List Svätého Otca Božiemu ľudu: Spoločne bojovať proti zneužívaniu

Vatikán 23. augusta 2018 (HSP/TK KBS/RV/Foto:TASR/AP-Gregorio Borgia)

 

V plnom znení prinášame list pápeža Františka, ktorým reagoval dňa 20. augusta 2018 na prípady zneužívania nahromadené v Cirkvi za viacero desiatok rokov.

Na snímke pápež František

«Ak teda trpí jeden úd, trpia spolu s ním všetky údy» (1 Kor 12,26). Tieto slová sv. Pavla silne zaznievajú v mojom srdci, keď ešte raz musím konštatovať prežité utrpenie mnohých maloletých z dôvodu zneužívania – sexuálneho, v oblasti moci a svedomia -, spáchaného závažným počtom klerikov a zasvätených osôb. Zločin, ktorý spôsobuje hlboké rany bolesti a nemohúcnosti, hlavne u obetí, ale aj u ich rodinných príslušníkov a v celej spoločnosti, medzi veriacimi aj neveriacimi.

Hľadiac na minulosť, nebude nikdy stačiť to, čo sa robí v prosbe o odpustenie a v úsilí o nápravu spôsobených škôd. Hľadiac do budúcnosti, nebude nikdy zanedbateľné to, čo sa urobí pre oživenie kultúry schopnej zabrániť, aby sa podobné prípady nielen neopakovali, ale aby nenašli ani priestor na ich zakrývanie a pretrvávanie. Bolesť obetí a ich rodín je aj našou bolesťou, preto je naliehavo potrebné opätovne zopakovať náš záväzok zaručiť ochranu maloletých i zraniteľných dospelých.

 

1. Ak trpí jeden úd

V posledných dňoch bola publikovaná správa, v ktorej sa opisuje skúsenosť najmenej tisícky osôb, ktoré boli obeťami zneužívania – sexuálneho, v oblasti moci a svedomia – zo strany kňazov, v priebehu približne 70 rokov. Hoci možno povedať, že väčšina prípadov sa týka minulosti, jednako len s plynúcim časom sme spoznali bolesť mnohých obetí a konštatujeme, že zranenia nikdy nevymiznú a zaväzujú nás mocne odsúdiť tieto ohavné činy, ako aj k tomu, aby sme sústredili sily na vykorenenie tejto kultúry smrti. Zranenia „sa nikdy nepremlčia“.

Bolesť týchto obetí je sťažnosť, ktorá vystupuje do neba, ktorá sa dotýka duše a ktorá po dlhý čas bola ignorovaná, zakrývaná alebo umlčovaná. Ale jej volanie bolo silnejšie než všetky opatrenia, ktoré to chceli umlčať alebo sa tiež pokúšali niečo vyriešiť opatreniami, ktoré tomu ešte priťažili, upadnúc do spoluviny. Pán toto volanie počul a dal nám opätovne vidieť, na čej strane chce stáť.

Máriina veľpieseň sa nemýli, a ako zvuková kulisa, prechádza ďalej dejinami, pretože Pán si pamätá prisľúbenie, ktoré dal našim otcom: «Rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno» (Lk 1,51-53). A pociťujeme zahanbenie keď si uvedomujeme, že náš spôsob života popieral a popiera to, čo vyslovujeme svojimi ústami.

S hanbou a pokáním ako cirkevné spoločenstvo priznávame, že sme nevedeli byť tam, kde sme mali byť, že sme nereagovali včas rozoznajúc rozsah a závažnosť škôd, ktoré boli spôsobené v toľkých životoch. Zanedbali sme a opustili sme maličkých. Prisvojím si slová vtedy kardinála Ratzingera, keď sa pri krížovej ceste na Veľký piatok 2005 zjednotil s bolestivým krikom mnohých obetí a dôrazne povedal: «Koľko špiny je v Cirkvi, a dokonca aj medzi tými, ktorí by v kňazstve mali patriť úplne Jemu! Koľko pýchy, koľko sebestačnosti! […] Zrada učeníkov, nehodné prijímanie jeho Tela a jeho Krvi je určite najväčšou bolesťou Vykupiteľa, tou, čo mu prebodáva srdce. Neostáva nám iné ako obrátiť sa na neho s výkrikom z hlbín duše: Kyrie, eleison – Pane, zmiluj sa (porov. Mt 8,25)» (Deviate zastavenie).

 

2. Trpia spoločne všetky údy

Rozmer a závažnosť udalostí si žiada zaoberať sa touto skutočnosťou na úrovni globálnej i komunitnej. Hoci je dôležité a nevyhnutné na každej ceste obrátenia priznať si, čo sa skutočne stalo, samo o sebe to ale nestačí. Dnes sme ako Boží ľud vyzvaní k tomu, aby sme na seba vzali bolesť našich bratov [a sestier], zranených na tele i duchu. Ak v minulosti bolo formou odpovede zanedbávanie, dnes chceme, aby sa solidárnosť, vo svojom najhlbšom a najnáročnejšom zmysle, stala naším spôsobom ako budovať dejiny súčasnosti i budúcnosti; v životnom priestore, v ktorom by konflikty, napätia a najmä obete akéhokoľvek typu zneužitia našli k nim vystretú ruku, ktorá ich ochráni a vyslobodí z ich bolesti (porov. Apoštolská exhortácia Evangelii gaudium, 228).

Takáto solidárnosť si od nás ale vzápätí žiada odmietnuť všetko to, čo by mohlo ohroziť integritu akejkoľvek osoby. Solidárnosť, ktorá si žiada boj proti každému typu korupcie, zvlášť tej duchovnej, „pretože ide o pohodlnú a sebestačnú slepotu, v ktorej sa nakoniec všetko zdá dovolené: podvod, ohováranie, sebectvo a mnohé nepatrné formy sebavzťažnosti, pretože aj «sám satan sa tvári ako anjel svetla» (2 Kor 11,14)“ (Apoštolská exhortácia Gaudete et exsultate, 165). Výzva sv. Pavla trpieť spolu s tými, čo trpia, je tým najlepším liekom na akúkoľvek našu snahu opakovať Kainove slová: «Či som ja strážca svojho brata?» (Gn 4,9).

Uvedomujem si úsilie a prácu konanú v rôznych častiach sveta na to, aby sa garantovali a uskutočňovali nevyhnutné kroky, ktoré zaistia a ochránia integritu detí a dospelých v stave zraniteľnosti, ale uvedomujem si aj šírenie „nulovej tolerancie“ a spôsobov ako brať na zodpovednosť tých, ktorí sa dopúšťajú týchto deliktov alebo ich kryjú. Omeškali sme sa v aplikovaní týchto tak nevyhnutných opatrení a sankcií, no verím, že pomôžu zaručiť vyššiu kultúru ochrany v súčasnosti i do budúcna.

Spolu s týmto úsilím je nevyhnutné, aby sa každý pokrstený cítil zapojený do cirkevnej i spoločenskej premeny, ktorú tak veľmi potrebujeme. Takáto premena si vyžaduje konverziu jednotlivcov i spoločenstva a privádza nás k tomu, aby sme hľadeli tým istým smerom, ako to robí Pán. Tak i sv. Ján Pavol II. rád hovorieval: „Ak sme vyšli naozaj zo sústredeného rozjímania o Kristovi, budeme ho musieť vidieť predovšetkým v tvári tých, s ktorými sa on chcel stotožniť“ (Apoštolský list Novo millennio ineunte, 49).

Naučiť sa pozerať tam, kam sa pozeral Pán, byť tam, kde nás chce mať Pán, obrátiť sa v srdci stojac v jeho prítomnosti. Na tento účel nám pomôžu modlitba a pokánie. Pozývam celý svätý veriaci Boží ľud k praktizovaniu kajúcnej modlitby a pôstu podľa Pánovho príkazu (Mt 17,21)[1], aby prebudil naše svedomie, našu solidárnosť a naše úsilie o takú kultúru ochrany, ktorá by povedala „už nikdy viac“ každému typu a forme zneužívania.

Je nemožné si predstavovať konverziu v konaní Cirkvi bez aktívnej účasti všetkých členov Božieho ľudu. Ba viac: zakaždým, keď sme sa snažili Boží ľud nahradiť, umlčať, ignorovať, zredukovať na malé elity, dopadli sme tak, že sme vytvorili spoločenstvá, programy, teologické prístupy, spirituality a štruktúry, ktorým chýbajú korene, pamäť, tvár, telo, a nakoniec i život (porov. List putujúcemu Božiemu ľudu v Čile, 31. mája 2018).

To sa jasne prejavuje v pokrivenom spôsobe chápania autority v Cirkvi, veľmi častom v početných spoločenstvách, kde sa v správaní vyskytli prejavy sexuálneho zneužívania, zneužívania moci a svedomia – takým je klerikalizmus – prístup, ktorý „nielen že anuluje osobnosť kresťanov, ale má tiež tendenciu znižovať a podceňovať krstnú milosť, ktorú Duch Svätý vložil do srdca nášmu ľudu“ (List kardinálovi Marcovi Ouelletovi, prezidentovi Pápežskej komisie pre Latinskú Ameriku, 19. marca 2016). Klerikalizmus, podporovaný tak samotnými kňazmi ako aj laikmi, vyvoláva v cirkevnom tele rozpoltenosť, ktorá následne podnecuje a pomáha pretrvávať mnohé zlá, ktoré dnes odsudzujeme. Povedať „nie“ zneužívaniu znamená povedať silné „nie“ všetkým formám klerikalizmu.

Stále je dobré si pripomínať, že „Pán v dejinách spásy zachránil ľud. Nejestvuje plná identita bez prináležania k ľudu. Nikto sa teda nespasí sám ako izolovaný jedinec, ale Boh nás priťahuje a berie na vedomie zložitú spleť medziľudských vzťahov, ktoré vznikajú v ľudskej spoločnosti: Boh chcel vstúpiť do ľudovej dynamiky, do dynamiky ľudu“ (Apoštolská exhortácia Gaudete et exsultate, 6). Preto, jediný spôsob, ktorý máme, aby sme odpovedali na toto zlo, ktoré poznačilo mnoho životov, je brať to ako úlohu, ktorá sa týka nás všetkých ako Božieho ľudu.

Uvedomovanie si, že sme súčasťou jedného ľudu a spoločných dejín nám umožní, aby sme rozpoznali naše hriechy a chyby z minulosti v otvorenosti na pokánie, ktoré nás dokáže obnoviť z vnútra. Bez aktívnej spoluúčasti všetkých členov Cirkvi, nebude všetko to, čo sa robí pre vykorenenie kultúry zneužívania z našich spoločenstiev úspešné, aby vytvorilo nevyhnutný dynamizmus na dosiahnutie zdravej a úspešnej premeny.

Kajúci rozmer pôstu a modlitby nám, ako Božiemu ľudu, pomôže postaviť sa pred Pána a našich zranených bratov [a sestry] ako hriešnici, ktorí prosia o odpustenie a milosť hanby i obrátenia. Týmto spôsobom prídeme s krokmi, ktoré povedú k dynamikám v súlade s Evanjeliom. Lebo „vždy keď sa snažíme vrátiť k prameňu a obnoviť pôvodnú sviežosť Evanjelia, ukážu sa nové cesty a kreatívne metódy, rôzne vyjadrovacie formy, výrečnejšie symboly, slová naplnené obnoveným významom pre dnešný svet“ (Apoštolská exhortácia Evangelii gaudium, 11).

Je nevyhnutné, aby sme ako Cirkev dokázali rozpoznať a s bolesťou a zahanbením odsúdiť ukrutnosti spáchané zasvätenými osobami, klerikmi, a tiež všetkými tými, ktorých poslaním bolo dávať pozor a chrániť tých najzraniteľnejších. Prosme o odpustenie za naše hriechy i za hriechy iných. Vedomie hriechu nech nám pomáha rozpoznať pochybenia, zločiny a zranenia spôsobené v minulosti a nech nám v súčasnosti umožní byť viac otvorení a odhodlaní na ceste nového obrátenia.

Pokánie a modlitba nám zároveň pomôžu, aby naše oči a naše srdce boli vnímavejšie na utrpenie druhých a aby sme dokázali prekonať baživosť po moci a majetku, ktorá je častokrát koreňom tohoto zla. Kiež pôst a modlitba otvoria naše uši tichej bolesti detí, mladých a hendikepovaných. Nech je to taký pôst, čo v nás vyvolá hlad a smäd po spravodlivosti a prinúti nás kráčať v pravde, podporujúc všetky justičné opatrenia, ktoré budú nevyhnutné. Nech je to pôst, ktorý nami zatrasie a dovedie nás k nasadeniu sa v pravde a láske so všetkými ľuďmi dobrej vôle i so spoločnosťou vo všeobecnosti, aby sme bojovali proti akémukoľvek druhu sexuálneho zneužívania, zneužívania moci a svedomia.

Takto budeme môcť dať najavo poslanie, ku ktorému sme boli povolaní: byť „znakom a nástrojom dôverného spojenia s Bohom a jednoty celého ľudstva“ (Konštitúcia II. vatikánskeho koncilu, Lumen gentium, 1).

«Ak trpí jeden úd, trpia spolu s ním všetky údy», povedal nám sv. Pavol. Postojom modlitby a pokánia budeme môcť, ako jednotlivci i ako spoločnosť, vstúpiť do súladu s touto výzvou, aby medzi nami mohli rásť dary milosrdenstva, spravodlivosti, prevencie a nápravy. Panna Mária vedela stáť pod krížom svojho Syna. Robila to nie hocakým spôsobom, ale stála pevne na nohách a hneď pri kríži. Tento postoj je vyjadrením celého jej spôsobu života.

Keď zažívame neútechu, ktorú nám spôsobujú tieto rany v Cirkvi, urobíme dobre, keď spolu s Máriou budeme „viac zotrvávať na modlitbe“ (porov. Sv. Ignác z Loyoly, Duchovné cvičenia, 319) a snažiť sa tak rásť v láske a vo vernosti k Cirkvi. Ona, ako prvá učeníčka, učí všetkých nás učeníkov, ako sa máme zachovať pred utrpením nevinných, bez vyhýbania sa a bez zbabelosti. Hľadieť na Máriu znamená učiť sa objavovať, kde a ako má stáť učeník Ježiša Krista.

Nech nám Duch Svätý daruje milosť obrátenia a vnútorného pomazania, aby sme zoči-voči týmto zločinom zneužitia mohli vyjadriť našu ľútosť a naše rozhodnutie bojovať s odvahou.

Vatikán, 20. augusta 2018

František

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

 

[1] „Tento druh (diabolstva) sa nedá vyhnať ináč, iba modlitbou a pôstom“ (Mt 17,21).

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Habera: „Byt dobrým politikom a vodcom je niečo úplne iné ako predvádza Matovič.“ Toto odkázal premiérovi

0 icon

Bratislava 28. novembra 2020 (HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Aj hudobník Pavol Habera otvorene vyjadril svoj názor na politiku súčasnej vládnej koalície. Najmä u premiéra Igora Matoviča sa mu nepáči "diktátorstvo, detinská urážlivosti či prehnané vylievanie svojich pocitov".Uviedol to na sociálnej sieti Instagram Habera vo svojom príspevku poukázal aj na rozdielny prístup…

Belousovová sa nemieni ospravedlniť za svoj nekompromisný status ku kauze Kollára a jeho priateliek: „To, čo sa tu od volieb deje, sa slušne komentovať nedá“

0 icon

Bratislava 28. novembra 2020 (HSP/Foto:SITA-Marián Peiger)   Bývalá podpredsedníčka Národnej rady Anna Belousovová vo štvrtok ostro odsúdila konanie súčasného šéfa parlamentu Borissa Kollára kvôli návštevám, ktoré prijíma v nemocnici napriek celoplošnému zákazu kvôli covidu-19. Podľa niektorých to však vulgarizmami na adresu Kollárovych priateliek prehnala "Za nič sa ospravedlňovať nebudem!" Anna…

141. časť: Veľkomoravská ríša a jej mudrc; moje románovo-faktografické rozprávanie

0 icon

Bratislava 28. novembra 2020 (HSP/Roman Bednár/Foto:Screenshot YouTube)   Anastázius bol veľmi prekvapený tým, ako Solún po dlhej, viac ako päťročnej odluke na neho pôsobil. Mesto v ňom teraz vyvolávalo veľmi protichodné a zvláštne pocity. Na jednej strane mu bolo veľmi blízke, ale na strane druhej na neho zároveň pôsobilo akosi…

Komu v skutočnosti prospieva „uznanie“ Náhorného Karabachu

0 icon

Moskva 28. novembra 2020 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP)   Rezolúcia francúzskeho senátu s odporúčaním uznať náhornokarabašskú Republiku Arcach získala rezervovanú pochvalu Jerevanu a pobúrila Baku. Azerbajdžanský parlament požiadal, aby vláda preskúmala vzťahy s Parížom. Do diplomatickej hádky sa zamiešala Ankara, francúzsky minister zahraničia sa rýchlo dištancoval od senátom schváleného dokumentu   O tom,…

Biden si vybral poradcu pre národnú bezpečnosť. Ten vraví že treba podporiť čínsky rast!

0 icon

Bratislava 28. novembra 2020 (HSP/Foto:Screenshot)   Jacob Jeremiah Sullivan, bývalý hlavný poradca pre kampaň Hillary Clintonovej v roku 2016 a člen Obamovej administratívy, počas rozhovoru pre CBS News minulý rok v podcaste Intelligence Matters, trval na tom, že vzostup Číny ktorému napomáhali USA je úspechom „Pomohli sme vytvoriť podmienky stability…

Súkromné ZP sú s prepoisťovaním spokojné, VšzP chcela zabrániť odchodu ľudí

0 icon

Bratislava 27. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Súkromné zdravotné poisťovne Union a Dôvera privítali výsledky prepoisťovacej kampane, v ktorej získali viac nových klientov, ako im ubudlo. Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP), ktorá v konečných výsledkoch klientov stratila, hovorí, že cieľom bolo hlavne zabrániť odchodu poistencov "Nové predstavenstvo ihneď po svojom…

Minister Mičovský odvolal šéfa štátneho podniku Lesy SR Mateja Vigodu

0 icon

Bratislava 27. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský v piatok večer odvolal generálneho riaditeľa štátneho podniku Lesy SR Mateja Vigodu. „Dôvodom na odvolanie generálneho riaditeľa Mateja Vigodu je zdynamizovanie transformačných procesov a nastavenie účinnej obchodnej politiky,“ vyjadril sa minister Ján Mičovský. Dočasne povereným…

Morawiecki hovoril s Merkelovou o rozpočte EÚ, ktorý chce Varšava vetovať

0 icon

Varšava 27. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Poľský premiér Mateusz Morawiecki potvrdil nemeckej kancelárke Angele Merkelovej, že jeho krajina je pripravená zablokovať budúci sedemročný rozpočet Európskej únie (EÚ) a balík pomoci v súvislosti s pandémiou koronavírusu, ak bude obsahovať podmienku právneho štátu. Politik na sociálnej sieti Facebook napísal, že sa…

Bratislavská arcidiecéza spustila profil na sociálnej sieti Facebook

0 icon

Bratislava 27. novembra 2020 (HSP/TK KBS/Foto:Facebook)   Bratislavská arcidiecéza spustila svoj profil na sociálnej sieti Facebook. Prostredníctvom nej túži komunikovať s ľuďmi o aktuálnych témach, informovať ich o udalostiach v arcidiecéze a prinášať im povzbudenie. Nájdete ju s novým logom pod názvom Bratislavská arcidiecéza Bratislavská arcidiecéza vznikla po reorganizácii rímskokatolíckych…

Mikas: „Epidemiologická situácia je vážna, nie je priestor na uvoľnenie opatrení.“ Lebo prevádzkari ich podľa neho už teraz obchádzajú svojimi nedokonalými terasami

0 icon

Bratislava 27. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Epidemiologická situácia v SR je stále vážna a nevidno veľký priestor na uvoľňovanie opatrení. V súvislosti s možným otváraním reštauračných prevádzok to na piatkovej tlačovej konferencii uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas Reagoval tak aj na správy o tom, že najnovšie nariadenie hygienikov…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Boris Mesár

Ako to Fuhrer Matovič dáva na ,,Hitlera"!

0icon

Od 2SV sa veľa ľudí zamýšľa  nad tým, ako sa dá vysvetliť fenomén nacistického štátu - hitlerovské Nemecko ? Prečo milióny ľudí po nástupe Hitlera k moci vykonávali hrozné, neľudské a trestné príkazy? Pokiaľ však do roku 2020, bolo možné študovať iba historické materiály a zamyslieť sa nad fenoménom nacistického…

Peter Švec

Odstráňme systémovú nespravodlivosť spôsobenú nepripravenosťou vládcov!

0icon

V živote ľudí existujú tri základné túžby. Prvou je túžba po prežití, teda schopnosti postarať sa o základné životné potreby pre seba a svojich blízkych, vrátane potomstva. Druhou je túžba po bezpečnosti vo všetkých aspektoch, vrátane ochranných funkcií, táto zahŕňa aj aspekty prvej túžby: prežitia. Treťou je túžba po spravodlivosti, takisto vo všetkých…

Jana Tutková

D3 cesta alebo Pandemický plán bez stredovekých praktík

0icon

Za cenu jedného testu sa dá kúpiť 150 kapsulí vitamínu D3 v dávke 3 000 IU denne za maloobchodnú cenu. Vláda by to vedela nakúpiť výhodnejšie pre všetkých občanov a investovať tak do zdravia až do konca jari. Dostatok vitamínu D3 je prevenciou hospitalizácií a liečbou COVID-19, ale aj niektorých…

Mária Benová

Pellegrini sa priznal, že premiérom sa stal až po rokovaniach s ambasádou USA

0icon

Bývalý premiér Peter Pellegrini už reagoval na slová Moniky Jankovskej, ktorá ho i s R.Ficom v stredu spomenula počas výsluchu na NAKA. Jankovská sa tam priznala k viacerým trestným činom a tvrdila, že Ficovi i Pellegrinimu hovorila, že "rieši" kauzu miliónových televíznych zmeniek. [Zdroj: TA3/TASR] Dnes však nie je až…

Jozef Slávik

Idiot ...

0icon

Idiot. Ide pôvodne o latinské slovo, označujúce v dobách gréckych mestských štátov ľudí, starajúcich sa iba o svoje vlastné záujmy na úkor celku. Neskôr sa názov idiot začal používať na označenie ľudí s veľmi nízkym intelektom, všeobecným laikom a to až do takej miery, že to úzko súviselo aj s naivitou a duševnou…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Je Veľký čínsky múr skutočne viditeľný z vesmíru? Pravda alebo lož?

0 icon

Veľký čínsky múr je starý systém opevnenia, ktorý sa ťahá napriek severnou Čínou. Mnoho domácich aj svetových nadšencov sa domnievalo, že stavbu takejto veľkosti je určite vidno aj z vesmíru. Je to pravda, alebo je to len turistická kačka? Už v 3. storočí pred naším letopočtom začal prvý cisár prebudovávať existujúce múry…

Ako môže tvoje oblečenie ovplyvniť tvoj úspech?

0 icon

Štúdia ukázala, že je možné sa dozvedieť veľa o osobnosti človeka, napríklad stav, vek a príjem, len z pohľadu na fotografiu jeho topánok. V tejto súvislosti má fráza „Vždy sa oblečte pre úspech“ ďalší, veľmi praktický význam. Oblečenie totiž môže naozaj zaručiť tvoj úspech! 1. Vďaka neobvyklému oblečeniu vyzeráš kompetentnejšie

900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne: 1. časť

0 icon

Niektoré udalosti sú také bizarné a zjavne nevysvetliteľné, že sa okolo nich nevyhnutne musí objaviť nejaká tá konšpiračná teória. Jednou takou udalosťou je aj masaker v Jonestowne, pri ktorom spáchalo samovraždu 900 ľudí, členov sekty žijúcich v Guyane, tým, že vypili ovocný nápoj z prášku v kombinácii s kyanidom. Veľkú časť mŕtvych tvorili aj deti, ktorým…

Dramatické fotografie, ktoré ťa chytia za srdce

0 icon

28Všetci vieme, že život je tvrdý, takže po celý náš život vystavujeme svoju "tvár" a čakáme, či príde tvrdá rana. Občas však príde niečo nečakané a tieto dramatické fotografie, ktoré ťa chytia za srdce, ti ukážu, čo nečakané sa udeje. Jedného dňa však uvidíš predavačku, ako maľuje nechty dievčaťu, ktoré…

Tupac a Biggie: Smrť a konšpirácie 1. časť

0 icon

Na začiatku deväťdesiatych rokov sa stal rap jedným z najpopulárnejších žánrov a jeho predstavitelia sa začali nielen objavovať v tabuľkách najpopulárnejších skladieb, ale aj na titulných stránkach novín. Nová generácia raperov potom gangsterský život nielen opisovala, ale aj žila. Dve z najvýznamnejších mien svetového gangster rapu boli Tupac Shakur a The Notorious B.I.G. (známy tiež…

Vo svete IT

Kolobežka KUGOO KIRIN M4 – maximálka až 45 km/h, dojazd na úrovni 45 km aktuálne za cenu, aká tu ešte nebola

0 icon

S elektrickými kolobežkami sa vo väčších mestách už stretávame na dennej báze. Moderný trend osobnej prepravy naberá na sile a spolu s ním prichádzajú na trh neustále nové modely, ktoré sa snažia nalákať potencionálneho zákazníka na najnovšie technické vychytávky. Veľká časť elektrických kolobežiek na trhu však nespĺňa všetky požiadavky, ktoré od nich…

Príbeh „posledného sovietskeho občana,“ kozmonauta, ktorý ostal uviaznutý vo vesmíre

0 icon

18. mája 1991 sa kozmonaut Sergei Krikaľov vydal na sovietsku vesmírnu stanicu Mir. Počas jeho pobytu na vesmírnej stanici však štát, ktorého bol občanom prestal existovať. Vďaka tomu bol Krikaľov aspoň na pár mesiacov „posledným Sovietskym občanom,“ píše portál IFLScience.com Krikaľov pracoval ako raketový inžinier a zároveň bol aj členom…

Vedci postupne prichádzajú na to, čo ničí zdravie astronautov vo vesmíre

0 icon

Život vo vesmíre nie je jednoduchý. Dnes už poznáme veľa spôsobov, ako vesmír ovplyvňuje zdravie živých bytostí, píše NASA. Tím vedcov však tvrdí, že prišiel na to, čo tieto zmeny spôsobuje. Je to mitochondria, ktorá pracuje inak, keď sa nachádza vo vesmíre. Ide o novú prácu, ktorá čerpá z experimentálneho…

Black Friday: Získajte trvalú aktiváciu Windows 10 za zlomok pôvodnej ceny vrátane ďalšieho softwaru

0 icon

Microsoft  s Windowsom 10 stále napreduje dopredu a nijak tomu nie je ani v poslednej dobe. Ak si plánujete kúpiť nový počítač alebo spraviť upgrade staršieho softwaru (napr. z Windows 7) na novší, tak práve teraz máte príležitosť tak spraviť. Cena Windowsu 10 je častokrát privysoká Ako dobre už asi…

Takto vyzerá aktualizovaný rebríček 105 najlepších fotomobilov. Ako dopadlo vaše zariadenie?

0 icon

Približne 2 mesiace dozadu sme vám priniesli rebríček najlepších fotomobilov vytvorený na základe dát DXOMARK. Okrem toho, že medzičasom bolo predstavených viacero nových modelov smartfónov, ktoré otriasli rebríčkom, tak zároveň odborná porota poupravila metodiku hodnotenia zariadení. Toto sú najlepšie fotomobily dostupné na trhu V rebríčku nižšie celkovo nájdete 105 smartfónov…

Armádny Magazín

Prečo britské médiá zrazu odhalili nacistov na Ukrajine?

0 icon

Ukrajina, 27. november 2020 (AM) - Určite mnohí počuli, že „nacizmus na Ukrajine je výmyslom ruskej propagandy“. Západné ( ale a aj slovenské – pozn. AM) médiá používali toto zariekanie neustále.   Lenže stal sa „zázrak“. Britské médiá zrazu „zbadali“ neonacistov v Kyjeve a kvôli ich vplyvu na radikálov Albionu vyhlásili poplach. Labour

Veterán studenej vojny, strategický bombardér Tu-95, uskutočnil svoj prvý let pred 68 rokmi

0 icon

ZSSR/Rusko, 27. november 2020 (AM) – V auguste 1945 zhodili Američania atómové bomby na japonské mestá Hirošima a Nagasaki. Táto udalosť kardinálnym spôsobom zmenila predstavy vo svete o priebehu budúcich vojen. Zdalo sa, že použitie atómových zbraní by dokázalo rozhodnúť akýkoľvek konflikt a už vtedy to bolo veľmi vážne – krajiny videl

Assad rozprášil Turecký Bayraktarov mýtus!

0 icon

Sýria, 27. november 2020 (AM) - V marci 2020 uskutočnila Sýrska armáda bleskový protiútok na turecké pozície. Ten sa odohral ako odozva na útoky bezpilotných lietadiel smerom na Generálny štáb pro-sýrskych povstaleckých jednotiek v Sýrii v oblasti Idlib. Turci sa dostali do mieridiel sýrskeho odporu a pre Sultána to nebude ľahké.…

Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách - a ďalšie zaujímavosti

0 icon

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom V

Hrdinovia získali ocenenia v ankete Vojenský čin roka 2019

0 icon

Slovensko, 27. november 2020 (AM) - Minister obrany Jaroslav Naď dnes spolu so štátnym tajomníkom rezortu obrany Marianom Majerom, generálnym tajomníkom Služobného úradu MO SR Petrom Kozákom, náčelníkom Generálneho štábu OS SR gen. Danielom Zmekom a hlavným poddôstojníkom OS SR štáb. nrtm. Marcelom Kaniakom zablahoželali laureátom pravidelnej ankety V

Svetlo sveta

Ako vznikol kult svätého Petra a Pavla

0 icon

Kult svätého Petra nevznikol v starokresťanskej tradícii hneď po apoštolovej smrti; jeho rozvoj je nerozlučne spojený s utváraním kultu svätého Pavla, ktorý bol sťatý mečom roku 67 na mieste nazývanom ad Aquas Salvias, na južnom okraji Ríma v blízkosti Ostijskej cesty (Via Ostiense). V období, keď obidvaja podstúpili mučenícku smrť, kresťania predstavovali v Ríme…

25.11. Svätá Katarína Alexandrijská, mučenica čistoty

0 icon

Svätá Katarína Alexandrijská je mučenica, ktorá bola ako 18 ročná umučená rukami pohanského vládcu Maxentiusa. Cirkev ju zaraďuje medzi 14 svätých pomocníkov v núdzi, ktorých orodovanie u Boha sa uznáva ako osobitne účinné. Svätá Katarína bola o 1100 rokov identifikovaná svätou Johankou z Arku ako jednou z tých, ktorá sa…

Hriech Lenivosti

0 icon

« Je dokonané » (Jn 19, 30)Šieste slovo, ktorým sa nám prihovára Ježiš z kríža, je vyslovené na zadosťučinenie hriechu lenivosti. Lenivosť je choroba vôle, ktorá spôsobuje, že zanedbávame svoje povinnosti. V bežnom živote sa prejavuje ako lenivosť, neochota, ľahostajnosť, ľahkovážnosť. Lenivosť v náboženskej oblasti je predovšetkým nevôľa k duchovnému…

Otec Urbančok: Blíži sa bibliou predpovedaný koniec sveta ?

0 icon

Homília na 25. nedeľu po Turícach – Misál sv. Jána XXIII. Mt 24,15-35 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr, kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,…

Arcibiskup Fulton J. Sheen: Nebo nie je až tak ďaleko

0 icon

V jednej známej piesni sa hovorí: “Keď som pri tebe, som v nebi.” Nech to znie akokoľvek ľúbivo, toto nie je nebo, o ktoré človek na zemi zápasí. Ak chceme hovoriť o nebi, musíme najskôr pochopiť, prečo nebo je večnosť. Hovoriť o večnosti znamená pochopiť čas. V nebi nie je…

icon FOTO DŇA