti v ktorá sa snaží o spoločné dobro. A v tom vidím zásadný problém, ba až utópiu. Spoločnosť tvoria jednotlivci. A práve na ich zodpovednosti to zlyháva, či im záleží, ako bude vyzerať naša spoločnosť. Každý jednotlivec by si mal začať od seba. Či budeme žiť jeden pre druhého, alebo každý pre seba. Či sa budeme vzájomne rešpektovať a žiť vedľa seba v rôznorodosti a v pluralite názorov. Nemyslím tým len momentálne dva vyhranené názory na základné ľudské práva.

Osobne som sa aktívne zapájala do celospoločenskej zmeny ešte pred rokom 1989. Dokonca som sa cítila byť veľkou liberálkou (až do roku 2003), kým som nepochopila, že práve v tej rôznorodosti a jedinečnosti má každý hranicu celospoločenskej zodpovednosti posunutú, preto moja predstava o liberalizme bola iná .

Neviem posúdiť a hlavne nechcem odsúdiť nikoho, kto je zodpovedný za tento stav, že nevieme komunikovať, vzájomne sa počúvať.

Žiaden dohovor nemôže ovplyvniť resp. obmedziť našu pomoc poskytovanú obetiam domáceho násilia. Rešpektujeme základné ľudské práva – právo na život a právo osobnej slobody, ktoré v prípade osôb ohrozeným domácim násilím sú porušované. O toto sa naša organizácia usiluje v konkrétnej pomoci od roku 1998 a hovoria o tom aj naše výsledky. Nielen prieskumy a štúdie. Ale výsledky od nás nikto nechce!

Aké sú najzásadnejšie konkrétne výhrady?

Cieľ dohovoru – znížiť násilie páchané na ženách – úplne podporujeme. Ale rozsah dohovoru je neurčitý: jeho cieľom je „odstrániť predsudky, zvyky, tradície a všetky ostatné zvyklosti, ktoré sú založené na myšlienke podradenosti žien alebo na stereotypných roliach žien a mužov“ (čl. 12 ods. 1).

Záväzok začleniť do oficiálnych študijných plánov na všetkých stupňoch vzdelávania študijné materiály týkajúce sa problematiky … rodovo podmieneného násilia, nestereotypných rodových rolí. (čl. 14 ods. 1) vnímame ako presadzovanie určitých aspektov rodovej teórie do štátnej vzdelávacej politiky, pričom značná časť našej spoločnosti sa s touto teóriou doteraz nestotožnila..

Monitorovací mechanizmus, ktorým sa vytvára skupina expertov – GREVIO – má pomerne široko koncipované kompetencie a oprávnenia, cez ktoré môže byť vytváraný neprimeraný tlak aj na záležitosti týkajúce sa vzdelávania a rodiny.

GREVIO sa môže stať inštitúciou, ktorá bude presadzovať politickú agendu v oblasti „genderovej teórie“. Najväčšou hrozbou sa javí byť čl. 14 Dohovoru a jeho potenciálny vplyv na vzdelávanie, ktoré nebude v súlade s „nestereotypnými rodovými rolami“.

Ako vnímate aktuálnu problematiku týkajúcu sa násilia na ženách na Slovensku? Najmä ako človek, ktorý sa pomoci obetiam násilia venuje v rámci neziskového sektora už desaťročia a v podstate ste úsilie bojovať proti tomuto problému svojho času rozbiehali…

Rozčarovane. Myslím si, že téma sa zneužíva.

Namiesto toho, aby sa spájali sily a budovali sa a rozširovali kapacity, vyvolávajú sa napätia, selekcie pri výbere projektov a hry na slovíčka, či pomáhate na odstránení rodovo podmieneného násilia, alebo nie. Rodovo podmienené násilie je čarovné slovíčko, bez ktorého sa darmo uchádzate o verejné financie. Lustrujú sa organizácie a jednotlivci či boli proti ratifikácii Istanbulského dohovoru.

Aby som bola konkrétna. Začal sa implementovať projekt na vytvorenie Koordinačno – metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie v každom regióne. Nikto z nás ani našich spolupracovníčok neboli prizvané ani nedostali miesto, napriek tomu, že máme bohaté skúsenosti s obeťami domáceho násilia. Len „nebúrame stereotypy“, lebo nechceme zameniť domáce násilie za rodovo-podmienené. Veď keď žena je ohrozená násilím, dokonca keď sa na nej už pácha násilie, treba jej pomôcť, nie selektovať. Máme jedna z mála na Slovensku 17 ročné skúsenosti. V neziskovej organizácii Áno pre život, sme pomohli 713 ženám a ich deťom. Bezplatnú linku pomoci 0800 12 00 24, ktorá je k dispozícii 24 hodín od roku 2003, doteraz využilo 5300 žien. V projekte zachráňme životy Fórum života za 7 rokov pomohlo 105 ženám a narodilo sa 90 detí. V Poradni Alexis mailom alebo telefonicky sme riešili skoro 800 prípadov.

Ďalší príklad diskriminácie. Uchádzame sa o grant z Nórskych fondov znova na elimináciu domáceho násilia. Pred desiatimi dňami sme pred komisiou a nakoniec aj písomne uvádzali motívy, prečo sme iniciovali a podpísali petíciu na zastavenie Istanbulského dohovoru a uviesť dôvody ako môžu tieto dôvody ovplyvniť pomoc poskytovanú obetiam domáceho násilia. To isté musel zdôvodňovať a riaditeľ Spišskej katolíckej charity.

Ide tu skutočne o elimináciu násilia páchaného na ženách, alebo iba boj o verejné financie, kto si z toho koláča čo najviac uchytí? Na tomto malom príklade vidím, že ani po 25 rokoch nežijeme v pluralitnej spoločnosti v demokracii. Skutočne násilie páchané na ľudskej bytosti potláča dve základné ľudské práva – právo na život a právo na osobnú slobodu. Napriek rozdielnym svetonázorom, pohľadov na manželstvo a iné, by nás mohlo spojiť úsilie ochraňovať a podporovať základné ľudské práva. Ale skutočnosť je iná. Nevidím rozdiel medzi PPP projektami pri štátnych zákazkách a poskytovaním verejných služieb. Najviac diskriminovaní sú „neverejní“ poskytovatelia sociálnych služieb. No a o zdravotníctve mám veľké pochybnosti, či to vôbec je to ešte verejná služba. Zo zdravotníctva sa stal biznis. Vôbec tu už nejde o ľudí, občanov tohto štátu. Peniaze sa stali cieľom, nie prostriedkom.

Málo sa hovorí o tom, že tretí sektor nespí na vavrínoch v oblasti riešenia násilia na ženách a deťoch, mnohokrát supluje aj úlohu oficiálnych autorít… skúsme si povedať niečo o organizáciách, ktoré sa tejto problematike intenzívne venujú.

Bola som pri zrode dvoch neziskových organizácií Áno pre život v roku 1998 a Fóra života v roku 2001. Keď hovorím „MY“, hovorím za platformu Fóra života, ktorá združuje 50 organizácií a stovky jednotlivcov a spolupracuje s ďalšími organizáciami, ktoré rešpektujú základné ľudské právo – právo na život od počatia po prirodzenú smrť a podporujú rodinu ako optimálne miesto vzniku a rozvoja ľudskej bytosti.

Zaznela tu kritika na Istanbulský dohovor, ktorý je podľa Vás neprijateľný… aké sú iné alternatívy?

My Istanbulský dohovor nepotrebujeme na to, aby sme pracovali v prospech eliminácie násilia páchaného na ženách. V žiadnom prípade nemôže ovplyvniť resp. obmedziť našu pomoc poskytovanú obetiam domáceho násilia. Rešpektujeme základné ľudské práva – právo na život a právo osobnej slobody, ktoré v prípade osôb ohrozeným domácim násilím sú porušované. Na túto činnosť Dohovor skutočne nepotrebujeme a z našich doterajších skúsenosti máme obavy, že práve môže sa zneužiť v prospech podpory istej názorovej skupiny na úkor druhej. Strácame slobodu v mene slobody.

ru

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

138. časť Neznámych slovenských dejín: Kam speje svet?

0 icon

Bratislava 9. apríla 2021 (HSP/Kresba:Marián Tkáč)   To, kam smeruje svet, znepokojuje „celý svet“ už tradične, no znepokojenie z rozhrania 20. a 21. storočia je akési hrozivejšie. „Milióny ľudí... desí populárna kultúra, ktorú presycuje sex bez zábran a ktorá hlučne ospevuje hédonické hodnoty“, napísal Patrick J. Buchanan v roku 2002…

Kotleba informoval, že hlasoval proti záverečnej správe o úmrtí generála Lučanského

0 icon

Bratislava 10. apríla 2021 (HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   Poslanec Národnej rady (NR) SR Marian Kotleba (ĽSNS) dnes na sociálnej sieti informoval, že hlasoval proti záverečnej správe, ktorá úmrtie generála Milana Lučanského za samovraždu označila s úplnou istotou. Naznačil aj prečo sa tak rozhodol V piatok 9. apríla hlasovaním o…

Princovia Andrew a Edward navštívili matku Alžbetu II. Pohreb britského princa Philipa bude 17. apríla na Windsorskom hrade

0 icon

Londýn 10. apríla 2021 (SITA/TASR/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Sakchai Lalit, Marko Erd)   Princovia Andrew a Edward v sobotu navštívili svoju matku kráľovnú Alžbetu II., ktorá sa nachádza na hrade Windsor po smrti manžela princa Filipa Edward a jeho manželka Sophie strávili na hrade približne hodinu. Grófka z Wessexu pri odchode novinárom povedala, že…

V Rakúsku zatkli možného spolupáchateľa teroristického útoku vo Viedni

0 icon

Viedeň 10. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   V Rakúsku zatkli možného spolupáchateľa novembrového teroristického útoku v centre Viedne, ktorý si vyžiadal štyri životy, vyše 20 zranených a prihlásila sa k nemu extrémistická organizácii Islamský štát, informovala v sobotu tamojšia prokuratúra Hovorkyňa oddelenia viedenskej prokuratúry pre agentúru AFP uviedla, že zatknutý muž…

Štátny ústav pre kontrolu liečiv eviduje viac ako tritisíc hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín, z toho 134 závažných

0 icon

Bratislava 10. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   V súvislosti s očkovaním proti novému koronavírusu Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k 9. aprílu eviduje 3050 hlásených podozrení na nežiaduce účinky vakcín. Z celkového počtu hlásení je 134 závažných, čo predstavuje 4,4 percenta hlásení. Na svojej stránke to uviedol ŠÚKL Medzi najčastejšie…

Matovič svojimi výrokmi nahneval mnohých: Zástupcovia občianskej spoločnosti vyzývajú Hegera k odsúdeniu nenávistných prejavov voči ŠÚKL. Riaditeľ Virologického ústavu BMC SAV žiada ministra financií o ospravedlnenie

0 icon

Bratislava 10. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:Facebook)   Zástupcovia občianskej spoločnosti vyzývajú predsedu vlády Eduarda Hegera (OĽaNO) a vládu SR k odsúdeniu nenávistných prejavov a iniciovaniu prešetrenia vyhrážok voči pracovníkom a pracovníčkam Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) a Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV) Zástupcovia občianskej spoločnosti upozornili, že ide o…

Branislav Gröhling: Stále uvažujeme o tom, že prijímacie pohovory na SŠ budú prezenčné. V týchto dňoch príde na školy prvá časť financií na nákup učebníc

0 icon

Bratislava 10. apríla 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel, Pixabay)   Stále uvažujeme o tom, že prijímacie pohovory na stredné školy budú prezenčnou formou. Počas týždňa to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) Podľa šéfa rezortu školstva je to dôležité napríklad pri osemročných gymnáziách a bilingválnych odboroch. "Takže…

Kresťanskí aktivisti vyzývajú k občianskemu odporu: Príďte v nedeľu na individuálnu modlitbu pred kostol o 15 h.

0 icon

Bratislava 10. apríla 2021 (HSP/Foto:screenshot)   So zákazom slávenia bohoslužieb Veľkej noci sa kresťanskí aktivisti odhodlali k verejnej výzve veriacim, aby sa pokojným ale demonštratívnym spôsobom modlili za ukončenie obmedzovania náboženskej slobody už túto nedeľu aj každý deň pred kostolom so sviečkou v ruke Spolu s petíciou , ktorá žiada…

Minister financií Matovič poslúžil Budapešti ako „užitočný hlupák“, tvrdí poslanec Kmec

0 icon

Bratislava 10. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Podľa poslanca Petra Kmeca (Hlas-SD) minister financií Igor Matovič (OĽaNO) poslúžil Maďarsku v kauze Sputnik V ako „užitočný hlupák“. Kmec zároveň uviedol, že konanie ministra financií počas jeho ciest do Moskvy a Budapešti považuje za demontáž dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí. V…

Rakúsky kancelár informoval o konci rokovania ohľadom nákupu Sputnika V

0 icon

Bratislava 10. apríla 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Evegeni Bijatow, Kirill Braga)   Rakúsky kancelár Sebastian Kurz v sobotu vyhlásil, že rokovania s Ruskom o získanie Sputnika V skončili a nákup ruskej vakcíny pre Rakúsko možno označiť za možný "Nákup je pre nás v Rakúsku možný," povedal Kurz novinárom a poukázal na to, že…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Rene Molnaru

Domobranci všetkých krajín spojme sa!

0icon

Patrím do tej mladšej skupiny občanov, ktorí nezažili socializmu a slávny výrok „Proletári všetkých krajín spojme sa!„ Svet sa modernizuje a mali by sme oprášiť aj staršie výroky. Nie všetko za socializmu bolo zlé. Máme dnes byty zadarmo ako za socializmu, povinnosť pracovať, alebo bezplatné zdravotníctvo, mohla by som menovať desiatky dobrých…

Boris Mesár

USA a NATO sa označili za novú „svätú inkvizíciu“ !

0icon

Historické zhody medzi pseudorealitou vytvorenou v USA a NATO a hrôzami stredoveku sú čoraz zreteľnejšie. Niet pochýb o tom, že všetko, čo je ,,vyhlásené" na brehoch Potomacu a Temže je ,,nespochybniteľná pravda" . Každý, kto si dovolí o tom čo i len zapochybovať , podlieha represiám a sankciám. Paralely sú…

René Pavlík

Jubileum

0icon

Také naše.  Pred deväťdesiat piatimi (95!) rokmi sa v maličkej obci Červený Hrádok narodil SLOVÁK František Vnuk. Nemusím namáhavo pátrať, aby som mohol prehlásiť, že napriek jeho zásluhám a úctivému veku je pre väčšinu národa neznámy. Asi preto, lebo je po celých  život skromný, pracovitý, poctivý a slušný. Nepreslávili ho…

Ivan Štubňa

List z Gambáčikova č. 15

0icon

Vážený pán bývalý a nový zakonšpirovaný  premiér, píšeme ti trochu neskôr, lebo ste mali vo vláde oný taký bordel, že sa v tom ani divá sviňa a ani tá filmová Sviňa nevyzná. A ľudia už vôbec nie. Bolo nám ale záhadné, že všetci v osade sa usmievali lebo oni už asi vedeli ako sa ten…

Marek Bičík

Referenčná krajina.

0icon

Určite väčšina z nás už počula výrok, že vrámci EÚ sme referenčnou krajinou pre "boj" s korona vírusom. Čo to ale znamená, vie málokto. Alebo to má len ďalší, v skutočnosti celkom iný význam, ktorý sa nesmie vysloviť presne a preto je zabalený do pozlátka. Rozhodne to nieje žiadna pochvala!…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Henrich II. a jeho osudný turnaj

0 icon

Prinášame ďalší článok z minisérie „muži robia dejiny“. Tentokrát sa pozrieme na francúzskeho kráľa - Henricha II., druhorodeného syna Františka I., o ktorom sme vám v nedávnej minulosti už článok priniesli. Samozrejme, o francúzskych kráľoch by sa dali napísať stovky, ak nie tisícky strán textu, v rámci článku sa však pozrieme na pár zaujímavostí,…

Kyštymská katastrofa: Jadrová havária, o ktorej sa nikto nemal dozvedieť

0 icon

Výbuch zakopaného jadrového odpadu zo závodu na spracovanie plutónia v blízkosti Kyštymu v Čeľabilskej oblasti v Rusku mal zostať utajený. Do roku 1989 sovietska vláda odmietla uznať, že sa takáto katastrofa vôbec stala. Znečistených bolo 23 000 štvorcových kilometrov, evakuovaných vyše 10 000 ľudí a na následky rádioaktivity zomreli pravdepodobne stovky obyvateľov. Po zistení detailov klasifikovala…

Fotky, ktoré vyvedú z miery nielen perfekcionistov

0 icon

Nasledujúce fotky ti ukážu, že nie všetko vždy vyjde podľa tvojich predstáv. Veľmi dôležité však je nenechať sa vyviesť z miery. Ako sa vraví: nikdy nie je tak zle, aby nemohlo byť horšie. Tieto fotky sú dôkazom toho, že ľudská kreativita je občas veľmi nevyspytateľná. A práve vďaka nej potom vznikajú nápady,…

Bezkľúčové štartovanie dokáže nepriamo spôsobiť smrť! Ako?

0 icon

Bezkľúčové štartovanie motora a prístup je veľmi pohodlnou súčasťou výbavy, za ktorú si automobilky aj v dnešnej dobe nechávajú priplatiť. Veľa pohodlnosti môže uškodiť, a to aj v tomto prípade... Bezkľúčové štartovanie nielen uľahčuje zlodejom prácu, nepriamym spôsobom spôsobuje aj smrť! Ako to? Podľa New York Times umrelo minimálne 28 ľudí z dôvodu…

TOP10: Veci, ktoré sú v ostatných krajinách úplne inak

0 icon

Pri príchode do novej krajiny sa zriedka zaujímaš o špecifické miestne tradície, ktoré by si mal zrejme dodržiavať. V iných krajinách by zasa ale nás považovali za čudá, ktoré to majú naruby. Je jasné, že zvyklosti sú v rôznych krajinách iné. Ak sa ale na konci roka (pretože COVID-19 nás…

Vo svete IT

Konštelácia satelitov Starlink by mala už o pár mesiacov pokryť celú Zem internetovým pripojením

0 icon

Spoločnosti SpaceX sa podarilo len pred pár dňami vyniesť na obežnú dráhu Zeme ďalších niekoľko desiatok satelitov, ktoré budú súčasťou konštelácie Starlink. Už pomerne známa satelitná konštelácia má zabezpečiť dostupné internetové pripojenie naozaj kdekoľvek na svete. Prvotne nepredstaviteľný plán známeho vizionára Elona Muska sa však už blíži do finále. Od…

Astrofyzici objavili nový región v našej galaxii, preplnený vesmírnymi unikátmi

0 icon

Len nedávno sa astrofyzikom podarilo objaviť nový región v našej galaxii, Mliečnej dráhe, preplnený horúcimi, modrými hviezdami, ktoré čochvíľa explodujú, píše portál Science Alert. Vedcom sa tento objav podaril pomocou teleskopu Gaia, ktorého úlohou je vytvoriť najdetailnejšiu mapu našej galaxie. Teleskop sa práve zameriaval na jedno zo špirálovitých ramien galaxie.  Nový…

Séria iPhone 13 konečne príde s technológiou, ktorú používajú Android výrobcovia zopár rokov

0 icon

Vyššia obnovovacia frekvencia obrazovky bola ešte pred niekoľkými rokmi výlučne využívaná medzi hráčmi počítačových hier, či medzi ľuďmi spracovávajúcim obraz a iné audio vizuálne médiá. Pred pár rokmi sa však technológia dostala aj do omnoho menšej kategórie zariadení, ako klasické počítačové monitory, či notebooky. Technológia vyššej obnovovacej frekvencie sa totižto…

Nadstavba MIUI 12.5 prinesie konečne to, po čom všetci tak dlho voláme!

0 icon

Aktualizácie smartfónov sú najmä posledným rokom skôr trestom ako odmenou. Mnohé pády aplikácií, nefunkčnosť základných funkcií, malé bugy či dokonca problémy s bootloop sprevádzajú smartfóny už dlhšiu dobu, a preto si skôr dobre rozmyslíme, či nám tá aktualizácia stojí za to. Problémy sprevádzajú mnohých výrobcov, avšak Xiaomi v tomto smere…

Apple podľa očakávania ovládol rebríček najpredávanejších smartfónov za január 2021. Ako dopadla konkurencia?

0 icon

Rok, čo rok, Apple dominuje v rebríčku 10 najlepšie predávaných smartfónov. Zatiaľ, čo v prvej polovici minulého roka dominoval iPhone 11, tak v druhej to už bol iPhone 12. Úvod tohto roka naznačuje, že nebude tomu inak ani v roku 2021.  Apple dominuje. Medzi TOP 10 modelmi má celkovo 6…

Armádny Magazín

Čína požaduje, aby USA zverejnili činnosť vojenských biologických laboratórií

0 icon

Čína, 10. apríl 2021 (AM) – Vláda ČĽR sa začala zaujímať o prácu amerických laboratórií na Ukrajine, čím reagovala na protičínske útoky USA. Na Ukrajine funguje sieť laboratórií financovaných Pentagonom. Dohoda medzi Ukrajinou a USA zaväzuje Kyjev odmietnuť zverejnenie informácií označených americkým ministerstvom obrany za citlivé. Ti

Logika USA: Útok na Donbas rozviaže Putinovi ruky

0 icon

USA, 10. apríl 2021 (AM) – Pokus ukrajinskej armády zaútočiť na Donbas bude pravdepodobne v tomto konflikte posledným. Washington s takýmto scenárom spokojný nie je.   Luhanská a Donecká ľudová republika čelí narastajúcej ukrajinskej agresii. Režim prímeria, na ktorý bol ukrajinský prezident Vladimir Zelenskij taký hrdý, existoval presne do uk

Americká vojenská veľvyslankyňa mala na Donbase nášivku s nacistickým symbolom

0 icon

Ukrajina, 10.apríl 2021 (AM) – Podľa agentúry „EADaily“ prišla vojenská zástupkyňa veľvyslanectva USA v Kyjeve, plukovníčka americkej armády Brittany Stewartová, na inšpekciu do bojovej zóny oblečená v uniforme 72. samostatnej mechanizovanej brigády Ozbrojených síl Ukrajiny, pričom na rukáve mala nášivku s dvojitým šípom, lebkou a nápisom „Ukrajina alebo smrť“.   [c

Za posledné dva týždne dezertovalo z frontovej línie viac ako 240 ukrajinských vojakov

0 icon

Ukrajina, 10.apríl 2021 (AM) – Podľa správy šéfa Vojenskej polície na Donbase za posledné dva týždne opustilo jednotky 244 ukrajinských vojakov, z ktorých šiesti utiekli aj so zbraňami. Oznámil to oficiálny zástupca Ľudovej milície DĽR.   „Najväčší počet dezertérov je z Operačného velenia „Vostok» — 183, z toho z

Čím sa líšili vojská SS od vojsk NKVD?

0 icon

Nemecko, 9. apríl 2021 (AM) – Sovietska NKVD (Narodnij komissariat vnútrennich del) mala dve kompetencie – štátnu bezpečnosť a ministerstvo vnútra. Avšak nemecká SS (Schutzstaffeln) bola rýdzo straníckou štruktúrou, k štátnym orgánom nemala žiadny priamy vzťah. Hoci prenikala do všetkých súčastí štátneho aparátu a prioritne

Svetlo sveta

Arcibiskup Sheen: Pilát a najväčší justičný omyl

0 icon

Súdny proces, o ktorom budem dnes rozprávať je proces, na ktorom bolo prítomné celé ľudstvo. Jednotlivci, ktorí sa na tomto procese nachádzajú, v skutočnosti zastupujú jednotlivé kategórie ľudí. Súdny proces sa odohrával pred miestne najvyšším predstaviteľom Rímskej ríše, ktorý sa nazýval Poncius Pilát. Na to, aby sme boli schopní porozumieť…

Najdôležitejší žalm Veľkej noci

0 icon

Autorstvo žalmov sa pripisuje kráľovi Dávidovi, ktorý približne 1000 rokov pred príchodom Krista zostavil ich podstatnú časť. Starý zákon nám hovorí, že kráľ Dávid miloval hrať na harfe a žalmy boli oslavnými piesňami radosti, ale aj žiaľu v utrpení. Skutočný význam žalmov sa vie pochopiť, ak sa ich modlíme z…

Arcibiskup Sokol v knihe podrobne odhalil zákulisie intríg a klamstiev, ktorým čelil po nástupe Bezáka

0 icon

Žiadna kresťanská láska a milosrdenstvo, ale špinavosti, intrigy a klamstvá. Takto by sa dali dali zhodnotiť pomery po nástupe Roberta Bezáka voči arcibiskupovi Sokolovi od samotného jeho nástupu, tak ako ich arcibiskup Sokol podrobne rozpísal vo svojej knihe pamätí pod názvom „Je čas mlčať a čas hovoriť.“ Arcibiskup Sokol uviedol, že vymenovanie Bezáka…

Kardinál Mauro Piacenza: Pokánie v čase núdzového stavu

0 icon

Prinášame v plnom znení duchovný podnet k prežívaniu Veľkého pôstu od hlavného pápežského penitenciára kardinála Maura Piacenzu. Úvaha z pera kardinála Maura Piacenzu bola publikovaná na internetovej stránke Apoštolskej penitenciárie pod titulom „La penitenza al tempo dell’emergenza. Riflessioni per la Quaresima 2021“ a vyšla 18. februára aj v denníku L´Osservatore…

Predseda KBS : Ignorovanie požiadaviek Cirkvi sa stalo neudržateľné

0 icon

Výkonná moc v krajine obmedzila náboženskú slobodu neprimeraným spôsobom. Predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský to dnes napísal ministrovi financií a poverenému ministrovi zdravotníctva Eduardovi Hegerovi. „Ignorovanie zásadných požiadaviek Cirkvi sa stalo neudržateľné. Je zbytočné rozoberať, pod akým tlakom sme celé mesiace – od ľudí, ktorí si žiadajú aspoň najzákladnejšiu duchovnú…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali