Marcela Dobešová vysvetlila úskalia Istanbulského dohovoru

Slovensko 4. mája 2015 (HSP/Foto:TASR)

 

Aktuálne na Slovensku prebieha kampaň „Odzvoňme násiliu na ženách – Podporme Istanbulský dohovor“. Kampaň je projektom ľudskoprávnej organizácie Možnosť voľby. Hlavným cieľom kampane je urýchlenie ratifikácie Istanbulského dohovoru, ktorý podľa organizácie navrhuje komplexné riešenia násilia páchaného na ženách.

Na snímke Marcela Dobešová

Avšak voči prijatiu Istanbulského dohovoru má výhrady Fórum života, ktoré sa tiež zaoberá násilím páchaným na ženách. Úskalia dohovoru vysvetlila Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života, v rozhovore pre rádio Lumen.

 

Veľa sa hovorí v súčasnosti na Slovensku o Istanbulskom dohovore – o aký dokument ide? Čoho sa týka?

Ide o Dohovor, ktorý bol podpísaný 11. mája 2011 v Istanbule. Hlavným cieľom Dohovoru je harmonizovať časti národnej legislatívy, ktoré sa dotýkajú násilia na ženách a domáceho násilia. Predpokladaná harmonizácia by mala zahŕňať oblasti trestného práva, civilného procesu, migrácie a azylu, ale aj oblasti, ktoré priamo nesúvisia s vyšetrovaním a stíhaním tohto typu trestnej činnosti: napr. čl. 13 – zvyšovanie povedomia, alebo čl. 14 – vzdelávanie.

Dohovor obsahuje mnohé užitočné ustanovenia, ktoré môžu účinne pomôcť obetiam domáceho násilia (zariadenia núdzového bývania, ochranné opatrenia, právna pomoc). Väčšina týchto ustanovení je však už obsiahnutá v národnej legislatíve väčšiny členských štátov Rady Európy. Čo vyžaduje väčšiu pozornosť v Dohovore sú zamerania a terminológia Dohovoru, jeho rozsah a monitorovací mechanizmus.

Tento dokument sa propaguje pod heslom „odzvoňme násiliu na ženách“. Znie to veľmi pozitívne, prečo teda Fórum života a ďalšie MVO sú proti jeho ratifikácii?

V roku 2013 sme dali vypracovať právnu analýzu tohto strategického Dohovoru s dopadom na našu spoločnosť. Totiž v tomto istom roku bol pripravený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny návrh Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2014-2019, ktorý sa odvolával na tento dokument.

Na základe tejto analýzy sme z Fóra života vyzvali kompetentné štátne orgány, aby zvážili prijatie tohto dokumentu vzhľadom na jeho široký rozsah, ktorý v procese aplikácie môže vytvoriť mnoho kontroverzných situácii. Napriek tomu, že cieľ Dohovoru – znížiť násilie na ženách – jednoznačne podporujeme, vidíme aj konkrétne nebezpečenstvá, ktoré z dlhodobého hľadiska spolu s kontrolným mechanizmom môžu mať vplyv na vzdelávanie v oblasti rodovej teórie.

Po Národnom pochode za život v Košiciach v roku 2013 110 organizácií vyzvalo vládu, aby bez celospoločenskej diskusie zastavila proces ratifikácie tohto Dohovoru, ktorú mala v pláne do konca roka 2013 prijať. Minister spravodlivosti pán Borec presunul túto ratifikáciu na rok 2016.

Vrátim sa ale do reality. Neprekvapuje ma, že práve v tomto období sa spustila kampaň za urýchlené prijatie tohto Dohovoru. Vládou schválený Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia na ženách a Celoštátna stratégia podpory a ochrany ľudských práv sa odvolávajú práve na tento dokument. Ak by sa schválil NR SR bude záväzný vo všetkých bodoch a treba ho plniť s dostatkom finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a fondov Európskej únie.

A proces sa začína.

Podľa tejto stratégie treba investovať do bezpečných domov pre týrané ženy, spustiť bezplatnú linku pomoci, vybudovať poradne, vzdelávať …

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje ako „konečne“ ide pomáhať týraným ženám. V rámci projektu zameraného na vytvorenie Koordinačno – metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie sa vraj konečne budú mať ženy na koho obrátiť, konečne ich niekto vypočuje a konečne im aj pomôže. Keby štát skutočne chcel znížiť násilie páchané na ženách, ktoré je cieľom Istanbulského dohovoru, minimálne by podporil a dofinancoval tie projekty, ktoré aj bez štátnej dotácie dosahujú dobré výsledky.

Ako vnímate podpornú kampaň zo strany slovenských hercov voči Istanbulskému dohovoru, ktorá beží v týchto dňoch? Zdá sa, že tu ide o masívne masírovanie verejnej mienky… aký je váš postoj?

Kampaň, ktorá momentálne beží za urýchlenie ratifikácie Istanbulského dohovoru je urobená vynikajúco. Ide na city a skutočne, človek, ktorý nevie o čo tu ide, musí podporiť túto kampaň.

Ak začnete rozmýšľať, pýtať sa a nájdete odpovede na otázky, dospejete k inému názoru, že za tým Istanbulským dohovorom je aj niečo iné, ako len eliminácia násilia páchaného na ženách.

V týchto dňoch iniciovalo občianske združenie Možnosť voľby otvorenú výzvu najvyšším štátnym predstaviteľom na urýchlenie ratifikácie a implementácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (tzv. Istanbulského dohovoru).

Vo výzve sa píše, že „právo na život bez násilia je základným ľudským právom a mali by ho chrániť a napĺňať verejné predstaviteľky a predstavitelia, ako aj verejnosť, je toto právo dodnes mnohým ženám upierané. Znepokojuje nás, že na Slovensku sú státisíce žien vystavené rôznym formám násilia a každý deň prežívajú strach o zdravie, život a bezpečnosť seba a svojich detí. Veľa žien v dôsledku násilia zomiera, mnohé trpia fyzickými a psychickými následkami celý život.“

Určite Možnosť voľby má k tomu aj relevantné výskumy. Z dlhoročnej praxe v Áno pre život a vo Fóre života v oblasti advokácii a v konkrétnej pomoci ženám a ich deťom, na ktorých bolo páchané násilie vidíme vážny rozpor medzi základnými ľudskými právami – právom na život a právom osobnej slobody. Tento rozpor nevidím len v tejto verejno-prospešnej službe, ktorá zasahuje verejný a neziskový sektor. Vidím ho aj v podnikateľskom prostredí. Sama podnikám od roku 1990. Som presvedčená, že určiť hranicu kedy právo na život ohrozuje osobnú slobodu a naopak sa dá jedine v spoločnosti v ktorá sa snaží o spoločné dobro. A v tom vidím zásadný problém, ba až utópiu. Spoločnosť tvoria jednotlivci. A práve na ich zodpovednosti to zlyháva, či im záleží, ako bude vyzerať naša spoločnosť. Každý jednotlivec by si mal začať od seba. Či budeme žiť jeden pre druhého, alebo každý pre seba. Či sa budeme vzájomne rešpektovať a žiť vedľa seba v rôznorodosti a v pluralite názorov. Nemyslím tým len momentálne dva vyhranené názory na základné ľudské práva.

Osobne som sa aktívne zapájala do celospoločenskej zmeny ešte pred rokom 1989. Dokonca som sa cítila byť veľkou liberálkou (až do roku 2003), kým som nepochopila, že práve v tej rôznorodosti a jedinečnosti má každý hranicu celospoločenskej zodpovednosti posunutú, preto moja predstava o liberalizme bola iná .

Neviem posúdiť a hlavne nechcem odsúdiť nikoho, kto je zodpovedný za tento stav, že nevieme komunikovať, vzájomne sa počúvať.

Žiaden dohovor nemôže ovplyvniť resp. obmedziť našu pomoc poskytovanú obetiam domáceho násilia. Rešpektujeme základné ľudské práva – právo na život a právo osobnej slobody, ktoré v prípade osôb ohrozeným domácim násilím sú porušované. O toto sa naša organizácia usiluje v konkrétnej pomoci od roku 1998 a hovoria o tom aj naše výsledky. Nielen prieskumy a štúdie. Ale výsledky od nás nikto nechce!

Aké sú najzásadnejšie konkrétne výhrady?

Cieľ dohovoru – znížiť násilie páchané na ženách – úplne podporujeme. Ale rozsah dohovoru je neurčitý: jeho cieľom je „odstrániť predsudky, zvyky, tradície a všetky ostatné zvyklosti, ktoré sú založené na myšlienke podradenosti žien alebo na stereotypných roliach žien a mužov“ (čl. 12 ods. 1).

Záväzok začleniť do oficiálnych študijných plánov na všetkých stupňoch vzdelávania študijné materiály týkajúce sa problematiky … rodovo podmieneného násilia, nestereotypných rodových rolí. (čl. 14 ods. 1) vnímame ako presadzovanie určitých aspektov rodovej teórie do štátnej vzdelávacej politiky, pričom značná časť našej spoločnosti sa s touto teóriou doteraz nestotožnila..

Monitorovací mechanizmus, ktorým sa vytvára skupina expertov – GREVIO – má pomerne široko koncipované kompetencie a oprávnenia, cez ktoré môže byť vytváraný neprimeraný tlak aj na záležitosti týkajúce sa vzdelávania a rodiny.

GREVIO sa môže stať inštitúciou, ktorá bude presadzovať politickú agendu v oblasti „genderovej teórie“. Najväčšou hrozbou sa javí byť čl. 14 Dohovoru a jeho potenciálny vplyv na vzdelávanie, ktoré nebude v súlade s „nestereotypnými rodovými rolami“.

Ako vnímate aktuálnu problematiku týkajúcu sa násilia na ženách na Slovensku? Najmä ako človek, ktorý sa pomoci obetiam násilia venuje v rámci neziskového sektora už desaťročia a v podstate ste úsilie bojovať proti tomuto problému svojho času rozbiehali…

Rozčarovane. Myslím si, že téma sa zneužíva.

Namiesto toho, aby sa spájali sily a budovali sa a rozširovali kapacity, vyvolávajú sa napätia, selekcie pri výbere projektov a hry na slovíčka, či pomáhate na odstránení rodovo podmieneného násilia, alebo nie. Rodovo podmienené násilie je čarovné slovíčko, bez ktorého sa darmo uchádzate o verejné financie. Lustrujú sa organizácie a jednotlivci či boli proti ratifikácii Istanbulského dohovoru.

Aby som bola konkrétna. Začal sa implementovať projekt na vytvorenie Koordinačno – metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie v každom regióne. Nikto z nás ani našich spolupracovníčok neboli prizvané ani nedostali miesto, napriek tomu, že máme bohaté skúsenosti s obeťami domáceho násilia. Len „nebúrame stereotypy“, lebo nechceme zameniť domáce násilie za rodovo-podmienené. Veď keď žena je ohrozená násilím, dokonca keď sa na nej už pácha násilie, treba jej pomôcť, nie selektovať. Máme jedna z mála na Slovensku 17 ročné skúsenosti. V neziskovej organizácii Áno pre život, sme pomohli 713 ženám a ich deťom. Bezplatnú linku pomoci 0800 12 00 24, ktorá je k dispozícii 24 hodín od roku 2003, doteraz využilo 5300 žien. V projekte zachráňme životy Fórum života za 7 rokov pomohlo 105 ženám a narodilo sa 90 detí. V Poradni Alexis mailom alebo telefonicky sme riešili skoro 800 prípadov.

Ďalší príklad diskriminácie. Uchádzame sa o grant z Nórskych fondov znova na elimináciu domáceho násilia. Pred desiatimi dňami sme pred komisiou a nakoniec aj písomne uvádzali motívy, prečo sme iniciovali a podpísali petíciu na zastavenie Istanbulského dohovoru a uviesť dôvody ako môžu tieto dôvody ovplyvniť pomoc poskytovanú obetiam domáceho násilia. To isté musel zdôvodňovať a riaditeľ Spišskej katolíckej charity.

Ide tu skutočne o elimináciu násilia páchaného na ženách, alebo iba boj o verejné financie, kto si z toho koláča čo najviac uchytí? Na tomto malom príklade vidím, že ani po 25 rokoch nežijeme v pluralitnej spoločnosti v demokracii. Skutočne násilie páchané na ľudskej bytosti potláča dve základné ľudské práva – právo na život a právo na osobnú slobodu. Napriek rozdielnym svetonázorom, pohľadov na manželstvo a iné, by nás mohlo spojiť úsilie ochraňovať a podporovať základné ľudské práva. Ale skutočnosť je iná. Nevidím rozdiel medzi PPP projektami pri štátnych zákazkách a poskytovaním verejných služieb. Najviac diskriminovaní sú „neverejní“ poskytovatelia sociálnych služieb. No a o zdravotníctve mám veľké pochybnosti, či to vôbec je to ešte verejná služba. Zo zdravotníctva sa stal biznis. Vôbec tu už nejde o ľudí, občanov tohto štátu. Peniaze sa stali cieľom, nie prostriedkom.

Málo sa hovorí o tom, že tretí sektor nespí na vavrínoch v oblasti riešenia násilia na ženách a deťoch, mnohokrát supluje aj úlohu oficiálnych autorít… skúsme si povedať niečo o organizáciách, ktoré sa tejto problematike intenzívne venujú.

Bola som pri zrode dvoch neziskových organizácií Áno pre život v roku 1998 a Fóra života v roku 2001. Keď hovorím „MY“, hovorím za platformu Fóra života, ktorá združuje 50 organizácií a stovky jednotlivcov a spolupracuje s ďalšími organizáciami, ktoré rešpektujú základné ľudské právo – právo na život od počatia po prirodzenú smrť a podporujú rodinu ako optimálne miesto vzniku a rozvoja ľudskej bytosti.

Zaznela tu kritika na Istanbulský dohovor, ktorý je podľa Vás neprijateľný… aké sú iné alternatívy?

My Istanbulský dohovor nepotrebujeme na to, aby sme pracovali v prospech eliminácie násilia páchaného na ženách. V žiadnom prípade nemôže ovplyvniť resp. obmedziť našu pomoc poskytovanú obetiam domáceho násilia. Rešpektujeme základné ľudské práva – právo na život a právo osobnej slobody, ktoré v prípade osôb ohrozeným domácim násilím sú porušované. Na túto činnosť Dohovor skutočne nepotrebujeme a z našich doterajších skúsenosti máme obavy, že práve môže sa zneužiť v prospech podpory istej názorovej skupiny na úkor druhej. Strácame slobodu v mene slobody.

ru

 

PODPORTE JEDINE NEZÁVISLÉ MÉDIUM
Sme pod neustálym tlakom
Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ
Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Pošlite nám tip

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Prezidentka Čaputová spúšťa vlastnú diskusnú reláciu

Bratislava 23. februára 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová spúšťa vlastnú diskusnú reláciu s názvom Rozhovory z Prezidentského paláca. Vznikať by mala so štvrťročnou periodicitou, šírená bude prostredníctvom sociálnych sietí prezidentky. Prvá časť sa zamerala na predvolebnú atmosféru na Slovensku, zverejnia ju v nedeľu. TASR o tom informoval…

Vlhová s veľkou šancou na triumf v alpskej kombinácii, pred slalomom stráca na vedúcu Brignoneovú 58 stotín

Bratislava 23. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Alessandro Trovati)   Slovenská reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Petra Vlhová si vypracovala veľmi dobrú pozíciu pred popoludňajšou časťou druhej alpskej kombinácie v aktuálnom ročníku Svetového pohára Rodáčka z Liptovského Mikuláša sa v super G umiestnila na druhom mieste, pričom na líderku Federicu Brignoneovú z Talianska stratila…

Budú môcť voliť bosovia podsvetia i na doživotie odsúdení vrahovia

Bratislava 23. februára 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Henrich Mišovič)   Na rozdiel od parlamentných volieb v roku 2016 budú môcť vo februárových voľbách do NR SR voliť i osoby odsúdené za spáchanie obzvlášť závažného trestného činu. Svoje hlasy tak budú môcť odovzdať i odsúdení masoví vrahovia alebo bosovia podsvetia "V roku 2016 bol…

Demokrati, národní populisti a extrémisti – Mesežnikov referoval o skvelom úspechu, ktorý Západ očakáva po blížiacich sa voľbách. Katastrofa pre Slovensko

Bratislava 23. februára 2020 (HSP/Foto:SITA-Michal Burza)   Inštitút pre verejné otázky (IVO) spolu s  Institut für Wisenschaften vom Menschen (IWM), teda „Inštitútu pre vedy o človeku“, usporiadali verejnú prednášku o prognózach do volieb.  Akcia patrí do programu Europe’s Futures  (Európska budúcnosť) Hlavným referujúcim bol Grigorij Mesežnikov, prezident IVO a zároveň…

Premiéra Pellegriniho hospitalizovali. Ruší svoj program

Bratislava 23. februára 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) v noci zo soboty na nedeľu hospitalizovali v Nemocnici sv. Michala v Bratislave. TASR o tom informoval Tlačový a informačný odbor Úradu vlády (ÚV) SR Dôvodom je akútna infekcia horných dýchacích ciest spojená s vysokými teplotami. Vzhľadom na svoj…

Schôdza Národnej rady bude pokračovať v utorok diskusiou k Istanbulskému dohovoru

Bratislava 23. februára 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Diskusiou k Istanbulskému dohovoru bude v utorok (25. 2.) od 9.00 h pokračovať mimoriadna schôdza parlamentu. O 10.00 h majú zároveň poslanci hlasovať o prerokovaných návrhoch na skrátené legislatívne konanie k trom novelám zákonov, ktorými sa majú zvýšiť prídavok na dieťa, zrušiť diaľničné…

Najčítanejší nemecký týždenník Der Spiegel varoval pred úspechom ĽSNS vo voľbách. Vraj môže otriasť demokraciou na Slovensku

Berlín/Bratislava 23. februára 2020 (HSP/Sputnik/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Na budúci týždeň, konkrétne v sobotu 29. februára, sa budú konať parlamentné voľby. V súvislosti s tým sa v médiách objavujú rôzne informácie. Najčítanejší nemecký týždenník Der Spiegel napríklad vo svojom článku varuje, že by prípadný úspech krajne pravicových kotlebovcov vo voľbách mohol…

Austrálski policajti zastrelili muža v Brisbane, údajne ohrozoval nožom ľudí

Canberra 23. februára 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/AAP-Dan Peled)   Austrálski policajti zastrelili v nedeľu muža v aute v centre mesta Brisbane v štáte Queensland, informovala agentúra DPA. Podľa televíznej stanice ABC, ktorá sa odvolala na svedkov, muž ohrozoval nožom ľudí "Jeden muž zomrel a druhá osoba bola prevezená do nemocnice," uviedol hovorca…

Súdna rada dostane na stôl aj správu komisie, ktorá preveruje prípady z komunikácie Mariana K.

Bratislava 23. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Členovia Súdnej rady SR dostanú na stôl okrem iného aj správu osobitnej komisie, ktorá preveruje prípady z komunikácie obžalovaného Mariana K. Vyplýva to zo zverejneného programu rady, ktorý je dostupný na jej webovej stránke. Rada sa stretne už v pondelok S kontroverzným podnikateľom…

„Zánik európskej civilizácie a zbedačenie svojich občanov.“ Robejšek prehovoril, o čo naozaj ide v sporoch o rozpočet EÚ

Praha 23. februára 2020 (HSP/Sputnik/Foto:Petr Robejšek Facebook)   Český politológ, ekonóm, komentátor a publicista Peter Robejšek sa na svojom účte na Facebooku vyslovil k súčasnému stavu dnešnej Európskej únie a okomentoval tiež to, ako dopadol summit o viacročnom rozpočte EÚ Robejšek vo svojom komentári na sociálnej sieti uvádza, že "ani…

Chameneí: Zahraničné médiá sa snažili odradiť ľudí od volieb

Teherán 23. februára 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/Office of the Iranian Supreme Leader)   Najvyšší iránsky duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí kritizoval v nedeľu zahraničné médiá, že sa snažili využiť výskyt nového koronavírusu v Iráne, aby odradili ľudí od hlasovania v parlamentných voľbách. Informovala o tom agentúra AFP "Táto negatívna propaganda sa začala…

Vyradili v Sýrii Rusi z prevádzky elekroniku amerického F-22 a izraelského F-35?

Hmeimim 23. februára 2020 (HSP/Nationalinterest/Foto: Foto:TASR/AP-Kyodo News via AP)   Americký portál Nationalinterest publikoval článok v ktorom sa zaoberá možnosťou, že Rusi v Sýrskom vzdušnom priestore vyradili z prevádzky elektroniku amerického F-22 a izraelského F-35. Ak Rusi naozaj vyradili z prevádzky elektroniku F-22 a F-35, evidentne Rusom podobne ako kedysi Srbom…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Exkluzívny rozhovor so Slovenkou žijúcou vo Švédsku: Odkedy Švédsko smeruje liberálnou cestou a napomáha migrácii veľmi vzrástla kriminalita

Milí čitatelia, prinášam vám exkluzívny rozhovor so Slovenskou Ivankou žijúcou vo Švédsku, ktorá dobre pozná pomery a situáciu v tejto krajine. Prečítajte si daný rozhovor a urobte si názor sami… Na úvod sa ťa chcem spýtať, prečo práve Švédsko? Prečo nie iná krajina? V lete 2018 som si povedala, že…

Nemúdra odpoveď SNS poskytla Hnutiu Slovenská liga návod, ako splniť svoj volebný sľub: ušetriť na stíhačkách a dať miliardu mladým rodinám a dôchodcom.

Tak sme sa najprv od hovorkyne SNS a potom aj od jej rečníckym talentom obdareného predsedu SNS dozvedeli, prečo musíme kúpiť americké stíhačky za 1,6 miliardy. Vraj by sme inak museli za ochranu vzdušného priestoru platiť ročne až 60 miliónov. Nuž, logika nepustí, za 16 rokov od môjho odchodu do vojenského…

Liberalizmus. Demokracia. Fašizmus. Účel svätí prostriedky

Liberalizmus je: všeobecne: zhovievavosť, zmierlivosť, tolerancia voči iným názorom či ideológiám sústava politických alebo ekonomických alebo spoločenských názorov snažiacich sa presadiť slobodu a práva jednotlivca

K diskusii o tzv. fašizme: idey liberálnej demokracie sú na ústupe

V rámci svojej obvyklej kaviarenskej prechádzky som nahliadol do denníka Pravda a tam ma zaujal článok Petra Takáča ku knihe Jakuba Drábika Fašizmus (mimochodom, pri návšteve Martinusu som si všimol, že kniha je na 1. priečke). Článok nebol ani tak recenziou, ako skôr autorovou vlastnou úvahou k fašizmu. Takáč jednoznačne…

Ako správne/ múdro zvoliť?

O týždeň budem stáť vo volebnej miestnosti pred volebnou urnou, do ktorej hodlám vhodiť svoj hlas. Žijeme v slobodnej spoločnosti a ja mám právo si zo širokej ponuky vybrať. Nebudem analyzovať programy strán. Všetky charakterizuje sebeckosť lídrov derúcich sa k moci, túžba spraviť sebe a svojim "kamarátom" lepši život tu…

Zajacovci a Tomáš Janovic napriek všetkému chcú Kisku!

To bol týždeň! V jedno ráno som sa vďaka kamerám našej neverejnoprávnej spravodajskej televízie ocitol tvárou v tvár skupinke zaujímavých, trochu nahlúplych ľudí, ktorí sa sami častujú prívlastkami ako „slušní“, „progresívni“, „demokrati“ a tak, a pritom dva dni a jednu noc okupovali „kecpult“ parlamentu. Ak je toto demokracia a sloboda, ktorej majú plné ústa, Pánboh nech…

TopDesat

Pomenovanie "domáce zviera" môže urážať vášho psa

0

Volať psa alebo mačku "domáce zviera" je podľa Ľudí pre etické zaobchádzanie so zvieratami hanlivé. Podľa štúdie uverejnenej v časopise Journal of Animal Ethics môže mať toto slovo vplyv na spôsob zaobchádzania so zvieratami. Zástupkyňa PETA Jennifer Whiteová navrhla, aby sme k týmto výrazom pristupovali s úctou, pretože aj naše mačky a psy nás…

Kliatba rodu Erskineov 2. Časť

0

Po tom, ako opát preklial rod Erskineov hroznou kliatbou, sa za života grófa Z Maru nič nestihlo udiať. Zdalo sa, že prekliatie nevyšlo, alebo si aspoň dávalo načas. Uplynulo veľa rokov, než sa udalosti ukázali ako prekliate. Kliatba sa začala napĺňať. Pozrime sa spoločne, čo sa so zakliatym rodom stalo v rámci…

Inteligencia týchto ľudí ti dokáže, že géniom môžeš byť aj bez vysokej školy

0

Ak sa niečo zlomí alebo pokazí, tak väčšina ľudí to hodí do koša. Existujú však ľudia, ktorí berú takúto vec ako výzvu. Ich inteligencia im totižto nedovolí niečo len tak vyhodiť. A práve o tom bude dnešný príspevok. Inteligencia niektorých ľudí je neuveriteľná. Dokážu zachovať chladnú hlavu takmer v každej…

TOP10: Najdrahšie psy. Ktoré plemeno stojí najviac?

0

Ak si chceš zaobstarať psíka, výber plemena je veľmi dôležitý. Určite ti je jasné, že nie všetky psy sa hodia do každých podmienok. Okrem toho, že rasu si treba vyberať podľa povahy a toho, na čo bol daný pes šľachtený, mnoho ľudí pozerá aj na cenu. Toto je rebríček, ktorý…

10 zaujímavých faktov o Austrálii, ktoré ťa určite prekvapia

0

Ak si myslíš, že si o Austrálii počul veľa vecí a už ťa o tejto krajine nedokáže nič prekvapiť, budeš sa čudovať. Táto krajina je naozaj krásna a výnimočná a prekvapiť má naozaj stále niečím. 1. Austrálske Alpy majú viac snehu ako Švajčiarske Alpy [caption id="attachment_46718" align="aligncenter" width="1000"]

Sprievodca vesmírnymi telesami: Mesiac a jeho podoby

0

Mesiac vykoná kompletný obeh okolo Zeme asi za jeden kalendárny mesiac. V akých všetkých farbách sa objavuje na nebi? Misia Apollo určila analýzou vzoriek hornín, že Mesiac je starý 50 miliónov rokov. Pred viac ako 4,5 miliardami rokov pokrýval jeho povrch tekutý oceán magmy. Mesačná kôra je zložená z množstva…

Vo svete IT

Huawei P40 má údajne ponúkne vyšší WiFi štandard ako konkurencia

0

Zatiaľ čo prvá polovica tohto mesiaca patrila hlavne spoločnosti Xiaomi, ktorá predstavila vlajkové smartfóny  z produktovej línie Mi 10, tak koniec by mal patriť podľa všetkého spoločnosti Huawei, ktorá chystá na 24. februára veľkú online konferenciu. Zahraničný portál gsmarena.com prišiel so správami, v ktorých píše, že počas tejto online konferencie…

Samsung zverejnil cenu opravy rozbitého displeja Galaxy Z Flip pre región USA. Už sme začali zisťovať „slovenské ceny“

0

Samsung Galaxy Z Flip bol predstavený 13. februára a pár dní dozadu mal aj „slovenskú“ premiéru, v rámci ktorej sme mali možnosť zoznámiť sa s týmito inovatívnym smartfónom. Boli sme zvedaví obzvlášť na displej smartfónu. Dôvodom bolo, že jeden z testov odolnosti od známeho Youtubera nedopadol bohvieako. Youtuber, ktorý si…

Japonská vesmírna agentúra pošle misiu na mesiace Marsu

0

Poslať misiu na jeden z mesiacov Marsu bolo v hľadáčiku vesmírnych agentúr už dlhšiu dobu. Za posledné roky sa tím, z japonskej vesmírnej agentúry JAXA s touto neľahkou úlohou popasoval. Tím inžinierov a vedcov pracoval na misii s názvom Marian Moon eXploration (pozn. redakcie:MMX). Misia bola posunutá dopredu s cieľom…

Vedci objavili planétu, ktorá sa nachádza na hranici svojej deštrukcie

0

Vesmír zažil nový rekord. Viac než tisíc svetelných rokov od nás sa nachádza plynný obor s názvom NGTS-10b, ktorý sa nachádza tak blízko pri hviezde, že ju stihne celú obehnúť len za 18 hodín. Ak by bola pri svojej domovskej hviezde čo i len o kúsok bližšie, tá by ju…

Google vylepší možnosti vyhľadávania informácií v e-mailoch. Pozrite sa, ako to bude vyzerať

0

Určite ste sa stretli so situáciou, kedy ste potrebovali vyhľadať nejaké informácie vo Vašej e-mailovej schránke Gmail. Ide o celkom náročný proces, a to obzvlášť v prípadoch, kedy hľadáte informáciu pomocou kľúčového slova, ktorú máte v desiatkach až stovkách ďalších správ. Paradoxom je, že hlavným produktom spoločnosti Google je vyhľadávanie…

Mobilné služby Huawei rastú raketovým tempom. Už má viac ako 1-milión vývojárov. Stále to však nestačí na Google

0

Mobilné služby Huawei (HMS) sú odpoveďou na absentujúcu možnosť kooperácie spoločnosti Huawei s americkými spoločnosťami v dôsledku sankcií zo strany americkej garnitúry. HMS boli oznámene prvýkrát počas konferencie HDC v priebehu minulého roka. V tom čase existovalo 14 služieb vrátane 9 základných služieb a 5 rastových. Dnes je ich takmer…

TopSpeed

Peugeot Landtrek prichádza. Francúzske prekvapenie roka

3

Tušili ste, že Peugeot robí aj pickupy? Možno nie, napriek tomu je táto francúzska značka na poli pracovných áut už ostrieľaným hráčom. A najnovším počinom poriadne prekvapil. Štýlový Peugeot Landtrek odvezie 1,2 tony, utiahne trojtonový príves a z tvarov jeho palubnej dosky možno spadnete na zadok.

Volkswagen Golf GTI bude mať premiéru už v Ženeve

0

O najnovšej generácii VW Golf sme vás už podrobne informovali a hoci jeho ôsme vydanie práve prichádza do predaja, mnoho záujemcov stále netrpezlivo čaká na Volkswagen Golf GTI. Už sme písali o jeho výkonových variantoch, Volkswagen však ešte pred premiérou ukázal aj skicu prednej časti. A na nej je nový Golf GTI skutočne zaujímavý.

Škoda Octavia RS 2020 príde aj s manuálom. Pohon 4x4 nečakajte

3

Pravdepodobne nečakaný únik informácií z interného dokumentu automobilky Škoda stojí za zverejnením podrobnejších informácií o jednotlivých motorizáciách novinky Škoda Octavia RS 2020. Podľa predpokladov sa ešte tento rok reálne objavia všetky tri motorizácie – benzínová, naftová, aj hybrid. Nadšenci dostanú aj manuálnu prevodovku, ale len k jedinej motorizácii. A zdá…

Video Audi e-tron 4x4 test

10

Ako iste viete, veľa elektromobilov sme v našom 4x4 teste zatiaľ nemali. Ich počet sa na slovenskom trhu stále zvyšuje, no tých s pohonom všetkých kolies, stále veľa nenájdete. Jednou z výnimiek je prvý elektromobil od Audi, e-tron. Toto elektrické SUV sa pýši nielen pekným dizajnom (spomedzi elektromobilov), ale aj…

Škoda oslavuje 7 mil. vyrobených Octavií. Dobrý dôvod na šampanské

2

Automobilka Škoda oslavuje dôležitý míľnik vlastnej histórie. Z jej výrobných pásov zišlo už 7 miliónov Octavií, čo z tohto auta robí najpopulárnejší a najlepšie predávaný model v histórii mladoboleslavskej značky. Svoju novodobú históriu pritom začala Octavia písať až v roku 1996. Jej raketový nástup a rastúca popularita nedá mnohým dodnes spávať.

Najvýkonnejšia CUPRA Leon príde len ako kombi

2

Pred pár dňami sme vás informovali o novinke CUPRA Leon, ktorá bude mať premiéru už o pár dní. Dnes je už po premiére a my môžeme obdivovať nielen jej tvary, ale aj technické parametre. Bude plug-in hybrid tým naj alebo bude v ponuke aj len spaľovací motor? Nebudem vás naťahovať, najvýkonnejšia CUPRA Leon príde len so spaľovacím motorom, teda…

KAMzaKRÁSOU

Najčastejšie chyby pri úprave obočia: Robíš ich aj ty?

3

Nik učený z neba nespadol, ale je dobré vedieť, čomu sa radšej vyhýbať, najmä čo sa obočia týka. Najčastejšie chyby pri úprave obočia - robíte ich?

Pomóóóc, mám opar! Aké sú prírodné lieky na herpes?

2

Herpes je ochorenie, ktoré sa prenáša priamym kontaktom a často sa však prejavuje ako nepekný opar na pere. Aké sú prírodné lieky na herpes?

Vyhraj 4-krát Matis Réponse Regard Hyalushot-Eyes - očné masky

0

Očná maska pre okamžitú redukciu tmavých kruhov a celkové omladenie okolia očí. Zapojte sa do súťaže a vyhrajte Matis Réponse Regard Hyalushot-Eyes!

Zriedkavé nádorové ochorenie: Čo spôsobuje Kaposiho sarkóm?

0

Kaposiho sarkóm predstavuje pomerne zriedkavé nádorové ochorenie, za vznikom ktorého stojí vírus. V článku sa o tejto vážnej chorobe dozviete všetko dôležité.

TEST: ARTISTRY STUDIO™ Bangkok Matná ceruzka na pery 2-v-1

1

Matné ruže na pery nemusia vyhovovať úplne každému, pretože môžu spôsobovať nepohodu na perách. Matná ceruzka na pery od Artistry sú však iné. V čom?

Beauty tajomstvá kráľovien krásy: Ako byť dokonalá ako misska?

0

Sú krásne a pôsobia naozaj dokonalo. Reč je o misskách, ktoré svoj život zasvätili práve kráse a dokonalosti. Aké beauty tajomstvá kráľovien krásy si osvojiť?

Svetlo sveta

Biskupi riešili korupciu, vraždenie detí nespomenuli

0

Pred budúcotýždňovými voľbami sa opäť slovenskí biskupi prihovorili veriacim na Slovensku. V príhovore sa snažili zdôrazniť prvky, ktoré by veriaci mali zohľadňovať pri svojom rozhodovaní sa bez toho, že by menovali konkrétnu politickú stranu. Biskupi hovoria o potrebe rozhodovať sa v duchu evanjelia a zo všetkých problémov spoločnosti menovite zdôraznili…

Nitrianske biskupstvo sa ohradzuje voči osočovaniu Cirkvi vo filme Sviňa

0

Vzhľadom na aktuálne bežiacu prezentáciu spopularizovaného projektu SVIŇA sa chceme, vzhľadom na fikciu „biskupstva“ a „biskupa“ jasne smerujúcu na Nitrianske biskupstvo, vyjadriť k uvedenému projektu. Aj napriek tomu, že je uvádzaný prehlásením o vymyslených postavách a udalostiach, ktoré sú podobnosťou „čisto náhodné“, predsa len, uvažujúcemu divákovi sú zrejmé hlavné „osoby…

100 výročie úmrtia sv. Hyacinty z Fatimy

0

Sv. František a Hyacinta, pastierikovia a vizionári z Fatimy, ktorým sa zjavila Panna Mária pred vyše 100 rokmi, patria k najmladším svätcom v Cirkvi, ktorí nie sú martýrmi. Obaja boli svätorečení pápežom Františkom počas 100 výročia zjavení vo Fatimy. František bol desiate z jedenástich detí. Sestra Lucia, ktorá bola najstaršia z vizionárov, Františka definovala ako chlapca, ktorý…

Marián Tkáč: ĽSNS nie je fašistická. Najväčším priateľom pravdy je čas.

0

Svetlo Sveta: Boli ste sedem rokov predsedom Matice slovenskej a teraz ste na kandidátke strany, ktorej neprajníci dávajú prívlastok „fašistická“. Ako tomu mame rozumieť? Marián Tkáč: Je tu jasné rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, že ĽS Naše Slovensko fašistická strana nie je. Za štyri roky v parlamente sme zaznamenali veľa pozitívnych aktivít…

V Nitre bol Modlitbový deň k úcte Panny Márie, Matky všetkých národov

0

Po po ôsmy raz sa v Mestskej hale na Klokočine v Nitre uskutočnil v sobotu modlitbový deň k úcte Panny Márie, Matky všetkých národov. Zúčastnilo sa na ňom takmer tritisíc mariánskych ctiteľov nielen z Nitry, ale aj celého Slovenska. Nechýbali ani Poliaci, Maďari, Česi, Nemci, či Rakúšania. Pre účastníkov podujatia…

Bude parlament tretíkrát hlasovať o Istanbulskom dohovore?

0

Vypovedanie ratifikácie Istanbulského dohovoru už začína pripomínať na Slovensku nedôstojnú frašku. Vláda a prezidentka napriek dvom rozhodnutiam parlamentu doposiaľ neposlali list Rade Európy, v ktorom by oznámili, že sa Slovensko nehodlá stať zmluvnou stranou dokumentu. Opoziční politici obviňujú koalíciu, že proces naschvál naťahuje, pretože sa nádejá, že takto z danej…

Armádny Magazín

Video: V irackej armáde sa úspešne udomácňuje najnovšia verzia ruského BMP-3

0

Irak, 23. februára 2020 (Sputniknews) - Najnovšia verzia ruského bojového vozidla pechoty BMP-3 prešla cvičné streľby v irackej armáde. Cvičenie dopadlo úspešne a irackí vojaci si novú techniku ​​rýchlo osvojujú.  

Rusko ukončilo skúšky tanku, ktorý bude pôsobiť v spojení s tankom Armata

0

Rusko, 23. februára 2020 (Sputniknews, Dmitrij Kornev) - Rusku po dlhú dobu chýbal univerzálny moderný tank. Teraz je tento stroj vyskúšaný, opatrený delom, aké má dobre známy T-14 Armata, a, ako sa očakáva, bude môcť pôsobiť ako samostatn

USA stratili v Sýrii zbrane v hodnote 715 miliónov dolárov, píšu médiá

0

USA, 22. februára 2020 (Sputniknews) - Tisíce zbraní, ktoré Spojené štáty dodali svojim spojencom v Sýrii, mohli byť stratené alebo ukradnuté. Informovali o tom noviny Military Times s odvolaním sa na správu generálneho inšpektora Pentagónu. Z finančného hľadiska

USA počas vojenského cvičenia simulovali jadrový útok na Rusko

0

  USA, 22. februára 2020 (Sputniknews) - Spojené štáty uskutočnili "malé" vojenské cvičenie pre prípad ruského jadrového útoku na Európu a odvetného útoku Spojených štátov, uviedol hovorca Pentagonu.  

Bolo uverejnené video zachytávajúce odrazenie útoku bojovníkov v Idlibe

0

Sýria, 22. februára 2020 (SANA, Sputniknews) - Sýrska agentúra SANA uverejnila video zachytávajúce odrazenie útoku bojovníkov pri dedine Najrab západne od Sarakíbu v provincii Idlib. Snímky zhotovené z dronu ukazujú ničenia teroristického vybavenia vrátane tankov, obrnených transportérov a pick-upov so zbraňami. &n

Tvoja Svadba

Svadobné tenisky pre nevestu, ženícha aj hostí: Vsadíš na pohodlnosť?

0

Svadobné tenisky pre nevestu, ženíchov, ale aj svadobných hostí sú skvelým riešením, ako neprísť o nohy počas svadobného dňa. Budete ich mať aj vy?

Svadobné šaty po mame alebo babke: Nosia skutočné šťastie?

4

Niekedy vám vaši predkovia dokážu vyber uľahčiť. Svadobné šaty po mame, babke a celkovo po predkoch majú svoju históriu, ale aj tradíciu. Akú?

Ako vybrať dátum svadby? Urči si ho pomocou numerológie

5

Po mesiacoch alebo rokoch randenia si konečne pokľakol a vy ste povedali ÁNO? Tak už to začína! Ako vybrať dátum svadby? Pomôžte si pri výbere s numerológiou.

Kto platí za svadbu: Aké sú zvyky a s čím všetkým počítať?

5

Začali ste plánovať, ale predtým, než sa pustite do tých príjemnejších záležitostí, musíte si stanoviť rozpočet. Kto platí za svadbu a koľko taká svadba stojí?

Svadba doma na záhrade: Ako ju naplánovať a aké sú jej pre a proti?

3

Premýšľate nad svadbou v domácom prostredí? Svadba doma na záhrade môže byť dobrý nápad, ale má svoje podmienky a rovnako aj svoje pre a proti.

Trendy svadobné kytice na rok 2020: Aké kvety zvoliť?

6

Trendy svadobné kytice na rok 2020 budú zaujímavé rovnako, ako boli zaujímavé trendy v minulom roku. Aké kvety voliť do kytice v tomto roku?

Tvoje Zdravie

Poznáte účinky chlorelly? Čo sa stane, keď ju začnete užívať?

0

Rod Chlorella predstavuje skupinu zelených sladkovodných jednobunkových rias. Spomenúť môžeme zástupcov s latinskými názvami Chlorella pyrenoidosa či Chlorella vulgaris. Tieto zelené riasy pritom našu planétu údajne obývajú už miliardy rokov, pričom nami objavené boli v 19. storočí. Vyskytujú sa bežne v sladkých vodách po celom svete, no ich najväčšími producentmi sú v súčasnosti ázijské krajiny. Chlorella totiž…

Normálna teplota ľudského tela sa zmenila! Aká je jej hodnota?

0

Normálna teplota ľudského tela je už takmer 150 rokov ekvivaletná číslu 37. Nová štúdia z vlaňajška však tento fakt, ktorého sa doteraz držali lekári i pacienti, popiera, pričom tvrdí, že toto číslo dosť signifikantne kleslo. Nie všetci z vedeckej, ale i laickej verejnosti s týmto názorom súhlasia. Kde je pravda a…

Viete, aké účinky má čaj rooibos? Tu sú dôvody, prečo si ho dopriať!

0

Rooibos predstavuje čaj či vo všeobecnosti nápoj, ktorý sa pripravuje z čajovca kapského, nesúceho latinské meno Aspalathus linearis. Ide o suchomilný ker z čeľade bôbovité, ktorého domovinou je juh Afriky. Hojne rozšírený je napríklad v suchých až piesočnatých oblastiach Juhoafrickej republiky. Dorastá do výšky okolo dvoch metrov, má jemne ihličkovité listy…

TOP zaujímavosti o ľudskej krvi: Z čoho sa skladá a koľko jej máme?

0

Krv v podstate predstavuje tekuté tkanivo. Ide o tekutinu tvorenú krvnou plazmou a v nej rozptýlenými krvnými bunkami. Medzi krvné bunky radíme červené (erytrocyty) a biele krvinky (leukocyty) a krvné doštičky (trombocyty). Krv má jasnočervenú až tmavočervenú farbu, záleží na tom, či je okysličená alebo odkysličená. Za jej červenú farbu je zodpovedný…

Ako znížiť vysoký tlak? Najlepšími pomocníkmi sú tieto bylinky!

0

Nakoniec nemôžeme zabudnúť ani na známy a u nás rozšírený nechtík lekársky. Táto bylinka má vskutku všestranné využitie. Napomáha upravovať tlak, posilňuje srdcovú činnosť a podporuje regeneráciu ciev. Priaznivo vplýva aj na tráviaci trakt. Uľavuje podráždenému žlčníku i pečeni. Uvoľňuje kŕče a tíši nervový systém. Pri použití zvonka podporuje hojenie…

Ako bojovať proti zápalom? Čo tak skúsiť korenie?

0

Aj vy máte občas problém dvihnúť sa z postele a fungovať po celý deň? Tak vám pomôžeme! Ako bojovať proti zápalom kĺbov a užívať si úplnú pohodu?