List Svätého Otca Božiemu ľudu: Spoločne bojovať proti zneužívaniu

Vatikán 23. augusta 2018 (HSP/TK KBS/RV/Foto:TASR/AP-Gregorio Borgia)

 

V plnom znení prinášame list pápeža Františka, ktorým reagoval dňa 20. augusta 2018 na prípady zneužívania nahromadené v Cirkvi za viacero desiatok rokov.

Na snímke pápež František

«Ak teda trpí jeden úd, trpia spolu s ním všetky údy» (1 Kor 12,26). Tieto slová sv. Pavla silne zaznievajú v mojom srdci, keď ešte raz musím konštatovať prežité utrpenie mnohých maloletých z dôvodu zneužívania – sexuálneho, v oblasti moci a svedomia -, spáchaného závažným počtom klerikov a zasvätených osôb. Zločin, ktorý spôsobuje hlboké rany bolesti a nemohúcnosti, hlavne u obetí, ale aj u ich rodinných príslušníkov a v celej spoločnosti, medzi veriacimi aj neveriacimi.

Hľadiac na minulosť, nebude nikdy stačiť to, čo sa robí v prosbe o odpustenie a v úsilí o nápravu spôsobených škôd. Hľadiac do budúcnosti, nebude nikdy zanedbateľné to, čo sa urobí pre oživenie kultúry schopnej zabrániť, aby sa podobné prípady nielen neopakovali, ale aby nenašli ani priestor na ich zakrývanie a pretrvávanie. Bolesť obetí a ich rodín je aj našou bolesťou, preto je naliehavo potrebné opätovne zopakovať náš záväzok zaručiť ochranu maloletých i zraniteľných dospelých.

 

1. Ak trpí jeden úd

V posledných dňoch bola publikovaná správa, v ktorej sa opisuje skúsenosť najmenej tisícky osôb, ktoré boli obeťami zneužívania – sexuálneho, v oblasti moci a svedomia – zo strany kňazov, v priebehu približne 70 rokov. Hoci možno povedať, že väčšina prípadov sa týka minulosti, jednako len s plynúcim časom sme spoznali bolesť mnohých obetí a konštatujeme, že zranenia nikdy nevymiznú a zaväzujú nás mocne odsúdiť tieto ohavné činy, ako aj k tomu, aby sme sústredili sily na vykorenenie tejto kultúry smrti. Zranenia „sa nikdy nepremlčia“.

Bolesť týchto obetí je sťažnosť, ktorá vystupuje do neba, ktorá sa dotýka duše a ktorá po dlhý čas bola ignorovaná, zakrývaná alebo umlčovaná. Ale jej volanie bolo silnejšie než všetky opatrenia, ktoré to chceli umlčať alebo sa tiež pokúšali niečo vyriešiť opatreniami, ktoré tomu ešte priťažili, upadnúc do spoluviny. Pán toto volanie počul a dal nám opätovne vidieť, na čej strane chce stáť.

Máriina veľpieseň sa nemýli, a ako zvuková kulisa, prechádza ďalej dejinami, pretože Pán si pamätá prisľúbenie, ktoré dal našim otcom: «Rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno» (Lk 1,51-53). A pociťujeme zahanbenie keď si uvedomujeme, že náš spôsob života popieral a popiera to, čo vyslovujeme svojimi ústami.

S hanbou a pokáním ako cirkevné spoločenstvo priznávame, že sme nevedeli byť tam, kde sme mali byť, že sme nereagovali včas rozoznajúc rozsah a závažnosť škôd, ktoré boli spôsobené v toľkých životoch. Zanedbali sme a opustili sme maličkých. Prisvojím si slová vtedy kardinála Ratzingera, keď sa pri krížovej ceste na Veľký piatok 2005 zjednotil s bolestivým krikom mnohých obetí a dôrazne povedal: «Koľko špiny je v Cirkvi, a dokonca aj medzi tými, ktorí by v kňazstve mali patriť úplne Jemu! Koľko pýchy, koľko sebestačnosti! […] Zrada učeníkov, nehodné prijímanie jeho Tela a jeho Krvi je určite najväčšou bolesťou Vykupiteľa, tou, čo mu prebodáva srdce. Neostáva nám iné ako obrátiť sa na neho s výkrikom z hlbín duše: Kyrie, eleison – Pane, zmiluj sa (porov. Mt 8,25)» (Deviate zastavenie).

 

2. Trpia spoločne všetky údy

Rozmer a závažnosť udalostí si žiada zaoberať sa touto skutočnosťou na úrovni globálnej i komunitnej. Hoci je dôležité a nevyhnutné na každej ceste obrátenia priznať si, čo sa skutočne stalo, samo o sebe to ale nestačí. Dnes sme ako Boží ľud vyzvaní k tomu, aby sme na seba vzali bolesť našich bratov [a sestier], zranených na tele i duchu. Ak v minulosti bolo formou odpovede zanedbávanie, dnes chceme, aby sa solidárnosť, vo svojom najhlbšom a najnáročnejšom zmysle, stala naším spôsobom ako budovať dejiny súčasnosti i budúcnosti; v životnom priestore, v ktorom by konflikty, napätia a najmä obete akéhokoľvek typu zneužitia našli k nim vystretú ruku, ktorá ich ochráni a vyslobodí z ich bolesti (porov. Apoštolská exhortácia Evangelii gaudium, 228).

Takáto solidárnosť si od nás ale vzápätí žiada odmietnuť všetko to, čo by mohlo ohroziť integritu akejkoľvek osoby. Solidárnosť, ktorá si žiada boj proti každému typu korupcie, zvlášť tej duchovnej, „pretože ide o pohodlnú a sebestačnú slepotu, v ktorej sa nakoniec všetko zdá dovolené: podvod, ohováranie, sebectvo a mnohé nepatrné formy sebavzťažnosti, pretože aj «sám satan sa tvári ako anjel svetla» (2 Kor 11,14)“ (Apoštolská exhortácia Gaudete et exsultate, 165). Výzva sv. Pavla trpieť spolu s tými, čo trpia, je tým najlepším liekom na akúkoľvek našu snahu opakovať Kainove slová: «Či som ja strážca svojho brata?» (Gn 4,9).

Uvedomujem si úsilie a prácu konanú v rôznych častiach sveta na to, aby sa garantovali a uskutočňovali nevyhnutné kroky, ktoré zaistia a ochránia integritu detí a dospelých v stave zraniteľnosti, ale uvedomujem si aj šírenie „nulovej tolerancie“ a spôsobov ako brať na zodpovednosť tých, ktorí sa dopúšťajú týchto deliktov alebo ich kryjú. Omeškali sme sa v aplikovaní týchto tak nevyhnutných opatrení a sankcií, no verím, že pomôžu zaručiť vyššiu kultúru ochrany v súčasnosti i do budúcna.

Spolu s týmto úsilím je nevyhnutné, aby sa každý pokrstený cítil zapojený do cirkevnej i spoločenskej premeny, ktorú tak veľmi potrebujeme. Takáto premena si vyžaduje konverziu jednotlivcov i spoločenstva a privádza nás k tomu, aby sme hľadeli tým istým smerom, ako to robí Pán. Tak i sv. Ján Pavol II. rád hovorieval: „Ak sme vyšli naozaj zo sústredeného rozjímania o Kristovi, budeme ho musieť vidieť predovšetkým v tvári tých, s ktorými sa on chcel stotožniť“ (Apoštolský list Novo millennio ineunte, 49).

Naučiť sa pozerať tam, kam sa pozeral Pán, byť tam, kde nás chce mať Pán, obrátiť sa v srdci stojac v jeho prítomnosti. Na tento účel nám pomôžu modlitba a pokánie. Pozývam celý svätý veriaci Boží ľud k praktizovaniu kajúcnej modlitby a pôstu podľa Pánovho príkazu (Mt 17,21)[1], aby prebudil naše svedomie, našu solidárnosť a naše úsilie o takú kultúru ochrany, ktorá by povedala „už nikdy viac“ každému typu a forme zneužívania.

Je nemožné si predstavovať konverziu v konaní Cirkvi bez aktívnej účasti všetkých členov Božieho ľudu. Ba viac: zakaždým, keď sme sa snažili Boží ľud nahradiť, umlčať, ignorovať, zredukovať na malé elity, dopadli sme tak, že sme vytvorili spoločenstvá, programy, teologické prístupy, spirituality a štruktúry, ktorým chýbajú korene, pamäť, tvár, telo, a nakoniec i život (porov. List putujúcemu Božiemu ľudu v Čile, 31. mája 2018).

To sa jasne prejavuje v pokrivenom spôsobe chápania autority v Cirkvi, veľmi častom v početných spoločenstvách, kde sa v správaní vyskytli prejavy sexuálneho zneužívania, zneužívania moci a svedomia – takým je klerikalizmus – prístup, ktorý „nielen že anuluje osobnosť kresťanov, ale má tiež tendenciu znižovať a podceňovať krstnú milosť, ktorú Duch Svätý vložil do srdca nášmu ľudu“ (List kardinálovi Marcovi Ouelletovi, prezidentovi Pápežskej komisie pre Latinskú Ameriku, 19. marca 2016). Klerikalizmus, podporovaný tak samotnými kňazmi ako aj laikmi, vyvoláva v cirkevnom tele rozpoltenosť, ktorá následne podnecuje a pomáha pretrvávať mnohé zlá, ktoré dnes odsudzujeme. Povedať „nie“ zneužívaniu znamená povedať silné „nie“ všetkým formám klerikalizmu.

Stále je dobré si pripomínať, že „Pán v dejinách spásy zachránil ľud. Nejestvuje plná identita bez prináležania k ľudu. Nikto sa teda nespasí sám ako izolovaný jedinec, ale Boh nás priťahuje a berie na vedomie zložitú spleť medziľudských vzťahov, ktoré vznikajú v ľudskej spoločnosti: Boh chcel vstúpiť do ľudovej dynamiky, do dynamiky ľudu“ (Apoštolská exhortácia Gaudete et exsultate, 6). Preto, jediný spôsob, ktorý máme, aby sme odpovedali na toto zlo, ktoré poznačilo mnoho životov, je brať to ako úlohu, ktorá sa týka nás všetkých ako Božieho ľudu.

Uvedomovanie si, že sme súčasťou jedného ľudu a spoločných dejín nám umožní, aby sme rozpoznali naše hriechy a chyby z minulosti v otvorenosti na pokánie, ktoré nás dokáže obnoviť z vnútra. Bez aktívnej spoluúčasti všetkých členov Cirkvi, nebude všetko to, čo sa robí pre vykorenenie kultúry zneužívania z našich spoločenstiev úspešné, aby vytvorilo nevyhnutný dynamizmus na dosiahnutie zdravej a úspešnej premeny.

Kajúci rozmer pôstu a modlitby nám, ako Božiemu ľudu, pomôže postaviť sa pred Pána a našich zranených bratov [a sestry] ako hriešnici, ktorí prosia o odpustenie a milosť hanby i obrátenia. Týmto spôsobom prídeme s krokmi, ktoré povedú k dynamikám v súlade s Evanjeliom. Lebo „vždy keď sa snažíme vrátiť k prameňu a obnoviť pôvodnú sviežosť Evanjelia, ukážu sa nové cesty a kreatívne metódy, rôzne vyjadrovacie formy, výrečnejšie symboly, slová naplnené obnoveným významom pre dnešný svet“ (Apoštolská exhortácia Evangelii gaudium, 11).

Je nevyhnutné, aby sme ako Cirkev dokázali rozpoznať a s bolesťou a zahanbením odsúdiť ukrutnosti spáchané zasvätenými osobami, klerikmi, a tiež všetkými tými, ktorých poslaním bolo dávať pozor a chrániť tých najzraniteľnejších. Prosme o odpustenie za naše hriechy i za hriechy iných. Vedomie hriechu nech nám pomáha rozpoznať pochybenia, zločiny a zranenia spôsobené v minulosti a nech nám v súčasnosti umožní byť viac otvorení a odhodlaní na ceste nového obrátenia.

Pokánie a modlitba nám zároveň pomôžu, aby naše oči a naše srdce boli vnímavejšie na utrpenie druhých a aby sme dokázali prekonať baživosť po moci a majetku, ktorá je častokrát koreňom tohoto zla. Kiež pôst a modlitba otvoria naše uši tichej bolesti detí, mladých a hendikepovaných. Nech je to taký pôst, čo v nás vyvolá hlad a smäd po spravodlivosti a prinúti nás kráčať v pravde, podporujúc všetky justičné opatrenia, ktoré budú nevyhnutné. Nech je to pôst, ktorý nami zatrasie a dovedie nás k nasadeniu sa v pravde a láske so všetkými ľuďmi dobrej vôle i so spoločnosťou vo všeobecnosti, aby sme bojovali proti akémukoľvek druhu sexuálneho zneužívania, zneužívania moci a svedomia.

Takto budeme môcť dať najavo poslanie, ku ktorému sme boli povolaní: byť „znakom a nástrojom dôverného spojenia s Bohom a jednoty celého ľudstva“ (Konštitúcia II. vatikánskeho koncilu, Lumen gentium, 1).

«Ak trpí jeden úd, trpia spolu s ním všetky údy», povedal nám sv. Pavol. Postojom modlitby a pokánia budeme môcť, ako jednotlivci i ako spoločnosť, vstúpiť do súladu s touto výzvou, aby medzi nami mohli rásť dary milosrdenstva, spravodlivosti, prevencie a nápravy. Panna Mária vedela stáť pod krížom svojho Syna. Robila to nie hocakým spôsobom, ale stála pevne na nohách a hneď pri kríži. Tento postoj je vyjadrením celého jej spôsobu života.

Keď zažívame neútechu, ktorú nám spôsobujú tieto rany v Cirkvi, urobíme dobre, keď spolu s Máriou budeme „viac zotrvávať na modlitbe“ (porov. Sv. Ignác z Loyoly, Duchovné cvičenia, 319) a snažiť sa tak rásť v láske a vo vernosti k Cirkvi. Ona, ako prvá učeníčka, učí všetkých nás učeníkov, ako sa máme zachovať pred utrpením nevinných, bez vyhýbania sa a bez zbabelosti. Hľadieť na Máriu znamená učiť sa objavovať, kde a ako má stáť učeník Ježiša Krista.

Nech nám Duch Svätý daruje milosť obrátenia a vnútorného pomazania, aby sme zoči-voči týmto zločinom zneužitia mohli vyjadriť našu ľútosť a naše rozhodnutie bojovať s odvahou.

Vatikán, 20. augusta 2018

František

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

 

[1] „Tento druh (diabolstva) sa nedá vyhnať ináč, iba modlitbou a pôstom“ (Mt 17,21).

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Kavecká: Slovensko stojí pred mimoriadne dôležitou skúškou súdržnosti, odvahy a solidarity

0 icon

Bratislava 30. októbra 2020 (HSP/Foto:Screenshot video)   Predstavitelia hnutia OĽANO naďalej žiadajú všetkých zdravotníkov, aby v rámci ich ľudských možností podporili spoločné úsilie v boji s pandémiou a zapojili sa do plošného testovania „Plne chápem aktuálnu vyťaženosť mojich kolegov. Momentálne však stojíme pred vážnou hrozbou kolapsu zdravotníctva, ktorému môžu zabrániť…

Ruský rezort diplomacie obvinil Orbána z prekrúcania dejín

0 icon

Moskva/Budapešť 30. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:Russian Embassy, UK Twitter)   Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán hrubým spôsobom prekrútil dejiny, keď obelisk na budapeštianskom Námestí slobody označil za "pomník sovietskej okupácie" Informovala o tom v piatok internetová stránka komerčnej televízie ATV s odvolaním sa na vyhlásenie hovorkyne ruského ministerstva zahraničných vecí Marije…

V bruselskej štvrti Molenbeek suspendovali učiteľa, ktorý žiakom ukazoval karikatúry Mohameda

0 icon

Brusel 30. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Miguel Tovar)   Bruselská mestská časť Molenbeek suspendovala učiteľa, ktorý žiakom ukazoval karikatúry proroka Mohameda v rámci diskusie o zabití francúzskeho učiteľa dejepisu zo 16. októbra. Informovala o tom v piatok agentúra AFP s odvolaním sa na hovorcu Molenbeeku Učiteľ ukázal jednu z karikatúr zverejnených vo…

Hrčka: Materiál do Petržalky dorazil, zdravotníkov garantovať nevieme

0 icon

Bratislava 30. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Henrich Mišovič)   Bratislavská mestská časť Petržalka, obec s najväčším počtom odberných miest (96) na Slovensku, dostala materiál na celoplošné testovanie ľudí na ochorenie COVID-19. Na sociálnej sieti to oznámil petržalský starosta Ján Hrčka s tým, že ak nič nebude chýbať, v sobotu (31. 10.) ráno…

Obyvatelia Texasu odovzdali viac ako deväť miliónov volebných lístkov

0 icon

Austin 30. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Elise Amendola)   Obyvatelia amerického štátu Texas odovzdali v tohtoročných prezidentských voľbách už viac volebných lístkov ako počas celých volieb v roku 2016. V predčasnom hlasovaní v štáte, ktorý bol donedávna verný Republikánskej strane, ide o nevídaný nárast a môže sa stať, že sa počas tohtoročných…

Thunbergová bude pre pandémiu protestovať za ochranu klímy opäť online

0 icon

Štokholm 30. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Matt Dunham)   Švédska klimatická aktivistka Greta Thunbergová v piatok vyhlásila, že pre stúpajúci počet ľudí nakazených novým koronavírusom v krajine preruší svoje pravidelné protesty pred švédskym parlamentom v Štokholme a vráti sa výlučne k online kampani. Informovala o tom agentúra Reuters "Situácia sa zhoršuje, a…

Česko predlžuje núdzový stav do 20. novembra

0 icon

Praha 30. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Petr David Josek)   Poslanecká snemovňa českého parlamentu v piatok schválila predĺženie núdzového stavu v krajine o tri týždne. V dôsledku súčasnej epidemiologickej situácie s novým koronavírusom tak bude platiť do piatku 20. novembra Vláda pritom žiadala predĺžiť stav až do 3. decembra, to však odmietla…

Po zemetrasení hlásia v Turecku a Grécku najmenej 14 obetí a stovky zranených

0 icon

Istanbul 30. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Ismail Gokmen)   Najmenej 14 obetí na životoch a viac ako 400 zranených si vyžiadalo zemetrasenie, ktoré v piatok zasiahlo Turecko a Grécko, informovala agentúra AP Najmenej 12 ľudí prišlo o život v meste Izmir na západnom pobreží Turecka a 419 utrpelo zranenia, uviedla AP s…

Chren: Samosprávy robia všetko v právnom vákuu

0 icon

Bratislava 30. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Neexistuje právny rámec, na základe ktorého by mali samosprávy v rámci celoplošného testovania na COVID-19 povinnosť robiť čokoľvek z toho, čo robia. Nemajú ani žiaden podklad, na základe ktorého by mali zaručený nárok mať čokoľvek z toho refundované. Upozornil na to starosta bratislavského…

Premiér vystúpil v mimoriadnom prejave k testovaniu: „Pozývam vás, poďte. Máme obrovskú šancu týmto naším slovenským unikátnym liekom vykročiť v ústrety slobode“

0 icon

Bratislava 30. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Premiér Igor Matovič (OĽANO) pozval všetkých ľudí na víkendové plošné testovanie na COVID-19. Hovorí o pokuse predísť úplnému lockdownu a boji za ochranu zdravia a životov "Pozývam vás, poďte. Máme obrovskú šancu týmto liekom, našim slovenským unikátnym liekom, vykročiť v ústrety slobode a…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Štubňa

Sú ozaj PCR a antigénové testy štátom registrované?

0icon

Štátny ústav kontroly liečiv je bezpochyby autorita, ktorá by mala mať dôveru občanov SR vzhľadom k skutočnosti, že má zabezpečovať, aby sa trhu vyskytovali iba lieky, ktoré sú pre zdravie občana neškodné. Na ich stránkach si môžeme prečítať nasledovnú informáciu citujem: „Všetky antigénové testy obstarané štátom sú riadne registrované a spĺňajú požiadavky…

Roman Huťa

Bod zlomu - zničenie pohanských národov

0icon

Pohanské národy sú tie, ktoré na najvyššie miesto v hodnotovom rebríčku nestavajú človeka, ale hodnoty materiálne. Ako povedal náš bývalý tiežprezident: „Ľudské práva nemôžu byť nadradené obchodným záujmom.“ Pád Babylonu a zničenie pohanských národov bude mať jednu príčinnú súvislosť. V článku „Nad slnko jasnejšie“ som písal, ako sa pripraviť a správať pri jadrovej nehode…

Slavěna Vorobelová

Čaputová sa vzoprela diktátorovi

0icon

Najprv správa, že na Slovensko prichádza rakúska armáda (pravdepodobne protiústavne), ktorá je ochotná poskytnúť 50 armádnych medikov, nakoľko Slovensko sa vraj nachádza v humanitárnej kríze. Potom KONEČNE z úkrytu vylezie prezidentka, hlavná veliteľka ozbrojených síl, ktorá prezentuje šokujúcu správu o nezrealizovateľnosti plánu celoplošného testovania a odporúča, aby sa uskutočnilo len…

Štefan Paulov

Pán MUDr. MIKAS, nerobte to!

0icon

Pán MUDr. MIKAS, nerobte to!     ...Keď pri svojej lekárskej praxi zbadám alebo vypočujem niečo, čo by malo zostať tajomstvom o súkromnom živote ľudí, všetko zamlčím a ako tajomstvo uchovám.... Ak budem túto prísahu dodržiavať a poriadne spĺňať, nech sa mi dožičí žiť navždy šťastne, nech sa dožijem úcty…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Čo sa stane s tvojím telom, ak prestaneš jesť soľ?

0 icon

Mnoho z nás sa zameriava na to, aby sme jedli menej soli, a v niektorých prípadoch ju úplne vyradíme z nášho jedálnička, pretože soľ sa považuje za zdraviu škodlivú. Nie je to však všetko úplne pravda, koniec koncov, soľ je dôležitý elektrolyt, ktorý pomáha nášmu telu normálne fungovať. Ak si sa rozhodol vyhnúť…

Fotografie z minulosti, ktoré ťa zaručene šokujú!

0 icon

Naši predkovia môžu hovoriť, že naše moderné časy sú šialené, ale my máme rovnaký názor na minulosť. Podivné súťaže o krásu, demonštrácie a zvláštne druhy zábavy nám ukazujú nezodpovednú časť minulých čias. Je trochu vzrušujúce zistiť, že životy našich rodičov neboli až také nudné. Dokazujú to aj nasledujúce fotografie, ktoré možno zmenia…

TOP10+: Veci, ktorými nás filmy a seriály klamú, pričom v skutočnosti neexistujú 2. časť

0 icon

Seriály a filmy majú niekedy jednoduchý dej, často sprevádzaný istými scénami, ktoré sa veľakrát opakujú. Čo z toho sú ale úplné hlúposti, ktoré sa v reálnom živote nikdy nestanú? Do výroby jedného filmu a seriálu sa často zapájajú stovky technikov, hercov a kameramanov, ale režisér rozhoduje, čo budeš vidieť na plátne. On určí, ako bude všetko nakrútené. Veľakrát…

Kruhy v obilí a mimozemšťania (3. časť)

0 icon

Prinášame tretie a zároveň posledné pokračovanie série článkov s názvom Kruhy v obilí a mimozemšťania. Nebudeme vás už však napínať a tak poďme rovno tam, kde sme v rámci druhej časti skončili. Doug a Dave patrili k šibalom, ktorí sa ku kruhom v obilí priznali. Povedali, že ich všetky vyrobili…

TOP10: Slávni Američania, ktorí vlastne nie sú Američanmi

0 icon

Keď počuješ niektoré zvučné mená slávnych osobností, automatický si k ním priradíš rodnú krajinu. Nie je to však vždy správne priradenie. V dnešnom príspevku ti ukážeme 10 slávnych Američanov, ktorí vlastne nie sú Američania, aj keď si si to o nich celý život myslel.  10. Henry Kissinger

Vo svete IT

Čo sa stane s telom astronauta po jeho smrti vo vesmíre?

0 icon

Astronautom sa nemôže stať každý. Už od začiatku si vesmírne agentúry starostlivo vyberajú kandidátov, ktorí následne prejdú extrémne náročným procesom. Je na to dobrý dôvod, vesmír je totiž najnebezpečnejším miestom, aké poznáme a aj tá najmenšia chyba môže znamenať katastrofu. Čo by sa teda stalo, ak by astronaut zomrel vo…

Pozrite sa na 4 exoplanéty, ktoré sa podobajú na našu Zem

0 icon

Zem je momentálne našim jediným domovom. Astronómovia však denne pátrajú po nových exoplanétach a niekoľko z nich by mohlo mať vhodné podmienky pre život. Ktoré sú to? Hovorí o tom aj YouTube kanál Top Fives. TOI 700d TOI 700d je prvou planétou, podobnou Zemi, ktorá bola objavená satelitom TESS, na…

Ako to vyzerá s dostupnosťou MIUI 12 pre Xiaomi zariadeniu k dnešnému dňu?

0 icon

Ešte začiatkom tohto mesiaca sme vám priniesli aktualizovaný zoznam smartfónov, pre ktoré medzičasom spoločnosť Xiaomi uvoľnila MIUI 12 nadstavbu. V priebehu posledných dní až týždňov, spoločnosť uvoľnila aktualizáciu pre ďalšie modely zariadení. A práve preto vám prinášame aktualizovaný zoznam zariadení, pre ktoré stiahnete k dnešnému dňu MIUI 12. Pre tieto…

Pozrite sa, ako si môžete zapnúť tmavý režim aj v nepodporovaných Android aplikáciách vrátane Facebooku!

0 icon

Tmavý režim je čoraz populárnejším medzi používateľmi, ale aj napriek tomu mnoho aplikácií ho nepodporuje vrátane Facebooku. V súčasnosti (Android 10 a novší) podporuje zapnutie tmavého režimu, a následne sa automaticky prispôsobuje aj rozhranie aplikácií, ktoré túto funkciu podporujú. Čo však môžete urobiť, ak túto funkciu jednotlivé aplikácie nepodporujú? V…

Google testuje super funkciu pre Google Play, ktorá vám pomôže identifikovať potenciálne kvalitnejšie aplikácie

0 icon

V Google Play aktuálne nájdeme státisíce až milióny aplikácií, ale aj napriek tomu, výber tých kvalitnejších je vcelku náročným procesom. Dôvodom je, že do obchodu sa dostanú aj menej kvalitné aplikácie, ktorých je bohužiaľ väčšina. S problémom vyselektovania tých viac kvalitných aplikácií od menej kvalitných, by mohla pomôcť nová funkciu,…

Armádny Magazín

Zásadná pripomienka k pripravovanej novele zákona o strelných zbraniach

0 icon

Slovensko, 30.október 2020 (AM) - Dňa 15.10.2020 bol oficiálne zverejnený návrh novely zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive, ktorým sa má do právneho poriadku SR prevziať Smernica Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2017/853 zo 17. mája 2017. Našu analýzu tohto návrhu nájdete tu: 

Čína si s útokom na Trumpa počkala na najlepší čas - týždeň pred voľbami: Odmena za dodávky zbraní Taiwanu

0 icon

Čína, 30.október 2020 (AM) - Čína oznámila bezprostredné uvalenie sankcií na najväčšie americké spoločnosti. Je pozoruhodné, že sa tak stalo týždeň pred americkými prezidentskými voľbami. Je nepravdepodobné, že by Donald Trump mal čakať, že Čína, ktorú Trump všemožne démonizoval počas svojej predvolebnej kampane na prezidenta USA, ne

Českí vojaci v Mali: Budú bojovať proti teroristom alebo za francúzske neokoloniálne záujmy ?

0 icon

Česko, 30.október 2020 (AM) - Počas včerajšieho zasadnutia v Českej Snemovni iba 20 poslancov zo 133 prítomných nepodporilo vládny návrh na vyslanie elitného oddielu špeciálnych síl z Prostějova do Mali, ktorých úlohou by nebola len úloha poradcov tamojším vojakom, ale vyrážali by s nimi

Korotčenko: Arménsko sa útokmi na civilistov snaží zatiahnuť Rusko do vojny v Náhornom Karabachu

0 icon

Rusko, 30.október 2020 (AM) - Vojenský expert Igor Korotčenko vysvetlil význam raketových útokov Arménska na azerbajdžanské mestá. Je presvedčený, že konečným cieľom je zatiahnuť Rusko do konfliktu v Náhornom Karabachu. Vojenský expert, šéfredaktor časopisu Národná obrana Igor Korotčenko vysvet

Nasadzuje Turecko špeciálne sily na hranice Arménska?

0 icon

Turecko, 30.október 2020 (AM) - V pondelok 26. októbra, ruské vzdušné sily so sídlom v Sýrii podľa niekoľkých súbežných zdrojov ťažko zasiahli výcvikové základne a povstalecké sily podporované Ankarou na severe Sýrie, pričom zabili niekoľko desiatok povstalcov a asi ďalších sto zranili. Tieto útoky, podľa zdrojov blízkych tureckej moc

Svetlo sveta

Pre Cirkev na Slovensku platí oddnes pôst za odvrátenie koronavírusu

0 icon

Biskupi Slovenska vyhlásili prísny pôst za odvrátenie pandémie koronavírusu. Zároveň veriacich pozývajú modliť sa pravidelne “Modlitbu za Slovensko”. “Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a…

“Za túto vieru som pripravený zomrieť”

0 icon

“Chcem Vás povzbudiť, aby ste boli hrdí na našu Katolícku vieru, ktorá je tým najväčším a najkrajším darom, ktorý nám Boh udelil,” povedal na konferencii o ochrane katolíckej identity kazašský biskup Athanasius Schneider. Biskup Schneider patrí medzi popredných obhajcov vernosti učenia Magistéria Cirkvi a kritizuje snahu vykladať dogmy Cirkvi v…

Zomrel spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka

0 icon

V nemocnici v Levoči dnes ráno zomrel spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. TK KBS o tom informoval hovorca Spišskej diecézy Peter Majcher. Podrobnosti o pohrebe budú zverejnené neskôr, uviedol. “Zomrel náš milovaný otec biskup. Do nemocnice ho prijali cez víkend so zdravotnými problémami, ktoré ho trápili dlhodobo. Trpel vážnou…

Cirkev v Holandsku protestuje proti rozšíreniu eutanázie na deti do 12 rokov

0 icon

Cirkev v Holandsku protestuje proti rozšíreniu eutanázie aj na deti do 12 rokov. V Holandsku totiž vláda oznámila, že povolí vykonávanie eutanázie aj u terminálne chorých detí do 12 rokov. Krajina, ktorá umožnila eutanáziu ako prvá na svete, najskôr len v obmedzenej forme, postupne rozšírila jej vykonávanie na všetky vekové…

S modlitbou ruženca premenil prázdny kostol v moslimskej štvrti na živú farnosť s 1000 veriacimi na omši.

0 icon

Michel Marie Zanotti je katolíkom z prinútenia, keď starý otec, žid, pred strachom z II. svetovej vojny, dal svoje deti pokrstiť. Otec Michel, ako ho dnes pozná celé Francúzsko, patrí dnes k veľkým pokladom francúzskeho katolíckeho duchovenstva. Veľa moderných kňazov pri vlastnej interpretácii II. Vatikánskeho koncilu nadobudlo dojem, že k…

icon FOTO DŇA